ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ ಹೆನ್ರಿ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಗಾಂವಾನ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ಚೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ಕಿಟಾಳ್ ತಶೆಂ ಆರ್ಸೊ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್. ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್(1999), ಕಯ್ದ್ಯಾಚೊ ಕವಿತಾ(2004), ಭಾಮುಣಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ(2006) - ತಾಚೆ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಕವಿತಾ ಜಮೆ. ದೆವಾಕ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾಡೊ(2002), ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್ (2016)   - ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಸಂಗ್ರಹ್.  ಕೊಂಕ್ಣೆ ಶಿವಾಯ್ ಕನ್ನಡ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸಾಂನೀಯ್ ತೋ ಬರಯ್ತಾ. 

Recent Archives

ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳುರ್ಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ : ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ‍್ಗಾಚೊ ?

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್        2014-10-09 22:57:18
  |     |  ಹ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಚ್ಯಾ  ಸುರ‍್ವೆಪಾಸುನ್ ಆರ್ಸೊ ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳುರ‍್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿಲೊಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸಾ. ಫೆಬ್ರೆರ್ 27 ವೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ರಾಕಣ್ ಸಂಚಾಲನ್ ಹಾಣಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಪಿಂಟೊ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಬೋವ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಕಾರ‍್ಯಾಕ್ ಆಮಿ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಥಂಯ್ ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳುರ್‌ಗಾರಾಂಚೊ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಅಬಿಮಾನ್ ಅಪರಿಮಿತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂಕ್, ಕೊವ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಕಾರ‍್ಯಾಂಕ್ ತಾಣಿ ದಿಂವ್ಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಮೊಟೊ.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕಡಬಗೆರೆ ಫಿರ‍್ಗಜೆಂತ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಾರ‍್ಯಾಕ್ 800 ವಯ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ಜಮ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ತೆ ದಿಸಾ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ‍್ಲೊ, ಹಾಸನ್ ಹಾಂಚೊ ಬೂಕ್ ದಾಕ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ತಿತ್ಲೆ ಪ್ರತಿಯೊ ವಿಕೊನ್ ಗೆಲೊ ಮಾತ್ ನಯ್  ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಹನ್ ಬಜಾರಾಕೀ ಬರೊಚ್ ವೆಪಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ವರ‍್ದಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾ.

ಖಬರ್ ಖುಶೆಚಿ ಆನಿ ಅಬಿಮಾನಾಚಿ. ಪೂಣ್, ಹಾಂವ್ ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳುರ್ ಗೆಲ್ಲೆಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧೊಸ್ತೇ ಆಸಾ. ಕೊಡ್ಯಾಳ್ಚೆ ಕೊಂಕ್ಣೆ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೊಗಾನ್ ಖತ್ಕತ್ಚ್ಯಾ ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳುರ‍್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣ್ಯಾಂಕ್  ಫಕತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಜಾರಾಚೆ   ಗಿರಾಯ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಲೆಕ್ತಾತ್? ತಾಂಕಾ ಆಪ್ಲೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಮುಕೆಲ್‌ವಾಳ್ಯಾಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ತಾಂಚಿಂ ಹಕ್ಕಾಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಕರ‍್ತಾತ್?

ಹೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್,  ಮಂಗ್ಳುರ‍್ಚ್ಯಾ  ಕೊಂಕ್ಣ್ಯಾಂನಿ ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳುರ್ ಪತ್ರಾಂ, ಬೂಕ್, ಕೊವ್ಳ್ಯೊ ವಿಕುಂಕ್, ನಾಟಕ್, ನಾಯ್ಟಾಂ ಸಾದರ್ ಕರುಂಕ್ ವೆಚೆಂ ದಿಸ್ತಾ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳುರ‍್ಚ್ಯಾ ಖಬ್ರಾಂಕ್ ಜಾಂವ್, ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಂವ್ ಮಾನಾಚೊ ಜಾಗೊ ದಿಲ್ಲೊ ದಿಸಾನಾ. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಕಾರ‍್ಯಿಂ ಸಾದರ್ ಜಾತಾನಾ  ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳುರ‍್ಚ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಏಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಲ್ಲೊ ದಿಸಾನಾ. ತಾಣಿ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂಕ್ ವರ್ಗಣಿ ಭರಿಜೆ, ಹಾಂಗಾಚೆ ಬೂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ವಾಚಿಜೆ, ಕೊವ್ಳ್ಯೊ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಕಾಜೆ ಆನಿ ಹಾಂಗಾಚೆ ನಾಟಕ್, ನಾಯ್ಟಾಂ ಸಾದರ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್, ತಾಣಿ ಮುಕೆಲ್ ವ್ಹಾಳ್ಯಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಾಕಾ?

