ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ ಹೆನ್ರಿ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಗಾಂವಾನ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ಚೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ಕಿಟಾಳ್ ತಶೆಂ ಆರ್ಸೊ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್. ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್(1999), ಕಯ್ದ್ಯಾಚೊ ಕವಿತಾ(2004), ಭಾಮುಣಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ(2006) - ತಾಚೆ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಕವಿತಾ ಜಮೆ. ದೆವಾಕ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾಡೊ(2002), ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್ (2016)   - ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಸಂಗ್ರಹ್.  ಕೊಂಕ್ಣೆ ಶಿವಾಯ್ ಕನ್ನಡ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸಾಂನೀಯ್ ತೋ ಬರಯ್ತಾ. 

Recent Archives

ಗಿಟಾರ್ ಆನಿ ರೆತಿರ್

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್        2014-06-27 17:05:33
  |     |  ಮಂಗ್ಳುರ್ ಧರ್ಮ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಚೊ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅ|ಮಾ|ದೊ| ಲುವಿಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸೊಜ್ ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಹರ‍್ಯೇಕಾ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ಲಿಸಾಂವಾಂಭರಿತ್ ಕಾಣಿಯೊ ಸಾಂಗ್ತಾ ಆನಿ ಆಯ್ತಾರಾ, ನವೆಂಬರ್ 17, 2013 ವೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ‍್ಚ್ಯಾ ಮಿಲಾರ್ ಸಭಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ರಚನಾ  ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ್ ಕಾರ್ಯಾಂತೀ ತಾಣಿಂ ಏಕ್ ಲಿಸಾಂವಾಭರಿತ್ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗ್ಲಿ.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ರುಜಾಯ್ ಹೊಲಾಂತ್ ಚೇರ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಆನಿ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಯೋಗ ಸತ್ಸಂಗ ಹಾಣಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾನ್ ರಾಯಾನ್ ಎಕಾ ಶಿಕ್ಷಕಿಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಿ  ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ದಿಯೆಸೆಜೆಚಾ ಲಾಯಿಕ್ ಆಯೋಗಾನ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಜೆ. ಆರ್. ಲೋಬೊ ಮುಲಾಕತ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ರಾಯಾಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚಾ ಚಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಲಿ.

ರಚನಾ  ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾನ್ ರೆತಿರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಬ್ರದರಾಂಚಿಂ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗ್ಲಿ.  ತೆಗಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಗಿಟಾರ್ ಖೆಳ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಬ್ರದರಾಚೊ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪಾನ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಥರಾನ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ರಚನಾ ಕಾರ್ಭ್ಯಾರಾಂಕ್ ಪರೋಕ್ಷ್ ಥರಾನ್ ಭೋವ್‌ಶಾ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ -  “ ತುಮೀಂಯ್ ರೆತಿರೆಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಬ್ರದರಾನ್ ರೆತಿರ್ ಆಸ್ಚಿಚ್ ಗಿಟಾರ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ವರ್ಸಾ ವರ್ಸಾ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾತ್ ದಿಂವ್ಚೊಚ್ ಶೆವೊಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂಗೀ ? "

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಗರ್ಜೆವೊಂತಾ ಕುಶಿನ್ ಥೊಡೆಂ ಪಳೆಯಾ ಆನಿ ತಾಂಕಾ ಥೊಡಿ ಕುಮಕ್ ಕರಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಯ್ತ್ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪಾನ್ ಉದ್ಯಮಿಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. 

ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ತಾನಾ ರಚನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾನ್  ಮ್ಹಳೆಂ ಆಮ್ಚೊ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪ್ ರಚನಾಚೊ ಪೋಶಕ್, ಪ್ರೇರಕ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಡಾಯ್ರಿಂತ್ 2014 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಾ ರಚನಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ್ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ತಾರಿಕ್ ಫಾಲ್ಯಾಂಚ್ ನೋಂದ್ ಕರುನ್ ದವರ್ತಾತ್. ರಚನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ತಿತ್ಲೊ ಮೋಗ್. 

ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ವಿಧಾನ್ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಚೊ ಶಾಸಕ್ ಜೆ. ಆರ್. ಲೋಬೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ - ಕಶೆಂ ಬೆಂದುರ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಲ್ಹಾನ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ರಚನಾ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಂ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರೊಯ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲ್ಲೊಚ್ಚ್ ವರ್ಸಾವಾರ್ ರಚನಾ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ವಾಂಟಿಜಾಯ್ ಆನಿ ಏಕ್ ದಬಾಜಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚಾಚ್ ಸರ್ಕಾರಿ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಯೆವ್ಜಣ್ ಘಾಲಿ. ಹಿ ಯೆವ್ಜಣ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಎಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾಚೆ ಮನಿಸ್ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ಲೆ ಆನಿ ಮುಳಾನ್ ಹಿ ತಾಂಚಿ ಐಡಿಯಾ, ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ವೊಂಪ್‌ಲ್ಲೆಂ ಭಿಂ ಆಜ್ ರೂಕ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಸೊಡವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ.

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್  ಜೆ. ಆರ್. ಲೋಬೊನ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಲೊಕಾಕಡೆ ದುಡು ಕಿತೆಂಗೀ ದರಬಸ್ತ್ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ತೆ ದುಡು ವಿನಿಯೋಗ್ ಕರಿನಾಂತ್, ಫಕತ್ ಬ್ಯಾಂಕಾತ್ ದವರ್ನ್ ವಾಡಿಕ್ ಪಿಕಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಉಚಾರ್ಲಿ. ಕೆದ್ನಾಂಯೀ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಮನಿಸ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೇವ್ನ್ ಏಕ್ ಜಯ್ತ್ ಉದ್ಯಮ್ ಸುರು ಕರ್ಚೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ Out of the Box ಚಿಂತಿನಾಂತ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಂಯ್ ಸಮುದಯಾಂತ್ ಕೋಣ್ ಎಕ್ಲೊ ಬರೊ ಜಾತಾ ತರ್ ತಾಚೆ ಪಾಂಯ್ ವೊಡ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾತ್, ಆಡ್ ಪಾಂಯ್ ದಿತಾತ್ ಮ್ಹಣೊನೀ ಶಾಸಕ್ ಲೋಬೊನ್ ಚುರ್ಚುರೆ ಉಚಾರ್ಲೆ.

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಅಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫಾಮಾದ್ ಹಾಡಾಂ ಗಾಂಟಿಚೊ ವಯ್ಜ್ ಡೊ| ಶಾಂತರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಶಾಸಕ್ ಲೋಬೊನ್ ಪಾತ್ಳಾಯಿಲ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ನೆಗಾರ‍್ಲೆ.

ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಚಿ ಸೆವಾ ವಾಖಾಣುನ್ ಡೊ| ಶೆಟ್ಟಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ “ಮಂಗ್ಳುರಿ ಸಮಾಜೆಕ್,  ಹರ್ ಶೆತಾಂತ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಹೆರ್ ಸಮುದಯಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ ಆನಿ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ತಾಕ್ಡೆಂತ್ ಮಾಪ್ಲ್ಯಾರೀ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂಚಿಂ ದೆಣ್ಗಿ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಸಮುದಾಯಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೆಣ್ಗೆ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಆಸಾ”.
 
