ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ ಹೆನ್ರಿ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಗಾಂವಾನ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ಚೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ಕಿಟಾಳ್ ತಶೆಂ ಆರ್ಸೊ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್. ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್(1999), ಕಯ್ದ್ಯಾಚೊ ಕವಿತಾ(2004), ಭಾಮುಣಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ(2006) - ತಾಚೆ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಕವಿತಾ ಜಮೆ. ದೆವಾಕ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾಡೊ(2002), ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್ (2016)   - ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಸಂಗ್ರಹ್.  ಕೊಂಕ್ಣೆ ಶಿವಾಯ್ ಕನ್ನಡ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸಾಂನೀಯ್ ತೋ ಬರಯ್ತಾ. 

Recent Archives

ಕಾಳೊಕು , ಉಜ್ವಾಡು ಆನಿ ಅಂದ್ಕಾರು !

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್        2013-07-10 21:55:22
  |     |  
ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್
ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಬಹುಮತಾನ್ ಅಧಿಕಾರಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಲ್ಲೊಚ್ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ನವೊ ಜೀವ್ ಭರ್ಲಾ. ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಮೊಠಾಂಕ್, ದಿವ್ಳಾಂಕ್ ವಚುನ್ ಮಾತೆಂ ತೆಂಕ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ ತಸಲ್ಯಾ ವಿಚಾರ್‌ವಾದಿ / ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಭೆಟೊಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಗೆಲಾ. ಹಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿ ವ್ಹಡ್ ಮರ್ಯಾದ್. ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ರಾಮಕೃಶ್ಣ ಹೆಗ್ಡೊ , ಪಟೇಲ್ ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಆಸ್ತಾನಾ ಅಸಲಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲಿ.  ಎಂ.ಪಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ತಸಲ್ಯಾ ಮಂತ್ರಿನ್ ಎಡ್ವಿನಾಚ್ಯೊ ತೀನ್ ಕೊ೦ಕಣಿ ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ ಕನ್ನಡಾಕ್ ತರ್ಜಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಆಸಾತ್.

 

ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಬಿಜೆಪಿ ಸಲ್ವಾಲ್ಲೇಂಚ್  ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾನ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದಿಲಾ. ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ತಾರಾ ಹಿಣೆಂಯೀ ರಾಜಿನಾಮೊ ದಿಲಾ. ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ವಿದಾನ್‌ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಥಾವ್ನ್ ಚುನಾವಾಕ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಣೆ ಚುನಾವಾಕ್ ನಾಮ್‌ಪತ್ರ್ ದಾಕಲ್ ಕರ್ತಾನಾಂಚ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತೋ ಮ್ಹಣ್ಟಾ ತರೀ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಹಿ ಖಬರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಮಾತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ತೋ ಆನಿ ತಾಚಿ ಪಾಡ್ತ್ ಬಿಜೆಪಿ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್  ಚುನಾವಾಂತ್ ಲಜೆಫಾಸ್ಟ್ ರಿತಿರ್ ಸಲ್ವಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್. ಬೋವ್‌ಶಾ ತಾಂಣೆಯೀ ಲೇಕ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ - ಬಿಜೆಪಿ ಪಾಡ್ತ್ ವಯ್ರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಬಚಾವ್ ಜಾತೊಲೊಂ.

 

ಅಕಾಡೆಮಿ ಆನಿ ನಿಗಮ್ / ಮಂಡಳೆಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಚೆಂ ನೇಮಕ್ಪಣ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಸುರುಪಾಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಆಜ್ ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾಂತ್. ದೆಕುನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಂಕ್ ನೆಮ್ತಾನಾ ಸರ್ಕಾರ್ "ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಅದೇಶಾಪರ್ಯಾಂತ್" ಮ್ಹಣ್ ಶರೊ ಮಾರ್ನ್ಂಚ್ ಆದೇಶ್ ಧಾಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ( ಬೊಕ್ಸ್ ಪಳೆಯಾ ) ಪತ್ರಾರ್  ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಹಾಚೊ ಅರ್ಥ್ - ಸರ್ಕಾರ್ ಬದ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಅದ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ತಶೆಂ ನಿಗಮ್ ಮಂಡಳೆಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಥಾನಾಕ್ ನೇಮಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಕ್ಷೆಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಂತ್ ತ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾರ್ ಉರ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ನಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಪಾಟಿಥಳಾರ್ ಬೋವ್‌ಶಾ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ತಶೆಂ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಂನಿ ರಾಜಿನಾಮೊ ದಿಲಾ. ಪೂಣ್ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ - ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಚಿ. ತಾಣೆ ಪತ್ರಾಂನಿ - ಆಪುಣ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್  ಪಕ್ಷೆಚೊ ಮನಿಸ್ ನಯ್. ಫಕತ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಬದ್ಲಿ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಫರಾ ಹಾಂವೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದೀಜಾಯ್ ? ಹಾಂವೆ ಕಾಂಯ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಪಕ್ಷಾ ತರ್ಫೆನ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ದೆಕುನ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಸವಾಲ್‌ಚ್ ಉದೆನಾ - ಮ್ಹಣ್ ವ್ಹಡಾ ದಳ್ಬಾರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. (  ಬೊಕ್ಸ್ ಪಳೆಯಾ - ವಿಜಯವಾಣಿ , ಮೇ ೧೭ , ೨೦೧೩ )

