ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ ಹೆನ್ರಿ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಗಾಂವಾನ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ಚೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ಕಿಟಾಳ್ ತಶೆಂ ಆರ್ಸೊ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್. ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್(1999), ಕಯ್ದ್ಯಾಚೊ ಕವಿತಾ(2004), ಭಾಮುಣಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ(2006) - ತಾಚೆ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಕವಿತಾ ಜಮೆ. ದೆವಾಕ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾಡೊ(2002), ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್ (2016)   - ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಸಂಗ್ರಹ್.  ಕೊಂಕ್ಣೆ ಶಿವಾಯ್ ಕನ್ನಡ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸಾಂನೀಯ್ ತೋ ಬರಯ್ತಾ. 

Recent Archives

ತಿಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಹುಂಬ್ರಾರ್ . . .

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್        2013-07-10 21:51:50
  |     |  ಆಜ್ , ಕಿಟಾಳ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪವ್ನ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾತಾ. ೨೦೧೧ ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಾ ಫೆಬ್ರೆರ್ ೫  ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಸಂದೇಶ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ , ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ್ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಂಣಿ ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬೋವ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಪ್ರಚಾರ್ ಸಂಚಾಲನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬೋವ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೊಯ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಆನಿ ತವಳ್ ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಆನಿ ಆತಾಂ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಅ| ಮಾ| ಬಾ| ವಲೇರಿಯನ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ ಹಾಂಣಿ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಥಾನ್ ಸೊಭಯಿಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜೊ ಹಿತೈಶಿ ತಶೆಂ ಫಾಂಕಿವಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿ ಟಾಯ್ಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಹಾಂಣಿ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಕಾರ್ಭಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕುಮ್ಕೆ ಹಾತ್ ದಿಲ್ಲೊ. 

 

 

 

ಕಿಟಾಳ್ ಸುರು ಕರ್ತಾನಾ - ಹಿ ಏಕ್ ಫಕತ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಆನಿ ವೈಚಾರಿಕ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ವಾಡಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಫಕತ್ ಅಪ್ರಕಟಿತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮಾತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತೊಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ದೊನೀ ಮುಳಾವ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂನಿ ಹಾಂವೆ ಚಡ್ಶಿ ಕಾಂಯ್ ಸೊಡ್ ದೊಡ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತೃಪ್ತಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ. ಅಪ್ರೂಪ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೆಂ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲಾಂ ಆನಿ ಹೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಫುಡಾರಾಂತ್ ಚಾಲು ಆಸ್ತೆಲೆಂ.

ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಸೃಜನ್ಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮುಂಬಯ್ ವಸ್ತೆ ನಿಮ್ತಿಂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ಕಾಂಯ್ ಅನ್ಬೋಗ್ ಜೊಡ್ಲ್ಲೊ ವ್ಹಯ್ ತರೀ, ಕಿಟಾಳ್ ಸುರು ಕರ್ತಾನಾ ವೆಬ್ ಮೀಡಿಯಾಚೆಂ ಪರಿಕಲ್ಪನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತರೀ ನವೆಂಚ್. ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಡೊಟ್ ಕೊಮ್ ಆನಿ ಮಿತ್ರ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚಾ ದಾಯ್ಜ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಹಾಂವ್ ಬರವ್ನ್ ಆಸ್ಲೊಂ ತರೀ ,  ಕಿಟಾಳ್ ಸುರು ಕರ್ತಾನಾ ವೆಬ್ಸಾಯ್ಟಿಚೆಂ ಎಡ್ಮಿನ್ ಪೆನಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ , ತೆಂ ಕಶೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ , ಯೂನಿಕೋಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ?  ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಾರ್ಕಿ ಸಮ್ಜಣಿ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾತ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂವ್ ಎಕಾ ಬಾಂದ್ಪಾಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ಸಕಾಳಿಂಚಾ ಸಾಡೆ ನೋವ್ ತೆ ಸಾಂಜೆಚಾ ಸಾಡೆ ಸಾತ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಲೆಕಾಂ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ವೆಗ್ಳೆಂ ಕರ್ತಾಲೊಂ. ಲ್ಯಾಪ್ ಟೊಪ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ ಮ್ಹಜೆಕಡೆ ಡೆಸ್ಕ್ ಟೊಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಯ್ತ್ ನಾತ್ಲೆಂ.  ೨೦೧೧ ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ, ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ವಿಲ್ಪಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಅಂತರೊನ್ ವರ್ಸ್ ಜಾತಾನಾ, ಹಾಂವೆ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕೊ ಕೆಲ್ಲೊ, ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಸೈಬರ್ ಕೆಫೆಂತ್ ಬಸೊನ್.

ಆಜ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಾ ಹುಂಬ್ರಾರ್ ರಾವೊನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಾಟಿಂ ಪಳಯ್ತಾನಾ, ಖುಶಿ ಜಾಂವ್ಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿವಾಂತ್ ಜುಮ್ಮ್ ಜಾತಾ.


ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ - ಕಿಟಾಳ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಕಿಟಾಳ್ ಸುರು ಕರ್ತಾನಾ, ಹೊ ಫಕತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ವಯ್ಚಾರಿಕತೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಳಿಜಾಗೊ ದೆಕುನ್ ಜಾಯ್ರಾತಾಂ ನಾಕಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ಚಿಂತ್ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಕಿಟಾಳಾಚಾ ಖರ್ಚಾ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಣ್ ಬರ್ಯಾ? ಮನಾಚಾ ಕಾಂಯ್ ಸಂಗಟನಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಂದೇಶ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ಮ್ಹಣ್ ಠರಾಯಿಲ್ಲೆಂ. ತಶೆಂಚ್ ರುಪಯ್ ಪಾಂಯ್ಶಿ  ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಎಕಾ ವರ್ಸಾಚಿ ವರ್ಗಣಿ ದಿಲ್ಯಾರ್ , ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಭಾವನ್ ದೀವ್ನ್ ಉರ್ಲೆಲ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಂತ್ ,  ಕಿಟಾಳಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತ್ ಬುಕಾ ರುಪಾರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘಾಲ್ನ್ ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಬೂಕ್  ದಿತೊಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ವಾರ್ಷಿಕ್ ವರ್ಗಣ್ಯೊ ಫಕತ್ ಚೊವ್ದಾ ಮಾತ್. ಎಕ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂನಿ ದಿತಾನಾಂಚ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಆಸೊಂ ಮ್ಹಣ್ ರುಪಯ್ ಹಜಾರಾ ಲೆಕಾನ್ ದಿಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್. ಅಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ಎಕುಣ್ ರುಪಯ್ ಆಟ್ ಹಜಾರ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಖರೊ ಹುಸ್ಕೊ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಮಿರೆತಾಂತ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ - ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಯ್   ತಶೆಂ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೇಂದ್ರ್ ತಸಲ್ಯಾ ಸಂಗಟನಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪವ್ನ್ ಬ್ಯಾನರಾಂ ದಿಲಿಂ ಮಾತ್ ನಯ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ನವೀಕೃತ್ ಸಯ್ತ್ ಕೆಲಿಂ. ಸಾಂಗಾತಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಇಶ್ಟಾಂನಿ ಕುಮಕ್ ಕೆಲಿ. 

 

 

ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಭಾವನ್ ದಿತಾನಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಳೆಂ ? ಎಚ್ಚೆಮ್,  ಆಮ್ಕಾಂ ತುಂವೆ ಸಂಭಾವನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ. ಪಯ್ಲೆಂ ಕಿಟಾಳ್ ಘಟ್ ಕರ್. ತರೀ ಥೊಡ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಹಾಂವೆ ಒತ್ತಾಯೆನ್ ಸಂಭಾವನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ವರ್ಸ್ ಭರ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ? ಮ್ಹಜೆಕಡೆ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚಾ ಬರ್ಯಾ?ಮನಾನ್ ಉರ್ಲೊಲೊ ಸಂಭಾವನಾಚೊ ದುಡು ಸಾಂಗಾತಾ ಘಾಲ್ನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಾ ಎಕಾ ಭರ್ವಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಯುವ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವರ್ಸಾವಾರ್ ಏಕ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಜೊ ? ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಂನಿ ದಿಲ್ಲೊ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ತರ್ನ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಪಾವಂವ್ಕ್ ನಜೊ ? ಹ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾನ್ ಹಾಂವೆ ಕಿಟಾಳಾಚಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ , ಏಕ್ ವಿಂಚ್ಣುಕೆ ಸಮಿತಿ ರಚುನ್ , ತಾಂಣಿ ಶಿಫಾರಸ್ ಕೆಲ್ಲೊ  ಭರ್ವಾಶ್ಯಾಚೊ ಯುವ ಸಾಹಿತಿ ಜೊ.ಸಿ. ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಹಾಕಾ , ೨೦೧೧ ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಕಿಟಾಳ್ ಯುವ ಸಾಹಿತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್,  ಬೋವ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆ. ಆರ್. ಲೋಬೊ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಕೆಲೊ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಸಾಹಿತಿ , ಪತ್ರ್ಕರ್ತ್ ಆನಿ ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಡೊಲ್ಫಿ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ತಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪ್ರಚಾರ್ ಸಂಚಾಲನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬೋವ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೊಯ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ಮ್ಹಜೊ ಹಿತೈಶಿ ತಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮುದಯಾಚೊ ಬಳ್ವಂತ್ ಮುಕೆಲಿ , ಫಾಂಕಿವಂತ್ ಸಾಹಿತಿ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಆಲ್ವ, ಪಾಂಬೂರು ಹಾಂಣಿ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಕಾರ್ಭಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕುಮ್ಕೆ ಹಾತ್ ದಿಲ್ಲೊ.

೨೦೧೨ ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಾ ಕಿಟಾಳ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರಾಚಿ ವಿಂಚವ್ಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿ ಆಸೊನ್, ಫೆಬ್ರೆರ್ ಅಕೇರಿಕ್ ವಾ ಮಾರ್ಚ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳ್ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಸಾಂಗಾತಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಕಿಟಾಳ್ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ಚಲ್ತಲೊ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಕಳವ್ಣಿ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್. 

ವಿಶುವಲ್ ಮೀಡಿಯಾಂತ್ ಆಮಿ - ಕಿಟಾಳ್ ಕೊಂಕಣಿ ಚ್ಯಾನೆಲ್ .

 

ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ವಿಶುವಲ್ ಮೀಡಿಯಾಂತ್ಲೊ ಮ್ಹಜೊ ಥೊಡೊ ಅನ್ಬೋಗ್ ಘೆವ್ನ್ , ಹಾಂವೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಾಚೆರ್ ಕಿಟಾಳ್ ಕೊಂಕಣಿ ಚ್ಯಾನೆಲ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಿಶುವಲ್ ಮೀಡಿಯಾಂತ್ ಹೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪ್ರೇತನ್. ನವೆಂಸಾಂವಾಂನಿಂ ಭರ್ಲೆಲೆಂ.

 

ಕಿಟಾಳ್ ಕೆಫೆಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕೆಲಿ ಐವನ್ ಡಿಸೊಜಾ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಮ್ ಸಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮೆಲ್ವಿನ್  ಡಿಕುನ್ಹಾ , ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಲ್ಹಾಗಾರ್ ಸಮಿತಿಚೊ ನಿಮಂತ್ರಕ್ ಪುಂಡಲೀಕ್ ನಾರಾಯಣ್ ನಾಯ್ಕ್, ಮೀನಾ ತಶೆಂ ವಿಶ್ವಾಸ್ ರೆಬಿಂಬಸ್, ಕೊಮೆಡಿ ಕಿಂಗ್ ಫ್ರಾನಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ, ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕೆಲಿ ಜೆ ಆರ್ ಲೋಬೊ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತೆ ಸಾಹಿತಿ , ಸಮಾಜಿಕ್ ಮುಕೆಲಿ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್.

