ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ ಹೆನ್ರಿ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಗಾಂವಾನ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ಚೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ಕಿಟಾಳ್ ತಶೆಂ ಆರ್ಸೊ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್. ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್(1999), ಕಯ್ದ್ಯಾಚೊ ಕವಿತಾ(2004), ಭಾಮುಣಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ(2006) - ತಾಚೆ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಕವಿತಾ ಜಮೆ. ದೆವಾಕ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾಡೊ(2002), ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್ (2016)   - ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಸಂಗ್ರಹ್.  ಕೊಂಕ್ಣೆ ಶಿವಾಯ್ ಕನ್ನಡ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸಾಂನೀಯ್ ತೋ ಬರಯ್ತಾ. 

Recent Archives

ತಬರ ಶೆಟ್ಟಿ , ಮುತ್ಸದ್ಧಿ ಲಾಲ್ ಆನಿ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್        2012-11-12 07:55:12
  |     |  
ಕಾಲ್ ರಾತಿಂ
ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಟೆಲಿವಿಶನಾರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಮುತ್ಸದ್ದಿ ಚಲಾ ಒಫಿಸ್ ಓಫಿಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಬಸ್ಲೊಂ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ  ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಥೊಡ್ಯಾ ತೇಂಪಾ ಆಧಿಂ ಹಾಂವೆ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ.  ಪಂಕಜ್ ಕಪೂರ್ ( ಶಾಹೀದ್ ಕಪೂರಾಚೊ ಡ್ಯಾಡಿ ) ಹ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ಮುಕೆಲ್ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ಳಾ, ಮುತ್ಸದ್ಧಿ ಲಾಲ್.  ಹಾಂವ್ ಮುಂಬಯ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಚಡುಣೆಂ ಸಾತ್ ಆಟ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ  ಸಬ್ ಟೀವಿಚೆರ್ ( ಆತಾಂ ಬೋವ್‌ಶಾ ಹೆಂ ಚಾನೆಲ್ ಸೋನಿ ಕಡೆ ಆಸಾ ) ಒಫಿಸ್ ಒಫಿಸ್ ನಾಂವಾಚೆಂ ಸೀರಿಯಲ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತಾಲೆಂ ಆನಿ ಹಾಂತೂಯ್ ಹೋಚ್ ಪಂಕಜ್ ಕಪೂರ್ ಮುಕೆಲ್ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ಟಾಲೊ. ತ್ಯಾ ಸೀರಿಯಲಾಂತ್ ತಾಚೇ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಚಡಾವತ್ ಸರ್ವ್ ಕಿರ್‌ದಾರ್, ಪಟೇಲ್, ಪಾಂಡೆ,  ಶುಕ್ಲಾ ,  ಉಶಾಜೀ ಆನಿ ಕೆದಾಳಾ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಸಮೋಸಾ ಖಾಂವ್ಚೊ ಭಾಟಿಯಾ ಸಗ್ಳೆ  ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತೀ ಆಸಾತ್. ಆನಿ ಡಾಯ್ಲೊಗ್ ಸಯ್ತ್ ಚಡುಣೆ ತೇಚ್ ಆಸಾತ್. ಉಶಾಜೀ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ -  ವಹೀ ತೋ.....  ಶುಕ್ಲಾನ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ -  ದೋ ಭಾತೆಂ ಹೋ ಸಕ್ತೀ ಹೈ    

