ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ ಹೆನ್ರಿ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಗಾಂವಾನ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ಚೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ಕಿಟಾಳ್ ತಶೆಂ ಆರ್ಸೊ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್. ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್(1999), ಕಯ್ದ್ಯಾಚೊ ಕವಿತಾ(2004), ಭಾಮುಣಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ(2006) - ತಾಚೆ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಕವಿತಾ ಜಮೆ. ದೆವಾಕ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾಡೊ(2002), ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್ (2016)   - ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಸಂಗ್ರಹ್.  ಕೊಂಕ್ಣೆ ಶಿವಾಯ್ ಕನ್ನಡ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸಾಂನೀಯ್ ತೋ ಬರಯ್ತಾ. 

Recent Archives

ಏಕ್ ಮೊಗಾಚೆಂ ಆಪವ್ಣೆಂ

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್        2013-10-26 07:54:58
  |     |  
ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಸಪರ್ಪಿತ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ಕಿಟಾಳ್ ಸುರು ಜಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಫೆಬ್ರೆರಾಕ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾತಾತ್. ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಅನ್ಬೋಗಿ ತಶೆಂ ತರ್ನ್ಯಾ  ಬರಯ್ಣಾರಾಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಡುಣೆಂ ಚಾಳೀಸ್ ಹಜಾರ್ ಪಾನಾಂಕ್ ಮಿಕ್ವೊಂಚೆಂ ಮೌಲಿಕ್ ಸಾಹಿತ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಹೆಂ ಸಾಹಿತ್, ಜಾಂವ್ ಅನ್ಬೋಗಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚೆಂ ವಾ ತರ್ನ್ಯಾಂಚೆಂ  ಕಿಟಾಳಾರ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ -  ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತ್.

ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ಸುರ್ವಾತ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಮತಿಂತ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಉಚಾರ್ನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ - ಅಪ್ರೂಪ್ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ  ಥೊಡೆಂ  ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಕಡೆನ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಛಾಪಿನಾ. ತವಳ್ ಆನಿ ಆತಾಂಯ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತಿಯೆತಾಂ, ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪತ್ರಾಂನಿ / ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ನವೆಂ ಮೌಲಿಕ್ ಸಾಹಿತ್ ರುತಾ ಜಾಯ್ನಾ. ಆಜ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಚಾ ಹುಂಬ್ರಾರ್ ರಾವೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಿಚೆವಾಂತ್ ಥಿರ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ. ಕಾರಣ್ ಕಿಟಾಳಾವರ್ವಿಂ ತಿತ್ಲೆಂ ನವೆಂಚ್ ಬರಪ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಾ ಖಜಾನ್ಯಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲಾಂ. ಹೆ ಖಾತಿರ್ ಸಮೇಸ್ತ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ರಿಣ್ಕಾರಿ ಆಸಾಂ. 

ಕಿಟಾಳಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಬುಕಾರುಪಾರ್ ಛಾಪುನ್ ಹರ್ ವರ್ಸಾ ಕಿಟಾಳ್ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಬೂಕ್ ಕಾಡ್ನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಸುರ್ವಾತೆರ್ ಆಲೊಚೆನ್ ಆಸ್ಲಿ. ಆನಿ ಹೆ ಖಾತಿರ್ ವರ್ಸಾಕ್ ರುಪಯ್ 500 ಲೆಕಾನ್ ವರ್ಗಣಿ ಘೆಂವ್ಚಿ, ತಾಂತ್ಲೆ  250 ರುಪಯ್ ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಸಾಂಬಾಳ್ಚ್ಯಾ ಖರ್ಚಾಕ್ ಕಾಡ್ನ್ , 250 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಬರ‍್ಯಾ ಕಾಲೆತಿಚೊ ಏಕ್ ಬೂಕ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಯೆವ್ಜಣ್ ಘಾಲ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಟ್ರಾ ವರ್ಗಣೆಂನಿ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಬೂಕ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಕಿಟಾಳ್ ಕುಟಮ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಜಾಯ್ತೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೋಗಿ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಪಾತ್ರೊನ್, ಬೆನೆಫೆಕ್ಟರ್, ದಾನಿ ಆನಿ ಹಿತಚಿಂತಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಿಟಾಳ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆ ಸಾಂದೆ ಜಾಲೆ. ಕಿಟಾಳಾಚಿ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಟ್ ಜಾತೇ ಆಯ್ಲಿ ಆನಿ ಕಿಟಾಳ್ ವಾಡ್ಲೆಂ.  

ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ - ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಲೇಕಕಾಂಚಿ ಬರ್ಪಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಘಾಲ್ನ್ ಬೂಕ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಖಂಯ್ಚಾಯ್ ಎಕಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಚೆಂ ಬರಪ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘಾಲ್ನ್ ಬೂಕ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಬರಿ ಕೃತಿ ಅರ್ಪಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆಲೊಚೆನೆನ್ ಹಾಂವೆ ಮಾ| ಬಾ| ಡೆನಿಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಬಂಧಾಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಠರಾಯ್ಲೆಂ.

 

 

ಅಶೆಂ ಠರಾಂವ್ಕ್ ದೋನ್ ಕಾರಣಾಂ ಆಸ್ಲಿಂ -  ಏಕ್ ,  ಫಾ| ಡೆನಿಸಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಚಿ ಖಾಸ್ ಶಯ್ಲಿ, ಭಾಸ್ ಆನಿ  ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಪಾಚಾ ಕಾಳಾಕ್ ವೋಡ್ನ್ ವರ್ನ್ ವಿಶೇಷ್ ಥಂಡಾಯ್ ದಿಂವ್ಚಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಚಿ ಮಾಂತ್ರಿಕ್ ಸಕತ್.  ದೋನ್, ಫಾ| ಡೆನಿಸಾ ಥಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಲಿಪ್ತಿ ಪೂಣ್ ಉಜ್ವಳ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪ್ರತಿಭಾ. ಬೋವ್‌ಶಾ ಮಾ| ಬಾ| ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರಾನ್ ಹಿ ಪ್ರತಿಭಾ ತವಳ್ ಫಾ| ಡೆನಿಸ್ ರುಜಾಯ್ಚೊ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲಿ ದಿಸ್ತಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಾ| ಡೆನಿಸ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಲೆ ಆನಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಮಾತ್ಶಿ ಮಂದ್ ಜಾಲಿ ದಿಸ್ತಾ. ಪೂಣ್,  ಹಾಂವೆ ಪಾರ‍್ಕಿಲ್ಲೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ಫಾ| ಡೆನಿಸಾಚೆಂ ಗದ್ಯ್ ಸಾಹಿತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬೋವ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೆಂ. ತೆ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ನಾಂತ್, ಕಾಣಿಯೊ ಬರಯ್ನಾಂತ್ ಪೂಣ್ ತಾಂಚೆ ಪ್ರಬಂಧ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚಾ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಕ್ ಆಪಡ್ನ್ ಖಿಣಾನ್ ಅಸ್ವಸ್ಥ್ ಕರ್ನ್ ಸೊಡ್ತಾತ್.

ಚಡುಣೆಂ ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಚೆಂ ಡಿಟಿಪಿ ಕಾಮ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ -  ಆದ್ಲೊ ಆಮ್ಚೊ ಯುವಕ್ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ತಶೆಂ ಕಿಟಾಳ್ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಸಾಂದೊ ಕೆನ್ಯುಟ್ ಕೆಲರಾಯ್ ಹಾಣೆ ಅವ್ಚಿತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಬುದಾವಿ ಥಾವ್ನ್ ಫೊನ್ ಕೆಲೊ. ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಂವ್ಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊಚ್ ಕೆನ್ಯುಟ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ " ಎಚ್ಚೆಮ್, ಹಾಂವೆ ಎಕಾ ಖಾಸ್ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಫೊನ್ ಕೆಲೊ" " ಕಿತೆಂ ತೆಂ ಸಾಂಗ್ ಕೆನ್ಯೂಟ್, ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ತೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಾಂಕಿ ಭಿತರ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್" ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆ.  " ಎಚ್ಚೆಮ್, ತುಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಆನಿ ಕಲೆಚಿ ವೋಡ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ "ಎವರ್‌ಶೈನ್ ಪ್ರಕಾಶನ್" ಹ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಬೂಕ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾಲೊಂ ಆನಿ ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಘಾಲ್ತಾಲೊಂ. ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಅಬುಧಾಬಿಂತ್ ಆಸಾಂ ಆನಿ ವರ್ಸಾಕ್ ಮ್ಹಜಿ ಇತ್ಲಿಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಬಜೆಟ್ ಆಸಾ ಆನಿ ತಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ವಾಪಾರುಂಕ್ ಚಿಂತಾಂ."  ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ " ಕೆನ್ಯೂಟ್, ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಕಿಟಾಳಾಚೊ ಏಕ್ ಬೂಕ್ ಛಾಪ್ಯಾಂತ್ ಆಸಾ. ಜರಿ ತುಕಾ ಕಿಟಾಳಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾತ್ ಮೆಳಂವ್ಕ್ ಆಸಾ, ಎವರ್‌ಶೈನ್ ಪ್ರಕಾಶನಾಖಾಲ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ಯೆತ್"  ತೋ ಖುಶೇನ್ ಒಪ್ಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ- ವರ್ಸಾಕ್ ಬರ‍್ಯಾ ಗುಣಾಮೊಲಾಚೆ ಚಾರ್ ಬೂಕ್ ಕಾಡ್ಯಾಂ. ಏಕ್ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ, ಏಕ್ ಕವಿತೆಚೊ, ಏಕ್ ಕಾದಂಬರಿ , ಏಕ್ ಪ್ರಬಂಧ್ ಸಂಗ್ರಹ್.

