ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ ಹೆನ್ರಿ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಗಾಂವಾನ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ಚೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ಕಿಟಾಳ್ ತಶೆಂ ಆರ್ಸೊ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್. ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್(1999), ಕಯ್ದ್ಯಾಚೊ ಕವಿತಾ(2004), ಭಾಮುಣಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ(2006) - ತಾಚೆ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಕವಿತಾ ಜಮೆ. ದೆವಾಕ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾಡೊ(2002), ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್ (2016)   - ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಸಂಗ್ರಹ್.  ಕೊಂಕ್ಣೆ ಶಿವಾಯ್ ಕನ್ನಡ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸಾಂನೀಯ್ ತೋ ಬರಯ್ತಾ. 

Recent Archives

ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಶಿಕ್ ಬಾರಾ ಕುಟ್ಟಿಂ ದೂದ್ ?

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್        2014-05-02 12:22:08
  |     |   

27 ಮಾರ್ಚ್, 2014 ಚ್ಯಾ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾರ್ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಲೇಕಕ್ ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆ ಹಾಣೆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ್, ಪಯ್ಶೆ ಆನಿ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮಾತಾಳ್ಯಾಪಂದಾ, ರಾಕ್ಣೊ ಸಾತೊಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅಮೃತೋತ್ಸವ್ ಆಚರಣಾ ಸಂದರ‍್ಬಿಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಪ್ರಮುಕ್ ಕನ್ನಡ ದಿಸಾಳ್ಯಾಂಕ್ ಧಾಡ್ಲಲಿಂ ಲೇಕನಾಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್‌ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಣಾಂಚ್ಯಾ ಉಮಾಳ್ಯಾನ್,  ಥೊಡೆ ವಿಚಾರ್ ಪಾತ್ಳಾಯ್ಲ್ಯಾತ್.  ಭೊಗ್ಣಾಂ ಆವೇಶಾನ್ ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಥಾಂಬಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ವೊಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆಚ್ಯಾ ದಾಯ್ಜಿ ಮೀಡಿಯಾ ಕಂಪ್ಣೆನ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಏಕ್ ಕನ್ನಡ ದಿಸಾಳೆಂ ಪತ್ರ್ ಕಾಡಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾಯೀ ತಾಣೆ ಜಾಯ್ರ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಬರೆಂಚ್.

ಪೂಣ್,  ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಅಮೃತೋತ್ಸವ್ ಆಚರಣಾಚಿ ಖಬರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರಿನಾತ್ಲಿ ಏಕ್ ಸಾದಿ ಗಜಾಲ್ ಎದಿ ವ್ಹಡ್ ಕರುನ್ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾಂತ್ ಧಾ - ಪಂದ್ರಾ ಆದ್ಲಿ ಪರಿಗತ್ ನಾ, ತಿ ಬದಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸ್ವಂತ್ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಯೇವ್ನ್  ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಪತ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಂಬಂದ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆ ಹಾತ್ ಹುನ್, ತೋಂಡ್ ಗೋಡ್ ಕರುನ್ ವಾ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕಾಚೆರ್ ದಬಾವ್ ಘಾಲುನ್ ಬರ್ಪಾಂ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಪಳೆಂವ್ಚಿಂ ’ದುಶ್ಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ’ ಉದೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ತೋ ಫಯ್ಸಲ್ ದಿತಾ. ಹೆಂ ಸಾರ‍್ಕೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸಾನಾ.  ಕಾಂಯ್ ವರ್ಸ್ - ದೇಡ್ ವರ್ಸಾ ಆದಿಂ  ಚೇರ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಿಜಯವಾಣಿ ಪತ್ರಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಿಪೊರ್ಟರಾಕ್ ಧಾಡುನ್ ಮಾಹೆತ್ ಆರಾವ್ನ್ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಬರಪ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಚಡಾವತ್ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕಾಂಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಪತ್ರಾಕ್ ದಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರ‍್ಪಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ನ್ಯೂನತಾ ಆಸಾ ತೆಂ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡಿಜೆ ಶಿವಾಯ್, ಸಂಪಾದಕಾಕ್ ದುರ್ಸೊನ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ, ಕಾರಣ್ ಪತ್ರಾಂಚೆಂ ಸಂಪಾದಕ್ ಬರ‍್ಪಾಂತ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಳೆತಾತ್ ಶಿವಾಯ್, ಅಮೃತೋತ್ಸವ್ - ಭಾಂಗಾರೋತ್ಸವ್ ನಂಯ್. 