ಪಿ.ಎಚ್. ಪಿಂಟೊ, ಶ್ರೀ ಗಿರಿ, ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳುರ್, ಹೆನ್ರಿ ಡಿ’ಸೊಜಾ ತಸಲ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಂಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳುರಾಂತ್ ಆಜ್ ಬರವ್ಪಿ, ಕಲಾಕಾರ್, ಸಂಗೀತ್ಗಾರ್ ನಾಂತ್? ವಾ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಗಾರಾಂಕ್ ತೆ ದಿಸಾನಾಂತ್?

ವಿಪರ‍್ಯಾಸ್ ಪಳೆಯಾ, ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಂತ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಚಾ ಲೊಕಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಸಾಂದೆ ಕರ‍್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಇತ್ಲಿ ಬಳ್ವಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳುರ್‌ಗಾರಾಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹೆಂ ಪೊಸ್ಕೆಂ ಧೋರಣ್?

ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಆವ್ಧೆಂತೀ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ಯಾಕ್ ಧರುನ್, ಕೊಡ್ಯಾಳ್ಚೆ 5 ಜಣ್, ಉಡುಪಿಚೆ 3 ಜಣ್ ಆಸಾತ್. ಇತ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ‍್ಯಾಳ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳುರಾಕ್ ಏಕ್ ಜಾಗೊಯೀ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಶೆಂ?

ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚೆಂ ನೆಮಕ್ಪಣ್ ಸರ‍್ಕಾರ್ ಕರ‍್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಿ ಜಾಪ್ ಯೇತ್. ಬರೆಂ. ಪೂಣ್ ತೇಗ್ ಜಣ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಕೊ ಅಪ್ಟ್ ಕರ‍್ತಾನಾ ತರೀ ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳುರಾಕ್ ಏಕ್  ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ಮನ್ ದಾಕವ್ಯೆತೆಂ ನಯ್?

ಆರ್ಸೊ ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳುರ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆ ದಿಸಾಥಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳುರ‍್ಚ್ಯಾ ಖಬ್ರಾಂಕ್ ಆನಿ ಬರ‍್ಪಾಂಕ್ ನಿರಂತರ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಆಮಿ ಕೆಲಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ರಾಕಣ್ ಸಂಚಾಲನ್ ಆನಿ ಉರ್ಭೆನ್ ಭರ‍್ಲಲೊ ಸಂಚಾಲನಾಚೊ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಪಿಂಟೊ ಆಮ್ಕಾಂ ವರ‍್ತೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ. ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳುರಾಂತ್ ಲವ್ರೆಂತ್ ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳುರ್, ವಿವಿಯನ್, ಕೂವೆ, ಪಾವೊಸ್ತಿನ್ ಪಿರೇರಾ,  ಎಸ್. ಎಫ್.  ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ, ಮೈಕಲ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ ತಸಲೆ ಫಾಂಕಿವಂತ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಆಸಾತ್. ಹಾಸನಾಂತ್  ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ‍್ಲೊ, ರೊನಾಲ್ಡ್ದ್ ಮೋನಿಸ್ ತಸಲೆ ಸಾಹಿತಿ ಆಸಾತ್. ಆರ್ಸೊ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕ್ಯಾಂತೀ ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳುರ್- ಹಾಸನ್  ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಬೋವ್ ಮಾನಾಚೊ ಜಾಗೊ ಆಮಿ ದಿಲಾ. ವಿವಿಯನ್ ಕೂವೆ ಹಾಣಿ ಕಾಪ್ಯೆ ತೊಟಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಲೇಕನ್, ಲವ್ರೆಂತ್ ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳುರ್ ಹಾಂಚ್ಯೊ ಕುರ್ಕುರಿತ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ  ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚಿಂ ಮನಾಂ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾತ್.  ಹಾಸನ್‌ಚ್ಯಾ ಜೆ. ವಿ. ಕಾರ‍್ಲೊ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಬರ‍್ಪಾಂಕ್ ಕಿಟಾಳ್ ಆನಿ ಆರ್ಸೊರ್ ಏಕ್ ಖಾಸ್ ವಾಚ್ಪಿ ವರ‍್ಗ್ ಆಸಾ. ತರುಣ್ ಲೇಕಕ್ ಮೈಕಲ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ ಹಾಣೆ ’ಶಿಲುಬೆ ಬೆಟ್ಟ’ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ತಸ್ವಿರೆ ಲೇಕನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಆಂವಡ್ಲಾಂ. ಆರ್ಸೊ ಪತ್ರಾನ್ ಹರ್ ಅಂಕ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್  ಕೊನ್ಸೊ ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳುರ್ ಖಾತಿರ್ ಆಮಾನತ್ ದವರ‍್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ಅಂಕ್ಯಾಂತ್ ಬಸ್ರಿಕಟ್ಟೆಂತ್ ಜಲ್ಮೊನ್, ಬರೇಲಿಚೊ ಬಿಸ್ಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಕ್ ಕೀರ‍್ತ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕಾವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಲೇಕನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲಾಂ. ಎಕಾ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಾಂಕಿ ಭಿತರ್ ಹಾಂವೆ ಇತ್ಲೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಕರ‍್ಯೆತ್.

