ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ ಹೆನ್ರಿ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಗಾಂವಾನ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ಚೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ಕಿಟಾಳ್ ತಶೆಂ ಆರ್ಸೊ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್. ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್(1999), ಕಯ್ದ್ಯಾಚೊ ಕವಿತಾ(2004), ಭಾಮುಣಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ(2006) - ತಾಚೆ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಕವಿತಾ ಜಮೆ. ದೆವಾಕ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾಡೊ(2002), ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್ (2016)   - ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಸಂಗ್ರಹ್.  ಕೊಂಕ್ಣೆ ಶಿವಾಯ್ ಕನ್ನಡ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸಾಂನೀಯ್ ತೋ ಬರಯ್ತಾ. 

Recent Archives

ಕೊಂಕ್ಣೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಇತ್ಲೆಂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಉಲೊಣೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ?

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್        2013-07-10 22:02:22
  |     |  
ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ
ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ತಶೆಂ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಉರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಖಾತಿರ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಆನಿ ಎಕಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಸಂಘಟಕಾನ್ ಬೋವ್ ಮ್ಹಿನತ್ ಕಾಡ್ನ್ ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಿ. ಲಂಡನ್ ಥಾವ್ನ್ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ಗಾರಾನ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ದೀಸ್ ರಾತ್ ಏಕ್ ಕರುನ್ ವಾಂವ್ಟ್ ಕಾಡ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ , ಫೊಕಣಾಂ ಆನಿ ನಾಚ್ ಮ್ಹಣ್ ರಜೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಚೊ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಮಝೆನ್ ಸಾರ‍್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಚೆ ಕಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಸಾರಾಕಾಂನಿ ಅಶೆ ಚಾಬ್ಲೆಗೀ, ಜಾಯ್ತೊ ಲೋಕ್ ಕಾಂಠಾಳೊನ್ ಅರ್ಧ್ಯಾರ್ ಉಟೊನ್ ಗೆಲೊ. ಸತ್ತ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ -  ಆತಾಂ ಮೀತ್ ಮಿರ್ವಾಲಿ. 1947 ಥಾವ್ನ್ ತುಮಿ ಹೇಂಚ್ ಉಲೊನ್ ಆಸಾತ್. ಮ್ಹಜಿ ಖಾಲ್ತಿ ವಿನತಿ ಆಸಾ -  ದಯಾಕರುನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತುಮ್ಕಾಂಚ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಸವೆಂ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಕರುನ್ ಘೆಯಾತ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ ಖಂಯ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ತೆಂ ಬಾರೀಕ್ಸಾಣೆನ್ ಪಳೆಯಾತ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸಮಗ್ರ್ ಕೊಂಕಣಿ ವಾವ್ರಾಚಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಿತ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮೆಜುನ್ ಪಳೆಯಾತ್. . .  

 

ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್. ತಾಂತು ಮಧೆಂ ಫೊಕಾಣಾಂ , ನಾಚ್ ಮನೊರಂಜನಾಚೊ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್ಚೆಂ ವಾಜ್ಬಿ. ನಾಟಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ನಾಟಕ್.  ಪೂಣ್ ಭಾಶಣಾಂ ? ಕೊಣಾಕ್ ಆನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ?


ಆಜ್ ಲೊಕಾಕಡೆ ಸುಟೊ ವೇಳ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾರ್ಗಾಯೆನ್ ವೇಳಾಕ್ ದುಡು ಕೆಲಾ. ಸ ವೊರಾಂಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸ ವೊರಾಂಕ್  ಕಾರ‍್ಯೆಂ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ.  ಪೋಶಕಾಂಕ್ ಮಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಏಕ್ ಅರ್ಧೆಂ ವೋರ್ ವೆದಿ ಕಾರ‍್ಯೆಂ ವ್ಹಡ್ ನಾ, ಸೊಸ್ತಾಂವ್.  ಪೋಶಕಾಂವಿಣೆಂ ಆಜ್ ಕಾರ‍್ಯೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಮಾನುನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ.  ಆನಿ ದುಡು ದೀವ್ನ್ ಕಲೆಕ್/ಸಾಹಿತಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ದಾನಿಂಕ್ ಎಕಾ ಪರಿಧೆ ಭಿತರ್ ಮಾನ್ ದಿಂವ್ಚೊ ವಾಜ್ಬಿಚ್.  ಪೂಣ್ ಅಶೆಂ ಮಾನ್ ದಿತಾನಾ ಪೋಶಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ವಾ ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನಾಚ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಕಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನಾಚ್ಯಾ ಬಸ್ಕೆಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಸಾಂಬಾಳಿಜೆ.

 

ಹಾಂವೆ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಯ್ರ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಪಯ್ಸಾ ಪಯ್ಸ್ ಕಸಲೋಚ್ ಸಂಬಂದ್ ನಾತ್ಲೊ, ಪದಾಂ ಆನಿ ಫೊಕಣಾಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್. ತರೀ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪ್ರಸಾರಾಕಾನ್ , ಕಾರ‍್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ಮುಕೆಲ್ ಶೆವೊಟ್  ಕುಶಿಕ್ ಲೊಟುನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ಂಚ್  ಸುರು ಕೆಲೊ.

 

ಪ್ರಸಾರಕ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ‘ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾರ್ಕಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಂವ್ಕ್ ಯೇನಾ ಮ್ಹಣ್ಟಾತ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ಗಾವ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ  ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಮೆಳ್ಳೊಂ ಆನಿ ತಾಣೆ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಇತ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಲಂಡನಾಂತ್ ಆಸೊನೀ ಉಲಂವ್ಚಿ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಜೆರ್‌ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಜ್ ಭೊಗ್ಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಉಲಂವ್ಚಿ ಸುಲಲೀತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆಯ್ಕೊನ್ ಹಾಂವೆ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹೊ ಲಂಡನ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬನಾಯ್ತಾ ದಿಸ್ತಾ. ಬೋವ್‌ಶಾ ಹೆಣೆಂಚ್ ಆಸೊನ್ ಫಟಿ ಮಾರ್ತಾ ಕೊಣ್ಣಾ "

ಮುಕಾರುನ್  ಮ್ಹಣಾಲೊ  " ಆಜೀಕ್ ಕಾಂಯ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಗಾಂವಾಂತ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಶಿಕ್ಪಾಚೆಂ ವಾರೆಂ ತಶೆಂ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಭಾಶೆಚೊ ಮೋಗ್ ಜ್ಯೋರ್ ಆಸ್ಲೊ.  ಪೂಣ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಂವ್ಟಿನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉರ್ಲ್ಯಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಪ್ರಚಾರ್ ಕರಿನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ , ಫಾಲ್ಯಾಂ ತಾಂಣಿ ರಚ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಚುಂಕ್  ವಾಚ್ಪಿಚ್ ಮೆಳಾಶೆನಾಂತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ವೆಬ್‌ಸಾಯ್ಟ್ ಚಲಯ್ತೆಲ್ಯಾಂನೀಯ್ ಹೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಿಂತಿಜೆ. ತಾಂಕಾಯೀ ವಾಚ್ಪಿ ಮೆಳಾಶೆನಾಂತ್.  ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಆತಾಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ತಿಸ್ರಿ ಐಚ್ಚಿಕ್  ಭಾಸ್ ಜಾವ್ನ್  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕೊಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಅವ್ಕಾಸಾಚೊ ತುಮಿ ಭರ್ಪೂರ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡಿಜಾಯ್ "

ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ತಿ ವೆದಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪ್ರಚಾರಾಚಿ ನಂಯ್‌ಚ್. ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಡಾವತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿಚ್ ಉಲಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಥಂಯ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಂಕಾಚ್ ಆದೇಶ್ ?  ಕೊಂಕ್ಣಿ  ಶಿಕಯಾ ಆನಿ ಉರಯಾ !

ಕೋಣ್‌ಯಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನಿಸ್ ವಚುನ್ ಲಂಡನಾಂತ್ ಸೆಟಲ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಫರಾ ಆಪ್ಲಿ ಮಾಯ್‌ಭಾಸ್‌ಚ್ ವಿಸ್ರತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೇಂ  ಚಿಂತಪ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಅಪಕ್ವ್ ಆನಿ ರಾಜಾಂವ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ? ಆಮ್ಚೊಚ್ ಕಿತ್ಲೊಸೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ಸಂಸಾರಾರ್ ಶಿಂಪಡ್ಲಾ, ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ದೇಶಾಂನಿ ವಚುನ್ ಸೆಟಲ್ ಜಾಲಾ ಪುಣ್ ಅಶೆಂ ವಾಸ್ಣುಕ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಮುಳಾವೀ ಭಾಸ್ ವಿಸ್ರನಾಂತ್. ಸನ್ನಿವೆಶಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಯ್‌ಭಾಸ್ ತಾಣಿಂ ಶಿಕಯ್ಲಿ ನಾ ಯಾ ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ನಾಕಾಸ್ಲಿ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಅಶೆಂ ಘಡ್ಚೆಂ ಫಕತ್ ಲಂಡನಾಂತ್ ನ್ಹಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಲಂಡನಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ/ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಗಾಂವಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಸುಡಾಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಯ್ತಾತ್ ತೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಅಜಾಪ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾ.  ಪುಣ್ ಹೆಂ ಸತ್, ಎಕ್ ಮಾಪ್‌ಶೆಂ ಕರುನ್ ಘೆವ್ನ್ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ’ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್‌ಚ್ ದಾಂಗ್ರೊ ಫೆರಾಯ್ತೆಲೆಚ್ ಕಿತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಜಾಣಾಂತ್ ? ಕಿತ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ ತಾಣಿಂ ವಾಚ್ಲಾಂ ?  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚಿ ಚರಿತ್ರಾ, ವ್ಯಾಕರಣ್  ಹಾಂಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ ?  ಯಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಆಜೂನ್‌ಯಿ “ಮಾಮ್ಮಿ-ಡೆಡಿ”, “ನಾನಾ-ನಾನಿ” ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವೊಂಠಾಂರ್ ಆಸಾ ?

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪೊಸ್ಕಾಟ್ಯಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ’ಗ್ಯಾಸ್’ ಅಸೊ ಭರ್ಲಾಗೀ , ಖಂಯ್ , ಕೆದಾಳಾ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವೇದಿ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಗೀದಾಪರಿಂ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಾತ್ ಆನಿ ಕೊಣಾ ಮಾಯೆನ್ ಮ್ಹಿನತ್ ಕಾಡ್ನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಮೂಡ್ ಪಾಡ್ ಕರ್ನ್ ’ಗ್ಯಾಸ್’ ಸೊಡ್ನ್ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಗೊಡ್ಸಾಣ್ ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ಸೊಡ್ತಾತ್. ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್,   ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ವೆದಿರ್, ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಾರ್ , ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಾದಿ ಸಮ್ಜಣೀಯ್ ನಾಂ.  ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಕುಮಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಮ್ಹಾರಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್, ಬಂದ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ದಿಂವ್ಚೊ ? 

ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜೂನ್ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಲ್ಯಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಇತ್ಲೆಂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆನಿ ಹಲ್ಕ್ ಉಲೊಣೆಂ? ಆನಿ ಹೇಚ್ ಮಾನಾಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾಧ್ಯಮಾಂಚ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ - ಪೊಸಿಟಿವ್ ಬರಯಾ ,  ಪೊಸಿಟಿವ್ ಸ್ಟೋರಿಸ್ ಕರಾ . . . ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಯ್ನಾಕಾತ್ ! ತರ್ ಹೆ ಕಿತ್ಲೆ ಪೊಸಿಟಿವ್ ಉಲಯ್ತಾತ್ ? ಅಸಲ್ಯಾ ವೆದಿಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಉಲವ್ನ್ ಹೆ ಮಾನಾಯ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕರ್ತಾತ್ ? ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಥಾವ್ನ್ ನಂಯ್ 1947 ಥಾವ್ನ್  ಹೆ ಪ್ರಸಾರಕ್ ಭಾಸ್ ಮೊರ್ತಾ - ಭಾಸ್ ಮೊರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ನಾಟಕಾಂ ಕರ್ತೆಚ್ ಆಸಾತ್, ಭಾಶಣಾಂ ದಿತೆಚ್ ಆಸಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಮೊರೊಂಕ್ ನಾ. ತೀ ತಿಚೆಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಚಡ್  ಆನಿ ಚಡ್ ಫುಲ್ಲ್ಯಾ. ತರೀ ಹಾಂಚ್ಯಾ ನಾಟಾಕಾಂಚೊ ಫ್ಲೊಟ್ ಆನಿ ಭಾಶಣಾಂಚೊ ವಿಶಯ್ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ನಾ. 

ಏಕ್ ಘಡಿಭರ್ ಚಿಂತೂನ್ ಪಳೆಯಾ - ಇತ್ಲೊ ಆಕಾಂತ್ ಪಾವೊನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಉಲಂವ್ಚೆ ತಿತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪಾಡ್ ಜಾಲ್ಯಾಗೀ ?

ಮ್ಹಾಕಾ ತರೀ ದಿಸ್ತಾ - ಖಂಡಿತ್ ನಾ. 

ಹಾಂಣಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಉಲಂವ್ಚೆ ಪ್ರಾಸ್ - ಧಾ ವಾಂಟೆ ಪೊಸಿಟಿವ್ ಉಲಂವ್ಚೆ ತಿತ್ಲಿ ತಿ ವಾಡ್ಲ್ಯಾ ತರೀ ಹೆ ಆತಾಂಯ್ ನೆಗೆಟಿವ್‌ಚ್ ಉಲವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂಕಾ ಮಾಹೆತ್ ನಾ , ವಾ ಪೊಸಿಟಿವ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂಚಿ ದುಖಾನಾಂ ಬಂದ್ ಜಾತಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಿರಾಂತ್ ದಿಸ್ತಾ ತೆಂ ಕಳಾನಾ. ಬೋವ್‌ಶಾ  ತೆ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಆಸಾತ್ ದೆಕುನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ ಕಾಳೊಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತೆ ಚಿಂತ್ತಾತ್ ಆನಿ ಹೆರಾಂಕೀ ಭೆಶ್ಟಾಯ್ತಾತ್.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಖಂಡಿತ್ ಬರಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಪಯ್ಸ್ ನಾಕಾ , ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಸಾಯ್ಟ್ ಉಗ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಪಳೆಯಾ. ಕಿತ್ಲಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್,  ಥಂಯ್ಸರ್ ಕಿತ್ಲೆ ನವೆ ನವೆ ಕವಿ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ?  ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕಾಂಯ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ತಾಂಣಿ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೊಗ್ಯಾ ಚಳ್ವಳೆಚೊ ಫಳ್ ತೊ. ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ , ವಾಚನ್ ಸತ್ರಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಕೊ ಚಡ್ಲಾ. ಕವಿತೆಂಚೆ ಬೂಕ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್.  ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಆಜ್  ಕಾಂಯ್ ಧಾ ಹಜಾರ್ ಪಾನಾಂಕ್ ಮಿಕ್ವೊಂಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ ಆಸಾ. ಹೆಂ ಕಾಂಯ್ ಪರ್ನೆಂ ಟಾಯ್ಪ್ ಕರ್ನ್ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ ನಂಯ್. ನವೆಂಚ್, ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಬರಪ್.  ಹಾಂತು ಅರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಅರ್ಧೊ ವಾಂಟೊ ತರುಣ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಬರಪ್.   ಕಿಟಾಳ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಟೋಪಾಟ್ ಉಜ್ವಾಡ್,  ಕೊಂಕಣಿಮಿಲನ್, ಕೊಂಕಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಳಿಜಾಗೆ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್  ಹೆ ಜಾಳಿಜಾಗೆ ಸಗ್ಳೆ ಉಮೆದ್ವಂತ್ ತರ್ನ್ಯಾಟ್ಯಾಂನಿ ಚಲಂವ್ಚೆಂ.  ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಕ್ವತಾ ಆಸಾನಾ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆ ತಾಂಚಿ ಠೀಕಾ ಕೆಲ್ಲಿ ಆಸಾ ತರೀ, ತಾಣಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೇತನಾಚೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಅಭಿಮಾನ್ ಆಸಾ. ಹಿ ಸಗ್ಳಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಏಕ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ವಾಡಾವಳ್. ಹ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಫೇಸ್ ಬುಕಾಚೆರ್ ಕವಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿ ಕುನ್ಹಾಕ್ ಧರುನ್ ಜಾಯ್ತೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿ ಕವಿತಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಕರ್ತಾತ್, ತೇಂಯ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯೆಂತ್. ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೇರ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬರ‍್ಯೊಚ್ ಚರ್ಚಾ ಜಾತಾತ್. ಸ್ಪೆಯ್ನ್ ದೇಶಾ ಥಾವ್ನ್ ಎಕ್ಲೊ ಭುರ್ಗೊ ಫೇಸ್‌ಬುಕಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾ. ಇಸ್ರೇಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಖಬ್ರೊ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತಾತ್. ಕಿತ್ಲೊಸೊ ಲೋಕ್ ಆಜ್ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ಟಾಚೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಖಬ್ರೊ ವಾಚ್ತಾ. ಕಮೆಂಟ್ ಕರ್ತಾ.  ಗಜಾಲಿ-ಕುಡಾಂನಿ ಖಾಸ್ಗಿ ಉಲೊಣೆಂ ಸಯ್ತ್ ಕಾನಡೀ ಲಿಪ್ಯೆಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಜಾತಾ.

ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಹಿ ವಾಡಾವಳ್ ಕಾಂಯ್ ಪ್ರಚಾರಾಕಾಂನಿ ಮೆಜಾ ವಯ್ಲೆಂ ಕೆಳೆಂ ಕಾಡ್ನ್ ಪಿಲ್ಯಾದ್ ಜೊಡ್ಚೆಪರಿಂ ಹಾಂಚ್ಯಾ  ಸಂಘಟನಾಂಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆನ್ ವಾ ಹಾಂಣಿ ಬೀದಿ ನಾಟಕ ಖೆಳವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲಿ ನಂಯ್. ವ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮಿಸಾಂ ಸಾಂಗೊನ್ ವ ಆಯ್ಕೊನ್ ಜಾಲ್ಲಿ ನ್ಹಯ್. ಹಿ ಉಪಲಬ್ಧಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತರ್ನ್ಯಾಟ್ಯಾಂಚಿಂ. ಗಲ್ಪಾಂತ್ ರೆಂವೆಂತ್ ಪೊಟಾಚ್ಯಾ ಗ್ರಾಸಾಕ್ ಘೊಳೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಚಿಂ. ಮುನಾಫೊ ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾನಾ, ಮುಂಡಾಸ್ - ವೇದಿ ಆಶೆನಾಸ್ತಾನಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಆನಿ ಅಪ್ವಂತ್ ಮೊಗಾನ್ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಲಿ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್, ( ಥೊಡ್ಯಾ ತೇಂಪಾಕ್ ಮಾಂಯ್‌ಭಾಸ್ , ದಾಯ್ಜ್ ) ಕಿಟಾಳ್, ಉಜ್ವಾಡ್, ಕೊಂಕಣಿಮಿಲನ್,  ಕೊಂಕಣಿ ನ್ಯೂಸ್, ಫೇಸ್ ಬುಕಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ - ಎಕ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ವಂತ್ ಮ್ಹಿನತೆನ್ ಆನಿ ದಿಶ್ಟಾವ್ಯಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚಿಂ  ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿಂ ಕಾಮಾಂ. ಹೆ ಭಾಯ್ರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಲವ್, ಕೊಂಕಣಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಳಿಜಾಗೆ ಆಸಾತ್. ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಕಿಪುರ್ತೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾಮ್ ತೆ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್.  ಜಾಳಿಜಾಗೆ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಕಮರ್ಶಿಯಲ್ ಆಸಕ್ತ್ಯೊ ಆಸ್ತಿತ್, ಥೊಡೆ ಕಡೆ ಭಾಶೆಚೆ , ವ್ಯಾಕರಣಾಚೆ ಚುಕಿ ಘಡ್ತಾತ್ ಆಸ್ಯೆತ್ - ಪೂಣ್ ತಾಂಣಿ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅಮಿ ಮಾನುನ್ ಘೆಜೆ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಚಲಯ್ತೇ ಆಸಾಂ ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕಾಂಯ್ ಎಕಾ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಏಕ್ ವ್ಯಾಪ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಘೆವ್ನ್ , ವೃತ್ತಿಪರತಾ ದವರ್ನ್ ಚಲವ್ನ್ ಆಸಾಂ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವರ್ತಿ ತೃಪ್ತಿ, ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಆಸಾ. ಹೆರ್ ವ್ಯಾಪ್ತೆಂತ್ ಆಸ್ಚೆಪರಿಂ ಹಾಂಗಾಯೀ ರಿಸ್ಕ್ ಆಸಾ. ಮುನಾಫೊಯೀ ಆಸಾ. ದೊನೀ ಮ್ಹಾಕಾಚ್.