ಸಬ್ ಟೀವಿಚೆರ್ ಒಫಿಸ್ ಒಫಿಸ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಎಕೆಕಾ ಇಪಿಸೋಡಾಕ್ ಎಕೇಕ್ ವಿಶಯ್ ಘೆತಾಲೆ ತರ್ ,  ಹ್ಯಾ  ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಎಕಾ ಪ್ರಾಯ್ಮರಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಾ ನಿವೃತ್ತ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಿಡೇಸ್ತ್ ಭಾಯ್ಲೆಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಭರ್ತಿ ಕರ್ಚೆಂ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಚಾ ಬೆಪಾರ್ವ್ಯಾವರ್ವಿಂ ತಿಚೆಂ ಮರಣ್, ತಿಚೆಂ ಮೋರ್ನ್ ಆನಿ ಮೊರ್ನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಧರ್ಮಿಕ್ ರಿವಾಜಿಂಕ್ ಪವಿತ್ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ಮುತ್ಸದ್ಧಿಚೆಂ ಪಯ್ಣ್, ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾ ತಾಚೆಂ ಘರ್ ಸೊಧುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪೆನ್ಶನ್ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ಸೆಜಾರ‍್ಚ್ಯಾ ಗುಪ್ತಾನ್ ಮುತ್ಸದ್ಧಿ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಗೆಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅಪಾರ್ಥ್ ಕರ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಮುತ್ಸದ್ಧಿ ಮೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಂವ್ಚೊ ರಿಪೋರ್ಟ್ ,  ಪೆನ್ಶನ್ ಒಫಿಸಾಂತ್ ಆಪುಣ್ ಮೊರೊಂಕ್ ನಾ, ಜೀವ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಕರುಂಕ್ ಮುತ್ಸದ್ಧಿನ್ ಭೊಗ್ಚೆ ವಳ್ವಳೆ ಆಸಾತ್. ಭೃಶ್ಟ್ ವೆವಸ್ಥಾ ಕಶೆಂ ಮೆಟಾ ಮೆಟಾಕ್ ಲೋಂಚ್ ಮಾಗೊನ್ ಎಕಾ ಸಾದ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೊ ಜೀವ್ ಪಿಳ್ಟಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಚಿತ್ರಣ್ ಆಸಾ. ಕಿತ್ತೂನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪವಿತ್ ನಂಯ್ಚಾ ತಡಿರ್ ಬಾಯ್ಲೆಚೆಂ ಕರ್ಮ್ ಕರ್ತಾನಾ ಪಂಡಿತ್ ಪಯ್ಶೆ ಪಿಳ್ಚೆ ಪಿಳುನ್, ಮುತ್ಸದ್ಧಿ ಆನಿ ತಾಚೊ ಪೂತ್ ನಂಯ್ತ್ ಬುಡೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ತವಳ್,  ತಡಿರ್ ದವರಿಲ್ಲೆಂ ತಾಂಚೆ  ವಸ್ತುರ್ ಸಯ್ತ್ ಚೋರ್ನ್ ವರ್ತಾತ್. 

 

 

ಬಾಯ್ಲೆಚೆಂ ಕರ್ಮ್ ಮುಗ್ಧುನ್ ಮುತ್ಸದ್ಧಿಲಾಲ್ ಘರಾ ಯೆತಾನಾ ಘರಾಂತ್ ವೀಜ್ ನಾ. ಆನಿ ಜೆನ್ನಾಂ ಮುತ್ಸದ್ಧಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಪೆನ್ಶನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಪೆನ್ಶನ್ ಧಫ್ತರಾಕ್ ವೆತಾ , ಭಾಟಿಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಶುಕ್ಲಾ , ಉಶಾಜೀ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಂಡೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ , ಧಪ್ತರಾಂತ್ಲೆ  ಸಗ್ಳೆ  ಮುತ್ಸದ್ಧಿ ಮೆಲಾ ದೆಕುನ್  ಪೆನ್ಶನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸತಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕರ್ತಾತ್. ಪೆನ್ಶನ್ ದೀಜೆ ತರ್ ಮುತ್ಸದ್ಧಿಕ್ ತೋ ಜೀವ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದಾಕ್ಲೊ , ಸಾಕ್ಸ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್.  ಸಾಕ್ಶೆಚೆಂ ಕಾಗತ್  ಹಾಡುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್  ಮುತ್ಸದ್ಧಿ ಜೆನ್ನಾಂ ತಾಣೆ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಶಿಕವ್ನ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೆತಾ , ಥಂಯ್ ಮುತ್ಸದ್ಧಿ ಮೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೊ ಪುತ್ಳೊ ಕರ್ನ್ ಝೆಲೊ ಘಾಲ್ತೇ ಆಸ್ತಾತ್. ಮುತ್ಸದ್ಧಿ ಜೆನ್ನಾ ಮುಕೆಲ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿಕಡೆ ಏಕ್ ಕಾಗತ್ ಬರವ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿನತಿ ಕರ್ತಾ , ತೋ  ಮುತ್ಸದ್ಧಿಕ್ ಇತ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಏಕ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಭೂತ್ ಆನಿ ವರ್ತಮಾನ್ ಕಾಳಾಚಿಂ ವಾಕ್ಯಾಂ ಬರಂವ್ಕ್  ಕಳಾನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚಿಂ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರ್ತಾ.  ಡೀಸಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕಡೆಚ್ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ತಾಕಾ ನ್ಯಾಯ್ ಮೆಳಾನಾ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ಅಫಿದಾವಿತಾಚೆರ್ ರುಜು ಕರುಂಕ್ ತಾಚೋಚ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಡೀಸಿ,  ಮುತ್ಸದ್ದಿಕಡೆ ಲೋಂಚ್ ಘೆತಾ. ಇತ್ಲೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಪೆನ್ಶನ್ ಧಪ್ತರಾಂತ್ಲೆಂ ತಾಚೆಂ ಪೆನ್ಶನ್ ದೀನಾಂತ್. ಮುತ್ಸದ್ಧಿ ಜೀವ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ರುಜ್ವಾತ್ ಕಿತೆಂ ? ಕೆದಾಳಾ ತರೀ ಆರ್ವಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತುಜೇರ್ ಪೊಲಿಸ್ ಕೇಸ್ ಜಾಲ್ಯಾ ? ಕೋಡ್ತಿಕ್ ಧಂಡ್ ಭರ್‌ಲ್ಲಿ ರಸೀತ್ ಆಸಾ ? ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಡ್ ಪೆನ್ಶನ್ ದಿತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಡಾಯ್ತಾತ್.  ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚೇರ್ ಹೈರಾಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಮುತ್ಸದ್ಧಿ ಏಕ್ ಯೆವ್ಜಣ್ ಕರ್ತಾ. ಪೆನ್ಶನ್ ಧಪ್ತರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್ ಆಪಯ್ತಾ, ಪಬ್ಲಿಕಾಕ್ ಜಮಯ್ತಾ, ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಚ್ ನಾಗ್ಡೆಂ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ಕಾನ್ಸುಲಾಕ್ ವಾಜಯ್ತಾ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುಲಿಸ್ ಯೇವ್ನ್ ಮುತ್ಸದ್ದಿಕ್ ಕಯ್ದ್ ಕರ್ತಾತ್ ಆನಿ  ಕೇಜ್ ಜಾತಾ.  ಸಗ್ಳ್ಯಾಕ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಪೆನ್ಶನ್ ಧಪ್ತರ್‌ಚ್ ಮುತ್ಸದ್ಧಿಕ್ ಮುಗ್ಧುನ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಕಮರ್ ಭಾಂದ್ತಾ.

