ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ ಹೆನ್ರಿ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಗಾಂವಾನ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ಚೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ಕಿಟಾಳ್ ತಶೆಂ ಆರ್ಸೊ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್. ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್(1999), ಕಯ್ದ್ಯಾಚೊ ಕವಿತಾ(2004), ಭಾಮುಣಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ(2006) - ತಾಚೆ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಕವಿತಾ ಜಮೆ. ದೆವಾಕ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾಡೊ(2002), ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್ (2016)   - ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಸಂಗ್ರಹ್.  ಕೊಂಕ್ಣೆ ಶಿವಾಯ್ ಕನ್ನಡ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸಾಂನೀಯ್ ತೋ ಬರಯ್ತಾ. 

Recent Archives

ಆಂಡ್ರ್ಯೂಚಾ ಕವಿತೆಂನಿ ರುಪಾಂ ಬದಲ್ಚೊ ವಾಗ್

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್        2013-10-26 05:36:40
  |     |  
ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ
ಸರ್ವ್ ಮೊನ್ಜಾತಿ ಪಯ್ಕಿಂ ಪೆಟೊ ಮಾತ್ ಬೋವ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್. ದೇಶಾಚಾ ಹ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಜಲ್ಮ್ನ್ ಆತಾಂ ರಾಶ್ಟ್ರ‍ೀಕೃತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೊಭ್ಚ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಕಾಚಾ ಲಾಂಛಾನಾಂತ್ ಪೆಟೊ ಆಸಾ. ಆನಿ ಪೆಟ್ಯಾಚಾ ಇಮಾಜಿ ಸಕಯ್ಲ್ ಬರಯ್ಲಾಂ Faithful and Friendly. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದುಡ್ವಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಯೆತಾನಾಂಯೀ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಪೆಟ್ಯಾ ತಿತ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಜಿವಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ. ದೆಶಾಚಿ ಪ್ರಮುಕ್ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಕಂಪ್ಣಿ HMV ಹಾಂತು ಪೆಟೊ ಆಸ್ಲೊ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಬರೊ ಇಶ್ಟ್.   ಪೂಣ್ ಮನಿಸ್ ತಸೊ ನಯ್ - ಹಣ ಕಂಡರೆ ಹೆಣವೂ ಬಾಯಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ದುಡ್ವಾ ಖಾತಿರ್ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾಕೀ ವಿಕೊನ್ ಯೇತ್.   ಪೆಟ್ಯಾಚಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣ್ ಪಾಚಾರ್ಚಿಂ ಕಾಂಯ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಸಂಸರಾಚಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಭಾಸಾಂನಿ ಯೇವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್.  ಪೆಟೊ -  ಕೊಣಾಚೆ ಇರಾದೆ ನೇಕ್ ನಾಂತ್, ಕೋಣ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಧನ್ಯಾಂಕ್ ಚೊರುಂಕ್ , ನಾಗಂವ್ಕ್ ಯೆತಾತ್ ತಾಂಕಾ ಮಾತ್ ಘೊಂಕ್ತಾತ್ ಆನಿ ಆನಿ ಲುಛ್ಛಾಂಕ್, ಲಫಂಗಾಂಕ್ ಆನಿ ಹರಾಮ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ ಚಾಬ್ತಾತ್.