ಕಿತ್ಲ್ಯಾಗೀ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚಿ ಮಾನ್ಯತಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ಆನಿ ಆಮ್ಚೆ ಬರವ್ಪಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾದಮಿಚ್ಯಾ ಸಾಲಾಂನಿ-ಜಾಲಾಂನಿ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನಾಚ್ಯಾ ಬುಕಾಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ.  ಗುಲ್ಜಾರ್ ತಸಲೊ ಮನಿಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಂಚಿಯೆರ್ ಯೇವ್ನ್ ಗೆಲಾ. ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್ ಡಿಸೊಜಾಕ್ ತಾಣೆ ಅಲ್ಪ್‌ಸಂಖ್ಯಾತ್ ಭಾಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಉಬ್ಜಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಾಕ್ ವಳ್ಕೊನ್ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಚೆನ್ನಾಯ್‌ಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಲಾಕ್ ರುಪ್ಯಾಚಿ ಬಾಪಾಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ. ಹಿ ತಾಕಾ ನ್ಹಯ್, ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ! ಮೆಲ್ವಿನಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಪಂಜಾಬಿಂತ್ ಭಾಶಾಂತರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಕಕಾಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಾನ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್  ಹ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಚೊ ಕೊಣೆಂ ಪ್ರಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ನಾ, ತಾಂಕಾಂ ಏಕ್ ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ನಾ. ದೆ|ಸಾಹಿತಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಕೇಣಿ ಹಾಂಣಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಸಾ - ಜೆನ್ನಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತಾಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಪಡೊನ್ ಹೆರ್ ಭಾಸೊ ಆಮ್ಚೆ ಸಾಹಿತ್ ತರ್ಜಣ್ ಕರುಂಕ್ ಸೊದ್ತಾತ್ ತೆನ್ನಾ ಆಮಿಂ ಮಣ್ಯೆತಾ - my language has arrived! ಆನಿ ಹೆಂ ಆನಿ ಅಸಲೆಂ ಸಿಧ್ಧಿ (achievement) ಫಕತ್ ಭಾಷಣಾಂನಿ ಆನಿ ಡೊಂಬರಾಟಾಂನಿ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ವಿಶ್ವಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಕ್ ಚಡುಣೆಂ ಪಾಂಚ್  ಕೊರೊಡ್ ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ಅನುದಾನ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ , ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕಾಂಯ್ ದೇಡ್ ಕೊರೊಡ್ ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ಅನುದಾನ್ ಕಲಾಂಗಣಾಕ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ. ಕೊಂಕಣ್‌ವರ್ಟರ್, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲ್ಯಾಬ್ ತಸಲ್ಯೊ ಯೆವ್ಜಣ್ಯೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ನವ್ಯಾ ಉಂಚಾಯೇಕ್ ವರುನ್ ವೆತೇ ಆಸಾತ್. ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಸಂಗ್ತಿ - ದೊನಾಂಯ್ತೀ ಪರಿಣತ್ ಗುರು ಬಾಳಿಗಾ ತಸಲೆ ಮನಿಸ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಸಾತ್.  ವರ್ಸಾವಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ತಾ, ಸೊಭ್ತಾ. ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ತೀನ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಸಬ್ದಾಕೋಶಾಚ್ಯಾ ತಯಾರೆರ್ ಆಸಾ, ಧಾ ಲಾಕ್ ರುಪ್ಯಾಂಚೊ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಹೊ,  ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಭಾಶಣಾಂ ಆನಿ ಮಿಸಾಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಘಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ನ್ಹಯ್. ಕರ್ನಾಟಕಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ನಿರಂತರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ ಚಲೊನ್ ಆಸಾತ್. ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಮಾ| ಸ್ಟೀವನ್ ಪಿರೇರಿನ್ - ವಿಲ್ಪಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಗ್ರಂಥ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲಾ.  ಹ್ಯೊ ಸಗ್ಳ್ಯೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯೊ ಪೊಸಿಟಿವ್ ಗಜಾಲಿ.

ತರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್  ತುಮಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ ಹ್ಯಾ ಪೊಸಿಟಿವ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಚಾರ್ ಸಬ್ದ್ ಉಗ್ತ್ಯಾ ವೆದಿರ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಲವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಊಂಚ್ ಉಬಾರಿನಾಸ್ತಾನಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಉಲವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕರ್ತಾತ್ ? ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಪ್ರಚಾರ್ ಕರಿನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ವೆಬ್‌ಸಾಯ್ಟಿಂಕ್ ವಾಚ್ಪಿ ಮೆಳಾಶೆನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಉಲಯ್ತಾತ್ ?