ಎಕಾ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ಘಡಿತಾಚೆ ಸಗ್ಳೆ ಕುಶಿ ವರವ್ನ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಕಿಟಾಳ್ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಹಾಂತು ಚರ್ಚ್ ಎಟ್ಯಾಕಾಚಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಅವಲೋಕನ್ ಕೆಲಾಂ.

ಕಿಟಾಳ್ ಸಂದೇಶ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ನತಾಲಾಂಚಾ, ಪಾಸ್ಕಾಂಚಾ ಆನಿ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾಂಥಾವ್ನ್ , ತವಳ್ಚೊ ಮಿಲಾರ್ಚೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ವೊಲ್ಟರ್ ಡಿ’ಮೆಲ್ಲೊ ಹಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ , ಫಾ| ಮುಲ್ಲರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೊಲೆಜ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚೊ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರಿಚರ್ಡ್ ಕುವೆಲ್ಹೊ ಹಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಸಂದೇಶ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. 

ಕಿಟಾಳ್ ಕ್ಲೋಸಪ್ ? ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಅಲಂಗಾರ್ ಮಾಂವ್ಟ್ ರೋಜರಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚಿ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಒಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲ್ಯಾ.

ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಬಿಸ್ಪ್ ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ ? ಹಾಂಚಿ ಪಯ್ಲಿ ವಿಡಿಯೊ ಮುಲಾಖಾತ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿ ಕಿಟಾಳಾನ್.  ಕಿಟಾಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಚಾನೆಲ್ ಪರಿಕಲ್ಪನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ತರೀ ,  ಹ್ಯಾ ಚಾನೆಲಾಚಾ ಯಶಸ್ವೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕುರ್ ಆನಿ ಪೇಸ್ ಮೀಡಿಯಾಚೊ ಹಾತ್ ಆಸಾ.

ಕಿಟಾಳ್ ಚ್ಯಾನೆಲಾಂತ್ ಆಮಿಂಚ್ ಖುದ್ಧ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರ್ನ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರ್ತಾಂವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂಚಾ ನಿರ್ಮಾಣಾಕ್ ಮೊಟೊ ಖರ್ಚ್ ಬಸ್ತಾ. ಪುಡಾರಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತಾಂಕಿ ಪರ್ಮಾಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.  

ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಬರಪ್ , ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಬರವ್ಪಿ - ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ಭಂಡಾರ್ .

ಕಿಟಾಳ್ ಫಕತ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಆಮಿ ಅನ್ಬೋಗಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಮಾತ್ ನಯ್ , ತರುಣ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ವೆದಿ ಜಾಲಾಂ. ಅಪ್ರೂಪ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ವಾ ಬರಂವ್ಚೆಂ ರಾವಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅನ್ಬೋಗಿ ಲೇಕಕಾಂನಿ ಕಿಟಾಳಾ ಖಾತಿರ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಧರ್ಲಾಂ ಮಾತ್ ನಯ್ ಜಾಯ್ತೆ ನವೆ ಬರವ್ಪಿ ಕಿಟಾಳಾ ವರ್ವಿಂ ಉದೆಲ್ಯಾತ್. ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ ಎಫ್ ಡಿಸೊಜಾ, ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ ಸೊಜಾ ಪ್ರಭು, ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಹೇಮಾಚಾರ್ಯ, ಕಿಶೂ, ಬಾರ್ಕುರ್, ಡೊ| ನಾ. ಡಿಸೊಜಾ ತಸಲ್ಯಾ ನಾಮ್ಣೆಚೆ ಬರಯ್ಣಾರ್  ಕಿಟಾಳಾರ್ ಅಂಕಣಾಂ ಬರಯ್ತಾತ್. ಅವಿನಾ ಮಿಯಾರ್, ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್, ವಿನೋದ್ ಕುಲಾಸೊ ತಸಲೆ ತರುಣ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚಿಂ ಅಂಕಣಾಂ ಆಸಾತ್.  ರೋನ್ ರೋಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ, ಶಿಕೇರಾಮ್ ಸುರತ್ಕಲ್ , ಮಾ| ಡೆನಿಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಹಾಂಚಾ ಅಂಕಣಾಂನಿ ವೆಗ್ಳೆಂಪಣ್ ಆಸಾ.

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ವಿನ್ಸಿ ಪಾಂಬೂರು, ಫ್ಲೋರಿನ್ ರೋಚ್, ಜೆ. ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಗುರು ಬಾಳಿಗಾ, ಟಾಯ್ಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾ , ಮಾಲ್ಘಡೊ ಪತ್ರ್‌ಕರ್ತ್ ಗೇಬ್ರಿಯೆಲ್ ವಾಜ್,  ಶಿಕ್ಷಕ್  ಆಲ್ವಿನ್ ದಾಂತಿ, ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ ಹಾಂಚಿ ಬರ್ಪಾಂ ಕಿಟಾಳಾರ್ ವಾಳೊನ್ ಆಸಾತ್. ಮಾ| ಬಾ| ಸ್ಟೀವನ್ ಪಿರೇರ್, ಜೊ.ಸಿ.ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ, ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್, ವಿಲ್ಸನ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ, ವಿಲ್ಸನ್ ಕಯ್ಯಾರ್, ವಲ್ಲಿ ಬೋಳಾ, ಮನು ಶಕ್ತಿನಗರ್, ರೊನಿ ಅರುಣ್ , ಪ್ರಮೋದ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹೊಸ್ಪೆಟ್, ಶರೋನ್ ಒಲಿವೆರಾ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್ , ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕೊಳಾಲ್‌ಗಿರಿ - ಸರಾಗ್ ಬರವ್ನ್ ಆಸಾತ್. 

