ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ ಹೆನ್ರಿ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಗಾಂವಾನ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ಚೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ಕಿಟಾಳ್ ತಶೆಂ ಆರ್ಸೊ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್. ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್(1999), ಕಯ್ದ್ಯಾಚೊ ಕವಿತಾ(2004), ಭಾಮುಣಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ(2006) - ತಾಚೆ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಕವಿತಾ ಜಮೆ. ದೆವಾಕ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾಡೊ(2002), ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್ (2016)   - ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಸಂಗ್ರಹ್.  ಕೊಂಕ್ಣೆ ಶಿವಾಯ್ ಕನ್ನಡ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸಾಂನೀಯ್ ತೋ ಬರಯ್ತಾ. 

Recent Archives

ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತಾ, ಸಮಗ್ರತಾ ಆನಿ ಧಯ್ರ್

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್        2015-01-19 11:52:34
  |     |  
ಕಾಲ್ 
ಬೆಂದುರ್ ಸಾಂ. ಆಗ್ನೆಸ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ 7 ವ್ಯಾ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ನಾಯ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಾವಳಿಂತ್ ಸಭೆಚೆಂ ಅದ್ಘ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಥಾನ್ ಸೊಭಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾ| ಬಾ| ಜೊಕಿಮ್ ಫೆರ್ನಾಂದ್ ( ವಿಗಾರ್. ಸಾಂ. ಅನ್ನಾ ಮಾಯೆಚಿ ಫಿರ್ಗಜ್, ಕೆಲರಾಯ್ )  ಹಾಂಣಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ಮರಾಠಿಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಸಂಗೀತಾಚೊ, ನಾಟಕಾಂಚೊ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಮರಾಠಿ ಭಾಶೆಂತ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಆಯ್ತ್ಯಾ ಬಿಳಾ ವರ್ ನಗೋಬಾ  ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರಿಲಾಗ್ಲಿ.  ಹ್ಯಾ ಸಾಂಗ್ಣೆಚೊ ಅರ್ಥ್ - ಕೊಣೆಂಗೀ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರೊಳ್ಣಿರ್ ಬಸೊನ್ ಬುಸ್ಸ್ ಕರ‍್ಚೊ ಸೊರೊಪ್ !

ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾರ‍್ಯಾವಳಿಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗೊಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೊ ಮಾನಾಚೊ ಸಯ್ರೊ ಎಕ್ಲೊ ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಭಾರ‍್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಗಾವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ವೀಕ್ ವೊಂಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸಯ್ರೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ "ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಂತ್ ಏಕ್ ವಾದ್ ಚಲ್ತೇ ಆಸಾ. ಎಕಾ ಮ್ಹಾನ್ ಸಂಗೀತ್‌ಗಾರಾಚೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಮಾತ್ ಸಾರ್ಕೆಂ, ಹೆರಾಂಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಅಲ್ತಾರಿರ್ ಉಬಾರ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಚಲ್ತೇ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್‌ಗಾರಾಕ್ ಅಲ್ತಾರ್ ಬಾಂದ್ಚಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಬಾಂದ್ಯಾಂ. ಪೂಣ್ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಗೀತಾಂತ್ ಜೀವ್ ನಾ, ಕೂಡ್ ನಾ, ಅತ್ಮೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಕರ್ಚೆಂ ನಾಕಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಂತ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಸಂಗೀತ್ಗಾರ್ ಯೆಂವ್ದೀ ಆನಿ ಹಜಾರ್ ಫುಲಾಂ ಪುಲೊಂದಿತ್" 

ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸಯ್ರ್ಯಾನ್ ಕೋಣ್, ಖಂಯ್ಸರ್ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ತೇ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾನ್ ಸಂಗೀತ್‌ಗಾರಾಕ್ ಅಲ್ತಾರಿರ್ ಉಬಾರ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಚಲ್ತೇ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ನಾಂವಾಂ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ನ್ ದಾಕ್ಲ್ಯಾಂಸವೆಂ ಆಪ್ಲೊ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಕೆಲೆಂ ನಾ.

ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಥಾನಾಥಾವ್ನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ ಕೆಲರಾಯ್ ಸಾಂ. ಅನ್ನಾ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಜೋಕಿಮ್ ಫೆರ್ನಾಂದ್ ಹಾಣಿ ಹ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾಚೊ ಬೊಂಚೊಚ್ ಬಂದ್ ಕರ್ಚೆಪರಿಂ ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. (ರಾಜಾಂವಿ ತಕ್ಲಿ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಸಮ್ಜಾಲಾಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ) 

 

 

ಕಾಂಯ್ಚ್ Excite ವಾ ಕುಸ್ಕುಟ್ charge ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ,  ಸತ್ಸಂಗಾಂತ್ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಂತಾಪರಿಂ  ಮಾ| ಬಾ| ಜೊಕಿಮ್ ಫೆರ್ನಾಂದ್ ಮ್ಹಣಾಲೆ " ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಯಶಸ್ವೆಚೊ ಘುಟ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಲ್ಘಡಿ ಗಾವ್ಪಿಣ್ ಉಶಾ ಉತ್ತುಪ್ ಹಿಚೆಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆ ತವಳ್ ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ  - All that matters is honesty, integrity and courage to face your conviction. ಆತ್ತಾಂ ಹ್ಯಾ  ಮಾನೆಸ್ತಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ  1000 ಫುಲಾಂ ಫುಲೊಂದಿತ್, ಕಾಂಯ್ ನಯ್,  ಫಕತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಂತ್ ಮಾತ್ ನಯ್, ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್, ನಾಟಕಾಂತ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಶೆತಾಂನಿ ಸಯ್ತ್. ಪೂಣ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜೊಡಿಜಾಯ್ ತರ್  honesty, integrity and courage to face your conviction  ಬೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ"  ಮುಕಾರುನ್ ಬಾ| ಫೆರ್ನಾಂದ್ ಮ್ಹಣಾಲೆ " ಬರೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಮಾತ್ ಮತಿಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ದಿತಾ, ಆತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಸುಶೆಗ್ ದಿತಾ"

ಆತಾಂ, ಮಾ| ಬಾ| ಜೋಕಿಮ್ ಫೆರ್ನಾಂದ್ ಹಾಣಿ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಶಾ ಉತ್ತುಪ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ವಾಕ್ಮೂಲಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್ ಮಾನಾಚ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾನ್ ವೊಂಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಕಾಚಿ ಮೈಕ್ರೊಸ್ಕೊಪಿಕ್ ತಪಾಸ್ಣಿ ಕರ್ಚಿ ಬೋವ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ.