ಎಕಾ ಬರಯ್ಣಾರಾನ್ ಕರ‍್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಪ್ರಚಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಮಾತ್. ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್ಚೆಂ.  ತೇಂ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಬೇಷಕ್ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್. ಪೂಣ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಪ್ರಸಾರಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಕ್ ಫಾವೊತೊ ಮಾನ್ ಆನಿ ಪ್ರಚಾರ್  ದಿತಾತ್ ? ಸೊಡ್ಯಾಂ ಖುದ್ಧ್ ವಾಚ್ತಾತ್ ?  ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿ’ಸೊಜಾ ತಸಲೊ ಬರಯ್ಣಾರ್ ನವ್ಯಾ ತಾಕ್ತೆನ್ ಲೇಕನಾಂ/ಕಾದಂಬರಿ ಬರಯ್ತೇ ಆಸಾ. ಏಕ್ ದೋನ್ ನ್ಹಯ್ ತೆತ್ತೀಸ್ ಕಾದಂಬರಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ತಾಣಿಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಹೆಂಚ್ ಸಾಹಿತ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭ್ಹಾಶೆಂತ್ ಉಬ್ಜಂವ್ಚಿ ತಾಂಕ್‌ಯೀ ತಾಕಾ ಆಸಾ. ಶಿಕೆರಾಮ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಹಾಣೆ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಧರ್ಲಾಂ. ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಕುಟಮ್ ಪತ್ರಾರ್ ರೋನ್ ರೋಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಹಾಚಿ ನವೀಚ್ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾ. ಬಜಾಲ್ ಥಾವ್ನ್ ಮನು ಸರಾಗ್ ಬರಯ್ತೇ ಆಸಾ. ಅಮೆರಿಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಡೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ , ದುಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ನಾನು, ಮರೋಲ್, ಸ್ಟೇನಿ ಬೇಳಾ ನಿರಂತರ್ ಬರಯ್ತೇ ಆಸಾತ್.  ಡ್ಯಾರೆಲ್, ಜೀವನ್, ಅನಿಲ್ ಬಂಯ್ದೂರ್, ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕೊಳಾಲ್‌ಗಿರಿ, ಕಿರಣ್ ನಿರ್ಕಾಣ್, ಆಲ್ವಿನ್ ಮಿಯಾರ್, ಶರೊನ್ ಒಲಿವೆರಾ, ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್,  ಜೋವಿಟಾ, ಜೇಸನ್ , ಜೋವಿನ್ . . . ಕಿತ್ಲೆಶೆ ನವೆ ಬರವ್ಪಿ ಆಸಾತ್. ಬರಯ್ತೇ ಆಸಾತ್. ಹೆ ಆಂಟನಿ ಬಾರ್ಕುರ್, ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್, ಜೊ.ಸಿ.ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ, ವಿಲ್ಸನ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ, ಅವಿನಾ ಮಿಯಾರ್ , ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್, ಮೆಲ್‌ಕ ಮಿಯಾರ್, ವಿನೋದ್ ಕುಲಾಸೊ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ನವೆಂ ಜನರೇಶನ್.   ಪ್ರಸಾರಾಕಾಂಕ್ ಕಿತ್ಲಿ ಹ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚಿಂ ಆನಿ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಚಿ ವಳಕ್ ಆಸಾ ?

ಬರಂವ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ - ಸಂಗೀತ್ ಶೆತಾಂತ್ ಪಳೆಯ್ಲ್ಯಾರೀ ರೋಶನ್,  ಕೆವಿನ್,  ಅಜಿತ್,  ಜ್ಯಾಕ್ಸನ್ . . . ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತೆ  ನವೆ ಸಂಗೀತ್ಗಾರ್ ಆಸಾತ್. ಆಲ್ಬಮ್ ಕಾಡ್ತಾತ್, ನಾಯ್ಟಾಂ ಸಾದರ್ ಕರ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ಲೋಕ್ ಯೆತಾ. ದುಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಹಾಂಗಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಾದರ್ ಕರ್ತಾತ್. ಶೋ ಹಾವ್ಜ್ ಫುಲ್ ಜಾತಾತ್. ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಆಸ್ಚಿ ಬೋವ್‌ಶಾ ಏಕ್ ಮಾತ್ ರೆಪರ್ಟರಿ ’ಕಲಾಕುಲ್’ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಮ್ಹಜೊ ಮಿತ್ರ್ ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕೊಳ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಲಲಿತ್ ಪ್ರಬಂದಾಂಚೊ  ಬೂಕ್ ಪಂದ್ರಾ ದಿಸಾಂ ಬಿತರ್ ಛಾಪ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪೂರಾಯ್ 500 ಪ್ರತಿಯೊ ವಿಕೊನ್ ವಚೊನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಆವೃತ್ತೆಚೆ 500 ಪ್ರತಿಯೊ ಚಡುಣೆ ಸಂಪೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್ ಆಸಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ವಾಚ್ಪಿ ನಾಂತ್ ತರ್ ಅಸಲೊ ಏಕ್ ದಾಕ್ಲೊ ಕಸೊ ಜಾಲೊ ? 


ಸಾಹಿತ್ ಸಂಗೀತ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರೀ - ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕ್ಪಾಚಿ ಗಜಾಲ್‌ಚ್ ಧರ್ಲ್ಯಾರೀ , ಶಾಳೆಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ  ಧಾ-ವೆಚೊ ಪಾಂವ್ಡೊ ಉತರ್ಲ್ಯಾ. ಬರೆಂ ಫಳಿತಾಂಶ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಗೊಂಯಾಂ ವಚೊನ್ ಯುವ ಸಂಮೇಳಾಂತ್ ಕವಿ ಗೋಶ್ಟಿಂತ್ ಇನಾಮಾಂ ಜೊಡುನ್ ಯೆತಾತ್.  ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಿಟಾಳ್ ತಾಲೆಂತ್‌ವೊಂತ್ ನವ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಮಾನ್ ಕರ್ತಾ.  ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ಪೋಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚೊ ಸಮರ್ಥಕ್ ಲಿಯೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಅಬುದಾಬಿ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲಾ. ಸಾಂ.ಲುವಿಸ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸ್ಥೊ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ “ಅಮರ್ ಕೊಂಕಣಿ” ಸಂಸೊಧಿಕ್ ಶಣ್ಮಾಸಿಕ್ ದೋನ್ ಲಿಪಿಂನಿ ಪ್ರಗಟ್ ಕರ್ತೇ ಆಸಾ; ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ಪದ್ಯುತ್ತರ್ ಶಿಕಪ್ ಯೆದೊಳ್ ಪಾಂಯ್ಶ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಪದ್ಯುತ್ತರ್ ಪದವೀಕಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲಾಂ ಆನಿ  ದೋನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಪದ್ಯುತ್ತರ್ ಪದವೀಕಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲಾಂ ಆನಿ ಹಿಂ ದೋನ್‌ಯಿ ಮ್ಹಾರಗ್ ಅಬಿಯಾನಾಂ ಆನಿ ಲಗ್ಭಕ್ 9 ಹಜಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಂ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಲಗ್ತಿಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಆಸ್ಚೆಂ ಗೃಂಥಾಲಯ್,  ಹೊ ಸಂಸ್ಥೊ ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಸಾಯೆವಿಣೆಂ ಕರಿತ್ತ್ ಆಸಾ. ಆತಾಂಚೊ ಪರಿಷದೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಹಾಂಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾಶಣಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕ್ಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಸಾರಕಾಂನಿ  ಹೆ ಕುಶಿನ್ ಎಕ್ ದೀಷ್ಟ್ ಪುಣಿ ಘಾಲ್ಲಿ ಆಸಾ? ಹಾಂಕಾ ಹಿ ಖಬರ್ ತರೀ ಆಸಾ ?

