ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ ಹೆನ್ರಿ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಗಾಂವಾನ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ಚೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ಕಿಟಾಳ್ ತಶೆಂ ಆರ್ಸೊ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್. ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್(1999), ಕಯ್ದ್ಯಾಚೊ ಕವಿತಾ(2004), ಭಾಮುಣಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ(2006) - ತಾಚೆ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಕವಿತಾ ಜಮೆ. ದೆವಾಕ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾಡೊ(2002), ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್ (2016)   - ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಸಂಗ್ರಹ್.  ಕೊಂಕ್ಣೆ ಶಿವಾಯ್ ಕನ್ನಡ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸಾಂನೀಯ್ ತೋ ಬರಯ್ತಾ. 

Recent Archives

ಆನಿ ತರೀ ಉಜ್ವಾಡು ಫಾಂಕೊಂ

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್        2013-07-11 13:47:11
  |     |  
ಆಯ್ತಾರಾ,
ಜೂನ್ ಸೊಳಾ ತಾರಿಕೆರ್,   ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ನಾನ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದಿಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಮ್ಯಾಂಗಲೋರಿಯನ್ ಡೊಟ್ ಕೊಮ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಮ್ಯಾಂಗಲೋರಿಯನ್ ಡೊಟ್ ಕೊಮ್ ಹ್ಯಾ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ನಾನ್ ಆಪ್ಣೆ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದಿಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ ಮಾತ್ ನಯ್ ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಂತ್ಲ್ಯಾಂಕೀ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ ಅಶೆಂ ಕಳೊನ್ ಯೆತಾ. ಮ್ಯಾಂಗಲೋರಿಯನ್ ಡೊಟ್ ಕೊಮಾಕಡೆ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಚಿನ್ನಾನ್ ಮ್ಹಳಾಂ -  ಆದ್ಲ್ಯಾ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ತಾಕಾ, ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮ್ಹಣ್ ನೇಮಕ್ ಕರ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಸೆವಾ ಕರುಂಕ್ ಏಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರುನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಖಂಯ್.  ದೆಕುನ್ ತಾಂಕಾ, ಮ್ಹಣ್ಜೇ ಬಿಜೆಪಿಗಾರಾಂಕ್,  ತೋ ರುಣಿ ಅಸ್ತೊಲೊ. ಆತಾಂ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ನವೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಆಯ್ಲಾ ದೆಕುನ್  ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ಧ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆ ರಾಜಿನಾಮೊ ದಿಲಾ ಖಂಯ್.  

ಆಜ್ಯಾಪಾಚಿ ಮಾತ್ ನಯ್ ಬೋವ್ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ್ ತಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಕಠೀಣ್ ಲಜೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ - ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ನವೊ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಅಸ್ಥಿತ್ವಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಚಡುಣೆಂ ದೇಡ್ ಮಯ್ನೊ ಜಾಲೊ. ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾನ್ ಫಳಿತಾಂಶ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ತಕ್ಷಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದಿಲೊ ತರೀ, ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಚಿನ್ನಾ -  "ಹಾಂವ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಎಕಾ ಪಾಡ್ತಿಚೊ ಮನಿಸ್ ನಂಯ್. ಚುನಾವಾ ವೆಳಾರ್ ಆಪ್ಣೆ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಪಾಡ್ತಿ ತರ್ಫೆನ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ಫಕತ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಬದ್ಲಿ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ ಕಾರಣಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದೀಜೆ ? ಹಾಂವ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದೀನಾ " ಮ್ಹಣ್ ಹಠಾಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ. ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಹಠಾಂತ್ ಬೋವ್‌ಶಾ,  ತಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡು ಪಿಂತುರಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಉಮಾಶ್ರೀ, ನವ್ಯಾ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರಾಂತ್  ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಖಾತ್ಯಾಚಿ ಮಂತ್ರಿ ಆಸಾ ದೆಕುನ್, ಆಪುಣ್ ವಯ್ರ್ ಪಡಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಣೆ ಲೆಕಾಂ ಘಾಲ್ಲಿಂ ಜಾಯ್ಜಯ್.  ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ತಾಚಿಂ ಲೆಕಾಂ ಚುಕ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮಾತ್ ನಯ್, ಲಜೆಕ್ ಪಡೊನ್ ಹುದ್ದೊ ಸೊಡ್ಚೆಪರಿಂ ಜಾಲಾಂ.  

ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ನಾ , ಜರೀ ಆಪ್ಣೆ ರಾಜಿನಾಮೊ ದಿಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ತರೀ , ಥೊಡ್ಯಾ ಖಬ್ರೆಮುಳಾಂ ಪ್ರಕಾರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಕಶೆಂ ವಜಾ ಕೆಲಾಂಗೀ ತಶೆಂಚ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ಯಾಂಕೀ ವಜಾ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಅಂದಾಜ್ ಆಸಾ. 

 

ವಿ.ವಿ. ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ವಜಾ ಕೆಲೆಂ.

 

ಮ್ಯಾಂಗಲೋರಿಯನ್ ಡೊಟ್ ಕೊಮಾಕಡೆ ಉಲಯ್ತಾನಾ  ಚಿನ್ನಾ ವ್ಹಡಾ ದವ್ಲತೆನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ - ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾರದರ್ಶಕತಾ ಆನಿ ಸಮಗ್ರತಾ ದವರ್ನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಮ್ ಹಾಂವೆ ಕೆಲಾಂ. ಮುಕಾರೀ ಹಾಂವ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಏಕ್ ಸಾದೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜಿ ಸೆವಾ ದಿತೊಲೊಂ !


ಅಕಾಡೆಮಿಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ಠರಾವಿಕ್ ಮಾಹೆತ್ ವಿಚಾರ್ನ್ , ಮಾಹೆತ್ ಹಕ್ಕಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಖಾಲ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲಿ ಮಾಹೆತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಂತ್ ಕಿತ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತಾ ದವರ್ಲ್ಯಾ  ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತನ್ಕೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾತ್ ಕಳತ್. ಹಿ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್. ದುಸ್ರಿ ಗಜಾಲ್ , ಹೊ ಮನಿಸ್ ಕೇರಳಾಚೊ. ಕೇರಳಾಂತ್ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಅನುದಾನಾನ್ ಚಲ್ಚಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಸ್ತಾನಾ, ತಾಣೆ ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಂತ್ ರಿಗೊನ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಶಿತಾಕ್ ಘಾಸ್ ಮಾರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಸಾದೊ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಸೆವಾ ಕರ್ಚಿ ತಾಕಾ ತಿತ್ಲಿ ಜಬ್ಬೊರ್ ಆಶಾ ಆಸಾ ತರ್, ಖಾರ್ವಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಸಾಂದೊ ಮ್ಹಣ್ ನೇಮಕ್ ಕೆಲ್ಲೊ ತರೀ, ತಾಣೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಕರಿಜಾಯ್.  

 

ಕೇರಳ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ - ಕೇರಳಾಂತು ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ - ಪಯ್ಯನ್ನೂರ್ ರಮೇಶ್ ಪಯ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್.

 

ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಕ್ “ ಜಾಗೊ  ಸೊಡ್ “  ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ – ಹಾಂವ್ ಸಾದೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್, ಆಕಾಡೆಮಿಕ್ ಮಾತ್ ನಯ್, ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮುದಯಾಕ್ ನಾಲಿಸಾಯೆಚಿ. ತಾಕಾ ಮಾತ್ ಸದ್ದ್ಯಾಚಾ ಸಮಿತಿಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಅಕಾಡೆಮಿಂತ್ ಸಾದೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಚಿ ಯೋಗ್ಯತಾ ನಾ , ಕಾರಣ್ ಸಾಂದ್ಯಾಪಯ್ಕಿ ಕೋಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರ್ ನಾಂತ್. ಇತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ ನಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಂಚೊ ಅಕ್ಮಾನ್,  ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಭೊಂಗೊಸ್ಥಳ್ ಜಾತಾನಾ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಚರಿತ್ರಾಚ್ ಪುಸುನ್ ಕಾಡ್ಚಿಂ ಪ್ರೇತನಾಂ ಚಲ್ತಾನಾ  ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಅವೆವಸ್ಥೆಕ್ ಸಾಥ್ ದಿಲಾ. ಹ್ಯಾ ಅವೆವಸ್ಥೆಂತ್ ಕಿತ್ಲೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಗುನ್ಯಾಂವ್ಕಾರ್‌ಗೀ ತಿತ್ಲೆಚ್ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಚೆ ಸಾಂದೆ ತಶೆಂ ಸಾಂದೇಯ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಗುನ್ಯಾಂವ್ಕಾರ್.

 

 

ಆಪ್ಣೆಂ ರಾಜಿನಾಮೊ ದೀವ್ನ್  ವ್ಹಡ್ಲೊ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಕೆಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿನ್ನಾ ಜರೀ ಗಾಜಯ್ತಾ ತರೀ, ಖರಿ ಗಜಾಲ್ ತಶಿ ನಾ. ಖರಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ - ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ನವೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಚ್ , 2013 , ಮೆ 14 ತಾರಿಕೆರ್, ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿನ್ ಪರಿಪತ್ರ್ ಪಾಟವ್ನ್ ಸರ್ವ್ ನಿಗಮ್ ಮಂಡಳಿಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಂಕ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಾಂಕ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಸುಚನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ( ಪತ್ರ್ ಸಂಕೊ : ಸಿ ಅಸು ಇ 111  ಶಿಸನೇ 2013 ) ಹೆಂ ಪರಿಪತ್ರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಚಿನ್ನಾನ್ 17  ತಾರಿಕೆರ್ ಹಾಂವ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದೀನಾ. ಹಾಂವೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದೀಜಾಯ್ ? ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ಕರಾಕ್‍ಚ್ ಸವಾಲ್ ಉಡಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಹಂಕಾರಿ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. [ ಬೊಕ್ಸ್ ಪಳೆಯಾ ]

 

 


