ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ ಹೆನ್ರಿ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಗಾಂವಾನ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ಚೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ಕಿಟಾಳ್ ತಶೆಂ ಆರ್ಸೊ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್. ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್(1999), ಕಯ್ದ್ಯಾಚೊ ಕವಿತಾ(2004), ಭಾಮುಣಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ(2006) - ತಾಚೆ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಕವಿತಾ ಜಮೆ. ದೆವಾಕ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾಡೊ(2002), ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್ (2016)   - ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಸಂಗ್ರಹ್.  ಕೊಂಕ್ಣೆ ಶಿವಾಯ್ ಕನ್ನಡ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸಾಂನೀಯ್ ತೋ ಬರಯ್ತಾ. 

Recent Archives

ಯೆತಾ - ಕಿಟಾಳಾಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರ್

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್        2013-11-18 11:26:45
  |     |  
ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಮಾದ್ಯಮ್ ಶೆತಾಂತ್ ಕಿಟಾಳ್ ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ದೋನ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪಯ್ತಾ.  ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ  ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಥೊಡೆ ನವೆ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕಿಟಾಳಾನ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೆಂ ತಾಲೆಂತ್ ಒಳ್ಕೊನ್ ವರ್ಸಾವಾರ್ ಕಿಟಾಳ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪಾಟಂವ್ಚೊ, ಕಿಟಾಳ್ ದೃಶ್ಯ್ ಮಾದ್ಯಮಾಮುಕಾಂತ್ರ್ ಕಿಟಾಳ್ ಕೆಫೆ, ಕಿಟಾಳ್ ಕ್ಲೋಸಫ್, ನತಾಲ್, ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ತಶೆಂ ಪಾಸ್ಖಾಂ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ವಿಡಿಯೊ ಸಂದೇಶ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಆನಿ ಆಯ್ಲೆವಾರ್  ಎವರ್‌ಶೈನ್ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಸಾಂಗಾತ್‌ಪಣಾಂತ್ ಗುಣಾಮೊಲಾಚಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕೃತಿಯೆಚೆಂ ಪ್ರಕಾಶನ್. ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಎವರ್‌ಶೈನ್ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್  ಫಾ| ಡೆನಿಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಹಾಂಚೊ ಪಾಳಾಂ ಆನಿ ಮುಳಾಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಉಜ್ವಾಡಾಯ್ಲಾಂ ಆಸೊನ್ , ದಸೆಂಬ್ರ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಚಾ ಅಕೇರಿಕ್ ಚಡುಣೆ ದೊನ್ಶಿಂ ಪಾನಾಂಚಿ ಏಕ್ ಕಾದಂಬರಿ ಉಜ್ವಾಡಾ ಯೆತೆಲಿ. 2014  ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಏಕ್ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ, ಏಕ್ ಕವಿತೆಚೊ, ಏಕ್ ವಯ್ಚಾರಿಕ್ ಬರ್ಪಾಂಚೊ ತಶೆಂ ಆತ್ಮ್‌ಕಥನ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಉಜ್ವಾಡಾಂವ್ಚಿ ತಯಾರಿ ಚಲ್ತೇ ಆಸಾ.

ಕಿಟಾಳಾಚಾ ಹ್ಯಾ ಯಶಸ್ವೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜಿ ವಾಂವ್ಟ್ ಆನಿ ಮಿನತ್ ಕಿತ್ಲಿಗೀ, ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಕಿಟಾಳ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚೆಂ, ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚೆಂ ಯೋಗ್‌ದಾನ್ ಆಸಾ. ಕಿಟಾಳ್ ಎಡ್ವಾಯ್ಜರಿ ಬೋರ್ಡಾಚೆಂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ಆನಿ ಪಾಟಿಂಬೊ ಆಸಾ.