ಕೊಂಕ್ಣೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಇತ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ಪೊಸಿಟಿವ್ ಗಜಾಲಿ ಆಸ್ತಾನಾ - ಪ್ರಸಾರಾಕಾಂನೋ - ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಮಿ ವೆಬ್‌ಸಾಯ್ಟಾಂಕ್ ವಾಚ್ಪಿ ಮೆಳಾಶೆನಾಂತ್, ಸಾಹಿತಿಂನಿ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ವಾಚುಂಕ್ ವಾಚ್ಪಿ ಮೆಳಾಶೆನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ವೆದಿರ್ ಥಾವ್ನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಉಲವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಮಾನ್ ಮಾಣ್ಸುಗಿ ಭಂಗಯ್ತಾತ್ ? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಕ್ ಬಿಕಾರಿಣ್ ಕರ್ತಾತ್?

ಇತ್ಲ್ಯಾಕೀ, ತುಮಿ ಅಶೆಂವ್ಚೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಪ್ರಸಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ? ಆಮಿ ವೆಬ್‌ಸಾಯ್ಟಿಚ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಪತ್ರಾಂ ಚಲಯ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ತುಮಿ ಅಶೆಂ ಉಗ್ತ್ಯಾ ವೆದಿಂನಿ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಅಸಂಬಂದ್ ಉಲೊಣೆಂ ತಸ್ವೀರ‍್ಯಾಂ  ಸಮೇತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆನಿ ತುಮಿ ಬೀದಿ ನಾಟಕ ಮ್ಹಣ್ ಇಗರ್ಜೆ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಖೆಳಂವ್ಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜಿ ನಾಟಕಾಚ್ಯೊ ವರ್ದ್ಯೊ ಛಾಪ್ಚ್ಯೊ ? ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉರತ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಚಿಂತ್ತಾತ್ ಕಿತೆಂ ? 

ಆತಾಂ ತರೀ , ಅಶೀರ್ ಮನೋಭಾವ್ ಸೊಡಾ. ಫಕತ್ ತುಮಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಮಾತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉರ್ತಾ, ಹೆರಾಂನಿ ಕಿತೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉರಾಶಿನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಿರಾಂತ್ ಸಾಂಡಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬೀದಿ ನಾಟಕ ಸೊಡ್ನ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾನ್  ಹೆರ್  ಕಿತೆಂಚ್  ಕರುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಹೆರಾಂನೀಂಯ್ ಕಾಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಲಯ್ತಾತ್ ?  ಶಾಳಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕಪ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉರಂವ್ಚೊ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ಮಾತ್. ಇತ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉರಾನಾ. ಗಾಂವಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ , ಮುಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನೀಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉರ್ತಾ, ವಾಡ್ತಾ , ಫುಲ್ತಾ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಹಳ್ಳೆಂನಿ ಗಾಂವಾಂನಿ ವಚೊನ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂತ್ ಚಾರ್ ವಾಂಟೆ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾತಾ. ವೆಬ್‌ಸಾಯ್ಟಿರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆವರ್ವಿಂ ಅರ್ಬಿಗಾಂವಾಂತ್, ಅಮೆರಿಕಾಂತ್, ಲಂಡನಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫುಲ್ತಾ.  ಸ್ವತಾಚಿ ಪಾಟ್ ಥಾಪುಡ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರಾಂನಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರ್ ಮಾನುನ್ ಘೆಯಾ.  ಕೆನರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲಿತುರ್ಜೆ ತಿತ್ಲೊಚ್ ವಾವ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉರಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ವಿಲ್ಪಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ (ತೊ ಎಕ್ ಸಂಸ್ಥೊಚ್ ಸಯ್!) ಕೆಲಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಪದಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ಘರಾ ಘರಾಂನಿ ಪಾವಯ್ಲಾ ಆನಿ ಆತಾಂ ಆನಿ ಫುಡೆಂಯಿ ಅಮರ್ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಆಪಾಪಿಂಚ್ ತೊ ಚಾಲು ಆಸ್ತೊಲೊಚ್ . . . 

ಬರಯ್ಣಾರಾಂನಿ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ಆನಿ ವೆಬ್‌ಸಾಯ್ಟಿಚ್ಯಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಪ್ರಚಾರ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಭಗ್ತಾ ನಂಯ್?  ತಾಂಕಾ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಯಾ. ಧಾರ್ಮಿಕಾಂನಿ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂಕ್ - ತಾಂತುಂ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚೆ ತಸಲೆಂ, ಕಿತೆಂಚ್ ನಾ ತರಿ - ಜಾಯ್ರಾತಾಂ ರಾಸ್ ಪಡ್ತಾತ್; ‘ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ ಯೆಂವ್ಚಿ ಜಾಯ್ರಾತಾಂ ಬರೀಂ ರುಚ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ  ಉದ್ಗಾರ್ ಶಾಣೆ ಕೊಂಕಣಿ ವಾಚ್‌ಪಿ ಸೊಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಚಡ್ ಉಲಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. 

ಖರ‍್ಯಾನ್ ಕೊಂಕಣಿಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್,  ಲಾಯಿಕಾಂನಿ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂಕ್  ಸಂಘಟನಾಂ ಥಾವ್ನ್ , ವೆದಿರ್ ಭಾಶಣಾಂ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ದುಡ್ವಾದಾರ್ ಮುಂಡಾಸ್‌ಗಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕುಮಕ್ ಕರಯಾ. ಏಕ್ ಪತ್ರ್ ಚಲಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸುಲಭ್ ನಯ್. ಪತ್ರಾಂಕ್ ಫಕತ್ ತುಮ್ಚ್ಯೊ ತಸ್ವೀರ‍್ಯೊ ಆನಿ ವರ್ದ್ಯೊ ಮಾತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ವಾಪರಿನಾಕಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂ ಲ್ಹಾನ್‌ಗೀ ವ್ಹಡ್‌ಗೀ  ಮೊರೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾಕಾತ್.

ಏಕ್ ಬೋವ್ ಸಾದಿ ಗಜಾಲ್  - ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಎಕಾ ಸಂಗ್ತಿಚೊ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರ್ಚೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೇ ವಿಶಿಂ ಬರೆಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ. ಪೊಸಿಟಿವ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ.  ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಆತಾಂ ಎಲಿಸಾಂವ್ ಚಲ್ತೇ ಆಸಾ. ಎಕಾ ಫಲಾಣ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಚೊ ಉಮೇದ್ವಾರ್ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಪಾಡ್ತಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಉಲೊವ್ನ್  ಖಂಯ್ಸರೀ  ವೋಟ್ ಮಾಗಿನಾ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾಂನಿ ಮಾತ್. ದೆಕುನ್ ಪ್ರಸಾರ ಕಂಪೆನಿಚ್ಯಾಂನೋ -  ಪಯ್ಲೆಂ  ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಪೊಸಿಟಿವ್ ಉಲಯಾ. ಮಾಗಿರ್ ಮ್ಹಣಾ ಯೆಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕ್ಯಾಂ. ಬರೆಂ ಲಾಗ್ತೆಲೆಂ, ಬರೆಂ ಜಾತೆಲೆಂ. ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ ಜಾಂವ್.