ಹೆಂ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೂನ್ 4, 2013 ವೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರಾಕ್ - ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ಅಧಿಕಾರೇತರ್ ಹೆರ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ರಾಜಿನಾಮೊ ದೀಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಪತ್ರ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ( ಪತ್ರ್ ಸಂಕೊ : ಶಿಷ್ಠಾಚಾರ ಸಿಆರ್ 38 / 13 - 14 / ಪಿ 2 )  ಪೂಣ್ ಜಾಂವ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾನ್, ಜಾಂವ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ರಾಜಿನಾಮೊ ದಿಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ನಾ. ಪಾಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂತ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ಕಾರಾಕಡೆಚ್  ಹೆ ಮನಿಸ್ ವಾದಾಕ್  ರಾವ್ಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಸ್ಲಿ. ತಶೆಂ ತರೀ ಕದೆಲ್ ಉರವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್.  ಕೌತುಕಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜರ್ ಪರಿಪತ್ರಾಂತ್  ನಿಗಮ್/ ಮಂಡಳೆಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಂಕ್ ಕಾರಾಂ ದಿತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್ಲೆಂ ತರ್ , , ಅಕಾಡೆಮಿಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಪಕತ್ ನಿಗಮ್/ ಮಂಡಳಿ ಮ್ಹಣ್ ಮಾತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ವೊಗೆ ಬಸ್ತೆಗೀ ? ಜೆನ್ನಾಂ ಸರ್ಕಾರಾನ್  ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಚ್ಯಾ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್‌ಚ್ ರಿಯಾಯ್ತ್ ದಾಕಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ವಜಾ ಕೆಲಾಂ, ಆನಿ ಕದೆಲ್ ವಾಂಚಂವ್ಕ್ ಖಂಯ್ಸರೀ ಇಡೆಂ ಮೆಳಾಶೆಂನಾ ಮ್ಹಣ್ ಖಾತ್ರಿ ಜಾವ್ನ್  ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ನಾನ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದಿಲಾ ತೆಂ ಸ್ಪಶ್ಟ್.  ಹೆಂ ಬರಪ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಕೊಣೆಂಯ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದಿಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ. [ ತಾಂಕಾ ಜುನಾಚ್ಯಾ ಚಾರ್ ತಾರಿಕೆರ್ ನಿರ್ದೇಶ್ ಗೆಲಾ ಆಸೊನೀ ]

 

ಫಟ್ಕಿರ್‌ಪಣಾಚಿ ಪರಮಾವಧಿ -  ಕೊಣೆಂಯೀ ಮ್ಹಜೊ ರಾಜಿನಾಮೊ ವಿಚಾರುಂಕ್ ನಾ !   [ ಉದಯವಾಣಿ ಜೂನ್ 17, 2013 ]

 

ದಾಯ್ಜಿ‍ವಲ್ಡ್ ಡೊಟ್ ಕೊಮಾಚೆರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ : ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿಚ್ಯಾ ಆದೇಶಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ರಾಜಿನಾಮೊ ದಿಲಾ.

ಮಾಂಕೊಡ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕೀ ಏಕ್  ಮೀತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ನಾಕಾ ? ಹಿ ಕಸ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತಾ ? ಹೊ ಕಸ್ಲೊ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ್ ?


ಚಿನ್ನಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಗೀ ದಿಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಹೋಚ್ ಮುಕ್ಲೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಆನಿ ಹೇಚ್ ಸಾಂದೆ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂಗಟನಾಂನಿ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ , ವಿದಾನ್ ಸೌದ ಆನಿ ವಿಕಾಸ ಸೌದಾಚಾ ಬೊಲ್ಕಾಂವಾಂನಿ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರ್ತೇ ಆಸಾ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಹುದ್ದ್ಯಾ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ತಂಬು ಮಾರ್ನ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ತಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಾಹಿತೀಕ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಸಾಂದೆ ಜಾಂವ್ಕ್-  ಸಾಹಿತಿ ನಯ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂನಿ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್  ಏಕ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಪತ್ರ್ ಸಯ್ತ್ ಬರಯ್ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಂನಿ,  ಹ್ಯಾ ಪರಿಂ ಲೆಂಬೆಂವ್ಚೆಂ ಪಳಯ್ತಾನಾ - ಆಮ್ಚಿ ಸಮಾಜ್ ಆನಿ ಸಮುದಾಯ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಅಧೋಗತಿಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಗಾಯ್ ? ಮ್ಹಣ್ ಕಾಂಠಾಳೊ ಯೆತಾ.    


ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಚಡುಣೆಂ ವರ್ಸಾಂತ್ ಚಾಳಿಸ್ ತೆ ಪನ್ನಾಸ್ ಲಾಕ್ ರುಪಯ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೆಂ ಅನುದಾನ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಅನುದಾನಾಂತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಕ್‌ಚ್ ಚಡುಣೆಂ ಮಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಹಜಾರ್ ಖರ್ಚ್ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಂದಾಜ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಕೋಣ್ ಅಸಾಹಿತೀಕ್ ಮನಿಸ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಗಲೀಜ್ ಹಂತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ದೆಂವ್ತಾ ಆನಿ ಆಮಿ Writers are fighters ಮ್ಹಣ್ಚೆ  ಬರಯ್ಣಾರ್ ವೊಗೆ ರಾವ್ತಾಂವ್ ವಾ ತಾಂಣಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಪ್ರಾಕ್ ಸಾರಯಿಲ್ಲೆಂ ಮೊಂವ್ ಲೆಂವೊನ್ ಬಸ್ತಾಂವ್ ತರ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ ಹಾಂವ್.


ಆತಾಂ , ಕೋಣ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಪುರೊ - ಏಕ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ಕಿತೆಂ ಕೆಲಾಂ ?

