ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ ಹೆನ್ರಿ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಗಾಂವಾನ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ಚೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ಕಿಟಾಳ್ ತಶೆಂ ಆರ್ಸೊ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್. ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್(1999), ಕಯ್ದ್ಯಾಚೊ ಕವಿತಾ(2004), ಭಾಮುಣಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ(2006) - ತಾಚೆ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಕವಿತಾ ಜಮೆ. ದೆವಾಕ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾಡೊ(2002), ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್ (2016)   - ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಸಂಗ್ರಹ್.  ಕೊಂಕ್ಣೆ ಶಿವಾಯ್ ಕನ್ನಡ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸಾಂನೀಯ್ ತೋ ಬರಯ್ತಾ. 

Recent Archives

ಹೆ ರಾಕ್ಣೆ - ಭಾಶೆಚೆ ? ಭಾವಾಡ್ತಾಚೆ ?

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್        2013-07-10 22:07:22
  |     |  
ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ
ದಿಸಾಂನಿ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ಚ್ಯಾ ಸುತ್ತುರಾಂತ್, ಮಾದ್ಯಮಾಂನಿ ಮಿರವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯೊ -   ವಾಟೆದೆಗೆರ್ ಆನಿ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮಾಟ್ವಾಂನಿ  ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಖೆಳಾಂಚ್ಯೊ ವರ್ದ್ಯೊ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಹಾಸೊಂಕ್ ಯೆತಾ.  ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್,  ಜಶೆಂ ಆದಿಂ ಖೆಳ್ ಸಾದರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳೆಂಚ್ಯೊ ಲೊರಿಯೊ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾನಾ ಎಕಾ ನ ಎಕಾ ಪೂನ್ ಶೆತಾಚಾ ಕೃಪಾಪೋಶಿತ ಬ್ಯಾನರಾಖಾಲ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾಲ್ಯೊಗೀ  ತಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚೊ ಖೆಳ್ ಖೆಳಂವ್ಚೆ ಟೆಂಪೆ  ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಡ್ತಿಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ಘೆವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲ್ಯಾಂತ್.  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಕ್ ಆಜ್ ಹಿ ಗತ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ ? ತೇಂಯ್  ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ? 

ಫಾ| ಸ್ಯಾಮ್ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಣೆ ಎಕಾ ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಆತಾಂಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಆಸಾ. ತಾಣೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ - ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಸಪಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ - ಬರೀ ಕರ್ನ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಶಿಕ್ಚಿ, ಅಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗೊ ಜಾಂವ್ಚೊ, ಸೆಮಿನರಿಕ್ ವೆಚೆಂ ಆನಿ ಏಕ್ ಆದರ್ಶ್ ಪಾದ್ರಿ ಜಾಂವ್ಚೊ. ಹೆಂ ‘ಆಪವ್ಣೆಂ’ ಚುಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಗಲ್ಫ್ ‘ಆಪವ್ಣೆಂ’.   ರೆವೆಂತ್ ಇಲ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಘೊಳ್ಚೆಂ. ಕಾಮ್ - ಕಾಜಾರ್ - ಘರ್ - ಕುಟಮ್. ದುಡು ಕಮಾಂವ್ಚೊ ಆನಿ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾತಚ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಸದಾಂ ಮೀಸ್ , ಕುಮ್ಸಾರ್ ಆನಿ ಮೀಸಾಂತ್ ಕುಮ್ಗಾರ್ ವಾಂಟ್ಚೆಂ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್,  ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಅಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗೊ ಜಾಂವ್ಚೆಂ. ತಾಣೆ ಘಟ್ಟ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ - ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕಿರಿಸ್ತಾಂವ್ ದಾದ್ಲೆ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ದೊರ‍್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಚಿಂತೂಕ್ ಸಕಾನಾಂತ್ ದೆಕುನ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಬರಿಶೀ ಮರ್ಯಾದ್ ನಾ.  