ಪೂಣ್, ಇತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ ಪಾವಾನಾ.  ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳುರ‍್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ತಾಂಚೆ ಹಕ್ ಮೆಳಾಜಾಯ್. ಅಕಾಡೆಮಿ ತಸಲ್ಯಾ ಸರ‍್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂಯೀ ಸಾಂದೆಪಣ್ ದೀಜಾಯ್.  ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ 5 ಉಡುಪಿಕ್ 3 ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, 14 ಪಯ್ಕಿ 8 ಸಾಂದೆಪಣಾಂ ಫಕತ್ ಅವಿಭಜಿತ್ ದಕ್ಶಿಣ್ ಕನ್ನಡ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್! ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳುರಾಕ್ ಅನ್ಯಾಯ್? 

ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳುರ‍್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಫಕತ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ ವಾಪರ್ನ್, ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ‍್ಗಾಚೆ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾನಾ, ತಾಂಚೆಂ ಹಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ವಿಶಿಂ ಸಂಬಂದ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಚಿಂತಪ್ ಆಟವ್ನ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಜೊಕ್ತೆಂ ಮೇಟ್ ಕಾಡಿಜಾಯ್. ಸರ‍್ಕಾರಿ ತಶೆಂ ಬೆಸರ‍್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಕಾ ಸಾಂದೆಪಣ್ ದೀಜಾಯ್. ಪತ್ರಾಂನಿ ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳುರ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚ್ಯಾ ಬರ‍್ಪಾಂಕ್ ಮಾನಾಚೊ ಜಾಗೊ ದೀಜಾಯ್. ಕಾರ‍್ಯಾವಳಿಂನಿ ಮೆತೆರ್ ಕರಿಜಾಯ್. ತವಳ್   ಮಾತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಥರಾವಳೆಯೆಕ್ ಮಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾತಾ, ಎಕ್ವಟ್ ಘಡ್ತಾ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚಿ ಸಮಗ್ರ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಜಾತಾ.

ಮುಳಾವ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕ್ಪಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಕೊಣಾಕ್ ಚಡ್ ಆಸಾ ?

ಹರ್  ವಿವಿಧತೆಕ್ ಮಾನಾನ್ ಲೆಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉರ‍್ತಾ ( ಅರ್ಥಾತ್ ಮೊರಾನಾ! ) ಮ್ಹಣ್ಚಿಂ ಘೋಶಣಾಂ ಎಕಾ ಕುಶಿನ್, ತುಮ್ಕಾಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಮುಳಾವಿ ಮಾಹೆತ್ ನಾ, ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಚೆಥಾವ್ನ್ ಮಾಹೆತ್ ಘೆಯಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ’ಭಾಮಣ್ ಚಿಂತಪ್ ಅನ್ಯೆಕಾ ಕುಶಿನ್ ? 

ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಪರ್ಗಾವಾಂಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಯ್‌ಭಾಶೆಚಿ ವಿಸರ್ ಪಡ್ತಾ. ದಿಸ್ಪಡ್ತ್ಯಾ ವಾಪರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಬ್ದಾಂಚಿ ಮಾಹೆತ್ ಆಸಾನಾ. ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚಿ ಮುಳಾವಿ ಮಾಹೆತ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ  ’ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಅಭಿಯಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಯೋಗಾನ್ ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಉಟಯ್ಲಾಂ. ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪ್ರಯೋಗಾಕ್ ಪಯ್ಲಿ ಬಲಿ ಜಾಲಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ಖತ್ಕತ್ಚೆಂ ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳುರ್!

ಹೆಂ ಅಭಿಯಾನ್ ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳುರ್‌ಗಾರಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಶೆತಾ? ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳುರ‍್ಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ಪರ್ಗಾಂವಿ? ತಾಂಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಯ್‌ಭಾಶೆಚಿ ವಿಸರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ?  ತಾಂಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಬ್ದಾಂಚಿಂ ಮಾಹೆತ್ ನಾ? ತಾಣಿ ವಾಪರ‍್ಚೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಬ್ದ್ ಸಾರ‍್ಕೆ ನಾಂತ್? ವಾ ತಾಂಚಿ ಭಾಸ್ ಸಾರ‍್ಕಿ ನಾ?

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ‍್ಯಾಕ್ ವ್ಹಡಾ ಸಂಕ್ಯಾನ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ, ಸುಡಾಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಚ್ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾ  ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮಿಸಾಂ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಮರ್ ಬಾಂದುನ್ ಝುಜ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್‌ಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕಂವ್ಚಿ, ತೀಯ್ ಮುಳಾವಿ, ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ? ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಪ್ರಯೋಗಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ಖತ್ಕತ್ಚ್ಯಾ ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳುರ‍್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಪ್ರಯೋಗ್‌ಶಾಳಾ ಜಾವ್ನ್ ವಾಪರ‍್ಚೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಾರ‍್ಕೆಂ? ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫುಡಾರ‍್ಯಾಂನಿ ಜಾಪಿ ಸೊಧ್ಚಿ ಗರ‍್ಜ್ ಆಸಾ. 

ಖರ‍್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಅಭಿಯಾನಾಚಿ ವರ‍್ತಿ ಗರ್ಜ್ ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪುಡಾರ‍್ಯಾಂಚಾ ಘರಾಂನಿ  ಆಸಾ. ತಾಂಚಿ ಭುರ್ಗಿಂಬಾಳಾಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಕಾರ‍್ಯಾಂನಿ ದಿಸಾನಾಂತ್, ಕೊಡ್ಯಾಳಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶಣ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ‍್ತ್ಯೊ ಚಲ್ತಾತ್. ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಂತೀ ಫುಡಾರ‍್ಯಾಂಚಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂನಿ, ನಾತ್ರಾಂನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆಂವ್ಚೊ ದಿಸಾನಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮಿಸಾಂ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ಟೆಲ್ಯಾಂಚಿಂ ಭುರ‍್ಗಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಿಸಾಂತ್ ಏಕ್ ವಾಚಪ್ ವಾ ಭಾವಾರ‍್ಥ್ಯಾಂಚೆಂ ಪ್ರಾರ‍್ತನ್ ವಾಚ್ಚೆಂಯ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳಾನಾ. ಪೂಣ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚಿಂ ಭುರ‍್ಗಿಂ ಸ್ಪರ‍್ಧ್ಯಾಂನಿ, ಲಿತುರ‍್ಜೆಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ.


ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಝುಜಾಕ್ ಮುಳಾಂತ್ ಕುರಾಡ್ ?

