ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ ಹೆನ್ರಿ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಗಾಂವಾನ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ಚೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ಕಿಟಾಳ್ ತಶೆಂ ಆರ್ಸೊ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್. ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್(1999), ಕಯ್ದ್ಯಾಚೊ ಕವಿತಾ(2004), ಭಾಮುಣಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ(2006) - ತಾಚೆ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಕವಿತಾ ಜಮೆ. ದೆವಾಕ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾಡೊ(2002), ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್ (2016)   - ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಸಂಗ್ರಹ್.  ಕೊಂಕ್ಣೆ ಶಿವಾಯ್ ಕನ್ನಡ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸಾಂನೀಯ್ ತೋ ಬರಯ್ತಾ. 

Recent Archives

ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಹುಂಬ್ರಾರ್ ಕಿಟಾಳ್ : ಥೊಡಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ, ಥೊಡಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್        2015-02-04 01:34:40
  |     |  ಆಜ್  ಕಿಟಾಳಾಚೊ ಜಲ್ಮಾದೀಸ್. ವರ್ಸಾಂತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಲೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಟೆಚೆರ್ ಏಕ್ ದೀಶ್ಟ್ ಚರವ್ನ್, ಫುಡಾರಾಚಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಭರುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂಪಾಸುನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ದಿಸಾ ಮ್ಹಜಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ತುಮ್ಚೆಸಂಗಿ ವಾಂಟುನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ತುಮಿ ಮ್ಹಜಿ ಪಾಟ್ ಥಾಪುಡ್ಲ್ಯಾ, ಚುಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಾರ‍್ಕೆಂ ಕೆಲಾಂ ಆನಿ ಬೆಸಾಂವ್ ದಿಲಾಂ.  ಸಪ್ಣಾಂ ತಿಂ ಸಪ್ಣಾಂಚ್ -  ಥೊಡಿಂ ಸಾಕಾರ್ ಜಾತಾತ್, ಥೊಡಿಂ ಅಧುರಿಂ ಉರ್ತಾತ್. ಆನಿ ಥೊಡಿಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂವ್ಡಾವ್ನ್ ವರ್ತಾತ್, ಪೂಣ್ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಶೆವೊಟ್ ದಿತಾತ್.  ಜ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆಮಿ ಸಪ್ಣೆಂವ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ತಾಂವ್, ಬೋವ್‌ಶಾ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂವ್.  

ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಎಕಾ ಸಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಿಕ್ ಪಡೊನ್ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಹಾಂವೆ ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ಆಜ್ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಕಿಟಾಳ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾತಾನಾ, ಮ್ಹಜೆಂ ಸಪಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ Conviction  ಜಾಲಾಂ ಆನಿ ತೆಂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣಾನ್ ಫುಡ್ ಕರ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ತುಮಿ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲಾಂ.  

ಹಾಂವ್ ಮುಳಾನ್ ಏಕ್ ಬರಯ್ಣಾರ್. ಕಾಣಿಯೊ, ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಚೊ, ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕರ್ಚೊ.  ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಸುರ್ವಾತ್ತಾನಾ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಎಡ್ಮಿನ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ? ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ  ಕುಸ್ಕುಟಾಚಿ ಮಾಹೆತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾತ್ಲಿ.  ತವಳ್ ಹಾಂವ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ಎಕಾಂವ್ಟೆಂಟಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ತಾಲೊಂ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾ ಏಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಯ್ತ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಹಫ್ತ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಫೇಸ್ ಸೊಫ್ಟ್ ಒಫಿಸಾಥಾವ್ನ್  ಕಾಣಿ, ಕವಿತಾ, ಲೇಕನ್ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾಲೊಂ. ಕಮೆಂಟ್ ಸಯ್ತ್  ಹಫ್ತ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಳೆತಾಲೊಂ.  

ವೆಬ್‌ಸಾಯ್ಟ್  ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಳೆಂ ಪತ್ರ್ ನಯ್, ದಿಸಾಕ್ ಚಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಚ್ಪಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಭೆಟ್ ದಿತಾತ್ ಆನಿ ತಾಣಿ ಭೆಟ್ ದಿತಾನಾ ಕಿತೆಂ ತರೀ ನವೆಂ ತಾಂಕಾ ವಾಚುಂಕ್ ದೀಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜೊಂಕ್‌ ಮ್ಹಾಕಾ ತೀನ್ ಚಾರ್ ಮಯ್ನೆಂಚ್ ಲಾಗ್ಲೆ.

 

ಸಂದೇಶ ಸಭಾ ಸಾಲಾಂತ್  2011  ಫೆಬ್ರೆರ್  5 ವೆರ್ ಕಿಟಾಳ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಕಾರ್ಯೆಂ

 

ಕಿಟಾಳ್ ಸುರು ಕರ‍್ತಾನಾ ಹಾಂವೆ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ವಿನತಿ ಕೆಲ್ಲಿ - "ಆಮಿ ಜಾಯ್ರಾತಾಂ ಘೆನಾಂವ್. ಕಿಟಾಳಾಕ್ ವರ್ಸಾಕ್ 500 ರುಪಯ್ ವರ್ಗಣಿ ದಿಯಾ. ತಾಂತ್ಲೆ 250 ರುಪಯ್ ಕಿಟಾಳಾಚಾ ಖರ್ಚಾಕ್ ಕಾಡ್ನ್, ಉರ‍್ಲೆಲ್ಯಾ 250 ರುಪ್ಯಾಂತ್ ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಸಾಹಿತೀಕ್ ಕಾರ‍್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ನ್, ವರ್ಸ್ ಭರ್ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ತೀಮ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಏಕ್ ಬೂಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ದಿತಾಂವ್"  ಬೋವ್‌ಶಾ ಮ್ಹಜಿ ಅಲೊಚೆನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಸಮ್ಜಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಸಲ್ವಾಲೊಂ ವಾ ಮ್ಹಜಿ ಐಡಿಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಜಾಲಿನಾ. ವಿಸಾಂ ವಯ್ರ್ ವರ್ಗಣ್ಯೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾಂತ್. (ಮ್ಹಜೆರ್ ಭರ್ವಸೊ ದವರ್ನ್ ವರ್ಗಣಿ ಭರ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್  ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಆರ್ಸೊ ವಾರ‍್ಶಿಕ್ ಅಂಕೊ ಹಾಂವೆ ಪಾವಿತ್ ಕೆಲಾ)
 
ಪೂಣ್ ಸ ಮಯ್ನ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಆವ್ಧೆಂತ್ ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಆಪ್ಲಿಚ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಏಕ್ ಪರ್ಯಾಯ್ ವೆದಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡೊನ್ ರಾವ್ಲೊ ಆನಿ ವಿಶೇಸ್ ವರ್ದ್ಯೊ, ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ್ ಲೇಖನಾಂ, ಪರಿಣಾಮ್‌ಕಾರಿ ಅಂಕಣಾಂ, ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿ ಆನಿ ಉತ್ತೀಮ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್  ಲೊಕಾನ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿದೇಶಾಂತ್. ವೆಳಾರ್ ಬರ್ಪಾಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರಿನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಫೊನಾಂ ಯೆತಾಲಿಂ.


ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಏಕ್ ನವ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆಂ ಭಿಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಕಶ್ಟ್. ಕಶ್ಟಾಂನಿ ಕಿರ‍್ಲಾಲ್ಲೆಂ ಭಿಂ ಫಕತ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಮೊರೊಂಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಕಿರ‍್ಲೊಂಕ್ ಅನಿಕೀ ಕಶ್ಟ್. ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ? ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಖಂತೀಶ್ಟ್ ಜಾಲೊಂ. ಮ್ಹಜೆ ಮುಕಾರ್ ವಿಂವಚ್ಣ್  ನಾತ್ಲಿ,  ಭುರ್ಗಿಂ ಲ್ಹಾನ್ ಆನಿ ಕುಟಮ್ ಆಸ್ಲೆಂ.  ತರೀ ಹಾಂವೆ ಧಯ್ರ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ಆನಿ  ಕಿಟಾಳ್ Conviction ಮತಿಂತ್ ದವರ್ನ್ ’ಪುಲ್ ಟೈಮ್ ಕಿಟಾಳ್ ವಾವ್ರಾಡಿ’ ಜಾಲೊಂ ಆನಿ ಆತಾಂಯ್ ಕಿಟಾಳಾಂತ್ ಫುಲ್‌ ಟೈಮ್ ವಾವ್ರಾಡಿ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲೊಂಚ್ ತರೀ, ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಂ. ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ಚೊ, ಬರ್ಪಾಂ ಸಂಪಾದುಂಚಿಂ, ಫಾವೊತಿಂ ಪಿಂತುರಾಂ ಸೊಧ್ಚಿಂ ಆನಿ ಮಾಂಡ್ಚಿಂ, ಕಮೆಂಟ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆ, ಜಾಯ್ರಾತ್‌ದಾರಾಂಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ಚೊ, ಬಿಲ್ಲಾಂ, ಕಲೆಕ್ಶನ್, ಎಕಾಂವ್ಟ್, ಪೋಶಕಾಂಕ್ ವಿನತಿ ಕರ್ಚಿ, ಸಾಂಗಾತಾ ವರ್ಸಾ ಆದಿಂ ಸುರು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅರ್ಸೊ ಪತ್ರಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಭೊರ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ ತರೀ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಸಂತೊಸ್ ದಿತಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಹಿತೀಕ್ ಕಾಮಾಕ್ ಕಿತ್ಲಿ ಗರ್ಜ್ ತಿತ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಮಾಹೆತ್ ಸಯ್ತ್ ಆಜ್ ಹಾಂವೆ ಜೊಡುನ್  ಘೆತ್ಲ್ಯಾ.  ಹ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ  ಸಂತೊಸ್ ಮೆಳ್ತಾ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ನಿಷ್ಠೆನ್, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕಣ್ಪಾನ್ ಆನಿ ಮೊಗಾನ್ ತೆಂ ಕರ್ತಾಂ ಆನಿ ಕಿಟಾಳಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾಂವ್ಟಿಚೊ ಫಳ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲಾ ದೆಕುನ್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಿಂಚಂವ್ಣೆಂತ್ ಆಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕುಸ್ಕುಟಾಚೊ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್ ನಾ. ಸವ್ಕಾಸ್ ತರೀ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಸಹಾಯಕಾಂಕ್ ನಮಿಯಾರ್ನ್ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಮುಕಾರುನ್ ವರ‍್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಧಯ್ರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂ ಆಯ್ಲಾಂ.  ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಸಾ - ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೊಣಾಚೆಂಚ್ ರೂಣ್ ದವರಿನಾ, ಜೊ ಪ್ರಮಾಣಿಕತೆನ್,  ಎಕೀನ್ ಮನಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ, ತಾಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಸೊಡ್ನ್ ಘಾಲಿನಾ. ಫಾವೊತಿಂ ಜಾಹೀರಾತಾಂ ಮೆಳಾನಾತ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಕಿಟಾಳ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಪೋಶಕ್ ಮೆಳಾನಾತ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಥಿರಾಸಣ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್,  ’ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಖಂಯ್ ಉಣೆಂ ಪಡ್ಲೆಂ ? ಮ್ಹಜೆಂ  Conviction ಫುಡ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜೊ ಪೋಕಸ್ ಖಂಯ್ ಚುಕ್ಲೊ ?’ ಮ್ಹಣ್  ಹಾಂವೆ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ್ ಕೆಲಾಂ ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಹೆಂ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೋವ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಲಾಂ. ಹಾಂವ್ ವ್ಹೆವಾರಿ ಮನಿಸ್ ನಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜೆಥಾವ್ನ್ ಚುಕಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್, ಆನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚುಕಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಖಂಡಿತ್ ಲಿಸಾಂವಾಂ ಶಿಕ್ಲಾಂ.