 

ಏಕ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ , ಕಿಟಾಳ್ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಕಕಾಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ , ಜ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ - ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಂತ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಜಾತೇ ಆಸಾ,  ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ನಿರಂತರ್ ಆವಾಜ್ ಉಟಯ್ತೇ ಆಯ್ಲಾಂ.  ಕೋಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀಂವ್, ದೀನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವೊಂ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕರ್ನ್ಂಚ್ ವೆತಾಲೊಂ ಜಶೆಂ ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ ಕರುನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಹಾಂವೆ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ನಿದೊನ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್ ? ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಥೊಡೆ ಮ್ಹಣಾಲೆ – ಹಾಂವ್ ಅಶೀರ್ ಮನೋಬಾವಾಚೊ. ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ಲೇಕನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಎಕಾ ಪತ್ರಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಸಲಹಾ ದಿಲಿ. ಪೂಣ್ ರುಣಾಂಚ್ಯಾ ,  ರೀಣಾಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ಸೊಡ್‍ದೊಡಿಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸಾಂಕ್ಳೆಂನಿ ಬಿಗ್ದೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಪತ್ರಾನ್ ಹೆಂ ಬರಪ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾ. ಪೂಣ್ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಕುಟಾಮ್ ಪತ್ರಾನ್ ಹೆಂ ಬರಪ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲೆಂ.  ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉದ್ಯಮಿ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಥೊಡೆ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಸಯ್ತ್ ಮ್ಹಜೆಕಡೆ ನಿಶ್ಟುರ್ ಜಾಲೆ. ಆಮ್ಕಾಂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕೆಲೊಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಖಿಳಾಂಚೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಪೂಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂನಿ ಅಸಾಹಿತೀಕ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚೊ ಪಾರೊ ಕರುಂಕ್ ವಚೊನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಜಾಲಾಂ ತಾಚಿ ಖಬರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ, ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ನಾ.  ಶೀದಾ ನಿಶ್ಟುರ್ ಜಾಲ್ಯಾಂಚೇರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕುಸ್ಕುಟಾಚಿ ಬೆಜಾರಾಯ್ ನಾ. ಪೂಣ್ ಜ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಅನ್ಯಾಯಾ ವಿರೋಧ್ ಆವಾಜ್ ಕಾಡಿಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೊ , ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ಮೋಲ್ ಆನಿ ವಜನ್ ಆಸ್ಲೆಂ ,  ತಾಂಣಿ ಮಾವ್ನ್ ರಾವೊನ್ ಆನಿ ದಾಕ್ಷೆಣೆಕ್ ಪಡೊನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಮಾಂಟೋವಾಂತ್ ವಚೊನ್ ಮಾನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಘೆವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಪೂಣ್  ಅಕಾಡೆಮಿಂತ್  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್  ಆನಿ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಕೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮರ್ಯಾದ್ ಮೆಳಾನಾ ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂನಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ಸುಚಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಮಿತ್ರಾಂಕ್ ವಿಪ್ರೀತ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಲೆಂ ತರೀ , ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಅಠಲ್ ರಾವ್ಲೊಂ. ರಾಕ್ಣೊ ತಸಲ್ಯಾ ವಯ್ಬವೀಕ್ ಚರಿತ್ರಾ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಅಮೃತೋತ್ಸವಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ , ಖರಿ ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂ ಬಿಸ್ಪಾಚಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ಹಾಡ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್,  ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ವಚೊನ್ ಭೆಟ್ಲೊಂ. ಪೂಣ್ ಸಾಯ್ಬಾಂಕ್ ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಿರಿಸ್ತಾಂವ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚೆರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಂತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಅನ್ಯಾಯಾಚ್ಯೊ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಸುತಾರಾಂ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲ್ಯೊ ಮಾತ್ ನಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಮೇಳ್ ಉಗ್ತಾಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಫ್ರಬಾಕರ ಭಟ್ ಏಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಸಾಯ್ಭಾನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ವಿಚಾರ್ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ,  ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಮಾಚೆರ್ ಬೆಸಾಂವ್ ಘಾಲ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಾಡ್ಲೊ ತರೀ, ತೆ ಘಡ್ಯೆ ತಾಂಕಾಯೀ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಚಿ ಗಂಬೀರಾಯ್ ಕಿತ್ಲಿ ಸಮ್ಜಾಲಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಬರ್ ನಾ.  ಪೂಣ್ ರಾಕ್ಣೊ ಅಮೃತೋತ್ಸವಾಕ್ ಚಾಲನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಕಾಡೆಮಿಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾನ ಬಿಸ್ಪಾಚಾ ನದ್ರೆಸಮೊರ್ ಜೆನ್ನಾಂ,  ಉಜ್ವಾಡು – ಕಾಳೊಕು ಮ್ಹಣ್ ವೀಕ್ ವೊಂಕೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ - ತವಳ್ ತರೀ ಸಾಯ್ಬಾಂಕ್ ಹಾಂವೆ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಶೆಲ್ಲೊ ಸಂದೇಶ್ ಪಾವ್ಲೊ ಅಶೆಂ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾ.


