ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ ಹೆನ್ರಿ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಗಾಂವಾನ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ಚೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ಕಿಟಾಳ್ ತಶೆಂ ಆರ್ಸೊ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್. ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್(1999), ಕಯ್ದ್ಯಾಚೊ ಕವಿತಾ(2004), ಭಾಮುಣಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ(2006) - ತಾಚೆ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಕವಿತಾ ಜಮೆ. ದೆವಾಕ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾಡೊ(2002), ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್ (2016)   - ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಸಂಗ್ರಹ್.  ಕೊಂಕ್ಣೆ ಶಿವಾಯ್ ಕನ್ನಡ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸಾಂನೀಯ್ ತೋ ಬರಯ್ತಾ. 

Recent Archives

ಕಿಟಾಳ್ ಚವ್ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ : ಏಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟವ್ಣಿ

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್        2014-02-22 05:02:10
  |     |  
ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ
2011 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಫೆಭ್ರೆರಾಚ್ಯಾ 5 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಸಂದೇಶ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ನಾಮ್ನೆಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಶುಭ್‌ಹಾತಾಂತ್ ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ಯಾಕ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪ್ರಚಾರ್ ಸಂಚಾಲನ್ ಹಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೊಯ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಮಾನಾಚೆ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ ಆನಿ ಆತಾಂ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಛಾನ್ಸಲರ್, ತವಳ್ಚೆ ಸಂದೇಶ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಾ| ಬಾ| ವಲೇರಿಯನ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ ಹಾಂಣಿ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಥಾನ್ ಸೊಭಯಿಲ್ಲೆಂ.

ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಕಿತೆಂ ? ಕಿಟಾಳಾಚೆಂ ಸುರುಪ್ ಕಶೆಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ? ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ  ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಚ್ ವಿಚಾರ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಕಾರ್ಯಾಂತೀ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಆತಾಂಯೀ ಆಸಾ, ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ - ಕಿಟಾಳ್ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಸ್ಚೊ ಜಾಳಿಜಾಗೊ, ಹ್ಯಾ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ಚಡ್‌ಕರುನ್ ನವ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್ತೊಲೊ. ಜಾಯ್ರಾತಾಂ ಘೆನಾಸ್ತಾನಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್‌ ವರ್ಸಾಕ್ 500 ರುಪಯ್ ವರ್ಗಣಿ ಘೆವ್ನ್, ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ 250 ರುಪ್ಯಾಂನಿ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಚೊ ಖರ್ಚ್ ಕಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ಶಿಲ್ಲಕ್ 250 ರುಪ್ಯಾಂನಿ ವರ್ಗಣಿ ಬಾಂದ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಬರೊಸೊ ’ಕಿಟಾಳ್ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಅಂಕೊ’ ಛಾಪುನ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್.

ಆಜ್ 2014 ಫೆಭ್ರೆರಾಚಿ 5 ತಾರಿಕ್. ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಫಳಾದೀಕ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪವ್ನ್ ಚೊವ್ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್  ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾತೇ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡಾರ್  ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವೊನ್ ಕಿಟಾಳ್ ಚಲೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಏಕ್ ನದರ್ ಮಾರ‍್ಲ್ಯಾರ್, ಕಿಟಾಳಾನ್ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಆವ್ಧೆಂತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಜೋಡ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳಾಯ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಆನಿ ಸಮಾಜಿಕ್ ಥಳಾರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲಿ ಆಂದೋಲನಾಂ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಮನಾಂತ್ ಉಟಯಿಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಆನಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಪಾರ್ಕಿತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಜಾಪ್ ಸಾಂಗಾತಾ ವರ್ತಿ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಭೊಗ್ತಾ. 

 

 

 

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕಿಟಾಳಾಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಬದಲ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚೇಪ್ರಾಸ್ ಕಿಟಾಳ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಬದ್ದತಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಏಕ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ದಿಶಾ ಮೆಳ್ಳಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚಡ್ ಬರೆಂ. ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯೀ ನವ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರ್ನ್ಂಚ್ ಶಿಕಜೆ ಪಡ್ತಾ ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಯೋಗಾಂನಿ ಹಾಂವ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಲಿಸಾಂವಾಂ ಶಿಕ್ಲಾಂ. ಎಕಾ ಸಿದ್ದಾಂತಾಕ್ ಬದ್ದ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾನಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಸಾಂಪ್ಡಾಲ್ಲೆ ಮನಿಸ್ ಕಶೆಂ ಬದಲ್ತಾತ್ ತೆಂ ಬೋವ್ ಸೊಂಪ್ಯಾನ್ ಹಾಂವೆ ಪಾರ್ಕಿಲಾಂ. ದುಡು ಏಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೇಂಯ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆವ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಬಜಾರ್ ಕೇಂದ್ರಿತ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ವೆವಸ್ಥೆಂತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ವಿಕೊನ್ ವಚೊನ್ ಸೂಂಬೆ ಜಾಂವ್ಕ್ ವೇಳ್‌ಚ್ ಲಾಗಾನಾ. ಕೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾರಿಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂವ್ತೆಲೆ ಆಸಾತ್ . . . ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾರ್ ಉಡವ್ನ್ ಧಾಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಸೂಂಬೆ ಕರ್ಚೆ ಮನಿಸ್ ಆಸ್ತೆಲೆಚ್. ( ಪೂರಕ್ ವಾಚಪ್ : ವಿಕೊನ್ ವಚೊನ್ ಸೂಂಬೆ : ಕವಿತಾ : ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ) ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣಿ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಕಶ್ಟ್.  

ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಆಜ್ ವೆಗಾನ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಮಾಧ್ಯಮ್. ಪತ್ರಾಂ, ಟಿ.ವಿ. ಚ್ಯಾನೆಲಾಂ ಸಯ್ತ್ ಆಜ್ ಲೊಕಾಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಇಂಟರ್‌ನೆಟಾಚೊ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಕರ್ತಾತ್. ಯೂ ಟ್ಯೂಬಾರ್ ಖಬ್ರೆ ಚಾನೆಲಾಂಚೆಂ ಚಡಾವತ್ ಶೋ ಆನಿ ಹೆರ್ ಮನೊರಂಜನ್ ಚ್ಯಾನೆಲಾಂತ್ಲಿಂ ಸರ್ವ್ ಸೀರಿಯಲಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಆಜ್ ರಾತಿಂ ಸೀರಿಯಲ್ ಚುಕ್ಲೆಂ ತರೀ ಘರಾಂತ್ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೊಣೆಂಯ್ ಚುರ್ಚುರ್ಚೆ ದೀಸ್ ಆಜ್ ನಾಂತ್. ತೆಂಚ್ ಸಿರಿಯಲ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ  ಯು ಟ್ಯುಬಾರ್ ಆಸ್ತಾ. ದೇಶಾಚಾ ಹರ್ ಲ್ಹಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಪತ್ರಾಂಚೆಂ ಆಜ್  ವೆಬ್‌ಸೈಟಿ ಆಸಾತ್. ಮಾತ್ ನ್ಹಂಯ್ ಇ ಪೇಪರಾಂಯೀ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್.  ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂಚ್ಯೊ ಆವೃತ್ತ್ಯೊ ಸಯ್ತ್ ಇಂಟರ್‌ನೆಟಾರ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ದೃಶ್ಯ್ ಮಾದ್ಯಮಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಪ್ರೇತನ್ :
 
ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ವಾಪರ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ದೃಶ್ಯ್ ಮಾದ್ಯಮಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಕರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿಟಾಳ್ ಸುರ್ವಾತ್ತಾನಾಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಗಮ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾಚ್ ಹುಮೆದಿನ್ ಹಾಂವೆ ಯೂ ಟ್ಯುಬಾರ್ ಕಿಟಾಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಚ್ಯಾನೆಲ್ ಸುರ್ವಾತುನ್ - ಕಿಟಾಳ್ ಕೆಫೆ, ಕಿಟಾಳ್ ಟೈಮ್ -  ಔಟ್, ಕಿಟಾಳ್ ಸಂದೇಶ್, ಕಿಟಾಳ್ ಕ್ಲೋಸಫ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಶೋ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರ್ನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲೆ. ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ವಿಸ್ತಾರ‍್ಲೆಲ್ಯಾ ಹಜಾರೊಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾನ್ ಹೆ ಕಿಟಾಳ್ ಶೋ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪ್ರೇತನಾಕ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ದಿಲ್ಯಾ. ದೃಶ್ಯ್ ಮಾದ್ಯಮಾಂತ್ ಸ್ವಂತ್ ಶೋ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಸಲೀಸ್ ನ್ಹಂಯ್.  

 

2011 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ವಿಸ್ತಾರ‍್ಲೆಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ದೇವ್ ಪ್ರಜೆಕ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಗೊವ್ಳ್ಯಾಚೊ ಸಂದೇಶ್

 

ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಶೊ ನಿರ್ಮಾಣಾಚೊ ಖರ್ಚ್ ಜಮಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂನಾ ದೆಕುನ್ ಹೆ ಶೋ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಉಣೆ ಕೆಲ್ಯಾತ್ ತರೀ ಫುಡರಾಂತ್ ನವ್ಯಾಚ್ ರುಪಾರ್ ಕಿಟಾಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಚ್ಯಾನೆಲ್ ತುಮ್ಚೆ ಮುಕಾರ್ ಯೆತೆಲೆಂ.  ಕೊಂಕ್ಣಿ ದೃಶ್ಯ್ ಮಾದ್ಯಮಾಂತ್ ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದಾಂಚೆಂ ವಿಡಿಯೊ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್, ಸಿರಿಯಲಾಂ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್, ಧರ್ಮಿಕ್ ಪ್ರವಚನಾಂ, ಮಿಸಾಂ ಸಯ್ತ್ ಯೆತೇ ಆಸಾತ್. ಪೂಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ದೃಶ್ಯ್ ಮಾದ್ಯಮಾಂತ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಜಾಯ್ತೆ ಪ್ರಯೋಗ್ ಅಜೂನ್ ಬಾಕಿ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಪ್ರಯೋಗಾಂಚೆರ್ ಕಿಟಾಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಚ್ಯಾನೆಲ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಗುಮಾನ್ ದಿತೆಲೆಂ. 

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ -  ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ :

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲಿಂ ಚಡಾವತ್ ಸಂಘಟನಾಂ / ಸಂಸ್ಥೆ ಆಪ್ಲೆ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಲೇಕಕಾಂಕ್‌ಚ್ ದಿತಾಲೆ.  ಎಕಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ್  ಕಾರ್ಯಾಂತ್, ಚಡುಣೆಂ  ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಧರ್ನ್  ಲಾಗಿಂ ಲಾಗಿಂ ಶೆಂಬೊರ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಿತ್ರ್  ವೊಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆನ್ ಆಕಾಂತ್ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಡಾಸ್ ಆಸಾ - "ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್  ಯುವಬರಯ್ಣಾರ್ ಉಣೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಅಶೆಂಚ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮುಕಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಮನಿಸ್ ಮೆಳ್ಚೆ ನಾಂತ್."

 

2011 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಕಿಟಾಳ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ - ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ಭಾವ್. ಜೊ. ಸಿ. ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಹಾಕಾ

 

2012 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಲಿಯೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕುಟಮ್ ಕಿಟಾಳ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ - ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಹಿಕಾ

 