ಜರಿ ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಂತ್ ಉತ್ಪಾದನ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೊವ್ಳ್ಯಾಂವಿಶಿಂ ವಾದ್ ಚಲ್ತಾ ತರ್, ಉಶಾ ಉತ್ತುಪಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾಚ್ ವಾಕ್ಮೂಲಾಚ್ಯಾ ಆದಾರಾಚೆರ್ ಚಲ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಯ್.  ಉಶಾ ಉತ್ತುಪ್ ಆನಿ ಕಾರ‍್ಯಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾ| ಬಾ| ಜೋಕಿಮ್ ಫೆರ್ನಾಂದ್ ಹಾಂಚೆ ಪ್ರಕಾರ್, ಸಂಗೀತಾಂತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಂಗೀತ್‌ಗಾರಾ ಥಂಯ್ Conviction ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಆನಿ ತೆಂ conviction ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತಾ, ಸಮಗ್ರತಾ ಆನಿ ಧಯ್ರ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಆನಿ ಹ್ಯೊಚ್ ಗಜಾಲಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಆನಿ ಫೇಸ್‌ಬುಕಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಚೆರ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಂವಾದಾಂತ್ ಚರ್ಚೆಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್‌ಗಾರಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗೀತಾಥಂಯ್  Conviction ಆಸಾ ? ಆನಿ ತೆಂ ಫುಡ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತೆ ಕಿತ್ಲೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್, ಸಮಗ್ರ್ ಆನಿ ಧಯ್ರಾದೀಕ್ ಆಸಾತ್?

ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಚರ್ಚೆಂತ್ ದಾಕ್ಲೊ ದಿತಾನಾ  ಅಪ್ರತಿಮ್ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಸಂಗೀತ್ಗಾರ್ ಅಮರ್ ವಿಲ್ಪಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ನಾನು ಮರೋಲ್ ತೊಟ್ಟಾಮ್ ಹಾಣೆ ಕೆಲ್ಲೊ. ಹೊ ದಾಕ್ಲೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದಿಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕೊಣೆಂಯ್ ಸಮ್ಜೊವ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಬೋವ್ ಸಾಧಿ ಗಜಾಲ್ - ಜರಿ ಆಮಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಾ ಕ್ಲಾಶಿಂತ್ ಶೇಕ್ಸ್‌ಪಿಯರ್, ಎಲಿಯಟಾಕ್ ಶಿಕ್ತಾಂವ್ ತರ್ ತಾಂಕಾ ಅಲ್ತಾರ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ನಯ್, ಬಗಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಪ್ರಕಾರ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾಂವ್. ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಅಲ್ತಾರಿರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಲಿಯಟ್ ತಸಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕವಿಕ್ ಆಮಿ ಅಲ್ತಾರ್ ಬಾಂದುನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ ಆನಿ ತಾಕಾ ಆಮಿ ಫಾವೊಯ್ ನಯ್. ತಾಕಾ ಶಿಕ್ತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚೆಂ Conviction ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ತೆಂ ಫುಡ್ ಕರ್ಚಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತಾ, ಸಮಗ್ರತಾ ಆನಿ ಧಯ್ರ್ ಆಮಿ ಜೊಡುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಂವ್.  ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಅರ್ಥಾರ್ ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ಅಮರ್ ವಿಲ್ಪಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ನಾನು ಮರೋಲ್ ತೊಟ್ಟಾಮ್ ಹಾಣೆ ಕೆಲ್ಲೊ. ಆನಿ at least  ವಿಲ್ಫಿಥಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ conviction ಆನಿ ತೆಂ ಫುಡ್ ಕರ್ಚಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತಾ, ಸಮಗ್ರತಾ ಆನಿ ಧಯ್ರ್ ಹೆರಾಂನಿ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್‌ಲ್ಲೊ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಕೊಣಾಕೀ ಅಲ್ತಾರ್ ಉಬಾರ್ಚೆಂ ವಾ ಕೊಣಾಕೀ ಲ್ಹಾನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನಾ.

ಪಯ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ : Honesty

ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಹಿ ಚರ್ಚಾ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿಚ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್‌ಪಣಾಚೆರ್ ಸವಾಲ್ ಉಬೆಂ ಕರ್ನ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಸಂಗೀತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗಾಂನಿ ಪದಾಂ ಘಡ್ಣಾರಾಂಚೆಂ ನಾಂವ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಂಕಾ ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಚ್ಯಾ ಅವಾಜಾ ಥಾವ್ನ್. (ಹೊ ಅವಾಜ್ ಸಂಬಂದ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾನಾರ್ ಪಡ್ಲಾ ಆನಿ ಮೂಳ್ ಪದಾಂಘಡ್ಣಾರಾಂಕ್ ಆತಾಂ ಮಾನ್ ಮೆಳ್ತೇ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ  ಖುಶೆಚಿ ಗಜಾಲ್)  ಕೊರೊಂಡಾಂಚ್ಯಾ ಖೆಳಾಂತ್ ಜರಿ ಮೂಳ್ ಪದ್ ಘಡ್ಣಾರ್ ಆನಿ ತಾಳೊ ಬಸಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ ನಾಂವ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತಾಚ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಖಂಯ್ ಆಸಾರೆ ಬಾಬಾ Honesty ?  

