ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ ಹೆನ್ರಿ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಗಾಂವಾನ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ಚೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ಕಿಟಾಳ್ ತಶೆಂ ಆರ್ಸೊ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್. ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್(1999), ಕಯ್ದ್ಯಾಚೊ ಕವಿತಾ(2004), ಭಾಮುಣಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ(2006) - ತಾಚೆ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಕವಿತಾ ಜಮೆ. ದೆವಾಕ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾಡೊ(2002), ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್ (2016)   - ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಸಂಗ್ರಹ್.  ಕೊಂಕ್ಣೆ ಶಿವಾಯ್ ಕನ್ನಡ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸಾಂನೀಯ್ ತೋ ಬರಯ್ತಾ. 

Recent Archives

ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ?

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್        2012-09-17 02:41:32
  |     |  
ಗಜಾಲ್
ಸತ್, ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಹಾಂವ್ ಬರಯ್ತೇ ನಾ. ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಜೆನ್ನಾಂ ಜೆನ್ನಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾ ಹೆರ್ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚಿಂ ಆನಿ ಸಾಹಿತಿಂಚಿಂ ಹಾಂವ್ ಸಂದರ್ಶನಾಂ  ಘೆಂವ್ಕ್ ವೆತಾಲೊಂ -  ತಾಂಕಾ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಹಾಂವ್ ಖಳನಾಸ್ತಾನಾ ವಿಚಾರ್ತೊಲೊಂ - ತುಮಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬರಯ್ತಾತ್ ? ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಹಾಂವೆ ಡೊ| ಕೆ ವಿ ತಿರುಮಲೇಶ್ ಹಾಂಕಾಯೀ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ.

ಥೊಡೆ ಮ್ಹಣ್ಟಾಲೆ - ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸುಕಾಕ್, ಥೊಡೆ - ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಸುಕಾಕ್,  ಆನಿ ಥೊಡೆ  ಸಮಾಜೆಂತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡುಂಕ್.  ಹೆರ್ ಥೊಡೆ -  ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ಉತ್ರಾಂ ವಿಂಚುಂಕ್ ಸಾಸ್ಪಾತಾಲೆ.

ಎಡಿ ನೆಟ್ಟೊ ತಸಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಲೇಕಕಾನ್ ಮಾತ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಹಾತ್ ಉಕಲ್ನ್ ಹರ್ ಸಭೆಂತ್  ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಸಾ -  ಹಾಂವೆ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಫಕತ್ ನಾಂವಾ ಖಾತಿರ್. ಪತ್ರಾರ್ ಮ್ಹಜಿ ಫೊಟೊ ಯೆಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್.  ಮ್ಹಜೆಂ ಬರಪ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾನಾ ಪತ್ರಾಂಚೆಂ ಸಂಪಾದಕ್ ಮ್ಹಜಿ ಫೊಟೊ ಘಾಲ್ತಾತ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಫೇಮಸ್ ಜಾತಾಂ. ಬರೆಂಚ್. ಪೂಣ್ ಹೆಂ ನೇಮ್ ಫಕತ್ ಕಾಣಿಯೊ, ಕವಿತಾ ಆನಿ ಲೇಕನಾಂ ಬರಯ್ತಾನಾ ಮಾತ್ ಲಾಗು ಜಾತಾ ? ವಾ ಠೀಕಾ ಕರ್ನ್, ಖೊಡಿ ಕಾಡ್ನ್,  ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಬರಯ್ತಾನಾಂಯೀ ಲಾಗು ಜಾತಾ ? ತವಳ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸುಂಕಾಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಡ್ ನಾಂವ್ ? ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತರೀ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಜಾಪ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ.

ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ , ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಗ್ಳೆಯೀ ನಾಂವಾಖಾತಿರ್‌ಚ್ ಬರಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ತರೀ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಶೆವೊಟ್ ಆಸ್ತಾ. ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಫರ್ಮಾಣೆ ಎಕಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಕ್ ತೋ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೊ. ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾರ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಧರ್ತಾನಾಂಚ್ ಹೊ ಶೆವೊಟ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ನಕ್ಕೀ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಪೂಣ್ ಜಸೊ ಜಸೊ ಏಕ್ ಬರವ್ಪೀ ಜೂನ್ ಜಾತೇ ವೆತಾ,  ತಶೆಂ ತಾಣೆ ಬರಂವ್ಚೊ ಶೆವೊಟ್  ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಆನಿ ಘಟ್ ಜಾತೇ ವೆತಾ.

ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಧರುನ್, ಚಡ್‌ಶಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಧರ್ತಾನಾ, ಎಡಿ ನೆಟ್ಟೊನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಫರ್ಮಾಣೆ,  ನಾಂವಾ ಖಾತಿರ್‌ಚ್  ಬರಂವ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಆಸ್ತಾಚ್. ಪತ್ರಾರ್ ಫೊಟೊ ಯೆಂವ್ಚಿ ಆಶಾಯೀ ಆಸ್ತಾಚ್.  ಪೂಣ್ ಜಸೆಂ ಜಸೆಂ ಬರಪ್ ಬಳ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆತಾ , ತವಳ್ ಗಜಾಲ್ ಫಕತ್ ನಾಂವಾಚಿ ಆನಿ ಫೊಟೊಚಿ ಮಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರಾನಾ. ಜರ್ ಉರತ್ – ಆನಿ ಕೋಣ್ ಬರವ್ಪಿ, ಫಕತ್ ನಾಂವಾ ಖಾತಿರ್ ವಾ ಫೊಟೊಖಾತಿರ್ ಮಾತ್ ಆಪುಣ್ ಬರಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣತ್, ತರ್  ತೋ ಬರವ್ಪಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂತ್ ಅನಿಕೀ ವಾಡೊಂಕ್  ಆಸಾ, ತಾಚೆಂ ಬರಪ್ ಅನಿಕೀ ಜುನೆಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.  ಬರ್ಪಾಕ್ ಶೆವೊಟ್ ಆನಿ ಬರ್ಪಾಂತ್ ಏಕ್ ಬದ್ದತಾ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ತ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಕ್ ನಾಂವ್ ಆನಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಸೊಧುನ್ ಯೆತಾತ್ , ಕಾಂಯ್ ಥೊಡಿ ಘಳಾಯ್ ಜಾಯ್ತ್, ತಿತ್ಲೆಂಚ್. 

ಆಸೊಂ. ಆಜ್ ಮ್ಹಜಿ ಗತ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ -   ಹಾಂವ್ ಕಶೆಂ ಹೆರ್ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ತುಮಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬರಯ್ತಾತ್ ? ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ತೊಲೊಂಗೀ , ತಶೆಂ ಆಜ್  ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಚಾರ್ತಾತ್ - ಎಚ್ಚೆಮ್ ತುಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬರಯ್ನಾಂಯ್ ?

ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಖರಿ, ಹಾಂವೆ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಆತಾಂ ಉಣೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಕಿಟಾಳಾರ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ತರೀ ವಿಚಾರ್ ಹಾಂವೆ ಬರಯ್ಜೆ ಆಸ್ಲೊ , ರಾಕ್ಣೊರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂಕಣ್ ಜಿಣ್ಯೆ ರೂಪಕಾಂ, ಹಾಂವೆ ಬರ್ಪಾಂ ಧಾಡಿನಾಸ್ತಾನಾ,  ಚಡುಣೆಂ ಬಂದ್ ಪಡ್ಲಾಂ. ನಮಿರಾರ‍್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಬರವ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ.  

