ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ ಹೆನ್ರಿ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಗಾಂವಾನ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ಚೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ಕಿಟಾಳ್ ತಶೆಂ ಆರ್ಸೊ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್. ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್(1999), ಕಯ್ದ್ಯಾಚೊ ಕವಿತಾ(2004), ಭಾಮುಣಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ(2006) - ತಾಚೆ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಕವಿತಾ ಜಮೆ. ದೆವಾಕ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾಡೊ(2002), ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್ (2016)   - ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಸಂಗ್ರಹ್.  ಕೊಂಕ್ಣೆ ಶಿವಾಯ್ ಕನ್ನಡ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸಾಂನೀಯ್ ತೋ ಬರಯ್ತಾ. 

Recent Archives

ಸತ್ ಆನಿ ಸತಾಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್        2012-10-25 09:08:55
  |     |  ಆದ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ, ಅಕ್ತೋಬ್ರಾಚಾ ಚೊವ್ದಾ ತಾರಿಕೆರ್ , ಮಂಗ್ಳುರ್ ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚಾ ಅಡಿಟೋರಿಯಮಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಕಕಾಂಚೊ ಎಕ್ವಟ್ , ಕರ್ನಾಟಕ ( ರಿ ) ಹಾಣಿ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಶೋ ಸಾಹಿತ್ - ಜಿವಿತ್ , ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೆ ಅನ್ಬೋಗಿ ಸಾಹಿತಿ , ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ ಎಫ್ ಡಿ ಸೊಜಾ ಆನಿ ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ ಹಾಣಿ ಶೋಂತ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ, ಭರ‍್ವಾಶ್ಯಾಚೊ ತರುಣ್ ಲೇಕಕ್ ಓಸ್ಕರ್ ವಗ್ಗ ಹಾಣೆ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹ್ಯಾ ಶೋಚೆರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಅವಲೋಕನ್ ಆನಿ ಓಸ್ಕರಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ಬರ್ಪಾಕ್ ಕಿಟಾಳಾಚೊ ಸಾಂಗಾತಿ ಬರವ್ಪಿ ಆಂಜೆಲೊರ್‌ಚ್ಯಾ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೊನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ - ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಗಜಾಲಿಂನಿ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ತೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಾರ್ವಕಾಳಿಕ್ ? ಸತಾಚಿಂ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ? ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜೀವ್ ದಿಲಾ.

ಸಾಹಿತ್ ಆನಿ ಜಿವಿತ್ ಶೋಚಾ ಸಾಹಿತೀಕ್ ವರ್ತುಲಾ ಭಾಯ್ರ್‌ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾರೀ ,  ಹೊ ದೇಸ್ ಅಜಾದ್ ಜಾಲ್ಲೊಚ್ ಸತಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಚಲೊನ್. ಮೋಹನದಾಸ ಕರಮಚಂದ ಗಾಂದಿನ್ ತಾಚಾ ಆತ್ಮ್‌ಕತೆಕ್  ಸತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಪ್ರಯೋಗ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ದಿಲಾಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಸಾಚ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಘುರ‍್ತಾಮುಳಾಂತ್ ಸತ್ಯ ಮೇವ ಜಯತೆ ಮ್ಹಣ್ ಬರಯ್ಲಾಂ. ಆನಿ ಬೋವ್‌ಶಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಸಾಚಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಘುರ‍್ತಾಮುಳಾಂತ್ಲೆಂ ಉತರ್ ಉಸ್ಣೆಂ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಅಮೀರ್ ಖಾನಾನ್ ಸತ್ಯ ಮೇವ ಜಯತೇ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಶೋ ಟೆಲಿವಿಶನಾರ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲಾ ಆನಿ ತೊ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲಾ.  ಥೊಡ್ಯಾ ತೇಂಪಾ ಆದಿಂ ಅಸಲೋಚ್ ಸತಾಚೆರ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಶೋ - ಸಚ್ ಕಾ ಸಾಮ್ನಾ ಟೆಲಿವಿಶನಾರ್ ಫಾಮಾದ್ ಮಾತ್ ನಯ್ ವಿವಾದಾಕೀ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ.  ಸುಕ್ಶಿಮಾಯೆನ್ ಹ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ವರವ್ನ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ - ಸತ್ ಜರಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ್ ,  ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಹಾಂಗಾ ಸತಾಚಿಂ ಸೊಧ್ನಾಂ ಆನಿ ಸತಾಚೆರ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉದೆತಾ ? ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಸವಾಲ್ ಉಭೆಂ ಜಾತಾ.