ದುಸ್ರಿ ಗಜಾಲ್ : Integrity


ಹ್ಯಾ ಚರ್ಚೆಂತ್ ಉ‌ಟ್‌ಲ್ಲೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಸವಾಲ್ ಸಮಗ್ರತೆಚೆರ್. ಕೊಟ್ಟಿ ದೊಣ್ಣೊ ಕೊವ್ಳೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್. ಆಜ್ ಕಾಲ್ ದುಡು ಕೊಣಾಚೊಗೀ? ಉತ್ರಾಂ ಕೊಣಾಚಿಂಗೀ? ತಾಳೆ ಕೊಣಾಚೆಗೀ? ಆನಿ ಸಂಗೀತ್ ಕೊಣಾಚೆಂಗೀ ? ಪೂಣ್ ನಾಂವ್ ಆನಿ ಕೊವ್ಳೆಚ್ಯಾ ಫೊರಾರ್ ಪೊಟೊ ಮಾತ್ ಬೊಲ್ತ್ಯಾಚೊಚ್. ಕುಟ್ಟಿ ದೊಣ್ಣೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಶನ್ ಪ್ರಸೆಂಟ್ಸ್. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸಿ.ಡಿ. ಕಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಉತ್ರಾಂ ಸೊಡ್ಯಾಂ,  ಸಾರತುಕಾಯೆನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಸಯ್ತ್  ಏಕ್ ರಜೆ ಅರ್ಜಿ  ಬರಂವ್ಕ್ ಯೇನಾ.  ಖಂಯ್ ಆಸಾರೆ ಬಾಬಾ Integrity ?

ತಿಸ್ರಿ ಗಜಾಲ್ : Courage

ಕಿಟಾಳಾರ್ ಆನಿ ಪೇಸ್‌ಬುಕಾರ್ ಚಲ್ಲೆಲಿ ಚರ್ಚಾ ಹಾಂವ್ ಬೋವ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಪಾರ‍್ಕೀತ್ ಆಸ್ಲೊಂ. ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಜ್ಯಾಪಾಕ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ  so called  ಸಂಗೀತ್‌ಗಾರಾಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಧಯ್ರಾಚಿ. ಹಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಕೊಣಾ ಪುತಾನ್ - ಜಾಂವ್ ಕಿಟಾಳಾರ್ ವಾ ಫೇಸ್‌ಬುಕಾರ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್ / ಕಮೆಂಟ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾ. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಪೇಸ್‌ಬುಕಾರ್ ಮಾತ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಘಾಲೆ ( ಕಾರಣ್ ತೆ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಡಿಲೀಟ್ ಕರ್ಯೆತ್, ಕಿಟಾಳಾರ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಡಿಲೀಟ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್ ). ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಖಾತಿರ್ ತಾಳೊ ಉಬಾರುಂಕ್ ಸಯ್ತ್  ಭೆಟ್ರಿ ನಾ ತರ್,  ಖಂಯ್ ಆಸಾರೆ ಬಾಬಾ Courage ?

ಮಾ| ಬಾ| ಜೊಕಿಮ್ ಪೆರ್ನಾಂದಾನ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಶಾ ಉತ್ತುಪ್ ವಾಕ್ಮೂಲಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಪಯ್ಲ್ಯೊ ತೀನ್ ಗಜಾಲಿ ವರವ್ನ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಂದಾಜ್ ಕರ‍್ಯೆತ್ ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ Conviction  ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ತರೀ ಕಳಿತ್ ಆಸಾಗೀ? ಮ್ಹಣ್.

ಫಕತ್ ಸಂಗೀತಾಚೊ ಮಾತ್ ನಯ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಸಂಸಾರ್‌ಚ್ ತಸೊ. ಏಕ್ ಸ್ಟೇಟ್‌‍ಮೆಂಟ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಹಜಾರ್ ಲೆಕಾಂ. ಕೊಣಾಕ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಯ್ತ್, ಕೊಣಾಚಿ ವೆದಿ ಚುಕತ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಿಜ್ನೆಸಾಕ್ ಮಾರ್ ಬಸತ್?  ದೆಕುನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ Conviction  ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾ,  ಆಸಾ ಫಕತ್ Compulsion ಮಾತ್. ತಾಚ್ಯಾ ದಾಕ್ಶೆಣೆಕ್ ಹೊ ಆನಿ ಹಾಚ್ಯಾ ದಾಕ್ಶೆಣೆಕ್ ತೊ. ಮ್ಹಜಿ ಪಾಟ್ ತುಂ ಖೊರ್ಪಿ ಆನಿ ತುಜಿ ಹಾಂವ್ ಖೊರ್ಪಿತಾಂ. ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಖಂಯ್ಚಿ honesty ? ಖಂಯ್ಚಿ Integrity ? ಆನಿ ಖಂಯ್ಚೆಂ Courage ?

ಬೋವ್ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ - ಆಜ್ ವೀಕ್ ವೊಂಕ್ತೆಲೆಯ್  ಕೊಣಾಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಕಾರ‍್ಯಾಂತ್ ವಚೊನ್ ವೊಂಕ್ತಾತ್. ಕಾರ‍್ಯೆಂ ಪಾಡ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೆಂ ಜಾತಾ, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಿತೆಂ? ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಕಾರಿ ಚಿಂತಪ್ ವಾ  ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾದಾಂತ್ ಬಳ್ ನಾ ದೆಕುನ್ ಜ್ಯಾ ವೆದಿರ್ ಸಂವಾದ್ ಚಲ್ತಾ ಥಂಯ್  ವಚೊನ್ ಆಪ್ಲೊ ವಾದ್ ಮಾಂಡುಂಕ್ ಅಪಧಯ್ರ್ ? 