ಫಾ| ಸ್ಯಾಮಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾಕ್ ದೋಗ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾಲೆ. ಪೂಣ್ ತಾಣೆ ತವಳ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ  ಗಜಾಲ್, ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾಂ - ಆಜ್‌ಯೀ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ನಾ.  ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಯಾಚ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಪುಡಾರ‍್ಯಾ೦ಕ್ ಘೆಯಾ, ದಾಕ್ತೆರ್ ,  ಇಜ್ನೆರ್ ತಸಲ್ಯಾ ವೃತ್ತಿಪರಾಂಕ್ ಘೆಯಾ , ಉದ್ಯಮಿಂಕ್ ಘೆಯಾ ವಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್‌ಚ್ ಘೆಯಾ. ಆತಾಂಯೀ ಚಡಾವತ್  ಪಾದ್ರಾಬ್ಯಾಂಚಾಚ್ ಲೋಬಾಕ್ ಧರ್ನ್ ಉಮ್ಕೊಳ್ಟಾತ್. ಮಾಗಿರ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ಯಾಂಕ್ ದುರ್ಸಾತಾತ್ - ಹೆ ಆಮ್ಕಾಂ ವಾಡೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾಂತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ? ಕೊಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ತುಮ್ಕಾಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಲೋಬಾಕ್ ಧರ್ನ್ ಉಮ್ಕೊಳೊಂಕ್ ?  ಸಂಸಾರ್ ಎದೊ ವ್ಹಡ್ ಆಸ್ತಾನಾ.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ರಾಜಕೀಯ್  ಫುಡಾರ‍್ಯಾಂಕ್ ಕಿರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚೊ ವೋಟ್ ವೊಡ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ನಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಥಳೀಯ್ ಭಾಸ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಸಾರತುಕಾಯೆನ್ ಏಕ್ ಭಾಶಣ್ ಕರುಂಕ್ ಕಳಾನಾ.  ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ದಾಕ್ತೆರಾಂಕ್ ಹೆರ್ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರ್ಯಾಂನಿ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ವಿಭಾಗ್ ಮುಕೆಲಿ ಜಾಂವ್ಚೆ ತಿತ್ಲಿ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್  ನಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಉದ್ಯಮಿಂಕ್ ಹೆರ್ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಸಾಂಗಾತಾ ಭರ್ಸೊನ್ ಬಿಜ್ನೆಸ್ ಕರುಂಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾ.  ಆಮ್ಚ್ಯಾ  ಚಡಾವತ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್  ರೋಸ್, ಕಾಜಾರ್.  ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ವ್ಹಾಣೊ ಆನಿ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ವಿಷಯಾಂಚೇರ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಸಯ್ತ್ ಕಳಾನಾ. ( ಏಕ್ ದೋನ್ ಅಪವಾದ್ ಆಸ್ತಿತ್ )  ದೆಕುನ್ -  ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್  ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಪಾಡ್ತಿ , ಚಡಾವತ್ ದಾಕ್ತೆರಾಂಕ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯೊ ಆಸ್ಪತ್ರ್ಯೊ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಆಸ್ಪತ್ರ್ಯೊ , ಚಡಾವತ್ ಉದ್ಯಮಿಂಕ್ ಇಗರ್ಜೊ ಆನಿ ಪಾದ್ರಿ ಮಾದ್ರಿಂನಿ ಚಲಂವ್ಚೆ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸ್ಥೆ  ತಶೆಂ ಚಡಾವತ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್ , ವಾರಾಡೊ , ದಿಯೆಸೆಜಿಚಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಆಪ್ಲಿ ಶ್ಯಾತಿ ದಾಕಂವ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ನಾ.  ಕೋಣ್ ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣೊಂ ವಾ ನಯ್, ಹಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಸಾ.  ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಭಿರ್ಮತೆಚ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ ,  ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ ವ್ಹಾಳ್ಯಾಂತ್ ವೃತ್ತಿಪರ್ ತಶೆಂ ಬರಿ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪರ್ಜಳಾಶೆಂ ಕರಿಜೆ ಜಾಲ್ಲೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಯಾಚೆ ಶಿಕ್ಪಿ ಆನಿ ಮಾನ್ ಮನಿಸ್ ,  ಸಮುದಾಯಾ ಭಿತರ್‌ಚ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕಾಚೆ ಪಾಂಯ್ ವೊಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ , ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಾಂ ಖಾತಿರ್ ವಶೀಲಾಯ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಕಚ್ಚಾಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಆತಾಂತಾ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಚಾಬೊನ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಚಡ್ ಮೆತೆರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಪೂಣ್ ಹೆರ್ ಸಮುದಯಾಂನಿ ಚಡ್ ಕರುನ್ ಅಶೆಂ ಘಡಾನಾ.  ಹೆರ್ ಸಮುದಾಯಾಂಚೆ ರಾಜಕೀ ಫುಡಾರಿ, ದಾಕ್ತೆರ್, ಇಜ್ನೆರ್, ವೃತ್ತಿಪರ್, ಬರಯ್ಣಾರ್ - ಫಕತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾ ಭಿತರ್ ಮಾತ್ ಉರಾನಾಂತ್.  ಸಮುದಾಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ತೇ ವಾಡ್ತಾತ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ತಶೆಂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ರೋಶನ್ ಕರ್ತಾತ್. ಏಕ್ ಸಾದೊ ದಾಕ್ಲೊ ಜಾಯ್  ? ಆಮ್ಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಕಿತ್ಲೆ ಜಣ್  ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ಲ್ಯಾಚ್ ದಾಕ್ತೆರ್, ಇಜ್ನೆರ್ ವಾ ಹೆರ್ ವೃತ್ತಿಪರಾಂಕ್  ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಸೊಧುನ್ ವೆತಾಂವ್ ?  ಎಲಿಸಾಂವಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚೆ ರಾಜಕಾರಣಿಂಚ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಹೆರ್ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂಕ್ ವೋಟ್ ಘಾಲಿನಾಂವ್ ?  ಕಿತ್ಯಾಕ್ ? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಜಾಣಾಂವ್ ಆಮ್ಚೆ ಮನಿಸ್ ಕಾಸಾಕ್ ಪ್ರೇಜನಾಕ್ ಪಡ್ಚೆ ನಯ್. ಆಪ್ಲಿ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾನಾ ಥಂಯ್ ವೃತ್ತಿಪರತೆಚಿ, ಬರ‍್ಯಾ ಸೆವೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಯೆತಾ. ಸುಮಾರ್ ದಾಕ್ತೆರಾಲಾಗಿಂ, ಇಜ್ನೆರಾಲಾಗಿಂ ಕೋಣ್ ವಚಾನಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ವೃತ್ತಿಪರತಾ ಸೊಡ್ಯಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವೃತ್ತೆವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆಸಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ ಮುಳಾವಿ ಸಮ್ಜಣಿ ಸಯ್ತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ನಾ.  ಚಡಾವತ್ ಆಮ್ಚೆ ಮನಿಸ್ ಆಳ್ಶಿ, ಕಾಮ್ಚೋರ್ ಆನಿ ಚುಕಾರಿ ಮಾರ್ನ್ ಧಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾಲೆತಿಚೆ.  ಆಪ್ಣೆ ಶಿಕ್‌ಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಏಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಕರುಂಕ್ ತಾಂಕಾ ತಾಂಕ್ತಾ.  ವೃತ್ತೆಕ್ ಸಮರ್ಪಣ್ ನಾ.  ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಹಾಂವ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಲಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಬರಯ್ತೇ ನಾ. ಭಂವ್ತಿ ಏಕ್ ನದರ್ ಚರಯ್ಲ್ಯಾರ್  -  ಹೆಂ ಧರ್ ಧರ್ ದಿಸ್ತಾ.  

ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ - ಆತಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಸಾರಾಚ್ಯಾ ಖೆಳಾಂತೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚೊ ಚುಕಾರಿ ಮನೊಭಾವ್ ವಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಾ.  ಕೊಂಕ್ಣಿ  ಭಾಸ್ , ಸಾಹಿತ್ ಆನಿ ಶಿಕ್ಪಾಖಾತಿರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪಾದ್ರಿಂ - ಮಾದ್ರಿಂಚೇರ್ ಭೊರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲಾ. ತಾಂಣಿ ದೇವ್‌ಸ್ಥುತೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ವಾಪರ್ ಕರಿನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಉರಾನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಭೆಶ್ಟಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲಾಂಶೆ ದಿಸ್ತಾ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂಯೀ ಸಮ್ಜಾನಾ - ಇಗರ‍್ಜ್ ಮಾತೆಚೆ೦ ಮಿಸಾ೦ವ್ ಕಿತೆಂ ?  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚೊ ಪ್ರಸಾರ್ ವಾ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಡ್ತಿಚೊ ಪ್ರಸಾರ್? ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ  ಹ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂತ್ ತರೀ ಕಿತ್ಯಾಕ್ -  ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ದೊರ‍್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ರಾವೊನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸ್ವಘೋಶಿತ್ ಲಾಯಿಕ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂತೀ ಇಗರ್ಜ್‌ಮಾತೆಚೆರ್ ಚಡಿತ್ ಭೊರ್ ಘಾಲಿಜೆ ? ಹೊಂದೊನ್ ರಾವಾಜೇ ? ಆಮಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ , ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಶಿಕಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಆಮಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಕ್, ಪಾದ್ರಿ೦ಕ್, ಮಾದ್ರಿಂಕ್ ಆನಿ ಎಕುಣ್ ಇಗರ್ಜ್‌ಮಾತೆಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗುನ್ಯಾಂವ್ಕಾರ್ ಕರಿಜೆ ? ಬಿಸ್ಪಾಂಚೆಂ, ಪಾದ್ರಿ - ಮಾದ್ರಿಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕಿತೆಂ ? ಭಾಶೆಚೊ ಪ್ರಸಾರ್ ವಾ ಸಮಡ್ತೆಚೊ ಪ್ರಸಾರ್ ?  ಒಟ್ಟಾರೆ ಘುಸ್ಪಾ ಗೊಂದೊಳ್ ಜಾಲಾ.

ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಉರಂವ್ಕ್ ಆಮಿ ತಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಉಲಯ್ಜೇ ಆಸ್ಲಿ. ಪ್ರಮುಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರಸಾರಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ , ಸಂಘಟನಾಚೆಂ ಮುಕೆಲ್ಪಣ್ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ವೇದಿ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಯಾ - ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉರಯಾ ಮ್ಹಣ್ ನಾರೆ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಕುಲೊ ತಾಸುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಾಮ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾರಾ೦ನಿ. ಹೊ ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಪಳೆಯಾ - ಖಂಯ್ಚಾಯ್ ಎಕಾ ಸಾದ್ಯಾ ಸಂಗಟನಾಂತ್ ಸಲಹಾ ಸುಚನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತಾಣೆ ತ್ಯಾ ಸಂಗಟನಾಂತ್ ಉಣ್ಯಾರ್ ಉಣೆಂ ಸಾಂದೊ ಆಸಜೆ ಆನಿ ಸಾಂದೆಪಣ್ ಊರ್ಜಿತ್ ಆಸಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಿಯಮ್ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಲಿತುರ್ಜಿ ಅಮ್ಕ್ಯಾಚ್ ಭಾಶೆಂತ್ ಅಸಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಂ ನಿಯಮ್ ಲಾಗಾನಾ.  ಹರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಮಿಸಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ,ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೆವುನ್ , ವರ್ಸಾಂತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ  ಇಗರ್ಜ್‌ಮಾತೆಚೊ ಕಾಯ್ದೊ ಪಾಳ್ನ್ ಪವಿತ್‌ಸಭೆಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ‘ಸಾಂದೆಪಣ್’ ಊರ್ಜಿತ್ ದವರಿನಾತ್ಲೆಚ್ ಆಜ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆನಿ ಘಾಟಾರ್ ಮಿಸಾಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಗೊಂಗೊ ರಚ್ತಾತ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಪಾದ್ರಿ೦-ಮಾದ್ರಿ೦ಕ್‌ಚ್ ವಾಪರ್ತಾತ್. ದೇವ್ ತರೀ ಕೆದಾಳಾ ಭಾಸ್ ಶಿಕ್‌ಲ್ಲೊ ? ಫಾಲಾಣ್ಯಾ ಎಕಾ ಭಾಶೆಂತ್‌ಚ್ ದೇವಾಕಡೆ ಮಾಗಾಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರುಂಕ್ ಭಾಸ್ ಪಯ್ಲಿ , ದೇವ್ ಆನಿ ಸಮಡ್ತ್ ಪಯ್ಲಿ ?

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕಡೆ, ನಾತ್ರಾಂಕಡೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ , ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ  ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್‌ಚ್ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಅಮಾಯೆಕ್ ಲೊಕಾಕ್ “ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಖಾಯಾ - ಜೆವಾ, ನಿದಾ”  ಮ್ಹಣ್  ಹಿಣ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಶೆಳಿಯೆಸಾರ್ಕ್ಯಾ ಗೊವ್ಳ್ಯಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಕೀರ್ ಕೆಲಾಂ ಆನಿ ಗೊವ್ಳಿ ಸಯ್ತ್ ,  ಕೀರಾಪರಿಂ “ ಕೆನರಾಂತ್ ಎದೊಳ್ಚ್ಯಾಕ್  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ - ಸಾಹಿತ್ ಉರ್ಲಾಂ ತರ್ ಫಕತ್ ಆನಿ ಫಕತ್ ಪವಿತ್ ಸಭೆನ್ ಲಿತುರ್ಜೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಪಾರ್‌ಲ್ಲೇ ವರ್ವಿಂ”  ಮ್ಹಣ್ ಪಾಠ್ ಒಪ್ಸುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲಾಂ - ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಭಿರ್ಮತೆಚಿ ಮಾತ್ ನಯ್ ವೈಚಾರಿಕ್ ದಿವಾಳಿಪಣಾಚಿ. ಬುದಿಪ್ರಕಾಸಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಆಜ್ - ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಕಿತ್ಲಿ ಖರಿ ?  ಹಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಣಾಚಿ ಶಿರಿಗುಂಡಿ ಆಸಾ ? ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಸಾರಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಬೋವ್ ನಾಜೂಕಾಯೆನ್ ಗೊವ್ಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಕ್ ಬಾಂದುನ್ ಕಾಮ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಕಾಮಾರ್ ಕಶೆಂ ಹಾತ್ ಧುತೇ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಖೊಲಾಯೇನ್ ಚಿಂತಿಜೆ ಪಡ್ಲಾಂ. ಜರ್ ಕಾಮ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾರಾಂಚೊ ನೀಜ್ ಹುಸ್ಕೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲಿತುರ್ಜೆಚೇರ್ ಆಸ್ಲೊ ವ್ಹಯ್ ತರ್,  ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಿಸಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಸರ್ಸರಿತ್ ಪೊಪಾಯ್ತಾನಾ ಹೆ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಬಿಳಾಂನಿ ಲಿಪೊನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆ ? ವಚೊನ್ ಮಾರ್ ಖೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ರಾಕಣ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಮಾದ್ಯಮಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಏಕ್ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್ ದಿಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ , ಪತ್ರಿಕಾ ಗೋಶ್ಟಿ ಆಪಯಿಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಕಾರಣ್ ಬೋವ್ ಸೊಂಪೆಂ -  ಜರ್ ಥಂಯ್ ವಚೊನ್ ಹಾಂಣಿ ಆವಾಜ್ ಉಟಯ್ಲೊ , ಥಂಯ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರಿಯ್ ಕಿರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ಬಾಂದುನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಧನ್ಯಾಕ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲೀ ಮಾರ್ ಬಸ್ತಾ. ಥಂಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಿಸಾಂಕ್ ವೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ರಾಕೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರಿಯ್ ಕಿರಿಸ್ತಾಂವ್ ,  ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಸ್ತಾಂವ್, ಕೊಂಕಣಿ ಕಿರಿಸ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಇಂಗ್ಲೆಜ್ ಕಿರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಫಾಸಾಳ್ತಾ.   