ಆಜ್ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ್ ಮಾತ್ ನಂಯ್,  ವೆಪಾರೀಕರಣಾಚೊ ವೊಸೊ ಲಾಗಾನಾತ್ಲೆಂ ಶೆತ್ ಬೋವ್‌ಶಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ನಾ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತಾಂತು ಉದ್ಯಮ್ ಇನ್‌ಬಿಲ್ಟ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಉದ್ಯಮಾಂತ್ ವಯ್ರ್ ಪಡಾಜೆ ತರ್ ವೆಪಾರೀಕರಣ್ ಚೂಕ್ ನಯ್. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪತ್ರಾಂಚೆಂ ಬರಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಯ್ಶೆಚ್ ದೀನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಚೂಕ್.  ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಹಾಂವೆ ಎಕಾ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಾಕ್ ದೆಡ್ಶೆಂ ಸಬ್ದಾಂಚೆಂ ಲೇಕನ್ ಬರವ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಣಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಡೆಯ್ಶಿಂ ರುಪ್ಯಾಂಚಿ ಚೆಕ್ ಧಾಡುನ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ಸಬ್ದಾಂಕ್ ತೀನ್ ತೆ ಪಾಂಚ್  ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಸಂಬಾವನ್ ದಿತಾತ್.  ಖರೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಆಜ್ ಕನ್ನಡ / ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾಂತ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ರೈಟರಾಂಚೊ ಮಾತ್ ನಯ್ ತರ್ಜಣ್‌‌ದಾರಾಂಚೊ ಭೊರ್ಗೊಳ್ ಆಸಾ. ಕೊಣಾಕಡೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಸಾ ಆನಿ ವೆಳಾರ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಸಾಮರ‍್ತಿ ಆಸಾ ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಜ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಂಚೊ ತತ್ವಾರ್ ನಾ.  ಪೂಣ್ ಕಾಮಾಂತ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಸೊಂಕ್‌ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾಕ್ ಕಾಮ್ ಪಾವಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್.
 
ಖಂಯ್ಚಾಯ್ -  ಕನ್ನಡ ವಾ ಹೆರ್ ಪತ್ರಾಂಚೆಂ ಪುರವಣಿ ಕಾಡಾ ಮ್ಹಣ್ ಯೇವ್ನ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಸಂಗ್ - ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚೆಂ ಪಾಂಯ್ ಧರಿನಾಂತ್. ಪತ್ರಾಂನಿ ಪ್ರಚಾರ್ ಜಾಯ್, ಫೊಟೊ ಯೇಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಸಂಗ್ ಸಂಸ್ತ್ಯಾಂಚಿಂ ಶಿವಾಯ್ ಪತ್ರಾಂಚಿಂ ನಯ್. ಪುರವಣಿ ಕಾಡಿನಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಸಂದ್ರಾಪಾ ಫರ್ಮಾಣೆ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ಚಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಆಸಾತ್. ಪೂಣ್ ಧಾಡ್ಚ್ಯಾ ಖಬ್ರೆಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಎಕಾ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಅಮೃತೋತ್ಸವ್ ಕಾರ‍್ಯಾಕ್ ನಾಮ್ನೆಚೊ ಸಾಹಿತಿ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾ ತರ್, ಪತ್ರ್‌ಕಾರ್ ಕಾರ‍್ಯಾಕ್ ಯೆತಾತ್ ಆನಿ ಆಪುರ‍್ಬಾಯೆನ್ ವರ್ದಿ ಕರ್ತಾತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ‍್ಯಾಂಕ್ ಸದಾಂಚಿಂ ತೊಂಡಾಂ, ತಾಣಿ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ,  ಅಸಲ್ಯಾ ಖಬ್ರೆಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗಾನಾ.  ರಾಕ್ಣೊ ಅಮೃತೋತ್ಸವ್ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಆನಿ ಸಂಪ್ಣೆ ಅಶೆಂ ದೋನ್ ಕಾರ‍್ಯಾಂಚೊಚ್ ದಾಕ್ಲೊ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ಘನಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪುಟ್ವೊಂಕ್  ನಾ ತರ್, ಪತ್ರಾಚ್ಯಾಂಕ್ ದುರ್ಸೊನ್ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ ? ಸಮಾರೋಪ್ ಕಾರ‍್ಯಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಡೊ| ನಾ. ಡಿ’ಸೊಜಾ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ.  ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಮ್ಜಣೆ ಫರ‍್ಮಾಣೆ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಆಜ್ ಥೊಡೆ ತರೀ ಬರೆ ಪತ್ರ್‌ಕಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಆಸಾತ್.
 