ಆಜ್ ಏಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ, ತೇಂಯ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ತಿ ಮಿನತ್ ಲಾಗ್ತಾ. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಇನ್‌ಸ್ಟಂಟ್ ಕಾಳಾರ್ ಶೆಂಭೊರಾಂನಿ ಲೊಕಾಕ್ ಎಕಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಜಮೊ ಕರ್ಚೆಂ ಸಲೀಸಾಯೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ನ್ಹಯ್. ಪೂಣ್ ಬೋವ್ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ , ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ‍್ಯಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೆ, ಮಾನಾಚೆ ಸಯ್ರೆ ಎಕಾಚ್ ಪಂಗ್ಡಾಚೆ ಮೂಟ್‍‌ಭರ್ ಮನಿಸ್. ತೆಂಚ್ ಗುಮಟ್, ಪರ್ನೆಂ ಪರ್ಕಟ್ ಉಲೊಣೆಂ ಆನಿ ವೀಕ್! ಕೊಣಾಚ್ಯಾಗೀ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪಿ, ನಾಂವ್ ಕಾಡ್ನ್ ದಾಕ್ಲ್ಯಾ ಸಮೇತ್ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ನಾ - ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ತೀರ್! ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂಕಾ ಖಂಡಿತ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ - ಆಪ್ಣೆಂ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾಚೆರ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಭೆಂನಿ ಚರ್ಚಾ ಚಲಾನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಸಲ್ಯೊ ಸಭಾ - ಇಗರ್ಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಶೆರ್ಮಾಂವಾಪರಿಂ,  ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಕೊಣಾಕೀ ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾ. ದೆಕುನ್ ವೀಕ್ ವೊಂಕುಂನ್‌ಚ್ ವೆತಾತ್. ಪೂಣ್ ಸವಾಲ್ ಹೆಂ -  ಮನೊರಂಜನ್ ಕಾರ‍್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಹೆಂ ವೀಕ್ ಜಾಯ್‌ಗೀ ? ಪದಾಂ - ಫೊಕಾಣಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಇಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ‍್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಯೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಹೆ ಉಪದೇಸ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾತ್‌ಗೀ ? ಪಿರಾಯೆನ್ ಪಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಮಾನಾಚ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಅವ್ವಲ್ ಮನೊರಂಜನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆನಿ ಚರ್ಚಾ ಗೋಷ್ಠಿಚೊ ಫರಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಮ್ಜಾನಾ ? ಹಾಂಚ್ಯಾ ವಾದಾಂತ್ ಬಳ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹೆ ಮಾನಾಚೆ ಮನಿಸ್ ಜೆ ಕೋಣ್ ಸಂವಾದ್ ಚಲವ್ನ್ ವರ್ತಾತ್  ತಾಂಚ್ಯಾಚ್ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಆಪ್ಲೊ ವಾದ್  ಮಾಂಡಿನಾಂತ್? ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಮಾಟ್ವಾಕ್ ವಚೊನ್ ಮೊರ್ನಾಚೆಂ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಫುಂಕ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ? ಜೇಂವ್ಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬೊಶಿಯೆಂತ್ ಹಾಗೊಂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ? 

ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾಥಾವ್ನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಲಿಸಾಂವ್ ಶಿಕೊನ್, ಫುಡಾರಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾನಾ, ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ Conviction ಮತಿಂತ್ ಧರ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಖಾಲ್ತಿ ಅಬಿಪ್ರಾಯ್.

- ಎಚ್ಚೆಮ್. ಪೆರ್ನಾಳ್

 

COMMENTS

Rohan Desilva , Mangalore Feb 10, 2015
One important point to be noted here is, today at-least there is platform for artists to perform in the field of konkani literature, theater, music and even konkani traditional activities irrespective of which group you belong to, all are welcome. Other than this where can Konkani artist find a regular opportunity? For today’s survival of konkani artists, either they should be part of a particular group or look for influential god-fathers, for some artists this is not easy because in return they have to flatter the godfathers, praise and raise them high or should have good net work connections not only in mangalore but elsewhere. Obviously no one can see their own back, the people who are defending should ask themselves what is their contribution into it. Some people are known today only because of their association with xyz and not that they have achieved something extraordinary. Mangloreans have supported financially and provided hospitality for several konkani artists all over, unfortunately some of them have totally ignored them, in order to gain publicity, limelight and fame they have forgotten their striving days instead devise plans to promote themselves taking prominent posts and titles in organizations. While pointing fingers at others, remember no one is perfect. It’s human nature to be greedy, manipulative and selfish, if we think we are best and no place for rest then why make such a huge cry over Konkani. Music has no boundaries. No matter what language, genre, rythym, it can always find a way to everyone’s heart. Whether it is old or new. We are no more like the frog in the well who knows not the ocean everyone is smart enough to know the truth and pick what is best for them.

Bona Panchu Rodricks , Kemmanu Feb 01, 2015
Dear Lancy, Our life under those village set-up days, everyone had toiled and struggled in their own way. It is okay. But as a Composer and a Singer, what was your motive. Was it to develop your talents or for the edification of Glory of Mother Konkani if not for your daily livelihood. I agree, due to some rude comments function went under rude shock but let us forget it now as you have decided not to invite any special guest for special troubles.

Alphonse Mendonsa , Pangla Feb 01, 2015
Dear Lancy, you have poured out your feelings and life struggle. I like your never give up spirit. Yes, as suggested avoid unnecessary guests at the nites as no one wants to listen to their useless talks and people just wait for the nites to start. I have attended your three musical nites and have also appreciated the quality of your troupe singing. You are a bundle of talents and you don’ t need any one’s certificates. Go ahead brother and perform well. Wishing you all the best. Let no man spoil your nite any more.

Lancy Noronha , Bellore - Bendur - Dubai Jan 31, 2015
Mogal H.M.. ..thumka muje pranaam!! Hav don sobd thumche mukar dovorunk apeksitham!! Hav ek Sangeethgaar, podam ghodpi, thale rospi thashench Sangeeth ayojak ... Sari sumar 28 vorsam adinch havem sangeethanth pathr gethla, zaithim inama zodlyanth..dakle azooni asath. 11 vorsam swanth music, group..band...Sangeeth...dilam sabaar karyank. Muzo baplyo Mahan Ivan Noronha hanchi nirdeshan, besanv maka asullem. Burgya prayerch thavun havn mosthu kostalam...sagoli, thot, pampuset muja mandyar, saryacho bati muja mandyar ..pananchi vaal, thot, pappa songim vaavru ..dis ani raath...ashem kostaanchi jini kadulya maka {ambadi churmbutlya bori mzo jeev} sompoorn bore kost gothu asat. zavn politician, panchayat candidate zavn vote, {votanth solvalom} pundu pokri gang poora sompovn atham eka zagyaar shaanth zavn asam. Lanpona thavun maka avkas mellona..boreilim kithlishim podam dampunuch geli....kavitha,chutukam thoinch ravlim. Maka pota uzo etha muja pondanchi goth polevn....Kithiem zaanv...havn aniki mukarshitham mujo NITES...swanth korchan..hacha adin..hathanthlech gale...aniki sodn deena...patim sorna... Note : I will never invite any guests for my NITES. Kitallaak sorv borem magtham.

Ivan D souza Dubai , Belman / Ganalkatte Jan 30, 2015
HM Bov apoorbayechen Vishleshsn.