ಹ್ಯಾ ಅಂಕಣಾಂತ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಹಾಂವೆ ಹ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ನೊಂದಾಯಿಲ್ಲಿ ಆಸಾ - ಕಿಟಾಳಾರ್ ಚಡುಣೆ 40.000  ಪಾನಾಂಕ್ ಮಿಕ್ವೊಂಚೆಂ ಮೌಲಿಕ್ ಸಾಹಿತ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಹಾಂತ್ಲೆಂ 90%  ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತ್.  ಕಿಟಾಳ್  ಒನ್‌ಲೈನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಫಕತ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮಾತ್ ತೆಂ ಪಾವ್ತಾ ದೆಕುನ್ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ Reach ನಾ, ತೆಂ ಹಳ್ಳೆಂತ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾವಾನಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಿಟಾಳಾಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಥಾವ್ನ್ ಕಿಟಾಳಾನ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚಿ ಪ್ರಗತಿ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ತೇಲ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬಸೊನ್ ಪಾರ್ಕುಂಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಜಾಹೀರ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಕಿಟಾಳಾರ್ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಲೇಕನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಕ್ ಫೊನಾಂ ಕರ್ನ್ - ಕಿಟಾಳ್ ಕೊಣೀ ವಾಚಿನಾ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾರ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಲೇಕನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ತೆ ವಾಚ್ತಾತ್,  ಬರ್ಪಾಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ತುಮ್ಚೆಂ ನಂಯ್ಗೀ ?  ಕಿಟಾಳ್ ಸಂಪಾದಕಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕಳಂವ್ಚೆಂ ? ಮ್ಹಣ್ ಚಾಳ್ವಾಂವ್ಕ್ ನಿರ್ಫಳ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ.  ಹೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಫೊನ್ ಕರ್ನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಸಾ - "ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಲೇಕನಾಚಿ ಮ್ಹಾಲಕೀ ತುಮ್ಚಿಚ್. ತುಮ್ಚೆಂ ಲೇಕನ್ ಕಿಟಾಳ್ ಮುಖ್‌ಪಾನಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಪಾನಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್  ತೆಂ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಕ್ ತುಮಿ ದಿವ್ಯೆತ್, ಪೂಣ್ ಬರ್ಪಾಚಾ ಮುಳಾಂತ್ ಏಕ್ ಸಬ್ದ್  “ ಹೆಂ ಬರಪ್ ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲಾಂ”  ಮ್ಹಣ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಬೋವ್ ಉಪ್ಕಾರ್ “
 

ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಫೊನಾಂ ಯೆತಾನಾ ಕಿಟಾಳ್ ಮುಖ್‌ಪಾನಾಚಾ ಮುಳಾಂತ್  Reproducing any contents of this site , in whole or part , without prior written permission of the Publisher strictly prohibited  ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ವಿಶಯ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರವ್ನ್ ಮುಖ್‌ಪಾನಾರ್ ಹಾಂವೆ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಪಡ್ಲೆಂ.

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಏಕ್ ತೇಂಪ್ ಆಸ್ಲೊ -  ಶ್ರೀ ಗಬ್ಬು, ಚಾ. ಫ್ರಾ , ಸಿರಿವಂತ್ ಆನಿ ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ ಪ್ರಭು ತಸಲ್ಯಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಸರ್ವಸ್ವ್ ದಿಲೆಂ ಮಾತ್ ನ್ಹಂಯ್ , ತಾಣಿ ಖುದ್ದ್ ಬರಯ್ಲೆಂ, ಹೆರಾಂಕ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿಲೆಂ. ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ರುತಾ ಕೆಲೆಂ. ಮಾಲ್ಘಡೊ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ ರೋನ್ ರೋಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಆತಾಂಯೀ ಮೆಳ್ತಾನಾ ತವಳ್ ತವಳ್ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾ – “ ತವಳ್ಚೆ ಸಂಪಾದಕ್ ಕಿತ್ಲೆ ಕಶ್ಟ್ ಕಾಡ್ತೆಲೆ ಎಚ್ಚೆಮ್  ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್,  ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು ಸಾಯ್ಕಲ್ ಗುಡ್ಡಾವ್ನ್ ಖರ್ಕಟ್ಯಾ ವೊತಾಕ್ ನಂತೂರ್ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಡಿಪ್ಯಾಕ್ ಫಕತ್ ಕಾದಂಬರಿಚೆ ಅವಸ್ವರ್ ವರುಂಕ್ ಯೆತಾಲೊ “ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ -  ಕೊಂಕ್ಣೆ ಖಾತಿರ್ ತಾಂಣಿ ತಿತ್ಲಿ ವಾಂವ್ಟ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್  ಕಾಡ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್,  ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಮೋಗ್ ಆಸ್ಲೊ. ತೆ ಎಕಾ ಸಂಪಾದಕಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಣಾಸ್ಲೆ ಆನಿ ಸಂಪಾದಕಾಚಾ ಸ್ಥಾನಾಚಿ  ಘನತಾ ತಾಂಕಾ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಲಿ.  

ಆಜ್, ಕೆನರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾಕ್ ಶೆಂಭೊರ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಪೂಣ್ ವರ್ತ್ಯಾ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಆನಿ ಆಕಾಂತಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹೆರ್ ಪತ್ರಾಂಚ್ಯಾ / ಸಾಯ್ಟಿಂಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕಾಂನಿ ಮ್ಹಿನತೆನ್ ಸಂಪಾದುನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಬರಪ್ ಚೊರ‍್ಚೆಂ, ತುಮ್ಚೆಂ ಬರಪ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತೇ ಆಸಾಂ, ಛಾಪ್ಖಾನ್ಯಾಚೆಂ ಬಿಲ್ಲ್ ದೀಂವ್ಕ್ ದುಡು ನಾ, ಇಲ್ಲೆಂ ರೀಣ್ ದಿಯಾ, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ವಳ್ಕೆರ್ ಹೆರಾಂಕಡ್ಚೆಂ ತರೀ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ದಿಯಾ,  ಖಂಡಿತ್ ಪಾಟಿಂ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ದುಡು ಪಿಳ್ಚೊ ಆನಿ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್  ದಿಲ್ಲೆಂ  ರೀಣ್ ಪಾಟಿಂ ವಿಚಾರುಂಕ್ ವೆತಾನಾ ಪತ್ರಾರ್ ಬರಯ್ತಾಂ Expose ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೆಶ್ಟಾಂವ್ಚೆಂ ತಂತ್ರ್‌ಚ್ ಎಕಾ ಸಂಪಾದಕಾಕ್ ಆಸಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯತಾ ಆನಿ ಅರ್ಹತಾ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಚೆ ಅಸಮಾಜಿಕ್ ತತ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ರಿಗ್ಲ್ಯಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾಕ್ ಶೆಂಭೊರ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಭರ್ತಾನಾ, Extortion Journalism , ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಜರ್ನಲಿಸಂ - ವೆವಸ್ಥಿತ್ ಪಾಲೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ’ಗಜಾಲ್’ ಬೋವ್ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ.

ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯೀ ಪತ್ರಾಚೊ ದಿಶ್ಟಾವೊ ಸಮಾಜೆಚೆಂ ಬರೆಂಪಣ್, ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಪೋಸ್,  ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಜಾಗೃತಿ ಹಾಡ್ಚೊ  ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಶಿವಾಯ್ ದುಡು ಪಿಳುಂಕ್ ’ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ ಮೇಲ್ "  ಕರ್ಚೆಂ ನ್ಹಂಯ್. ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಅಸಲಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್, ನಾಂವ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್. ಪತ್ರ್ ಏಕ್ ಹಾತೆರ್ ಕರ್ನ್ ಘೆವ್ನ್,  ಸುಟಾವೆಂ ಏಕ್ ಅಕ್ಷರ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾನ್, ಬರಯ್ಣಾರಾಂ ಮಧೆಂಚ್ ವೀಕ್ ವೊಂಪುನ್, ಮಾಗಿರ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್‌ಚ್ ನಾಗವ್ನ್ ಚಡ್ ತೇಂಪ್ ಮಝಾ - ಗಮ್ಮತಾಂ ಮಾರ್ನ್, ನಾಗಯಿಲ್ಲೊ ದುಡು ವ್ಯಸನಾಂಕ್  ಖರ್ಚುನ್ ಜಿಯೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂಕ್ ಆಜ್ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಬರವ್ಪಿ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಬರಯ್ನಾ, ಬರಯ್ತೊಲೊ ಲಾಕಾಂನಿ ದಿಲ್ಲೆಂ ರೀಣ್ ಆಜ್ ನ್ಹಂಯ್ ತರ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ತರೀ ಪಾಟಿಂ ಮೆಳತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ದವರ್ನ್ ಬರಯ್ತಾ. ಆಜ್ ಕೋಣ್ ಲೇಕಕ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಕಾಂಠಾಳ್ಟಾ ಆನಿ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ದಾರಾರ್ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲೆ ಗವ್ರವ್ ಪ್ರತಿಯೆಕ್ ಹಾತ್ ಸಯ್ತ್ ಲಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಪೊಸ್ಟಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ - ಪತ್ರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಹಂತಾಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಂದಾಜ್ ಕರ್ಯೆತಾ.

ಏಕ್ ಪತ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಮಾಜೆಚೊ ಆರ್ಸೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಪರಿಂ.  ಆರ್ಸೊ ನಿತಳ್, ನಿರ್ಮಳ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ ತಾಂತು ರುಪ್ಣೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಆರ್ಸೊ ನಿತಳ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ ಬರೊ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಲೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ ತಾಂತು ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಸಂದ್ ಕರ್ತಾ. ಜರ್ ಆರ್ಸೊಚ್ ಮೆಳ್ಕುಟೊ ಜಾಲೊ ಕೋಣ್ ತಾಂತು ಆಪ್ಲೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಸಂದ್ ಕರಿನಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಆರ್ಸ್ಯಾಂನಿ ನಿತಳ್ ರುಪ್ಣಿಂಯೀ ಮೆಳಿಂಚ್ ದಿಸ್ತಾತ್.

ಎಕಾ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್,  ಖುದ್ದ್ ತಾಕಾ ಭಾಶೆಚಿ, ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಒಳಕ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ತಾಣೆ ಖುದ್ದ್ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ ತಾಕಾ ಚಾರ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಒಳ್ಕಾತಾತ್.  ಪತ್ರ್ ಚಲಯ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ಸರಾತುಕಾಯೆನ್ ಏಕ್ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಸಯ್ತ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಕಳಾನಾ ಆನಿ ತೇಂಯೀ ತಾಕಾ ಕೊಣೆಂಗೀ ಬರವ್ನ್ ದೀಜಾಯ್ ತರ್, ತಸಲ್ಯಾಕ್ ಕೋಣ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಪಸಂದ್ ಕರಿತ್ ?


ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಏಕ್ ಗಾದ್ ಆಸಾ - ಬಾಂದುನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಭುತಿ ಕೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ? ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ದಾಯ್ಜ್ ಆನಿ ಮಾಂಯ್‌ಭಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ ದೋನ್ ಭುತಿಯೊ ಆಸ್ಯ್ಲೊ.  ಆನಿ ನಾ ತ್ಯಾ ಜಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕಾಕ್ ನಾ ತ್ಯಾ ಜಾಳಿಂನಿ ಬರಯ್ತೆಲ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಕ್ ಏಕ್‌ಚ್ ಏಕ್ ಉತರ್ ವಿಚಾರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಚೋರ್ನ್ ಖಾಂವ್ಚೆಂಚ್  ಸಂಪಾದಕಾಚಿ ಯೋಗ್ಯತಾ ಆನಿ ಅರ್ಹತಾ ಮ್ಹಣ್ ಪತ್ರ್ ಕಾಡ್ಲೆಲೆ  ಹ್ಯಾ ಜಾಳಿಂನಿ ಟಾಯ್ಪ್ ಕರ್ನ್ ದವರಿಲ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ ಆಸಾ ತಶೆಂಚ್ ಕುರ್ವ್ಯಾಂನಿ  ಭರ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಛಾಪ್ತಾಲೆ.  ದಾಯ್ಜ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಇನಾಮ್ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲಿ  ಮ್ಹಜೀಚ್ ಕಾಣಿ ಹ್ಯಾ ಚೊರಾಂನಿ,  ನಾ ಮ್ಹಜಿ -  ನಾ ದಾಯ್ಜ್ ಸಂಪಾದಕಾಚಿ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆನಾಸ್ತಾನಾ ಛಾಪ್ಲಿ. ವಿಚಾರ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಹಿತ್ ನೆ, ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಿ ಮಾಗಿರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಸ್ತ್, ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಜಾಪ್ ಆಯ್ಲಿ.

ಅಸೊ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಆಯ್ಲೊ - ಹ್ಯೊ ದೊನೀ ಭುತಿಯೊ ಖಾಲಿ ಜಾಲ್ಯೊ [ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಾಳಿಜಾಗೆ ಬಂದ್ ಜಾಲೆ ]  ಚಾರ್ ಜೆವ್ಣಾಂ ಜೆವ್ತೆಲ್ಯಾನ್, ಏಕ್ ಜೆವಣ್ ಜೆವಿಜಾಯ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಚಡಾವತ್ ಚೊರ‍್ಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಚೋರ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಬೋವ್ ಸಂಪ್ಯಾನ್  ಜಾಣಾಸ್ಚ್ಯಾ ಹಾಂವೆ 2011 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕಿಟಾಳ್ ಸುರು ಕರ್ತಾನಾಂಚ್, ಲೊಕಾರ್ಪಣಾ ದಿಸಾಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಮಾತ್ ನ್ಹಂಯ್, ಕಿಟಾಳ್ ಮುಖ್‌ಪಾನಾ ಮುಳಾಂತ್  Reproducing any contents of this site , in whole or part , without prior written permission of the Publisher strictly prohibited  ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶ್ ಘಾಲೊ.  ಅಸಲೊ ಏಕ್ ನಿರ್ದೇಶ್ ಘಾಲ್ಲೊಚ್ ಆನಿ ಚೊರುಂಕ್ ಖಂಯ್ ವೆಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚೋರ್ ಪಿಸಾಂತೂರ್ ಜಾಲೊ. ಸವ್ಕಾಸ್ ವೆಬ್‌ಸಾಯ್ಟ್ ಕೊಣೀ ವಾಚಿನಾಂತ್, ವಾಚ್ಪಿ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಗಜಾಲಿ ಸುರು ಕೆಲ್ಯೊ,  ಕಿಟಾಳಾರ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಲೇಕಕಾಂಕ್ ಫೊನಾಂ ಕರ್ನ್ ವಿರಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ವೀಕ್ ವೊಂಕೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ.  ಪೂಣ್,  ಕಿಟಾಳ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್‌ಚ್ ಚಡುಣೆಂ ಸಾತ್ ಆಟ್ ವೆಬ್‌ಸಾಯ್ಟಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ವೆಬ್‌ಸಾಯ್ಟಿಂಕ್ ತಾಂಚೆಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವಾಚ್ಪಿ ಆಸಾತ್, ಹಿತಯ್ಶಿ - ಜಾಯ್ರಾತ್‌ದಾರ್  ಆಸಾತ್.  ಕಿಟಾಳ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಸಾಯ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ವೋಡ್ ಆನಿ ಆಂವಡ್ ಆಸ್ಚೆ ಹಜಾರಾಂನಿ ವಾಚ್ಪಿ ಸದಾಂನೀತ್ ಕಿಟಾಳ್ ವಾಚ್ತಾತ್.  ಅಬಿಪ್ರಾಯ್ ಬರಯ್ತಾತ್.  ನಿಯಮಿತ್ ವೆಳಾರ್ ಕಾಣಿ – ಕವಿತಾ - ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿ - ಅಂಕಣಾಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಯ್ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಫೊನಾಂ ಕರ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಚಾರ್ತಾತ್.