ಜರಿ ಪುರವಣ್ಯಾಂಕ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ದೆಡ್ಕಿ ಮೆಳಾನಾ ತರ್ ತಾಕಾ ಪುರವಣಿ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ಶಿವಾಯ್ ಪತ್ರ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಪತ್ರಾಚೊ ವೆವ್ಹಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಪುರವಣಿ ಕಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಕಡೆ ಶಿವಾಯ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಕಡೆ ನಯ್.  ಏಕ್ ವೆಪಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಂವ್ ವಸ್ತ್ ಜಾಂವ್ ಸೆವಾ ಘೆತೆಲ್ಯಾಕೀ - ದಿತೆಲ್ಯಾಕೀ ತಾಂತು ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಯ್ಜೆ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ಪುರವಣಿ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರವಣಿ ಕಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ಕಿತ್ಲೊ ಪ್ರಚಾರ್ ಮೆಳ್ತಾ ಹೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ. ರಾಕ್ಣೊ ತಸಲೆಂ ಏಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರ್ ಸಯ್ತ್ ಲೇಕಕಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆ ಪರ‍್ಮಾಣೆ ಕೊಂಕ್ಣೆಭಾಯ್ರ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಆಶೆತಾ ತರ್, ಸಂಗ್ ಸಂಸ್ಥಾಂನಿ ಆಶೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಚೂಕ್ ಆಸಾ? ಸಮಾಜ್‌ಸೆವೆಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಾಂನಿ ಪ್ರಚಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಜಾಲೊ, ರಾಕ್ಣೊ ತಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಕ್ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಾಂನಿ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ತರೀ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ ? ಖಬರ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಾರ್
ಜಾಯ್ರಾತಾಂ ಚಡಿತ್ ಜಮಂವ್ಕ್ ? ಆಜ್  ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊಚ್ ಕೋಣ್ ಮನಿಸ್ ಬಜಾರಾಂತ್  ಏಕ್ ವಸ್ತ್ ವಾ ಸೆವಾ ಘೆಂವ್ಕ್ ವೆತಾನಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೊಧುನ್ ವೆತಾ ಶಿವಾಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಸೊಧುನ್ ವಚಾನಾ. ಹ್ಯಾ ಥಳಾರ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಾರ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಚಾ ನಯ್ತಿಕತೆಚೆರ್ ಸವಾಲ್ ಉಟ್ತಾ ಶಿವಾಯ್,   ಪ್ರಚಾರ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ಪುರವಣಿ ಕಾಡಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ನಯ್ತಿಕತೆರ್ ನಂಯ್ ಮ್ಹಣ್  ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ. 


ಕೆದೊ ವ್ಹಡ್ ವಿಪರ‍್ಯಾಸ್ ಆನಿ ಜೋಕ್ ಪಳೆಯಾ -  ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಜ್ಯಾ ಪಾನಾರ್ " ಪಾವನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಕಾತೊಲಿಕ್ ಭಕ್ತಿವಂತಾಚಿಂ ಕನ್ನಡ ದಿಸಾಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ ಸಾಂತಾ-ಸಾಂತಿಣೆಂಕ್, ಆಂಕ್ವಾರ್ ಸಾಯ್ಭಿಣಿಕ್ ಆನಿ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ’ಅರ್ಗಾಂ’ ಪಾಟಂವ್ಚಿಂ ಜಾಯ್ರಾತಾಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ . ಅಸಲ್ಯಾ ಅರ‍್ಗಾಂ - ಜಾಯ್ರಾತಾಂಕ್ ಕುರ‍್ಡಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂಗೀ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಾನಾ " ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಒಕ್ಕಣ್ಯಾಚೆಂ  ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲಾಂ, ತ್ಯಾಚ್ ಪಾನಾರ್ ಎಕಾ ಭಕ್ತಿಕಾಚೆಂ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಆನಿ ಸಾಂ. ಜೂದಾಕ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲಾಂ ಆನಿ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಮಾಗ್‌ಲ್ಲೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಪತ್ರಾರ್ ಪರ್ಗಟುಂಕ್ ವಿನವ್ಣಿ ಆಸಾ.

ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಾರ್ ಅಸಲಿಂ ಜಾಯ್ರಾತಾಂ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕುರ‍್ಡಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ - ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ನಯ್ ! ವ್ಹಾರೆ ವಾ ! ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಾಂನಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ - ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಾರ‍್ಕೆಂ ?  ಹ್ಯಾ ಅಶೀರ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್  ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣಾಜಾಯ್ ? ಮಂ. ಕ್ರಿ. ಸಮಾಜ್‌ಚ್ ಅಸೊ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ಆಡೆಂ ದವರ್ನ್ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಕಿಸ್ಪರ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಹುಶಾರ್. ಜನವಾಹಿನಿ ತಸಲೆಂ ಏಕ್ ಪತ್ರ್ ಮೊರೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಕೋಣ್ ? ಎಕಾ ಕುಶಿನ್ ಜನವಾಹಿನಿಚೊ ಗಳೊ ಚಿರ್ಡಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಧುಂಪವ್ನ್ ಬರಯ್ತಾಂವ್, ಬಿರುದಾಂ ದಿತಾಂವ್ ಆನಿ ಅನ್ಯೆಕಾ ವಾಟೆನ್ ವರ‍್ಸಾನ್‌ವರ‍್ಸಾ ಶೃದ್ದಾಂಜಲಿಚಿ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾಂವ್. ಲೇಕಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ " ಜರ್ ಜನವಾಹಿನಿ ಪತ್ರ್ ಅಕಾಲಿಕ್ ಮರ‍್ನಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ವಾಂಚೊನ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಆಮ್ಚೆ ಸಮಾಜಿಚ್ಯಾ ಧಾರ‍್ಮಿಕ್ ಆನಿ ಲಾಯಿಕಾಂನಿ ಕನ್ನಡ ದಿಸಾಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂಕ್ ಪಯ್ಶೆ ದೀವ್ನ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಘೆಂವ್ಚಿ ದುರ‍್ಗತಿ ಯೆತಿ ನಾ"
ಹ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ ವಾಕ್ಯಾಂತ್ ಜನವಾಹಿನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮೆಲೆಂ ? ತೆಂ ಕೊಣೆಂ ಮಾರ‍್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸಾ - ನಿಯಾಳುಂಕ್ ಕಳ್ಳ್ಯಾರ್!


ಕಸಲೆಂ ಅಶೀರ್ ಆನಿ ಸಂಕುಚಿತ್ ಚಿಂತಪ್ ಹೆಂ ? ಹ್ಯಾಚ್ ಅಶೀರ್ ಮಂ. ಕ್ರಿ ಚಿಂತ್ಪಾನ್ ಜನವಾಹಿನಿ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ.   ಖಂಯ್ಚಾಯ್ ಎಕಾ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಧಾರ‍್ಮಿಕ್ ಅನಿ ಲಾಯಿಕಾಂಕ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಶೆವೊಟಾನ್ ಉದೆಲ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್ ಕಿತ್ಲೆ ದೀಸ್ ಜೀವ್ ಉರತ್ ? ಕಿತ್ಲೆ ದೀಸ್ ಜನವಾಹಿನಿ ಉರ‍್ಲೆಂ ಭಿರ್ಮತ್ ಭಿತರ್ಲೆ ಭಿತರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಧಾರ‍್ಮಿಕ್ ಅನಿ ಲಾಯಿಕ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂನಿ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಜೊಡುಂಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಇಜಾ ಸೊಸುನ್ ವೊಳ್ವೊಳ್ಳೆಂಗೀ ? ಭಿರ್ಮತ್ ! ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ ,  ಆತಾಂ ತರೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಧಾರ‍್ಮಿಕ್ ಆನಿ ಲಾಯಿಕಾಂನಿ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಖಾತಿರ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಅತ್ಯಾಚಾರಾಥಾವ್ನ್  ಪಯ್ಸ್ ಜನವಾಹಿನಿ ಸಮಾದಾನೆನ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆತಾ ಕೊಣ್ಣಾ. 