ವಿವೇಕ್ , ದೋಹಾ Jan 29, 2015
ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಹೆರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಿಯ್ ಭಾಶೆಂಕ್ ತುಲನ್ ಕರ್ತಾನಾ ಅಮ್ಕಾಂ ಜರ್ ತಿ ಪಾಟಿಂ ಉರ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹುಣ್ ಭೊಗ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕಾರ್ಭಾರ‍್ಯಾಂಕ್, ಗಾವ್ಪ್ಯಾಂಕ್, ಆನಿ ಕಲಾಕರಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಚಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ವೀಕ್ ವೊಂಕ್ಚೆ. ಅಸಲಿಂ ಭಾಷಣಾ ಅಯ್ಕೊಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ಯೇನಾ ಆನಿ ಯೆಂವ್ಚೊಯ್ ನಾ. ಜರ್ ಲೋಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಬೊರೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನೊರಂಜನ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಶಿವಾಯ್ ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ನ್ಹಂಯ್. ಕೋಣ್ ಖಾಲ್ತೊ ಜಾತಾ ತೊ ವರ್ತೊ ಜಾತಾ, ಅಶೆಂ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂನಿ ವರ್ತೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯ್ಯಾ ವಿಲ್ಹಿ ತಸಲ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಕ್ ಸಕ್ಲಾ ಘಾಲುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ಚಾ ಬದ್ಲಾಕ್, ಖಾಲ್ತೊ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಕ್ ವಯ್ರ್ ಉಭಾರುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಬೊರೆಂ.

Charles D Mello , Pangala Jan 28, 2015
After reading this article I understood who the person who is trying to pull down Wilfiaab. He can not do it. Konkani Kogul Wilfy Rebimbus is a great Konkani lover and this guy in question is not even fit for cleaning his shoes. Ask him how he is making his living after leaving his paid job since long...!!!.....Is it not fooling Konkani people in the name of Konkani...????

ವಿಲ್ಸನ್ , ಕಟೀಲ್ Jan 27, 2015
ಆಮಿ ಜರ್ ಕೊಣಾಕೀ ಆಲ್ತಾರ್ ಉಬಾರ್ತಾಂವ್ ತರ್ " ತುಂ ಆಮ್ಚೆ ಮದೆಂ ಭರ್ಸಾನಾಕಾ ಸಾಯ್ಬಾ ವೊರೆವಿಂಗಡ್ ರಾವ್. ತುಕಾ ತೊಂಡಾಪುರ್ತಿ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಆಮಿ ದಿತಾಂವ್" ಮ್ಹಣ್ ಪಯ್ಸ್ ದವರ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್‍ಚ್ ಅರ್ತ್. ಆಲ್ತಾರ್ ಉಬಾರಾಯೆರ್ ಆಸ್ತಾ. ಆಸೊಂ, ವಿಲ್ಫಿಕ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರೇಮಿನಿಯ್ ಆಲ್ತಾರ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಖಾಲ್ತಿ ಆಬಿಪ್ರಾಯ್. ಬಗಾರ್ ತ್ಯಾ ಮ್ಹಾನ್ ಸಂಗೀತ್ ಗಾರಾಕ್, ಮದುರ್ ಕೊಗ್ಳೆಕ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಘೊಂಟೆರ್ ಬಾಂದ್ಲಾ. ತ್ಯಾ ಘೊಂಟೆರಾಂತ್ ತಿ ಕೊಗುಳ್ ಆಜೂನ್ ಗಾಯ್ತೇ ಆಸಾ. ಎಕಾ ವೆಳಾ ತಾಕಾ ಆಮಿ ಆಲ್ತಾರ್ ಬಾಂದ್‍ಲ್ಲಿ ತರ್ ತಾಕಾ ಹೊಗೊಳ್ಸುನ್ ಆಮಿ ಕಂತಾರಾ ಗಾಯ್ಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ನೆ? ತಶೆಂ ನಾ; ಅಜೂನ್ ಆಮಿ ತಾಚಿಂಚ್ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಉಮಾಳೊನ್ ಆಸಾಂವ್. ಆಮಿ ಆನಿಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಲ್ತಾರಿರ್ ಚಡೊನ್ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಆಶೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಆಮಿಂಚ್ ಏಕ್ ಘೊಂಟೆರ್ ಬಾಂದುನ್ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಕ್ ಬೋವ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಅಬಿಪ್ರಾಯ್.

James Fernandes , Barkur / Chicago Jan 27, 2015
This is our Haneborap Naihngi? Bringing down each other, or when someone owns a hammer everything becomes nails, especially protruding ones, and we try to pull down the crabs that want to get out of the age old poverty by self-help? It’s not easy, not easy at all. I was talking to an original Saraswath Pai the other day. Hey you guys are amazingly innovative. If you don’t get admission start your own medical college, or universities, schools etc. If the banks do not give high interest open your own banks. If your opinions are not heard or published start your own journals, newspapers, or websites, Start your own Academy or organization to recognize your own circle by awards or kudos or potluck meals. Brilliantly innovative you the migrated children of Saraswathy are! Amazing! Kittall can handle controversial topics. No, I am not planning to open another website! Can’t handle the bombarding comments or viruses that travel through internet. I still think virus is spread by sneezing!