ರಚನಾ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ್ ಉದ್ಯಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ   ವಿಜೇತ್ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಮೆಂದೊಸಾನ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಉಚಾರ್ತಾನಾ ಮ್ಹಳೆಂ - "ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಉದ್ಯಮ್ ವಯ್ವಾಟಾಂತ್ ಎಕೆಕ್ಲೆ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಪೂಣ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಕಾಂಯ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್  ತೆ ಫೇಯ್ಲ್ "

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಪಾತ್ಳಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಂಚೆರ್ ಏಕ್ ಆಟೊವ್ ಕರ‍್ಚೊ ತರ್ -  

ರಚನಾ ಅವಾರ್ಡ್ ಕಶೆಂ ಉದೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಶಾಸಕ್ ಜೆ. ಆರ್. ಲೋಬೊನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಸತ್ ವ್ಹಯ್ ತರ್, ಫಕತ್ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ದೀವ್ನ್, ದಬಾಜಿಕ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡುನ್, ಪತ್ರಾಂನಿ ಎಕಾ ದಿಸಾಚಿ ಖಬರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾತ್ ಎಕಾ ಸಂಘಟನಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಆಸ್ಪಾವ್ ದಾಕಲ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ’ಕೊಂಕ್ಣಿ ಐಡಿಯಾ’ ಎಕಾ ಉದ್ಯಮಿಂಚಾ ಸಂಗಟನಾನ್ ಆಸಾ ತಶಿಚ್  ಘೆವ್ನ್  ಇತ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ಕಶಿ ಪಾಳ್‌ಲ್ಲೇ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದುಬಾವ್ ಆಸಾತ್.

ತಿತ್ಲೆಚ್ ದುಬಾವ್ - ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಶಾಸಕ್  ಹರ‍್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉಗ್ತ್ಯಾ ವೆದಿರ್ ಸಮುದಾಯಾವಿಶ್ಯಾಂತ್ ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಉಲೊಣೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಲಯ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೇವಿಶ್ಯಾಂಟೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾತ್.  ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ CASK ಹ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಶಾಸಕಾನ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಅಸಲೀಚ್ ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದಿಲ್ಲಿ ಆನಿ ತವಳ್ ವೆದಿರ್ ಫಕತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಯ್ರೆ ಮಾತ್ ಆಸ್ಲೆ. ಪೂಣ್ ರಚನಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಡೊ| ಶಾಂತರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ತಸಲೊ ಜಾಣಾರಿ ವೆದಿರ್ ಆಸ್ಲೊ ತಾಣೆ ತುರಂತ್ ಹ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಚಿ ನೋಂದ್ ಘೆತ್ಲಿ. ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಗೀ ಮ್ಹಾಕಾ -  ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚೆಂ ಮೌಲ್ಯ್‌ಮಾಪನ್ ಕರುಂಕ್ ಹೆರ್ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್  ಆಪಯಿಲ್ಲಿ ಅಸಲಿ ಏಕ್ ವೆದಿ ವಾಪಾರ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮ್ಹಣ್  ದಿಸಾನಾ.
 
ಜರಿ ಆಮ್ಚೊ ಸಮುದಾಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಉದ್ಯಮಾಂನಿ ದುಡು ವಿನಿಯೋಗ್ ಕರಿನಾ, ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ದವರ್ನ್ ವಾಡಿಕ್ ಪಿಕಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಭದ್ರತಿ ಸೊಧ್ತಾ ತರ್ ತಾಂತು ಕಿತೆಂ ಚೂಕ್ ಆಸಾ? ಮಾತ್ ನಂಯ್ ವಿನಿಯೋಗ್ ಕರಾ, ಹಿಶೆದಾರ್ ಜಾಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲ್ಯಾಂನಿ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಕ್ ಕಿತ್ಲಿ ಭದ್ರತಿ ದಿಲ್ಯಾ ? ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಸಹಜ್ಪಣಿ ಉದೆತಾ. ಹಾಂಗಾ ದುಡು ವಿನಿಯೋಗ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂನಿ float ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪ್ಣೆಚೆ ಹಿಶೆದಾರ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅರ್ಥಾರ್  ಉಲೊಣೆಂ ಚಲ್ತೇ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೊ ಗಿರೊಪ್.
 
