ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ ಹೆನ್ರಿ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಗಾಂವಾನ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ಚೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ಕಿಟಾಳ್ ತಶೆಂ ಆರ್ಸೊ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್. ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್(1999), ಕಯ್ದ್ಯಾಚೊ ಕವಿತಾ(2004), ಭಾಮುಣಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ(2006) - ತಾಚೆ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಕವಿತಾ ಜಮೆ. ದೆವಾಕ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾಡೊ(2002), ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್ (2016)   - ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಸಂಗ್ರಹ್.  ಕೊಂಕ್ಣೆ ಶಿವಾಯ್ ಕನ್ನಡ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸಾಂನೀಯ್ ತೋ ಬರಯ್ತಾ. 

Recent Archives

ವಾವ್ರಾಚಿ ಆನಿ ರಿಣಾಚಿ ’ಫಟ್ಕಿರಿ’ ಕಾಣಿ

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್        2014-06-25 20:22:08
  |     |  
ಪಾಟ್ಲ್ಯಾದಿಸಾಂನಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾರ್ ಛಾಫೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕಾಂಯ್ ಧಾ ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾಮಾಂಕ್ ಚಡುಣೆ ದೇಡ್ ಕರೊಡಾಂ ವಯ್ರ್ ಮೊಡುನ್ ರಿಣಾಚ್ಯಾ ವೊಜ್ಯಾ ಪಂದಾ ವೊಳ್ವೊಳೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಐಲಾನ್ ಕರ್ಚೆಂ,  ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಮುಕ್ ಸಂಘಟನಾಚೆಂ ಜಾಯ್ರಾತ್ - ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಘುಸ್ಪಾಡಾಯ್ತಾ,  ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾ ಘನತೆಕ್ ಲಜೆಕ್ ಘಾಲ್ತಾ ಮಾತ್ ನಯ್, ಎಕುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಬಾಬ್ತಿನ್ ನಾಭಲಾಯ್ಕೆಚೆಂ ತಶೆಂ ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತಪ್ ವೊಂಪ್ತಾ  ದೆಕುನ್ ಹೆಂ ಬರಯ್ಜೆಚ್ ಪಡ್ಲೆಂ.   

ಅಶೆಂ ಐಲಾನ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ -  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಪಿಗ್ಳಾವ್ನ್ ’ಇಮೋಶನಲ್ ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರ್’ ಚಲಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಘುಸ್ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಬೋವ್ ಮುಳಾವ್ಯಾ  ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ! 

ಪಯ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್ : ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಕ್ ಕರೊಡಾಂಚೆಂ ರೀಣ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಕಾನ್ ದಿಲೆಂ ? ಜರಿ ಹೆಂ ರೀಣ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್, ತ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ಕಿತೆಂ ’ಫಳ್’ ಆಶೆವ್ನ್ ಅಶೆಂ ಕರೊಡಾಂಚೆಂ ರೀಣ್ ದಿಲೆಂ?

ದುಸ್ರೆಂ ಸವಾಲ್ :  ಕರೊಡಾಂಚ್ಯಾ ರಿಣಾಚಿ ರಿಸ್ಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರ್ ಕರಾ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂ ಸಲಹಾ ದಿಲಿ ? ಆನಿ ಆತಾಂ, ತಶೆಂ ಸಲಹಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಧರಿನಾಸ್ತಾನಾ,  ಬಾವ್ಡ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಅಫ್ರಾದಿ ಕರ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಾರ‍್ಕೆಂ ?  ಕರೊಡಾಂಚೆಂ ರೀಣ್ ಘೆತಾನಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ವಿಚಾರ್ನ್
ಕಿತ್ಲೆಂ ವಿಶ್ವಾಸಾಕ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ ?

ತಿಸ್ರೆಂ ಸವಾಲ್ :  ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಆಜ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಸಂಗಟಾನಾಂ ಮೆತೆರ್ ಆಸಾತ್.  ತೀಂಯ್ ಕಾಂಯ್ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ರಿಣಾಚ್ಯಾ ವೊಜ್ಯಾಪಂದಾ ವೊಳ್ವೊಳ್ತಾತ್? ವ್ಹಯ್  ತರ್, ಆಜ್ ಎಕುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ದಿವಾಳಿ (ಬ್ಯಾಂಕ್‌ರಫ್ಟ್) ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಆಸಾ ಕಿತೆಂ?