 

ಪಿಲಿಕುಳ ನಿಸರ್ಗ ಧಾಮ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಿಟಾಳ್ ಪಯ್ಲೊ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ್ -  ಜೊ. ಸಿ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ, ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ಹಾಕಾ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್

 

ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಏಕ್ ವರ್ಸ್ ಭರ್ತಾನಾ, ಪಿಲಿಕುಳ ನಿಸರ್ಗ ಧಾಮ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಉಗ್ತ್ಯಾ ರಂಗ್‌ಮಂದಿರಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ‍್ಯಾಂತ್ ಕಿಟಾಳ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪಾಟಯ್ತಾನಾ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಫುಡಾರ್ - ಯುವ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಒಳ್ಕೊನ್ ಮಾನ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬರೆಂ ಮನ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಂತ್ ಹೆರ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಶೆವೊಟ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಆನಿ ಇರಾದೊ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ಬರ‍್ಯಾಮನಾಚೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನಿಸ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಪಾಟಿಂ ಕರಿನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ರುಜ್ವಾತ್ - ಆಜ್,  ಫಕತ್ ಕಿಟಾಳ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರಾಚೊ ಐವಜ್ ಮಾತ್ ನಯ್, ಕಾರ‍್ಯಾಚೊ ಖರ್ಚ್ ಸಯ್ತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಿಯೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿ ಕುಟಮ್, ಅಬುದಾಬಿ. ಹಾಂವೆ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಿಯೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಕಿತ್ಲೊ ಅಭಾರ್ ಮಾಂದ್ಲ್ಯಾರೀ ಉಣೊಚ್.    

ಆಜ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಕಿಟಾಳ್ ಏಕ್ ಸಾಕ್ಶೆಜಾಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಭೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಚರ್ಚೆಕ್ ಯೇನಾತ್ಲ್ಯೊ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಗಜಾಲಿ ಫಕತ್ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಚರ್ಚೆಕ್ ಯೆತಾತ್.  ಕಿಟಾಳಾನ್ ದಾಕ್ಶೆಣ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಥೊಡೊ ತರೀ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಲಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕಿಟಾಳಾನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಭಿಯಾನಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ದುಡು ಜಮವ್ನ್ ಕೊರೊಡಾಂಚಿಂ ಬಾಂದ್ಪಾಂ ಬಾಂದುನ್ ಕಾಜಾರಾಂಕ್, ರೊಸಾಂಕ್, ಕಾರ‍್ಯಾಂಕ್ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ದೀವ್ನ್ ದಂದೊ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ   ’ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಫಿಯಾ’ ಕ್ ವೆಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಚೊ ಲಾಕಾಂನಿ ದುಡು ಉರ‍್ಲಾ. ಆನಿ ಅಶೆಂ ಉರ್‌ಲ್ಲೊ ದುಡು ನೀಜ್ ಗರ್ಜೆವೊಂತಾಕ್ ಪಾವ್ಲಾ. ಹೆಂ ಕಿಟಾಳಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಿಟಾಳಾನ್ ಪಾಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮಾದ್ಯಮ್ - ಧರ್ಮ್.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಬೆಂದುರಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ನಾಯ್ಟಾವಿಶ್ಯಾಂತ್  ಕಿಟಾಳಾರ್ ಚರ್ಚಾ ಚಲ್ಲಿ ಆನಿ ನಾಯ್ಟ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ತಾಲೆಂತ್‌ವೊಂತ್ ಗಾವ್ಪಿ  ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ನೊರೊನ್ಹಾ ಚರ್ಚೆಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ  - "ಹಾಂವ್ ಬೋವ್ ಕಶ್ಟಾಂನಿ ವಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ. ಸಂಗೀತ್ ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್. ನಾಯ್ಟಾಂ ಸಾದರ್ ಕರ್ಚೆಂ ರಾವಯ್ನಾಂ. ಪೂಣ್ ಹೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಪಂವ್ಚೊಂ ನಾ" ಬೋವ್‌‍ಶಾ ಅಸಲೊ ಏಕ್ ದೃಢ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಸರ್ವ್ ಕಲಾಕಾರಾಂನಿ ಘೆತ್ಲೊ ತರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಬರೆಂ ಜಾತೆಲೆಂ. ಹಿ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಸುರ್ವಾತ್, ಬದ್ಲಾವಣೆಚಿ. ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾತೆಲಿ ಖಂಡಿತ್ -  ಪೂಣ್ ಸವ್ಕಾಸ್. ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಚರ್ಚೆಂತ್ ಏಕ್ ಜಾಗೃತ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಿಟಾಳಾನ್ ಅಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ.  ಹಾಚೆ ವರ್ತಿ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದುಸ್ರಿ ನಾ.  

ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಕಡೆ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಚರ್ಚಾ ಪಾವಾನಾಂತ್ ದೆಕುನ್ 2013 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 1 ತಾರಿಕೆರ್ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ್ ಥರಾನ್ ಆರ್ಸೊ  ಪತ್ರ್ ಆಮಿ ಸುರು ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಆಜ್ ಆರ್ಸೊ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಂದ್ರಾ ದಿಸಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ ಥಾವ್ನ್  ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೇ ಆಸಾ. ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕಿಟಾಳ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಘರ‍್ಚೊ ಎಡ್ರೆಸ್ ಧಾಡುನ್ ಆರ್ಸೊ ಪತ್ರಾಕ್ ವರ್ಗಣಿ ಬಾಂದ್ಲ್ಯಾ, ಘರಾಂತ್ ಮಾಲ್ಗಡಿಂ ವಾಚ್ತಾತ್ ದೆಕುನ್. ಕಿಟಾಳಾಕ್ ದಿಲ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಸಹಕಾರ್ ಆರ್ಸೊ ಪತ್ರಾಕೀ ತುಮಿ ದಿಲಾ. 2014 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಅಂಕ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ನತಾಲಾಂಚ್ಯಾ ಅಂಕ್ಯಾಕ್ ಬರಿಚ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾ. 2014 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಆರ್ಸೊ ಪತ್ರಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ಯುವ ಕಥಾ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಸಯ್ತ್ ಯಶಸ್ವೀ ಜಾಲಾ.

 

ದುಸ್ರೊ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ್ ಆನಿ ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಹಿಕಾ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್

 

ತಿಸ್ರೊ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ್ ಆನಿ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ, ಬೆಳಾ ಹಾಕಾ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್

 

ಜರ್ ಆಜ್ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಏಕ್ ನಾಂವ್ ಆಸಾ ತರ್ ತೆಂ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ನಿರಂತರ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂವರ್ವಿಂ.  ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಿನತ್ ಕಾಡ್ನ್  ಧಾಡುನ್ ದಿಲ್ಲಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ವೆಳಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಚುಕ್ಲಾಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಹಾಂವೆ ದುಕಯ್ಲಾಂ. ಹಾಕಾ ಕಾರಣಾಂ ದೋನ್ - ಏಕ್, ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲೊಂಚ್ ಜಾಲಾಂ ಆನಿ ದೋನ್, ಖಂಯ್ಚೆಂಯ್ ಬರಪ್ ಅರ್ಧೆಂ ಕುರೆಂ ಪ್ರಸೆಂಟ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾ.  ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಜಾಯ್ತೆ ಬರವ್ಪಿ ಮ್ಹಜೆ ಕಶ್ಟ್ ಸಮ್ಜಾತಾತ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದೃಢ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ.

ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ಸರ್ವ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚೊಂ ಹಾಂವ್ ಮನಾಪಾಸುನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ತಾಂ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಲೇಕನಾಂ ವಾಚುನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೋಯ್. ಖರೆಂ ಮ್ಹಣ್ಜೇ ಜೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬರಯ್ತಾತ್ ತಾಂಚೆ ಭಿತರ್ ಏಕ್ ಬರೊ ಬರವ್ಪಿ / ವಿಚಾರ್‌ವಾದಿ ಆಸ್ತಾ, ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಯುನಿಕೋಡ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾನಾ, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಕಳಾನಾ ದೆಕುನ್ ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕರ್ತಾತ್.  ಪೂಣ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ  ಕಮೆಂಟ್ಸಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಬರೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸ್ತಾ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಖಾಸ್ಗೆನ್ ಒಳ್ಕಾನಾ ತರೀ, ಹಾಂಚ್ಯಾ ಕಮೆಂಟ್ಸಾಂನಿ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ವಾಚುನ್ ಹಾಂವ್ ವಾಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಸಲೀಚ್ ದಾಕ್ಶೆಣ್ ನಾ. ದೆಕುನ್ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಬರ್ಪಾಂ ವಾಚುನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಹಾಂವ್ ಮನಾಪಾಸುನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ತಾಂ.  

ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೀಮಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸೊನೀ,  ಫಕತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಮಾಚೆರ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಪಾವೊನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ  ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಉದ್ಯಮಿಂನಿ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಜಾಯ್ರಾತಾಂ ದೀವ್ನ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ದಿಲಾ ಆನಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಹಿತಯ್ಶಿಂನಿ ಕಿಟಾಳ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಪಾತ್ರೊನ್, ಭೆನೆಫೆಕ್ಟರ್, ಪೋಶಕ್ ಜಾವ್ನ್  ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಸಯ್ತ್,  "ಹಾಂವ್ ಸದಾಂಯ್ ಕಿಟಾಳ್ ವಾಚ್ತಾಂ. ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಜಿ ಲಾನ್ಶಿ ಕುಮಕ್" ಮ್ಹಣ್ ಪಾಂಯ್ಶಿ, ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಕಿಟಾಳ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತ್ಯಾಕ್  ಜಮೊ ಕೆಲ್ಯಾತ್.  ಅಸಲೆ ಸಹೃದಯಿ ವಾಚ್ಪಿ , ಹಿತಯ್ಶಿ ಆನಿ ಬರ‍್ಯಾಮನಾಚ್ಯಾ ಉದ್ಯಮಿಂಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಆನಿ ಸಹಕಾರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಖರ್ಕಟ್ಯಾ ವೊತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಥಂಡಾಯ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ.

ಅಕೇರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ - ಕಿಟಾಳಾಚಿ ತಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆನಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಂತ್ ಮ್ಹಜೊ ಅನ್ಬೋಗ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ತವಳ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಾಚೊ ಸಹಾಯಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ / ಕವಿ ಮಿತ್ರ್ ಗುರು ಬಾಳಿಗಾನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಮ್ಹಜಿ ವಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿತಾನಾ ಮ್ಹಳೆಂ - "ಸಮಗ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಸ್ಚಿ ಏಕ್ ಮಾತ್ ಸಾಯ್ಟ್ - ಕಿಟಾಳ್. ಆನಿ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ ತಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್.  ಫಕತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಅಸಲಿ ಏಕ್ ಸಾಯ್ಟ್ ಗೊಂಯಾಂತ್, ಕೇರಳಾಂತ್, ಮಹಾರಾಶ್ಟ್ರಾಂತ್ ಖಂಯ್ಸರೀ ನಾ."  ಗುರುನ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾಪಯ್ಲೆಂ  ಹಿ ಸುಕ್ಷಿಮ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಯ್ ಗುಮಾನಾಕ್ ಗೆಲ್ಲಿ ನಾ.  ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಖುಶೆಚಿ ವ್ಹಯ್, ಪೂಣ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಸಯ್ತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸಾಹಿತೀಕ್ ಸಾಯ್ಟ್ ಚಲಂವ್ಚೆಂ ಆಜ್ ಸುಲಭಾಯೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ನಯ್, ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತುಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಂತ್, ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯೆಂತ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಾಯ್ಟ್  ’ಕೆಂಡ ಸಂಪಿಗೆ’ ಸಯ್ತ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಆಡ್ಚಣೆನಿಮ್ತಿಂ ಬಂದ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ.

ಪೂಣ್  ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕಿತ್ಲೆ ಕಶ್ಟ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ - ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ ಹ್ಯಾ ಧೋರಣಾಕ್ ಆಮಿ ಚಿಡ್ಕೊನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಕಿಟಾಳ್ ನಾಗರಿಲಿಪಿವಾದಿಂಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚೇರ್ ಫಟ್ಕಿರೆ ಆರೋಪ್ ಥಾಪ್ಲ್ಯಾರೀ, ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ - ಜಾಯ್ರಾತ್‌ದಾರಾಂಕ್  ಭುಲಂವ್ಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ನಾಂವ್ ಘೆವ್ನ್  ಹೆರ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂಪರಿಂ  ಇಂಗ್ಲಿಶ್, ಕನ್ನಡ, ತುಳು ಭಾಸಾಂಕ್ ಮಣಯ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಆಮಿ ವಚೊಂಕ್ ನಾಂವ್.  ನಾಗರಿ, ರೋಮಿ, ಮಳಯಾಳಿ ಲಿಪಿಯಾಂನಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರುಂಕೀ ವಚೊಂಕ್ ನಾಂವ್.  ಆಜ್ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಕಾಣಿ, ಕವಿತಾ, ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿ, ವಿಶೇಸ್ ಲೇಕನಾಂ, ಸಂದರ್ಶನಾಂ, ಪುಸ್ತಕ್ ಪರಿಚಯ್, ವೆಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ್, ಪ್ರಬಂದ್, ವಿನೋದ್, ವಿಮರ್ಸೊ,  ಅಂಕಣಾಂ,  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಸಂಗೀತ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಲಗ್ತಿ ಖಬ್ರೊ, ವಿಶೇಸ್ ವರ್ದ್ಯೊ ಆನಿ ಆಮಿಚ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆ ವಿಡಿಯೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಫಕತ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ ಆಸಾ. ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಅದಿಂ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ವಾಚುನ್ ಆಜ್ ಸಯ್ತ್ ಥೊಡೆ ವಾಚ್ಪಿ ಕಮೆಂಟ್ ಕರ್ತಾತ್. ಹಿ ಕಿಟಾಳಾಚಿ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಉಪಲಬ್ಧಿ.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚೊಂ, ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚೊಂ, ಜಾಯ್ರಾತ್‌ದಾರಾಂಚೊ, ಪಾತ್ರೊನ್, ಭೆನಫೆಕ್ಟರ್, ಪೋಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹಿತಯ್ಶಿಂಚೊಂ, ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪೇಸ್ ಸೊಪ್ಟ್ ಕಂಪ್ಣೆಚ್ಯಾ ಮಾಲಕಾಂಚೊ ಅನಿ ಶಿಬಂದೆಚೊ ಆನಿ ಬೋವ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಸಲಹಾ ಸುಚನಾಂ ಆನಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳ್ ಎಡ್ವಾಯ್ಜರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚೊಂ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೋಹನ್ ಮೊಂತೆರೋ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಟಾಯ್ಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್,  ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲೆಸ್ಲಿ ರೇಗೊ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ದಯಾ ವಿಕ್ಟರ್ ಲೋಬೊ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಕಿಶೂ, ಬಾರ‍್ಕುರ್, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಹೇಮಾಚಾರ್ಯ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪಿಂಟೊ ವಾಮಂಜೂರ್ ಹಾಂಚೊ, ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಅಸೊನೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ನಿರಂತರ್ ಪಾಟಿಂಬೊ/ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ
ಡೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ ಪ್ರಭು, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಅಲ್ಪೋನ್ಸ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ, ಪಾಂಗ್ಳಾ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆಂಟನಿ ಕೋನಿ, ದೊಹಾ ಖಟಾರ್ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ನಾನು ಮರೋಲ್, ತೊಟ್ಟಾಮ್ ಹಾಂಚೊ, ಎಮಿರೆತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ನಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚೊಂ ಎಕ್ತಾರ್ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಯ್, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಅರುಣ್ ಫಲಿಮಾರ್ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ರಿಯಾದಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಯೋಗ್‌ದಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಸಂಗಟನ್ ಆಂಗಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ,ರಿಯಾದ್, ಬೆಳ್ಳೆವಿಷನ್ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೊನಾಲ್ದ್ ಶಾಭಿ, ದಾಯ್ಜಿವಲ್ದ್ ಡೊಟ್ ಕೊಮ್ ಆನಿ ವೀಕ್ಲಿ ಹಾಂಚೊಯ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಳ್ಜಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ತಾಂ ಆನಿ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನೀಯ್ ತುಮ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಹೋಚ್ ಮೋಗ್, ಸಹಕಾರ್ ಆನಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಲಾಬೊಂದೀ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ತಾಂ.  

 

     

ಕಿಟಾಳ್ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ - ಆಂಟನಿ ಕೋನಿ, ಡೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರ‍ಭು, ಅಲ್ಪೋನ್ಸ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ನಾನು ಮರೋಲ್ 

 

 

ಜರಿ ಕಿಟಾಳ್ ಮಾದ್ಯಮಾ ಮಾರಿಫಾತ್  ಹಾಂವೆ ಕರ್ಚೊ ವಾವ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಜಾಗೃತಿ ಉಟಂವ್ಕ್ /  ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಗರ್ಜೆಚೊ  ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚಿ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಟ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ತಾ ತರ್, ತುಮ್ಚ್ಯಾನ್ ಸಾದ್ಯ್ ತರ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ವೆಪಾರ್ ವಯ್ವಾಟಾಚಿಂ ಜಾಯ್ರಾತಾಂ ದೀವ್ನ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿವ್ಯೆತ್.  ಪ್ರಚಾರ್ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಉದ್ಯಮ್ ತುಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ನಾ, ತರಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಂವ್ಕ್ ಮನ್ ಆಸಾ ತರ್ ತುಮಿ ಕಿಟಾಳಾಚೊ ಪಾತ್ರೊನ್ / ಭೆನಫೆಕ್ಟರ್ / ಹಿತಚಿಂತಕ್ ಜಾವ್ಯೆತ್. ವಿದೇಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಿಟಾಳ್ ಅಭಿಮಾನಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಹುಂಬ್ರಾರ್ ಕಿಟಾಳ್ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ರಚ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಿಟಾಳ್ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚೊಂ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ಯೆತ್. 