ಸಂಸಾರ್ ವೆಪಾರಿಕರಣಾಚ್ಯಾ ವೊಸ್ಯಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲಾ ಮಾತ್ ನಂಯ್, ಡಿಪ್ಲೊಮೆಟಿಕ್ ಜಾಲಾ. ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಥಾವ್ನ್ ವಾರೆಂ ವಾಳ್ತಾ, ತ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಸತ್ರಿ !  ಆಜ್ ಜನವಾಹಿನಿ ನಾ ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ದುಕಾಂ ಕಾಡ್ತಾಂವ್, ಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಕಶ್ಟಾರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ತೆಂ ವಾಂಚಂವ್ಕ್ ಕಿತ್ಲೆ ಜಣ್ ಮುಕಾರ್ ಯೆತೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್. ಲೇಕಕಾನ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್, ವೊಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆಚ್ಯಾ ಮಿನತಿನ್ ಆನಿ ಪಯ್ಸಾದಿಶ್ಟಿನ್ ಆಜ್ ಏಕ್ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮ್ ಜಾಲಾಂ. ಸುರ್ವಾತಿರ್ ತಾಣೆ ಕಿತ್ಲೆ ಕಶ್ಟ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂನಿ ತಾಚೇಯ್ ಪಾಂಯ್ ವೊಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬೋವ್‌ಶಾ ತೋ ಮಾತ್ ಜಾಣಾಸ್ತೊಲೊ. ಕಿತ್ಯಾಕ್  ಆಮ್ಚಿ ಮಂ. ಕ್ರಿ ಸಮಾಜ್‌ಚ್ ಅಶಿ. ದೊರ‍್ಯಾರ್ ಬಸೊನ್ ಸೊಭಾಯ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿಂ. ಕೋಣ್ ವಯ್ರ್ ಪಡ್ಲೊ ತಾಚ್ಯಾ ಹಿತ್ಲಾಕ್ ಉಡಿ ಮಾರ‍್ಚಿ.  ಖಂಯ್ಚೀಯ್ ಗಜಾಲ್ -   ತಾಂತು ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಾರ‍್ಕೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಚೂಕ್ ? ತೆಂ ಕೋಣ್ ಪಳಯ್ನಾಂತ್. ವೊಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆ ತಸಲೊ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ್ ಆನಿ ವಿಶಾಲ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಮನಿಸ್ ರಾಕ್ಣೊ ಅಮೃತೋತ್ಸವ್ ಲೇಕನ್ ವಾ ತಸಲ್ಯೊ  ಖಬ್ರೊ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ‍್ಚೊ ಸೀಮಿತ್ ಶೆವೊಟ್ ದವರ್ನ್ ದೈಜಿ ದೈನಿಕ ಕನ್ನಡ ದಿಸಾಳೆಂ ಚಲವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಲೇಕಕಾಚ್ಯಾ ಥಿಯರಿಕ್ ಕಾನ್ ದೀತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತರೀ ಭೊಗಾನಾ.  ದಾಯ್ಜಿ ಮೀಡಿಯಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ - ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ರೇಮಂಡ್ ಡಿ’ಕುನ್ಹಾಕಡೆ ಪಿಂಗಾರ ನಾಂವಾಚೆಂ ಕನ್ನಡ ಹಫ್ತ್ಯಾಳೆಂ ಪತ್ರ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಕ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಆರ್.ಎನ್.ಐ ಆಸಾ, ವಾಚ್ಪಿ ಆಸಾತ್, ಆನಿ ರೇಮಂಡ್ ತೆಂ ದಿಸಾಳೆಂ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೆದಾಳಾಥಾವ್ನ್ ಸಪ್ಣೆವ್ನ್ ಆಸಾ.
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂಚೆಂ ಆವ್ಕ್ ಚಡಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಬೋವ್ ಉದಾರ್ ಮನಾನ್ ಚಿಂತ್ಚ್ಯಾ ಲೇಕಕಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ದಿಸ್ಲೆಂ ನಾ ? ಜರಿ ಪಿಂಗಾರ ರೇಮಂಡಾಚ್ಯಾ ಸ್ವ ಮಿನತೆನ್ ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡಾಪರಿಂ ಯಶಸ್ವೀ ಜಾಯ್ತ್, ತವಳ್ ಲೇಕಕಾಕ್ ಬೋವ್‌ಶಾ ತೆಂ ದಿಸತ್ ಕೊಣ್ಣಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ಪಿಂಗಾರಪರಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ, ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಾಂ ಆಸಾತ್, ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಕಿತ್ಲೊ ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿತಾ ? ಉಳ್ಟ್ಯಾನ್ ಪಾಂಯ್ ವೊಡ್ತಾ, ಅಪಪ್ರಚಾರ್ ಕರ‍್ತಾ.