ಚವ್ತೆಂ ಆನಿ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಸವಾಲ್ : ಜರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಇತ್ಲ್ಯಾ ರಿಣಾಚ್ಯಾ ವೊಜ್ಯಾಪಂದಾ ಪಡೊನ್ ದಿವಾಳಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ ವ್ಹಯ್ ತರ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆನ್ ಕಿತೆಂ ಫಕತ್ ರಿಣಾಂ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಕ್ ಲಾಗ್ಚೆಂ ? ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಫಕತ್ ರೀಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಚಿ ಕಿತ್ಲಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ? 

ಹಿ ಗಜಾಲ್ ದೊಡ್ತ್ಯಾ ಆಕಾಂತಾಚಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ - ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸುಂರ್ಗಾರಾವ್ನ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಪಾವಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ’ಸಪಣ್’ ದಾಕಯಿಲ್ಲೆಚ್ ಜರ್ ಆಜ್ ಕರೊಡಾಂಚೆಂ ರಿಣಾಚೆಂ ’ವೊಜೆಂ’ ಹಾತಾಂತರ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಪಾವ್ಲೆ ತರ್, ಕರೊಡಾಂಚೆಂ ರೀಣ್ ಕಾಡ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸುಂರ್ಗಾರಾಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ತರೀ ಕಿತೆಂ ಆಸ್ಲಿ ?  ಕಾಂಯ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ, ಎಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾನ್  "ರೀಣ್ ಕಾಡ್ನ್ ಗದ್ದಳಾಯೆನ್ ಧುವೆಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಕರ್ನ್ ವಾಟೆರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಪರಿಂ" ಜಾಯ್ತ್  ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮ್ಹಣ್ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಬೊಲ್ಮೆಂ ಸತ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ದೀಸ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್‌ಗಾಯ್ ?  ಹಾಯ್ ... ಕಟಾ! ಕಟಾ!

ಸುಕ್ಶಿಮಾಯೆನ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ’ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್’ ಕೆಲ್ಲೆತಿತ್ಲಿ ವಾಯ್ಟ್ ಆಸಾಗೀ ? 

ಸತ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ - ’ಕೊಂಕ್ಣಿ’ ಆಜ್ ಸಗ್ಳಿಚ್ ’ಬಜಾರ್’ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾ. ಹೆಂ ಬಜಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಸಾಂತ್ ನಯ್, ಸೂಪರ್ ಮಾರ‍್ಕೆಟಿಚೆಂ ಬಜಾರ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಕ್ರೂರ್ ಬಜಾರೀ ವೆವಸ್ಥೆನ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್  ಸಾದ್ಯಾದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದಿಸಾನಾತ್ಲೆಂಪರಿಂಚ್, ಬೋವ್ ಆದಿಂಥಾವ್ನ್  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಸಂಗೀತ್, ಕಲಾ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ಬೋವ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣಾನ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾನಾಂಚೊ ವೆವಸ್ಥಿತ್ ಗಳೊ ಚಿರ್ಡಿಲಾ.  ಜಶೆಂ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಶೆರಾಂತ್ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್, ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ , ಫೋರಮ್ ಮೊಲಾಂ ಉಗ್ತಿಂ ಜಾತಾನಾ, ತೆಣೆ ಹೆಣೆಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೋರಾಂನಿ ಮೊರಾಜೆಪಡ್ಲೆಂ ತಶೆಂ, ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲಿ ಬಜಾರ್ ವೆವಸ್ಥಾ ಲ್ಹಾನಾಂಕ್ ವೆವಸ್ಥಿತ್ ಮಾರ್ನ್ ಕಾಡ್ತೇ ಆಸಾ.

ಏಕ್ ತೇಂಪ್ ಆಸ್ಲೊ - ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಮುನಾಫೊ ನಾತ್ಲೊ, ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್, ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಚಿ ಮಜೂರಿ ಮೆಳ್ತಾಲಿ. ಆನಿ ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಹ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ತರ್ ತಿ  ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಂನಿ - ಕಲಾಕಾಂನಿ ತಾಂಕಾ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಮಜೂರೆಕ್ ಮಿಕ್ವೊನ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಗೀ ಚಡ್ ಮಾಪಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ವಾವ್ರಾವರ್ವಿಂ ಮಾತ್.  ತವಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್, ತಾಣಿ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಕ್ ಮಜೂರಿ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕುನ್, ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಉದ್ಯಮಿಂನಿ ಕಸಲೊಚ್ ಫಳ್ ಆಶೆನಾಸ್ತಾನಾ ದುಡ್ವಾ - ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲ್ಲೊ ಆಸಾ.  ತವಳ್ಚ್ಯಾ ಸಂಗಟನಾಂನಿ ಚಡ್‌ಶಾ ಬರಯ್ಣಾರ್ - ಕಲಾಕಾರ್‌ಚ್  ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾಲೆ ಆನಿ ಉದ್ಯಮಿ ಫಕತ್ ಹಿತಯ್ಶಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾಲೆ.  ಪೂಣ್ ಆಜ್ - ಉದ್ಯಮಿ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್, ಬರಯ್ಣಾರ್ - ಕಲಾಕಾರ್ ಗೇಟಿರ್ ಉಭೆ ರಾಂವ್ಚೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ್ !

ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ -  ಜ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ’ಪ್ರತಿಫಳ್’ ಆಶೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಯಮಿಂಚಿ ’ಎಂಟ್ರಿ’ ಜಾಲಿ - ’ಗೂಡ್ ಆಂಗಡ್’ ಆಸ್ಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ’ಸೂಪರ್ ಬಜಾರ್’ ಜಾವ್ನ್ ಪರಿವರ್ತಿತ್ ಜಾಲಿ.  ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸುಪರ್ ಬಜಾರಾನ್ ಗೂಡ್ ಅಂಗ್ಡಿಚೊ ಮಾಲ್ ರಖಂ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆತ್ಲೊ, ಆನಿ ತೊ ಮಾಲ್ ’ಆಪ್ಲೆಂ’ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಲಾವ್ನ್ ಸೂಪರ್ ಬಜಾರಾಂತ್ ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಘಾಲೊ.  ಕೋಣ್  ಗೂಡ್ ಅಂಗ್ಡಿಗಾರ್ ಆಪ್ಲೊ ಮಾಲ್ ವಿಕುಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ - ತ್ಯಾ ಗೂಡ್ ಅಂಗ್ಡಿಚೆರ್ ಬುಲ್‌ಡೊಜರಾಂ ಚಲ್ಲಿಂ.  ಆನಿ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಚಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ, ಫಕತ್ ಎಕಾ ಪಂಗ್ಡಾಚಿ ’ಆಸ್ತ್’ ಜಾಲಿ. ದೆಕುನ್ - ಆಜ್ ಎಕಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಕರ‍್ಚೊ ಮಾತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರ್, ಸರ‍್ಕಾರಾ ಮುಕಾರ್ ಎಕಾ ಪಂಗ್ಡಾಚೆ ಮಾತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ  ಮನಿಸ್, ಹೆರಾಂನಿ ಕಿತೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ, ತೊ ಫಕತ್ ದಿಸ್ಪಡ್ತೊ ಗ್ರಾಸ್  - ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜೆರಾಲ್ ಪಿಂತುರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಉಭೆಂ ಜಾಲಾಂ !

ಬಿಜ್ನೆಸಾಂತ್ ರೀಣ್, ವಾವ್ರಾಕ್ ಮಜೂರಿ !

ಹಿ ಬೋವ್ ಸಾದಿ ಆನಿ ಕೊಣೆಂಯ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆವ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಸಾದಿ ಗಜಾಲ್. ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಕರೊಡಾಂಚೆಂ ರೀಣ್ ಕಾಡ್ತೆಲೆ ಆನಿ ಕರೊಡಾಂಚೆಂ ರೀಣ್ ದಿತೆಲೆ - ಫಕತ್ ಬಿಜ್ನೆಸ್‌ವಾಲೆ ಮಾತ್!  ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಣೆಂಕ್ ರೀಣ್ ದೀವ್ನ್ ವಾಡಿಂತ್ ಮುನಾಫೊ ಜೊಡ್ಚೆಂ  ಬಿಜ್ನೆಸ್ ತರ್, ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ರೀಣ್ ಫಾವೊತ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ವಿನಿಯೋಗ್ ಕರ್ನ್ ಚಾರ್ ಕಾಸ್ ಜೊಡ್ಚೆಂ ರೀಣ್ ಕಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಬಿಜ್ನೆಸ್. ಹ್ಯಾ ಬಿಜ್ನೆಸಾಂತ್ ದೊಗಾಂಯ್ಕೀ ರಿಸ್ಕ್ ಆಸಾ. ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ರಿಣಾಂ ಬುಡ್ತಾತ್, ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ  ವಿನಿಯೋಗಾಕ್ ಫಳ್ ಮೆಳಾನಾ.  ದೆಕುನ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂ ಭಾಂಗಾರ್, ಆಸ್ತ್ ಆಡವ್ ಘೆತಾತ್ ವಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ - ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ವಿಚಾರ್ತಾತ್. ರೀಣ್ ಕಾಡ್ತೆಲೆ ಉತ್ಪಾದನ್ ಆನಿ ವಿಕ್ರ್ಯಾಚೆರ್ ಗುಮಾನ್ ಕೇಂದ್ರಿಕೃತ್ ಕರ್ನ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಮುನಾಫೊ ಜೊಡ್ಚೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾತಂತ್ರ್ ( ಸ್ಟ್ರೆಟಜಿ ) ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾತ್. ಜಣಾಂಕ್ ನೆಮ್ತಾತ್.  

ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಕ್,  ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಕೊಣೀ ಕರೊಡೊಂ ರುಪ್ಯಾಂಚೆಂ ರೀಣ್ ದೀನಾ. ಬ್ಯಾಂಕಾಂ ಲ್ಹಾನ್ ಆಯ್ವಜ್ ಖಾಸ್ಗಿ ರೀಣ್ ದಿತಾತ್ - ತೇಂಯ್ ಫಿ. ಎಫ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸವ್ಲತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ ವಾ ಕಂಪ್ಣೆಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್.

ಕಾರಣ್ ಬೋವ್ ಸೊಂಪೆಂ - ಬಿಜ್ನೆಸಾಂತ್ ಮುನಾಫೊ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಬಿಜ್ನೆಸಾಕ್ ರೀಣ್. ವಾವ್ರಾಂತ್ ಮುನಾಫೊ ನಾ ದೆಕುನ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ಫಕತ್ ಮಜೂರಿ ಮಾತ್. ಚಡ್‌ಕರುನ್ ವಾವುರ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ಮುನಾಫ್ಯಾಚಿ ಆಶಾ ಆಸಾನಾ ಮಾತ್ ನಯ್ ರಿಸ್ಕ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಆಸಾನಾ. ದೆಕುನ್ ತಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಕಿತೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಮಜೂರೆಕ್ ಸೀಮಿತ್.  ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾವರ್ವಿಂ ಕಂಪ್ಣೆಕ್ ಚಡಿತ್ ಮುನಾಫೊ ಜಾಲೊ ತರ್ , ಮುನಾಫ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ವಾಂಟೊ ಕಂಪ್ಣಿ ತಾಕಾ ಬೋನಸ್ ದಿತಾ.  ವಾವುರ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ವೆಳಾರ್ ಆನಿ ಫಾವೊತಿ ಮಜೂರಿ ಮೆಳಾನಾ ತರ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ವೆಳಾರ್, ಫಾವೊತಿ ಮಜೂರಿ ದಿಂವ್ಚಿ ದುಸ್ರಿ ಕಂಪ್ಣಿ ತೊ ಸೊಧ್ತಾ ಶಿವಾಯ್, ರೀಣ್ ಕಾಡ್ನ್ ತ್ಯಾಚ್ ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ’ವಾವ್ರ್’ ಕರಿನಾ. ಪೂಣ್ ’ಬಿಜ್ನೆಸ್’ ಕರ್ತಲೊ ಮಾತ್ ತಾಚಿ ನೀಯತ್ ಬರಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್,  ರಿಣಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ಕಂಪ್ಣಿ ಮುನಾಫ್ಯಾರ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾ ವಾ ನಿಯತ್ ಖೊಟಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ರಿಣಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ರೀಣ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್‌ಚ್ ನಾಮ ಘಾಲ್ತಾ. ಹಿ ಸಂಸಾರಾಚಿ ನೀತ್! 

ಪೂಣ್ - ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಚಲಾವಣೆರ್ ಆಸ್ಚಿ ವಾವ್ರ್ ಆನಿ ರೀಣ್  ಕಾಣಿ ಹ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿಕೊನ್ಶ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಬೋವ್ ಫಟ್ಕಿರಿ ದಿಸ್ತಾ.

ಆಜ್‌ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಲ್ಹಾನ್ ವ ವ್ಹಡ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆವಯ್ನ್ ರೂಣಾಂತ್ ದವರುಂಕ್ ನಾ. ಜೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ನಾಂತ್ ತಾಂಕಾ ಸಯ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆವಯ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ತೇಂಪಾಕ್ ತರೀ ಫೊಸ್ಲಾಂ. ಪೂಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಬಿಜ್ನೆ‌ಸ್‌ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆವಯ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ನೆಗಾರ‍್ಲಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆವಯ್ಕ್ ಆನಿ ಲೊಕಾಕ್ ಅನುಪ್ಕಾರಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಯ್. 