 

ಮುಕ್‌ಪಾನಾರ್ ಎಕಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಜಾಯ್ರಾತಾಚಿ ದರ್ ರುಪಯ್ 20,000/- ಆನಿ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಪಾನಾಂನಿ ಎಕಾ ವರ್ಸಾಕ್ ರುಪಯ್ 15,000/- ಮ್ಹಣ್ ಠರಾಯ್ಲ್ಯಾ ಆಸುನ್, ಜಾಹೀರಾತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾಕಾ ಪೂಣ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಮನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ರುಪಯ್ 20,000/- ದೀವ್ನ್ ಪಾತ್ರೊನ್, ರುಪಯ್ 10,000/- ದೀವ್ನ್ ಭೆನೆಫೆಕ್ಟರ್ ಆನಿ  ರುಪಯ್ 5,000/- ದೀವ್ನ್ ಪೋಶಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ.

 

 

ಚೆಕ್ / ಡಿ.ಡಿ. ಧಾಡುಂಕ್ ವಿಳಾಸ್ :  The Editor, Kittall.com, Catholic Centre, Hampankatta, Mangalore - 575 001.  ಇ ಮೇಲ್ : editor@kittall.com  ಮೊಬಾಯ್ಲ್ : 9449770629.  ಆಯ್ವಜ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಧಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ವಿಜಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತ್ಯಾಕ್ ಜಮೊ ಕರ್ಯೆತ್. Account Name : Kittall.com, Account Number : 104700301000134,  Account Type : Current Account, Bank : Vijaya Bank,  Branch : City Mngalore,  IFSC Code : VIJB0001047  MICR Code : 575029010

 


ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ,

 

 

ಸದಾಂಚ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೊ,

 

- ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್  

ಸಂಪಾದಕ್

COMMENTS

Preetham Kirem , Sharjah Apr 15, 2015
What a beautiful presentation. Read it more than once, still feeling to read again and again. Congratulations Kittal on your birthday. Belated wishes! Looking at the comments and the well wishers list I am sure in the coming days-year Kittall will have more subscriptions. More visitors and thereby Kittall become more and more popular with the elite.

C. D Souza. , Mangaluru Feb 24, 2015
Kittall is doing wonderful job stimulating intellectual and healthy discussion without fear or favour. We need a media that provokes us to think and also to react. Kittal has been doing this job, It is difficult to find a complete unbiased media these days. But Kittall has withstood all forms of constraints and has given opportunities for writers of Konkani. Hats off. I am contributing Rs. 2,000 /- and I hope other likeminded people would contribute in theier own small way.

Chikka Pangla , Kuwait Feb 24, 2015
ದಾಕ್ಶೆಣೆ ವಿಣೆ೦ ಪೆಟುಲ್ಲ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾನ್ ಪಾ೦ಚ್ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಪಾ೦ಯ್ ತೆ೦ಕ್ಲಾ. ಉಜೊ ಪಾಲ್ವಾತಾನಾ ಕ್ರಮೇಣ್ ತಾಚಿ ಊಬ್ ಪಾಲ್ವಾತಾ ಪೂಣ್ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾ೦ ಆದಿ೦ ಪೆಟುಲ್ಲ್ಯಾ ಕಿಟಾಳ್ ಪತ್ರಾಚಿ ಊಬ್ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಚೆರ್ ವರ್ಸಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವರ್ಸಾ ದೊಡ್ತಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ವರ್ತೊ ಅಭಿಮಾನ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ತ್ಯಾ ಸಾಧಾನೆ ಪಾಟ್ಲಿ ಕೀರ್ತ್ ಕಿಟಾಳ್ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಸ೦ಪಾದಕಾಕ್ ತಶೆ೦ಚ್ ಬರಯ್ಣಾರಾ೦ಕ್ ಹಿತ ಚಿ೦ತಕಾ೦ಕ್ ದಿತಾಸ್ತಾನಾ ಮೊಜಿಯ್ ಕಾಳ್ಜಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಚಿ೦ ಉತ್ರಾ೦ ಸಮರ್ಪು೦ಕ್ ಖುಶಿ ವರ್ತಾ೦. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾ೦ಚ್ಯಾ ಆವ್ದೆ೦ತ್ ಮೊಜ್ಯಾ ತಸಲ್ಯಾ ಆಡೊಸಾ೦ತ್ ಲಿಪ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಯುವ ತಾಲೆ೦ತಾ೦ಕ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಹಾಡಾಶೆ೦ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಿಟಾಳ್ ಪತ್ರಾಕ್ ಹಾ೦ವ್ ಸದಾ೦ಚ್ ರುಣಿ. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾನಿ೦ ಕಿಟಾಳ್ ಪತ್ರಾಚಿ ಮ್ಹೊರ್ ಸ೦ಸಾರ್ಭರ್ ವಿಸ್ತಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೇಕ್ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಪರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ೦ತ್ ರೊ೦ಬೊ೦ದಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮೊಜಿ ಆಶಾ.

Vally Vagga , Mysore Feb 24, 2015
ಕಿಟಾಳಾನ್ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪವ್ನ್, ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್ತಾನಾ, ಖರೊಚ್ ಸಂತೋಸ್ ಭಗ್ತಾ! ಹ್ಯಾ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂನಿ, ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಲ್ ಹಾಚೆ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ್ ತಾಂಕಿಚಿ ಆನಿ ದೆಣ್ಯಾಂಚಿ ಬರಿಚ್ ಪರಿಚಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಲ್ಯಾ. ಕಿಟಾಳಾ ಕ್ ಭೋವ್ ಬರೊ ಫುಡಾರ್ ಮಾಗ್ತಾಂ!

Shikeram , Surathkal Feb 19, 2015
ಏಕ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ಶೆವೊಟ್ ಮನಾಂತ್ ದವರುನ್ ಪ್ರಾರಂಬ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಕಿಟಾಳ್ ಆಜ್ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಾ ಹುಂಬ್ರಾರ್ ಉಬೊ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ವರ್ತ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನಾಚಿ ಗಜಾಲ್. ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಲಾಕ್ ಶಾಬಾಸ್ಕಿ ಫಾವೊ. ಸಂಪಾದಕಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ಆಮ್ಚಾ ಲಾನ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಫಕತ್ ಮೌಲಿಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸೀಮಿತ್ ಕರುನ್ ಏಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗೊ ವಾ ಪತ್ರ್ ಚಲಂವ್ಚೆಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಲಭ್ ನಂಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾಂತ್. ಸಬಾರ್ ಪತ್ರಾಂ ಬಂದ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಆಮಿ ಜಾಣಾಂವ್. ತರೀ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಅಡ್ಚಣೆಂತ್‌ಯೀ ಭಿಯೆನಾಸ್ತಾನಾ ಜಾಳಿ ಜಾಗೊ ಆನಿ ಆರ್ಸೊ ಪತ್ರ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ ಕಾಡುನ್ ಮುಂದರ್ಸುನ್ ವೆತಾತ್ ಆನಿ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕೀಯಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಸ್ಪಂದನ್ಂಚ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಬರ‍್ಯಾ ಕಾಲೆತಿಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ವೆಳಾ ಕಾಳಾ ಪರ್ಮಾಣೆ, ಸುಂದರ್ ರಿತಿರ್ ಸಜವ್ನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ತೆಂ ಖಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್ ಪಾಟಿಂಬೊಯ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಿಟಾಳ್ ಏಕ್ ಜಿವಂತ್ ರುಜ್ವಾತ್. ಆಜ್ ಜರ್ತರ್ ಕಿಟಾಳ್ ಇತ್ಲೆಂ ಮುಖಾರ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ತರ್ ಹಾಕಾ ಎಚ್ಚೆಮಾನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ದೀಸ್ - ರಾತ್, ವೋತ್ - ಪಾವ್ಸ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾನಾ ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕೆಲ್ಲೊ ವಾವ್ರ್‌ಚ್ ಕಾರಣ್. ಹೊ ವಾವ್ರ್ ಮುಂದರುನ್ ವಚಜೆ ತರ್ ಕಿಟಾಳ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಥರಾನ್ ಅನಿಕೀ ಘಟ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ವ್ಹಯ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಚಡಾವತ್ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ವಾಚುನ್ ಸವಯ್. ಹಾಂವೆಂಯ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕಿಟಾಳ್ ಪುಂಕ್ಯಾಕ್‌ಚ್ ವಾಚ್ಲಾಂ. ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆ ಕಿಟಾಳ್ ವಾಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಆನಿ ಚಾಲು ಏಕ್ ವರ್ಸಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ವರ್ಸಾಕ್ ರುಪಯ್ ಹಜಾರಾಂ ಲೆಕಾರ್ ರುಪಯ್ 5,000/- (ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರ್) ಮ್ಹಜೆ ತರ್ಫೆನ್ ಐವಜ್ ಕಿಟಾಳಾಚಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತ್ಯಾಕ್ ಜಮೊ ಕರ್ತಾಂ. ಕಿಟಾಳ್ ಆನಿ ಆರ್ಸೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಬೊರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ.

SANTHU , OMZOOR Feb 13, 2015
ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಹುಂಬ್ರಾರ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ತೆಂಕ್ಲಲ್ಯಾ ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಪರ್ಬಿಂ ಪಾಟಯ್ತಾಂ. ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ವೆದಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಯ್ಶಿ ನಾ. ಸಂಪಾದಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಲ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಂವ್ಟಿಕ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಫಾವೊ.

Vincy Pinto, Angelore , Mangalore Feb 12, 2015
Jhe dekla thashe likala. Kittalan ujyachaki chad uzwad pakila - Congrats

Wilma , Bantwal Feb 12, 2015
ಚವ್ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಸಂಪಾದಕಾಕ್ ರಾಸ್ ರಾಸ್ ಪರ್ಬಿಂ.ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಆಂಕ್ರೆಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ, ವ್ಹಡ್ ಮಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಕಿಟಾಳಾನ್.ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ವೆದಿ ಲಾಭವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾಚೊ ವಿಶೇಸ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ತಾಂ. ಲಾಂಬ್ ಜಿಯೊಂ ಕಿಟಾಳ್ ಆನಿ ಆರ್ಸೊ.