ಜೆನ್ನಾಂ ಮುತ್ಸದ್ಧಿಲಾಲಾಕ್ ನಿತಿದಾರಾ ಸಮೊರ್ ಉಭೆಂ ಕರ್ತಾತ್, ಮುತ್ಸದ್ಧಿ ಆಪ್ಣೆಂ ಕೊಣಾಕೀ ಥಾಪಡ್ ಮಾರುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಟಾ. ಪೆನ್ಶನ್ ಧಫ್ತರಾಂತ್ಲೆ ಭಾಟಿಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಶುಕ್ಲಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಭಾಸ್ತಾತ್ ಮುತ್ಸದ್ಧಿನ್ ಥಾಪಡ್  ಮಾರ್ಲಾಂ, ಮುತ್ಸದ್ಧಿನ್ ಥಾಪಡ್ ಮಾರ್ಲಾಂ !  ಮುತ್ಸದ್ಧಿ ಶಾಂತ್‌ಪಣಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ - ಜರ್ ಮುತ್ಸದ್ಧಿ ಲಾಲ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಬುಕಾಂನಿ ಮೆಲಾಂ ತರ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್  ಕಶೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಥಾಪಡ್ ಮಾರ್ಚೆಂ ?  ಸಗ್ಳಿ ಕೇಜ್ ಪೆನ್ಶನ್ ಧಪ್ತರಾಂತ್ಲ್ಯಾಚೇರ್ ಘುಂವೊನ್ ರಾವ್ತಾ. ನಿತಿದಾರ್ ತ್ಯಾಚ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅದಾಲತ್ ಲಾಯ್ತಾ. ಥಂಯ್ಸರೀ ಭೃಶ್ಟ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಖೆಳ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ವಚೊನ್ ತಾಣಿಂಚ್ ವಿಣ್ಲೆಲ್ಯಾ ಜಾಳಾಂತ್ ಸಾಂಪಾಡ್ಟಾತ್. ಆಪುಣ್ ಜೀವ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಕರುಂಕ್ ಮುತ್ಸದ್ಧಿ ಕೋಡ್ತಿಕ್ ಏಕ್ ರುಪಯ್ ಧಂಡ್ ಭರ್ನ್ ರಶೀತ್ ಘೆತಾ.

ಹೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ಜೇ ೨೦೧೧ ವ್ಯಾ  ವರ್ಸಾಚೆಂ. ಸೀರಿಯಲ್ ಕಾಂಯ್ ಸಾತಾಟ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಚಾಲು ಆಸಾ.