ಜಿವಿತ್ - ಸಾಹಿತ್ ಹ್ಯಾ ಶೋಂತ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ ಮ್ಹಣಾಲಿ - ತಿಣೆ ಕಾಂಯ್ ಪಿಯುಸಿಂತ್ ಶಿಕ್ತಾನಾ ಬರಂವ್ಕ್ ಧರ್ಲೆಂ ಆನಿ ಸತ್ ಲಿಪವ್ನ್ [ ತಶೆಂ ತರೀ ಬರಪ್ ಪತ್ರಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆಶೆನ್ ]  ಪತ್ರಾಕ್ ಧಾಡ್ತಾನಾ ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ ಬಿ ಎ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಬೋವ್‌ಶಾ ತೆಂ ಬರಪ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಸಯ್ತ್ ಜಾಲೆಂ. ಪೂಣ್ ತಿಣೆ ಜೆನ್ನಾಂ ಬರಂವ್ಚೆಂ ನಿರಂತರ್ ಚಾಲು ದವರ್ಲೆಂ, ವಾಚ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್  ದುಬಾವಾಚಾ ದೆಂವ್ಚಾರಾನ್ ನಾಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚಲಿ ವಾ ಸ್ತ್ರ‍ೀ, ತೊ ವಾ ತಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪರ್ಗಟ್ ಚರ್ಚಾ ಪತ್ರಾಂನಿ ಸುರು ಜಾಲಿ. ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಕಾರಣ್ ತಿಣೆ ಬರ್ಪಾಂತ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್ ಮೊಗಾಚೊ ವಿಶಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮಿತ್ರ್, ಝೆಲೊ ಪತ್ರಾಂಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜೊ.ಸಾ. ಆಲ್ವರೆಸ್ ಮುಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಇಜಯ್ ತಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾವ್ಲೊ - ಸತಾಚಿಂ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕರುಂಕ್. ಜೊ ಸಾ ತಿಚಾ ಘರಾ ಯೆತಾನಾ ಐರಿನಾಚಿ ಆವಯ್ ತಿಚೆ ಲಾಂಬ್ ಕೇಸ್ ಉಗವ್ನ್ ತಿಕಾ ಪಾಂತಿ ಘಾಲ್ತಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ ಆತಾಂಯೀ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾ. ಸತಾಚಿಂ ಸೊಧ್ನಾಂ ಜಾವ್ನ್,  ತವಳ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಯಾ ಧವ್ಯಾ ತಸ್ವಿರೆಂತ್ ತಿಚ್ಯಾ ಲಾಂಬ್ ಕೆಸಾಂಚಿ ಪಾಂತಿ ಆತಾಂಯೀ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ.

ಅಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ - ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೋಣ್? ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೊ ಸಾ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಖೆಳ್ ಖೆಳ್ಳೊ. ಬೋವ್‌ಶಾ ತಾಚಾ ಪತ್ರಾಚೊ ಪ್ರಸಾರ್ ಚಡಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತಾಣೆ " ವೆಗಿಂಚ್ ಸುರು ಜಾತಾ ತರುಣ್ ಚಲಿಯೆನ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿ . . ." ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಾಯ್ರಾತ್ ದಿಲೆಂ. ಬರಂವ್ಚ್ಯೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್, ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತುಯ್ ತರುಣ್ ಚಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಬೋವ್‌ಶಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚಿ ಆತುರಾಯ್ ವಾಡ್ಲಿ ಆನಿ ಜೊ ಸಾ ಚಾ ಪತ್ರಾಂಚೊ ಪ್ರಸಾರ್ ಚಡ್ಲೊ.     