ಆಜ್ - ಅಬುದಾಬಿಚೊ ಉದ್ಯಮಿ ಲಿಯೋ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ವಾ ರೋಹನ್ ಮೊಂತೆರೊ ತಸಲೆ ಲಾಕಾಂನಿ ದುಡು ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಖಾತಿರ್, ಸ್ಕೊಲರ್‌ಶಿಫ್ ಫಂಡಾಕ್ ದಿತಾತ್. ದುಬಯ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಉದ್ಯಮಿನ್ ಫಕತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಖಾತಿರ್ ಕೊರೊಡಾಂಚಿ ನಿಧಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ  ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯಾ. ಎರಿಕ್ ಕೊರೆಯಾ ತಸಲೊ ಉದ್ಯಮಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ  ಆದಾಯಾಂತ್ಲ್ಲೊ ಅರ್ಧ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ವಾಂಟೊ ರಾವೊಂಕ್ ಬಿಡಾರ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕಶ್ಟಾತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಘರಾಂ ಬಾಂದುನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಖರ್ಚಿತಾ. ಹಾಂವ್ ವಿಚಾರ್ತಾಂ -  ಹೊ ವಿನಿಯೋಗ್ ನ್ಹಂಯ್?

ಉದ್ಯಮಾಂತ್ ಘಾಲ್ಲೊ ದುಡು ಥೊಡ್ಯಾಂಚಾ ಸ್ವಾರ್ಥಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಗುಳುಂ ಜಾಯ್ತ್.  ಪೂಣ್ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಸಂಪನ್ಮೂಳಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲೊ ವಿನಿಯೋಗ್, ಹ್ಯಾ ಉದ್ಯಮಿಂಕ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಜೋಡ್ನ್ ದೀನಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ಪೂಣ್ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ವಾಸ್ತವಿಕತಾ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಜಾತಾ ?  ಎಕಾ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ್  ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ರಾವೊಂಕ್ ಏಕ್ ಬಿಡಾರ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ, ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್  ಕುಮಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ ತರ್ ಮುಕಾರ್ ತೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ವಾಡೊನ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಹಂತಾರ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಜಾಯ್ತ್ , ವಯ್ಜ್ ಜಾಯ್ತ್ ವಾ ಏಕ್ ರಯ್ತ್‌ಚ್ ಜಾಯ್ತ್.  ಫಾಯ್ದೊ ಸಮಾಜೆಕ್ ಜಾಲೊ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಜಾಲೊ. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಡೊ| ಶಾಂತರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿಕ್ ದಿಸ್ತಾ ತರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದಿಸಾನಾ ?
 
ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಉದ್ಯಮಿ ಎಕೆಕ್ಲೆ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್,  ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಫೇಯ್ಲ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ತರ್ಕ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸುಮಾರ್ ತೇಂಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಕಾತೇ ಆಸಾಂ ಆನಿ ಆನಿ ಹೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕೊಣೆಂ ಸಂಸೊಧ್ ಕರ್ನ್ ರುಜು ಕೆಲಾಂ ತಾಚಿ ಖಬರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಎದೊಳ್ಚ್ಯಾಕ್ ನಾ.  ಫಕತ್ ಏಕ್ ಕಂಪ್ಣಿ ಥೊಡ್ಯಾಂಚಾ ಸ್ವಾರ್ಥಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಫರಾ ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್  ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಸಲೆಂಚ್ ರಾಜಾಂವ್ ದಿಸಾನಾ.

ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಬಾರೀಕಾಯೆನ್ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕೆಲ್ಯಾರ್ -  ಖಂಯ್ಚೆಂಯ್ ಉದ್ಯಮ್ ಮುಳಾನ್ ತೆಂ ಕೊಣಾ ತರೀ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಕಶೆಂ ವಾಡಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಐಡಿಯಾ ತಾಕಾ ಮಾತ್ ಆಸ್ತಾ. ಉದ್ಯಮಾಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂನಿ ತಾಚೊ ಮುಳಾವೊ ದಿಶ್ಟಾವೊ ಸಾರ್ಕೊ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ. ಆಜ್ ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಬಾಳ್ವಾಲ್ಲಿಂ ರಿಲಯನ್ಸ್ ತಸಲಿಂ ಉದ್ಯಮಾಂ ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕೆಕಾಚ್ ಮನ್ಶಾಚಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ, ಆನಿ ತ್ಯಾ ಸಪ್ಣಾಂಚಿಂ ಪಿಲಾಂ.