 

ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳುರ್ಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮಿಸಾಂ ಖಾತಿರ್ ಝುಜ್ತೇ ಆಸಾ ಆನಿ ಆರ್ವಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತಾಂಚೆಂ ಝುಜ್ ಎಕಾ ತಾರ‍್ಕಿಕ್ ಶೆವೊಟಾಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ನಿರ್ಣಾಯಕ್ ಘಡ್ಯೆ ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳುರ್ ಪ್ರದೇಶಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಕ್ಶ್ಯರತಾ ಅಭಿಯಾನಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳುರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಝುಜಾಕ್ ಮುಳಾಂತ್ ಕುರಾಡ್ ಮಾರ‍್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾಗಾಯ್? ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಉಟ್ಲಾಂ. ಕಾರಣ್ ಸಾಕ್ಶ್ಯರತಾ ಅಭಿಯಾನಾಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ (  ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಪರ್ಗಾವಾಂಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಯ್‌ಭಾಶೆಚಿ ವಿಸರ್ ಪಡ್ತಾ. ದಿಸ್ಪಡ್ತ್ಯಾ ವಾಪರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಬ್ದಾಂಚಿ ಮಾಹೆತ್ ಆಸಾನಾ. ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚಿ ಮುಳಾವಿ ಮಾಹೆತ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಕ್ಶರತಾ ಅಭಿಯಾನ್ - ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತಾಂಚಿಂಚ್) ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಇಡೆಂ ದಿತಾ. ಒಟ್ಟಾರೆ - ಸಾಕ್ಸರತಾ ಅಭಿಯಾನ್, ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳುರ್ಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ಥಂಯ್ಚೆ ಮೂಳ್ ನಿವಾಸಿ ನಯ್, ಆತಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತಾಂಚಿ ಮಾಂಯ್ ಭಾಸ್ ನಯ್, ದಿಸ್ಪಡ್ತ್ಯಾ ವ್ಹೆವಾರಾಂತ್ ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳುರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಪರಿನಾ, ತಾಂಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಯೇನಾ, ಮಾಹೆತ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಗಜಾಲಿ ಥಿರ್ ಕರ‍್ತಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಿಸಾಂಕ್ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಪುರೊ ನಯ್ ! ಆತಾಂ ಕನ್ನಡಿಗ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಪುರೊ - "ನೋಡಿ ನೀವು ಪರದೇಶಿಗಳು - ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದವರು,  ನಿಮ್ಮ ಮಾತೃ ಭಾಷೆ ಕೊಂಕಣಿ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ದೈನಂದಿನ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಕೊಂಕಣಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ! ಹಾಗೆಂದು ನಿಮ್ಮವರೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ !!  ಆದುದರಿಂದ ಕೊಂಕಣಿ ಬಲಿಪೂಜೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮನ್ನಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ !"  ಪುರೊಗೀ ?

ಸ್ವ ಘೋಷಿತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫುಡಾರ‍್ಯಾಂಕ್ ಹಿ ಸಾದಿ ಗಜಾಲ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಕ್ಲೆಕ್ ವೊಚಾನಾ ?

- ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

 