ಪೂಣ್ ಕೊಲೆ ತಶೆ ನ್ಹಂಯ್. ತೆ ಕೆದಾಳಾರೀ ಮೊಸ್ರಿ ಆನಿ ಶಿಂತ್ರ್ಯಾಳೆಚ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫಾಯ್ದ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಕೊಣಾಕೀ  ಪಾಟಾರ್ ಚಡಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಹುಶಾರ್.  ಹಾಡಾಚೊ ಕುಡ್ಕೊ ಏಕ್ ಮೆಳ್ಟಾ ತರ್ ಕಾವ್ಳ್ಯಾಕೀ  "ನಿನ್ನ ಕಂಠ ಎಷ್ಟು ಚಂದ" ಮ್ಹಣ್ ಪುಗಾರ್ತಾತ್. ಹಾಡಾಚೊ ಕುಡ್ಕೊ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಧಾಂವ್ತಾತ್.  ಕಸೊ ತರೀ ಹಾಡಾಚೊ ಕುಡ್ಕೊ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಫೋಟ್ ಭರ್ಚಿ ಮಾತ್ ಕೊಲ್ಯಾಂಚಿಂ ಖಂತ್. ಕಾವ್ಳ್ಯಾಚೊ ತಾಳೊ ಕರ್ಕಸ್, ಕಾವ್ಳ್ಯಾಕ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಯೇನಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸೊನೀ ಹೆ ಕೊಲೆ ಕಾವ್ಳ್ಯಾಂಚೆಂ ಗುಣ್ ಗಾನ್ ಕರ್ತಾತ್. ತೇ ಘಡ್ಯೆ ಕೊಲ್ಯಾಚಿ ಖಂತ್ ಫಕತ್ ಹಾಡಾಚೊ ಕುಡ್ಕೊ ಮಾತ್. ಅಸಲೊ ಏಕ್ ಕೊಲೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್,  ಜರಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಜೀವಿ ಪೆಟ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಮೊಸ್ರಾನ್ ಹಿಂಡ್ ಬಾಂದುನ್ ವಚೊನ್  ಬುರ‍್ಶ್ಯಾ ರಾನಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವಾಗಾಕ್ ನಮಸ್ಕಾರ್ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ತಾಚೆ ಕಾನ್ ಭರ್ತಾ ತರ್ ತಾಂತು ಅಜಾಪ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾಂ.

ಪೂಣ್ ವಾಗ್ -  ತೊ ವಾಗ್. ವಾಗಾನ್ ಫೊರ್ಮಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ತರ್ನಾಟೊ ಅಸ್ತಾನಾ ಮಾತ್. ಮಾತಾರೊ ಜಾಲ್ಲೊಚ್ ತೊ ಸಯ್ರ್ ಭಯ್ರ್ ಜಾತಾ. ತಾಕಾ ಕೋಣ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಪೆಟೊ - ಕೋಣ್ ಶಿಂತ್ರಾಳ್ಯೊ ಕೊಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೊ ಫರಕ್ ಕಳಾನಾ. ಖುದ್ಧ್ ಶಿಕಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ನಿವೃತ್ತ್  ಜಾವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಹಂ ಸೊಡಿನಾ. ದೆಕುನ್ ಸದಾಂ ಖಬ್ರೆರ್ ಆಸೊಂಕ್  ಚಾರ್ ಕೊಲ್ಯಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಕರುಂನ್‌ಂಚ್ ಆಸ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತೋಯ್ ಲೆಕಾಂ ಘಾಲುನ್ ಆಸ್ತಾ.

ಮ್ಹಾತಾರೊ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶಿಕಾರಿ ಕರುಂಕ್ ತಾಂಕಾನಾತ್ಲೆ ವಾಗ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚೆರ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರ್ತಾತ್. ಆನಿ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಗಾಚಾ ಜಿಬೆಕ್  ಮನ್ಶ್ಯಾಚಾ ರಗ್ತಾಚಿ ರೂಚ್ ಲಾಗ್ಲಿ , ಮಾಗೀರ್ ತೊ ಖಂಡಿತ್ ವಗೊ ಬಸಾನಾ. ದೆಕುನ್  ಕೊಲ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ವಾಗಾಕೀ  ಸತ್ ದಿಸ್ತಾ. ಕಾರಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿಬೆಕ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಮನ್ಶ್ಯಾ ರಗ್ತಚಿ ರೂಚ್ ಲಾಗೊನ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ದೆಕುನ್ ಕೊಲೆ ವಚೊನ್ " ತುಮ್ಚೊ ಜಾಗೊ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ, ಛಿ! ತುಮಿ ಜಿಯೆತಾತ್ ಬುರ್ಶ್ಯಾ ರಾನಾಂನಿ" ಮ್ಹಣ್ತಾತಾ ತೆ ಪಾತ್ಯೆತಾತ್. ತಾಂಚೊ ನೀಜ್ ಜಾಗೊ ರಾನ್ ತಾಂಕಾ ಬುರ್ಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ.  ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್  ಪ್ರಾಣಿಚೊ ಆಪ್ಲೊ ಪಾಟ್ ಕೊಣಾ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವಚತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಿರಾಂತ್ ಧೊಸ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ತಾಂಕಾ ರಾಗ್ ಯೆತಾ. ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಪಯ್ತಾತ್ ಆನಿ ಠರಾವ್ ಮಾಂಡ್ತಾತ್.