 

ತುಮ್ಚ್ಯಾ ದಾರಾರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಯ್ತೆಂ ಜಾಲಾಂ ಪತ್ರ್

 

 

ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪಾಟಿಥಳಾರ್ ಆನಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ್ ಘಡ್ಯೆ  - ಕಿಟಾಳಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಂಯ್,  ಹೆರ್ ನವೆಂ ವಯ್ಚಾರಿಕ್ ಬರಪ್  ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜೆಂಚ್ ಏಕ್ ಪತ್ರ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ ? ಮ್ಹಣ್ ಆಲೊಚೆನ್ ಚಲ್ಲಿ ಆನಿ  ಹಾಂವ್ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ. ಚಡುಣೆ ಸ ಮಯ್ನ್ಯಾಂಚಾ ವಾಂವ್ಟಿನ್ ಆರ್ಸೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ನಾಂವಾಚೆಂ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಪತ್ರ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯೆಚಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಜ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲಾಂ.  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾತ್ ನ್ಹಂಯ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಲಗ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪಾಂಕೀ ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂತ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ. ಹರ್ ಅಂಕ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಅಂಕ್ಯಾಚೆಂ ಲೇಕನ್, ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಪಾನ್, ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಂಚೆ ಪಾನ್, ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ, ಕವಿತಾ, ಪ್ರಬಂಧ್, ಒಳಕ್ , ಸಂದರ್ಶನ್, ಅಂಕಣ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಸವಾಲಾಂ ಜಾಪಿ – ಘಡ್ಪಾಂ ಘಡ್ನ್ ಖೆಂಡ್ಚ್ಯೊ ಸಮಲಂಯ್ಗಿಕಾಂಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಖಂಡಿತ್ ಆಸ್ಚೆ ನಾಂತ್. ನಾಂವ್ ಲಿಪವ್ನ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿಂ ಕಸಲೀಂಚ್ ಬರ್ಪಾಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ನಾಂತ್.  ಚಡ್ ಕರುನ್ ಬರ್ಪಾ ಮುಳಾಂತ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ಛಾಪ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಫುಡಾರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಲಗ್ತಿ ಖಬ್ರೊ, ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಚಲ್ತೆಲೆಂ. ಕಿಟಾಳಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಒನ್ ಲೈನ್ ಬರಪ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಂಯ್ ಹೆರ್ ಬರಪ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ವಯ್ಚಾರಿಕ್ ಬರ್ಪಾಂಕ್ ಆದ್ಯತಾ ಆಸ್ತೆಲಿ.  

ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಕ್  ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳಾಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಪರ್ವಣ್ಗ್ಯೊ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಚಾ ಅಕೇರಿ ಭಿತರ್ ವಾ ದಸೆಂಬ್ರಾಚಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಜಾತಾ. ಲೊಕಾರ್ಪಣಾಚೆಂ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ಶೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಕರ್ಚಿ ಆಲೊಚೆನ್ ಆಸಾ. ತುಮಿ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೆಂ ಮಾಗಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆತಾಂಚ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಆಪವ್ಣೆಂ ದಿತಾಂ.  ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚೆ ಆಟ್ ಪಾನಾಂಚೆಂ ದೋನ್ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ್ ಅಂಕೆ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಪಯ್ಲೊ ಕಾಳೊ ಧವೊ, ದುಸ್ರೊ ಚಾರ್ ರಂಗಾಳ್ ಪಾನಾಂ ಆಟಾಪ್ಚೊ. ಕೊಣಾಕ್ ಹೆ ಅಂಕೆ ಜಾಯ್ ತಾಣಿ ಹ್ಯಾ ಸಕಯ್ಲ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಫೊರ್ಮ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರ್ನ್ ವಿಳಾಸ್ ಭರ್ನ್ ಧಾಡ್ಚೆಂ ವಾ ತುಮ್ಚೊ ವಿಳಾಸ್ ಹ್ಯಾ ಇಮೇಲಾಕ್ ಮೇಯ್ಲ್ ಕರ್ಯೆತ್ arsofortnightly@gmail.com.  ಪತ್ರಾಚೊ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ್ ಅಂಕೊ  ತುಮ್ಚ್ಯಾ ದಾರಾರ್ ಪಾವ್ತೊಲೊ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ್ ಅಂಕೊ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜರಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಪತ್ರಾಚೆ ವರ್ಗಣ್ದಾರ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ, ತುಮಿ ವರ್ಗಣಿ ಧಾಡುನ್ ದಿವ್ಯೆತ್. ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಲಾಂಬ್ ಆವ್ಧೆಚಿ ವರ್ಗಣಿ ಘೆವ್ನ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂ ಬಂದ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಸಂತಾಪ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಆಸಾ -  ತಾಚಿ ಖಬರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ.  ತುಮ್ಕಾಂ ಧಯ್ರ್ ಪಾವಾನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ ಎಕಾ ವರ್ಸಾಚಿ ವರ್ಗಣಿ ಭರಾ, ಪತ್ರ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವರ್ಗಣಿ ನವೀಕೃತ್ ಕರಾ. ವರ್ಗಣಿ ಆರ್ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕಾಂವ್ಟಾಕೀ ತುಮಿ ಜಮೊ ಕರ್ಯೆತ್.  ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕಾಂವ್ಟ್ ವಿವರ್ ಹೆ ಪರಿಂ ಆಸಾ :