 

೨೬ ತಾರಿಕೆಚ್ಯಾ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿ ವರ್ದಿ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ತಾ - ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷೆ ತರ್ಫೆನ್ ಪ್ರಚಾರಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ( ಬೊಕ್ಸ್ ಪಳೆಯಾ - ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ, ಮೇ ೨೬, ೨೦೧೩ )

 

ಹಾಂವೆ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಪಕ್ಷೆಚೊ ಪ್ರಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ . . . ಹಾಂವ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದೀನಾ

  

ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಚಾರಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಲ್ಲೊ - ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವರ್ದಿ

 

ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ “ಆಮ್ಮಿ ಕೊಂಕಣಿ” ಉತ್ಸವಾಕ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾನ್ ಸಂಘ್ ಪರಿವಾರಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಸಂಮೇಳ್ ಉಗ್ತಾಂವ್ಕ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೊ. ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಆನಿ ಸಂಘ್ ಪರಿವಾರಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಪಯ್ಸಾ ಪಯ್ಸ್ ಕಸಲೋಚ್ ಸಂಬಂದ್ ನಾತ್ಲೊ ತರೀ, ಅಕಾಡೆಮಿ ಭಿತರ್ ಚಡಾವತ್ ಸಾಂದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್‌ಚ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ ದೆಕುನ್ ಕೊಣೆಂಚ್ ವಿರೋಧ್ ಕೆಲ್ಲೊ ನಾ. ನಾಂವಾಪುರ್ತೊ ಎಕ್ಲೊ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಾಂದ್ಯಾನ್ ಹೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಆವಾಜ್ ಉಟಯಿಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ದಿಸೊಂಕ್ ನಾ, ಎಕಾದಾವೆಳಾ ಉಟಯಿಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಾಚ್ಯಾ ಉಣ್ಯಾಸಂಕ್ಯಾತ್ ಅವಾಜಾಕ್ ಬೋವ್‌ಸಂಕ್ಯಾತ್ ಕೇಸರಿ ಸಾಂದೆ ಕಿಮ್ಚುನ್ ಕಾಡ್ತೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾ.  ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಂತ್ ನಿಶ್ಟುರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದಿಲ್ಲಿ - ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಭಿತರ್ ರಾಂವ್ಚೇ ಪ್ರಾಸ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಬರೆಂ.

 

ಆಮ್ಮಿ ಕೊಂಕಣಿ - ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ ಹಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಚಾಲನ್

 

ಆಜ್ ಪರಿಗತ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಬದಲ್ಲ್ಯಾ. ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಥರಾನ್ ನೆಗಾರ್ಲಾಂ. ಇತ್ಲೊ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಸಂದೇಶ್ ಲೊಕಾನ್ ದಿಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ, ಅಕಾಡೆಮಿಂತ್ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಂನಿ ಉರ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೊ ಪರ್ಜೆರಾಜಾಕ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಶೀದಾ ಅಕ್ಮಾನ್. ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ತೀಸ್ ತೆ ಚಾಳಿಸ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಹರ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೇಕಡೆ ಮೆಳ್ತಾತ್, ಸಾಂಬಾಳ್ ಆನಿ ಭಾತ್ಯಾ ರುಪಾರ್.  ಫಕತ್ ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಆತಾಂಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದೀನಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಠ್ ಕರ್ತಾ ತರ್ ಆನಿ ಆಮಿ ಹಾಚೆರ್ ವಗೆ ರಾವ್ತಾಂವ್ ವಾ ತಾಕಾ ಸಹಕಾರ್ ದಿತಾಂವ್ ತರ್ ಹಾಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ವ್ಹಡ್ ದುರಂತ್ ದುಸ್ರೆಂ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾ.