ಕೊಲೊ ತೊ ಕೊಲೊಚ್. ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪೊಟಾಚಾ ಗ್ರಾಸಾಕ್ ಫಕತ್ ಚಾಬೊಂಕ್ ಹಾಡ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್ಲೆಲಿ ತಾಚಿ ಖಂತ್ ಆತಾಂ ಆಬ್ಲೆಸಾಂತ್ ಬದಲ್ಲ್ಯಾ ಅಸುಂಯೆತಾ. ದೆಕುನ್ ತಾಣೆಂ  ಅಶೆಂಯ್ ಲೇಕ್ ಘಾಲಾಂ ಆಸ್ಯೆತ್ - ವಾಗಾಕ್  ಮಾಂಕೊಡ್ ಕರ್ನ್ ನಾಡಾಕ್ ಧಾಡ್ಚೊ ಆನಿ ರಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಚಾ ಪಾಟಾಚೆರ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಬಸ್ಚೆಂ. ಆನಿ ಲ್ಹಾನ್ಶೆಂ ಬೀಳ್ ಸೊಡ್ನ್ , ವಾಗಾಚಾ ಭವ್ಯ್ ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕುಟ್ಮಾ ಸಮೇತ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ. 

ಹಾಂವೆ ಇತ್ಲೆಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ - ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಡೊಟ್ ಕೊಮಾಚೆರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಕವಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್. ಡಿ’ಕುನ್ಹಾಚಿ ಕವಿತಾ ವಾಗಾಂಚೊ ತೀರ್ಮಾನ್. 

ಕವಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ  ಏಕ್ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ್ ಕವಿ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾರಚ್ಣೆಂತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಂವ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ಕಿತೇ ಆಸಾಂ ಆನಿ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಮೊನ್ಜಾತಿ ರೂಪಕಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾತ್. ತಾಚ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾಂತ್ ವಾಗ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಹೊ ಕಾಂಯ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ನ್ಹಂಯ್. ಬೋವ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ತಾಣೆಂ ಹಾಂವ್‌ಯೀ ವೇಸ್ ಘಾಲ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕವಿತಾ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಂತು ಫೊಟಾಚಾ ಭುಕೆಕ್ ಎಕಾ ಮಾಸೂಮ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ವಾಗಾಚೊ ವೇಸ್ ಘಾಲ್ನ್ ತರೀ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ತಾಂದ್ಳಾಂತ್ ಏಕ್ ಘಾಸ್ ಶಿತ್ ಜೆವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ರುದಾನ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಡೆಲ್ಲಿಂತ್ ಜಮ್ಯಾ ಅತ್ತಾಚ್ಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ತವಳ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂನ್ ಪರತ್ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲಿ ಆನಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ತಶೆಂ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲಿ. ಹ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ -  ವಾಗ್ ಕಿತ್ಲೊ ಕ್ರೂರಿ ವ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ - ತೋ ರೇಪ್ ಕರಿಸೊನಾ.

ಆತಾಂ ಆಂಡ್ರ್ಯೂಚಾ ಹಾಂವ್‌ಯೀ ವೇಸ್ ಘಾಲ್ತಾಂ ಕವಿತೆಂತ್ಲೊ ವಾಗ್, ವಾಗ್ ಕಿತ್ಲೊ ಕ್ರೂರಿ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ರೇಪ್ ಕರಿನಾ ಕವಿತೆಂತ್ಲೊ ವಾಗ್ ಆನಿ ಕೊಲ್ಯಾಂಚಿಂ ಶಿಕ್ಣಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್   ಪೆಟ್ಯಾಂಚೊಂ ಜಾಗೊ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಖರಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ರಾನ್ ಸೊಡ್ನ್ ನಾಡಾಕ್ ಧಾಂವ್ಚೊ ವಾಗ್ ಬಾರಿಕ್ಸಾಣೆನ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ , ವಾಗ್ ಕವಿತೆಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ರುಪಾಂ ಮುಳಾನ್ ವೆಗ್ಳಿಂ. ( ಆಂಡ್ರ್ಯೂ , ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್, ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಂಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ವಾಗ್ ಆಸಾತ್. ಆಂಡ್ರ್ಯೂಚೆ ಹೆ ತೀನ್ ಕವಿತಾ ಫಕತ್ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾತ್ )