ಪೂಣ್ ಎಡ್ವಿನಾಚ್ಯಾ ಬಾಬ್ತಿನ್ ಅಶೆಂ ಘಡೊಂಕ್ ನಾ. ಪಯ್ಣಾರಿ ಪತ್ರಾನ್ ತಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಬರಪ್, ಸತ್ ಲಿಪಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ,  ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ ಎಫ್ ಡಿ ಸೊಜಾ ನಾಂವಾನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲೆಂ. ಎಡ್ವಿನಾಚಾ ಗಜಾಲಿಂತ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ದುಬಾವಾಚಾ ದೆಂವ್ಚಾರಾನ್ ನಾಡ್‌ಲ್ಲೊ  ಉಲ್ಲೇಕ್ ಖಂಯ್‌ಯೀ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳಾನಾ. ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಎಡ್ವಿನಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ವಿಶಯ್ ವಿವಾದಾಚೊ ನಾತ್ಲೊ.

ಹ್ಯೊ ದೊನೀ ಗಜಾಲಿ ಸಾರ್ಕೆ ವರವ್ನ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಅನ್ಯೇಕ್  ಗಜಾಲ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಜಾತಾ - ಜೆನ್ನಾಂ ಏಕ್ ಪರಿಪಕ್ವ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆಂ  ಬರಪ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತಾ  -  ಬರಯ್ಣಾರಾಚಿ ಪಿರಾಯ್ ಕಿತ್ಲಿ ? ತೆಂ ತಾಣೆಂಚ್ ಬರಯ್ಲಾಂ ? ವಾ ಕೊಣೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ದೀವ್ನ್ ಬರಯ್ಲಾಂ ? ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ  ಸೊಧ್ನಾಂ ಸುರು ಜಾತಾತ್. ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ’ಸತಾ’ಚ್ಯಾ ಸೊಧ್ನಾಂಕ್ ಮೂಳ್ - ದುಬಾವ್.  ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊಚೆರ್ ತಿಣೆ ಕಾಂಯ್ ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಅದಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಧರ್ತಾನಾ ಉಬಾರ್ಲೆಲಿಂ ಪರಿಪಿಕಾಯೆಚಿಂ ಸವಾಲಾಂಚ್ ಆಜ್ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಸರಾಗ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಓಸ್ಕರ್,ವಗ್ಗಾಚೆರ್ ಉಟ್ಲ್ಯಾಂತ್.


ಕಿತ್ಯಾಕ್ ? ಆನಿ ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಕೋಣ್ ?


ಹಾಂವೆ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲೇ ಪರ‍್ಮಾಣೆ - ಶೀದಾ ಕಾರಣ್ ಪತ್ರಾಂಚೆಂ ಸಂಪಾದಕ್ ಆನಿ ಬರವ್ಪಿ. ಲುವಿಸ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಾಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಧರುನ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂಚೆಂ ಸಂಪಾದಕ್ ಆನಿ ಕಾಣಿಯೊ ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಕ್ ಖರೆಂ ನಾಂವ್ ಆನಿ ಖೊಡಿ ಕಾಡುಂಕ್ ಆಡ್ ನಾಂವಾ ವಾಪರ‍್ಚೆ ನಾಮ್ನೆಚೆಚ್ ಥೊಡೆ ಬರಯ್ಣಾರ್.  ವಾಚ್ಪಿ ಖಂಡಿತ್ ನಯ್.  ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ ಚಲಿ ವಾ ಸ್ತ್ರೀ, ತೊ ವಾ ತಿ - ಮ್ಹಣ್ ಪತ್ರಾರ್ ಲಾಂಬ್ ರೂಂದ್ ಪರ್ಗಟ್ ಚರ್ಚಾ ಚಲೊನ್, ಪತ್ರಾರ್ ತಿಚೊ ಫೊಟೊ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ಣಯ್ ಜಾವ್ನ್ , ತಿಚೊ ಫೊಟೊ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ ತಿಕಾ ಶರತ್ ಆನಿ ಎಡ್ವಿನಾಕ್ ವಾಸು , ಕಮಲ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕಾರಣ್. ತವಳ್ ಹ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಂನಿ  ಬರಂವ್ಚೆ ಬೋಲ್ಡ್ ವಿಶಯ್ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ನಾತ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಸಂಪಾದಕಾಂಕ್ ಆಪ್ಲೊ ವಿಕ್ರೊ ಚಡಂವ್ಕ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಹುನ್ನರಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ.   ಮ್ಹಜ್ಯಾ  ಉಡಾಸಾಂತ್ ಆತಾಂಯೀ ಆಸಾ, ಝೆಲೊ ಪತ್ರಾರ್ ಡೊಲ್ಪಿ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಸಂಪಾದಕ್ ಆಸ್ತಾನಾ,  ’ಆಧುನಿಕ್ ನಾರಿ’ ನಾಂವಾನ್ ಕಾಣಿಯೊ/ ಕಾದಂಬರಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೆಲ್ಯೊ, ಚಡ್‌ಕರುನ್ ಹಾಂತು ಸೆಕ್ಸ್ ವಿಶಯ್  ಆನಿ ತಾಂತು ಬೋವ್‌ಶಾ ಮಾದ್ರಿಂಚೆ ಆನಿ ಪಾದ್ರಿಂಚೆ ಸಯ್ತ್ ಪಾತ್ರ್ ಆಸ್ಲೆ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ತೇಂಪಾನ್ ಮಾವ್ರಿಸ್ ಡೆಸಾನ್  ಉಮಾಳೊ ಪತ್ರಾರ್  ಬೋಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಾಚಿ ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿ ಸುರು ಕೆಲಿ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣ್ಯೆಚೊ ಬರಯ್ಣಾರ್ - ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ ಎಫ್ ಡಿಸೊಜಾ ಆಸ್ಲೊ. [ ಉಮಾಳೊ ಪತ್ರಾರ್ ಅರ್ಧ್ಯಾರ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲಿ ಹಿ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿ
ಆತಾಂ, ಕಿಟಾಳಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೇ ಆಸಾ ]
          