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಮ್ಜಣೇ ಪರ್ಮಾಣೆ  - ದುಸ್ರ್ಯಾ  ವಾತಿಕಾನ್ ಮಹಾಸಭೆಂತ್ ಲಿತುರ್ಜೆಂತ್ ಥಳೀಯ್ ಭಾಸ್ ವಾಪರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ಣಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೆನರಾಂತ್ ದೇವ್‌ಸ್ಥುತೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆಯ್ಲಿ. ಭಾಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಿಶನರಿಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಶಿಕಜೆ ತರ್ ವ್ಯಾಕರಣ್ - ಸಾಹಿತ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಲೆಂ  ದೆಕುನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ವ್ಯಾಕರಣ್,  ಸಾಹಿತ್, ಸಬ್ದಾಕೋಶ್ ಆಯ್ಲೆ. ಪುಡ್ತುಗೆಜಾ೦ನಿ, ಥಳಿಯ್ ಭಾಸ್-ರಿತಿ-ರಿವಾಜಿ೦ಚೆರ್ ಕಾತ್ರಾಪ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಭಾವಾಡ್ತಾಚೊ ಪರ್‌ಸಾರ್ ಕರು೦ಕ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಧೋರಣ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಪುಣ್ ತೆ ಸಲ್ವಾಲೆ ಆನಿ ನಿಮಾಣೆ ಥಳೀಯ್ ಭಾಶೆನ್೦ಚ್ ತಾ೦ಕಾ ಸಮಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಪರ್‌ಸಾರಾಚೆ೦ ಕಾಮ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ಲೆ೦. ಅಶೆ೦, ಸಮಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಪರ್‌ಸಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಇಗರ್ಜ್‌ಮಾತೆಕ್ ಜಿ ಭಾಸ್ ಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ, ತ್ಯಾ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಚಿ,  ಪರ್‌ಸಾರಾಚಿ  ಬಂದೋಬಸ್ತ್  ಇಗರ್ಜ್‌ಮಾತಾ ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್‌ಯೀ ಕರುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಫುಡಾರಾಂತ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಹೆರ್ ಭಾಶೆಂತ್ ಸಮಡ್ತ್ ಪರ್‌ಸಾರ್ ಕರಿಜೆ ಪಡತ್ ತರ್, ತೆ ಖಾತಿರ್ ವೆವಸ್ಥಾ ಇಗರ್ಜ್ ಮಾತಾಚ್ ಕರ್ತಾ. ಹೆಂ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಗಮ್ತಾಕೀ  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕ್ಪಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಚೆಂ ವೊಜೆಂ ಇಗರ್ಜ್‌ಮಾತೆಚ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಕ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ವಚೊನ್ ಕಾಮ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಕಾಮಾರ್ ಕಿತ್ಲೆ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ತೆಂ. 