ಆಂಡ್ರ್ಯೂಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಭುಕ್ ತಡ್ವುಂಕ್ ತಾಂಕಾನಾತ್ಲೊ ಮನ್ಶ್ಯಾಜೀವ್ ವಾಗಾಚೊ ವೇಸ್ ಘಾಲ್ನ್ ತರೀ ಭುಕ್ ಥಾಂಬಂವ್ಚ್ಯಾಅಸಹಾಯಕ್‌ಪಣಾಕ್ ಪಾವಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ಕ್ರೂರ್‌ಪಣಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್  ಉಲಯ್ತಾ.  ಕವಿತೆನ್ ಬಾಂದುನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾರ್ನೆಮಿಚೊ ವೇಸ್ ಘಾಲ್ನ್ ಭಂವೊನ್ ತಾಂದು ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಾಮಾನ್ಯ್ "ಘಡ್ಯೆ" ಭಾಯ್ರ್ ರಾವೊನ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲ್ಯಾರ್ -   ಹಿ ಕವಿತಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಾ ಮುಳಾವ್ಯಾ ಮೊನ್ಜಾತಿ ಸಂಯ್ಭಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲಯ್ತಾ.  "ವಾಗ್" ವೇಸಾಂತ್ ಆಸ್ಚೊ Power ಸಮ್ಜಾಲ್ಲೊ ಭುರ್ಗೊ, ಸತ್ತಿಪಣಾನ್ ಮಾಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಮೆಳಾನಾ , ವಾಗಾಚೊ "ವೇಸ್" ಘಾಲ್ನ್ ಮಾಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ ಜೇಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ - ಮ್ಹಣ್ Convince ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸಮಾಜೆಚೆಂ ಕ್ರೂರ್‌ಪಣ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಹೆಂ ಕ್ರೂರ್‌ಪಣ್ ಆಯ್ಚಿ ಸಮಾಜ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ವೆವಸ್ಥಿತ್ ಥರಾನ್ ಶಿಕಯ್ತೇ ಆಸ್ತಾ , ಜಶೆಂ ವಾಗ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಿಲಾಂಕ್ ಶಿಕಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಶಿಕಯ್ತಾ.  ಮಾಗಿರ್ ತಿ ಹಳ್ಳಿ ಜಾಂವ್ , ಡೆಲ್ಲಿ ತಸ್ಲೆಂ ಶೆರ್ ಜಾಂವ್.  ಏಕ್ ಮಾಸೂಮ್ ಭುರ್ಗೊ ಕಸೊ ತಾಚ್ಯಾ ಹೆಳ್ಕೆ ಭಾಯ್ರ್‌ಚ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಕ್ರೂರ್‌ಪಣಾಕ್ ( ಕವಿತೆಚಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ವಾಗ್ ) ಆನಿ ಡೋಂಗಿಪಣಾಕ್ ( ಕವಿತೆಚಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ವೇಸ್ ) ಅಸಹಾಯಕ್ಪಣಿ ಸರೆಂಡರ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ವೆವಸ್ಥಿತ್ groom ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂಚಾ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾತಾ. 