ಜೆನ್ನಾಂ ಉಜ್ವಾಡು ಪಿಂತುರಾಕ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ಸಿನೆಮಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಯ್ಲಿ , ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾನ್,  ಕಿರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಸರ್ವ್ ಸಿನೆಮಾಂಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ಮಾರ್ನ್ ಕಾಡ್ನ್ , ಉಜ್ವಾಡು ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ 35 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಮಾತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಂತುರ್ ಮ್ಹಣ್  ಪತ್ರಾಂನಿ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ದಿಲೆಂ, ತವಳ್ ಹಾಂವೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಕಕಾಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಹ್ಯಾ ನಾತ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾ ಪತ್ರಾಕ್ ಬರಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವಾಕ್ಮೂಲಾಚೆಂ ಖಂಡನ್ ಕರುನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ಪಾಟಿಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಕೆಲಿ.  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿರಿಸಂಪದ್ ಹ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಾನ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಾರಾಯಣ ಖಾರ್ವಿನ್ ಸಯ್ತ್  ಚಲಯಿಲ್ಲೆಂ ,  ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆಂ  ವಾರ್ತಾಪತ್ರ್ ಮಸ್ತುನ್ ಕಾಡ್ನ್, ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ತೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ಉಜ್ವಾಡು ಕರ್ತಾನಾಂಯ್ ಹಾಂವೆ ಅವಾಜ್ ಉಟಯ್ಲೊ. ಚಿನ್ನಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಿತ್ಲಿ ಉಜ್ವಾಡುಮಯ ಕರ್ನ್ ಸೊಡ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ - ತಾಚ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಪಯ್ ತಸಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಬಾರಾ ತೆ ತೆರಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ಸಯ್ರೆ ಕರ್ನ್ ರೂಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕೆಲೆಂ. ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ವೆಬ್‌ಸಾಯ್ಟಿರ್ ಶೆಣಯ್ ಗೊಂಯ್‌ಬಾಬ್ ಆನಿ ಮಾದವ ಮಂಜುನಾಥ ಶಾನುಭಾಗ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ - ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಆನಿ ತಾಂಣಿ ರಚುನ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಮೆಲ್ಲೆ ಲೆಕಾರ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ಇತ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಘಡ್ತಾನಾ ಸ್ಥಾಯೀ ಸಮಿತಿಂತ್ ಸಾಂದೊ ಆಸ್ಚೊ ಆನಿ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಅಕಾಡೆಮಿಂತ್ ಏಕ್ ಮಾತ್ ಆಸ್ಚೊ ಕಿರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಾಂದೊ ವಗೊ ರಾವೊನ್ ಸೊಭಾಯ್ ಪಳೆತಾಲೊ. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆ ಬರಯ್ಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ – ಭಿತರ್ ರಾವೊನ್ ಅನ್ಯಾರ್ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ರಾಜಿನಾಮೊ ದೀವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಯಾ. ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರ್ಯಾಂ.  


ಹಾಂವೆ ಉಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಾಜಾಕ್ ಕಿಟಾಳ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಪಯ್ಸ್ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂನಿ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಪಾಟಯಿಲ್ಲಿ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಆವಾಜ್ ಉಟಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಉಟಯ್ಲೊಚ್ ನಾ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಸಯ್ತ್. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಥೊಡೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿಂತ್ಯ್ಲಾ ಅವೆವಸ್ಥೆಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದೀಲಾಗ್ಲೆ. ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಸಲಹಾ ದಿಲಿ - ತುಕಾಯೀ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಸೊಡ್‌ದೊಡ್ ಕರುನ್ ಘೆವ್ನ್  ಚಾರ್ ಕಾಸ್ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಫಾಯ್ದೊ ಕರ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಜೊ ? ಪೂಣ್ ಹಾಂವ್ ಮಾತ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ  ಕಿತ್ಲಿಂ ಆಪವ್ಣಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕಾರ್ಯಾಂತೀ ಅಕೇರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ.  ಹಾಂವೆ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲ್ಲೊ.  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಮರ್ಯಾದ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಅವೆವಸ್ಥೆಚೊ ಹಾಂವ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಅರ್ಥಾರ್ ವಾಂಟೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ನಾ. ಹಾಚೇ ಪ್ರಾಸ್ ವರ್ತಿ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ,  ಏಕ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದುಸ್ರಿ ನಾ.


ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಂತ್ ವ್ಹಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಅವೆವ್ಹಾರ್ ಚಲ್ತೇ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮೂರ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೀಚ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ನಾಂವಾರ್ ಮಾಹೆತ್ ಹಕ್ಕ್ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಖಾಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಥಾವ್ನ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ವೆವ್ಹಾರಾಂಕ್ ಲಗ್ತಿ ಮಾಹೆತ್ ವಿಚಾರ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ಚಡುಣೆಂ ಮಯ್ನೊಭರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಕವ್ನ್ , ಕಾಮೆಲಿ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ನಿಬಾಂ ದೀವ್ನ್ , ಹಾಂವೆ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲಿ ಮಾಹೆತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಹಾಂವೆ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಏಕ್ ಮಾತ್ ಕಿರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಾಂದ್ಯಾಚಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾರೀ , ಕಾಂಯ್ಚ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ನಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಅವೆವಸ್ಥೆಂತ್ ಬುಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜೆನ್ನಾ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲಯ್ತಾ – ವಿಚಿತ್ರ್ ದಿಸ್ತಾ. ಸಂತಾಪ್ ಯೆತಾ.


ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಹೆತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರ್ನ್  ಆಕಾಡೆಮಿಂತ್ ಚಲ್ಚೊ ಆರ್ಥಿಕ್ ಅವ್ಯವಹಾರ್ ಧಾಂಪುಂಕ್ ಪ್ರೇತನಾಂ ಕರ್ಚೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಬರಯ್ಲಾಂ ಮಾತ್ ನಯ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಂಚ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಗೆಲ್ಲೆ ತವಳ್ ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖ್ಯಾಚಾ ಆಯುಕ್ತಾಕ್ ಖುದ್ಧ್ ಮೆಳೊನ್,  ಕಶೆಂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಂತ್ ಸಾಹಿತಿ ವಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ವಳಕ್ ಆಸ್ಚೆ ಸಾಂದೆ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಇತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ ನಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಕಕಾಂಚೊ ಎಕ್ವಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ (ರಿ) ಹಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಹ್ಯಾ ನಾತ್ಯಾನ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಚೊ ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ, ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಂತ್ರಿ ತಶೆಂ ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಪತ್ರ್ ಬರವ್ನ್ , ಸದ್ಧ್ಯಾಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಂತ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಸಾಂದೆ ನಾಂತ್ ದೆಕುನ್ ತಿ  ಬರ್ಕಾಸ್ತ್ ಕರುನ್ ,  ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ನವ್ಯಾನ್ ಸಾಂದೆ ರಚ್ತಾನಾ ಫಕತ್ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಲೆಕಾಕ್ ಧರಿಜಾಯ್, ಆನಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಹಿತಿ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕಾಕ್ ಧರ್ತಾನಾ ತಾಣೆ ಉಣ್ಯಾರ್ ಉಣೆ ದೋನ್ ತರೀ ಸೃಜನ್‌ಶೀಳ್ ಬೂಕ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರುನ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆಂ ನಿಯಮ್ ಕಡ್ಡಾಯೆನ್ ಪಾಳುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್  ಮ್ಹಣ್ ವಿನತಿ ಕೆಲ್ಯಾ.


ಆಜ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷಾನ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಅವೆವಸ್ಥೆಚೊ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ಸಾರ್ಕೊ ಜಾಲಾಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಝುಜಾಂತ್ ಖಾಸ್ಗೆನ್ ಹಾಂವ್, ಕಿಟಾಳ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಕಕಾಂಚೊ ಎಕ್ವಟ್ ಶೀದಾ ಮೆತೆರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾಂವ್ ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಶ್ರೇಯಾಚೊ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ವಾಂಟೊ ಆಮ್ಕಾಂಯೀ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ಅರ್ಧೆಂ ಝುಜ್ ಆತಾಂಯೀ ಬಾಕಿ ಆಸಾ. ತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಮರ್ಯಾದ್ ಮೆಳಜೆ. ಏಕ್ ಸಾಹಿತೀಚ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ನೇಮಕ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಆಜ್ ಸಂಗಟನ್ ಆನಿ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಸಾಮರ್ಥಿ ಆಸ್ಚೆ ಸಾಹಿತಿ ಕಾಂಯ್ ಉಣೆ ನಾಂತ್. ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆಸಾ.  ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್, ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ , ಜೇಮ್ಸ್ ಆನಿ ಶೋಭಾ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ತಸಲಿಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿಂ ಸಾಹಿತೀಕ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ರಿತಿನ್ ತಾಕಾ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ತಾಂಕ್ತಾ ಆನಿ ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್ ತಸಲ್ಯಾ  ಮೀಡಿಯಾ ಕಂಪ್ಣೆಚೆಂ ಆಡಳ್ತೆಂ ತೋ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾ ತರ್ , ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್  ನಜೊ ?  ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ ಎಫ್ ಡಿಸೊಜಾ ತಸಲೊ ಸಾಹಿತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ನವಿ ದಿಲ್ಲಿ ಹಾಚೊ ಜೆರಾಲ್ ಕಾವ್ನ್‌ಸಿಲಾಚೊ ಸಾಂದೊ ತಶೆಂ ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥಾಚೊ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಸೆವಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ , ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ತರ್, ತಾಣೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ? ಮಾತ್ ನಯ್,  ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ , ಡೊಲ್ಪಿ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ತಸಲೆ ಜಾಯ್ತೆ ಶಾತಿವೊಂತ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಆಮ್ಚೆಮಧೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ , ಬರವ್ಪಿ ನಯ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ  ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾಯ್ನಾಯೆ. ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜರಿ ಸಾಹಿತಿ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಅರ್ವಾಸ್ ತರೀ ಸಾಂದೆ ಜಾವ್ನ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ನೇಮಕ್ ಜಾಲೆ ತರ್ ಮಾತ್ ಆಮಿ ಸುರು ಕೆಲ್ಯಾ ಝುಜಾಚೊ ಶೆವೊಟ್ ಬರೊ ಜಾತೊಲೊ.  ಹೆ ಖಾತಿರ್  ಸಂಘಟಿತ್ ಆನಿ ಸಮರ್ಪಿತ್ ವಾವ್ರಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್. ಖಂಯ್ ಚುಕ್ತಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗಾ.

 

ಅಕಾಡೆಮಿಂತ್ -  ಚಿನ್ನಾಚಿ ಚಡ್ಣಿ ಆನಿ ಪಡ್ಣಿ :

 

♦     ಕಾಳೊಕು , ಉಜ್ವಾಡು , ಅಂದಕಾರು

♦     ಚಿನ್ನಾಕ್ ದೆಂವಯಾ

♦     ಚಿನ್ನಾ , ಆತಾಂಚ್ ರಾಜಿ ದೀರೆ ಮುನ್ನಾ

     ಕುರ್ಚೀ ಕೆ ಲಿಯೆ ಕುಛ್ ಬೀ ಕರೇಗಾ . . .

♦     ರಾಜಿನಾಮೊ ದೀನಾ - ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ನಾ

     ವೀಕ್ ವೊಂಕೊನ್ ಅಮೃತ್ ಉತ್ಸವಾಕ್ ಚಾಲನ್ ?