Melwyn , Pernal Jan 27, 2015
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆನ್ಭೊಗಾ ಆನಿ ಚಿಂತ್ಪಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ, ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ಪಾಟಿಂಬ್ಯಾಂಚಿ ಚಡ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಥೊಡೆ ಕಲಾಕಾರ್ ಖುದ್ ವಾಂವ್ಟ್ ಕಾಡ್ನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೋಗಿ ಉದ್ಯಮಿಂಚ್ಯಾ ಪಾಟಿಂಬ್ಯಾನ್ ಕಾರ‍್ಯಿಂ ಉಬಿಂ ಕರ‍್ತಾತ್. ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಗವ್ರವಾನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾರ‍್ಯಾಂಕ್ ಮಾನಾಚೆ ಸಯ್ರೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತಾತ್. ಅಶೆಂ ಕಾರ‍್ಯಾಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಲಾಬ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ದಿಲ್ಲೊ ಮಾನ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆವ್ನ್, ತರ್ನ್ಯಾ ಕಾಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗೊನ್, ಲೊಕಾನೀ ತಾಂಕಾ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಉಲೊ ದೀಜಾಯ್ ಸೊಡ್ನ್, ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳೊ ಮ್ಹಣ್, ಆಪ್ಣಾಚೊ ಖಾಸ್ಗಿ ರಾಗ್ ಕಾಡುಂಕ್ ವೆದಿಚೊ ದುರುಪಯೋಗ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ದಿಸಾನಾ. ಆಪ್ಲೊ ಖಾಸ್ಗಿ ರಾಗ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲಿ ವೆದಿ ವಾಪರಿಜಾಯ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರ್ ಕಲಾಕಾರಾಂನಿ ಕಶ್ತ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಬಾರ್‌ಲ್ಲಿ ನಯ್. ಆಜ್ ಜಾಯ್ತೆ ತರ್ನೆ ಕಲಾಕಾರ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆನಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಂಕಷ್ಟಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕೊನ್ಶಾಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಕೊಣಾಕ್ ಅಲ್ತಾರಿ ಉಬಾರಿಜೆ, ಕೊಣಾಕ್ ನಾಕಾ? ಮ್ಹಣ್ ಝಗಡ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ವೆದಿರ್ ಚಡಯ್ಲೆಂ ತರ್, ಖಂಡಿತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಶೆತ್ ಗಿರೆಸ್ತ್ ಜಾತೆಲೆಂ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ತೆವ್ಶಿ ಆಮಿ ಆಮ್ಚೆಂ ಗಮನ್ ವೊಡ್ಯಾಂ; ಹೆರ್ ಗಜಾಲಿ ದೆಗೆನ್ ದವರ್ಯಾಂ.

Melka , Miyar Jan 26, 2015
ಹ್ಯಾ ಲೇಖನಾನ್ ಫಕತ್ ಜಾಗೃತೆಚೆಂ ಕಿಟಾಳ್ ನಂಯ್, ಉಜ್ಯಾಚೆಂ ಅಗ್ಟೆಂಚ್ ಪೆಟಯ್ಲಾಂ. ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ್ ಲೇಕನ್.

James Fernandes , Barkur / Chicago Jan 22, 2015
Well said. As I read these lines, I can understand the road bumps this legend faced. It’s not right to talk ill of a person who is no more. That’s all folks.

Stan , Mangalore, U K Jan 22, 2015
ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆ ಕೊಣ್ಂಚ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಹ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚಾ ನೀಚ್ ಚಿಂತ್ಪಾ ಆನಿ ಉಲವ್ನ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಆವಾಜ್ ಉಟಯ್ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಶಿಣ್ ಉಚಾರ್ಚಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಬರವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ವಿಷಯ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಖಂಚಾಯ್ ವಾದ್ ವಿವಾದಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಗುಪಿತ್ ಬಂದೂಕ್ ದವರ್ನ್ ಮಾರುಂಕ್ ಪಳೆತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಂಕಾ ಬಚಾವ್ ಕರುಂಕ್ ಧನ್ಯಾ ದೆವಾನ್ಂಚ್ ಯೇಜೆ ಶಿವಾಯ್ ದುಸ್ರೆ ಕೊಣೀ ಯೆತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಾತ್ರಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ನಾ! ಆನ್ಯೇಕ್ ವೆಳಾಚೊ ಅಭಾವ್. ಪೂಣ್ ಆಮ್ಚಾ ಎದ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ಕಾಲಾಕಾರಾಕ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕರ‍್ತಾನಾ ಥಂಯ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾಲಾಕಾರಾಂನಿ ಆವಾಜ್ ಉಟಯ್ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ, ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಫಾತ್ರಾಯ್ತೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಕೊಣೀ ಹ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಕಾಡಿತ್ ತರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಹರ್ ಏಕ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ ಬಾಳ್ಶೆಂ ಸಯ್ತ್ ಉಟೊನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸತಾಚಿ ಗಜಾಲ್. ಹಸ್ತ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವೆತಾನಾ ಸುಣ್ಯಾಂನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಘೊಂಕ್ಚೆಂ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹೆಂಚ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಮತಿಂತ್ ಧರುನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಕೊಗುಳ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಹಸ್ತಿ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುನ್ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ಕೊಣೆಂ ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಅಡ್ಕಳಿ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಚೆಂ ಏಕ್ ಸೊಪಾಣ್ ಸೊಡ್ನ್ ಸಗ್ಳಿ ಸೊಪ್ಣಾಂ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ವೆಗಿಂಚ್ ದೆವಾಚಾ ಆಧಾರಾನ್ ಹೆಂ ಅಧುರೆಂ ಉರ್‌‍ಲ್ಲೆಂ ಸೊಪಾಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮರಣಾ ನಂತರ್ ತರೀ ತಾಚಾ ಕುಟ್ಮಾ ಸಂಗಿಂ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾತಾನಾ ಆನಿ ಕಿತ್ಲಿಂ ಸುಣಿಂ ಘೊಂಕ್ಲ್ಯಾರೀ ಹಸ್ತ್ ತಿ ಹಸ್ತ್‌ಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ‍್ತೆಲಿ, ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ತಿ ಕೊಗುಳ್‌ಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಂನಿ ಆಲ್ತಾರ್‌ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಂದಿರ್ ಬಾಂದುನ್ ಗೆಲ್ಯಾ ತೆಂ ಕೊಣಾಯ್ಚಾನ್ ಮೊಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಕೀಳ್ ಮಟ್ಟಾಚಾ ಚಿಂತ್ಪಾವಿಶಿಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆವಾಜ್ ಉಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪ್ರೇಮಿಂನೊ ತುಮ್ಕಾಂ ಚೆಪೆಂ ಉಕಲ್ತಾಂ ಆನಿ ಹಾಂವೀ ತುಮ್ಚಾ ಆವಾಜಾಲ್ ಪರ್ಗಾಂವಾಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜೊ ತಾಳೊ ಮೆಳಯ್ತಾಂ.

James Fernandes , Barkur / Chicago Jan 21, 2015
Last year one Mangalorean SVD priest visited me. He noticed the set of Wilfy’s Golden Edition in my house. “Yes, Father, but for this Konkani music I would have gone insane during this retirement boredom!” “GOOD good, you can brush up some Konkani too!”. “Well, I hardly speak Konkani, not many around to talk to”. He too listened for a while with my family. To give credit to a friend, I have to put these two lines here: During some get together, Austin said, “One of my goal is to bring Wilfy to Chicago, just as the Middle East or Canada does.” I said, “Count on my $300.” I don’t remember further talk anyway! I read testimonials such as “Loss to Konkani Language! Well, you can handle the personal loss too.Bye folks.