Vivek , Doha Feb 11, 2015
Congratulations Kittall Dear Mr.H M.

Lancy Noronha , Bellore - Bendur - Dubai Feb 10, 2015
"KITTALL Sampadakano, thumkam mechvalom. Deer kaliz ani vishal chinthpak -ghot monak...... Shabhaski .....nandaan zaav ..ani dodthya mapan hen kittall porzolun..." Amcho sangath chodanch thumche thoim astholo. Sarv Borem Magtham

Jess Miranda , Ann Arbor, USA Feb 10, 2015
Congrats Kittall team on completing 4 years and moving towards 5th year. Kittall has brought many unwanted practices in Konkani world into light which none of the konkani publishers dare to publish it. Keep moving up and shine as always. Wish you all the best.

Gladson , Brahmavar Feb 10, 2015
Kudos HM...I have been an ardent fan of your writings from my high school days. So when Kittall came through back in 2011, I did expect a lot from you. I remember you sharing your Kittall idea with me even before it started and your keenness to learn the rudiments of internet world then. Over the years time and again we have had discussions on various matters and the amount of encouragement that I have received, can’t ever be forgotten. As Melwyn, Jocy said, you are writers editor. You have nurtured many young, up and coming writers and supported them through Kittall. If it was not you, many of us youngsters would have lost interest in writing. Apart from this, your contribution to Konkani journalism through and by Kittall must be acknowledged too. You always trod an uncommon path and never compromised with your ideals. Even when things were not going your way, you had guts and gumption to stand by your convictions and your ideals. One agrees or not, you are an inspiration to many. You are the Kejriwal of Konkani literature and journalism who has not only spoiled the slumber of mighty but also given wings to the dreams of many. Keep up the good work. We are with you always.

Arun , Palimar / Riyadh Feb 09, 2015
Panchvya vorsacha humbrar aascha Kittallak amchem toooore… Kittalachi meenat aparmeeth… Konknenth theyeee kanadi lipyenth! tanee vishistatha samballa… H.M. Tuven dees ani rath kadli tee vavntt aaz konknni lok zana zala! Antarzal ya pathrikodyam cholovnchem tithle cholich noi… Tumcha hya vavrak hanv shabaski patoitha ani amcho konknni log zaroor man deetholo munn muzi aasha.

Richie John Pais , Mangalore Feb 09, 2015
I congratulate Kittall on reaching this milestone. I am aware how difficult it was to reach here. I wish Kittall all the best in it’s future endeavors. God bless the editor and his team.

Lawrence Correa , Pernal / Dubai Feb 08, 2015
Long live Kittall. Sagllya sonsarar Kittall parzolondhi ani uzwad fankovdhi. Tumchi minath ani tumso vavr kondith zavun rong hadthalo! Wishing you all the very best!

ನಾನು ಮರೊಲ್ , ತೊಟ್ಟಾಮ್ Feb 08, 2015
ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂಚಿಂ ನೆಣ್ತಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ ಕಾಡುನ್ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಮೇಟ್ ದವರ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಪರ್ಭಿಂ. ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ , ಮ್ಹನಿಸ್ ಆನ್ಭೊಗಾಚೆ ಪಾಂವ್ಡೆ ಚಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಶೆಂ ಜಾಣ್ತಿಕಾಯೆನ್ ಜೂನ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆತಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ನಿದರ್ಶನ್ - ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್. ಕಾಂಯ್ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗೊ ಆರಂಭ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಚಡ್ತಿಕ್ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಏಕ್‌ಚ್ ಮತಿಂತ್ ಖಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂಕಿ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಸಮಾಜೆಚೊ ವಿಮರ್ಸೊ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಠೀಕಾ ಕರ್ನ್ ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಕರ್ತಾಗೀ ಮ್ಹಣ್. ಪೂಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಕುಸ್ಕುಟಾಚೆಂ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ ದ್ವಾರಿಂ ಎಕಾ ನವ್ಯಾ ಜಾಗೃತೆಚೆಂ ಲ್ಹಾರ್‌ಚ್ ಉಟೊನ್ ಕ್ರಾಂತಿಚ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ದುಭಾವ್ ನಾ. ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಭೋವ್‌ಚ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಕಿಟಾಳಾಚಿ ಪಾಟ್ ಧರಿತ್ತ್ ಆಯ್ಲಾಂ, ಪಾರ್ಕೀತ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಉದ್ದೇಶ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಮ್ಜನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಂನಿ ಎಚ್ಚೆಮಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪಾಡ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಕಿತೆಂ ಕಿತೆಂ ನಿರ್ಫಳ್ ಪ್ರಯತ್ನಾಂ ಕೆಲಿಂ, ಮ್ಹಜೆ ತಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಕಿರ್ಕೊಳ್ ಲೇಖಕಾನ್ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಬರಯ್ನಾತ್ಲೆಬರಿಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ಸರ್ವ್ ಅಸಫಲ್ ಪ್ರಯತ್ನಾಂ ಕೆಲಿಂ. ಪುಣ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಗೊಲಿಯಾತಾಬರಿ ವಾಡಾತ್ತ್ ಗೆಲೊ. ಸಕಾಲಿಕ್ ವಿಚಾರಾಂಕ್ ಏಕ್ ವೇದಿ ದಿತೆಚ್ ರಾವ್ಲೊ. ವ್ಹಯ್ ಖಂಯ್ಚೆಂಯ್ ಸುದ್ರಾಪ್ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಭಿತರ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತೆಂ ಎಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಬದ್ಲಾಪಾಕ್ ಆಪ್ಲೊಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವೇಳ್ ಲಾಗ್ತಾ. ಆಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವರ್ತೊ ಆಭಿಮಾನ್ ಭೊಗ್ತಾ, ಕಿಟಾಳ್ ವೇದಿರ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆ ಆಮ್ಚೆ ತಾಳೆ, ಆಜ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಜಾವ್ನ್ ನಂಯ್ ತರೀ ಸವ್ಕಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಳಿತಾಂಶ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್. ಆಜ್ ಸಮಾಜ್ ಜಾಣಾ ಜಾಲ್ಯಾ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆ ಸ್ವಘೊಶಿತ್ ಭಕ್ಷಕ್ (ಮಾಫ್ ಕರಾ......ರಕ್ಷಕ್) ಜಾಣಾ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಕಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಂನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಮಾಂಕೊಡ್ ಕರ್ಚೆ ದೀಸ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್. ಕಾಂಯ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತೀಸ್ ಚಾಳಿಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಹೆಂ ದೈರ್ಯ್ ಕೊಣೆಂಚ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಉದರ್ಗತಿ ಕರ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಪೊಕೊಳ್ ಭರ್ವಸೆ, ನಾರೆ ಆಯ್ಕೊನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಆವನತಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಂತೊಸ್ ಭಗ್ಚ್ಯಾ ವಗ್ತಾ, ಉಗಮ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಬಾಳ್ ಕಿಟಾಳ್ ಆಜ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಹುಂಬ್ರಾರ್ ಚಡೊನ್, ಅಸಲ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಉಗ್ರ್ ಪ್ರತಿರೂಪಾಂ ಬಹಿರಂಗ್ ಕರ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಆಜ್ ಏಕ್ ಆಧಾರಾಚೊ ಖಾಂಬೊ ತಶೆಂ ಉಬೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಕಿಟಾಳ್ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನ್, ಹ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾ ಥಾವ್ನ್, ಕಿಟಾಳಾಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಚ್ಯಾ ಆಭಿವೃದ್ದೆಂತ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ರಿತಿನ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಜಾವ್ನ್, ಮ್ಹಜಿ ಸೇವಾ ದಿಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವ್ಹಡ್ ಆಭಿಮಾನ್ ಭಗ್ತಾ. ಕಿಟಾಳ್ ತಸಲ್ಯಾ ಜಾಗೃತ್ ವೆದಿಚಿ ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ವರ್ತಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಆಮಿ ಸರ್ವಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಕಿಟಾಳಾಚಿ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಟ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್, ಕಿಟಾಳ್ ವಾಡಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಕಿಟಾಳಾನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಏಕ್ ಸಾಭಿತ್ ಕೆಲಾಂಕಿ ಕೋಣ್ ಭಿಯಾನ್ ರಾವ್ತಾ ತೊ ಭಿಯಾನ್‌ಚ್ ಮೊರ್ತಾ. ಯೆಯಾ ಆಮಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾಗಾತಾ ಮೆಳ್ಯಾಂ, ಆಮ್ಚೆ ವಿಷಯ್ ವೈಯುಕ್ತಿಕ್ ಕರ್ಚೆ ನಾಕಾತ್. ಆಮಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಸಮಾಜೆ ವಯ್ರ್ ನದರ್ ಮಾರ್‍ಯಾಂ. ಸಮಾಜೆ ವಯ್ರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಆತ್ತ್ಯಾಚಾರ್ ರಾವಾಯ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಭರ್ವಸೊ ದಿಂವ್ಚೊ ನಾಕಾ, ಪುಣ್ ಸಮಾಜೆಚೊ ತಿಸ್ರೊ ದೊಳೊ ಉಗ್ತೊ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ದಾಕೊವ್ನ್ ದಿವ್ಯಾಂ. ಸವ್ಕಾಸ್ ತರೀ ಸಮಾಜೆಚೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಕಿಟಾಳ್ ಸದಾಂಚ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ತಲೆಂ. ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಆಸಲೆಚ್ ಸಭಾರಾಂಚೆ ಸಭಾರ್ ಜಲ್ಮಾ ದೀಸ್ ಆಚರ್ಸುಂಕ್ ಆಸ್ತೆಲೆ.

Ajith Peter Dsouza , Udupi / Dubai Feb 08, 2015
Dear H.M. glad to see Kittall with bright sparks. Indeed, this has been a wonderful initiative by you and hats off for consistently maintaining it with all your efforts. Congrats on the occasion.