ಆತಾಂ ಉದೆತಾ ಸವಾಲ್ - ಜರ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಏಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಪಕ್ವತಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ವಾಚ್ಪಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಆಡ್ ನಾಂವಾಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ವ್ಹಯ್ ತರ್ , ಆಧುನಿಕ್ ನಾರಿಕ್ ಒಳಕ್ ಲಿಪಂವ್ಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಮಜ್ಬೂರಿ, ಎಡ್ವಿನಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಾ ಜಾಲಿ ? ವಾ ವಾಸು, ಕಮಲ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾಂಚೆಂ ಪಾಂವ್ಡೆ ಉತ್ರೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಎಡ್ವಿನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಹರ್ ಮಜ್ಬೂರ‍್ಯೊ ಉತ್ರೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ಪರಿಪಕ್ವ್ ವಾಡೊನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೊ ?

ಗಾಂದಿಕ್ ಸತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ಲೊ , ಅಮೀರ್ ಖಾನಾಕ್ ಸತಾಚಿ ಅನ್ಯೇಕ್ ಕೂಸ್ ಸೊಧುನ್ ವಚಜೆ ಪಡ್ಲಿ ಕಾರಣ್ ಭಂವ್ತಿಚ್ಯೊ ಸತ್ ಲಿಪಂವ್ಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯೊ ವಾ ಒಳ್ಕೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾತ್ಲ್ಯೊ ಫಟ್ಕಿರ‍್ಯೊ ಗಜಾಲಿ. ತವಳ್  ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂತ್ ಕಶೆಂ ಲಿಪಂವ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ ಸತ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂಗೀ , ತಶೆಂ ಆಜ್ ಓಸ್ಕರಾಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂತ್ ಲಿಪಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾ. ತರೀ ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ ಮೊಗಾಚೆ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್ ವಿಶಯ್ ಬರಯ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಐರಿನಾಚೆರ್ ಉಟ್‌ಲ್ಲೊ ದುಬಾವ್‌,  ಆಜ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಬದ್ಲಾವಣೆಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆ ಗಂಭೀರ್ ವಿಶಯ್ ಬರಯ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಓಸ್ಕರಾಚೆರ್ ಉಟ್ಲಾ.  ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಪಿಯುಸಿಂತ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಚಲ್ಯೆನ್ ಮೊಗಾಚೊ ವಿಶಯ್ ಬರಂವ್ಚೆ ತಸಲೊ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಂದರ್ಭ್ ಆಸ್ಲೊ ವಾ ನಾ ತೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಕಶ್ಟಾಂಚೆಂ ತರೀ , ಓಸ್ಕರ್  ತಸಲ್ಯಾ ಚಾರ್ ಗಾಂವ್ ಭಂವ್ಲೆಲ್ಯಾ ಇಂಜಿನಿಯರಾಕ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಬದ್ಲಾವಣೆಚೆಂ ಪರಿಪಕ್ವ್ ಚಿಂತಪ್ ವಾಡೊಂಕ್ ಆಜ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಂದರ್ಭ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್  ಚಿಂತುಂಕ್ ಕಸಲಿಂಚ್ ಕಾರಣಾಂ ನಾಂತ್.