C D Souza , Kuloor, Mangaluru Jan 21, 2015
The Konkani world is well aware of the contributions made by Wilfy Rebimbus who never boasted about himself unlike the one who questions his legacy. There have been many efforts to insult Wilfy in the past. For creating world records these people need Wilfy’s songs. But when some new talents sing Wilfy’s song in singing reality show on telivision, these jokers ask from judges bench "why you chose a simple song?" To give first Lifetime time achievement they need Wilfy. When Wilfy’s music is celebrated they ask there is no need of raising him to altar. This is nothing but a strategy to be in news. As James, Chicago says some people always use barking at the elephant way for being known. Cheap mentality. But Legend is Legend. Returning back the award money to the organisation adding his contribution shows greatness of Wilfy.

Veena Rebimbus Pais , Mangalore - Doha Jan 21, 2015
Dear Editor, Thank you for raising your voice and supporting Konkani artists. I was surprised to read such a comment from this self-proclaimed God Father of Konkani. As per his statements so far in various media, Konkani and its culture are his property. He only knows what is right in Konkani and what is wrong. He and his hand full of followers have started this type of tactics since 25 years. Just for their survival and growth honour and other benefits. This type of attack on established Konkani artists/composers is not new by these guardians of Konkani. In my entire singing career I have seen and read this. This does hurt our sentiments and emotions but has never put us down. In 80’s when my father was struggling to establish himself in this field and people where whole heartedly supporting him and liking his songs, these same people tried their best to stop his success. When this so called Premiere organisation to safe guard Konkani had just started, the first accusation they put was the Konkani songs composed by the then composers were not at all Konkani. Only the songs published by them are Konkani and people should only support them. None of the Konkani composers so far have claimed anytime that what they sing is only pure Konkani songs or their genre is only true. Then for whom is this man accusing on stage? Most of them might have forgotten this but I remember very well what my daddy went through at that time. I had seen him disturbed and suffering within. Just because they had some Konkani periodicals under their control week after week they published lot of accusations directly or indirectly which were focused mainly on daddy.He never replied back to any of these types of Nonsense and neither did he encourage our group members to write to them back. He only replied to them through his songs. Vol 16th 1st song “Hens MunshaSangeeth… DusrenSangeeth Na” was the reply to one of their accusation. Listen to this song and you will know what daddy is explaining about music. If you listen carefully to some of his songs you will know that he has not spared any anti-social elements that have bi passed his way. I do not want to talk anything else as if I write it will be never ending. We have seen this man from our childhood, and all that he has done in the name of Konkani. We read all that comes in the media and just laugh it out. As daddy had advised us “Don’t reply to anything that comes in media. People have their right to pen their own opinion. If you find it right take it in a positive manner and try to change yourself. If you know you are right then show it in your work”. Daddy did this and people supported him wholeheartedly. But sometimes I feel it’s necessary to write if someone is misleading innocent people. Since the new generation do not know anything about what has happened in the past. After reading your article and your efforts to bring these facts to light and reading all the comments from our well-wishers, I broke my silence. Music has no language or barrier. We Konkani artists do like to keep our culture alive through music. This is only our efforts to preserve it and pass it to our next generation. But None of our popular composers so far have tried to impose a certain genre of music on the listeners other than this same person who is trying to accuse them. Before he left this World, Daddy had made a place for him in the hearts of his Well-wishers that’s why he still lives today through his songs and his work. He never said anytime that he did anything for Konkani. He said whatever he did was for his livelihood and if Konkani has benefitted through this then he is truly fortunate. - Veena Rebimbus Pais

James Fernandes , Barkur / Chicago Jan 21, 2015
There are different ways of being known in the world, like Judas or godse! or Bark at the elephant like Legend.

L N Rego , Bendur Jan 21, 2015
The world knows no one can replace the name, fame and contribution of my Mahaguru Wilfy Rebimbus. His priceless creations, matchless kindness and humble living was the best answer to the poems Like GAYAN BOND KORR KOGULLE (published way back in 1980 to suppress the popularity of Wilfy by one of the poet). As Eddie Sequeira rightly stated and many have consented let me be loud and clear not One but thousand such speeches cannot change the image of Konkan Kogull Wilfy Rebimbus nor the image of the Chief guest who addressed the gathering with unknown JOSH. Let them remember If required we will build an altar for Wilfy Rebimbus for which there are enough resources and people.

Kishoo , Barkur Jan 20, 2015
Now the real intentions are coming out again and its back to square one after 26 years. In between there was a show of heart change, don’t know part of what strategy, seems to be not working, so back to spewing venom. But legends are legends, nothing or nobody can steal their greatness, whatever the new strategy.

Victor Castelino , Boliye / Dubai Jan 20, 2015
What Eddy Siker said is true. Wilfy not only built his own altar but also sacrificed his entire life on this altar for Konkani and Konkani only. Anyone who belittles Wilfy’s achievements is a person who does not know the reality. He should be having a personal score to settle with late Wilfy Remimbus. Shame on him.