ಹಾಚೊ ಅರ್ಥ್ - ಮ್ಹಜೆ ಭಿತರ್ ಬರಂವ್ಚೊ ಉಜೊ ನಾ ,  ದಾಬ್ ನಾ,  ಸೃಜನ್‌ಶೀಳತೆಚಿ ಶಿರ್ ಸುಕೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್‌ ನಯ್. ಬರಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಖತ್ಕತೊ ವಿಶೇಸ್ ಜಾತಾನಾ, ಉಡಾಸಾಂತ್ ಉರೊಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೆಲ್ಲೆ ನೋಟ್ಸ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಡಾಯ್ರಿಂತ್ ಥೊಡೆಶೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಗುಲ್ಝಾರಾಚ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಚೇರ್ ಪ್ರಬಂದ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಕೆಲ್ಲೆ ನೋಟ್ಸ್ ಆಸಾತ್, ಕಂಕ್ನಾಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಮಾಸಾಚ್ಯಾ ವೆಪಾರಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್, ಫಕತ್ ಹ್ಯಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ಲೆಂ ಮಾಸ್ ಆನಿ ಹಾಡಾಂ ಖಾವ್ನ್ ಚರ್ಬೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸುಣ್ಯಾಂವಿಶ್ಯಾಂತ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಮಾಸಾಚ್ಯಾ ಪಾಶಾಂವಾಂಕ್ ಜಲ್ಮೊನ್ ವಾಹನಾಂಚ್ಯಾ ರೊದಾಂ ಪಂದಾ ಪಡೊನ್ ಮೊರ್ಚ್ಯಾ ನಿಶ್ಪಾಪಿ ಪಿಲಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಧರ್‌ಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ ಅರ್ಧ್ಯಾರ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಾರಸ್ವತಾಂನಿ ಹೈಜ್ಯಾಕ್ ಕೆಲ್ಲೇ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ , ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಯೇವ್ನ್  ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಉರ‍್ಲಾಂ ತರ್ ತೆಂ ಫಕತ್  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಿರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ವ್ಹಡಾ ಮಾಪಾನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಂಪ್ರಾಕ್ ಮ್ಹೊಂವ್ ಸಾರವ್ನ್  ಗೆಲ್ಯಾರೀ , ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸಾಂದೆ ನೆಮ್ತಾನಾ ಎಕಾಚ್ ಎಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಿರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿಸರ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ  ದೊಡ್ಯಾಪಣ್ಯಾ  ವಿಶ್ಯಾಂತೀ ಬರಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ಇತ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ , ತಾಂಕಾ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವೆದಿ, ಪ್ರಚಾರ್  ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ, ತಾಂಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್  ಧಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಿ ಮಂಕ್ರಿ ಕುಳಿಯೆ ವಿಶ್ಯಾಂತೀ ಬರಂವ್ಕ್ ಆಸಾ.

ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ , ತಾಣೆ ಕಾಂಯ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಪೊಣ್ಸಾರೂಕ್ ಕಾಣಿ ಧಾಡುನ್ ದಿಲಿ. ಪುರ್ತೆ ದೋನ್ ದೀಸ್ ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆನ್ ಮ್ಹಜೆ ಭಿತರ್ ರೋಳ್ಣ್  ಬಾಂದುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ಸಂಕೀರ‍್ಣತೆಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತೀಕ್ ಅಮಾಲಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಕವಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲಾಚ್ಯಾ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಫುಲಾಂ ಮಾಳ್ಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ಕಟೀಲ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೇ ತವಳ್ ಹಾಂವ್, ವಿಲ್ಸನ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ, ಪ್ರೀತಮ್ ಕಿರೆಂ, ಶಿಕೆರಾಮ್ ಸುರತ್ಕಲ್, ರೋನ್ ರೋಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ  ವಿಲ್ಸನಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಬಸೊನ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಪಂದ್ರಾ ಮಿನುಟಾಂ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂವ್.  ಸ್ಟೇನಾಚಿ ಹಿ ಕಾಣಿ ವಾಚ್ತಾನಾ ತುರ್ಥಾನ್ ಉಡಾಸಾಕ್ ಅಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ಹಾಂವೆ ವಾಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ದೋನ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ. ಪಯ್ಲಿ  ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚಿ ಜುಜೆಚ್ಯಾ ಪೆರಾಂಚಿ ಕಾಣಿ. ಆನಿ ದುಸ್ರಿ ಹೇಮಾಚಾರ್ಯಾಚಿ ಗರೆ. ಹ್ಯೊ ತಿನೀ ಕಾಣಿಯೊ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಸಂಯ್ಬಾಚ್ಯಾ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಸಂಬಂದಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲಯ್ತಾತ್.  ಸ್ಟೇನ್ ಆನಿ ಮೆಲ್ವಿನಾಚೊ ದೋನ್ ಕಾಣಿಯೊ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಮುಕಾರ್ ವಚೊನ್ , ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮೂಳ್ ಪ್ರಕೃತೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್  ಉಲಯ್ತಾತ್. ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ, ಎಕಾಂತ್ ಪಣ್ಸಾ ರೂಕ್ ಅನಿ ಅನ್ಯೇಕಾಂತ್ ಪೆರಾಂಚೊ ರೂಕ್ ಆಸಾ. ರೊಸಾಳ್ ಪಣ್ಸಾಚ್ಯಾ ಗರ‍್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಸೊರ್ಕೆವ್ನ್ ಫುಲಾಂ ಫಳಾಂ ದೀನಾತ್ಲ್ಯಾ ಜುಜೆಚ್ಯಾ ಹಿತ್ಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪೆರಾಂಚ್ಯಾ  ರುಕಾಂ ಮಧೆಂ  ಕಿತ್ಲೆಂ Contrast ಆಸಾಗೀ, ತಾಚ್ಯಾಕೀ ವರ್ತೆಂ contradiction ಸಯ್ತ್ ಆಸಾ. ಹೇಮಾಚಾರ್ಯಾಚಿ ಗರೆ ಕಾಣಿ ವಯ್ಲ್ಯಾಬಾರ್ ವಾಚ್ತಾನಾ , ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಮಾಯ್ಪಾಸಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್  ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ ವ್ಹಯ್ ತರೀ, ಭಿತರ್ಲ್ಯಾನ್ ತೀಯ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮೂಳ್ ಪ್ರಕೃತೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲಂವ್ಚಿ ಕಾಣಿಚ್. ತೀವೃತೆನ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾಣಿಯಾಂವಿಶ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಹೋ  ಪ್ರಬಂದ್‌ಯೀ ಅರ್ಧ್ಯಾರ್ ರಾವ್ಲಾ.  ಹಾಚೇ ಸಾಂಗಾತಾ ವಿಲ್ಸನಾಚಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ್ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಂತ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಗ್ಗೆಕಾಳಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಲೇಕನ್ ಬರಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲಾಂ.
 
ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಅದ್ಲ್ಯಾ  ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಕ್ ರೊನಿ ಅರುಣ್ ಹಾಣೆ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕೀ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಸ್ತ್ರತ್ ಜಾಪ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ಮನು ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್ ತಸಲ್ಯಾ ನಾಮ್ನೆಚ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಕ್,  ವಿಕ್ಟರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ  ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಗೆಟ್ ಟು ಗೆದರಾಂತ್, ಐವಜ್ ಕಿತ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಪರ್ಗಟ್ ಸಾಂಗಾನಾಸ್ತಾನಾ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ವರ್ತುಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಆಪಯ್‍ನಾಸ್ತಾನಾ , ಲ್ಹಾನ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತೀ ಮ್ಹಾಕಾ  ಬೆಜಾರಾಯ್ ಆಸಾ. ವಿಪರ್ಯಾಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಶೆಂ ಮನುಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಶ್ರ‍ಿ ಮನು ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಮ್ ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್ ಹಾಚೊ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಸಾಂದೊ ಆಸ್ತಾನಾ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಮ್ ಸಂಗಟನಾ ಥಾವ್ನ್ - ತಾಚೆ ಮಾರ್ಫತ್,  ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ದುಡ್ವಾ ಥಯ್ಲೆ ಸಾಂಗಾತಾ, ಗದ್ದಳಾಯೆಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆ ಶಾಮೀಲ್ ಆಸ್ಲೆ. ಮನು ತಸಲ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಕ್ ಘುಟಾನ್ ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಗೆಟ್ ಟು ಗೆದರಾಂತ್ ಫಕತ್ ರುಪಯ್ ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ನಯ್ ಬಗಾರ್  ಅಕ್ಮಾನ್  ಕೆಲೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಅಸಲ್ಯೊ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ  ಆಲೊಚೆನ್ಯೊ ಮತಿಂತ್ ಘುಂವ್ತಾತ್, ನೋಟ್ಸ್ ಬರವ್ನ್ ದವರ್ತಾಂ,  ಪೂಣ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.       