ಅಶೆಂ ಕಿಟಾಳ್ ಸಾಂಗಾತ್ಪಣಾಂತ್  ಎವರ್‌ಶೈನ್ ಪ್ರಕಾಶನಾಚೊ  ಪಯ್ಲೊ ಬೂಕ್, ಫಾ| ಡೆನಿಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಹಾಂಚೊ,  ಪಾಳಾಂ ಆನಿ ಮುಳಾಂ ತಯಾರ್ ಜಾಲಾ. 100 ಪಾನಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಂತ್ , ಕಿಟಾಳ್ 2012 ವರ್ಸಾಚೊ ಉತ್ತೀಮ್ ಪ್ರಬಂಧ್ ಇನಾಮ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೊ ’ಮ್ಹಜೊ ಬಾಬ್ ರೈಮಂದ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ’, ಮ್ಹಜಿ ಮಾಂಯ್ ಎವ್ಲಿನ್ ನೊರೆನ್, ಉಬ್ಬು ಮಾಮ್ - ಉಬ್ಬಪ್ಪು, ಮ್ಹಜಿ ಮೊಗಾಳ್ ಇಮಿಲ್ ಮಾವ್ಶಿ, ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ, ವಿನ್ನಿ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಬೊಳಿಯೆ ಕೊಳ್ವಾ ಸಾಯ್ಬ್ ಅಶೆಂ ಪಾಂಚ್ ಪ್ರಬಂಧ್ ಆಸಾತ್.

ಫಾ| ಡೆನಿಸಾನ್ ಹೆ ಪ್ರಬಂದ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೆ ಸಾಂದೆ, ಈಶ್ಟ್ , ಗಾಂವಾಂತ್ಲೊ ದೊಣ್ಕಾರ್ ಹಾಂಕಾ ಕೇಂದ್ರಿತ್ ಕರ್ನ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್ ತರೀ, ಹ್ಯಾ ಪ್ರಬಂಧಾಂನಿ ತವಳ್ ಗಾಂವಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ರಿವಾಜಿ, ಅವಿಭಕ್ತ್  ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಬಾಂದ್, ಸೆಜಾರ‍್ಯಾಂಚೊ ಸಂಬಂಧ್, ದೋತ್ - ಕಾಜಾರ್ - ರೋಸಾಚೆಂ ಆಚರಣ್ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತೆ ಗಜಾಲಿ ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾತ್.  ಆಮ್ಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಶಿ ಆಸ್ಲಿ ? ಅವಿಭಕ್ತ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಘೊವ್ - ಬಾಯ್ಲ್ , ಭಾವ್ - ಭಯ್ಣ್  ಸಂಬಂಧ್ ಕಶೆ ಆಸ್ಲೆ ? ಗಾಂವಾರ್ ಹರ್ ಜಾತಿಂ ಮಧೆಂ ಕಶಿ ಸೌಹಾರ್ದತಾ ಆಸ್ಲಿ ? ದೋತ್ - ದೆಣೆಂ, ದೇವ್ ಆಪವ್ಣೆಂ - ಹ್ಯೊ ಸಗ್ಳ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಬೋವ್ ಸೂಕ್ಷಿಮಾಯೆನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಲೆತಿಚೆಂ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಗದ್ಯ್ ಬರಪ್ ಆಜ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂಚ್ ಬೋವ್‌ಶಾ ಅಪ್ರೂಪ್. ಹೊ ಬೂಕ್ ಕಿಟಾಳ್ ಎಡ್ವಾಯ್ಜರಿ ಬೋರ‍್ದಾಚೊ ಸಾಂದೊ ಪಿಂಟೊ, ವಾಮಂಜೂರ್ ಹಾಣೆ ಆಕರ್ಶಕ್ ಫೊರಾನ್ ಸಜಯ್ಲಾ.