 

ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಭರ್ಚ್ಯಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾಚ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಂತ್ಲೊ ,  ಅಕಾಡೆಮಿ ಥಾವ್ನ್ ತೀಸ್ ತೆ ಚಾಳಿಸ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಹರ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಜೊಡ್ಚೊ ಮನಿಸ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಕಿತ್ಲೊ ತಿರ್ವೊ / ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಾಂದ್ತಾ ತೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ವರವ್ನ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ದುಸ್ರಿ ಗಜಾಲ್ -  ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ರಾಜ್ಯಾಚೊ ಮನಿಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ರಾಜ್ಯಾ ಭಾಯ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೋ ಫಕತ್ ‘ವೀಕೆಂಡ್’ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾತ್ ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಕ್ ರುಜ್ವಾತ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ಪಳೆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಳ್ತಾ. ಫಕತ್ ಸನ್ವಾರಾ ಆನಿ ಆಯ್ತಾರಾ ಮಾತ್. ಸನ್ವಾರಾ ‘ಮಾಂಟೊವ್’, ಆಯ್ತಾರಾ ‘ಘರ್ - ಘರ್’. ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ - ಹಫ್ತ್ಯಾಚೆ ಹೆರ್ ದೀಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಶಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಪ್ಲೊ ವಯ್ವಾಟ್ ಆಸ್ತಾ. ಅಕಾಡೆಮಿ ಖಾತಿರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವೇಳ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಂನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಂಗಾಲಾಪ್ ಕರ್ನ್ ಹುದ್ದೊ ಘೆಜಾಯ್ ?

 

ಸಾಂದ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಫಕತ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಾಂದೊ ಮಾತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಥೊಡಿಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಒದ್ದಾಡ್ಚೆಂ ದಿಸ್ತಾ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಕೋಣ್ ಸಾಂದೆ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆಂ ದಿಸಾನಾಂತ್. ಸಾಂದ್ಯಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ ಖುದ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಜ್ಯೇಶ್ಠ್ ಸಾಹಿತಿಂಚಿ ಒಳಕ್ ನಾ. ತಾಂಕಾ ಹಾಂಕಾ ಫೊನಾಂ ಕರ್ನ್ ಕೊಣಾಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕರ್ಯಾಂ? ಕೊಣಾಕ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಪವ್ಯಾಂ ? ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಕಿರಿಸ್ತಾಂವ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಮಾಹೆತ್ ವಿಚಾರುನ್ ಆಸ್ತಾ ಆನಿ ಕಿರಿಸ್ತಾಂವ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಥೊಡೆ ತಾಕಾ ಮಾಹೆತ್ ದಿತಾತ್. ಅಶೆಂ ಮಾಹೆತ್‌ ದಾನ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂಕ್  ಆಪ್ಲಿಂ ಹಕ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾಂತ್.  ಹಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಮಾಹೆತ್ ಘೆವ್ನ್, ಮೆಜಾವಯ್ಲೆಂ ಖೆಳೆಂ ಕಾಡುನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಪಿಲ್ಯಾದ್ ಜೊಡ್ತಾ ಮಾಗಿರ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಗೆಲ್ಲೆಕಡೆ ಕಿರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಪ್ರಾಕ್ ಮೊಂವ್ ಲಾಯ್ತಾ - ಉಗ್ತ್ಯಾ ಸಭೆರ್ ಸಾಂಗೊನ್ - ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸರ್ವಾಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕಿರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆಂ. ಅಕಾಡೆಮಿಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬುಕಾಂ ಪಯ್ಕಿ ನೊವೊದ್ ಠಕ್ಕೆ ಕಿರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಬರಯಿಲ್ಲೆ. ಆನಿ ಆಮ್ಚೆ ಕಿರಿಸ್ತಾಂವ್ ತಾಣೆ ಸಾರಯಿಲ್ಲೆಂ ಮೊಂವ್ ಲೆಂವೊನ್ ಬಸ್ತಾತ್. ತಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ವಿಚಾರುಂಕ್ ವಚಾನಾಂತ್ - ತರ್ ಕಿತ್ಲೆ ಸಾಂದೆ ಕಿರಿಸ್ತಾಂವ್ ಅಕಾಡೆಮಿಂತ್ ಆಸಾತ್ ? ಥಂಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನೊವೊದ್ ಠಕ್ಕೆ ಜಿ‌ಎಸ್‌ಬಿ ಮಾತ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್ ? ಥೊಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಲೆಂವ್ಟೆಪಣಾನ್ ಆಮ್ಚೊ ಸಮುದಾಯ್ ಆಜ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾತೇ ಆಸಾ ದೆಕುನ್  ಹಾಂವೆ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ - ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ನಿದೊನ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್ ?