ದುಸ್ರಿ ಗಜಾಲ್ - ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಏಕ್ ಸಮುದಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಏಕ್ ಸ್ವಂತ್ ನಿರ್ಧಾರ್  ಘೆಂವ್ಕ್ ಕಳಾನಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಎಮ್ಮೆಲ್ಲೆಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತಾಕಾ ಸಾಯ್ಬಾಚಿ ಶಿಫಾರಸ್ ಜಾಯ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ರೇಂಕ್ ಜೋಡ್ನ್ ದಾಕ್ತೆರ್ಗಿ/ ಇಜ್ನೆರ್ಗಿ ಪಾಸ್ ಕೆಲೆಲ್ಯಾಕೀ ಫಕತ್ ಕಿರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ತೆ ಖಾತಿರೀ ಸಾಯ್ಬಾಚಿ ಶಿಫಾರಸ್ ಜಾಯ್, ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಾಯ್ ತರೀ ತಾಕಾಯೀ ಸಾಯ್ಬಾಚಿ ಶಿಫಾರಸ್ ಜಾಯ್. ತಿತ್ತೂನ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ ಸಮಡ್ತಿಚೆ ಗುಲಾಮ್. ಮಾಗಿರ್ ಸಾಯ್ಬಾಕ್, ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂಕ್ ದುರ್ಸೊಂಚೆಂ -  ಆಮ್ಕಾಂ ತೆ ವಾಡೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾಂತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಬುದ್ವಂತಾಂನಿ ತಾಂಚೆಂ ತಾಲೆಂತ್ ಆನಿ ತಾಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ದಾಕಯ್ಲಿ ತರ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಯಾಕ್ ನಾಂವ್ ಯೆತೆಲೆಂಚ್,  ಸಾಯ್ಬ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ದಾಡ್ನ್ ಶಿಫಾರಸ್ ಕರಿಸೊನಾಂಗೀ ? ಪೂಣ್ ಸವಾಲ್ - ತಿ ತಾಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಆಸಾ . . . ?  

ಹ್ಯಾ ಮಳಾರ್ ಖೊಲಾಯೇನ್ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾರ್ - ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಚೊ , ಶಿಕ್ಪಾಚೊ ಪರ್‌ಸಾರ್ ಆನಿ ಜಾಗೃತಿ ಫಕತ್ ದಿಯೆಸೆಜ್ , ಫಿರ್ಗಜ್ , ಇಗರ್ಜೆ ವಠಾರ್ , ಪಾದ್ರಿ - ಮಾದ್ರಿಂಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂಕ್ ಮಾತ್ ಸೀಮಿತ್ ಉರಾನಾಯೆ,  ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ದೊರ‍್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂಕೀ ಫಾವೊಂಕ್ ನಜೊ  ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ  ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪಿ ಮೆಳ್ತಿತ್. ಚಿಂತ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ಆನಿ ಮನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್. 

ಪೂಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚಿ ಮಾನಸಿಕತಾ ಕಶಿ ಆಸಾ  ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ - ಆಮಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಆಪ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಚಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಹಾತ್ ಉದಾರೆ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಹುಶ್ಯಾರ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚೊ ಪರ್‌ಸಾರ್ ಆನಿ ಶಿಕ್ಪಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನೀ  ಅಶೆಂಚ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಭಾಶೆಚೊ ಪರ್‌ಸಾರ್ ಎಕಾ ಸಮಡ್ತಿಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ನಯ್.  ತಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸಮಡ್ತಿಚೊ ಪರ್‌ಸಾರ್.   ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಪರ್‌ಸಾರಾಚೆಂ  ಕಾಮ್ ಲಾಯಿಕಾಂನಿ ಕರಿಜೆ ಸೊಡ್ನ್ ತೆಂ  ಸಮಡ್ತಿಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚ್ಯಾ  ಗಳ್ಯಾಕ್ ಬಾಂದುನ್ - ದೇವ್‌ಸ್ಥುತಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕರಾ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉರಯಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂಚ್ ಭೆಶ್ಟಾಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಸಮಡ್ತಿಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚ್ಯೊ ತಸ್ವಿರ‍್ಯೊ ದಾಕವ್ನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಭಾಸ್ ಶಿಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೆಶ್ಟಾಂವ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಯ್. 

ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ -  ಆಮ್ಚೆ  ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವ್ಹಡಿಲ್ ಹೆಂ ರಾಯ್ಕಾರಣ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ವಾ ಸಮ್ಜಾನಾಸ್ತಾನಾ , ಕಾಮ್ ನಾತ್‌ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾರಾಂನಿ,  ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಕ್ , ಬೋವ್‌ಶಾ ಸದಾ೦ಚ್ ಖಬ್ರಾ೦ನಿ ಉರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ಫೋರಮ್ ಆಸಾಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್, ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳೆಚ್ಯಾಂನಿ ಟೆಂಪೊಕ್ ಸೊಮ್ಗೊಳಾಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ಉಮ್ಕಾಳಾವ್ನ್ ಭಂವ್‌ಲ್ಲೇಪರಿಂ ಭಂವ್ತಾನಾಂಯ್,  ವೊಗೆ ಬಸ್ಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾ ಮಾವ್ನಾಕ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಆಕಸ್ಮಿಕ್ ಅಸಹಾಯಕತಾ ಮ್ಹಣುಂಯೆತಾ ವಾ ಹೆರ್ ಕಸಲೋಯ್ ಅರ್ಥ್ ಆಸಾ ? ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಕಶ್ಟ್.