ಹ್ಯಾ ಪಾಟಿಥಳಾರ್,  ಮಿತ್ರ್ ವಿನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್, ನಾನು ಮರೋಲ್ ಹಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಚೆಪರಿಂ ಖಂಯ್ಚಾಯ್ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಶೀದಾ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಶೀದಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತಸಲ್ಯಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆಂತ್ ಆಸಜೆಚ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಸ್ಪಶ್ಟತಾ ಆನಿ ನಿಖರತಾ ವಿನ್ಸಿಚ್ಯಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆಂತ್ ದಿಸಾನಾ. ಜಿವಿತ್ ಸಾಹಿತ್ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ವಿಮರ್ಸೊ ಓಸ್ಕರಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಎಚ್ಚೆಮಾನ್ ಬರಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ವಾ ಓಸ್ಕರಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಚೇರ್ ಎಚ್ಚೆಮಾಚಾ ಚಿಂತ್ಪಾಪ್ರಕ್ರಿಯೆಚೊ ಶೀದಾ ಪ್ರಭಾವ್ ದಿಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ವಿನ್ಸಿಚ್ಯಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆಂತ್,  ಶೀದಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆಂತ್ ಆಸಜೆ ಜಾಲ್ಲೆ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಪುರಾವೇಯ್ ನಾಂತ್. ಕಿಟಾಳಾರ್ ಏಕ್ ಬರೊ ಸಾಂಗಾತಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಆಸ್ಚೊ  ವಿನ್ಸಿ ಅಸಲಿ ಏಕ್  ಆಡ್ ವಣದಿರ್ ದಿವೊ ದವರಿಲ್ಲೆ ತಸಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್  ದೀವ್ನ್ ಕಸ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತೀಕ್ ಚಿಂತಪ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸೊಧ್ತಾ ತೇಂಯ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ನಾ.

ಆತಾಂ ಉರ್ತಾತ್ ಫಕತ್ ದೋನ್ ಸವಾಲಾಂ  - ಏಕ್ , ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂದರ್ಭ್ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ನಾ ? ವಾ ಆಮಿ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾಂವ್ ? ದೋನ್, ಹರ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಬದ್ಲಾವಣೆಚಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಸತಾಚಾ ಪರಿಕ್ಶೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಉತ್ರಾಜೆಚ್ ಪಡ್ಟಾ ?

ಹಾಂವ್ ಜಾಪಿ ಸೊಧ್ತೇ ಆಸಾಂ. ತುಮಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಕುಮಕ್ ಕರ‍್ಯೆತ್. 

 