ರೋನ್ ರೋಚ್ , ಕಾಸ್ಸಿಯಾ. Feb 08, 2015
ಕಿಟಾಳ್ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್ಚ್ಯಾ ವೈಭವಿಕ್ ಸಂಧರ್ಭಿ ಸಂಪಾದಕ್ ತಶೆಂ ಪ್ರಕಾಶಕ್ ಶ್ರೀ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಲಾಚೆಂ ವಿಸೇಸ್ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಆನಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯೊ / ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚ್ಯೊ ಅಭಿಪ್ರಾಯೊ ವಾಚ್ಯ್ಲೊ. ರಾಸ್ ರಾಸ್ ಉಲ್ಲ್ಯಾಸ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ ತುಕಾ, ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಅನಿ ಆರ್ಸೊ ಪತ್ರಾಕ್. ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆಂ, ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಇರಾದೊ ದವರ್ನ್, ವಿಶೇಸ್ ವಿನ್ಯಾಸಾನ್ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ಚೆಂ ಎಚ್ಚೆಮಾಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾನಿಂ ಅಶೆಂಚ್ ಮುಂದರುನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಬರೆಂ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ. ಕಿಟಾಳ್ ಫಕತ್ ತರ್ನ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಮಾತ್ ನಯ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕೀ ವೆದಿ ಜಾಲಾಂ. ಆಜ್ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹರ್ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚೆಂ, ಹರ್ ಪ್ರಕಾರಾಚೆಂ ಬರಪ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಕಾಮಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿತ್ಲಿ ವಾಂವ್ಟ್ ಆನಿ ಮಿನತ್ ಅಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ. ಎಚ್ಚೆಮಾಚ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಭಾರಾದಿಕ್ ಕಶ್ಟ್ಯಾಂಚಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಕ್ ಬಳಾಧಿಕ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪಾಂಟಿಂಬೊ ಖಂಡಿತ್ ಬೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೊ. ಆನಿ ತೊ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿಮೊಗಿಂ ಥಾವ್ನ್ ದೇವ್ ತಾಕಾ ಫಾವೊ ಕರುಂ ಮ್ಣಣ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಲಾಗಿಂ ಹಾಂವ್ ಮಾಗ್ತಾಂ.

Kevin Misquith , Surathkal / Mangalore Feb 08, 2015
Congratulations HM and team kittall. Wishing all the good luck to Kittal for its future endeavors, as a music enthusiast I would like to see the scope of kittall extended to konkani music too.All the very best

ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು , ಚಿಕಾಗೊ Feb 07, 2015
ಚ್ಯಾರ್ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ ಆನಿ ಭಾಗಿ ಪಾಂಚ್ವೊ ಜನನ್ ದಿವಸ್ ಆಶೇತಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರ್‌ಗಾರಿಕಾ ಭಾರಿಚ್ ಮ್ಹಾರೊಗ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾಸೊನೀ ಎಚ್ಚೆಮಾನ್ ಹೆಂ ಏಕ್ ಬೃಹತ್ ಮೇಟ್ ಘಮಂಡಾಯೇನ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ. ಆಪ್ಲೆಂ ಜೀವನ್ಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರ್‌ಗಾರಿಕೆಕ್ ದೀವ್ನ್ ದೀಸ್-ರಾತ್ ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಹ್ಯಾ ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಖರ್ಚುನ್ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೋಗಿಂಕ್ ಏಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೇಚೆಂ ವಾಚಾಪ್ ವೊದ್ಗಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್‍ಚ್ ಏಕ್ ನವ್ಯ ನವೀನ್ ದಾಖ್ಲೊಚ್ ರಚ್ಲಾ. ನಮಾನ್ ತುಕಾ ಎಚ್ಚೆಮ್, ಸನ್ಮಾನ್ ತುಕಾ ತ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಅಖಂಡ್ ಧೈರಾಕ್. ಜೆಜು ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಯೆತಾನಾ ಜುದೆವಾಂಚೆಂ ರಾಜ್‍ಚ್ ಸಂಸಾರ್ ಚಲಯ್ತಾಲೆಂ. ತೊ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ತೆಂ ಕುಬ್ದಿಪಣ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವೊಗೊಚ್ ರಾವ್ಲೊ ನಾ; ತಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಸಂಗಾಂದ್ವಾರಿಂ ಲೋಕಾಕ್ ಜಮಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಖಂಚೆಂ ಖರೆಂ ತೆಂ ತಾಂಕ್ತಾ ತ್ಯಾ ಮಾಫಾನ್ ಸಮ್ಜಯ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ತೆನ್ನಾಂಚ್ಯಾ ಜುದೆವಾಂಚೊ ಕಠೀಣ್ ವಿರೋಧ್ ಆಯ್ಲೊ, ತಾಕಾ ಜೆರ್ಬಾಂದಾಂನಿ ಮಾರ್ನ್ ಬಡವ್ನ್ ಖಾಂದಿಂ ಖುರಿಸ್ ದೀವ್ನ್ ತೀನ್ ಖಿಳ್ಯಾಂಚೆರ್ ತ್ಯಾ ಖುರ್ಸಾರ್ ಧರ್ಣಿವಯ್ರ್ ಉಮ್ಕಾಳಾವ್ನ್ ಮೊರೊಂಕ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ಹೆಂ ನೈತಿಕ್ - ಲೋಕಾಕ್ ತಾಂಚೆಂ ಖರೆಂ ರೂಪ್ ಹೆರಾಂಕ್ ದಾಖಯ್ತಾನಾ ದುಖ್ತಾ, ತಾಂಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಸುಕ್ತಾ ಆನಿ ಲೋಕ್ ತಾಚೆರ್ ಥುಕ್ತಾ. ಅಸೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ತರೀ ಕಸೆಂ? ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂಚ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ನವೆ ರಸ್ತೆ ಕಸೆ ಜಾಂವ್ಚೆ? ನವಿಂ ಕಟ್ಟೋಣಾಂ ಕಸಿಂ ಬಾಂದ್ಚಿಂ? ನವೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಕಸೆಂ ಹಾಡ್ಚೆಂ? ತಾಂಚೆಂ ತೆಚ್ ಪಳೆತೆಲೆ ಮ್ಹಣ್ ವೊಗೆ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಸುಧ್ರಾಪ್ ಜಾತಾ? ಆಮಿ ಹೆರಾಂಚೆಂ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್ಗಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ಮೋಗ್ ಉದೆತಾ, ಕಾಳಿಜ್ ಎಕ್ವಟ್ಟಾ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ವೇಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಾತಾ? ಹಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ಟಾತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸುಧ್ರಾಪ್, ಬದ್ಲಾವಣ್, ಪ್ರಗತಿ; ನಾಕಾರ್ ನಂಯ್ - ಸಾಕಾರ್. ಕಿಟಾಳಾನ್ ಮ್ಹಜಿ ಲಿಖ್ಣಿ ಪರತ್ ಜಿವಾಳ್ ಕೆಲಿ; ಉರ್ಭಾ ಭರ್ಲಿ, ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿಲೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಚಾತ್ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಹಾಂವ್ ಚಿಕಾಗೊಂತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾಂ ತರೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬೊಟಾಂನಿ ತ್ಯಾ ಲ್ಯಾಪ್‍ಟೊಪಾರ್ ಉದ್ಕಾ ಝರಿಪರಿಂ ವ್ಹಾಳ್ಟಾ ಆನಿ ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ - ಎಚ್ಚೆಮಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲ್ಲೆಂ ಉತ್ತೇಜನ್. ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಬರವ್ನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ವೊದ್ಗಾಂವ್ಚೆ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ - ಕಿಟಾಳ್ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಗರ್ಲ್‍ಫ್ರೆಂಡ್ - ಆರ್ಸೊ. ಜಯ್ ತುಕಾ ಜಯ್ ಎಚ್ಚೆಮ್, ಜಯ್ ತುಜ್ಯಾ ಧೈರಾಕ್; ನಮಾನ್ ತುಕಾ ನಮಾನ್ ಎಚ್ಚೆಮ್, ನಮಾನ್ ತುಜ್ಯಾ ಸ್ಥೈರಾಕ್. ಲಾಂಬ್ ಆವ್ಕ್ ಬರಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಈಶ್ವರ್ ತುಕಾ ಲಾಬಂವ್; ಕಿಟಾಳ್ ಆನಿ ಆರ್ಸೊ ದೊಗಾಂಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜ್ ಸೊಭಂವ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪ್ರೇಮಿ ಎಚ್ಚೆಮಾಕ್ ಬರ್ಪೂರ್ ಸಹಕಾರ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ದೀಂವ್ ತಸೆಂಚ್ ತಾಚೆಂ ಕುಟಾಮ್ ಕಷ್ಟಾನಾಸ್ತಾಂ ಶಾಭಿತಾಯೇನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಕುಮಕ್ ದೀಂವ್. ಬರೆಂ ತರ್ ಮೋಗ್ ಆಸೊಂ, ಸದಾಂಚ್ ಖಾಲ್ತೊ ಮಿತ್ರ್, -ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊ

Mark Denis D’ Souza , Sharjah Feb 07, 2015
Proud konkani soldier, cruseder and activist dare to move on boldly.Congrats and good luck.

Claude , Mangalore Feb 07, 2015
THE IRON MAN. KEEP GOING.

Valentine D Souza , Pernal / Saudi Arabia Feb 07, 2015
Dearest Henry Pernal and entire Kittall Team, My heartiest Congratulations to you all. Keep the good work and wishing you all a very bright future and God bless you all . Hope to year more and more from you all . Happy Anniversary.

Sandeep , Dubai / Mukamar Feb 07, 2015
Kittall -The Spark and dear H.M. Pernal, Congratulations on completing the four successful years. It is a nice editorial. You have expressed your emotions, thoughts effectively about four years journey. Wish you all the very best in future endeavors.

Melwyn , Pernal Feb 07, 2015
For any good beginning, a leader is must. My dear friend, Mr HM.. you are a gem , talented writer and capable editor. You know the pulse of the readers, among all your straight forward and unbiased writings created awareness in the society, which is really appreciated. I congratulate you and wish Kittall all the very best. Cheers.