ನವೆಂಬ್ರಾಚಾ 01 ತಾರಿಕೆರ್ , ಸುಕ್ರಾರಾ ದೀಸ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಮಿಲಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆ ಸಾಲಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಚೆಂ ಲ್ಹಾನ್‌ಶೆಂ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಸಾ ಕೆಲಾಂ. ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕರುಂಕ್, ಭಲಾಯ್ಕಿ ತಿತ್ಲಿ ಬರಿ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಫಾ| ಡೆನಿಸಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಬೂಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಖಂಡಿತ್ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆದ್ಲೊ ’ರಾಕ್ಣೊ’ ಸಂಪಾದಕ್ ಮಾ| ಬಾ| ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ದರ್ ವರ್ತ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾನ್ ಒಪ್ಲ್ಯಾತ್. ಕಿಟಾಳ್ ಸಾಂಗಾತ್ಪಣಾಂತ್ ಎವರ್‌ಶೈನ್ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕೃತ್ ಕವಿ, ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಎವರ್‌ಶೈನ್ ಪ್ರಕಾಶನಾಚೆಂ ನವ್ಯಾನ್ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಲಾಂಛನ್ ಉಗ್ತಾಯ್ತೆಲೆ. ಉದ್ಯಮಿ, ಸಮಾಜೆಚೊ ಮುಕೆಲಿ ತಶೆಂ ಕಿಟಾಳ್ ಎಡ್ವಾಯ್ಜರಿ ಬೋರ್ಡಾಚೊ ಸಾಂದೊ ರೋಹನ್ ಮೊಂತೆರೊ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಥಾನ್ ಘೆತೆಲೆ.

 

   

 

ಕಾರ್ಯೆಂ 3.30 ಸುರು ಕರ್ತಾಂವ್. ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ತಚ್ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಎವರ್‌ಶೈನ್ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಲಾಂಛನ್ ಉಗ್ತಾವ್ನ್ ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂ ಉಲಯ್ತೆಲೆ.  ಹೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಪಾಳಾಂ ಆನಿ ಮುಳಾಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಉಗ್ತಾವ್ನ್ ಮಾ| ಬಾ| ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ದರ್ ಫಾ| ಡೆನಿಸಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲಯ್ತೆಲೆ. ಫಾ| ಡೆನಿಸ್ ರುಜಾಂಯ್ತ್ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾನಾ, ತಾಂಚಿ ಬರ್ಪಾಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಫಾ| ವಾಲ್ಡರಾನ್.  ಗೊಡ್ಡು ಸಂಪ್ರದಾಯಾಂತ್ಲೆಂ ನಿವಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಯೇ ಸೊಮಿಯಾ, ತೆಂ ಬಾಂಯ್ತ್ ಉಡ್ಲೆಂ, ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೆಂ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ - ಅಶೆಂ ಫಾ| ಡೆನಿಸಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ತವಳ್‌‌ಚ್ ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಆನಿ ನವ್ಯಾ ವಾರ‍್ಯಾಚಿಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಫಾ| ವಾಲ್ಡರ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಫಾ| ಡೆನಿಸ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಉಚಾರ್ತೆಲೆ. ಆನಿ ಶೆವ್ಟಿಂ ಕಿಟಾಳ್ ತರ್ಫೆನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೋಹನ್ ಮೊಂತೆರೊ ಗವ್ರವ್ ಪ್ರತಿಯೊ ವಾಂಟ್ತೆಲೆ.  ಚಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ 45 ಮಿನುಟಾಂ. 4.30 ವೊರಾಂಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಅಕೇರ್ ಜಾತೆಲೆಂ. 