COMMENTS

Oscar , Vagga Oct 29, 2012
ರಾಮಾಯಣಾಚ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯೆಂತೀ ರಾಮ್ ಆನಿ ರಾವಣಾಚೆ೦ ಝುಜ್ ಸ೦ಪೊನ್ ರಾಮ್ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಸೀತೆಕ್ ರಾಮಾಸರ್ಶಿ೦ ಪಾಟಿ೦ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ವೆಳ್ಯಾ ದೊಬಿ ಎಕ್ಲೊ ದುಬಾವ್ ಉಚಾರ್ತಾ ಕೀ "ಲಗ್ಭಗ್ ಏಕ್ ವರಸ್ ರಾವಣಾ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಸಾರ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೀತೆ ಥ೦ಯ್ ಆದ್ಲೆ೦ ನಿಸ್ಕಳ್ಪಣ್ ಉರ್ಚೆ೦ ದುಬಾವಾಚೆ೦. ರಾಮ್ ಚಿ೦ತಾಂ ಹೊ ಹಾಚೊ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೊ ದುಬಾವ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹ೦ಯ್ ಹೆರಾ೦ಕೀ ತೊ ಆಸೊ೦ಕ್ ಪುರೊ. ಜರ್ ತೊ ಪರ್ಯಾರ್ ಜಾಲೊ ನಾ ತರ್ ಸೀತೆಕ್ ಮೆಳಾಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಮೆಳ್ಚಿ ನಾ. ದೆಕುನ್ ತೊ ಆದೇಶ್ ದಿತಾ ಕೀ ಸೀತೆಚಿ "ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಶಾ" ಕರು೦ಕ್ ಜಾಯ್! ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ರಾಮಾಕ್ ವಿರೋಧ್ ದಾಖಯ್ತಾತ್ ತರೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣೆಚಾ ನಿಸ್ಕಳ್ಪಣಾ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್, ತಿಚ್ಯಾ ನಡ್ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್ ಅಖ೦ಡ್ ಭರ್ವಸೊ ಆಸುಲ್ಲೊ ರಾಮ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಚೆರ್ ಥಿರ್ ರಾವ್ತಾ ಆನಿ ಲೊಕಾದೊಳ್ಯಾ೦ಮುಕಾರ್ ಸೀತೆಚೆ೦ ನಿಸ್ಕಳ್ಪಣ್ ಜಾಹಿರ್ ಕರ್ಚಾಕ್ "ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಶೆ" ಕರು೦ಕ್ ಆದೇಶ್ ದಿತಾ ಆನಿ ರಾಮಾನ್ ಭರ್ವಸೊ ದವರುಲ್ಲ್ಯಾ ಫರ್ಮಾಣೆ೦ ಸತ್ ಜಿಕ್ತಾ ಆನಿ ಸ೦ಸಾರಾಕ್ ದೇಖ್ ಜಾತಾ. ತರ್ಕಾಂ ಸಾಂಡುನ್ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಏಕ್ ಕಾಣಿ ಜಶೆ೦ ವಾಚ್ಲ್ಯಾರೀ ಅಸಲಿ ಏಕ್ ಅಶೀರ್ ಮನಾಸ್ಥಿತಿ, ಆಮ್ಚಾಯೀ ಕೊ೦ಕ್ಣೆ೦ತ್ ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾದಿ೦ ಆಸುಲ್ಲಿ, ಆತಾಯೀ೦ ಆಸಾ ಆನಿ ತಿ ಫಕತ್ ಕೊ೦ಕ್ಣೆ೦ತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹ೦ಯ್ ಹರ್ಯೇಕ್ ಕಡೆನ್ ಆಸಾ, ಆನಿ ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಥಾವ್ನ್ ನ್ಹ೦ಯ್ ಬಗಾರ್ ಹಜಾರೊ೦ ವರ್ಸಾದಿ೦ ಥಾವ್ನ್ ಆಸುಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ನಖ್ಖಿ ಸಾ೦ಗ್ಯೆತ್.! ಸತ್ ಕಿತ್ಲೆ೦ಯೀ ಸಾರ್ವಕಾಲೀಕ್ ಆಸ್ಯೆತ್. ರಾಮಾಯಣಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ ಧೊಬಿಯಾ ತಸಲೆಯೀ ಸಾರ್ವಕಾಲೀಕ್. ತೆ ಹರ್ಯೆಕಾ ಪಿಳ್ಗೆ೦ತ್ ಎಕಾ ನಾ ಎಕಾ ರುಪಾರ್ ಅಸ್ತಾತ್‌ಚ್. ಆನಿ ಅಸಲೆ ದುಭಾವಿ ಧೊಬಿ ಜೆ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ಆಸ್ತೆಲೆ ತೆ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ಸತಾಚಿ ಪರೀಕ್ಶಾ ಚಲೊಂಕ್ ಆಸ್ತೆಲಿಚ್. ಕೊ೦ಕ್ಣೆ೦ತ್ ದುಭಾವ್ ಉಚಾರ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ, ಜಾ೦ವ್ ತೆ ಧೊಬಿ ಯಾ ತಾಂಚಿಂ ಗಾಡ್ವಾಂ - ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರಿಜಿ ಜಾಲ್ಲೆ೦ ಇತ್ಲೆ೦ಚ್ - ಕಿಟಾಳಾಚೊ ಉಜೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಚೊ ಉಜೊ. ತೋ ಸತ್ ಉಕಲ್ನ್ ಧರ್ತಾ ಆನಿ ದುಬಾವ್ ಸಗ್ಳೆ ಲಾಸುನ್ ಗೊಬೊರ್ ಕರ್ನ್ ಸೊಡ್ತಾ.