Guru Baliga , Mangalore Feb 07, 2015
ಹಾಂವೆ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ಲಾಗಿ ಎಚ್ಚೆಮಾಕ್ ಪರಿಚಯ್ ಕರೂನ್ ದಿತಾಸ್ತಾನಾ "ಸಮಗ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಕಿಟಾಳಾ ಅಸಲಿ ಏಕ್ ಸಾಯ್ಟ್ ಗೊಂಯಾಂತ್, ಕೇರಳಾಂತ್, ಮಹಾರಾಶ್ಟ್ರಾಂತ್ ಆನಿ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಖಂಯ್ಸರೀ ನಾ" ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಉತರ್ ಪರ್ತೂನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ದುಸ್ರೆ ಫಾವ್ಟಿ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಕೊಂಕನ್ವರ್ಟರಾಚೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕರ್ತಾಸ್ತಾನಾ ಹೀ ಸತ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಜೆ ಅಣಭವಾಕ್ ಆಯಲೀ. ಕೊಂಕನ್ವರ್ಟರಾಚೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕರ್ತಾನಾ ಖೂಬ್ ಅಕ್ಷರಾಂ ಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾತ್ ಆನಿ ಕಿಟಾಳಾನ್ ಕನ್ನಡ್ ಲಿಪಿಯೇಂತಲಿ ಆಮ್ಚಿ ಗರಜ್ ಉಗತೆ ಮಾಪಾನ್ ಪಾವ್ತ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಸಮಗ್ರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಹೊ ಭಂಡಾರ್ ದಿಸಾನ್ ದೀಸ್ ವಾಡೂನ್ ಯೆತಾ ದೆಕೂನ್ ಹೊ ಭಂಡಾರ್ ಫಕತ್ ಕನ್ನಡ್ ಲಿಪಿಯೇಂತೂಚ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೊಣಾಂಕ್ ಫಾಯ್ದೊ ಕಶೆಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣು ಹಾಂವ್ ನಕಳೊ. ಖೂಬ್ ಲೋಕ್ ಗೊಂಯ್ಕಾರ್ ವಾ ಕೇರಳ್ಕಾರ್ ಆಜ್ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಲಿಖಾಣ್ ಕೊಂಕನ್ವರ್ಟರಾರ್ ನಾಗರಿಕ್ ಲಿಪ್ಯಂತರ್ ಕರೂನ್ ಘೆತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದಾಖಲೊ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸಾನ್ ದಿಸ್ ಮೆಳತಾ. ಕನ್ನಡ್ ಲಿಪಿಯೇಂತಲೆ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಗೋಡಿ ಚಾಕೂಂಕ್ ಗೊಂಯ್ಕಾರಾಂಕ್ ವಾ ಕೆರಳ್ಕಾರಾಂಕ್ ಅವ್ಕಾಶ್ ಮೆಳ್ಳಾ. ತಂತ್ರ್ ಗಿನ್ಯಾನಾಚೊ ವಾಪರ್ ಕರೂನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಖಂಚಿ ಲಿಪಿ ಜಾಯ್ ತ್ಯಾ ಲಿಪಿಯೇರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಾಚೂಂಕ್ ದಿವಚೊ ಆನಿ ಲಿಪಿಯೆಂಚೊ ದೊರೊ ಮೊಡೂನ್ ಉಡೋವಚೊ ಪರಿಕ್ರಮಯ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆ ಕಿಟಾಳಾರಚ್ ಸುರು ಜಾವೊ ಅಶೆಂ ಆಶೆತಾ.

KIran , Nirkan Feb 07, 2015
Congrats Sir H.M. and happy birthday to Kittall. Keep rocking

Andrew L D Cunha , Mangalore Feb 06, 2015
ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್ತಾನಾ ಮಾಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಪಣಾರ್ ಘರಾಚಾ ಸೊಪ್ಯಾಚಾ ಎಕೆ ದೆಗೆನ್ ಬಾಬಾನ್ ಆನಿ ಮಾಂಯ್ನ್ ಉಬೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತುಪ್ಯಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ಆಮಿ ಭುರ್ಗಿಂ ತ್ಯಾ ತುಪ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ಆಪಡ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್, ತಿಳ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ಆನಂದ್ ಭೊಗ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗೊ ಸಾಹಿತಿಕ್ ತುಪೆಂ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡತ್ತ್ ವೆಚೆಂ ಪಳೆತಾನಾ ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗ್ತಾ. ತಾಂತುಂ ವರ್ತ್ಯಾ ಮಿನತೆನ್ ಆನಿ ನಾಜೂಕಾಯೆನ್ ಆನಿ ಶಿಸ್ತೆನ್ ಸಜಯಿಲ್ಲೆಂ, ಸಾಂಬಾಳುನ್ ದವರಲ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ತಿಳುಂಕ್, ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ವಾಚುಂಕ್ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಭುಕ್ ಲಾಗ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಥರಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ದವರಲ್ಲೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ಸದಾಂಚ್ ತಯಾರ್ ಅಸಾ. ಜೊ.ಸಿ, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕೊಳಲ್ಗಿರಿ ತಸಲ್ಯಾಂನಿ ಉಚಾರಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ಕಿಟಾಳ್ ಕಶೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಉಜೊ ಪೆಟಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲಾಂ ತೆಂ ಸಮ್ಜಾತಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಬರ್ಯಾ ಕಾಮಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಕಾ ಅಶಾ ಅಸಾ. ಮುಖ್ಲಿ ವಾಟ್ ಲಾಂಬ್ ಅಸಾ. ಸರ್ವ್ ಬರೆಂಚ್ ಜಾತಲೆಂ ತೆಂ ಮಾಕಾ ಬರ್ವಸೊ ಆಸಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಾ ಉನ್ನತೆ ಖಾತಿರ್ ತುವೆಂ ಕರ್ಚೊ ವಾವ್ರ್ ವಾಖಣುನ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ ತುಕಾ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ.

Gurudas , Nashik Feb 06, 2015
@ Roshan Madtha Vitla, for your kind information, there were maaibhaas, daaiz and konkanifriends konkani sites, which completed five years.

ಬಾಪ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಪಿರೇರ್, ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ , ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಗುಡೊ Feb 06, 2015
ಕಿಟಾಳ್ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಗ್ತಾ, ಜಲ್ಮಾದಿಸಾಚೆ ಶುಭಾಶಯ್. ಚಡ್ತಾವ್ ಕಿಟಾಳ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಗ್ಟೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಗೊಬೊರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾತಾ. ಪೂಣ್ ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಕಿಟಾಳ್ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ಉರೊನ್ ಮನ್ಶಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಜಾಯ್ತೊ ಈಟ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ, ಚಾಲ್ತ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿಂ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ನದ್ರೆನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಕರುನ್ ದಿತಾ ತೆಂ ಸಂತೊಸ್ ತಶೆಂ ಅಭಿಮಾನಾಚಿ ಗಜಾಲ್. ಕೇವಲ್ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಥಾವ್ನ್ ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿಜಾಗೊ ತಶೆಂ ಅರ್ಸೊ ಪತ್ರ್ ದೊನೀ ಜಿವಂತ್ ದವರಿಜೆ ತರ್ ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲೆಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಸುಲಬಾಯೆಚೆ ಕಾಮ್ ನ್ಹಯ್! ಶಭಾಸ್ಕಿ ಎಚ್ಚೆಮ್ ತುಕಾ. ಮುಕ್ಲೆ ದೀಸ್ ದಾದೊಸ್ಕಾಯೆಚೆ ಆನಿ ಜಯ್ತಾಚೆ ಜಾಂವ್. - ಬಾಪ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಪಿರೇರ್, ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ಸಂಪಾದಕ್ - ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಹಿನ್ಯಾಳೆಂ.

Stany Bela , Dubai Feb 06, 2015
Kittallak jalma disache subhashai. Tharavol ani vaicharik barpam prokot korchanth kittall poilya sthanar asa. Mojya borovnecha humedi patlyan kittallache preran vod vantyan asa. HM k abhinandan.

Pramod Rodrigues , Bengaluru Feb 06, 2015
ಅಭಿನಂದನ್ ಎಚ್ಚೆಮ್. ಯಶಸ್ವಿ ಪಾಂಚ್ವಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಪಾದರ್ಪಾಣ್ ಕರ್ಚಾ "ಕಿಟಾಳ್" ಕ್ ಮ್ಹುಜೆ ಉಲ್ಲಾಸ್. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಫಾವೊ ಜಾಯ್ಜೆ. ತುಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ.

ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯಕ್ , ಮಂಗಳೂರು Feb 06, 2015
ಕಿಟಾಳಾಚೆ ಹ್ಯಾ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂತ್ ಮಾಕಾ ಬರೋವಚಾಕ್ ಉಮೇದ್ ದೀವನು, ತೆ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರನು, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ದಿಲಾ. ಮಾತ್ರ ನಯ್ ಹಾಂವ ಬರಯಲೆಲೆ ಪಯಲೆ ಕಾಣಿ ಪ್ರಕಟ ಕೆಲಾ. ನವ್ಯಾ ಬರೋಪ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಅವಕಾಶ್ ದಿಲೆಲೆ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಸರ್ ತುಮಕಾ ಧನ್ಯವಾದ ತಶೇಂತ್ ಆಮಗೆಲೆ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಪಾಂಚವೆ ವರಸಾಕ ಅಭಿನಂದನ್

Eugene DSouza , Moodubelle Feb 06, 2015
Congratulations HM as Kittall enters fifth year of its excellent service to society and Konkani literature. The thought provoking and critical articles that are being posted in this website have been truly revolutionary. Keep up your good work.

Naveen Kulshekar , Mangalore Feb 06, 2015
Mogall Kittall, Tuka mhoz vhod salam! chear sompovn panchveak mat dovorlaim, porbim tuka. Kittall jea disa xuru zalem tea disa thavn hanv pollet ani tacher prokotlelim borpam vachun asam. Osolim srujanxil borpam mhaka dista kevol kittallacher mat vachunk melltat ani konknnilea sahityachi khori ruch chakoitat. Asullem sarkem sangcheant ani rochanatmak thika korcheant ek mat mukar asai tem sot. Koncheim kam vo vepar xuru kelear toxeonn faido mellana, zaitim vorsam vetat faido zodunk.Punn ek nitoll sidhant ghevn tuvem xuru kellem kam vollkalle konknni samajentle monis kondit zavn tuka mukarui aplo tenko ditole mhonn hanv bhorvostam. Muklea vorsanim kittall kup borem kam korum, konknni maek unchaer vorum mhonn axetam.