ರಾಜೀವ್ ಮೆಹ್ರಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಚೆಂ ಹೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಕಾಲ್ ರಾತಿಂ,  ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಉಟ್ತಾನಾ ಧುತ್ತ್ ಕರ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಕೆ ಪಿ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿಚೊ ತಬರ ಶೆಟ್ಟಿ [ ಆದ್ಲ್ಯಾಚ್  ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್  ಹಾಂವ್,  ಅಬುದಾಬಿ ಥಾವ್ನ್ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಅಲ್ಪೋನ್ಸ್ ದಾಟ್ಟು ಆನಿ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಕಕ್ ಮನು ಬಾಹ್ರೆಯ್ನ್ ಹಾಂಚಾ ಸಾಂಗಾತಾ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ರಾಶ್ಟ್ರ್ ಕವಿ ಕುವೆಂಪುಚಿ ಸಮಾಧಿ , ಕವಿಶೈಲ, ಕುವೆಂಪು ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೆಂ ಘರ್ ಆನಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಸ್ಮಾರಕ್ ಹಾಂಗಾ ವಚೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂವ್ ]  

 


ತಬರ ಶೆಟ್ಟಿಚಿ ಆನಿ ಮುತ್ಸದ್ಧಿ ಲಾಲ್ ಹಾಂಚಿ ಕಾಣಿ ಚಡುಣೆ ಏಕ್‌ಚ್. ದೊಗಾಂಕೀ ವೆವಸ್ಥೆನ್ ಪೆನ್ಶನಾ ಖಾತಿರ್ ದಿಂವ್ಚೆ ವಳ್ವಳೆ ಆನಿ ಕಶ್ಟ್. ತಬರಾಚಿ ಕಾಣಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ೧೯೮೬ - ೮೭ ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ. ತೇಜಸ್ವಿನ್ ತಿ ಕಾಣಿ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ.

ತಬರ ಶೆಟ್ಟಿಕ್ ಭುರ್ಗಿಂ ನಾತ್ಲಿಂ. ತಾಕಾ ಆಸುಲ್ಲೊ ಏಕ್‌ಚ್ ಸಾಂಗಾತ್ ಆನಿ ಆಸ್ರೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಚಿ ಭಾಯ್ಲ್ ಮಾತ್.  ಪೆನ್ಶನ್ ಮೆಳಾನಾಸ್ತಾನಾ , ವೆಳಾರ್ ತಿಕಾ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕಾನಾಸ್ತಾನಾ, ತಿಕಾ ಗೋಡ್ ಮುತಾಚಿ ಪಿಡಾ ಗಡೀಸ್ ಜಾವ್ನ್ , ತಿಚೊ ಪಾಯ್ ಕುಸೊನ್ ವಚೊನ್, ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಜಾವ್ನ್ ತಿ ಮೊರ್ತಾ. ತಿ ಪಿಡೆನ್ ವೊಳ್ವೊಳ್ತಾನಾ ತಿಚೆ ಕಶ್ಟ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ತಾಂಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ತಬರ ಕಸಾಪ್ಪ್ಯಾಲಾಗಿಂ
ವಚೊನ್ ಮಾಸ್ ಚಾಚಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಯ್ತ್ಯಾಂತ್ ತಿಚೊ ಪಾಯ್ ಕಾತ್ರುನ್ ಕಾಡ್ಯೆತ್‌ಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಸಯ್ತ್ ವಿಚಾರ್ತಾ. [ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ಹೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಗಿರೀಶ್ ಕಾಸರವಳ್ಳಿನ್ ಬೋವ್ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ಥರಾನ್ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಲಾಂ ] ಜೆನ್ನಾಂ ತಬರ ಶೆಟ್ಟಿಕ್ ತಾಚೆಂ ಪೆನ್ಶನ್ ಮೆಳ್ಟಾ ತವಳ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚೆಂ ಸರ್ವ್ ಸಂಪ್ಲೆಲೆಂ ಆಸ್ತಾ ಆನಿ ತಾಣೆ ನಿವೃತ್ತೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಧಪ್ತರಾ ಮುಕಾರ್ ರಾವೊನ್ ತೋ ಕಿಂಕ್ರ‍ಾಟ್ತಾ. ಪೇಂಟ್ ಉಲಯ್ತಾ - ತಬರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಿಸೊ ಜಾಲಾ.