 

 

ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ ಪತ್ರಾಂತ್ ನಿದ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕ್ರೀಸ್ತಾವಾಂಕ್ ಜಾಗಂವ್ಚೆಂ ಪುಂಡಲೀಕ ಮರಾಠೆಚೆಂ ಲೇಕನ್

 

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆ ಸಾಂದೆ - ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಾಂದೊ - ಏಕ್ ಮಾತ್ !

 

ವಿಜಯವಾಣಿ , ೧೨ ಮೇ , ೨೦೧೩  ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಕಿರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ವ್ಹಾ . . . ವ್ಹಾ . . . ವ್ಹಾ !

 

ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ , ಜನೆರ್ ೧೬, ೨೦೧೩  ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಕಿರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ವ್ಹಾ . . . ವ್ಹಾ . . . ವ್ಹಾ !

 

ಪಾವ್ಲ್ ಮೊರಾಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಕಕಾಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚರ್ಚಾ ಕರುಂಕ್ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗಟನಾಂಚಿ ಏಕ್ ಸಭಾ ಆಪಯಿಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಸಭೆಂತ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ್, ಭಾಶಾ ಮಂಡಳ್, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್, ಪ್ರಚಾರ್ ಸಂಚಾಲನ್ ಅಶೆಂ ಸರ್ವ್ ಸಂಗಟನಾಂಚೆಂ ಸಾಂದೆ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ಸಭೆಂತ್ ಚರ್ಚೆಕ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ ಮುಕೆಲ್ ಮುದ್ದೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸಾಹಿತಿ ನಯ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಆಡಾಯ್ಜೇ. ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಚೆಂ ನೇಮಕ್ಪಣ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಸುರುಪಾಚೆಂ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ಚೆತಸಲೊ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ತಾಳೊ ನಾ ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಎಕಾ ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾನ್ ಅಸಹಾಯಕತಾ ದಾಕವ್ನ್  ಹಿ ಸಭಾ ಸಂಪಯಿಲ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಸಂಘಟನಾನ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ವಯ್ರ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಅವಾಜ್ ಉಟಯಿಲ್ಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ ಖಬರ್ ಆಸ್ಲಿ. ಅಶೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ , ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಅಕಾಡೆಮಿ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಪತ್ರ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾ. ತರೀ ತೋ ಬಿಜೆಪಿ ಮನಿಸ್ ದೆಕುನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆನಿ ಸಂಘಟನಾನ್ ತಾಕಾ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲ್ಲೊ.

 

ಹೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಬಳ್ ಆನಿ ಸಂಪರ್ಕ್ ವಾಪರ್ನ್ ರಾಜ್ಯಾ ಭಾಯ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ನೇಮಕ್ ಜಾಲೊ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲ್ಲೊಚ್ ಹಾಂವ್ ತೃತೀಯ ಶಕ್ತಿ, ಮ್ಹಜೊ ಆಜೊ ಕರ್ನಾಟಕಾಚೊ, ಹಾಂವ್ ಗಡಿಭಾಯ್ಲೊ ನ್ಹಯ್ -  ಮ್ಹಣ್ ಸಂದರ್ಶನಾಂ ದೀವ್ನ್ ಭಂವ್ಲೊ.  ಮಾತ್ ಬರೋಬ್ಬರ್ ಏಕ್ ವರ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸಾಂದೆ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಚಿ ತೃತೀಯ ಶಕ್ತಿ ಸಗ್ಳಿ ಇರೊನ್ ಗೆಲಿ. ಶೆವ್ಟಿಂ ಕಶೆಂಯ್ ಸಾಂದೆ ಜಾಲೆ. ನವೊದ್ ಠಕ್ಕೆ ಎಕಾಚ್ ಸಮುದಾಯಾಚೆ , ಬಿಜೆಪಿ ಆನಿ ಸಂಘ್ ಪರಿವಾರಾಚೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್.  ಎಕ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣೆಂಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಏಕ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಪತ್ರ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾ. ನಾಂವಾಪುರ್ತೊ ಎಕಾ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಾಂದ್ಯಾಕ್ ನೇಮಕ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ತೊಯೀ ಬರಯ್ಣಾರ್ ನಯ್. ತರೀ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಹುಸ್ಕೊ ಆಸ್ಚೊ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮಾದಾನ್. ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸಭೆಂತ್ ತೆಗಾಂ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಕೋ ಅಪ್ಟ್ ಕರ್ತಾನಾಂಯೀ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿಂಚ್ಲೆಂ. ಹಾಂಗಾಯೀ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಲೆಕಾಕ್ ಧರ್ಲೆಂ ನಾ.