 

ಪೂರಕ್ ವರ್ದಿ :

 

     ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉರಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಭಾಯ್ರ್ ದಿಯಾ - ಮಾ| ಬಾ| ಆಂಟನಿ ಸೆರಾವೊ.

 

ಪೂರಕ್ ವಿಚಾರ್ :

 

     ಹೆ ರಾಕ್ಣೆ ಭಾಶೆಚೆ ? ಭಾವಾಡ್ತಾಚೆ ?

 

COMMENTS

Stanley R.D’ Costa , Mangalore Apr 28, 2013
I am very happy to read articles written by Mr. H.M. He is inspiring with his new thoughts and ideas to the old and present generation. Criticisms are always required but to a certain extent. Let us promote our own mother tongue first at our homes and then when we meet together in different occasions. Let us be positive to the positive then we will be positive with positive people. LAAMB JIYON KONKANI

Alphonse Mendonsa , Pangla/Abu Dhabi Apr 22, 2013
Dear HM, I fully endorse your views above. The guests on stage who are craving for self-publicity have very limited knowledge of konkani and they think they know everything and can fool anyone. As you said Konkani is going strong and spoken and read widely all over the world. Yes, I do agree that they should avoid talking about konkani on public podiums instead concentrate on helping the authors and writers. Next time, ask them which konkani weekly or web-portal they are reading. I am sure they don’t have answer as they hardly read any weeklies, or go thru any konkani web-portals or even facebook to know what is happening in today’s world. Shame , Shame. Please Keep awakening these self-proclaimed leaders...thanks for this beautiful article. All the best for Kittall.

Florine Roche , Mangalore Apr 22, 2013
ಮೊಗಾಳ್ ಸಂಪಾದಕಾ, ತುಮಿ ಪೇಶ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವಿಷಯ್ ಬೋವ್ ಸಕಾಳಿಕ್. ಏಕ್ ವಿಷಯ್ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಪೇಕ್ಷಿತಾಂ ಕಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಯತ್ನಾಂ ವರ್ವಿಂ ಮಾತ್ ಉರ್ಲ್ಯಾ ವಾ ಉರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂ ಕಿತ್ಲಿ ಹಾಕ್ ಬೋಬ್ ಮಾರ‍್ಲ್ಯಾರೀ ಕಾಂಯ್ ಪ್ರಯೋಜನ್ ನಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ವಇಚ್ಚೆ ದ್ವಾರಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚುಂಕ್, ಬರಂವ್ಕ್ ಅನಿ ಉಲಂವ್ಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಿನತೆವರ್ವಿಂ ಮಾತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಉದರ್ಗತಿ ಎದೊಳ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಆನಿ ಮುಕಾರೀ ಜಾತಾ. ಘೊಡ್ಯಾಕ್ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ವರ್ನ್ ವಚ್ಯೆತ್. ಪೂಣ್ ಉದಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಗೊಡ್ಯಾಕ್ ನಾಕಾ ತರ್ ತ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾಕ್ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಕೊಣಾಂಯಿ ವರ್ವಿಂ ಸಾಧ್ ನಾ. ಹೆಂ ಸತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಕೀ ಲಾಗು ಜಾತಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚೊ ಖರೊಚ್ಚ್ ಮೋಗ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉರಯಾ ಅನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಂಚಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಹೆರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಶಿಕೊಣ್ , ಭಾಶಣಾಂ ಆನಿ ಉಪದೇಸಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಖಂಡಿತ್ ನಾ.

Vinod Barboza , Manchester Apr 21, 2013
Dear Editor, well-structured article, however I am just confused over the issue of negativity and comparison with English. As we all know, including majority of Mangalorean Catholics, Konkani is the mother tongue of many communities in the Coastal region. I am not sure negativity is the issue with everyone. But I do agree to the fact that, comparatively English is given priority over Konkani among all these Konkani speaking communities because of the need and demand. As you rightly noted in the article, a huge progress has been made in Konkani over years and will grow further provided, it diversify into to all areas of Professional and Social Life.

Anil Byndoor , Spain Apr 21, 2013
ಹರ್ಯೆಕ್ ವೆಕ್ತಿ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಅವಯ್ಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಂತ್ ಜಲ್ಮೊನ್, ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಅವಯ್ನ್ ತಿಚ್ಯಾ ದುದಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಜ್‌ಲ್ಲಿ ತಿ ಭಾಸ್ ಮಾಂಯ್ ಭಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಶಿಕ್ತಾ. ಅಶೆಂ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ತಿ ತಾಚ್ಯಾ ವಾ ತಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಸರಾಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೊಳ್ತಾ. ಅಶೆಂ ಅಮ್ಕಾಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾವಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಮಾಂಯ್ ಭಾಸ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಕ್ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳಾಚೊ ಇತಿಹಾಸ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚೆ ಮಾಲ್ಘಡೆ ಕೊಂಕ್ಣೆತ್‌ಚ್ ಉಲಯ್ತಾಲೆ. ಹಳ್ತಾರ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಶಿಕಪ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಲೋಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಶಿಕ್ಲೊ ಆನಿ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೊ. ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಭಾಶೆಂತ್ ಶಿಕಾಪ್ ಜೋಡ್ನ್, ತಾಂತುನ್ ವ್ಯವಹಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ ಆಮಿ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಮನಿಸ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಉಣಿ ಜಾಲ್ಯಾ ತರ್ , ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕಪ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ನಂಯ್,ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಶಿಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ನಂಯ್ ಬಗಾರ್ ಆಮಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಯಿನಾತ್ಲ್ಯಾನ್. ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಶಿಕಪ್ ಜೋಡ್ನ್, ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ವೆವಹಾರ್ ಕರ್ನ್, ಘರಾಂತ್ ಆನಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉರ್ತಾ ಶಿವಾಯ್ ಭಾಶಣಾಂ ದೀವ್ನ್ ನಂಯ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್. ತಿಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆಕ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಕಾಯ್ದೊ. ಕೊಣೆ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಭಾಶಣಾಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಕಶಿ ? ದಾಕ್ಶೆಣ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚೊ ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚಿಂ ಖತಾಂ ಉಟವ್ನ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಶಾಬಾಸ್ಕಿ ಫಾವೊ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತುಮಿ ನವ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಂ ಥಂಯ್ ಭರ್ಚಿ ಹುಮೆದ್ ವಿಶೇಷ್. ಆನಿ ಹ್ಯೆ ವರ್ವಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್,ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಡ್ಲಾಂ, ಫುಲ್ಲಾಂ ಆನಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾಲಾಂ.