ಮುತ್ಸದ್ದಿಲಾಲ್ ಹಾಚಿ ಕಾಣಿ ಆರ್ವಿಲಿ. ೨೦೦೦ ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿ. ಚಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯೊ ದೋನ್ ಕಾಣಿಯೊ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಂತ್ ಚಡುಣೆಂ ವೀಸ್ ತೆ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಅಂತರ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಹೊ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಅಂತರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ , ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಭಾರತಾಕ್  ತೀಸ್ ತೆ ಪಾಂತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಿರಾಯ್ ಭರ್ತಾನಾ ವಾ ಭರ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹ್ಯೊ ದೊನೀ ಕಾಣಿಯೊ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಆನಿ ಆಜ್ ೨೦೧೨ ವರಸ್ ಧಾಂವ್ತೇ ಆಸಾ ಆನಿ ಲೋಂಚ್ ಆನಿ ಭೃಶ್ಟಾಚಾರಾ ವಿರೋದ್ ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆ, ಅರವಿಂದ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್, ಕಿರಣ್ ಬೇಡಿ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭೂಶಣ್ ತಸಲೆ ಝುಜ್ತೇ ಆಸಾತ್. ಇಂಡಿಯಾ ಎಗೆನೆಸ್ಟ್ ಕರಪ್ಶನ್.  ಎಕೆಕಾ ದಿಸಾ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಎಕೇಕ್ ನವಿ ಗಜಾಲ್ ಲೊಕಾ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ತೇ ಆಸಾ, ಭೃಶ್ಟ್ ವೆವಸ್ಥೆಕ್ ನಾಗ್ಡೊ ಕರ್ತೇಂ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತೋ ಮ್ಹಣ್ಟಾ.

ಹಾಂವ್ ಹ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬರಯ್ತೇ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ - ೧೯೮೦ ಹ್ಯಾ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಚೊ ತಬರ ಶೆಟ್ಟಿ - ೨೦೦೦ ಹ್ಯಾ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಚೊ ಮುತ್ಸದ್ಧಿ ಲಾಲ್ ಆನಿ ೨೦೧೦ ವ್ಯಾ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಚೊ ಅರವಿಂದ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಹಾಂಚಿ ಮನಾಸ್ಥಿತಿ, ವೇಗ್ ಆನಿ ಕೊಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಒಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಕಾ ತಾಣಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ಕರ್ಚಿ ರೀತ್ , ಪ್ರಖರತಾ ದಾಕಲ್ ಕರುಂಕ್ ವರವ್ನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್.  ಇಲ್ಲೆಂ ಸುಕ್ಶಿಮಾಯೆನ್ ಪಳೆಯ್ಲ್ಯಾರ್ , ತಬರ ಶೆಟ್ಟಿಚೆಂ ೧೯೮೦ ವ್ಯಾ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಚೆಂ ಅಸಹಾಯಕ್‌ಪಣ್ ಕಶೆಂ ೨೦೦೦ ವ್ಯಾ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಮುತ್ಸದ್ಧಿಲಾಲ್ ಥಂಯ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ಕಾನೂನೀ ಚವ್ಕಟಾ ಭಿತರ್ ತಾಣೆ ಬೋವ್ ಶಾಂತ್‌ಪಣಿ ಆನಿ ಶಾಣೆಪಣಾನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ ಪರ್ಯಾಯ್ ಸೊಧ್ಲೊ ?  ಆನಿ ಆಜ್ ೨೦೧೦ ವ್ಯಾ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಮಾಹೆತ್ ಹಕ್ಕ್ ಕಾಯ್ದೊ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಾಧನಾಂ ವಾಪರ್ನ್ ಅರವಿಂದ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಎಗ್ರೆಸಿವ್ ಥರಾನ್ ವೆವಸ್ಥೆಕ್ ಧರ್ನ್ ಹಾಲಯ್ತಾ ? ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳ್ಟಾ. ಹಿ ವಾಡಾವಳ್ ಕಾಂಯ್ ಎಕಾ ದಿಸಾಚಿ ನಂಯ್.

ತೇಜಸ್ವಿಚಾ ತಬರಾಚಾ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಅಸಹಾಯಕ್ ತಬರ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾ - ಹ್ಯಾ ಭೃಶ್ಟ್ ಸ್ವತಂತ್ರಾ ಪ್ರಾಸ್ ಬ್ರಿಟಿಶ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕಿ ಕಿತ್ಲಿಗೀ ಬರಿ ಆಸ್ಲಿ. ಅಕೇರಿಕ್ ತೋ ಪಿಸೊ ಜಾತಾ. ಪೂಣ್ ಒಫಿಸ್ ಒಫಿಸ್ ಹಾಂತ್ಲೊ ಮುತ್ಸದ್ಧಿಲಾಲ್ ಪಿಸೊ ಜಾಯ್ನಾ, ಸ್ವತ್ರಂತ್ರ್ ದೇಸಾ ಪ್ರಾಸ್ ಬ್ರಿಟಿಶಾಂಚೆಂ ಗುಲಾಮ್‌ಪಣ್ ಬರೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್‌ಯೀ ಚಿಂತಿನಾ. ಶಾಂತ್‌ಪಣಿ ಚಿಂತೂನ್ , ಶಾಣೆಪಣಾನ್ ವೆವಸ್ಥೆ ಭಿತರ್‌ಚ್ ರಾವೊನ್ ಪರ್ಯಾಯ್ ವಾಟ್ ಸೊಧ್ತಾ ಮಾತ್ ನಯ್, ಭೃಶ್ಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ಬೂದ್ ಶಿಕಯ್ತಾ.

ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ಗಜಾಲಿಂನಿ ಬಾರಿಕ್ಸಾಣೆಬ್ ಸಮಾಜ್ ಕಶಿ ಚಲ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಪಾಸುನ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ - 

ಅಸಹಾಯಕ್ ಜಾವ್ನ್ , ಧಯ್ರ್ ಸಾಂಡುನ್,  ದೆಧೆಸ್ಪೊರ್ ಜಾವ್ನ್ , ಪಿಸಾಂತೂರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಬರ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಲೋಕ್ ಫಕತ್ ಪೆಂಟೆಂತ್ ಉಲಯ್ಲೊ, ಹಾಸ್ಲೊ ತರ್, ಧಯ್ರ್ ಘೆವ್ನ್ , ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ವಾಪರುನ್,  ಝುಜೊನ್, ಭೃಶ್ಟಾಂಕ್ ಜಯ್ಲಾಕ್ ಧಾಡ್ನ್ ಬೂದ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮುತ್ಸದ್ಧಿಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಟಿರ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ನಾಚ್ಲೊ.

 

ಆಯ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ - ಕೇಜ್ರಿವಾಲಾಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಖರೆಂಪಣ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟಿರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅದಾಲತ್ ಚಲಯ್ತಾನಾ ಮುತ್ಸದ್ಧಿಲಾಲಾಕ್ ನಿರ್ನಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಸರ್ವ್ ಭೃಶ್ಟ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೇ‌ಪರಿಂ [ ಪಿಂತುರಾಚೆಂ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಳೆಯಾ ] ಭೃಶ್ಟ್ ಸಗ್ಳೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್ ತಸೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಎನ್‍ಡಿಟಿವಿ ಹ್ಯಾ ಚಾನೆಲಾಕ್ ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಶನಾಂತ್ ಅಣ್ಣಾನ್ ಮ್ಹಳಾಂ - ಹಾಂವೆ ಫಕತ್ ಎಕೆಕಾಚ್ ಮಂತ್ರಿಕ್  ವಿಂಚುನ್ ತಾಂಚೆ ಘೊಟಾಳೆ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸಾತಾಟ್ ಜಣಾಂಕ್ ಘರಾ ಧಾಡ್ಲೆಂ, ಪೂಣ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಏಕ್‌ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ನಾಗ್ಡೆಂ ಕರುಂಕ್ ವೆತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್,  ತೆ ಸಗ್ಳೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಟಾತ್. ಕೇಜ್ರಿವಾಲಾಕ್ ಕಶ್ಟ್ ಆಸಾತ್. 

ಏಕ್ ಘಡಿ ಹ್ಯೊ ಸಗ್ಳೆ ಗಜಾಲಿ ವರವ್ನ್ ಪಳೆಯ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ , ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಹೊ ದೇಸ್ , ವೆವಸ್ಥಾ , ಮನಿಸ್ ಆನಿ ಸಮಾಜಿಕ್ ಮನಾತಿತಿ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ವೇಗಾನ್ ಬದಲ್ತೇ ಆಸಾ ನಂಯ್‌ಗೀ ? 

 

COMMENTS

Baptist Sequeira , Moodubelle Dec 21, 2012
How nicely our genius Philip Mudartha explained Kejriwal. Rightly said sir, because he is not to eliminate corruption, but revoult people about corruption and mighty. Result we can see now regarding rape case. During Aaj Tak 2 days big debate, Ravishankar of BJP was advising Kejriwal for helping people to get law help and if he does the same, he will end up there only. But if he makes the people to get their law help by their right, what else help common people want in India. Now almost people school educated, but morally and "SPIRIT" of people made strong, then automatically Kejriwal’ s mission will reach to a real goal. I support him.