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಬೋವ್ ಸುಕ್ಶಿಮಾಯೆನ್ ವರವ್ನ್ ಪಳಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ -  ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಪ್ಣೆ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಫಾವೊತಿ ಮಜೂರಿ ಮೆಳಾನಾ ಮ್ಹಣ್ ಗಮ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ವಾವ್ರಾಶೆತ್ ಬದ್ಲಿಲಾಂ. ಕೆಟರಿಂಗ್, ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್, ಇವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಫಾವೊತಿ ಮಜೂರಿ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ತೆ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಬರೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್, ಜಾತೇ ಆಸಾತ್. ಆತಾಂಯೀ ಪಾವ್ಟ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಕಾಂಯ್ ಸ್ವಖುಶೆನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತಾತ್. ಹಾಂಕಾ ಮಾತ್ ನೀಜ್ ಅರ್ಥಾನ್ ಆನಿ ಫಕತ್ ವಾವ್ರಾಚಾ ಸ್ಫಿರಿತಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ಶಿವಾಯ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಫಾವೊತಿ ಮಜೂರಿ ಮೆಳಾನಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ , ವಾವ್ರಾಶೆತ್ ಬದ್ಲಿನಾಸ್ತಾನಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖುಶೆನ್ ಹಾಂಗಾಚ್ ಉರೊನ್ ರಿಣಾಂನಿ ಬುಡ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಪರ್ಗಟ್ ರುದಾನಾಂ ಕರ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಧೊಸ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್  ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತೆಲೆ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. [ ಹಿ ಕಾಣಿ ಮಲ್ಯನ್ ಕಿಂಗ್‌ಫಿಶರ್ ಏರ್‌ಲಾಯ್ನ್ ಬಿಜ್ನೆಸ್ ಸುರು ಕರ್ನ್ ರಿಣಾಂತ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಲೊಕಾಚೊ ( ಪರ್ಜೆರಾಜಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಕಡೆ) ಪಯ್ಸೊ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲಿ ]   

ತರ್,  ಆತಾಂ ಸವಾಲ್ ಉಟ್ತಾ - ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೆ ’ಮಾಲ್ಘಡೆ ಮನಿಸ್’ ನವ್ಯಾಂಕ್ ರಿಣಾಚೆಂ ವೊಜೆಂ ದಾಕವ್ನ್ ಪರತ್ ಪರತ್ ಭೆಶ್ಟಾಯ್ತೇ ಆಸಾತ್ ?

ಜಾಪ್ ಸಿಂಪಲ್ - ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟುಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂಕ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಮಾತ್ ದಿಂವ್ಚೆ.  ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿಂತ್ ಜರಿ ನವಿಂ ತಾಲೆಂತಾಂ, ನವೆಂ ರಗತ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್‌ಪಣಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ ತರ್,  ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ’ಅನುದಾನ್’ ವಾಂಟುನ್ ವೆತಾ. ದೆಕುನ್ - ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಂತ್ ರಿಣಾಚೆಂ ವೊಜೆಂ ಆಸಾ, ವಾವ್ರಾಕ್ ಮಜೂರಿ ಮೆಳಾನಾ ಮ್ಹಣ್ ಗಾಬ್ ಉಟವ್ನ್ ಭೆಶ್ಟಾಯ್ಲೆಂ ತರ್, ಎಕಾ ಫಾತ್ರಾನ್ ದೋನ್ ಸುಕ್ಣಿಂ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾತಾ.

ಏಕ್ : ನವೆಂ ರಗತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿವಾವ್ರಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಭಿಂಯೆತಾ, ಮೊನೊಪೊಲಿ ಖಾಯಂ ಜಾತಾ.
ದೋನ್ : ದಿತಲೊ ಮನಿಸ್ ಸಯ್ತ್ ಭಿಂಯೆತಾ ಆನಿ ಘುಸ್ಪಡ್ತಾ -  ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸಾಂಬಾಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ನಯ್... ನವೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ?

ಅಮರ್ ಕವಿ ಚಾ. ಫ್ರಾ. ದೆಕೊಸ್ತಾನ್ ವರ್ಸಾಂ’ಧಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಸಾ -

ದರ್ಯಾಕ್ ಉಜೊ ಪೆಟನಾಂಗಾ
ಸಾಂಗುಂಕ್ ಉತರ್ ಸುಟನಾಂಗಾ
ತರ್‌ಯ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಅಗ್ಟ್ಯಾಫುಡೆಂ
ಮ್ಹಜೊ ಧುಂವರ್ ಉಟನಾಂಗಾ.  