ಅಕೇರ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ - ರಾಕ್ಣೊ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆಂ ಪತ್ರ್. ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚಿ ಲಿತುರ್ಜೆಚಿ ಭಾಸ್ ಆತಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಆತಾಂ ತೆಂ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಆಸಾ. ಫುಡಾರಾಂತ್ ಜರಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚಿ ಲಿತುರ್ಜೆಚಿ ಭಾಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಜಾಲಿ ರಾಕ್ಣೊಯೀ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಜಾತೊಲೊ. ಹಿ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್. ದುಸ್ರಿ ಗಜಾಲ್ - ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾಚೊ ಶೆವೊಟ್ ಕಿತೆಂ ? ಸುವಾರ‍್ತಾ ಪ್ರಚಾರ್ ವಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಪ್ರಚಾರ್ ?  ಆಜ್ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾರ್ ಸುವಾರ್ತೆಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಉಣ್ಯೊ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಗಜಾಲಿ ಚಡ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತಾತ್.  ಥೊಡ್ಯಾ ಲಾಯಿಕ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಸುವಾರ್ತೆಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಚಡ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಉಣೆಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್  ಹಿ ಘುಸ್ಪಡ್? ಫಕತ್ ಜಾಯ್ರಾತಾಂ ವೊಡುಂಕ್ ?  ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಾ ಗಜಾಲಿಂನಿ ಮೆತೆರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಫಕತ್ ಸಮಡ್ತೆಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಮಾತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಗುಮಾನ್ ಕೇಂದ್ರಿತ್ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ ?   

ಭೆಶ್ಟೆಂಚ್ ಏಕ್ ಘಡಿ ರಾಕ್ಣೊರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಲೇಕನಾಂತ್ -  ಕನ್ನಡ ದಿಸಾಳ್ಯಾಂಚೇರ್ ಲೇಕಕಾನ್ ಮಾಂಡ್‌ಲ್ಲೊ ಆರೋಪ್ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ರಾಕ್ಣ್ಯಾಚೆರ್ ಮಾಂಡ್ಲ್ಯಾರ್, ರಾಕ್ಣೊ ಸಯ್ತ್ ವೆಪಾರಿಕರಣಾಚ್ಯಾ ವೊಸ್ಯಾಕ್ ಚಡಿತ್ ಮಾಪಾನ್  ಬಲಿ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗಾನಾ ?   ದಿಯೆಸೆಜ್ ಭರ್ ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಫಿರ್ಗಜೊ ಅಮೃತೋತ್ಸವ್ ಆಚರ‍್ಸಿತಾತ್. ತಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಫಿರ್ಗಜೊ ಇತ್ಲೆ ದುಬ್ಳೆಗೀ ಥಂಯ್ ಲೊಕಾಕ್ ಬಸೊಂಕ್ ಬಾಂಕ್ ನಾಂತ್, ತರೀ ತ್ಯಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜಾಂಚಿಂ ಅಮೃತೋತ್ಸವ್ ಲೇಕನಾಂ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾರ್ ಯೆತಾನಾ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ್ ಪಾನಾರ್ ಯೆತಾತ್. ಸೊಡ್ಯಾಂ -   ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ಫಾಂಕಿವಂತ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚೆಂ ಜುಬ್ಲೆವ್ ಜಾತಾತ್, ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ತೆ ರಾಕ್ಣೊಚೆಚ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ತರೀ,  ತಾಂಚೆವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಲೇಕನಾಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ್ ಪಾನಾಂ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆಜೆ ಪಡ್ತಾತ್. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸೊಂಪ್ಯಾನ್ -  ರಾಕ್ಣೊಕ್ ಸಮಡ್ತೆಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿಯೀ ಲಾಗಾನಾಂತ್, ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೋಯ್. ದಿಸ್ತಾ ಫಕತ್ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ್ ಪಾನ್ ! ಹೆಂ ವೆಪಾರೀಕರಣ್ ನಂಯ್ ? 


ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಗತಿಕ್ ಎಕುಣ್ ಚುಕಿದಾರ್ ಕೋಣ್ ? ಬೋವ್  ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ -  ತತ್ವಾಂ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆ ಸುಲಭಾಯೇನ್ ವಿಕೊನ್ ವೆಚೆ ಬರಯ್ಣಾರ್ !