ಯುವ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೆಂ ತಾಲೆಂತ್ ಒಳ್ಕೊನ್, ತಾಂಕಾ ಉತ್ತೇಜನ್ ದೀವ್ನ್, ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ಹುಮೆದ್ ಭರ್ನ್ ಅಸಲೊ ಆಕಾಂತ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭರ್ವಾಶ್ಯಾನ್ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಮುಕಾರ್ ಸರೊನ್ ಕಿಟಾಳಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸುಗೆ ದಿಸಾ  ಕಿಟಾಳ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಘೋಶಿತ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಭರ್ವಶ್ಯಾಚೊ ಯುವ ಬರವ್ಪಿ ಜೊ.ಸಿ. ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಹಾಕಾ ತೋ ಪ್ರದಾನ್ ಕೆಲೊ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಆತಾಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ತೆನ್ಕಾ ಶಾಸಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆ. ಆರ್. ಲೋಬೊ ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ.  ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾಚೊ ಆಯ್ವಜ್ ಆನಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಥೊಡೊ ಖರ್ಚ್ ಸಯ್ತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಅಬುದಾಬಿಚೊ ಉದ್ಯಮಿ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೊ ಸಮರ್ಥಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಿಯೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಮುಕಾರ್ ಸರ್ಲ್ಯಾತ್ ದೆಕುನ್ ಕಿಟಾಳ್ ಯುವಪುರಸ್ಕಾರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಆತಾಂ ಪ್ರದಾನ್ ಜಾತೇ ಆಸಾ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕಿ ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಹಿಕಾ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪಾಟಯ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ತಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ವ್ಹಡ್ ಸಮರ್ಥಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೋಹನ್ ಮೊಂತೆರೋ ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಿಲ್ಲೆ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸುಗೆ ದಿಸಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆ. ಆರ್. ಲೋಬೊನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಕ್ಟಿವಿಸಂ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ದಿಲ್ಲೊ ತರ್, ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸುಗೆ ದಿಸಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಟಾಯ್ಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಹಾಂಣಿ ಯುವಜಣ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ದಿಲ್ಲೊ.

ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಸಾಕ್ಶೆಜಾಗ್ - ಕಿಟಾಳ್ 

ನುಕ್ತೆಂಚ್ ಸಂಪ್ಲೆಲೆಂ ಕಿಟಾಳಾಚೆಂ ತಿಸ್ರೆಂ ವರ್ಸ್ ಬೋವ್ ಫಳಾದಿಕ್ ಆನಿ ಖಾಸ್ಗೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಜ್ಯಾಪರಿಕ್ಶೆಚೆಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕಿಟಾಳ್ ಏಕ್ ಆಂದೋಲನ್ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಪುರ್ತೊಂ ಚಳ್ವಳೆಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಪಡ್ಲೊಂ. ಲೊಕಾನದ್ರೆಕ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಸೃಜನ್‌ಶೀಲ್ ಬರಪ್ ಉಣೆಂ ಜಾಲೆಂ ತರೀ ಸವ್ಕಾಸ್ ಕಿಟಾಳ್ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಚಿ ಸಾಕ್ಶೆಜಾಗ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡೊನ್ ರಾವ್ಲೆಂ. ಕಿಟಾಳಾನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಂತ್ ದೋನ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಚರ್ಚಾ ಘಡೊನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯೊ

ಪಯ್ಲಿ  ಚರ್ಚಾ -  ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕಸಲೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಯ್ ? ಇತ್ಲೆ ಮಾಲ್ಘಡೆ ಆನಿ ಸಾಮರ್ಥಿವಂತ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಬರಯ್ಣಾರ್‌ಚ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ? ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಲೊಕಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಜಮಯ್ಲಿ ಆನಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಸಮೊರ್ ತಿ ದವರ್ಲಿ.

ದುಸ್ರಿ ಚರ್ಚಾ - ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ರುಪಯ್ ತೀಸ್ ಕೊರೊಡಾಂಚೆಂ ಮ್ಯೂಸಿಯಾಮಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾಗೀ ? ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾವರಾಂಚೊಂ ಕಿತ್ಲೊ ಉಪ್ಯೊಗ್ ಜಾತಾ ? ಬಾಂದ್ಪಾಂಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್, ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ವಾಂಟೆ ಕರ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂಗೀ ? ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮುದಯಾಂತ್ ಇತ್ಲಿ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಕೊರೊಡಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಚಿಂ ಗರ್ಜ್ ತರೀ ಕಿತೆಂ ?

ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಚರ್ಚೆಂತ್ ಪಕ್ಶೆನ್ ಆನಿ ವಿರೋಧ್ ಪಕ್ಶೆನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಾಂಕ್ ಕಶೆಂ ಮಾನಾಚೊ ಜಾಗೊ ಕಿಟಾಳಾರ್ ದಿಲ್ಲೊಗೀ ತ್ಯಾಚ್ ಘನಾನ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಚರ್ಚೆಂತೀ ಪಕ್ಶೆನ್ ಆನಿ ವಿರೋದ್ ಪಕ್ಶೆನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಾಂಕ್ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಮಾನಾಚೊ ಜಾಗೊ ಹಾಂವೆ ದಿಲ್ಲೊ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾನಾ ಕಿಟಾಳಾನ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಪಕ್ಶಪಾತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ನಾ.  ಇತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ ನ್ಹಂಯ್, ಏಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರೆಚೊ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್  ಅಕಾಡೆಮಿಚಿ ಚಳ್ವಳ್ ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿಕ್ ಪತ್ರ್ ಬರವ್ನ್, ಪತ್ರಿಕಾ ಗೋಷ್ಟಿ ಆಪವ್ನ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಜಾಗೃತಿ ಉಟಂವ್ಚೆಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ಮುಕಾರ್ ವೆಲಿ. ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಲೇಕಕಾಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೊಚ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ ಆನಿ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ರಾಜ್ಯ್‌ಮಟ್ಟಾರ್ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಜಾತೇ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ವ್ಹಡ್ ಖಬರ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಚರ್ಚಾ ಚಲ್ಲಿ. ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪತ್ರಾಕ್ ಜಾಪ್ ಬರವ್ನ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಜೊಕ್ತೆಂ ಕ್ರಮ್ ಘೆತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸಾವ್ಣಿ ಸಯ್ತ್ ದಿಲಿ.

 

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಂತ್ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಯಾ . . .

 

ಮಾದ್ಯಮಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಎಕಾ ಗಜಾಲಿಚೆ ಕುಶಿ ವಿಸ್ಕಾಳಾಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಂತುಲನ್ ಆನಿ ಸ್ವ್ಯಾಸ್ಥಾಚಾ ವಿಶಯಾಂಚೆರ್ ಯೇರ್ ಯೆತಾನಾ ಲೊಕಾಕ್ ಜಾಗಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ. ಆನಿ ತೆಂ ಕಾಮ್ ಕಿಟಾಳಾನ್ ಬೋವ್ ಸೊಂಪ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೊ ಭರ್ವಸೊ.  ಅಕಾಡೆಮಿಚಿ ಚರ್ಚಾ ಸುರು ಕರ್ತಾನಾ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆಂ  ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಲೇಕ್ , ನಿರ್ಣಯ್ ಸಗ್ಳೆ ಮಾಹೆತ್ ಹಕ್ ಕಾಯ್ದೊ ವಾಪರ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಖಾತ್ಯಾಕ್  ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಕಿತ್ಲೊ ದುಡು ಗೆಲಾ ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್ ಕಿತ್ಲೊ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಲಾ ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಶಿಸ್ತೆನ್ ಅಧ್ಯಯನ್  ಕೆಲಾಂ. ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚರ್ಚಾಸುರು ಕರ್ತಾನಾಂಯೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮುದಾಯ್, ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲಿಂ ಹೆರ್ ಮ್ಯುಸಿಯಮ್ಮಾಂ ತಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಚೊ ಜಣಾಸಂಕೊ ಹೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಜೊಕ್ತೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕೆಲಾಂ, ಜಾಣಾರ‍್ಯಾಂಥಾವ್ನ್  ಪೂರಕ್ ವಿಚಾರ್ ಆರಾಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಚಿ ಗರೀಬಿ ದಿಶ್ಟಾಂವ್ಚೆಂ ಪೂರಕ್ ವಿಡಿಯೊ ಸಯ್ತ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್.

ಇತ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸಾಹಿತಿಚ್ ನ್ಹಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ತೀಸ್ ಕೊರೊಡಾಂಚ್ಯಾ ಖರ್ಚಾರ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಉಬೆಂ ಜಾತಾ ತರ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಪಶ್ಚಾತಾಪ್ ನಾ, ಕಾರಣ್ -  ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕೊಶೆಡ್ದಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆ ಫರ್ಮಾಣೆಂ  ಏಕ್ ಜಾಗೃತ್ ಮಾದ್ಯಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆವಾಜ್ ಉಟವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ್  ಹಾಂವೆ ಪಾಳ್ಳಾಂ. ಎಕಾ ಮಾದ್ಯಮಾಕ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಆತ್ಮ್‌ತೃಪ್ತೆ ವರ್ತೆಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ ?

ಎಡ್ವಾಯ್ಜರಿ ಬೋರ್ಡ್ , ಎವರ್‌ಶೈನ್ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಆನಿ ಆರ್ಸೊ :


2013 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಕಿಟಾಳ್ ಬಾಬ್ತಿನ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವಾಚಿ ವಾಡಾವಳ್ ಕಿಟಾಳ್ ಎಡ್ವಾಯ್ಜರಿ ಬೋರ್ಡಾಚೆಂ ರಚನ್. ಕಿಟಾಳ್ ಹ್ಯಾ ಜಾಳಿಜಾಗಿಕ್  ಸ್ಪಶ್ಟ್ ದಿಶ್ಟಾವ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆನಿ  ಪಾರದರ್ಶಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾ ಉದ್ಯಮಿಂಚೊ ಎಡ್ವಾಯ್ಜರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿಟಾಳಾಚಿ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಟ್ ಜಾಲಿ. ಕಿಟಾಳ್ ಎಡ್ವಾಯ್ಜರಿ ಬೋರ್ಡಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆ ಸರ್ವ್ ಉದ್ಯಮಿ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆ ಮಾತ್ ನ್ಹಂಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚಿ ಬರೆಚ್ ಜಾಣ್ಕಾರಿ ದೆಕುನ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ದೊಡ್ತ್ಯಾ ಉಮೆದಿನ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ.  

 

 

2013 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಅಕೇರಿಕ್ ಕಿಟಾಳಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಂವೆ ಚಡಿತ್ ದೋನ್ ನವ್ಯಾ ಜವಾಬ್ದಾರೆಂಕ್ ಖಾಂದ್ ಮಾರ್ಲೊ. ಪಯ್ಲಿ -  ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರ‍್ಯಾ ಕಾಲೆತಿಚೆಂ ಮೌಲಿಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪರ್ಗಟ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಜಾವ್ನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರ್ ತಶೆಂ ಆದ್ಲೊ ಆಮ್ಚೊ ಯುವಕ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಕೆನ್ಯುಟ್ ಪಿಂಟೊ ಕೆಲರಾಯ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಎವ್‌ಶೈನ್ ಪ್ರಕಾಶನಾಚೊ ಸಂಪಾದ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ವರ್ಸಾಕ್ ತೀನ್ ತೆ ಚಾರ್ ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ.  ದುಸ್ರಿ - ಕಿಟಾಳಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಬರಪ್ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಬರಪ್ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾವಂವ್ಕ್ ಆರ್ಸೊ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಪತ್ರ್.

ಎವರ್‌ಶೈನ್ ಪ್ರಕಾಶನಾಖಾಲ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಮಾ| ಬಾ| ಡೆನಿಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಹಾಂಚೊ ಪಾಳಾಂ ಆನಿ ಮುಳಾಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲಾ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಚ್ಯೊ ಬರ‍್ಯಾಚ್ ಸಂಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರತಿಯೊ ವಿಕೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್ ತಶೆಂ ಆತಾಂಯೀ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಬರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ವಾಳೊನ್ ಯೆತೇ ಆಸಾ.  2014  ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಏಕ್ ಕಾದಂಬರಿ, ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಜಮೊ ಆನಿ ಏಕ್ ಮಟ್ವ್ಯಾಕಾಣಿಯಾಂಚೊಂ ಜಮೊ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ಚಿ ಆಲೊಚೆನ್ ಆಸಾ.