ಎಡ್ಡಿ ಸಿಕೇರ್ , ಮಂಗ್ಳುರ್ Jan 20, 2015
ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಆಲ್ತಾರಿಚೆಂ ಮಹತ್ವ್, ಮೋಲ್, ಅರ್ಥ್ ಕಿತೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ತೆ ಬಾಂದ್ತಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಲೊಕಾಚಾ ಪಯ್ಶಾಂನಿ, ಫಾತ್ರಾಂ ಶಿಮೆಟಿನ್ ಬಾಂದ್ತಿತ್ , ಜಿ ಶಾಸ್ವಿತ್ ನಂಯ್. ’ತ್ಯಾ ಏಕಾ ಸಂಗೀತ್ಕಾರಾಚಿ ’ ಆಲ್ತಾರ್, ತಾಚ್ಯಾ ಅಮೋಲಿಕ್ ಪದಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಮುನ್ಶಾಪೊಣಾಚಾ ಶೆಗುಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ , ತಾಚ್ಯಾ ಖಾಲ್ತ್ಯಾಪೊಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಎಕೀನ್ಪೊಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್, ತಾಚಿ ಆಲ್ತಾರ್ ಲೊಕಾಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಕೆದಾಳಾಗೀ ಉಬಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ತಿ ಆಲ್ತಾರ್ ಆಸಾ ಶಾಸ್ವಿತ್. ಆಜ್ ಸಂಗೀತಾಚಾ ಬೊರೆಪೊಣಾಚಿಂ ಸಿಸ್ರಿಚಿಂ ದುಖಾಂ ಗಳಯ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಸುಮಾರ್ 26 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ, "ಎದೋಳ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ತಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಪದಾಂ ಸಂಗೀತ್, ತೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಂಯ್, ಸಗ್ಳೆಂ ಬನಾವಾಟ್, ಅಮಿಂ ಕರ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾಂವ್ ತೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಕೊಂಕಣಿ" ಅಸಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಪೊಕೊಳ್ ಏಕ್ ವಾದ್ ಮಾಂಡಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ವಿಸರ್ಲಾ, ಅನಿಂ ತೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೇಯ್ ವಿಸರ್ಲ್ಯಾತ್. ಹೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪದಾಂ ಮುಳ್ಳಿಂ ತಿಂ ಪದಾಂ ವ ಸಂಗೀತ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಚಿಂ ಮನಾಂ ಜಿಕುಂಕ್ ಸಕ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತೆಂ ಸಗ್ಳೆ ಜಾಣಾಂತ್. ಖಂಚೆಂಯ್ ಸಂಗೀತ್ ಪಾಡ್ ನಂಯ್, ವಿಂಚ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರಕಾರಾಚೆರ್ ತುಕಾ ಆಸ್ಚಿ ಮಾಹೆತ್, ಅನಿ ತೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಪದಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಶೆಂ ಗಳ್ಸಿತಾಯ್ ತೆಂ , ಎಕ್ ಪದ್ ಬೊರೆಂ ವ ಪಾಡ್ ಕರ್ತಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಅಶಿ ಕಿ ಕಸಲೇಯ್ ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರಕಾರ್, ತೆ ಸಾರ್ಕೆ ರಿತಿನ್ ಗಳ್ಸಿಲೆಂ ತರ್, ಅಮ್ಚಿಂ ಪದಾಂ ಬೊರಿಂಚ್ ಸೊಭವ್ಯೆತಾ, ವಿಲ್ಫಿನ್ ಕಸಲೊಚ್ ದಾಂಗ್ರೊ ಫೆರಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಪದಾಂನಿ ಹೆಂ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ರುಜು ಕೆಲಾಂ.

Robin , Neerude Jan 20, 2015
HM very well said I 100% agree with u. Why our people call like these guys to misguide the people? better than call somebody who support the artist and encourage.

Jess Miranda , Ann Arbor, USA Jan 19, 2015
Dear HM, Its an indeed wonderful article. Hats off to you for your courageous writing.

Alphonse Mendonsa , Pangla Jan 19, 2015
HM you have rightly pointed out these issues which are going on for ages. Honestly I too agree that our current generation of singers or musicians do not have courage to confront the truth. One of the reason that they don’t want any of the konkani association to question or confront. Lest they will face their wrath and may be not recommend for their awards or sale of CDs or for their Musical Nites as a lot is depend on the sponsors and the sponsors are under the control of these associations or so call protectors of konkani language. Even when there was discussion on Kittall or on facebook a few months ago about giving recognition, there was not a single singer was ready to openly defend for their cause or fight for their cause instead the public was fighting for their cause and finally given some justification. Finally I do agree with you that the list of guest of honours at the funcation remain the same whether here in gulf or Mangalore that includes Media. Can’t help it....as our assoications who organize the programs have no say in their own to protest or object to certain names lest they will dissapoint the sponsors... that includes awards for konkani personalities.

Florine Roche , Mangalore Jan 19, 2015
Speaking ill about a Konkani legend like Wilfy, who is no more with us, shows the mean mentality of the person whoever it might be. Using a ready-made forum to create controversy that too without giving a shred of evidence is an act of cowardice and typical crab mentality prevalent among us. I think any person should not stoop this low and that too in an event organised by others where he was called as a guest. Guest should know where to draw the line when it comes to exceeding their limits. If they don’t they should be shown the door. It is time we separate the real from the pseudos.

C D Souza , Kuloor, Mangaluru. Jan 19, 2015
H M you said it right. This self-styled preserver of Konkani culture can never tolerate others getting due credit despite his circus to establish himself on top. In the name of Konkani he has filled his own thondo and that of his company. He and a small bunch of his chelas are everywhere in all Konkani functions. Having realised that he could not overtake wilfyab he is trying to insult him. This man and his chela crooks always trying to use divide and rule policy to have their own say in everything relating to Konkani. Some spineless people who cannot understand his double game have joined him. This is our tragedy. When it comes to collecting money he know to catch right people. Shamelessly he tries selling his multimple copies of his biography to gulf returnees. They pay because they don’t know his game. It is time this copycat stops his naatakgiri.

Naveen Kulshekar , Mangalore Jan 19, 2015
Tujea dhoiradhik borpakk tuka porbim! sarkem sanglaim tuvem ani baap. Jokiman sangullea utrncho boro orthui dilai. Hanv-ui tea nitak pavllom,40 minitam bor tanchem vedi karyem pollevn bezar zalem, punn uprantlem songit karyem borem aslean matxem bezarai geli mhonneam. Tuvem sanglele porim amchea vedinim sobche manai matr chodd zavn tech ani tanche uloupui toxemch. Hem hang matr noi pordexeantui godta , samajent konn daan dita taka matr kodel mellta.Her konnui samajentle fankivont vekti tankam disanant,asom tanchemch thor zanv.

Roshan Madtha , Mangalore Jan 19, 2015
Very True Sentiments.This person never spoke positive about others. Always trying to preach others but who cares. He thinks konknani is his troupe asset poor fellow. I pity on him and his attitude.He should graduate where to speak and what to speak.

Geoffrey , Hat hill Jan 19, 2015
You have hit the nail bang on head HM!. Since I couldn’ t attend the night in question, had to go through the report in DW to find out who this chief guest was. Well, we all are entitled our opinions, but as you rightly said, we also should keep in mind the occasion, context and the relevance and I would like to stress that if someone in Konkani music deserves the highest honor and glory, it s the one and only late Wilfy for his creative genius. Adding to Usha Uthup s formula to success, there s no glory without guts.