Account Name :  ARSO
Account No : 321002000000003
Bank : Indian Oversreas Bank
Branch : Kankanady
IFSC Code : IOBA0003210


ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚಿ ವಾರ್ಷಿಕ್ ವರ್ಗಣಿ ವರ್ಸಾಕ್ ರು. 250/- ಮಾತ್. ಸುರ್ವಾತೆರ್ ಜಾಯ್ರಾತಾಂ ಮೆಳೊಂಕ್ ಕಶ್ಟ್ ದೆಕುನ್ ಸೀಮಿತ್ ಆವ್ಧೆ ಖಾತಿರ್ ಸ್ಥಾಪಕ್ ದಾನಿ, ಪಾತ್ರೊನ್, ಬೆನೆಫೆಕ್ಟರ್ ಆನಿ ಹಿತಚಿಂತಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂದೆಪಣ್ ದವರ್ಲಾಂ. ಕೊಣಾಚೇರೀ ಸಾಂದೆ ಜಾಯ್ಜೆಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಬರ್ದಸ್ತಿ ನಾ. ಕೊಣಾಕ್‌ಚ್ ದಾಕ್ಶೆಣೆಕ್ ಘಾಲಿನಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚಡುಣೆ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಿಟಾಳಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಹಾಂವೆ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಮಾಚೆರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಭರ್ವಸೊ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ ಸಾಂದೆ ಜಾಯಾ. ಹಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಫಕತ್ ಪತ್ರ್ ಎಕಾ ಹಂತಾಕ್ ಪಾವೊನ್, ಪತ್ರಾಕ್ ಖರ್ಚಾಪುರ್ತಿಂ ಜಾಯ್ರಾತಾಂ ಮೆಳೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮಾತ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ನವ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಘೆನಾಂವ್. ಪೂಣ್ ಆಜ್ ತುಮಿ ಪತ್ರಾಕ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಜೀಣ್‌ಭರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಆಸ್ತೊಲೊ ಆನಿ ಪತ್ರ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ದಾರಾರ್ ಪಾವ್ತೆಲೆಂ.

ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. ತುಮ್ಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಆಶೆತಾಂ.

- ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್
ಸಂಪಾದಕ್

 


 

COMMENTS

Jacintha , Pernal Nov 29, 2013
All the best HM. Good things last for ever. Kittall and Arso has to.

Lance D Costa , Mangalore / Abu Dhabi Nov 26, 2013
Congratulations HM , you have taken a bold step in getting into this venture and we pray that you will succeed with the support of all lovers of Konkani language. Wishing all the best to you and ARSO .

Vincy, Pamboor , Pamboor Nov 26, 2013
Wish you good luck H.M

Glany Fernandes , Mangalore / Dubai Nov 23, 2013
ಸಂತೊಸಾಚಿ ಖಬರ್... ಎಚ್ಚೆಮ್ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ.

Wilson , Kinnigoli Nov 22, 2013
All the very best to ARSO. I wish it also be a success like KITTALL.

ರೋನ್ ರೋಚ್ , ಕಾಸ್ಸಿಯಾ Nov 20, 2013
ಎಚ್ಚೆಮ್ ತುಜೆಂ ಕಿಟಾಳ್ ಪೆಟೊನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ತುಜೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿಂ ಪತ್ರ್ ಆರ್ಸೊ ಯೀ , ಕೊಂಕ್ಣಿಂ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾವ್ನ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ತಶೆಂ ಏಕ್ ಆದರ್ಶ್ ಪತ್ರ್ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆತಾಂ ಆನಿಂ ಮಾಗ್ತಾಂ.

ಮೆಲ್ವಿನ್ , ಕೊಳಲ್ ಗಿರಿ Nov 19, 2013
ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚೆ ದೊನೀಯ್ ಅಂಕ್ಯಾಚೆರ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಹಾಂವೆ ನದರ್ ಗಾಲ್ಯಾ ಆಸ್ತ್ಯಾ, ಹೆಂ ಎಕ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲಾಯಿಕಾನ್ ಚಲೊಂವ್ಚೆ ಪತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಪರ್ಜಳ್ತಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ. ಕಿಟಾಳಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಬರೊವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಅನ್ಯೇಕ್ ಧೈರಾಧಿಕ್ ಮೆಟಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾ. ಆರ್ಸೊ ಪತ್ರಾದ್ವಾರಿಂಯೀ ಜಾಯ್ತೆ ತರ್ನೆ ಬರವ್ಪಿ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಯೇಂವ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ನವೆಂಸಾಂವ್ ಹಾಡುಂದಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆತಾಂ.