ಶಿಕೇರಾಮ್, , ಸುರತ್ಕಲ್. Nov 18, 2012
ತಬರ ಏಕ್ ಸಾದೊ ಮನಿಸ್. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾವರ್ವಿಂ ಕಷ್ಟಾಂಕ್ ವಳಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಲ್ವಾಲ್ಲೊ. ಏಕ್ ಬರ‍್ಯಾ ಕಥಾ ವಸ್ತುಚಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವರ್ಣಾನಾ ದ್ವಾರಿಂ ತೇಜಸ್ವಿನ್ ಆಜಾದ್ ಭಾರತಾಚಿ ಜಿಣ್ಯೆ ವಾಸ್ತವಾಂ ವಯ್ರ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲಾಂ ತರ್ ಮುತ್ಸದ್ದಿಲಾಲ್ ಸಲ್ವಣಿ ಒಪ್ಪೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಅನ್ಯೆಕ್ ತಬರ ವಾ ತಾಚೆಂ ಅನ್ಯೇಕ್ ರೂಪ್. ಹಟ್ಟಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಪರಿಂ ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಪುಣ್ ಮೊರೊಂಕ್ ನಾ ಜೀವ್ ಆಸಾಂ ಮುಣ್ ನ್ಯಾಯಾಂಗಾ ಮುಕಾರ್ ರುಜು ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ನ್ ಜಿಕ್ತಾ. ಮುತ್ಸದ್ದಿಲಾಲಾನ್ ಥಾಪಡ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸತ್ ತರೀ ನೆಗಾರುನ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂನ್ ಕಸ್ಶೆಂ ಜೀವ್ ಜ಼ಾವುನ್ ಥಾಪಾಡ್ ಮಾರಿಯೆತ್? ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್ ಆಪುಣ್ ಖುದ್ ಹಾಜರ್ ಜ಼ಾಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ ತುಂ ಜೀವ್ ಆಸಾಯಿ ಮುಣ್ ರುಜು ಕರ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಂಚಾ ಭ್ರಷ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ತೆಕ್ ಪಂಥಾಹ್ವಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಸಿನಿಮೀಯ್ ಪ್ರಯತನ್. ಹ್ಯಾ ಸಾದರ್ ಪಣಾಂತ್ ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿಚಿ ಪರಿಗತ್, ಕಾನೂನಾಂತ್ ಆಸ್ಚಾ ಉಣೆಪಣಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಕಸೊ ಉಟವ್ಯೆತ್, ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಉಣೆಪಣಾಚೊ ಆಸ್ರೊ ಘೆವುನ್ ಭ್ರಷ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ತಾ ಕಶಿ ತಹಬಂದೆಕ್ ಹಾಡ್ಯೆತ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಬರ್ಫೂರ್ ಮಾಹೆತ್ ಮೆಳ್ತಾ. ವಯ್ಲೆ ದೊನೀ ಪಾತ್ರ್ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಆಸೊನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ದ್ವಾರಿಂ ವ ಫಿಲ್ಮಿ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ ಸಾದರ್ ಕರುಂಕ್ ಜ಼ಾಂವ್ಚೆ ತಸಲೆ. ಕೇಜ್ರಿವಾಲಾಚಿ ಗಜ಼ಾಲ್ ಅರ್ವಿಲಿ. ಆಜ಼್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ್ ಇತ್ಲೊ ಚಡ್ಲಾಕೀ ಹಾಕಾ ಪರ್ಯಾಯ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಕಾಡುಂಕ್ ವಾಟೊ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಆಜ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಸತ್ರಿ ಧರುನ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ್ ಮುಕ್ತ್ ಭಾರತ್ ರಚುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾ ತರ್ ತಿ ತಾಚಿ ರಾಜಕೀಯ್ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಾ ಮಾತ್ರ್ ಶಿವಾಯ್ ನಿಖರ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ಯೆತ್ ತಸಲೆಂ ವ ದೂರ್‌ಗಾಮಿ ಪರಿಣಾಮ್ ಜ಼ಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಖಂಡಿತ್ ನಹಿಂ. ತರ್ ಭಾರತ್ ದೇಶಾಕ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ್ ಮುಕ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್‌ಗಿ? ಏಕ್ ಬರೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಜ಼ರ್ ಯೇತ್, ಆಮ್ ಲೋಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಜ಼ವಾಬ್ದಾರಿ ಆನಿ ಹಕ್ಕಾಂ ಸಮ್ಜೊನ್ ಥಿರ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕರಿತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಪುಣಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಯೇತ್. ಟಿ. ಎನ್. ಶೇಷನ್ ಮುಕ್ಯ್ ಚುನಾವಣ್ ಆಯುಕ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ ಚುನಾವಣ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಂತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಕೊಂಕ್ ನಾಂಗಿ?