COMMENTS

Lawrence Miranda , Belur, Chikmagalur Diocese Jun 09, 2015
ಏಚ್ಚೆಮಾ! ಆಮಿ ಘಟಾಗಾರ್ ನ್ಹಯ್ವೆ.. ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಲೋಕ್ ಕೆದ್ನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾನ್ ಆನಿ ಮಾಯ್ಪಾಸಾನ್ ಲೆಕ್ಲಾ? ಮಿನಿ ದುಬಾಯ್ಂತ್ ಇಲ್ಲೆ ಆಸ್ತ್ ಕರ್ನ್ ಆಜ್ ಇಲ್ಲೆ ಗಡ್ದಾನ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂಚೆ ಮೂಲ್ ಸೊದ್ಲಾರ್ ಮೆಳ್ಚೆ ಘಟಾ ವರ್ಯ್. ಆನಿ ತಾಂಚಿ ಉರ‍್ಲಿ ಆಸ್ತ್ ಖಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸೊದ್ಲ್ಯಾರ್ ಮೆಳ್ಚೆ ೧೦-೧೫ ಎಕ್ರೆ ಕಾಪಿ ತೋಟ್ ಘಟಾ ವಯ್ರ್. ಮಂಗ್ಳುರ್ಚಾ ಲೊಕಾಕ್ ಘಟಾಚಿ ಲೋಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್: ಕೂಲಿ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ಚಿ, ರಂಗಾಂತ್ ಕಾಳೆಂಚ್ ಆಸ್ತಾತ್, ಮೊಟಿ ಅಸ್ತಾತ್, ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಚೊರಾ ವೊರಿ ಅಸ್ತಾತ್ ಆನಿ ನಿತಳ್ ಅಸಾನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್, ಕೊಣೆಂ ಹೆಂ ಅಪಪ್ರಚಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್ ಕಳಾನಾ... ಮ್ಹಜೆಂಚ್ ಅನುಭವ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜಿ ಕೆಳ್ಕುಳಾ ಕರ‍್ತಾತ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಗಾರ್. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್ ಜಾಯ್ತಿ ಬೇಧ್ ಭಾವ್ ಕರ‍್ತಾತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದೆಕ್ತಾನಾ. ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಕೊಣ್ ಕೊಡ್ಲ್ಯಾಳ್ ಗಾರ್ ವಾವುರ‍್ಲಾ? ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನೀಜ್ ಕೊಡ್ಯಾಳಾಂತ್ ಖಾಂವ್ಚೆ ರಾಂದ್ವಾಯ್ ಘಟಾ ವಯ್ಲಿ ಆನಿ ವಾಳ್ಚೆ ಉದಾ ಘಟಾಂಥಾವ್ನ್ ವಾಳೊವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ನ್ಹಂಯ್ಚೆ...ಆನಿ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ವ್ ಚೆಂಡ್ವಾಂಯ್ ಘಾಟಾಚಿಚ್ ಜಾಯ್. ಘಟಾಘಾರಾಂ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ಅಚ್ಚೆ ದಿನ್ ಯೆತಲೆ.. ಮಾನಾನ್ ಆನಿ ಮೊಗಾನ್ ದೆಖ್ಚೆ.

Ronald Monis , Hasan Oct 18, 2014
ಅಕಾಡೆಮಿಂತ್ - ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ನಾತ್‌ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಸಾರ‍್ಕಿ. ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳೂರ್ ಆನಿ ಹಾಸನ್ ಮೊಸ್ತು ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ಆಸಾ. ವಿವಿದ್ ತಾಲೆಂತಾಂಚೆಂ ಕಲಾಕಾರ್ ಬರವ್ಪಿ ಆಸಾತ್, ತಾಂಕಾ ಅವ್ಕಾಸ್ ದೀವ್ನ್ ಪ್ರಚಾರ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಕಾಯಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ಮೆಳ್ತಾ. ತಶೆಂತ್ ಉದೆಂತಿ ಕಲಾಕಾರ್, ಲೇಖಕಾಂಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಜೆಚ್. ಸಾಂಗಾತಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಾಚೀಯ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚಾಯ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬೂಕ್ ವಾಚುಂಕ್, ಸಂಗೀತ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಅಮಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ದೀಜೆ. ವಾಚಿನಾಸ್ತನಾ, ಸಂಗೀತ್ ಆಯ್ಕಾನಾಸ್ತಾಂ ಮುಕಾರ್ ಲೇಖಕ್, ಕಲಾಕಾರ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಕಶೆಂ ? ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳೂರ್ ಹಾಸನ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಮಂಗ್ಳುರಾ ಭಾಯ್ರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿಂ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಲೇಖಾಕಾಂಕೀ ಸಮಾನ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್. ಸಂಪಾದಾಕೀಯಾಂತ್ ತುಮಿ ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳೂರ್ ಹಾಸನ್‌ಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಜಿಕ್ರ್ ಕೆಲಾಂ ಆನಿ ತಾಂತು ಮ್ಹಜ್ಯಾಯ್ ನಾಂವಾಚೊ ತುಮಿ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲಾ. ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ವ್ಹಡ್ ಸಾಹಿತ್ ನ್ಹಂಯ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತೀ ಬರವ್ನ್ ಆಸಾಂ. ಪೂಣ್ ತುಮಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹೆರ್ ಸಾಹಿತಿಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಕೃಷಿ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಕೆಲ್ಯಾ, ತಾಂಕಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ಮೆಳಜೆ ಆಸ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ.

Alphonse Mendonsa , Pangla Oct 17, 2014
Well said HM.. All should get equal rights and opportunities. Unfortunately for some it is only business and our konkani community blindly follow them and even our konkani writers are not willing to comment or confront as they may loose their awards or opportunities to shine.