Eugene DSouza , Moodubelle Nov 19, 2013
Dear HM, happy to know that you are venturing into the print media with fortnightly Arso . Wishing you good health and success.

Hillary d Silva , Mira Road / Niddodi Nov 19, 2013
HM sarv tharani tuka borem maagtam. Sarv borem zaanv. - Prasann Niddodi.

Romel Rodrigues , Byndoor / Kuwait Nov 16, 2013
Wish u all the best.

Rakesh Dsouza , Mangalore, Dubai Nov 16, 2013
Congratulations HM. Wish you all the best.

Shikeram Suratkal , Suratkal Nov 15, 2013
EK DHAAIRADHIK MEIT KADLAYIN TUVEM. H M. ARSO SAMAJEKCH EK ARSO ZAAVM. GOOD LUCK.

Romey , Saudi Arabia Nov 15, 2013
Good news for all Konkani’s. All the very Best HM

Stephen Quadros permude , Mangalore Nov 14, 2013
Wish You all the Best H.M. May God be with you always.

Kiran , Nirkan Nov 14, 2013
Hi Sir H.M. Congrats... Spark of Kittall is moving to print media now. Like minded and the people who having internet connection, are only the readers of Kittall till date and now you are moving to rural homes where a 50 years old grand pa is also reading letters using his goggles. So need to be more active and updated while giving the reading stuff. And I hope the spark will be alive always by making revolution in journalism. All the best Sir.

Arun Palimar , Riyadh Nov 13, 2013
"Aami Chinthllem... Thhen Tumee Kharem Khelem...." Dev Boren Korum... All The Best....

Dolphie Byndoor , Dubai Nov 13, 2013
ಉತ್ತೀಮ್ ಮೇಟ್, ಆರ್ಸೊ ಪತ್ರಾಕ್ ಆನಿ ಎಚ್ಚೆಮ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವ್ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಗ್ತಾಂ.

J.F.D SOUZA , ATTAVAR / MANGALORE Nov 13, 2013
Let your mission be successful. All the best to your venture.

Andrew L D Cunha , Mangalorea Nov 13, 2013
ವ್ಹಾಡೊಂ ಆನಿ ಚಡೊ ಆಮ್ಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ್. ಆರ್ಸೊ ಪತ್ರಾಕ್ ಸ್ವಾಗತ್.

Albert Mascarenhas , Vamajoor / Israel Nov 13, 2013
ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕಾಂಟ್ಯಾ - ಕುಂಟ್ಯಾಂಚಿ ವಾಟ್. ಕಿತೆಂ ಪೂರಾ ಸರ್ಕಸ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ. ತಾಂತುನೀ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚಿ ರೂಚ್ ವೆಗ್ಳಿ. ಹಾಂವ್ ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾನಾ ಹಾಚೊ ಅನ್ಬೋಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಲಾ. ಆನಿ ತುಕಾ ಕಾಂಯ್ ಉಣೊ ಅನ್ಬೋಗ್ ನಾ. ತುಜ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಧಯ್ರಾದಿಕ್ ಮೇಟಾಕ್ ಚೆಪೆಂ ಉಕಲ್ತಾಂ ಎಚ್ಚೆಮ್. ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ. ಆಸ್ರೊ - ತುಜ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ಸದಾಂಚ್ ಸ್ಪಟಿಕಾಪರಿಂ ಪರ್ಜಳೊಂದೀ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಚಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ತೊ ರುಚೊಂದೀ, ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚಾ ಹಾತಿಂ ಪಾವೊಂದೀ ಆನಿ ಬರ‍್ಯಾ ವಾಚ್ಪಾನ್ ಮತಿಚೆಂ ವಿಕಾಸ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆತಾಂ, ಮಾಗ್ತಾಂ. ತುಜ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚೊ ಸದಾಂಚ್ ಅಭಿಮಾನಿ, ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಮೇರಿಯನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ವಾಮಂಜೂರ್, ಇಸ್ರಾಯೆಲ್

Stany Bela , Dubai Nov 13, 2013
ಧೈರಾಧಿಕ್ ಮೇಟ್:ಅರ್ಸ್ಯಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ.

G.W.Carlo , Hassan Nov 13, 2013
ಆರ್ಸೊ - ಪತ್ರಾಚೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ್ ಅಂಕೆ ಧಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಎಚ್ಚೆಮ್. ರುಚ್ಲೆ. ತುಕಾ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ.

Stany , Bajpe Nov 13, 2013
All the Best.

Maxim Lobo , Bangalore Nov 13, 2013
All the best HM. Bold and great initiative.