ಪರ್ಗಾಂವಾ ಥಾವ್ನ್ ಡೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ ಪ್ರಭು, ನಾನು ಮರೋಲ್ , ಮೆಲ್ಕಕ ಮಿಯಾರ್, ಕಿರಣ್ ನಿರ್ಕಾಣ್,  ಸ್ಟೇನಿ ಬೆಳಾ , ಪ್ರೀತಮ್ ಕಿರೆಂ , ಅಲ್ಪೋನ್ಸ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ ತಶೆಂ  ವಿವಿಯನ್ ,  ಗ್ಲ್ಯಾನಿ . ಆಂಟನಿ ಕೋನಿ ತವಳ್ ತವಳ್ ಬರವ್ನ್ ಆಸಾತ್.

ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ ಎಫ್ ಡಿ ಸೊಜಾ ಹಾಂಚಿ ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿ ಪಂದ್ರಾ ದಿಸಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೇ ಆಸಾ.  ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ , ಡೊಲ್ಪಿ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ , ಮನು ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್ , ಜೆ ಎಫ್ ಡಿಸೊಜಾ, ಗ್ಲೇಡಿಸ್ ರೇಗೊ  ತಸಲೆ ಮಾಲ್ಘಡೆ , ಅನ್ಭೋಗಿ ಲೇಕಕ್ ವಿನತಿ ಕರ್ತಾನಾ ಬರವ್ನ್ ದಿತಾತ್.

ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಜರಿ ಕಿಟಾಳ್ ಸರ್ವರಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸರ್ವ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಡಾವ್ನ್‌ಲೋಡ್ ಕರ್ನ್ ಛಾಪ್ಯಾಕ್ ಘಾಲೆಂ ತರ್ ಕಾಂಯ್ ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರ್ ಪಾನಾಂತಿತ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ತ್. ಆನಿ ಹೆಂ ಕಿಟಾಳಾರ್  ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ Exclusive ಸಾಹಿತ್ಯ್.  ( ಅಮ್ಸೊರಾನ್ ಬರಯ್ತಾನಾ ಕೋಣ್ ಲೇಕಕಾಂಚಿ ನಾಂವಾಂ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್ ತರ್ , ಮೊಗಾಚಿ ಮಾಫಿ ಆಸುಂ )

ಪ್ರಗತೆಚಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ  -  ಕಿಟಾಳ್ ಕಮರ್ಶಿಯಲ್ ಜಾಲಾಂ.
 
ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಫಕತ್ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆರ್ ಗುಮಾನ್ ಕೇಂದ್ರಿಕೃತ್ ಕರುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್ ದೆಕುನ್ ಕಿಟಾಳ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಥರಾನ್ ಘಟ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಸುರ್ವಾತೆರ್ ಆಮಿ ಫಕತ್ ಸಂಘಟನಾಂಚಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಂದೇಶ್ ಆನಿ ವರ್ಗಣ್ಯಾಂಚೇರ್ ಮಾತ್ ಭರ್ವಸೊನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕಿಟಾಳ್ ಕುಟಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಆಮಿ ದವರ್ಲೊ. ಏಕ್ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ಐವಜ್ ದೀವ್ನ್ ಕಿಟಾಳ್ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಪಾತ್ರೊನ್, ಭೆನಫೆಕ್ಟರ್ , ಹಿತಯ್ಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹರ್ ವರ್ಸಾ ಇತ್ಲಿಂಚ್ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಂವ್ಚಿಂ ಜಾಯ್ರಾತಾಂ ಆಯೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಯ್ರ್ ಕೆಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ವಿಶೇಸ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ ದೆಕುನ್  ೨೦೧೨ ನವೆಂಬ್ರ್ ಮಯ್ನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪೂರ್ಣ್ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ಇಸ್ತಿಹಾರಾಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲೊ , ಲ್ಹಾನ್ ವ ವ್ಹಡ್.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚೊ ಹುಸ್ಕೊ , ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಮೋಗ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಂಗಟನಾಂನಿ ಬ್ಯಾನರಾಂ ದೀವ್ನ್ , ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಿತಯ್ಶಿಂನಿ ಕಿಟಾಳ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆ ಸಾಂದೆ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಬಾಳ್ಳಾಂ. ಅಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಮೋಗ್ ಆಸ್ಚೆ ಉದ್ಯಮೀಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವೆಪಾರ್ ವಯ್ವಾಟಾಚಿಂ ಇಸ್ತಿಹಾರಾಂ ದೀವ್ನ್  ಆಮ್ಕಾಂ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ದಿತೆಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧೃಡ್ ಭರ್ವಸೊ ಆಸಾ.

ಕಿತೇಂಯ್ ಜಾಂವ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕಿಟಾಳಾನ್ ಮ್ಹಕಾ ಭರ್ಪೂರ್ ತೃಪ್ತಿ , ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಕಿಟಾಳಾವರ್ವಿಂ ನವೆ ಮಿತ್ರ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಕಿಟಾಳ್ ಏಕ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಜಾಲಾಂ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚೊ ಕೊಣಾಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಸ್ಪರ್ಧೊ ನಾ. ಆಮ್ಚೊ ಫಕತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಭಾಶೆಕ್ ಪೂರಕ್ ವಾವ್ರ್. 