ಆಂಡ್ರ್ಯೂಚಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಯೆಂವ್ಚಿ -  ವಾಗ್ ಕಿತ್ಲೊ ಕ್ರೂರಿ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ರೇಪ್ ಕರಿನಾ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ -  ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ, ತ್ಯಾ ಖಿಣಾಚಾ ಆವೇಶಾಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕವಿತೆಂತ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ  ಮ್ಹಣ್ಯೆತಾ ತರೀ ರೇಪ್ ಕರ್ಚೆಂ ವಾಗಾಚೆಂ ಸಂಯ್ಬ್ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಹ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಚಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಹಾಂವೆ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕಸೊ ವಾಗ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿಬೆಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ  ಮನ್ಶ್ಯಾ ರಗ್ತಾಚಿ ರೂಚ್ ಲಾಗ್ಲಿ ತರ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೋ ವೊಗೊ ಬಸಾನಾಂಗೀ ತಶೆಂ ವಿಕೃತ್‌ಕಾಮಿ ಮನಿಸ್‌ ವೊಗೊ ಬಸಾನಾ. ಮ್ಹಾತಾರೊ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶಿಕಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾ ವಾಗಾನ್ ನರ ಭಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರಿವರ್ತಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಕಾರಣಾಂಚ್ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ವಿಕೃತ್‌ಕಾಮಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೆಗಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತರೀ, ಹೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂಪರಿ ನಾ. ನರ ಭಕ್ಷಕ್ ವಾಗ್ ನಾಡಾಂತ್ ಕಿತ್ಲೊ ಆಪಾಯಾಚೊಗೀ ತಿತ್ಲೊಚ್ ವಿಕೃತ್‌ಕಾಮಿ ಮನಿಸ್.  ಮನ್ಶ್ಯಾ ರಗತ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ವಾಗಾಚೆಂ ಸಂಯ್ಭ್ ನ್ಹಂಯ್. ತಶೆಂಚ್ ರೇಪ್ ರಚೆಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ಸಂಯ್ಭ್ ನ್ಹಂಯ್. ವಾಗಾನ್ ಮನ್ಶ್ಡ್ಯಾಕ್ ಖೆಲ್ಯಾರ್ - ಪ್ರಕೃತೆಂತ್ ತೆಂ ರೇಪ್. ತಶೆಂಚ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾನ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆರ್ ತಿಚ್ಯಾ ಕಬ್ಲಾತೆವಿಣೆಂ ಸಂಬೋಗ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಪ್ರಕೃತೆಂತ್ ತೆಂ ರೇಪ್. ಜಾಂವ್ ವಾಗ್ , ಜಾಂವ್ ದಾದ್ಲೊ - ಪ್ರಕೃತೆಕ್ ವಿರೋಧ್ ವೆಚೆಂಚ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸೊಧ್ಚ್ಯಾಂತ್  ಹಿ ಕವಿತಾ ವಾಗಾಚಿ ಭುಮಿಕಾ ಘೆತಾ ತರೀ , ತೀ ಆಂಡ್ರ್ಯೂಚಾ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಆನಿ ಉಟೊನ್ ದಿಸಾನಾ. 

ಹಾಂವೆ ವಯ್ರ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆಂಡ್ರ್ಯೂಚಾ ದೊನೀ ಕವಿತೆಂನಿ ವಾಗಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮನಿಸ್ ಶೀದಾ Contrast ಜಾಲಾ.  ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಭುರ್ಗೊ ವಾಗ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ Power ಕ್ ಸರೆಂಡರ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ಕ್ರೂರ್‌ಪಣ್ ಶಿಕ್ತಾ , ತರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ವಾಗ್ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಬರೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿತ್ರಣ್ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಮನಿಸ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಕಿರ್ದಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಯೇನಾ. ಸಗ್ಳಿ ಕವಿತಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಫೊರಾರ್ ( Layer ) ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್  ಕೊಲ್ಯಾಚೇರ್ ಆಸಾ ಶಿವಾಯ್ , ವಾಗಾಚೇರ್ ಫೋಕಸ್ ಜಾವ್ನ್ ನಾ. ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ತಿರ್ಲಾಚೆರ್ ಕವಿತೆರ್ ಕವಿತಾ ಪೆಟ್ಯಾಚೆರ್ ಆಸಾ.   ಹ್ಯಾ ನದ್ರೆನ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ Power Packed ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ವಾಗ್, ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕವಿತೆಕ್ ಯೆತಾನಾ Soft ಜಾಲಾ ತರ್, ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ Useless ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ.  ಪೂಣ್ ತಿನೀ ಕವಿತೆಂನೀ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾಚೆರ್ ವಾಗಾಚೆಂ Target ಆಸಾ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ಲೊ ವಾಗ್ ಸಯ್ತ್ ,  ಜ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚಾ ಪಾಟಿಕ್ ಪಡ್ಲಾ, ತಿಚೆರ್ ರೇಪ್ ಕರಿಸೊನಾ ( ಕಾರಣ್ ರೇಪ್ ಕರ್ಚೆಂ ತಾಚೆಂ ಸಂಯ್ಭ್ ನ್ಹಂಯ್ ) ತರೀ ತಿಚ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ಆಪಾಯ್ ಹಾಡಿಸೊನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚಿ ಖಾತ್ರಿ ನಾ.

ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ಲೊ ವಾಗ್ ಮ್ಹಾತಾರೊ, ಪಿತ್ತಳೆ ಕೆಬಿ ಆನಿ ಕೊಲೊ ಶಿಂತ್ರಾಳೊ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾಂಸೊನೀ ತಾಚೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಖುಬಾಳೊನ್ ನಾಡಾಕ್ ಧಾಂವ್ಚೊಂ. ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ನಾಯಕ್ ಮನಿಸ್ ನ್ಹಂಯ್, ನಾಯಕ್ ಪೆಟೊ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೋ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಆನಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ರಾಕ್ಚೊ. ದೆಕುನ್ ಕೊಲ್ಯಾಂಚಿ ಪಯ್ಲಿ Target ಪೆಟೊ. ಪೂಣ್ ಪೆಟೊಚ್ ಕೊಲ್ಯಾಚಿ ಶೆವಟ್ಚಿ Target ನ್ಹಂಯ್. ಕೊಲ್ಯಾಚಿ target ಮನಿಸ್ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಘರ್. ದೆಕುನ್ ತೋ ವಾಗಾಚಾ ಕಾನಾಂತ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಫುಂಕ್ತಾ - ತುಮ್ಚೊ ಜಾಗೊ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ !  ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಪೆಟೊ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾ ದೆಕುನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಗಾಕ್ ಖುಬ್ಳಾವ್ನ್ ಪೆಟ್ಯಾಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಯಾಂ ಮಾಗೀರ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಧನ್ಯಾಕ್  ಬಾನಾವ್ನ್ ಮಾಂಕೊಡ್ ಕರ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾಚೆರ್ ಖಬ್ಜಾ ಕರ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಕೊಲ್ಯಾಚೆಂ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್.

ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಂದರ್ಬಾರ್ - ಜರ್ ಕೊಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಹೆಂ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಫಳ್ಸಾಲೆಂ ತರ್ - ಮನ್ಶ್ಯಾಜಿವಿತಾಚೆರ್ ತಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಕಸೊ ರಾವತ್ ? ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ವಾಗಾಕ್ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ನ್ ಕೊಲೊ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆರ್ ರಾಜ್ ಕರಿತ್ ? ವಾ ಫಕತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಜಾಗೊ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ , ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ಆಪ್ಲೆಂ ನರ ಭಕ್ಷಕ್ ಸಂಯ್ಭ್ ದಾಂಬೂನ್ ಧರ್ನ್ ,  ಶಿಮ್ಟಿ ಹಾಲವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹುಸ್ಕೊ ದಾಕಯಿಲ್ಲೊ, ಘೊಂಕುನ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚಿ ರಾಕಣ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ದಾಕಯಿಲ್ಲೊ ವಾಗ್ - ಶೆವ್ಟಿಂ ಆಪ್ಲೆಂ ನೀಜ್ ರೂಪ್ ದಾಕಯ್ತ್ ?

ದೊನೀ ಸಾಧ್ಯತೆಂನಿ ಸಲ್ವತಾ ಮನಿಸ್ ಆನಿ ಬಲಿ ಜಾತಾ ಪೆಟ್ಯಾಚೆಂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣ್ ಆನಿ ನಾಸ್ ಜಾತಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣ್ !

ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಘಡೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ - ಬೋವ್‌ಶಾ ಆರ್ಸೊ ಧರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಾಸ್ಗೆನ್ ಭೊಗ್ತಾ.

 

[ ಅಪ್ರಕಟಿತ್ :  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಂತ್ ವಾಗ್ - ಹ್ಯಾ ಪ್ರಬಂದ್ ಸಂಕಲನಾಂತ್ಲೆಂ ಬರಪ್ ] 

- ಎಚ್ಚೆಮ್.


COMMENTS

Rosita , U K Nov 15, 2014
Dev bore koru HM ji andramacha wagache vivid rup dakailyak.....Andrew dattucha haryek kavithenth ek lisau Lipon Asa kandith !!