ಏಕ್ ಸಾದೊ ದಾಕ್ಲೊ ದಿತಾಂ - ಲಿಯಾಬ್ ಸರ್‌ಲ್ಲೆ ತವಳ್ ಬಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್  ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್, ರಾಕ್ಣೊ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಕಕಾಂಚೊ ಎಕ್ವಟ್ ಆನಿ ಸಂದೇಶ ಹಾಣಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಏಕ್  ಶೃದ್ದಾಂಜಲಿ ಸಭಾ ದವರ‍್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಸಭೆಂತ್ ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ಉಲವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ - "ಲಿಯಾಬಾಕ್ ಮೊರ್ತಾವರೇಗ್ ಏಕ್ ದೂಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೆಂ ದೂಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಬೂಕ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಬುಕಾಂತ್ ಏಕ್ ಚುಟುಕ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಚೇಂಯ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಕವಿ ಮ್ಹಣ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ನಾಂವ್ ನೋಂದ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ,  ಪೂಣ್ ಕವಿತೆಚೆ ಜಾಯ್ತೆ ಬೂಕ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಲಿಯಾಬಾಚೆಂ ಕವಿ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ನಾತ್ಲೆಂ"  

ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಾ ಅಕಾಡೆಮಿಂತ್ ಅಸಲಿ ಏಕ್ ಚೂಕ್ ಘಡೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ ? ಕಾರಣ್ - ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಕದೆಲಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಒಳಕ್ ನಾತ್ಲೆಲೆ ಮನಿಸ್ ಫಕತ್ ರಾಜಕೀಯಾಚಾ ಬಳಾನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಆಜ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಾಂಯ್ ವೆಗ್ಳಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಪೂಣ್ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಾರ್ ರಾಕ್ಣೊ ಲೇಕನ್ ಘಾಲೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಉಮಾಳೊನ್ ಬರಂವ್ಚೆ ತಸಲೆ ಕಿತ್ಲೆ ಲೇಕಕ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಬರಯ್ತಾತ್ ? ಉಲಯ್ತಾತ್ ?  

ಆಜ್ ಲಿಯಾಬ್ ನಾ, ತಾಚ್ಯಾ ದುಕಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಆತಾಂಯೀ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಮ್ಜಾನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಶೃದ್ದಾಂಜಲಿ ಸಭೆಂತ್ ಹಿಂಚ್ ಉತ್ರಾಂ ಆನಿ ಕೋಣ್ ಉಲಯ್ತೆಲೆ. ಆನಿ ಆಮಿ ಬರಯ್ಣಾರ್ ವ್ಹಯ್ ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.

 

ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಕೊಣಾಕ್ ? ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಶಿಕ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಬಾರಾ ಕುಟ್ಟಿಂ ದೂದ್ !

 

COMMENTS

Rosita , London Apr 24, 2014
Best article well said HM ji I don t understand what s going on within our own community ???? Our religious leaders proved that we are no. 1 Crab mentality people!!! but I agree with the above Rithuj s comment.

Gurudas , Nashik Apr 14, 2014
Being Diplomatic? or Thats the way it is? The biggest problem our writers seem to be having is being diplomatic when it comes to expressing their freedom of expression. When it comes to showering lavish praises, no one can beat them as they would cross any limit. But while criticising the views, most of them prefer to be diplomatic. Is this just because of the fear that some day someone else would expose our hollow kingdom? . I am not of the opinion that all the so called ’writers’ should think the way HM thinks or Sijyes thinks, each writer is unique in thinking and writing. For few, writing is a mere hobby, for some its passion, for some it may be time pass or for some it may be a cause. In konkani, if I understand correctly, a large portion of writers belong to hobby writers , where they will be happy to see their name appearing without even considering substance. At least I felt there would be few writers who have some moral right and responsibility being a writer. If this is the case, then no matter, who writes, he or she should not be diplomatic, but express his or her views. Here two views from two renowned writers of konkani counter, one populist views and the other being ’blunt on the cruel reality’. With due respect to whoever he/she is, we most frequently fail to pick/comment on the views expressed by a writer. Being diplomatic may be good at times, but when we are discussing/debating on serious issue/s such as the one picked up with HM. Being diplomatic for such issues is just sounds as if beating round the bush. This wouldn’t take us anywhere.

Ritu , Mangalore Apr 13, 2014
ಧರ್ಮ್, ದುಡು ಅನಿ ಅಧಿಕಾರ್ ಮೊಸ್ತು ಪಾಡ್ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣ್, ಪುಣ್ ಹೆ೦ ಸಾಂಗತಾ ಭೊರ್ಸೊನ್ ಘ್ಹಾಣ್ ಉಟ್ಲ್ಯಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಅತಾ೦ ನೀಜ್ ಧರ್ಮಿಕಾಂಕ್ ಮೋಲ್ ನಾ೦ ಜಾಲಾ೦. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಾಂದಿನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಾದ್ರಿಂಕ್ ಮೋಲ್ ನಾ೦ ಜಾಲಾ೦. ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಕಾಮಾಸೊ ದುಡು ರಾತಾರಾತ್ ಹುಲ್ಪಾವ್ಂಚಿ ಪರಿಗತ್ ಅಯಿಲ್ಯಾ. ಕೇವಲ್ ಪ್ರಾಚಾರ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂಕಾ ದೆವಾಸೊ ಉಡಾಸ್ ನಾ೦. We are very much far away from any spirituality. we have made it a business.

Melwin , Kolalgiri Apr 11, 2014
ದೋನ್ ಸಂಗ್ತಿಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹಾಂವ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರುಂಕ್ ಆಶೆತಾ.. ೧. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ಸ್ವ-ಮಿನೆತೆನ್ ವಯ್ರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವೊಳ್ಕೊಂಚೆ ಚಡ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಖಂಚೊಯ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಜಾಂವ್ದಿ ಯಾ ಸಹಕಾರ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್,ಸಂಘಟನಾಕ್,ಪತ್ರಾಕ್, ಅಂತರ್ಜಾಳಿಕ್ ಯಾ ಇತರ್ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಲಾಭಾನಾ. ಪುಣ್ ಸ್ವ-ಮಿನತೆನ್ ಊಂಚ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ದಾಕ್ ಪಾವ್ತೆತ್ ತಾಂತು ಆಮ್ಚೊ-ತುಮ್ಚೊ ಭಾಗಿಧಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ಆಶೆತಾ. ೨. ಆಜ್ ದಿಯೆಸಿಜಿಚ್ಯೊ ಸಂಘಟನಾಂ( ಐಸಿವೈಎಮ್,ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ,ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನಾಂಚ್ಯೊ ಕೆಂದ್ರಿಕ್ ಸಮಿತಿ) ಥೊಡ್ಯಾಂ ಫಿರ್ಗಜ್ ಸಾಲಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಚಲಯ್ತಾನಾ ತಾಂಕಾ ಸಾಲ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಠಾರ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಪುಂಕ್ಯಾಕ್ ಲಾಭ್ತಾ.ಆಶೆಂ ಆಸ್ತಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಜುಬ್ಲೆವಾಚೆ ಯಾ ಇಗರ್ಜ್ ಉಗ್ತಾವಣೆಚೆ ಮಾಹೆತ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಬರಪ್ ದಿಯೆಸಿಜಿಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂತ್ ಪುಂಕ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕರಿಜಾಯ್ ನಂಯ್‌ಗೀ ? ಆಶೆಂ ಕೆಲೆಂ ತರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂ ಫಿರ್ಗಜಾಂಕಿಯ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರ್ಚ್ ನಾಸ್ತಾ ಪ್ರಚಾರ್ ಲಾಭ್ತಾ ನ್ಹಂಯ್ಗಿ?.ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಯಾನಿಂ ತಿಕ್ಕೆಶೆಂ ವಿಚಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಅರ್ಥಿಕ್ ರೀತಿನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಸ್ಚ್ತ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜಾಂಕ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೆ ಜಾತೆಂ.

Melwyn , Pernal Apr 07, 2014
Hats off HM Sir, excellent analysis; but this is useless as I feel these guys are "shameless..!".

Melka , Miyar Apr 06, 2014
Religion itself is a kind of highly profitable business nowadays. How can you expect social responsibility from its mouthpiece? Business is truth, social responsibility is myth and we Mangaloreans are good at making wise decisions!

J.J. Pais , Kulshekar Apr 06, 2014
HM well said! I too read the article in Raknno. It was silly. Just observe how the writer has prolonged the issue by repeating same ideas again and again. That article could very well fit into readers letters. But the paper has wasted more space then required. Lack of depth in writings of today s writers is clearly known. Thanks for this forum :)

Philip Mudartha , Mumbai Apr 05, 2014
Boy, HM, did you smoke pot or grass before you write this? Man, you are so lucid and clear in the head. You have nailed the lie like never before. I look forward to resultant obituaries. That is thirty words. Transfer 150 rupees to my bank account...:P

Geoffrey , Hat hill Apr 05, 2014
You just echoed my thoughts HM, thoughts that crossed my mind when I read Raknno. Once upon a time Raknno used to be the so called diocesan weekly with major emphasis on spirituality. But over the years gradually it also has given in to commercialization probably in a bid to maintain the circulation. Today it’s spirituality is limited to one third of a page depicting bishop’s monthly agenda. Of course, editorials often cite a ‘spirituality’ of a different kind, that of ‘JW black label’. A few years back I was shocked to come across an English 4 lettered taboo word in this diocesan weekly which could be considered outright sacrilege by the conservatives.