Philip Mudartha , Qatar Nov 17, 2012
Kittall by-line reads: Ujeak Naam Dakxenn. That is what Kejriwal mission is. This mission does not know fear. This mission is about freeing people from fear. This country is scared: of powerful people, violent people, scary people. Kejriwal is not scared. That is his signature strength. Only those without fear can change the course of history.

Philip Mudartha , Qatar Nov 16, 2012
Kejriwal knows what he is up to. His strategic objective is not to eliminate corruption on his own, but to move the people to revolt against corrupt. The people accept corruption with the helplessness of Tabara Shetty. They go along the system like the Mutsaddi Lal of Office Office episodes, while a few of them now behave like Mutsaddi Lal of office office movie. Kejriwal is a new avatar, unlike Shetty and Mutsaddi. His success is our success, of those of us who want to OUR corrupt ways. So, let us wish him well, not cynically doubt his methods and possible consequences.

Alphonse Mendonsa , Pangla / Abu Dhabi Nov 15, 2012
I do agree with Hilary D Silva. Going all out war with politicians and business tycoons will not help the common people. These big shots are well connected and govt officials dance to their tunes and none can touch them. What happened to all those accused by Kejriwal in land deals and other business illegalities? Nothing. Media will play it part but their main motive is publicity and revenue generation, more the breaking news, more publicity, more revenue. The common man needs to worry about grass root problems, price rise, fuel, kerosene, rice, roads, education and justice. Kejriwal and team should more work on these issues than bringing out dirty deals of big shots. By doing this they will not head anywhere. You article on Thabara Shetty / Mutsadi Lal are really thought worthy and very well narrated. And H M , thanks for accompanying us to Kavi Shaila and Kuvempu Birthplace , Thirthahalli. It is a memorable and rich experience. The way you brought in contrast the character of Thabara Shetty to that of Mussaddi Laal is just awesome. But I sincerely feel that Arvind Kejriwal does not fit in that frame. Even education level of Thabara Shetty and Mussadi Laal counts here.I feel you should have focused on that part in your Vichaar. Any how , pleasant reading.

Hillary D Silva , Mira Road / Niddodi Nov 15, 2012
ಎಚ್ಹೆಮ್ , ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಕಾಣ್ಯಾಂನಿ, ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಆನಿ ಸಿರಿಯಲಾನಿ೦ಚ್ಚ್ ಬರೆಂ ಲಾಗ್ತಾ. ಪೂಣ್ ಕಾರ್ಯಗತ್ ಕರು೦ಕ್ ಆಜ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪರ್ಮಾಣೆ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಿತ್ಲೊ ಸುಫಳ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ವ್ಹಡ್ ಸವಾಲ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ಕೆಜ್ರಿವಾಲ್ ಇಲ್ಲೊಸೊ ಆಮ್ಸೊರಿ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಹುನೊನಿ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಜೀಬ್ ಲಾಸ್ತಾ. ಆಮ್ಸೊರಾನ್ ವೆವೆಗ್ಗಿ೦ ಕಾರ್ಯಾಗತ್ ಕರು೦ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾ. ನೆತಾ ಲೊಕಾ೦ಚೆ೦ ಘೊಟಾಳೆ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಹಾಡುನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಲೊಕಾಚೊ ಪಾಟಿ೦ಬೊ ಆಶೆತಾ. ಆಣ್ಣಾನ್ ಸಾ೦ಗ್ಚೆ ಸಾರ್ಕೆ೦ಚ್ಚ್ ದಿಸ್ತಾ, ಏಕ್‌ಚ್ಚ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಸಕ್ಕಡ್ ಉಸ್ತು೦ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಉಲ್ಟೊ ಜಾತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಮನಿಸ್ ಹರ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ನವೆ ನವೆ ಘೊಟಾಳೆ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆತಾಂ ಥಕ್ಲಾ. ಸುರ್ವೆರ್ ಬರೆ೦ ಲಾಗ್ಲೆ೦ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಪುರೊ, ಟಿವಿರ್, ಪೇಪರಾಂನಿ , ಮೀಡಿಯಾಂತ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆ೦ಚ್ಚ್ ಆಯ್ಕೊನ್, ವಾಚುನ್ ಪುರೊ ಜಾಲಾ೦ ಚಾರ್‌ಚ್ಚ್ ದಿಸಾನಿ೦ ಸಗ್ಳೆ೦ ವಿಸರ್ನ್ ವೆತಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿ೦ ಭಾರತಾ೦ತ್ ಕಿತ್ಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮಳ್ಳೆ೦ಚ್ಚ್ ಸವಾಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧೊಸ್ತಾ.