 

ಎವರ್‌ಶೈನ್ ಪ್ರಕಾಶನಾ ಥಾವ್ನ್  ಮಾ| ಬಾ| ಡೆನಿಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಹಾಂಚೊ ಬೂಕ್ ಪಾಳಾಂ ಆನಿ ಮುಳಾಂ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್

 

ಆರ್ಸೊ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಪತ್ರ್ - ಲೊಕಾರ್ಪಣ್

 

ಆರ್ಸೊ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹರ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಚಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಪಂದ್ರಾವ್ಯಾ ತಾರಿಕೆರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೇ ಆಸಾ ಆನಿ ಹರ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಚಾ ಪಾಂಚ್ ಆನಿ ಪಂದ್ರಾ ತಾರಿಕೆರ್ ಫೋಸ್ಟ್ ಜಾತೇ ಆಸಾ. ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಕಾರಾರ್ ಆಟ್ ಪಾನಾಂನಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ವರ್ಗಣ್ದಾರಾಂಚೊಂ ಸಂಕೊ ಆನಿ ಜಾಯ್ರಾತಾಂ ಚಡ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಬಾರಾ ತೆ ಸೊಳಾ ಪಾನಾಂನಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ಆರ್ಸೊ ಪತ್ರಾಚಿ ವಾರ್ಷಿಕ್ ವರ್ಗಣಿ 250 ರುಪಯ್ ಆಸೊನ್,  ಏಕ್ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ರಕಮ್ ( ರು. 2,500 ರು. 5,000 ವಾ ರು.10,000 )  ದೀವ್ನ್  ಜಿಣಿಯೆ ಸಾಂದೊ ಜಾಲ್ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಜಿವಿತಾವ್ಧೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಪಾವಿತ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ಜಿಣ್ಯೆಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಜಲ್ಮಾದೀಸ್, ಜುಬ್ಲೆವಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆರ್ಸೊ ಪತ್ರಾರ್ ಶುಭಾಶಯ್ ಜಾಯ್ರಾತ್ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ಲಾಭ್ತೆಲೆಂ. ಚಡಿತ್ ವಿವರಾಕ್ arsofortnightly@gmail.com ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ಯೆತ್. 

 

ಕೊಂಕ್ಣೆಥಂಯ್ ತುಮ್ಚೊ ರಿಣ್ಕಾರಿ :

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕವಿತಾ, ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಆನಿ ಹೆರ್ ಲೇಕನಾಂ ಬರವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಂವೆ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಲ್ಹಾನ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಏಕ್ ಸಾಕ್ಶೆಜಾಗ್ ವಾಡೊನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖುಶಿ ಆಸಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪ್ರೇತನಾಂತ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ತಶೆಂ ತರ್ನ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಂನಿ ಮೊಟೊ ಕುಮ್ಕೆಹಾತ್ ದಿಲಾ. ಗಲ್ಪಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾಂನಿ ತಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉದ್ಯಮಿಂನಿ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಬ್ಯಾನರಾಂ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತೆಂಕೊ ದಿಲಾ. ಕಿಟಾಳಾವರ್ವಿಂ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಶಿಂಪಡ್ಲೆಲೆ ಮ್ಹಜೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಂಪರ್ಕಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್, ಕಿಟಾಳಾ ಮಾರ್ಪಾತ್ ಹಾಂವೆ ಕರ್ಚೆಂ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾಮ್ ಪಳೆವ್ನ್ ನವೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್. ಹಾಂತ್ಲೆ ಜಾಯ್ತೆ ಜಣ್  ಕಿಟಾಳ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆ ಸಾಂದೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್.  ಕಿಟಾಳಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಾ ಆರ್ಸೊ ಪತ್ರಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಹಿತಯ್ಶಿಂನಿ ಕೆಲ್ಲೊ ಪ್ರಚಾರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಕೋಣ್ ಹೊ ಎಚ್. ಎಮ್. ಮ್ಹಣ್ ಕೌತುಕಾಯೆನ್ ಕಿಟಾಳ್ / ಆರ್ಸೊ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಕಿಟಾಳಾಚೆ ಪಾತ್ರೊನ್, ಪೋಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾ ಆರ್ಸೊ ಪತ್ರಾಕ್ ವರ್ಗಣಿ ಭರ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲ್ಯಾತ್.  ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಅನ್ಭೋಗಾನ್ ಪ್ರಚಾರಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಮ್ಹಜೊ ಎಕುಣ್ ದಿಶ್ಟಿಕೊನ್ಸೊಚ್ ಆಜ್ ಬದಲ್ಲಾ.

ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪವ್ನ್ ಚವ್ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ -  ಕಿಟಾಳ್  ಪಾತ್ರೊನ್, ಬೆನೆಫೆಕ್ಟರ್, ಪೋಶಕ್, ಹಿತಚಿಂತಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆದಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮರ್ಥಕಾಂಕ್,  ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಬರವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ತಶೆಂ ತರ್ನ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್, ಅಂಕಣ್‌ಕಾರಾಂಕ್,
ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಸುರ್ವಾತ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜಿ ಪಾಟ್ ಥಾಪುಡ್ನ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ದೀವ್ನ್ ಆತಾಂಯೀ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ದಾಯ್ಜಿ ವಲ್ಡ್ ತಶೆಂ ಬೆಳ್ಳೆ ವಿಶನ್ ಹ್ಯಾ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂಕ್, ಜಾಯ್ರಾತ್‌ದಾರಾಂಕ್, ಲೇಕನಾಂ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಚುನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ’ಕಿಟಾಳ್’ ಸಾಯ್ಟ್ ಡಿಸಾಯ್ನ್ ಕರ್ನ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಪೆಕ್ಶೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಬದ್ಲಾವಣ್ಯೊ ಕರುನ್ ದೀವ್ನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚ್ಯಾ ಫೇಸ್ ಸೊಫ್ಟ್ ಕಂಪ್ಣೆಕ್ ಹಾಂವ್ ರಿಣ್ಕಾರಿ ಆಸಾಂ.

ಪರತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತುಮ್ಚೊ ಸರ್ವಾಂಚೊಂ ಅಬಾರ್ ಮಾಂದ್ತಾಂ. ಎದೊಳ್ ದಿಲ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಸಹಕಾರ್ ಫುಡಾರಾಂತೀ ತುಮಿ ದಿತೆಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭರ್ವಸ್ತಾಂ. 

-  ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ‍್ನಾಳ್

ಸಂಪಾದಕ್ / ಪ್ರಕಾಶಕ್

 

COMMENTS

Rosita M , London May 13, 2014
Congratulations hats off to you dear Henry !!! Wish you all the best . Thanks to melwin who has introduced me this wonderful web site .

Suman , Kadri Mar 07, 2014
Congratulations ‘Kittall’ on marking your anniversary!. You are comprised with many talented writers, with a bundle of knowledge by Edwin, timely editorial by HM and Socio Economical issues by Nanu with a silent reader like me smile at ‘Kittall’ for lighting its spark on us!! Good work.. carry on…

RRAG , Dubai- Mangalore Mar 06, 2014
Born with Rakhno, Walked with Divo, Accompanied with Sevak, followed Richer by Dirvem , Dressed with Zelo, now my life is Sparling with Kittall, “ Happy Birthday Kittall” We love Konkani, May it burn each heart and mind, quench the thirst of our passion, Lead us to Light in every corners of Mother Earth and make a meaning full life…for Young and old…. We are not too Old to digest…! Not Young to Dance….here I created the profile… “Come to the glamour of ‘Kittall guiding star in the Dark to satisfy the thirst of passion beauty of your mind and heart. Established in the year 2011, followed by young and old, with a sense of heart, eye of beauty, elegant style and unmatched creativity with ultimate identity and individuality attracting the world class with all sorts of Hot and Cold cocktail by our creative writers with perfect skills of craftsmanship for any occasions right “Just for You”. HM, we are with you !! Konkani is our “Mother” and we support @...to take each step higher in all walks of Life. Let Kittall burn all the social evils and make a perfect heaven on earth.

ಪ್ರೀತಮ್ ಕಿರೆಂ, , ಶಾರ್ಜಾ Feb 27, 2014
ಕಿಟಾಳ್ ಆಂತರ್ಜಾಳಿನ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಯಶಸ್ವೆನ್ ಸಂಪೊನ್ ಚೊವ್ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಪಾಂಯ್ ದವರ್ಲೆಲೆಂ ತಿ ಬೋವ್ ದಾದೊಸ್ಕಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂನಿಂ ಸಬಾರ್ಶೆ ಪರ್ನೆಂ, ತರ್ನೆಂ ಆನಿಂ ನ್ಹವ್ಯಾ ಲೇಖಕಾನಿಂ ವಿಭಿನ್ನ್ ಆನಿಂ ನವೀನ್ ಲೇಖನಾಂ ದೀವುನ್ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಧಾರ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಆನಿಂ ವಾಚುಂಕ್ ಖೂಬ್ ಖುಶಿ ಜಾತಾ. ಕಿಟಾಳ್ ಜರ್ ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ದಿಶೇನ್ ಮುಖಾರೀಂ ಝಳಾತ್ ತರ್ ಪುಡ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶೆತಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಬೊರಿಂ ನ್ಹವೆಂಸಾಂವಾಂ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಕಾತ್ ಆನಿಂ ಸಕ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮ್ಹಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್. ಕಿಟಾಳ್ ಆನಿಂ ಕಿಟಾಳ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಸದಾಂಚ್ಚ್ ಬೊರೆಂ ಮ್ಹಾಗ್ತಾಂ.

Melwyn , Pernal Feb 20, 2014
Congrats and all the best dear :)

Wilson , Kinnigoli Feb 18, 2014
Congratulations HM. Regarding quality of literature and media responsibility, Kittall had those qualities from the beginning. Still it has improved in these years. Hope it will continue with same spirit.

ರೋನ್ ರೋಚ್ , ಕಾಸ್ಸಿಯಾ Feb 15, 2014
ಕಿಟಾಳ್ ವಾಚಾಪ್ ಇತ್ಲೆಂ ಊಂಚ್ ಆನಿಂ ಆಕರ್ಶಿಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂಕೀ ವಾಚ್ತಾಂ ವಾಚ್ತಾಂ ವರ್ಸಾ ತೀನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಿನಾಂ. H.M. ತುಜಾ ನಿತಳ್ ಮನಾಕ್ ಆನಿಂ ವಾವ್ರಾಕ್ ದೆವಾಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ಸದಾಂ ಆಸೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ತಾಂ ಆನಿಂ ತುಕಾ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂ

ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು , ಚಿಕಾಗೊ Feb 14, 2014
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾಂತ್ ಏಕಾ ಭಯಾನಕ್ ರೂಪಾರ್ ಆಪ್ಲೊ ಪ್ರಕಾಶ್ ಫಾಂಖಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪೊನ್ ಚವ್ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಭಾಗಿ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಸರ್ವ್ ಯಶ್ ಆಶೇತಾಂ. ತುಜೆಂ ಪತ್ರ್ ವಾಚ್ತಾಂ, ವಾಚ್ತಾಂ, ಹರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತೆನ್ನಾಂ ಬೊಂಬಂಯ್ತ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆರ್. ಕೆ. ಕಾರಂಜಿಯಾಚ್ಯಾ ’ಬ್ಲಿಟ್ಝ್’ ಪತ್ರಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತಾ. ಹ್ಯಾಚ್ ಪತ್ರಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಥಂಯ್‍ಯೀ ಥೊಡಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿ - ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ ತಸೆಂ ವಾಚಕ್ ವೃಂದಾಕ್ ದೀವ್ನ್ ಶಾಭಾಶ್ಕಿ ಪಾವಂವ್ಚಿ ಶಾಥಿ - ಹಿ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆಸಾನಾ; ಕಿತ್ಯಾ, ಹೆಂಯ್ ಏಕಾ ಥರಾಚೆಂ ವಿಶೇಷ್ ತಾಲೆಂತ್, ಹುರುಪ್, ಹುಮೇದ್, ಅಭಿಲಾಶಾ, ಆಕಾಂಕ್ಶಾ ಆನಿ ಹಠ್. ತುಜಿ ಯಶಸ್ವೀ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ. ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಆನಿ ಲೇಖಕಾಂ ಸಹಕಾರಾನ್ ತುಜೆಂ ಬಳ್ ಜಯ್ತಾಚೆಂ ಜಾಂವ್, ತುಜಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಕಾರ್ಯಾರೂಪಾಕ್ ಯೇಂವ್. ಹಾಂವ್ ಹೆಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಬರಯ್ತಾಂ ನಂಯ್ ಫಕತ್ ತುಂ ಮ್ಹಜಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಪ್ರಕಟ್ ಕರ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್; ಬಗಾರ್, ತುಜ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ವಾಚ್ಪಾಕ್, ಚಿಂತ್ನಾಂಕ್ ತಸೆಂ ಆಕರ್ಷಣಾಕ್. ಮಾಯ್ ಗಾಂವ್, ಆಮ್ಚಿ ಸಮಾಜ್, ಉದೆವ್ - ಅಸಲಿಂ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಪತ್ರಾಂ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ್ ಆಮ್ಚಿ; ಹ್ಯೆಚ್‍ಪರಿಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಪಾಟ್ ಪಳೆನಾಸ್ತಾಂ ಕಿಟಾಳ್ ಫುಡೆಂ ವಚೊಂ ಆನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಭವಿಷ್ಯ್ ಅಖಂಡ್ ಕರುಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ವಖ್ತಾ ಮಾಗ್ತಾಂ. ಈಶ್ವರ್ ತುಜೆರ್ ಸದಾಂಚ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಕುರ್ಪಾಳ್ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂ ಖಂಚವ್ನ್ ತುಜೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಕಿತೆಂಚ್ ತೆಂತೆಸಾಂವ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಫುಡ್ಲಿ ಆಪ್ಲಿ ವಾಟ್ ಧರುಂ. ರಾಟಾವಳಿಂಚಿ ಕಾಂಟ್ ವ್ಹಾವವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆ ಸಂದೇಶ್ ಧಾಡುಂಕ್ ಮಾತ್ಸಿ ಘಳಾಯ್ ಜಾಲಿ; ಬೆಜಾರ್ ವಾವಾನಾಕಾ.

Vally Vagga , Mysore Feb 12, 2014
ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಚೆ ಲ್ಹಾನ್ ಆವ್ದೆಂತ್ ಹುನೊನಿ ಕಿಟಾಳಾ ನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ, ದರ್ಬಾರಾ ಆನಿ ಕಾರ್ಭಾರಾಂಕ್, ರಾಸ್-ರಾಸ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಆನಿ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂ!

SHIKERAM SURATKAL , SURATKAL Feb 11, 2014
We are very proud of you HM, it is not only the literary work, but the confidence, dedication and commitment has made you to step into the glorious and successful fourth year. Congratulations and good luck!

Victor Castelino , Boliye / Dubai Feb 11, 2014
I whole heartedly agree with what Philip Mudartha has to say about your efforts in helping Konkani language grow and shine. In 1950s and 1960s I loved reading whatever was written by Jo. Sa. Alvares, Cha. Fra., Vasu Valencia, A. T. Lobo, Khadap, Irene Pinto etc. While I appreciate the efforts put and time spent by the present day writers to keep konkani alive and relevent, I do feel that the present day konkani is not up to my expectations as it is infiltrated and influenced by other languages like English, Kannada, Tulu, Hindi, Marathi etc. It is my opinion that there should be collective efforts to clean up our mother tongue. Would you and your team take up the challenge? Wish you all the best and good luck!

Guru Baliga , Mangalore Feb 11, 2014
These three years are truly memorable for Konkani journalism. Thanks for being there Kittall.

Arun Jessy , Palimar / Riyadh Feb 10, 2014
Congratulations. All The Best Dear H M for your Kittall and Arso....

ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯಕ್ , ಮಂಗಳೂರು Feb 10, 2014
ಹೆಚ್ಚೆಮ್ ಸರ್, ಕಿಟಾಳ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮಾಜಾಚೆ ಆರ್ಸೋ ಜಾವ್ನ್ ನಿರಂತರ್ ಪ್ರಜ್ವಲಿತ ಜಾವೋ. ಅಭಿನಂದನ್ ತುಮಕಾ ಆನೀ ಕಿಟಾಳ್ ಪರಿವಾರಾಕ್.

ಜೊ. ಸಿ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ, ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ , ಬಿಕರ್ನಕಟ್ಟೆ Feb 09, 2014
ಮೊಗಾಳ್ ಎಚ್ಚೆಮ್... ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಬರೆಂ ಆನಿ ಮಾನ್ವಾತಾ (ವ್ಹಯ್ಲ್ಯಾ ಸಾಯ್ಭಾಕ್), ತೆಂ ಬಾಳ್ತಾ. ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ತುಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಘಡಿಲಾಂ ತೆಂ ತೊಚ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂ... ಆಮೆನ್ :)

MARIAN D SOUZA , PERNAL/BANGALORE Feb 08, 2014
Stepping into fourth year is no mean achievement for Kittall. It is the dedication and hard work of HM that has destined Kittall to achieve this milestone; of course with the blessings, support and encouragement from his old and new, young friends in the literary circles and not to forget all Konkani loving/ speaking people out there who frequent Kittall.com and are growing by numbers in the readership. Hats off to you HM. I wish to quote a Latin saying - "Age quod agis" means to say "Do what you are doing" - with focus, dedication and with a view for future growth of both Kittall and Arso. I wish you all the very best in what you are doing. You are assured of my support always.

Flora , Mangalore Feb 08, 2014
Congratts and all the very best HM.

Antony Cony , Karkala / Qatar Feb 07, 2014
CHOUTEA VORSAK MET KADCHEA VOKTA, HM KITTALL PORBIM DITAM! KITTALLACHO UZWAD SOGLLEA KONKNII LOKAM MODEM VADOM ANI SODOVM ..ZAITH TUKA KITTALL ZAITH

G. W .Carlo , Hassan Feb 07, 2014
ಪಳೆತಾಂ, ಪಳೆತಾಂ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲೊ. ತುಕಾ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ.