ಕಿಟಾಳಾ ಖಾತಿರ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಸ್ಟೋರಿ ಕರ್ತಾನಾ ಖಬ್ರೆ ಶಿವಾಯ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ರಡ್ಲಾಂ. ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿಚೊ ತರ್ಜಣ್ ಸಾಹಿತಿ ಹಿಲರಿ ಪಿಂಟೊಚಿ ಸ್ಟೋರಿ ಕರ್ತಾನಾ  ದೋನ್ ದೀಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಿದೊಂಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ತಿತ್ಲೊ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಸೌಹಾರ್ದ ನಗರಾಚಿ ಸ್ಟೋರಿ ಕರ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಮನ್ ಎರಿಕ್ ಕೊರೆಯಾ ತಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಾದ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಾ ವರ್ಣುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಮೊಗಾಚೆರ್ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಆನಿ ಗವ್ರವಾನ್ ತೊವೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ವಾಮಂಜೂರ್ಚೊ  ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಮೇರಿಯನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಹಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಾಂವ್ಟ್ ರೋಜರಿ ಸಂಸ್ಥೊ ಭಂವೊನ್, ತಸ್ವಿರ್ಯೊ , ವೀಡಿಯೊ ಕಾಡುನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಮ್ಹಜಿಂ ಪೊಪ್ಸಾಂ ರಿತಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಕಶ್ಟಾಲ್ಲೊಂ ಆಸಾ. ಸಾಯ್ಕಲ್ ಬಂಡಿಯೆರ್ ಬಸೊನ್ ನಿಶ್ಕಲ್ಮಶ್ ಹಾಸೊ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ರೆಸ್ಕ್ಯು ಹೋಮಾಚಾ ನೆಂಟುಲ್ಯಾ ಅನಾಥ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲಿ ಕಾಳಿ ಧವಿ ತಸ್ವೀರ್ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಕರ್ತಾನಾ ತಾಳೊ ಫುಮಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಡಾಚಾ ದಾರಾಕ್ ಕಿಳ್ ವೋಡ್ನ್ ಬಸೊನ್ ಗಳ್ಗಾಳ್ಯಾಂ ರಡ್‌ಲ್ಲೊಂ  ಆಸಾಂ. ತ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ಆನಿ ಆತಾಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧೊಸುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಏಕ್‌ಚ್ ? ಹ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲೊ ಗುನ್ಯಾಂವ್ ತರೀ ಕಿತೆಂ ? ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಚುಕಿಕ್ ಕೊಣಾಕ್ ಸಜಾ? ಅಸಲ್ಯಾ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂನೀಯ್ ಎಕಾ ಪತ್ರ್‌ಕರ್ತಾನ್ ಭಾವುಕ್ ಜಾಯ್ನಾಯೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ? ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ನಜೊ!

ಗ್ಲೇಡಿಸ್ ರೇಗೊ, ರೋನ್ ರೋಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ , ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಮೇರಿಯನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಆನಿ ಪಿಂಟೊ ವಾಮಂಜೂರ್ ಹಾಂಚೊ ಸಹಕಾರ್ ನಾತ್ಲೊ ತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯೊ ಸ್ಟೋರಿ ಕರುಂಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತೆಂ ನಾ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೆಸ್ತ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್, ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್, ಕಿಟಾಳ್ ಕುಟ್ಮಾಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್, ಇಸ್ತಿಹಾರಾಂ ದೀವ್ನ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿತೆಲ್ಯಾಂಕ್ , ತಸೆಂ ಮ್ಹಜೆರ್ ಶಿಣಾನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಚಾ ವೆಳಾಂತ್ ಸೊಡ್‌ದೊಡ್ ಕರುನ್ ಸುಧಾರ್ಸುಂಚಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್  ಹಾಂವ್ ರಿಣ್ಕಾರಿ.
 

-    ಎಚ್ಚೆಮ್

[ ತಸ್ವಿರ‍್ಯೊ ಕುರ್ಪಾ : ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್ .ಕೊಮ್ ]

 

ಪೂರಕ್  ಬರ್ಪಾಂ :  

 

♦     ದುರಂತ್ ಕಾಣಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಆನಂದಾಗರ ( ಹಿಲರಿ ಪಿಂಟೊ )

♦     ಸೌಹಾರ್ದ ನಗರ್ - ಎಕಾ ಲಾಯಿಕಾಚೆಂ ಸಾಧನ್

♦     ಮಾಂವ್ಟ್ ರೋಜರಿಕ್ 75 ವರ್ಸಾಂ.

 

COMMENTS

Ubba , Moodbidri Aug 20, 2013
Good . Keep it up u r work. All the best

Dolphie , Dubai / Byndoor Feb 25, 2013
ಖಂಡಿತ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಭೊಗ್ತಾ ಮೊಗಾಳ್ ಎಚ್ಚೆಮ್, ಅಂತರ್ಜಾಳಿಚೆ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರ್ತಾನಾ ತುಂವೆ ಘೆತ್ ಲ್ಲೊ ಮಿನ್ಹತ್ ಆನಿ ವಾಂವ್ಟ್ ಖಂಡಿತ್ ಆಜ್ ಏಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶೆತಾಂತ್ಲೆ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ್ ಸುವಾತ್ ವಾ ಥಳ್ ಕಿಟಾಳ್ ಅಂತರ್ಜಾಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಘಟ್ ಕರುನ್, ಎಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಅಂತರ್ಜಾಳ್ ಅಕರ್ಷಿತ್ ಊಂಚ್ ವಿಚಾರಾಂನಿ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸಾ. ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಜಯ್ತ್ ಮಾಗ್ತಾಂ, ಸಂಪಾದಕ್ ಎಚ್ಚೆಮ್, ಸರ್ವ್ ಲೇಖಕಾಂಕ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಆನಿ ಉಲ್ಲಾಸ್.

Andrew L D Cunha , Mangalore Feb 22, 2013
ಏಚ್ಚೆಮ್...ತುಜಿ ಏಕ್ ನವಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ಆಶಾ ಜಾಲ್ಯಾ...