 

ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಬರೆಂ ಜಾಂವ್, ಫಕತ್ ’ಮ್ಹಜೆಂ’ ಮಾತ್ ನಯ್, ತಾಂಚೆಂ - ಹಾಂಚೆಂ, ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚೆಂ ! 

- ಎಚ್ಚೆಮ್

 

COMMENTS

Alka , Miyar Jul 15, 2014
potkiri samaj... they never change boss... we need to ignore them

R S , Kundapur, Karnataka Jun 26, 2014
ಕೊಂಕಣಿ ಹೋರಾಟಗಾರ, ಕೊಂಕಣಿ ಉಪದೇಸ ದಿವ್ಪಿ ಆನಿ ಆತ್ಮ್‌ಕತೆ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತು ? ತಿವೀ ಎಕ್ ನೈಂ ದೊ- ದೋನ್ ? ಹೇಳುವುದು ವೇದ; ಇಕ್ಕುವುದು ಗಾಳ - ಮಾಗಿರ್ ಉಪದೇಸ ಕೊಣಾಕ ?

Wilson , Kinnimulky Jun 18, 2014
ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಂತ್ ಏಕ್ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಆಸಾ - ಯಾರದೋ ದುಡ್ಡು ಯಲ್ಲಮ್ಮನ ಜಾತ್ರೆ. ಹಿ ಗತ್ ಜ಼ಾಲಿಮೂ...

Harman , Nirude Jun 15, 2014
We can say Konkani konaki zaygi? Its for SALE? Amkan NRI lokaani jaithem dillen ani Builder, caterer, soundschaya lokani melon konani naanvaan billam kellim. Ataam parat reen lokachya matyak ? Konkani khatir vavurchya sangatantanchem mukelyank ani huddedanak korod kityak 100 korod kaimch noi. bov chillar gozal. Ashem asthaana lokakade kityaak magchem ? billam kelle reen barundith.

M D Souza , Dubai Jun 15, 2014
ನಿಚೆಲ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆನಿ ಸಿ. ಡಿ ಸೊಜ್, ಕುಲ್ಶೇಕರ್ - ಹಾಂಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ವಾಚುನ್ ಮ್ಹಜಿ ಅಬಿಪ್ರಾಯ್ ದಿಂವ್ಚಿ ತರ್ - ಕೊಂಕಣಿಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಕರೊಡ್ ರುಪ್ಯಾಂಚಿಂ ರಿಣಾಂ ಆನಿ ದಾನಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಫಕತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್, ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ವಾಂಟೆ ಕರ್ಚಿಂ ಆನಿ ಲ್ಹಾನ್ - ಲ್ಹಾನ್ ಲೇಕಕಾಂಕ್, ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್, ಸಂಗೀತ್ಗಾರಾಂಕ್ ಭೆಶ್ಟಾಂವ್ಚೆಂ, ಧಮ್ಕುಂಚೆಂ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಸಾಂಗಾತಾ ಹಾತ್ ಮೆಳಯ್ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಚಲ್ತಾ ತರ್ - ಅಸಲ್ಯಾಂಕ್ ದಿಕ್ಕಾರ್ ! ಅಸಲ್ಯಾ ಜುದಾಸಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಮೊಗಿಂನಿ ಅನಿ ಅಬಿಮಾನಿಂನಿ ರೀಣ್ ಜಾಂವ್ ದಾನ್‌ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಸಮಾ ನಯ್. ಅಪ್ಣಾಕ್ ಅಪುಣ್ ಕೊಂಕಣಿಚೆ ಮುಕೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಭಂವ್ಚೆ ಮನಿಸ್ ಹೆ ವ್ಹಡ್ಲೆ ವ್ಹಡ್ಲೆ ಮನಿಸ್, ತಾಂಕಾ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಮೋಗ್ ಆಸಾ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮುಕೆಲಿ ಜಾಂವ್ಚಿ ಚಿಮ್ಟಿಭರ್ ಯೋಗ್ಯತಾ ಆಸಾ ತರ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್, ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್, ಸಂಗೀತ್‌ಗಾರಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡ್ನ್ ಎಕ್ವಟ್ ಘಡವ್ನ್ ದಾಕಂವ್ದಿತ್.ತವಳ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ನೀಜ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಕಳ್ತೆಲಿ.