Roopa Dsouza Suares , Mumbai Nov 13, 2013
Thats Great News !! All the best Henry, Good luck.

Wilma , Bantwal Nov 13, 2013
Good luck.

Alphonse Mendonca , Abudhabhi Nov 13, 2013
It is indeed a bold step. I am 100% sure with your vast knowledge and experience in Konkani literature success will be yours. True konkani lovers will definitely support you on this venture. ARSO will become a mirror of the society for a change, for a new beginning. Wishing you all the best for you and your ARSO.

Mourice Mendonca , Jeddah K.S.A Nov 13, 2013
H.M Pernal , Wish you all the best. Good luck

Alvin Mendonca Miyar , Kulshekar Nov 12, 2013
Great move by Mr. H M Pernal. Wish u all success. God bless you

Gerry D’ Mello , Bendur / Canada Nov 12, 2013
I salute HM for taking such a daring step to jump into print media. As we all know its a very challenging project. As a community we need to support this project. HM wishing you a great success in your new venture!

MARIAN D SOUZA , PERNAL / BANGALORE Nov 12, 2013
To bring out a paper in black and white, be it daily, fortnightly or monthly is no easy job.In the prevailing circumstances to bring out "ARSO" in Kannada script is definitely a bold and courageous step by HM. As a Pernalite I feel proud of his achievements so far and under his able stewardship Arso will definitely last and grow from strength to strength.I hope and pray that all Konkani loving people will come forward to support HM in his this endeavor. Wishing all the very best to "ARSO".

ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು , ಚಿಕಾಗೊ Nov 12, 2013
"ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ - ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ಗರ್ನಾಳ್!" ಕಿಟಾಳ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾಂಚ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಮೇಟ್ - ಆರ್ಸೊ. ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಲಾಗಿಂ ತುಕಾ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್ತಾಂ. ಈಶ್ವರಾಚಿಂ ಬಳಿಷ್ಠ್ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂ ತುಜೆರ್ ನಿರಂತರಿಂ ಪಡೊಂ - ಹೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಖಾಲ್ತೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಹ್ಯಾ ಖುಶೇಚ್ಯಾ ವೆಳಾ.

Philip Mudartha , Navi Mumbai Nov 12, 2013
Ayyo! Tuka puraasan naa ye saaibaa?

Vivek Monteiro , Doha Nov 12, 2013
ಆಜ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಚಿ ಅನಿಂ ಬರಂವ್ಚಿ ಪಿಸಾಯ್ ಅಸಾ ತರ್, ಹಾಕಾ ಕಾರಾಣ್ ಅಮ್ಚಿ ಮಾಂಯ್, ಆಂಜ್, ರಾಕ್ಣೊ ತಸಲಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಏಕ್ ಅಂಕೊ ವಾಚುನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅನ್ಯೇಕಾ ಅಂಕ್ಯಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾಂವ್ಚಿ ಸವಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲಿ, ಗಜಾಲ್ ಅಶಿ ಅಸ್ತಾನಾ ಭುರ್ಗೆಂ-ಪಣ್ ವಚೊನ್ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಕಳೊಂಕ್ ನಾಂತ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ರೆವೆಗಾಂವಾಂಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಹಾರ್ಡ್-ಕೋಪಿ ನಾತರೀ ಕಿಟಾಳ್ ಅನಿಂ ಹೆರ್ ವೆಬ್-ಸೈಟಿ ಮ್ಹುಖಾಂತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ತೆ ಭಾಗ್ ಮ್ಹುಣ್ಯೇತ್ ವಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಮ್ಹುಣಾಜೆ. ಅಂತರ್ಜಾಳ್ ಮಾಧ್ಯಮಾ ದ್ವಾರಿ ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಇತ್ಲಿ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಅಸ್ತಾನಾ ಕಿಟಾಳಾ ಚಾ ಸಂಪದಾಕಾಕ್ ಅಯಿಲ್ಲಿ ಅಲೋಚನ್ ಜೆ ಖಂಯ್ ಅಂತರ್ಜಾಳ್ ನಾ, ಥಂಯ್ ಅಧುನಿಕ್ ಶೈಲಿರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಪಾವಿತ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮುಳ್ಳೆಂ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಮೆಚ್ವೊಣೆಂಚಿ. ಅಶೆಂ ಅಸ್ತಾ ಉದೆವ್ನ್ ಯೆಂಚ್ವೊ "ಅರ್ಸೊ" ಸಮಾಜೆಕ್ ಬರೆಂ ಪ್ರತಿರೂಪ್ ದೀಂವ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಹಾಡುಂ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಕಿಟಾಳ್ ಸಂಪದಾಕಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ.

Jocy , Siddakatte Nov 12, 2013
ಏಕ್ ಬರೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಎಚ್ಚೆಮ್. ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ.

Meena Serrao Barboza , Tanzania Nov 12, 2013
This is the Good news. All the very Best HM

Pradeep , Dubai Nov 12, 2013
Good Luck, God bless you.