Victor Prakash Mascarenhas , Mangalore Feb 06, 2015
Congratulations ! Dear Mr.H M

Philip Mudartha , Egypt Feb 06, 2015
I trust you will continue to learn and evolve through the year ahead and taste higher success. May be, you will review your strategy of focusing on the limited market of Konkani speakers of Mangalorean Catholics and its diaspora and expand beyond this traditional base. Or may be, you will strengthen your reach in this core base. But remember, crazy succeed, not the lazy.

Melwin , Kolalgiri Feb 06, 2015
ಮ್ಹಜೆ ಲೇಖಕ್ ಮಿತ್ರ್ ದಿಯಾಕೊನ್ ಜೊ.ಸಿ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಆನಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟಿಲಾನ್ ಉಚಾರ್ಲ್ಯಾ ಆಭಿಪ್ರಾಯೆಕ್ ಮ್ಹಜೊ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸಹಮತ್ ದಿತಾ. ಮ್ಹಜೆ ಭಿತರ್ ಕಾಂಯ್ ಶಿಜ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆ ಬರವ್ನ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಚಾರ್ ಜಾಣಾಂಚ್ಯಾ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ ತರ್ ಕಿಟಾಳಾಚ್ಯಾ ಸಂಪದಾಕಾನ್ ದಾಕ್ಷೆಣೆವಿಣೆಂ ಕಿಟಾಳಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ಆರ್ಸೊ ಪತ್ರಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲಾಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಸಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಯುವ ಬರೊವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ದಾಕ್ಷೆಣೆವಿಣೆಂ ಉತ್ರಾಂ ಗುಂತುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲಾ. ಹಾಳ್ವಾಳಾಯೆಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾಂ ಬರ್ಪಾಂಕ್ ಪಾಜ್‌ಲ್ಲೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಿಟಾಳಾನ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿ ಆಜ್ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಾಹಿತೀಯ್ ಸಾಹೆತ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಾಂ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಯ್ತೆ ದಾಕ್ಲೆ ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ಘಡ್ತೇ ಆಸಾತ್. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳಾಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಆಲೊಚೆನೆಂಕ್ ಆನಿ ಧಯ್ರಾದೀಕ್ ಮೆಟಾಂಕ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಫಾವೊ.ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ರಾಸ್ ರಾಸ್ ಉಲ್ಲಾಸ್.

ವಿಲ್ಸನ್ , ಕಟೀಲ್ Feb 05, 2015
ವ್ಹಯ್ ಖರೆಂಚ್. ಜೊ.ಸಿ.ನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಬರಿ ಕಿಟಾಳಾನ್ ನವ್ಯಾ ಬರ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ವೆದಿ ದಿಲ್ಯಾ. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಆಪ್ಲಿ ಆಬಿಪ್ರಾಯ್ ದಾಕ್ಶೆಣೆವಿಣೆಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಧಯ್ರ್‌ ಯೀ ದಿಲಾಂ. ತರ್ನ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್; ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಕೀ. ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ ಕಿತೇಂಯ್ ಗಿಚ್ಚಿಲ್ಯಾರ್ ಜಾತಾ ವಾ ಖಂಯ್ಸರ್ ಕಶೆಂಯ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಚಿಂತಿಶೆಂ ಕೆಲ್ಲಿ ತಾಂಕ್ ಕಿಟಾಳಾಚಿ. ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಪರ್ಬಿ ಪಾಟಯ್ತಾಂ.

G.W.Carlo , Hassan Feb 05, 2015
ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಾ ಹುಂಬ್ರಾರ್ ಕಿಟಾಳ್ - ವಾಚುನ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲೊ. ಎಚ್ಚೆಮ್ ತುಕಾ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ.

Godwin , Dubai Feb 05, 2015
Just Follow your dream HM, you are on right path. Happy Anniversary Kittall.

Anil Pinto , Kulshekar / Dubai Feb 05, 2015
Congrats HM and Team Kittall. May your entire team be blessed with many more birthdays ... Kind Regards, Anil Pinto

Avin , Belman Feb 05, 2015
Kudos!!!!! KITTAL!!!!!!

Geoffrey , Hat hill Feb 05, 2015
Keep up the good work HM, Kittall truly lives up to it s motto : Fire knows no mercy.

ಜೊ. ಸಿ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ , ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಗುಡೊ Feb 05, 2015
ಮೊಗಾಳ್ ಎಚ್ಚೆಮ್, ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಚೆ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಆನಿ ತುಕಾಯ್ ಪರ್ಭಿಂ ಪಾಟಯ್ತಾಂ. ಕಿಟಾಳ್ ಜಲ್ಮುನ್ ವಾಡೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಹಾಂವೆಯ್ ಪಳೆಲ್ಯಾ. ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ದಿಶ್ಟಾವೊ ದವರುನ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಥರಾನ್ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಆನಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾತಾ.. ತಿ ಚೂಕ್ ಜಾಯ್ತ್. ಹಾಚೆ ಭಾಯ್ರ್ ಕಿಟಾಳಾನ್ ತರ್ನ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ವೆದಿ ಕೊಣೆಂಯ್ ವಿಸರ್ಚಿ ನ್ಹಯ್. ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಧರುನ್ ಹೆರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಉಗ್ತಿ ವೆದಿ ದಿಲ್ಲಿ ಕಿಟಾಳಾನ್! ಅಸ್ಕತ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಚುಡೆತಿ ನಾಚವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಆಮಿ ಆನಿ ಕಿಟಾಳಾನ್ ತಿಂತಾಚಿ ತಲ್ವಾರ್ ಧರುಂಕ್ ಶಿಕಯ್ಲಾಂ, ಬೊವ್ ಶಾ ತರ್ನೆ ಬರವ್ಪಿ ಹಾಕಾ ಸಯ್ ಘಾಲ್ತೆಲೆ. ಹಿ ಮ್ಹಜಿ ತೊಂಡಾಸ್ತುತಿ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಬೊಗ್ ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್. ಕಿಟಾಳ್ ತರ್ನ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಂಕ್ ಅನಿಕೀ ಉಭೆನ್ ಆನಿ ಉರ್ಭೆನ್ ಭರುಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ. ಎಚ್ಚೆಮ್... ಏಕ್ ಕಾಡಿ ವೊಡ್ ಪಳೆಯಾಂ.. ಚಿಯರ್ಸ್!!

Rim San , Omzoor Feb 05, 2015
Congrats.... Wishing all success for future plans.

Ronald Sabi , Moodubelle Feb 05, 2015
Congratulations Kittall ! Keep up the good work.

Robin , Neerude Feb 05, 2015
Happy Birthday kittall. Dear HM Congratulations. Your dream has come true.. kittaLL is very intresting literature world for us. We all will support you and make your dreams come true. I am always suggesting my catholic friends to read this wondeful site. Now as you started Arso fortnightly to reach readers without internet connection, I am sure kitall thoughts reach evey konkani man. With readers support you can make ARSO a weekly in futur. God bless you and be successfull in your mission. Thanks

Melka , Miyar Feb 05, 2015
Congratulations. Your dream has come true...

Roshan Madtha Vitla , Milagres / Mangalore Feb 05, 2015
Dear H M, Congratulation on completing the four Years and stepping into Fifth year. I am proud of Kittall Accomplishments. 1.From Last four years you have unveiled current issues which helped common man to understand them very clearly. 2. Any Issue, your vision was clear. 3. You never run behind money. 4. Unearthed the hidden Agenda of the few organizations and self-declared leaders to public 5. If I am not wrong, Kittall is the First Konkani Website which completed 4 years. My Expectations from Kittall are : Kittall need more representation from every country. Could be a small group of writers can be formed under kittall banner like Kittall, dubai , kittall, abudhabi. Need more writers to write on current issues in simple language. Some training sessions to be organized how to use the computer to write Konkani (I still don’t know, how to write konkani using computers) Scope should be extended to konkanai Music and Konkani theater.

Mala Menezes , Dubai Feb 04, 2015
HM...tuka ani tuja sangathyank SHABASKI .....tumkan sarvank bore magtan....mukari tumcha borya kamak devachi daral ashirwada magtan

Alphonse Mendonca , Pangla Feb 04, 2015
Congrats to HM Pernal, the bold editor of Kittall on completion of 4th year of its inception and stepping into 5th year. Well done sir and you have shown the Konkani world the value of konkani literature without any bias. If there is today one Konkani Website stands tall and that is Kittall. There is no substitute in terms of konkani literature be it stories, poems or articles. Your editorials has brought awareness and opened many eyes to what is happening in the konkani world. Many may not like for your straight-forward answers but you have multiple hearts sticking to your values. Wishing Kittall.com all success.

Victor Castelino , Boliye / Dubai Feb 04, 2015
Many many happy returns of the day. Keep up the good work. God bless you.

James Fernandes , Barkur / Chicago Feb 04, 2015
Such an elephant size contribution to Konkani, but yet so down to earth humble. You can go places, looks like! Don’t let EGO infect you.

Nevil , Byndoor / Qatar Feb 04, 2015
Kittallar tumcho vavar asoch mukarundi.. Sarv boren magta.. Laamb jiyo konkani..

Antony Connie , Karkala / Qatar Feb 04, 2015
Today, Kittall is celebrating its anniversary by its own strength and image, excitingly a milestone in the hearts of all Konkani Premi’s, an occasion of sort that could not be perceived in few minds when it took birth before few years but single handedly nourished by HM. Let your all insightful thoughts come to pass with your dreams and your all dreams within your dreams for you are no more alone but abundant like-minded ample of people, poets, writers, columnists, readers, followers, well-wishers budding writers, who are around you complementing with their consistent detrimental sparks; walking besides you to accomplish with your inspirations. Well Done HM.