Dolphie Byndoor , Dubai Feb 07, 2014
ಕಿಟಾಳ್ ಖಂಡಿತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಸಾಕ್ಶೆ ಜಾಗ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂತ್ ಊಂಚ್ ಆನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ವಿಚಾರ್ ಆಟಾಪ್ಲ್ಯಾತ್. ಹಾಂವೆ ಗುಮಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಎಚ್ಚೆಮಾನ್ ಖಂಚೊಯೀ ಸುಶೆಗಾಚೊ ದೀಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊನಾ, ಎಚ್ಚೆಮಾಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರ್ ನಿರಂತರ್. ಅಭಿನಂದನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಎಚ್ಚೆಮ್, ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಜಯ್ತ್ ಮಾಗ್ತಾ.

Jackaline , Shirva Feb 07, 2014
Congrates. May the god bless you abundantly.

Anthony Cyril Sequeira , Kateel / Ahmedabad Feb 07, 2014
Dear H.M. congratulations. Wish you good health and bright future to Kittall and Arso . Thank you and whole Kittall team for bringing Konkani Literary world to the reach of finger tips of Konkani lovers all over the world.

Ivan Dsouza , Belman / Dubai Feb 06, 2014
Shubhashay H M.Kittall vait zolonvdi ani boren prakasundi. M M Alvares Manglore hancha abhiprayek muzo sampoorn sahamath asaa.

MELWIN , KOLALGIRI Feb 06, 2014
Congrats Sir HM....Really you gave opportunities to lots of youths for exploring their writing talent through Kittall and ARSO...All the best Sir

Roshan , Bengaluru Feb 06, 2014
Congrats Kittall I wish you all the very best for future.

Eugene DSouza , Moodubelle Feb 06, 2014
Dear HM, Congratulations for Kittall having stepped into fourth year of its service to Konkani.

Philip Mudarha , Navi Mumbai Feb 05, 2014
Anniversaries are occasions to introvert. I am glad that you acknowledged learning a few lessons. I trust they will help propel your existing ventures forward in the right direction with new zest and zeal. I am a well-wisher. That does not bind me to your views on any social, cultural, political, economic and philosophical issue. Conversely, I have no right to boycott you, speak ill of you or engage in angry outburst. Only true liberals practice tolerance of ideas. Pseudo-liberal intellectuals are as bad as their enemies, the moneybags and literary minions in their pay. You are not bitter that your campaign to depoliticize appointment process President and members of KKSA did not succeed. The new Congress government did exactly what its BJP predecessor did. We are far from depoliticizing government appointments to academic and professional bodies. This struggle must continue. Your team’s view of opposition to the granting of state funds to proposed Konkani Museum did not find favor with majority, among whom I count myself. I continue to hold that art and artists need philanthropists and public money in the post-feudal period. I wish you well in your fourth year of activism.

Alphonse Mendonsa , Pangla Feb 05, 2014
Congrats to Jocy Siddakatte and Wilma Bantwal who deserve this coveted Yuva puroskar. Hope to see a new face in 2014. Thanks Kittall for encouraging and supporting new young faces and introducing to us.

Alwyn D Souza , Kasargod Feb 08, 2014
Congrats wish u all success in future dear HM sir entire kittal family...!!

Ryan D Souza , Mumbai Feb 08, 2014
Keep Going HM BAB...Fantastic Achievement and Best Wishes to the ENTIRE Kittall Family !!!

Filu Kalmady , Mumbai Feb 08, 2014
ಉಲ್ಲಾಸ್ ಅನಿ ಅಭಿನಂದನ್!!! ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಭವಿಶ್ಯ್ ಅನಿ ಜೈತ್....

Maurice Mendonsa , Jeddah K.S.A Feb 05, 2014
Dear HM congratulations on completing three fruitful years of Kittall, launching ARSO. Wish you all the very best.

Alphonse Mendonsa , Pangla Feb 05, 2014
Dear HM congrats on successfully completing three years. In three years due to your hard work and dedication and innovations you have won the hearts of many and have done full justice to Konkani literature. As you said you have gained many of your long lost friends and I am sure they will support you in your mission. Also you have a lot of new ideas to carry out and I pledge my support and Wish you all the best as I know only you can do it Konkani Channel being one of them. Within 3 years you have published wonderful articles, issues dear to our community and enlighten many and two yuva puroskar. Hats off to you dear and wish you all the best in the coming years. East or West in Konkani KITTALL IS BEST.

Pace Soft , Mangalore Feb 05, 2014
May your project surpass all of your expectations...We appreciate you for giving opportunity to present our services ...

Albert Mascarenhas , Vamanjoor, M lore. / Israel. Feb 05, 2014
Sowthya vorsacha survathek Serve bore magtham. Pragathecha drestenth badlavann, vaspyank ruchichem, Daxenn ani moolaj nasthana, Sethaso Arso zaavn Kittall mundhersunn asov mhunn asha ani maagne.

Lance D Costa , Mangalore / Abu Dhabi Feb 05, 2014
Wish you all the best Kittall as you celebrate your Third Birthday. Good Luck to you all and may God Bless all your efforts.

Hillary D Silva , Niddodi / Mira road Feb 05, 2014
Congratulations HM, Wish you all success in your future works too...cheers...

M M ALVARES , Mangalore Feb 05, 2014
HM, you are like Head Master of a Konkani School. All have high repects for your professionalism and integrity towards truthful journalism. Carry on the good work, happy to note the past foot prints and all the very best for future....!!

Naveen Kulshekar , Mangalore Feb 05, 2014
CHOUTEA VORSAK MET KADCHEA KITTALL TUKA PORBIM DITAM! KITTALLACHO UZWAD SOGLLEA KONKNII LOKAM MODEM VADOM!

Stany , Bajpe Feb 05, 2014
All the best.

Kiran , Dubai Feb 05, 2014
Dear H M ... Congrats and Hats of to you. Keep rocking always and I m sure that Kittall will create revolution in Konkani Literary World...

Wilma , Bantwal Feb 05, 2014
ಚವ್ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಪರ್ಬಿಂ.. ಮುಕ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಜಯ್ತಾಚಿಂ ಜಾಂವ್.