Philip Mudartha , Navi Mumbai Jun 13, 2014
AMEN

Gurudas , Nashik Jun 12, 2014
You have rightly picked up a small piece of a long time burning issue in Konkani. It is evident that today’s work is commercialized, everywhere, everything is commercial. In this commercial world, it is no more a surprise, when we see culture, religion, gods, language, script, awards, name, fame are being sold. There are buyers as well as sellers. In the economic language its ’The Law of Supply’, means that the higher the price, the higher the quantity supplied. This is exactly what’s happening in Konkani:. Reminds me of a Mirza Ghalib’s poetry; दुनिया मे बेव्‌कूफों कि कमि नहिं है, ऎक को डूंडो, हजार मिल्ते है Meaning, as long as there are people who have either rented their brains or absence of brain, certainly follow the flock. In the meantime, there are people who believe, more times told ’lie’ is a ’truth’. But very few challenge or refuse to believe the other way round. You certainly mentioned a valid point, those who have true love for Konkani, never proclaim or publish their work for Konkani, or never go for a show-off. All who work for Konkani not necessarily mean ’businessmen’, and all businessmen of Konkani not necessarily work for Konkani. There are few (if I may not use the word plenty) in Konkani, who have created a negative propaganda, the self proclaimed ’Konkani suputr’, they think and believe, Konkani is in their pockets, just like how most priests think the ’God’ is their pockets. And in the name of Konkani, they can do anything, and certainly they do as well; They gather the ’brainless or brain-rented guys’ who can kneel-down/hail/glorify them as and when required, and most of the writers are still at the transformation stage (from monkeys to humans), hence they keep jumping from one branch to another. In these situation, whoever takes courage to question the supremacy of such ’Konkani suputr’, then one of the below tactics they adopt to silence the critiques; 1. Saama - They will pacify so much that almost everyone will surrender. 2. Daana - Giving donation/charity, indirectly try to buy the person. 3. Bheda - Divide the person or his like-minded group to silence the critique. 4. Danda - Threaten/Punish, either through fake emails or through other cowardly ways. Sadly in Konkani, I don’t see anyone who have succeeded in all these four tests, who should raise their voice against such ’Konkani suputr?’, usually writers? well, where are the writers? I see most of them standing on a queue to seek the 1, 2 of above. And no matter who does what, as long as we are pacified, as long as we are awarded, we are life-long slaves to such ’Konkani suputr’. And the horrible fact is, even they fart in Konkani, is glorified by such writers as a ’wonderful and astonishing smell invented in Konkani by our great Konkani son’... and there are others who shake their heads as ’yes’. Would you take this? Now HM, be ready for any of the 4 points that listed above, now you are target for merely telling the truth. Now I truly remember reading the below lines; ಸತ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂಗಾ ದೆಕುನ್ ಮಾಂಕೊಡ್ ಜಾಲಾ ವಾಗ್‌ಗಾ ಶೆರಾಂತುಲ್ಯಾ ದರ್ಭಾರಾಂತ್ ರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ಉರ್ತಾಂ ರಿತ್ಯಾ ಪೊಟಾಂತ್‌ಚ್ಚ್ ಮೊರ್ತಾಂ ಫಿಕಿರ್ ಕೊಣಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ಸಿ. ಡಿ ’ ಸೊಜ್, , ಕುಲ್ಶೇಕರ್. Jun 09, 2014
ಸಂಪಾದಕ್ ಎಚ್ಚೆಮ್, ತುಮ್ಕಾಂ ಥೊಡ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಕಳಿತ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಅನಿ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಅಕ್ಕಲ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಚೊ ತೊಂದೊ ಬೊರುಂಕ್ ಜಾತಾ. ತುಮಿ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಳ್ತೆಲೆಂ. ತುಮಿ ಸಾಂಗಾ - ಆಪುಣ್ ವಡ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಡಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ ಗಾಜವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂಕ್ ತುಮಿ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ತಶೆಂ ’ಕೊಂಕ್ಣಿಚಿ ಸುಂರ್ಗಾರಾಯ್’ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರ್ ವಾವ್ರ್ ಆಸಾ ? ಹಾಂಚಿಂ ಸಕ್ಡಾಂಚಿಂ ವಡ್ಲಿಂ ವಡ್ಲಿಂ ಪೊಟಾಂ ಬೊರಾಜಾಯ್ ತರ್ ರೀಣ್ ಕಾಡಿಜಾಯ್ ನಹಿಂಗೀ ? ಪೊಟಾಂ ಭರ್ನ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಉರ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಾ ಉದರ್ಗತೆಕ್ !! ಪೂಣ್ ಹೆಂ ರೀಣ್ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾವಯ್ರ್. ನಾಂವ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಹೆ, ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆ ರಿಣ್ಕಾರಿ ಮಾತ್ ಸಾದೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸ್ವಗೋಶಿತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮುಕೆಲ್ಯಾಚಿ ಆತ್ಮ್‌ ಚರಿತ್ರಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆವಿಶಿಂ ಮಾದ್ಯಮಾಂತ್ ವರ್ದಿ ಆಯಿಲ್ಲಿ ತುಮಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ? ತಿ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾನ್. ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಕಳಿತ್? ಮುಕೆಲ್ಯಾಚಾ ವಾವ್ರಾವಿಶಿಂ ತಾಕಾ ಮಾಹೆತ್ ಕಶಿ ಮೆಳ್ಳಿ ? ಮುಕೆಲ್ಯಾಥಂಯ್ ಕಸಲೆಚ್ಚ್ ಅವ್ಗುಣ್ ನಾಂತ್? ಮುಕೆಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಣಾಂವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ತೆಂಚ್ ತಾಣೆಂ ಬರಯ್ಲೆಂಗಿ ವ ತಾಣೆಂ ಸಂಸೊದ್ ಕರ್ನ್ ಬರಯ್ಲೆಂ? ಹೊ ಬೂಕ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾತಾನಾ ’ಆಪ್ಣಾವಿಶಿಂ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರಾ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತೆ ಆಸಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾನ್ ಪತ್ರಿಕಾ ಗೋಷ್ಠಿ ಆಪಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲೊ ಘುಟ್ ಕಿತೆಂ? ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕೀ ಜಾಪ್ ಸೊಧ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಚ್ ವಾಪಾರಾ ಮ್ಹಣ್ ಉಪದೇಸ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಆದಿಂಯೀ ಆತ್ಮ್‌ಚರಿತ್ರಾ ಬರಂವ್ಕ್ ಲಾಯ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ತೀಯ್ ಇಂಗ್ಲೆಶಾಂತ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಪಯ್ಲಿ ಜಾಲಿ - ದುಸ್ರೀಯ್ ಇಂಗ್ಲೆಶಾಂತ್ ? ಹಾಂಗಾ ಮುಕೆಲ್ ವಿಶಯ್ - ಕೊಂಕ್ಣೆ ಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಚಿ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ? ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಾ ? ಉಪದೇಸ್ ಫಕತ್ ಲೊಕಾಕ್ ಮಾತ್ ಲಾಗು ಜಾತಾತ್ - ದಿತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ನಯ್ ? - ಹಿಂ ಸವಾಲಾಂ ರೀಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂನಿ ವಿಸಾರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ.