SHIKERAM SURATKAL , SURATKAL Oct 06, 2013
ಬೋವ್‌ಶಾ ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರಿಸರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಕವಿಕ್ ಹೆಂ ಕವನ್ ಬರವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ಜಾಯ್. ಅಯ್ಚಾ ಆಮ್ಚಾ ಭಂವಾರಾಚೆಂ ಏಕ್ ಸಂಪೆ ಚಿತ್ರಣ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ತರ್ ಹೊ ವಿಮರ್ಸೊ ಕವಿತೆಕ್ ಅರ್ಥಾಪೂರ್ಣ್ ವಿಸ್ತಾರಾವ್ಣಿ. ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಥೊಡೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಟಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನಿಕೀ ಅರ್ಥಾಪೂರ್ಣ್ ಜಾಯ್ತ್ ಕೊಣ್ಣಾ.

Alphonse Mendonsa , Pangla Oct 04, 2013
years ago I have read the poem " Havin Vess Ghaltam " and admired his talent which is based on the reality... and survival of poor and their dependency on Vag.... whoever it is... and his latest peoms illustrate the weakness of the tiger and advantage taken by foxes for their benefits. All well narrated above by HM. Thanks. Kittall doing a great job as a true literary e-konkani literary portal and Hats off to Sir Andrew L D Cunha for his unique and meaning full poems.. Keep it up sir... I salute you.

Philip Mudartha , Pamboor -today in Charlotte,NC,USA Oct 03, 2013
Mhaka Andrew-chi kavita chodd ruxta, kiteak? Hanv atam mataro vaag. Kolyancho ves pollevn Harlan ani retire zalam...sorb ahankar sanddun atam Randall-rannanim firtam...

Stany Bela , Dubai Oct 02, 2013
ಜೆಂ ಘಡ್ತಾ ತೆಂ ಕವಿ ಆಂಡ್ರುನ್ ಬರಯ್ಲಾಂ. ಸಮ್ಜನಾತ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಎಚ್ಚೆಮಾನ್ ತೆಂ ಸಮ್ಜಯ್ಲಾಂ....

M M ALVARES , Mangalore Oct 02, 2013
Very Well illustrated, Thank you.

Alvin Mendonca , Miyar / Cordel Oct 02, 2013
ಕವಿತಾ ಸಮ್ಜಾತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಅರ್ಥ್ ಜಾಲೆಂ. Reflects present pathetic condition of our country.

ಉಬ್ಬ , ಮೂಡಬಿದ್ರಿ , ಹೈದ್ರಾಬಾದ್. Oct 01, 2013
ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ವಾಗ್ ಕೋಣ್, ಕೊಲೊ ಕೋಣ್, ಪೆಟೊ ಕೋಣ್ ಮಳ್ಳೆ೦ ಮಜ್ಯಾ ಮತಿ೦ತ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಜಾಲೆಂ. ಆಮ್ಚೆ ಫುಡಾರಿ ಆಜ್ "ಓರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ - ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್" , "ಕಾ೦ಗ್ರೆಸ್ - ಬಕ್ವಾಸ್", "ಪಾ೦ಚ್ ರುಪ್ಯಾಂನಿ ಜೆವಣ್", ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಣೊನ್ ಕೊರೊಡ್ ಸ೦ಖ್ಯಾಚಾ ಪ್ರಜೆಕ್ "ಕೊಲೊ" ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. "ಪವರ್" (ಕದೆಲ್) ಅನಿ "ಕವರ್"(ದುಡು) ಆಸ್ಚೆ ವಾಗ್ ಪೆಟ್ಯಾ೦ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಕೊಲ್ಯಾ೦ಕೀ "ಟಾರ್ಗೆಟ್" ಕರುನ್ ಆಸಾತ್. ಆಂಡ್ರ್ಯೂಚೆ೦ ಕವಿತಾ ಆನಿ ಎಚ್ಚೆಮಾಚೊ ವಿಮರ್ಸೊ - ದೊನೀ ರುಚ್ಲೆ.

ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ , ಮಂಗ್ಳುರ್ Sep 30, 2013
ನಾಗ್ಡ್ಯಾ ವಾಗಾಚೆಂ ವಿಣ್ಗೆಪಣ್ ಇತ್ಲ್ಯಾಯ್ ಕಾಂಟಾಳ್ಯಾಚೆಂ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜೊಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತುಜಿ ವಿಸ್ಕಳಾವ್ಣಿ ವಿಶೇಸ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ. ಅಸಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಅಸಲಿಂ ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ ಜರೂರ್ ಜಾಯ್.