ಹ್ಯಾ ಪಾಟಿಥಳಾರ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಕಸಲೆಂಯ್ ಉದ್ಯಮ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೇವ್ನ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಆಲೊಚೆನ್ ಮುಳಾನ್ ಚುಕಿಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಲೆಕ್ತಾಂ.  ಧಾ ಜಣ್ ರಾಂದ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಮೆಳೊನ್ ರಾಂದಪ್ ಪಾಡ್ ಕರ್ಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಕೊಣಾಕಡೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಐಡಿಯಾ ಆಸಾ ತೋ ಉದ್ಯಮ್ ಸುರು ಕರುಂದೀ,  ಹೆರ್ ಉದ್ಯಮಿ ಕಶೆಂ ಜಾತಾ ತಶೆಂ ತಾಕಾ  ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀಂವ್ದಿ. ಆನಿ ಸಪ್ಣಾಂ ಪಿಲಾಂ ಕಾಡುಂದೀ.
 
ಆಜ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ ತರ್ನೆ ಉದ್ಯಮಿ ಆಸಾತ್. ತಾಂಚೆಕಡೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಆಸಾ,  ಒರಿಜಿನಲ್ ಐಡಿಯಾ ಆಸಾತ್. ತಾಂಕಾ ತರ್ಭೆತಿ, ಕಾಮಾಸಾಳಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಖಂಡಿತ್ ನಾ.  ಅಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ನ್ ರಚನಾ ತಸಲ್ಯಾ ಉದ್ಯಮಿಂಚ್ಯಾ  ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀಜಾಯ್ ಆನಿ ಥಂಯ್ ವಿನಿಯೋಗ್ ಕರಿಜಾಯ್. ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಒಳ್ಕೊನ್ ಮಾನ್ ಕರಿಜಾಯ್. ತಾಂಚೆಥಂಯ್ ನವಿ ತಾಕತ್ ಭರಿಜಾಯ್. ಹೆಂ ಸೊಡ್ನ್  ಕೆದಾಳಾಗೀ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೆಂ ಸುತ್ತುರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಸಗ್ಳಿ ಜೀಣ್  ‘ನೊನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮೆಂಗ್ಲೋರಿಯನ್’ ಜಾವ್ನ್, ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ತಾಂಕಾ ವೋಡ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತರೀ ಫುಡಾರ್ ದಿಸಾನಾ. ಮುಳಾನ್ ಹಿ ದುಡ್ವಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವೆಚಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಐಡಿಯಾ -   ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚೆಂ ತಾಲೆಂತ್ ಒಳ್ಕಾನಾಸ್ತಾನಾ, ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ಲ್ಯಾ  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಧುನ್  ಹಾಡ್ನ್, ಶೊಲಾಂ ಘಾಲ್ನ್, ಬಿರುದಾಂ ದೀವ್ನ್ , ಸ್ಪೊನ್ಸರ್ಸ್ ಜೊಡ್ಚಿ ಐಡಿಯಾ. ಎಕಾ ಉದ್ಯಮಿಂಚಾ ಸಂಗಟನಾಕ್ ಅಸಲಿ ಸ್ಪೊನ್ಸರ್ಡ್ ಐಡಿಯಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗಾನಾ.
 