Alwy , Pernal / Shirva Apr 20, 2013
Sampadaka tanka bogsi te kitem uleitat, kartat tes nenanth. konkani ulai borei vas ani anbhog poilem karn kutmanth konkani ureili ani muklya pilgek tachi vodvikai roos dilitar jaroor konkani samudayant bhas swas javn sdam amar urteli. hanchya bhasenani noi.

Vinod Colaco , Bangalore Apr 20, 2013
ಜೆಂ ಕಿತೇಂಯ್ ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಮಾನ್ ಭಂಗಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲಾಂ ತರ್ ತೆಂ ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಮಾತ್ರ್.... ಹೆಂ ಪೊಸಿಟಿವ್ ಅಭಿಯಾನ್ ನಿರಂತರ್ ವ್ಹಾಳೊಂ...ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪ್ರಚಾರಕಾಂಚಿ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಝಳೊಂ...

Norbert , Mangalore Apr 19, 2013
HM , Excellent analysis, commonsensical head-on. Why can’t these loud speakers bring back Konkani mass at prime time on Sunday in Mangalore? This might a go a long way for them to get confidence that they speak correct Konkani.

Eddie Sequeira , Mangalore Apr 18, 2013
ಮೊಗಾಳ್ ಎಚ್ಚೆಮ್, ತುಜಿ ಹಿ ಸಕಾಳಿಕ್ ಘರ್ಜೊಣಿ, ವಾಚ್ತಾಂ ವಾಚ್ತಾಂ ಚಡೀತ್ ಆಯ್ಕಾಲಿ, ಜೆಮೆತೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಜಾಗಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಿ.ಅಂಖೆ-ಸಂಖೆ, ರುಜ್ವಾತಿ, ನಿದರ್ಶನಾಂ ಸವೆಂ, ನಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮರೊಂಕ್ ನಾ, ಬಗಾರ್ ಚಡೀತ್ ಜೀವಾಳ್ ಅಸಾ ಮುಣ್ ಹ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಪೊಸಿಟೀವ್ ಲೇಕನಾದ್ವಾರಿಂ ರುಜು ಕರ್ತಾನಾ, ಕೊಣ್ ಕೊಣಾಚೊ ಮೊಟೊ ವಾವ್ರ್ ಹಿ ಭಾಸ್ ಜೀವಾಳ್ ದವರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಅಪ್ಲೊ ಸಹಯೊಗ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಾ ಹೆಂವಿಯ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂಯ್. ತುಜಿ ಹಿ ಘರ್ಜೊಣಿ, ಅನಿ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಜಾಗೊಂವ್ದಿ ಅನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ತರೀ ಬೆಶ್ಟಾಂವ್ದಿ ಹೆಂ ಮುಜೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ.

Derick , Bangalore Apr 17, 2013
Uttam lekhan Mr. HM... hein lekhan thya eka pracharakak mathr nai amche moden ascha haryek kodi kadn nakaratmak ulovnchya mukelyank lagu jatha....dev thanka bori bood divn...

Stany Bela , Dubai Apr 17, 2013
ಕೊಂಕ್ಣೆವಿಶಿಂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಉಲೊವ್ಪ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೆಂ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎಚ್ಚೆಮಾಚಾ ವಾದಾಕ್ ಸಹಮತ್ ಅಸಾ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಂತ್ ತೀರ್ಲ್ ಅಸಾ. ಭಾಶಣಾಂ ಆನಿ ಬ್ಯಾನೆರಾನಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರೀ ಚೂಕ್ ನಾ!

Wilma , Bantwal Apr 17, 2013
Poyle pavtim konknechi vodvikaay aykon sonthos zalo.. HMaan hem lekhan borovnk kaaran zallya thya ulovpyachemyim borem javm.

ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು , ಚಿಕಾಗೊ Apr 16, 2013
ಮೊಗಾಳ್ ಎಚ್ಚೆಮ್, ತುಜೆಂ ಲೇಖನ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಲೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿ ಆಮ್ಗೆರ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ನಿಸ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಡಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ಪೇಜೆಕ್ ವಾಪ್ರುಂಕ್ ಉರಾನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ; ತಿ ರಾಂದ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ ಖಾಲಿ ಜಾತಾಲಿ. ತೆನ್ನಾಂ ಆಮ್ಚಿ ಮಾಂಯ್-ಪಾಪ್ಪಾಚಿ ಆವಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಝಾಲಾಂತ್ ಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿರ್ಗಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗೆ ಝಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಜಿರ್ಗಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ ಹಾಡುಂಕ್ ಲಾಯ್ತಾಲಿ ಆನಿ ಏಕಾ ಪೀರಿಂತ್ ಥೊಡೆ ಶಿರ್ಕೊ ವೊತುನ್ ತಾಂತುಂ ತೀನ್-ಚ್ಯಾರ್ ಜಿರ್ಗಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ ಚಿರ್ಡುನ್ ತೆಂ ಆಂಬೊಟ್ ತಿಕ್ಶೆಂ ಪಾನಕ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಇಲ್ಲೆಂಚ್ ಚಾಕೊನ್ ಪೇಜ್ ಜೇಂವ್ಕ್ ಲಾಯ್ತಾಲಿ. ತೆಂ ಪಾನಕ್ ಇತ್ಲೆಂ ಲಾಯೇಕ್ ಕೀ, ಪೇಜ್ ಖಾಲಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಕಳಾಚ್ಚ್ ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾಚ್‍ಪರಿಂ ತುಜೆಂ ಲೇಖನ್ ತ್ಯಾ ಜಿರ್ಗಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗೆಚಿ ತಿಕ್ಸಾಣ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಶಿರ್ಕ್ಯಾಚಿ ಆಂಬ್ಸಾಣ್ ಲೇಖನಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಶೆವಟ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ರೀತ್ ವಾಚುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅತ್ಯಂತ್ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ತುಂವೆ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ - ಕಿತೇಂಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ನಾಕಾರಿ ಪ್ರಚಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಕ್ ಪಡ್ಚೆಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾರ್-ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ. ಹ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಚಿ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ವೃದ್ಧಿ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರ್ ಫುಲಾತ್ - ಸುರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕೀರ್ಣಾಂಕ್ ಸೂರ್ಯಾಕಾಂತಿ ಫುಲ್ಚ್ಯೆಪರಿಂ. ವೇದಿರ್ ದೋನ್ ಸಬ್ದ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ಷಣ್ ಆಮಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆ ದೇವ್‍ದೂತ್ ಜಾತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ಪೊಕೊಳ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಮತಿಂ ಖಂಚಂವ್ಚೆಂ ಆಮಿ ತುರ್ಥಾನ್ ಬಂಧ್ ಕರ್ಯಾಂ.