ನವೆಂಬ್ರಾಚಿ 01  ತಾರಿಕ್, ಸುಕ್ರಾರ್ ತರೀ ರಜೆಚೊ ದೀಸ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಆಪವ್ಣ್ಯಾ ಪತ್ರ್ ಲಗ್ತಿ ಕೆಲಾಂ. ಹೆಂಚ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಆಪವ್ಣ್ಯಾ ಪತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕುನ್  ತುಮಿ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಯೇಜಾಯ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಏಕ್ ಬರೊ ಗದ್ಯ್ ಬರವ್ಪಿ  ಫಾ| ಡೆನಿಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಹಾಂಕಾ ಮಾನ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್  ಕಿಟಾಳ್ ಎಡ್ವಾಯ್ಜರಿ ಬೋರ್ಡಾಚಾ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾ ತರ್ಫೆನ್ ಮಾಗ್ತಾಂ ಆನಿ ತುಮಿ ಖಂಡಿತ್ ಯೆತೆಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭರ್ವಸ್ತಾಂ.

ಬರಯ್ಣಾರಾಚಾ ಕೃತಿಯೆಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮಾನಾ ಪ್ರಾಸ್ ವರ್ತೊ ಸನ್ಮಾನ್ ಎಕಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಕ್ ದುಸ್ರೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತಿಯೆತಾಂ.

ಬರೆಂ ತರ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಮಿಲಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆ ಸಾಲಾಂತ್ ಮೆಳ್ಯಾಂ.

 

 

COMMENTS

Sikeram, Suratkal , Suratkal Oct 30, 2013
Wonderful job. Attempt to bring out a book by a senior priest is really appreciable. I am sure that the hidden talents of many of the clergy will get a boost and find a way out by such approach. Good luck and wishing the function a grand success.

Alphonse Mendonsa , Pangla Oct 30, 2013
Dear H M Pernal, You have taken the right step to publish a konkani book by Kittall supported by Canute, Kelarai. The first book you have chosen to release is from one of the finest konkani writer Rev. Fr. Denis Castelino is well appreciated. His writings are unique and attracts the common people, his writing style is also unique, subject is simple but has deep rooted knowledge filled with love, sentiments, sympathy, customs, traditions and many more. Kittall too is one of the finest konkani literary web portal has its unique style as well in terms of literature, articles, and poems which were never published before in any other konkani media. Wishing kittall and Fr. Denis Castelino all the best and success and I am sure true konkani people will not hesitate to buy this great book Pallam ani Mullam. Best of luck.

R D Souza , Abu Dhabi Oct 28, 2013
Congratulations and wishing you all the best to Kittall.com and Evershine Publications. Good work.

Albert Marian Mascarenhas , Vamajoor / Israel Oct 27, 2013
ಎಕಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾ ಯಾಜಕಾ ಥಂಯ್ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ಉಜ್ವಲ್ ದೆಣೆಂ, ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ನ್, ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ವಿಶಯಾಂಚೆರ್ ತಾಂಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಜಮವ್ನ್, ಕಿಟಾಳಾರ್ ಮೆಟಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅಂಕಣ್ ಆರಂಭ್ ಕರ್ನ್ ,ನಿರಂತರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದೀವ್ನ್ ಆತಾಂ ಬೂಕ್‌ಚ್ಚ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ತುಜೆಂ ಶ್ರಮ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೆಚ್ವೊಂಚೆಂ ತಸಲೆಂ ಎಚ್ಚೆಮ್. ಸಮಸ್ತ್ ಕಿಟಾಳ್ ಮಂಡಳೆಕ್, ತುಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೆನ್ಯುಟ್ ಕೆಲರಾಯ್ ಹಾಕಾ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಪಾಟಯ್ತಾಂ. ಫಾ| ಡೆನಿಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಹಾಂಕಾ ಸೊಮಿ ಜೆಜು ಬರಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ದೀವ್ನ್ ಸಾಂಬಾಳುಂ ಆನಿ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಕರುಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ.

Preetham Kirem , Sharjah Oct 27, 2013
Wishing you Kittall Team and the Event a Grand success.