 

ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಜಾಲ್ಲೆ ಥಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್, ಶ್ಯಾತಿವೊಂತ್ ಸಾಹಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ದಿಸೊನ್ ಯೇನಾ. ಎಕಾ ಹಂತಾರ್ ಎಕಾ ನಿತ್ರಾಣ್ ಪಾದ್ರಿಕ್ ಸಯ್ತ್ ಧರ್ನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕೆಲೊ. ಪಾದ್ರಿಂನಿ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಆಸ್ಲೊ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂ ದೇಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಆತಾಂಯೀ ಧೊಸ್ತಾ ಮಾತ್ ನಯ್, ಪಾದ್ರಿಂನಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್‌ಯೀ.  ಪಾದ್ರಿಕ್ ಕೆಲಾ, ಫಾಲ್ಯಾಂ ಕೋಣ್ ಸೊಮ್ಗೊಳಾಕ್ ಕರ‍್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಮ್ಹಳೆಂಚ್. ಹಿ ಅಕಾಡೆಮಿಂತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ವ್ಹಡ್ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಜರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಶಾಚೆಂ ನೇಮಕ್ಪಣ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಸುರುಪಾಚೆಂ ತರ್, ಫಾಲ್ಯಾಂ ಪಾದ್ರಿಂನಿ ಎಲಿಸಾಂವಾಂಕ್ ರಾವ್ಯೆತ್ ವಾ ಎಮ್ಮೆಲ್ಸಿ, ರಾಜ್ಯ್ ಸಭೆಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ಯೆತ್ ?

 

ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈ ಆನಿ ಎರಿಕ್ ಒಝೆರ್ ಹಾಂಣಿ  ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವ್ಧೆಂತ್ ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಚಡಾವತ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಂಚೊ ಕಾರ್ಯಾಕಾಳ್ ಫಳಾದೀಕ್ ನಯ್. ತಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೆರ್ ಜಾಂವ್ ಮಾನೇಸ್ತ್ ವಾಮನ್ ಶೆಣಯ್  ಸಾಹಿತಿ ಕಾಂಯ್ ನಯ್. ಪ್ರತೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಎರಿಕಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾವ್ಧೆಂತ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮುದಾಯಾಚೆರ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಚೆರ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೆರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಗ್ರಂಥ್ ಹೊಗ್ಳಿಕೆಚೆ. ಫಕತ್ ಕೊಡ್ಯಾಳಾಂತ್ ಮಾಂಟೋವು ಬಾಂದುನ್ ನಾಚ್ ಗಾನಾ ಕರ್ನ್ ಲೊಕಾದುಡು ವಿಬಾಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ಎರಿಕಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕಾಳಾರ್ ನೀಜ್ ಅರ್ಥಾನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾನ್ ಗಾಂವ್ ಪಾವ್ಲಿ. ಸಾಂದೆ ವಿಂಚ್ತಾನಾಂಯ್ ಚಡಾವತ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ವಿಂಚ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಯೋಜನಾಂಚಿ ಮಾಹೆತ್ ಆಟಾಪ್ಚೆಂ ‘ಸಿರಿ ಸಂಪದ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಘರ್ ಪತ್ರ್ ಬೋವ್‌ಶಾ ಹ್ಯಾಚ್ ಆವ್ಧೆಂತ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಂ. ಹರ್ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಎದೊಳ್ ಕಿತೆಂ ಕೆಲಾಂ ? ಕಿತೆಂ ಯೆವ್ಜಣ್ಯೊ ಆಸಾತ್ ? ಹೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಮಾಹೆತ್ ಎರಿಕಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾ ಥಾವ್ನ್ ಲಾಭ್ತಾಲಿ. ಪೂಣ್ ಆಜ್ - ಹ್ಯಾ ಘರ್ ಪತ್ರಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಬದ್ಲುನ್ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಶಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ‘ಉಜ್ವಾಡು’ ದವರ್ಲಾಂ. ಅಕಾಡೆಮಿಂತ್ ಬರ‍್ಯಾಭಾಶೆನ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಘರ್ ಪತ್ರಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬದ್ಲಿಜಾಯ್ ? ತೇಂಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಿನೇಮಾಚೆಂ ನಾಂವ್‌ಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದವರಿಜಾಯ್ ? ಹೆಂ ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ ರಾವಾನಾಸ್ತಾನಾ -  ಹರ್ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ - ಉಜ್ವಾಡು - ಕಾಳೋಕು ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲಯ್ತಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಚೊ ವಿಮರ್ಸೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ವೀಕ್ ವೊಂಕ್ತಾ.  ಹೆಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ವಿಪ್ರೀತ್ಕಾಯೆಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಉಜ್ವಾಡು ಪಿಂತುರಾಕ್ ಎವಾರ್ಡು ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೇ ತವಳ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾನ್ ಉದಯವಾಣಿ ಪತ್ರಾರ್ ತಾಚೆಂ ಸಿನೆಮಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ೩೫ ವರ್ಸಾಂನಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಮಾತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಯ್ತ್ ದಿಲೆಂ. ಆನಿ ಪತ್ರಾನ್ ಆಸಾ ತಶೆಂ ತೆಂ ಛಾಪ್ಲೆಂ (ಬೊಕ್ಸ್ ಪಳೆಯಾ)  ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಮ್ಚೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರ್ - ಸಾಹಿತಿ, ಸಂಘಟಕ್ - ಸೊಜೆರ್ ಸಗ್ಳೆ ವೊಗೆ ಬಸ್ಲೆ. ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ತಸಲೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ್, ರಿಚರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ತಲಿನೋ ತಸಲೆ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಸಯ್ತ್.  ಹಿ ಆಳ್ಸಾಯೆಚಿ ಪರಮ್‌ಆವ್ಧಿ, ನೆಣಾರ್ಪಣಾಚೆಂ ಶಿಖರ್ ವಾ ಶೀಮ್ ಅಸಹಾಯಕತಾ ? ( ಪೂಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಡ್ವೊಂಕ್ ನಾ - ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಕಕಾಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಹ್ಯಾ ನಾತ್ಯಾನ್ ಹಾಂವೆ ಉದಯವಾಣಿಕ್ ಪತ್ರ್ ಬರವ್ನ್ ಖಂಡನ್ ಕೆಲೆಂ. ಪೂಣ್ ತಾಣಿ ತೆಂ ಛಾಪುಂಕ್ ನಾ. )

 

ಉದಯವಾಣಿ , ೧೫ ಮಾರ್ಚ್ , ೨೦೧೩ - ಉಜ್ವಾಡು ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ೩೫ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಿನೆಮಾ

 

ಉದಯವಾಣಿ ಪತ್ರಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಕಕಾಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಪತ್ರ್

 

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿರಿ ಸಂಪದ್ ಹ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ಯಾಂನಿ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆಂ ಖಬ್ರೆಪತ್ರ್.

 

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿರಿ ಸಂಪದ್  ಖಬ್ರೆ ಪತ್ರ್ ಬದ್ಲುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಚಾ ನಾಂವಾರ್ ಘರ್ - ಪತ್ರ್  - ಉಜ್ವಾಡು.

ದೋನ್ ಅಂಕೆ ಸಾಂಗತಾ. ಪುಸ್ತಕ್ : ಏಕ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ?

 

ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಖಬ್ರೆಪತ್ರಾಚೊ ಪಾಟ್ಲೊ ಫೊರ್ ವಾ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮುಖಾವೆಲ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಚೆಂ ಪೋಸ್ಟರು ! 

  

 ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ವೆಬ್‌ಸಾಯ್ಟಿರ್ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ಯಾಚಿ ಮಾತ್ ತಸ್ವೀರ್ !

  

 ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ವೆಬ್‌ಸಾಯ್ಟಿರ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಮಾತ್ . . . ತಸ್ವೀರ‍್ಯೊ ನಾಂತ್ !

ಕಿತ್ಯಾಕ್ ? ತಾಂಕಾ ಮರ್ಯಾದ್ ನಾ ?