Ronald Sabi , Moodubelle Jun 09, 2014
Dear HM, very bold analysis! If Konkani cannot survive...it cannot be kept alive by spending crores. It is not like several other quantitative and materialistic objects to preserve. Simple fact is we cannot dream of protecting Konkani by collecting cash from donors. Selfless and focused (need not be monetary) contribution may help the cause better.

Alphonse Mendonsa , Pangla Jun 08, 2014
From the beginning I am telling that now a days konkani language has become a lucrative business. If some one donates lakhs of rupees to organize a function do u think it is konkani seva?? The true konkani lovers work for konkani, write and contribute and spend money fro their pocket for the cause. Now having said that Crores of rupees loan as taken and the organization in the brink of loss!! Its shocking and over that they want to build another building @ of 30 crore. Looks like here every konkani person is taken for a ride and that too a common man. Am I right?? Last time when I asked for publicize the accounts many questioned me and many told they are very transparent. now where the transparency is gone?? Where it went Wrong?? Did any one asked the common man that we are taking loan for these projects?? and as questioned here above , are these crores of rupees projects really worth and needed for Konkani?? What were the benefits received by common konkani man, leave aside the business people. Hence kind request to all konkani man, before you donate a rupee think, flower on petal, please ponder and then decide is it really worth ?

Victor Castelino , Boliye/Dubai Jun 08, 2014
To avoid taxes you need to show "loans". If you are exempted from taxes and still you need money for whatever reasons, again you need to show "loans" so that either you get donations or subsidy. Am I right? If some one supposedly can murder a priest in the name of language, why not collect some money in the name of language?