ಉದ್ಯಮಿಂಚ್ಯಾ ಸಂಗಟನಾನ್ , ಅಸಲಿ ಸ್ಪೊನ್ಸರ್ಡ್ ಐಡಿಯಾ ವೆಗಿಂಚ್ ಬದ್ಲಿನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೊ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪ್ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಲುವಿಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸೊಜಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ  ಹರ‍್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾ ಗಿಟಾರ್ ಖೆಳ್ಚೆಂಚ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ರೆತಿರ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಬಾಕಿ ಉರ್ತೆಲಿ.

ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ನಾ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ.

 

COMMENTS

Philip Mudartha , Navi Mumbai Nov 19, 2013
I endorse your your out of the box idea. Entrepreneurship is an intensely personal and individualistic skill. That it has to be co-operative in order to pool resources of money and minds arises out of the concept of Christian charity. Business and Christian charity are mutually exclusive. The former is driven by desire for profit and earthly bliss; the latter by deemed altruism, but desire for after-life bliss. The MLA is mixed up, true to his socialist bent of mind.

Stanley R.D Costa , Mangalore Nov 19, 2013
Any organisation should prove itself by their service to the humanity. A organisation should not exist only to honor the people they chose. How far Rachana followed these principles to be evaluated. With full of konkani speaking crowd for the sake of a non konkani speaking chief guest the whole programme was conducted in Kannada. Why the so called konkani GUARDIANS were silent ? Our community heads should introspect themselves how far they have promoted the best catholic talents impartially. Whether dedicated service minded, talents were allowed to work for the community or they were side lined for the sake of promoting their own people. Let us unite for the betterment of our society

Philip Mudartha , Navi Mumbai Nov 19, 2013
The Bishop is right. There are many needy among Canara Catholics. 215 years have elapsed since Tippu. The Church has enjoyed a near monopoly in establishing and running secular educational institutions, both in pre-independence period and at least two decades after independence. Therefore, it is proper for Bishop, as Correspondent-in-chief of Catholic Educational Institutions, to introspect. He might see a need to apply his advices in setting polices and practices within organisations under his control.

R M , Dubai Nov 19, 2013
ಅನ್ಯೆಕ್ಲೊ ಕಾಂಯ್ ನವೆಂಸಾಂವಾಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ತಾ ತರ್ ಕೊಂಪಿಟಿಟರ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಮೊಸ್ರಾನ್ ಭರೊನ್ ಅಪಪ್ರಚಾರ್ ಕರ್ತಾತ್. ಜೆ. ಆರ್. ಲೋಬೊನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸಮಾ. ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಅನ್ಯೆಕ್ಲೊ ಬರೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ದೆಕುನ್ ಆಡ್ ಪಾಂಯ್ ದಿತಾತ್. ಉಪಾದ್ರ್ ದಿತಾತ್. ಕಾಂಯ್ ಜಾಯ್ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಅಪಪ್ರಚಾರ್ ಕರ್ತಾತ್.

Steve , Dubai Nov 19, 2013
ಕೊಡ್ಯಾಳಾಂತ್ ತರ್ನಾಟೆ ಕಿತೆಂ ತರೀ ನವೆಂಸಾಂವ್ ವಾ ಎಕಾ ಉದ್ಯಮಾಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಕಾಲ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಅನ್ಯೇಕ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಕೊಂಪಿಟಿಟರ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೇಕ್ ಘಾಲ್ತಾ ಆನಿ ತಾಚೆ ಕಡೆ ಏಕ್ ಸಬ್ದ್ ಲೆಗುನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಮುಖಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಕರ್ತಾ ತರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಸಲೆಂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ಮೆಳಾತ್...?

Prabhu , Nanthur Nov 19, 2013
I salute your right observation and style of conveying the thought. Your analysis and deep insights are excellent and superb. Hope the message you are trying to convey will reach to those and others also understand every word mentioned here above in the context.

JDS , Not Important Nov 18, 2013
Dear Mr. HM, A perfect hit on the nail s head !! Hope this loud and clear message reaches the right places and the right people and the ideas in it get implemented. Perfect analysis of an imperfect situation.

Preetham Kirem , Kirem-Sharjah Nov 18, 2013
Excellent Analysis.