 

ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್  ಆಜ್ ಪರಿಗತ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಬದಲ್ಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಬದ್ಲಾವಣೆಕ್ ಮುಕೆಲ್ ಕಾರಣ್ ಬಿಜೆಪಿಚೆಂ ದುರಾಡಳ್ತೆಂ ಆನಿ ಲೊಕಾಕ್ ತಾಂಚೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಕಾಂಠಾಳೊ. ಹೊ ಕಾಂಠಾಳೊ ಕಶೆಂ ಸರ್ವ್ ಮತದಾರಾಂನಿ ಆಪ್ಲಿ ಜಾತ್ ಮತ್  ಭೇದ್ ವಿಸರ್ನ್ , ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ತಾಂಕಾ ನೆಗಾರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಬದ್ಲಿಲೊಗೀ ತಶೆಂ ಆಜ್ , ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂನಿ ಕಲಾಕಾರಾಂನಿ ಆಪ್ಲಿ ಜಾತ್ ಮತ್ ಆನಿ ಭೆದ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ತ್ಯಾಚ್ ಬಿಜೆಪಿನ್ ರಚ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಬರ್ಕಾಸ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಬದ್ಲಿಜಾಯ್.  ನವ್ಯಾನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ರಚಿತ್ ಜಾತಾನಾ ಏಕ್ ಶಾತಿವೊಂತ್ ಸಾಹಿತಿನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಸರ್ಕಾರಾಲಾಗಿಂ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ದವರಿಜಾಯ್. ಬರವ್ಪಿ ನಾಸ್ತಾನಾ ಜರಿ ಸಂಘಟಕ್‌ಚ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಸಾಂದೆ ನೆಮ್ತಾನಾ ಉಣ್ಯಾರ್ ಉಣೆ ಸ ತರೀ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಸಾಂದೆ ಜಾವ್ನ್ ನೇಮಕ್ ಕರ್ಚೆ ಪರಿಂ ಪಳಯ್ಜಾಯ್.

  

♦   ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ವೆಬ್ ಸಾಯ್ಟಿರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಚರಿತ್ರಾ . ದೋಗ್ ಗಾವ್ಡ್ ಸಾರಸ್ವತಾಂಚಿಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ - ಮಾಫೆಯಿ , ಲುವಿಸ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಾಸ್, ವಿಜೆಪಿ, ಚಾ. ಫ್ರಾ. ದೆಕೊಸ್ತಾ ಎಕಾಚ್ ಎಕಾ ಕಿರಿಸ್ತಾಂವಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ? ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕೋಣ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾನ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ ? ಜಶೆಂ ಭಾಜಪಾ ಅಧಿಕಾರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೇಂಚ್ ಚರಿತ್ರಾ ಪುಸುನ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಚಲ್ಲೆಂ ತಶೆಂ ಅಕಾಡೆಮಿಂತ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪುಸುನ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಚಲ್ತಾ ? ಚಡಿತ್ ವಿವರಾಕ್ ಹೊ ಗಾಂಚ್ ಪಳೆಯಾ :  ಚರಿತ್ರಾ    

 

ಜರೀ ದಾರಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಹೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಉಣ್ಯಾಸಂಕ್ಯಾತ್ ಜಾತೊಲೊ. ಮಾತ್ ನಯ್ ೩೫ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಮಾತ್ ಸಿನೆಮಾ ಉಜ್ವಾಡು ಜಾವ್ನ್, ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಸಾಣೆಂ, ಕಾಜಾರ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಿನೆಮಾಂ ನಿರ್ನಾಮ್ ಜಾಲ್ಲೇಪರಿಂ ಎಡ್ವಿನಾಚ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ, ಮೆಲ್ವಿನಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ, ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ - ಸಗ್ಳೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥರಾರ್ ನಿರ್ನಾಮ್ ಜಾತಿತ್ ಕೊಣ್ಣಾ ! ಇಗರ್ಜಾಂಚೆರ್ ದಾಡ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬೂದ್ ಶಿಕಯ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ಟೆಲ್ಯಾಂನಿ, ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂನಿ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್, ಕೆಲ್ಲೆ ಸಿನೆಮಾ, ನಾಟಕ್ ನಿರ್ನಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಪಳಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಚೆತಾವ್ಣೀಯ್ ದಿಂವ್ಚಿ ನಾಕಾ ?

 

ಜರ್ ಆಮಿ ಆತಾಂಯ್ ಜಾಗೆ ಜಾಲೆಂನಾಂವ್ , ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಅಂದ್ಕಾರಾಂತ್ ಪಡ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಮಾಗಿರ್ ಸಾಂಜೆಚಿ ಆಮೊರಿ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ : ಅಂದೇರಾ ಖಾಯಮ್ ರಹೇ . . .  