SHIKERAM, SURATKAL , MANGALORE Feb 20, 2013
ತಿಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಪಾದಾರ್ಪಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ತುಕಾ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಎಚ್ಚೆಮ್. ಸಾಹಿತ್ಯಾವಯ್ರ್ ತುಕಾ ಆಸ್ಚೊ ಸಮರ್ಪಣಾಚೊ ಮನೋಭಾವ್ ಆನಿ ತುಜೆಂ ವಿಷಯಾಧಾರಿತ್ ನಿರ್ಭೀತ್ ಸಾದರ್ಪಣ್ ಆಜ್ ತುಕಾ ಹ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಕ್ ಪಾವಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲಾಂ. ಆಮ್ಚೊ ಸಮುದಾಯ್ ಲ್ಹಾನ ತರೀ ಹಾಂಗಾ ಪಾಟಿಂಬೊ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ತುಜೆತಸಲ್ಯಾಕ್ ವಿರೋಧ್‌ಪಣ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಮೆಳ್ಟಾ ತೆಂ ಖರೆಂ. ಪೂಣ್ ಅಸಲ್ಯಾ ವಾತಾವರಣಾಂತೀ ಏಕ್ ವಿಭಿನ್ನ್ ರಿತಿನ್ ತುಜ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಿ ವಾಚ್ಯಾಂಚೊ ಆನಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚೊ ಏಕ್ ಜಯ್ತ್ ಜಮೊಂಚ್ ತುವೆಂ ಜೊಡುನ್ ಘೆತ್ಲಾಯ್. ಹೆಂ ಕಾಂಯ್ ಲ್ಹಾನ್ ಸಾಧನ್ ನ್ಹಯ್. ತುಕಾ ಶಾಭಾಸ್ಕೆ ಸಂಗಿ ಉಲ್ಲಾಸ್‌ಯೀ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್. ತುಜೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಅಶೆಂಚ್ ಜಾರಿ ದವರ್. ಕಿಟಾಳಾಚೆ ಮುಕ್ಲೆ ದೀಸ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಜಾತೆಲೆ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ , ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಕಿಟಾಳ್ ಏಕ್ ಮಯ್ಲಾಫಾತೊರ್ ಜಾವ್ನ್ ಥಿರ್ತೆಲೆಂ. ತುಕಾ ಸರ್ವ್ ಬೊರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ.

Roshan , Bengaluru Feb 13, 2013
ಉಲ್ಲಾಸ್ ತುಕಾ ಕಿಟಾಳ್. ತುಕಾ ಸರ್ವ್ ಬೊರೆ೦ ಮಾಗ್ತಾ

Raag , Dubai- Mukka Feb 13, 2013
KALOKA THAVN UZVADAK, HYA SAMZECHA LOKANK AAZ KITATAL KONKANI BASEA CHI SUUD GEYUN, UJO PETUV, DESI VIDESHI KALZANTH KONI PALVOI NATHLE AAGTTEV JAVDI. KONKANI BASHECHE, SAMSKRITICHE HEM DIRVEM SADHAKAL BALCHE MUN MAGTAV.

Guru Baliga , Mangalore Feb 12, 2013
ಏಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಚಲಾವಚೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತಲೆ ಕಠಿಣ್ ಆನಿ ಕಿತಲೆ "ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್" ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾ. ತಾಂತೂಂತ್ ಎಚ್ಚೆಮಾಚಿ ಬರೋವಪಿ ಝರಿ ಸುಕೋನ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಅಜಾಪ್ ಮ್ಹಣೂನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸಾನಾ. ಆನಿ ತಿ ಸುಕೋನ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣೂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸಾನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ ತೀ ಝರಿ ಗುಪ್ತ ಗಾಮಿನಿ. ಪ್ರಯಾಗಾಂತಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ನ್ಹಂಯಚೆ ವರಿ. ಕಿಟಾಳಾರ್ ಫಾಟಲೆ ದೋನ್ ವರಸಾಂನಿ ಕಿತಲೆಶೆಂ ತರ್ನಾಟೆಂ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಬರೋಂವ್ಕ್ ಲಾಗಲ್ಯಾಂತ್ ತಾಂಚೆ ಬರಪೇಕ್ ಸ್ಪೂರ್ತ್ ದಿವಪಾಂತ್ ತೀ ಝರಿನ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲಾ. ಕಿಟಾಳಾರ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆ ನವೆ ನವೆ ಐಡಿಯಾಂಚೆ ಉಪಕ್ರಮಾಂತ್ ತೀ ಝರೀ ವ್ಹಾಳ್ಯಾ. ಆನಿ ಕಿಟಾಳಾಚೆ ಅಸಂಖ್ಯ ವಾಚಪ್ಯಾಂಚೆ ಮನಾಂತ್ ಏಕ್ ಪ್ರಖರ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಚಿಂತಪಾ ರೂಪಾನಯ್ ತೀ ಝರಿ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಅಶೆಂ ಮಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ. ತೀ ಝರಿ ವ್ಹಾಳತ್ ಆಸೋ. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ಟಾನಾ ಎಚ್ಚೆಮ್, ಚಂ.ಪಾ.ಚೆ ಏಕ್ ಗೀತ್ ಸಿ.ಅಶ್ವತ್ಥಾಚೆ ತಾಳೋ ಮ್ಹಜೆ ಮನಾಂತ್ ಘುಂವತಾ: ಎಲ್ಲೋ ಹುಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲೋ ಬೆಳೆದು ಒಳಗೊಳಗೇ ಹರಿಯುವವಳು ಜೀವ ಹಿಂಡಿ ಹಿಪ್ಪೆ ಮಾಡಿ ಒಳಗೊಳಗೇ ಕೊರೆಯುವವಳು, ಸದಾ

Antony Cony , Karkala / Qatar Feb 11, 2013
Lokha Mogaal HM, I am akin to your or our online vernacular language, kittall.com. Your editorial content is at the heart of our Konkani - full of passion and integrity, awareness times with fresh local issues and controversies on the verge of becoming number one mode of transmission for local information and cultural issues. More over, the format and arrangement is excellent and the articles are edited very precisely and to the point of Kittall lest there will be fire...Please continue your en devours and enlighten our controversial, heavy headed community in a light but effective manner. Best Wishes to you and your most successful team while , don vorsa zavn thisre vorse borthana. Kittall vadovndi ani chadovndi, gharak, kulyek uzwad hadundi ani uzwadachi vaat dakaitholoi munllo borvoso maka sadanth aasa. All the best.