♦     ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ನಿದೊನ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್ ?

     ಅಕಾಡೆಮಿಂತ್ಲೆಂ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ . . . ವ್ಯಾಕ್ !

     ಕೊಡ್ಯಾಳಾಂತು ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ನಾಚೆಂ ಉಜ್ವಾಡು

     ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಮೊದ್ಯಾನೆ ರಾತಿಂ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾರೀ ತಯಾರ್ - ಚಿನ್ನಾ

♦     ಹಾಂವ್ ತೃತೀಯ ಶಕ್ತಿ - ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ನಾ

♦     ಚಿನ್ನಾಕ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ನೆಮ್ಲಾ. ಆಮಿ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಯೆತ್ ?  - ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಅಲ್ವಾರಿಸ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್.

♦     ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ , ಕೇರಳಾಚೊ ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್

 

COMMENTS

Maxim Lobo , Bangalore Jun 24, 2013
HM has vociferously highlighted the irregularity in the academy, exposed the wrong and made moves to turn the tide. Kudos! Will the academy have the good fortune of being presided over by Melvyn Rodrigues or Edwin JFD as suggested by HM? Only if the academy is worthy of them! Or else, once again those that flex their muscles will have won the day. Then and now, they are all same aren t they? Only the faces may have changed.

Albert Mascarenhas , Vamanjoor, M lore. / Israel. Jun 21, 2013
Well done HM Sir, Congrats. Kittall ani Konkni leakakancha ekvotaso adhyaksh zaavn, Sahithi nai asullyan adhyksh zaavnk nozo, ani Kendre saahithye Academy che niyam palonk zaai, mhullya thumcha wakmoolak mhozo purtho sahamath asa. Academy bitherlya Cristhav sandyak, theshe amcha Bhisp Saibank, Amchaank zavnso annyay kithyak somzalnaa...? The yee..., Bhayr yevnk, ani ekvatith prathibhatanak ulo detha yee....? ? Yedolcha thumcha urdya ladayenth thumka zaith labhulle berim purthya ladayenth zaith thumche zaav mhonn ashetham, maagtham. All the Best.

Melwyn , Pernal Jun 20, 2013
Congrats HM Sir, this is a victory for KITTALL. U have suggested few names for the future President of K.S.A., but I feel, there will not be any other person than you suitable for this said post. (Pls dont delete the last line)

Francis lobo , Bejai/Mangalore Jun 19, 2013
I fully agree with Suresh Shenoy people who really work for Konkani language do not get recognition. Today Konkani sahitya academy and Konkani has been dominated by people of Mangalore whether it is GSB or Konkani Catholics. There is a literal fight between these two communities as it was in the past or today . This is why we have different Konkani organisations in Mangalore,of these communities working independently without any connectivity. I have worked for many years in the Hubi- North Kanara region. There are lot of people who write, read and speak konkani. I have not found anybody being recognised for their literary achievement. The same bipartisan attitude still exists between the Goan Konakni and Karnataka Konkani people and both work independently without recognizing the actual contribution of either of them. So we have today Roman, Mangalore, Karwar, Dharwar,Malyalee etc etc Konkanis and there is no right representation for each of them either in the Goan or Karnataka Sahitya academy.We should bridge this divide first and then talk about which community we belong. It is telling like "I am Secular " and not doing anything in this direction

ಆರಗೋಡು ಸುರೇಶ ಶೆಣೈ , ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ Jun 19, 2013
ಹಾಯ್, ತುಮ್ಮಿ ಬರೆಯಿಲೆ ವಿಂಗಡ ಖಂಚೇ ವಿಷಯಾ ಖಾತ್ತಿರಿ ಮಾಕ್ಕಾ ಸ್ಪಷ್ಟ ಖಬರ್(ಮಾಹಿತ) ನಾ, ಜಾಲಯಾರಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತೀಂಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆನಿ ಸಾಂದೊ(ಸದಸ್ಯ) ಜಾವ್ಕಾ ಮ್ಹಣಚ ಏಕ ವಿಷಯಾಂತು ಮೆಗೆಲೆ ಸಹಮತ ಆಸ್ಸ. ಕಿತಯಾಕ ಮ್ಹಳಯಾರಿ ಹಾಂವ ಘೆಲೀಲೆ 25 ವರ್ಷಾ ದಾಕೂನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಚಾನ ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಭಾ ಮ್ಹಣಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ಪತ್ರ ಪ್ರಕಟ ಕರ್ತಾ ಆಸ್ಸ. ಜಾಲಯಾರಿ ಆಜಿಥಾಂಯಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ದಾಕೂನು ಮಾಕ್ಕಾ ಖಂಚೇಯಿ ನೈತಿಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸೈತ ಮೇಳ್ನಿ. 2009 ಂತು ಹೇ ಪತ್ರಾಕ 20 ವರ್ಷ ಭರಲೆ ಉಡಗಾಸಾಕ ಕೊಂಕಣಿಂತು ವಿಂಗವಿಂಗಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಾಚೆ 20 ಕೊಂಕಣಿ ಕೃತಿ ಸೈತ ಹಾಂವೆ ಪ್ರಕಟ ಕೆಲ್ಲೆ. ಹಾಂತು ಮೆಗೇಲೆ ಉತ್ತರ, ಏಕಳಿಮಾಯಿ ದೊಗ್ಗ ಸುನ್ನ(ಕಾದಂಬರಿ), ಮಾಕ್ಕೇಕ ಎಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಜಾವಚಾಕ ನಜ್ವೆ?(ಲ್ಹಾನ ಕಾಣ್ಯಾ ಸಂಗ್ರಹ), ಏಕ ಸೊಯರಿಕ ಸೊದ್ದೂನು ಪಳೆ(ಹಾಸ್ಯ ಲೇಖನ ಸಂಗ್ರಹ), ರೀಣ ಕೋರ್ನೂ ಜಾಲ್ಯಾರಿಚಿ ತ್ಹೂಪ ಖಾವಕಾವೇ?(ಚರ್ಡುಂವ ಕಾಣ್ಯೋ), ಆಮಗೇಲೆ ಪರಬ, ಅಶ್ಶೀ ಜಾವ್ಚೆ ಆಸ್ಸ, ಗಂಗೇಚಾ ಯಮುನೇಚೈವ..(ಉದ್ಕಾ ಖಾತ್ತಿರಿ ಕೃತಿ), ಆಮಗೇಲಿ ಕೊಂಕಣಿ, ಕೊಂಕಣಿ ಜೋಕ್ಸ್, ಏಕ್ಕಾ ಹೆಜ್ಜೆ ಇತ್ಯಾದಿ 10 ಪಶಿ ಚ್ಹಡ ಕೊಂಕಣಿ ಕೃತಿ ಸ್ವತಃ ಬರಯಲ್ಯಾರಿಚಿ ಆಜಿಥಾಂಯಿ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಚಾನ ತುಮಗೇಲೆ ಸೇವಾ ಆಮಗೇಲೆ ನಜರಾಂತು ಆಸ್ಸ ಮ್ಹಣಚೆ ಏಕ ಸೌಜನ್ಯಾಚೆ ಪತ್ರ ಸೈತ ಬರೆಯಿನಿ. ಹ್ಯಾ ಪೂರಾ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ತರಪೇನ ಭಾಷೆ ಖಾತ್ತಿರಿ ವಾವ್ರೋ ಕೆಲೀಲ್ಯಾಂಕ ಮನ್ನಣ ನಾ ಮ್ಹಣಚೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮುಖಾವೈಲೆ ದಿವಸಾಂತು ಪೂಣಿ ತ್ಯಾ ಧೋರಣ ಸಮ ಜಾಂವೊ ಮ್ಹಣು ಆಶಯ ಕರ್ತಾ. ದೇವು ಬರೆಂ ಕೊರೊಂ ಆರ್ಗೋಡು ಸುರೇಶ ಶೆಣೈ ಸಂಪಾದಕು, ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಭಾ,

G.W.Carlo , Hassan Jun 17, 2013
ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾದೆಮಿ? What is this? ಪಯ್ಲೆಂ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮೀಸ್ ರಜಾರ್ ಕರಾ. ಸರ್ವ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾತೆಲೆಂ!

Alphonse Mendonsa , Pangla Jun 17, 2013
Dear HM, Whatever may be the statements, no one is going to believe him and he tried his level best to hold on the chair and earn as much as possible without doing any work for Konkani Academy. It is a shame that our so called konkani leaders kept quiet for long and not raising this issue at all. All the members in the Academy belong to other konkani community whereas 90% literary work was done by Catholic konkans and when catholic konkans are marginalised and deprived of their right , what the leading konkani organizations were doing ? Why they kepy quiet? What a shame to us. I read some konkani bachao organization went to Bangalore to fight for Konkani in Bangalore. Why they closed their eyes to the injustice being done to konkani at home town ? I think there is something very fishy going on and as you said the accountability is kept secret even withholding the information under RTI. I think now it is time to come open and get these academy management to comply with the request for accountability. It was sad that they refused to fund the English-konkani dictionery being brought out by Prof Stephen, which is a need of hour. Then what konkani seva this Academy is doing? Where are our so called leader and our news papers running big slogans like: KONKNI ULOI, KONKI UROI?? WHY THEY ARE NOT FIGHTING FOR THE KONKANI CAUSE?

Stephen Quadros , Permude Jun 17, 2013
Hya amchya bhavan English-Konknni dictionaryk akademilagin poishe nant mullhen.

Pradeep Pinto , Abudhabi Jun 17, 2013
ಸರ್ ಹಿ ಜೀಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಆನಿ ತುಮಿ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಚಳ್ವಳೆಚಿ ಜಾವ್ನ್ ಅಸಾ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಅನ್ಯಾಯಾ ವಿರೋದ್ ತುಮಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಫಾವೊ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ. ಏಕ್ ಕೇರಳಾಚೊ ಮನಿಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡಮಿಚೊ ಅದ್ಯಕ್ಶ್ ಕಸೊ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆತಾಂಯೀ ಮಿಸ್ತ್ಹೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ಅಮ್ಚಾ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ಇತ್ಲೆ ಮುಕೆಲಿ ಆಸ್ತಾನಾ, ಹ್ಯಾ ಅನ್ಯಾಯಾ ವಿರೋದ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರುಂಕ್ ಫುಟ್ವಲೆಂ ನಾ ಹಿ ವ್ಹಡ್ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್. ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಪುಣೀ ಅಮಿ ಹರ್ಯೇಕ್ಲೊ ಜಾಗೆ ಜಾವ್ನ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಅನ್ಯಾಯಾಕ್ ವಿರೋದ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮ್ಹಜಿ ಆಶಾ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸಾಹಿತಿ ನಯ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ , ಸಾಂದೆ ಕರುಂಕ್‌ಚ್ ನಜೊ.