ಆತಾಂ , ಸವಾಲಾಂ ಉರ್ತಾತ್ - ಬಿಸ್ಪಾಚೆಂ, ಪಾದ್ರಿಂ ಮಾದ್ರಿಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕಿತೆಂ? ಭಾವಾಡ್ತಾಚೊ ಪ್ರಸಾರ್ ವಾ ಭಾಶೆಚೊ ಪ್ರಸಾರ್ ? ದೇವಾಕ್ ಭಾಸ್ ಆಸಾ ? ಭಾಸ್ ಪಯ್ಲಿ ? ದೇವ್ ಪಯ್ಲೊ ? ಭಾಶೆಚೆ ರಾಕ್ಣೆ ಭಾಸ್ ರಾಕೊಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲ್ಯಾತ್ ? ಭಾವಾಡ್ತ್ ರಾಕೊಂಕ್ ?

 

COMMENTS

MARIAN L. DSOUZA , PERNAL/BANGALORE Apr 03, 2013
Certainly a thought provoking article by HM, Lots of opinions have been floated here: I don t understand why this sudden flare up of love and concern for Konkani? WHO OWNS KONKANI? Why some so called Konkani lovers go around and make noise as to who and what should be done to save it from dieing. Konkani is not anybody s maid servant. It lasted for centuries before us and we grew up learning it from our mothers from the time of breast-feeding. This is the language my generation learnt without knowing the grammar and without passing any exam. Still we speak and write with perfect grammar and syntax! My dear friends Konkani lives in villages. Go and visit any parish/village away from cities: at least 2 masses, if not more, are said in Konkani on Sundays, all programs in parish/homes are held in Konkani. That being the case there is no need for any pseudo patriot to scream from the top of his house "save Konkani, save Konkani" or go around raising alarm over impending doom for Konkani language.One or two masses on Sundays for the benefit of cosmopolitan population of cities will never do any harm to Konkani. Leave Konkani alone it will survive.It has survived all these years

Norbert Lobo , Mangalore Mar 30, 2013
Dear HM I rank this article as one of the best analysed and highly thought provoking, crystal clear in logic and reflecting intellectualism. Happy that here is a person who knows what he writes, why he writes and how it should be written. In this world of information all should realize that an ounce of practice is worth more than tons of preaching. So first teach your children Konkani before you ask others to speak use Konkani.

M M ALVARES , Mangalore Mar 29, 2013
This article also a complimentary to NA D Souza s latest in Kittal. Frankly speaking Konkani is in its present shape because, its used in liturgy of Coastal Karnataka. English is occupying prime place faster than before.... So called good Konkani writers children are admitted in best of the English medium schools. Nothing wrong. Lets give the credit what religious deserve, at the same time let s grow and nurture the Language and preserve our culture first in our homes....

Francis lobo , Bejai/Mangalore Mar 27, 2013
Whatever is said by HM may be relevant in certain places and contexts. I was in Bahrain for few years and found that the Konkani mass was the unifying factor for most of the Konkani christians. It is same if you take Muscat,Dubai or Israel.I have seen in these places religion has only kept Konkani active and prolonging. The new generation tries to learn the Konkani language and they need lot of effort as the principal medium of education is English. But putting the horse in front or the cart in front is the decision of the individual, which he can only decide. In Mangalore the Konkani Nataka Sabha although had the patronage of the Friars it was a independent body, running successfully for many years. With TV, movies the theatre loadt it s charm and the KNS also started dwindling. We also have private institution runs by Konkani Catholics who do not emphasise the importance of mother tongue ,then why blame the church or its institutions?

Essell , Mangalore, India Mar 27, 2013
Clear picture of present situation. Hope this article reaches every family in our diocese. Bhavarth prasar karchyakii jiyemvcho adhik gharjecho dista. Toch bhavadh prasaar. Ami pakate papudn ubcho vEl aayla. naatar aamche paakate kaaryaheen jAvn nikaLtele.

Alphonse Mendonsa , Pangla Mar 27, 2013
Very thought provoking article HM. Yes, I do agree with many points raised by you. The konkani language for some has become only a tool to make money and for some to gain popularity and awards and hence loads of show off business going on. Actual, hard working konkani authors and workers are suffering case they don’t have God Fathers. Yes, we can’t develop until and unless we stand on our own feet. I do agree Konkani language was used extensively in our liturgical services but it is not limited to that as there is vast scope to develop. Reg Bangalore fighting for Konkani I do not entirely agree with HM as we know today our Konkani population in Bangalore has multified in many folds and hence there is need to conduct services in Konkani. But again why these so called protectors of konkani silent when konkani mass goers in Bangalore attacked and beaten up ? If our leaders are genuine they must make constant efforts in convincing the higher authority by protesting, holding media releases, and demand the needs of the community and not for merely publicity. As for Kannada community fighting for their rights I must say it is purely political and selfish agenda as they fear Konkani community will take over their huge profit and earnings. Finally, let the Clergy work on their mission.