Ron Roche , Cascia Feb 11, 2013
ಕಿಟಾಳ್ ವಾಚ್ಪಿ,ಅಭಿಮಾನಿ ಕಿಟಾಳಾಂತ್ಲಿಂ ಊಂಚ್ ಕಾಲೆತಿಚಿಂ ವಾಚ್ಪಾಂ ವಾಚುನ್ ರೋಮಾಂಚಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾಂ ಆಸ್ತಾಂ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂಚ್ಚ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಕಿಟಾಳ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಲಾಕ್ ರಾಸ್ ರಾಸ್ ಆಭಿನಂದನ್. ಕೊಂಕ್ಣಿಂ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ನವೀನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ದಿಂವ್ಚಾಕ್ ರಾತ್ ದೀಸ್ ತುಂವೆ ಕರ್ಚೊ ವಾವ್ರ್ ಹೊಗ್ಳಿಕೆಚೊ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಂ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ತಶೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಉಣೆಂಪಣಾ ತಶೆಂಚ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾಪಣಾವಿಶಿಂ ಉಟೊನ್ ದಾಕವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಂ ಸಮಾಜೆಕ್ ಜಾಗಂವ್ಚಾ ಕಿಟಾಳ್ ಎಚ್ಚೆಮಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಂ ಸಮಾಜ್ ಆಭಾರಿ ಜಾತೆಲಿ ಖಂಡಿತ್. ಎಚ್ಚೆಮ್ ತುಜ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಕ್ ದೆವಾಚಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಬೆಸಾಂವಾಂ ಸದಾಂಚ್ ಆಸೊಂದಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ತಾಂ . ತುಜೊ ಅಭಿಮಾನಿ, - ರೋನ್ ರೋಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ.

L N Rego , Bendur Feb 11, 2013
Congratulations on completion of 2 successful years, Even though you have taken up a tough task hope you will reach many more konkani people with rich literature.

Stan , Mangalore Feb 11, 2013
Congrats.

Melvin Peres , Kaikamba ( Bendore) Feb 11, 2013
Mogaal HM, Thuven kaadllen poilen met aaz zavnk paavlya zerlli vaat. kittalchya uzvadaak sabarank saarken somzaatha, disha zalkatha, thalenthan perzalthath. Sorv Boren Magthan!!! Thujen Misaannv sufol zaanv ahshen ashenthan!!!

J.F.D SOUZA , ATTAVAR,MANGALORE Feb 11, 2013
CONGRATULATIONS HM for successfully completing 2nd year of KITTALL. I wish you every success in your venture.

Maxim Lobo , Bangalore Feb 10, 2013
Congrats HM. I always wondered how a hugely talented konkani writer of HM s calibre could do anything other than konkani work and why konkani couldn t sustain his genius? HM now has transformed himself and kittall, largely because of this literary plunge with kittall. The literary responsibility and experience I guess have shaped his outlook and writing too. Mr. Vally Vagga made a valid point. All the best for the future HM.

Glany Fernandes , Dubai Feb 09, 2013
ಉಲ್ಲಾಸ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಆನಿ ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್. ಉತ್ತಿಮ್ ಲೇಖಕಾಂಚಿ ಭೊಗ್ಣಾಂ, ಸಮಾಜೆಚ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ, ಎಚ್ಚೆಮ್ ವಿಚಾರ್, ಸಂದರ್ಶನಾಂ ಹೆಂ ಪೂರಾಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಮಾಂಯ್ ಭಾಶೆನ್ ವಾಚುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆನಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಹೊ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತೀಕ್ ಜಾಗೊ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್. ಸಮಾಜೆಂತ್, ಸಮಡ್ತೆಂತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಕಿಟಾಳಾನ್ ಖಳನಾಸ್ತಾನಾ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಜಯ್ತ್ ಲಾಭೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಶೆತಾಂ.

Elton D Souza , Kulshekar Feb 08, 2013
Dear HM , Congrats on the 3rd anniv of Kittall. Keep up the good work. It is but natural that under the given circumstances you have been forced to go commercial. There are people who provide only lip service. Do what you feel is good in the general interest and wellbeing of kittall. Wish you all sucess and glory in the years ahead.

V. Valder , AL AIN U.A.E Feb 08, 2013
Dear HM,Congratulation on completing two years. Wish you all the success in coming years. I am proud to say that I am regular reader of KITTALL.

ALWYN DANTHY , PERNAL / SHIRVA Feb 08, 2013
kursavatenth thisrya podne upranths jejuk jaith maellem. HM kittall thisrya vorsak pai dortha. Tumcha minathen samparpith sahithik vavranth jaith apnavonk saklam. Tumi kalte dekun vorte jatalyath.....

ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ , ಮಯ್ಸೂರ್ Feb 07, 2013
ಸ ಸಾತ್, ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ, ಪರ್ಜಳಿಕ್ ಆನಿ ವಿಂಚ್ನಾರ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ದೆಣ್ಯಾಂಚೊ ತರ್ನಾಟೊ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಲ್, ಲಗಾಮ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾರ್ ಬಸೊನ್, ಸವಾರಿ ಕರ್ತಾ ತಸೊ ಮಾಕಾ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಪಾಟಿಂ-ಮುಕಾರ್ ಪಳೆನಾಸ್ತಾಂ, ತಾಕಾ ಭಗ್ಲೆಲೆಂ ತೊ ಸಾಂಗೊನ್ ಸೊಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಅವ್ವಲ್ ಸ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೆಲೊ, ಹಠಿ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮ್ಹಣ್, ಮ್ಹಾಕಾ ತೆದ್ನಾಂ ಭಗ್ತಾಲೆಂ ! ಅಸಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಚ್ಯಾ ಎಚ್ಚೆಮಾನ್, ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ,

ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು , ಚಿಕಾಗೊ Feb 07, 2013
ಕಿಟಾಳಾನ್ ಇತ್ಲ್ಯೆ ವೆಗಿಂ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲಿಂ ತಿ ವಾರ್ತಾ ವಾ಼ಚ್ತಾನಾ ಕಾಳಿಜ್ ಉಮಾಳ್ಟಾ. ಫಕತ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕಿಟಾಳಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಕಾರ್ಭಾರಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಶಾಭಾಷ್ಕೆಚಿಂ, ದರ್ಬಾರಾಚಿಂ ತಸೆಂ ಕಾರ್ಭಾರಾಚಿಂ. ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಎಚ್ಚೆಮ್ ತುಜ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾಕ್. ತುಂವೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕಿತೆಂ ಸರ್ವ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭಾರಿಚ್ ದರ್ಬಾರಾನ್ ದಾಖಯ್ಲೆಂಯ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪ್ರಜಾ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಿಟಾಳ್ ಸಾಹಿತ್ ವಾಚುನ್ ಖುಶಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್, ಹೆಂ ಸಾಹಿತ್ ನಿರಂತರಿಂ ವ್ಹಾಳುಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೇತಾಂ ತೆಂ ಖರೋಖರ್. ದೇವ್ ತುಕಾ ತಾಚ್ಯಾ ಬಳಾಧಿಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂನಿ ನೆಟವ್ನ್ ಸುಖ್ ಸಮೃದ್ಧೆನ್ ಭರುಂ.

Roshan , Bejai Feb 07, 2013
Congratulations HM. You deserve to be congratulated for your hard work, honesty, and utmost dedication.

Albert Mascarenhas , Vamanjoor, M lore. / Israel. Feb 07, 2013
Patlya 3 moinya thavn kamachi thesem vhelachi adsani zaavn Kittall wogthe korunk avndethalo. Hyem leaken vasun, Kittallacha pragathyek shabhaski patovnk sedpodlom. " Congratulations " HM thuka. Yeka nirdisht dyeyaan, Kittalachi donn vorsani sabhar bedlavane sangatha pragathyen mundhersun vorthai. Abhimaan bhogtha. Hya thuja Aprathim talenthaan sabaar lokak sangatha gallem poloithana, nissandhehann yek dees KITTALL bhulendhyek paavn prakaasthelem mhullem khendith. Thuka, Kittall kutmak serve bore maagtham.

ಜೆ ವಿ ಕಾರ್ಲೊ , ಹಾಸನ್ Feb 07, 2013
ಮೊಗಾಚಾ ಎಚ್ಚೆಮ್, ಕಿಟಾಳ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್ತೇ ಆಸಾ ತೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲೊ. ಆಬಿನಂದನ್. ತುಕಾ ಮೆಳ್ಳೆಲ್ಯಾ bouquet ಮಧೆಂ ಥೊಡೆ brickbats ಯೀ ಆಸೊಂದಿತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಖಾತಿರ್: 1.ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ತುಜೆಂ ಬರಪ್ (ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ) ಕಿಟಾಳಾಚೆರ್ ಉಣೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಹರ್ಯೆಕಾ ಸೃಜನ್‌ ಶೀಳ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾ ಥೈಂ writer

Melwin Kolalgiri , Udupi Feb 07, 2013
Congrats Mr.Henry Mendonca. According to me Kittall.com is one stage for young konkani writters ,through these they can explore their witting talent.I really appreciate HM s all effort in finding out konkani young writing talents and they will be the future for Konkani literature.

Philip Mudartha , Qatar Feb 06, 2013
Quite nostalgic this recounting down the memory lane. May you journey along with greater success having commercialized. You need new strategies to raise it 10-fold to attract and sustain adverts.

Ronald Sabi , Moodubelle Feb 06, 2013
Congratulations HM. Wishing you bigger success in coming years.

ವಲ್ಲಿ ಬೋಳ , ನಿತ್ಯಾಧರ್ ನಗರ್ Feb 05, 2013
ತಿಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಪಾ೦ಯ್ ತೆ೦ಕ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕಿಟಾಳ್.ಕೊಮ್‍ಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್.ಹಾಚೆ ಮಾರಿಫಾತ್ ಕೊ೦ಕ್ಣೆಕ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾರ್ ಪರ್ಜಳಾಶೆ೦ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಫ಼ೆರ್ನಾಲ್ ತುಮ್ಕಾ೦ ಸರ್ವ್ ಬರೆ೦ ಮಾಗ್ತಾ೦.

Hillary d Silva , Mira Road / Niddodi Feb 05, 2013
Congratulations HM, for your lively and thought provoking site. Wish you all the success in coming years, keep up your bold and innovative ideas going......Dev Borem Korum....

Alphonsces Mendonsa , Pangla Feb 05, 2013
Dear HM Congratulations on completing two years and stepping on the glorious third year. Kittall has proved, it is one of the unique and best konkani literary web portal and has achieved great heights that no other konkani web portal could achieve in terms of language, literary works, issues, articles, so on and the list is endless. I am sure Kittall will forge ahead with full speed without losing any quality. Hats off to you HM, within a span of two years you have shown what can be achieved and progress you have made beyond anyone’s imagination. All the best sir and wish you good luck in the coming years. I pledge my support in whatever way required for the progress of the kittall and in sharing quality literature to konkani community.

Andrew L D Cunha , Mangalore Feb 05, 2013
ಉಲ್ಲಾಸ್ ತುಕಾ ಎಚ್ಚೆಮ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ತುವೆಂ ಕಿಟಾಳಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ, ಉಡಾಸಾಂತ್ ಉರ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂಯ್ ಆನಿ ನವೆಂ ನವೆಂ ದೀವ್ನ್ ಧಾದೊಶಿ ಕೆಲಾಂಯ್. ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ.