ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ ಹೆನ್ರಿ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಗಾಂವಾನ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ಚೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ಕಿಟಾಳ್ ತಶೆಂ ಆರ್ಸೊ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್. ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್(1999), ಕಯ್ದ್ಯಾಚೊ ಕವಿತಾ(2004), ಭಾಮುಣಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ(2006) - ತಾಚೆ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಕವಿತಾ ಜಮೆ. ದೆವಾಕ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾಡೊ(2002), ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್ (2016)   - ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಸಂಗ್ರಹ್.  ಕೊಂಕ್ಣೆ ಶಿವಾಯ್ ಕನ್ನಡ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸಾಂನೀಯ್ ತೋ ಬರಯ್ತಾ. 

Recent Archives

ಲೊಕಾಚೊ ಗೊವ್ಳಿ : ವರ‍್ಸಾಚೊ ವೆಕ್ತಿ

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್        2014-12-28 11:54:24
  |     |  ಆರ್ಸೊ ಪತ್ರಾಚೊ ಹೊ 2014 ವ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಚೊ ನಿಮಾಣೊ ತಶೆಂ ನತಾಲಾಂಚೊ ಅಂಕೊ.  ಏಕ್ ವರಸ್ ಅಕೆರ್ ಜಾತಾನಾ ಚಡಾವತ್ ಮಾದ್ಯಮಾಂನಿ  ವರ‍್ಸಾವಿಶಿಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಚಲ್ತಾ. ಸಾಧನಾಂಚಿಂ ತೊಕ್ಣಾಯ್ ಜಾತಾ, ಸರ‍್ಲೆಲ್ಯಾಂಚೊಂ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾತ್ ಆನಿ ಕಾಂಯ್  ಫರಾಮಸ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾ ತರ್ ನಿಯಾಳ್ನ್, ನವ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಂತ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಘಡಾನಾತ್ಲೆಪರಿಂ ನಿರ್ಣಯ್ ಘೆತಾತ್.  ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಚಿಂ ಪತ್ರಾಂ ವರ‍್ಸಾಂತ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಾ ಖಬ್ರೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ವರ‍್ಸಾಚೊ ವೆಕ್ತಿ ಮ್ಹಣ್ ಮಾನ್ ಕರ‍್ತಾತ್. 

ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಸಂಸಾರ್ ಲ್ಹಾನ್. ಪೂಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನಿಸ್ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಸಾಧನ್ ಲ್ಹಾನ್ ನ್ಹಂಯ್. ಹೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಮತಿಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ನತಾಲಾಂಚ್ಯಾ ಅಂಕ್ಯಾಚ್ಯಾ ತಯಾರಾಯೆಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ 2014 ವ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ದೆಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವೆಕ್ತಿಕ್ ವರ‍್ಸಾಚೊ ವೆಕ್ತಿ ಮ್ಹಣ್ ವಿಂಚುನ್, ತಾಂಣಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಧನಾವಿಶಿಂ  ಥೊಡಿಂ ಬರ‍್ಪಾಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ? ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಂಡಳೆಂತ್ ಆಯ್ಲೊ. ಆಯಿನ್ನ್ ವೆಳಾ ಫಕತ್ ಏಕ್ ವರ್ಸ್ ಸಂಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪತ್ರಾನ್ ಅಶೆಂ ಕರ‍್ಚೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಾರ‍್ಕೆಂ? ಹೆಂ ಸವಾಲ್‌ಯೀ ಉಭೆಂ ಜಾಲೆಂ, ಚರ‍್ಚಾ ಚಲ್ಲಿ.

ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಕ್ ವರ್ಸ್ ಭರ‍್ತಾನಾ ಆಮಿ ಅಪಧಯ್ರಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಕಿಟಾಳ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜಾಹೀರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ಆಜ್‌ಮೆರೆನ್ ವಿಂಚ್ಣುಕೆ ಸಮಿತಿನ್ ಹ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ವಿಂಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಯುವಬರಯ್ಣಾರಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ದೆಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಯಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ‍್ಸಾಂಪಾಸುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮರ್ಥಕ್ ತಶೆಂ ಅನಿವಾಸಿ ಉದ್ಯಮಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಿಯೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಅಬುದಾಬಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪಾಟವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಹೆ ವಿಶಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಅಭಿಮಾನ್ ಆಸಾ.

ಪೂಣ್ ಆರ್ಸೊ ವರ‍್ಸಾಚೊ ವೆಕ್ತಿ ಏಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ನಯ್. ಫಕತ್ ಹ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ವಯ್ರ್ ಉಬಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಚೆಂ ಸಾಧನ್ ಲೊಕಾ ಸಮೊರ್ ದವರ್ನ್ ಆಮಿ ಅಭಿಮಾನ್ ಪಾಂವ್ಚಿ ಸಂಧಿ. ಏಕ್ ಪತ್ರ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಪಾಳ್ಚೆಂ ಧರ್ಮ್ ಆನಿ ಪೊಸಿಟಿವ್ ಜರ್ನಲಿಸಂ.  ಬೋವ್‌ಶಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಏಕ್ ಪ್ರೇತನ್. ಹರ್ ವರ‍್ಸಾ ಅಶೆಂಚ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಧರ್ಮ್ ಪಾಳ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ‍್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ವರ‍್ಸಾಚ್ಯಾ ಅಕೆರಿಕ್ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ, ಬರೆಂ - ವಾಯ್ಟ್, ತಾಚಿ ವರ್ದಿ - ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಕರುಂಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್/ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಥಳಾರ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಮಾದ್ಯಮಾಂ ಆಸಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಳಾರ್ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ ತಾಚೆಂ ವಿಶ್ಲೆಷಣ್ ಕರ್ಚಿ ಆಮ್ಚಿ ಆಶಾ, ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಅಡ್ಚಣೆನಿಮ್ತಿಂ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಅಧುರಿ ಉರ‍್ಲ್ಯಾ, ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ‍್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.

ಆರ್ಸೊ ವರ‍್ಸಾಚೊ ವೆಕ್ತಿ ವಿಂಚ್ತಾನಾ ಮಂಡಳೆಚ್ಯಾ ಜಮಾತೆಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾಂವ್‌ಚ್ ಉಡುಪಿಚೊ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪ್ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ ಹಾಂಚೆಂ. ದುಸ್ರೆಂ ಉತರ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಮಂಡಳೆನ್ ಹೆಂ ಮಾನುನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಮುಕಾರ್ ಸರ‍್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಹಾಂವೆ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪಾಂಕ್ ಫೊನ್ ಕೆಲ್ಲೆ ತವಳ್ ತೆ ಮ್ಹಣಾಲೆ "ಎಕಾಚ್ ವರ‍್ಸಾನ್ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ತುಮ್ಕಾಂ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ದಿಸ್ತಾ ತರ್ ತಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್. ಹಾಂವ್ ಫಕತ್ ಗೊವ್ಳಿ, ವಾಟ್ ದಾಕಂವ್ಚೊ "

ಛಾಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಖರ‍್ಚಾ ಖಾತಿರ್ ಹ್ಯಾ ಅಂಕ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ ಥೊಡಿಂ ಜಾಯ್ರಾತಾಂ ಘೆತ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಪೂಣ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಕುಸ್ವಾರ್ ವಾಂಟ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಸುರಾತ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ರುಚ್ಲೆಂ ತರ್, ವರ‍್ಗಣ್ದಾರ್, ಜಿಣ್ಯೆಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನ್ ವಾ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ವೆಪಾರ್ ವಯ್ವಾಟಾಚಿಂ ಜಾಯ್ರಾತಾಂ ದೀವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಯಾ.


[ ಆರ್ಸೊ ಪತ್ರಾಕ್ ಆತಾಂ ಒನ್‌ಲೈನಾರ್ ವರ್ಗಣಿ ಬಾಂದ್ಯೆತ್.  ದೇಶಾ ಭಿತರ್ ವರ್ಸಾಕ್ : ರು.250/- ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ : ರು. 500/- ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ರು. 1,000/- ವರ್ಗಣಿ ಭರ‍್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಪತ್ರ್ ಪಾವಿತ್ ಜಾತಲೆಂ. ಜಿವಿತಾವ್ಧೆಚಿ  ವರ್ಗಣಿ : ರು. 5,000/- ]

Subscribe ARSO Online Click here


ಆರ್ಸೊ ಮಂಡಳಿ ತರ್ಫೆನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್ ಭಾಗಿ ನತಾಲಾಂಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆನಿ ಸಂತೊಸ್ಭರಿತ್ ನವೆಂ ವರಸ್ ಮಾಗ್ತಾಂ.


- ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ‍್ನಾಳ್
ಸಂಪಾದಕ್

ಆರ್ಸೊ ನತಾಲಾಂಚೊ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕೊ ಒನ್‌ಲೈನಾರ್ ವಾಚುಂಕ್  ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಚೆರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರಾ. 

 

 

 

COMMENTS