Andrew L D Cunha , Mangalore Mar 27, 2013
ಹೆಂ ಲೇಖನ್ ವಾಚ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜಾ ಮತಿಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ವಿಚಾರ್ - ಭಿಸ್ಪಾನ್, ಪಾದ್ರಿ ಮಾದ್ರಿಂನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸಂಗ್ತಿ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ, ಸಂದರ್ಭಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಭಾಶೆಚಾ ಪ್ರಸಾರಾಖಾತಿರ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಭಾಶೆಕ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಖಂಯ್ಚಾಯ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಭಾಶೆಚಾ ಪ್ರಸಾರಾ ಖಾತಿರ್, ಭಾಶೆಚೊ ಮೋಗ್ ಜಿವಾಳ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ವಾಟೆ ದೆಗೆರ್ ಆನಿ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮಾಟ್ವಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ನಾಟಕ್ ಖೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಭಾಶೆಕ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಜಾಯ್ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡ್ ನಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಹೀಯ್ ಭಾಶೆ ಥಂಯ್ ಆಕರ್ಶಣ್ ಹಾಡಂವ್ವಿ ಏಕ್ ವಿದ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾಂ.

Philip Mudartha , Qatar Mar 27, 2013
Too many random rants, so I pick tail-piece. ಆತಾಂ , ಸವಾಲಾಂ ಉರ್ತಾತ್ - ಬಿಸ್ಪಾಚೆಂ, ಪಾದ್ರಿಂ ಮಾದ್ರಿಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕಿತೆಂ? ಭಾವಾಡ್ತಾಚೊ ಪ್ರಸಾರ್ ವಾ ಭಾಶೆಚೊ ಪ್ರಸಾರ್ ? Scared by saffron militia, Catholic Church in India is categorical that they are not involved in proselytization and religious conversions. Their missionary work is only to educate and empower the poor, weak, and marginalized. In other words, they are compassionate NGO. To save them from extinction. Konkani as a language is faced with danger of extinction. It is a reality. It requires compassionate NGO to preserve, conserve and serve in its ICU state. The clergy has resources; time, access to money, land, and political power. Some of the best brains also; trained 10 years or more in brain-teasing theology, philosophy and history learning. Why idle such minds, idle minds are devil s workshop. Engage the restive low cadre clergy in NGO activities like linguistic activism. Through linguistic activism, MCC clergy has so far succeeded in sustaining their hold on laity; in controlling and manipulating their brains with their superior learning. The solution lies in laity who must learn more than medicine, science, nursing, engg, typing..

G.W.Carlo , Hassan Mar 26, 2013
ಬಿಸ್ಪಾಚೆಂ, ಪಾದ್ರಿಂ ಮಾದ್ರಿಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕಿತೆಂ? ಭಾವಾಡ್ತಾಚೊ ಪ್ರಸಾರ್ ವಾ ಭಾಶೆಚೊ ಪ್ರಸಾರ್?... ಹಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಕೊಂಬಿ ಪಯ್ಲಿಗಿ ತಾಂತಿ ಪಯ್ಲೆಂಗಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸವಾಲಾ ಬರಿಂ ಸುಸ್ತಾ. ಭಾವಾಡ್ತಾಚೊ ಪ್ರಸಾರ್ ಹಾತ್ ಭಾಶೆನ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಆಜ್ ತಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ಫಾಲ್ಯಾಂ ಇಂಗ್ಲೆಜ್! ಇಂಗ್ಲೆಜ್ ಜಾಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೆ ಬರೆಂ. ಬಹು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಕಂಪೆನಿಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಧರ್ಮಾಂಕ್ ವ ಸಮಡ್ತೆಂಕ್!

ಜೊ. ಸಿ. , ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ Mar 26, 2013
"ಇಗರ‍್ಜ್ ಮಾತೆಚೆ೦ ಮಿಸಾ೦ವ್ ಕಿತೆಂ ? ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚೊ ಪ್ರಸಾರ್ ವಾ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಡ್ತಿಚೊ ಪ್ರಸಾರ್?" ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಖೂಬ್ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಧೊಸ್ತಾಲೆಂ ಆನಿ ಆಜ್ ಚ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಎಕಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾ ನಾಟಕಿಸ್ತಾಲಾಗಿಂ ಹಾಂವ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೊಂಯ್ ಸಯ್ತ್. ಅಚಾನಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹೆಂ ಲೇಖ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಂತ್ ಚೂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕೋಣ್ ಗೊವ್ಳಿ ಜಾತಾ ಆನಿ ಕೋಣ್ ಬಕ್ರೆ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚ್ ಕಳನಾ! ಆಜ್ ಪಾದ್ರಿ ಹಾಂಗಾ ವಿಕ್ರ್ಯಾಚಿ ವಸ್ತ್ ಜಾಲಾ. ಪಾದ್ರಿಕ್ ನಾಟಕಾಂನಿ ವಿಕುನ್ ಪೋಟ್ ಭರ‍್ತಾತ್!!!!