 

COMMENTS

Preetham Kirem , Sharjah Aug 25, 2013
"ಕಾಳೊಕು , ಉಜ್ವಾಡು ಆನಿ ಅಂದ್ಕಾರು" The best caption I ever saw among the best of best websites and even newspapers. Kittall You simply Rock !

Wilson Souza , Kayyar May 31, 2013
Bov borem lekhan H.M Bab. Hats off to You. We are with you any time...

Maxim Lobo , Bangalore May 30, 2013
It is indeed a damning report on a Sahitya Academy President who seems to be on a mission in dividing already distant konkani communities and indulging in gross injustice! He seems to be undoing the work of real konkani stalwarts. These things in Konkani are really depressing as they can be anywhere. HM has spearheaded the Quit Chinna Chulluvalli . I wish as extremely gifted president of konkani writer s forum the movement should take a formal stance towards this end. Otherwise, it will be all spark and little substance. Spark, no doubt it is.

Alka Miyar , UAE May 30, 2013
This clear indicates that we ourself have no guts to raise voice against such elements. Secondly so called leaders do not want to take any risk and spoil their relationship between "those". Another side "Sarva dharma sahishnu" we are peace lovers.

Alphonse Mendonsa , Pangla / Abu Dhabi May 29, 2013
It is shocking how all the rules and regulations have been manipulated to get the top post. Suddenly a non Karnataka person becomes President of Kartanaka Konkani Sahitya Academy. One of the reason is our own people dump us and work for their own selfish motives in the name of language. Secondly there must be a rule that majority of the academy members from the catholic community as Chinna clearly states that Lion share for literature from catholic community Then why he has selected only non-catholic and that too non-literature people. It is high time to throw this man out and clean the system and correct the history. They have totally forgotten the contribution of our Konkani forefathers. Let Congress Govt quickly act on this issue and elect a new but able person to lead. It is also very shame that Kasaragod Chinna is still holding to his post whereas many have voluntarily left and gone...Shame !

ಪೆದ್ರು ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ , ಉಡುಪಿ May 29, 2013
ಹೊ ಚಿನ್ನಾ ನಂಯ್ ಬಗಾರ್ ಹೆಗ್ಗಣ. ಇತ್ಲೆ ಪೈಶೆ ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಕೋಣ್ ಸೊಡಿತ್? ತೆಂಯ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ! ಹಾಕಾ ತಕ್ಷಣ್ ಖೊಟ್ ಮಾರ್ನ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ಜಾಯ್ ಆನಿ ನವ್ಯಾ ಎಕಾ ಯೋಗ್ಯ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕರಿಜಾಯ್. ಆನಿ ಸಾಂದೆ ನೇಮಿತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಂಚೊ Biodata ಹಾಡವ್ನ್ ಏಕ್ ಕಮಿಟಿ ರಚುನ್ ತೆ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚೆರ್ ಹುಸ್ಕೊ ಆಸ್ಚೆಗಿ, ತಾಂಚೆಂ background ಕಸಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಾರ್ಕುನ್, ನಿಷ್ಕಳಂಕ್ ವೆಕ್ತಿಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ವಿಂಚುನ್ ಸಾಂದೆ ಕರಿಜಾಯ್. ನಾಂ ತರ್ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಟೇಕ್ಸಾಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಗಿಳ್ಚೆ ಕುಳೆಂದ್ರ್, ಉಂದಿರಾಂಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ತಾಂಕಾಂ ಸಮರ್ಪುನ್ ದಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸಮಿತಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಕುಳೆಂದ್ರಾಂಪರಿಂಚ್ ಬೊಕಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ವಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ದೆಂತ್ ಸಾಬೀತ್ ಜಾಲಾಂ. ಲೊಕಾನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೇವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂಯ್ ಖೊಟ್ ಮಾರ್ನ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ಜಾಯ್. ನಾಂ ತರ್ ಲೊಕಾನ್ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಗೊಮ್ಟಿ ಚಿಡ್ದುನ್ ಖೊಟ್ ಮಾರ್ನ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆಂ ವ್ಯರ್ತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ.

Philip Mudartha , Navi Mumbai May 29, 2013
Get Umashree to sack the President, send the dossier to her attention directly, through Konkani speaking MLAs, and minsters from coastal region.

Joel , Mangalore / Bangalore May 28, 2013
Academyche poishe kavn hane Uzwadu korn kristvancher bari kalok kela, odlo shintralo kolo ho, hake zata title veggi ami saktani servon kot maarn davdaije