ಹೆ ಬಾಂದ್ಪಾಸ್ ಫಕತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾತ್ ಜಾತಾತ್ ? ವಾ ಹೆರ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕೀ ಆಸಾತ್ ?

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗುಲ್ಝಾರಾನ್ ಏಕ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲಿ. ತೋ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಎಕಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾನ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಕರ್ಮ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಭಿತರ್ ತೆಂ ಬರವ್ನ್ ದೀಜೆ. ಮೂಡ್ ನಾ , Flow ಮೆಳಾನಾ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಹೆರ್ ವೃತ್ತೆಪರಿಂ ಬರಂವ್ಚೀಯ್ ಏಕ್ ವೃತ್ತಿ ಆನಿ ಎಕಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾನೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವೃತ್ತೆಂತ್ ವೃತ್ತಿಪರತಾ ಪಾಳಿಜೆ. ಜಸೆಂ ಬೋವ್ಶಾ ಗುಲ್ಝಾರ್ ಪಾಳ್ಟಾ. ಸಕಾಳಿಂ ನಮಿಯಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾಕ್ ತೋ ಧಫ್ತರಾಕ್ ಯೆತಾ, ಕ್ಯಾಬಿನಾಂತ್ ಬಸ್ತಾ , ನಮಿಯಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಬರಯ್ತಾ. ನಮಿಯಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಭಾಯ್ರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಮೆಳಾನಾ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ವಚಾನಾ. 

ಪೂಣ್ ಸವಾಲ್ -  ಹೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಾಧ್ಯ್‌ ಆಸಾಗೀ ? ತೇಂಯಿ ಕಿಟಾಳಾಚೆಂ Content ಥಾವ್ನ್ Comment ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸಯ್ತ್ ಪಳಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜೆ ತಸಲ್ಯಾ  ಥಾವ್ನ್ ? 

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚರ್ಚಾ ಚಲ್ತಾನಾ, ವೃತ್ತಿಪರತೆಚೆಂ ಪ್ರಶ್ನ್  ವಯ್ರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ವೃತ್ತಿಪರತಾ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ ಬರೆಂ ವಾಚಪ್ ಆನಿ ಪತ್ರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ಆಸಾ.

ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ , ಹಾಂವೆಂಯೀ ಗುಲ್ಝಾರಾಪರಿಂ ಏಕ್ ಧಪ್ತರ್ ಕರ್ನ್ , ಸಕಾಳಿಂ ನಮಿಯಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ದಫ್ತರಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಕ್ಯಾಬಿನಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೋಣ್ ದುಡು ದಿತಾ ? ದುಡು ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ Content ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಜ್ ಕೊಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ? ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕಂಟೆಂಟಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಕೊಣಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ ?

ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಪುರೊ , ಹ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಂಬಂದ್ ಕಿತೆಂ ?  ದಾಕ್ತೆರ್ , ಫ್ರೊಫೆಸರ್,  ವಕೀಲ್, ಇಜ್ನೆರಾಚ್ಯಾ ಬಿಜಿ ವೃತ್ತೆಂತ್ ಆಸ್ಚೆ ಮನಿಸ್ ರಾಸ್ ರಾಸ್ ಬರಯ್ತಾನಾ, ಮೀಡಿಯಾಂತ್‍ಚ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾತ್ ಕಿತೆಂ ಸಂಕಟ್ ?

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅನ್ಬೊಗಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೇ ಪರಿಂ - ಹೊ ಪ್ರಶ್ನ್ ತಿತ್ಲೊ ಸರಳ್ ನಯ್. ಎಕಾ ಫಲಾಣ್ಯಾ ವೃತ್ತೆಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಬರಪ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಹವ್ಯಾಸ್ ಮಾತ್.  ದೆಕುನ್ ತಾಂಚಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಜಾಲ್ಲಿಚ್ ವಾ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಡ್ಯೂಟೆರ್‌ಚ್ ತಾಂಕಾ ಬರವ್ಯೆತ್. ಆನಿ ಎಕಾ ಬರ್ಪಾಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚಿ ಎನರ್ಜಿ ಸಗ್ಳಿ ಫಕತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಚೇರ್ ಮಾತ್ ವೊತ್ಯೆತ್.  ಪೂಣ್ ಮ್ಹಜೆ ತಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಂಪಾದಕಾಚಿ  ಬರ್ಪಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆ ಕಡೆ ಆಸ್ಚಿ ಎನರ್ಜಿ , ಹೆರ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಟಾಯ್ಪ್ ಕರ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಧರ್ನ್ ತಿಂ ತಿದ್ವುನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ಚೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಾಂಟೆ ಜಾವ್ನ್ ವೆತಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಸಾಂತ್ - ಬೋವ್ಶ್ಯಾ,  ತೀವೃತಾ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ , ಬರವ್ನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ನಾ.  ಪೂಣ್ ಹೆರ್ ವೃತ್ತೆಂಕ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಸಲೆ ಧೊಶಿ ನಾಂತ್, ಥೊಡೆ ತಾಂಚ್ಯಾ ವೃತ್ತೆಂತ್ ಮೆಳಾನಾತ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಆನಿ ದಾಧೊಸ್ಕಾಯ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಸೊಧ್ತಾತ್.

ಆತಾಂ ಉರ್ತಾ – ಏಕ್‌ಚ್ ಸವಾಲ್, ಲಂಕೇಶ್ ಕಶೆಂ ಹರೇಕಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಕ್ ಇತ್ಲೆಂ ಬರಯ್ತಾಲೊ ? ಬೋವ್‌ಶಾ ಲಂಕೇಶಾಚೆಂ ಪತ್ರ್  ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾನಾ ಪಾನಾಕ್ ತಾಕಾ ಸಹಾಯಕ್ ಆಸ್ಲೆ . ದೆಕುನ್ ತಾಚಿ ಸಗ್ಳಿ ಎನರ್ಜಿ ಫಕತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಕ್ ಮಾತ್ ಮೆಳ್ತಾಲಿ.

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ವಾತವರಣ್ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ತರೀ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸಾನಾ.

 

COMMENTS

Wilson , Kinnigoli Sep 25, 2012
ಹರ‍್ಯೆಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಬರವ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವೀ ಒಪ್ವಾತಾಂ. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತುಂಯ್ ಏಕ್ ಸೃಜನ್‌ಶೀಳ್ ಬರಪ್ ಯಾ ಕವಿತಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡೊಂಕ್ ಕಷ್ಟ್. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಬರಿಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಗೀ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಕ್ಣೊಂತ್ಲ್ಯಾ ಅಂಕಣಾಕ್ ಹೆಂ ಕಾರಣ್ ವಾಜ್ಬಿ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸಾನಾ. ತುಜೆತಸ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಭುದ್ದ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಅಂಕೊ ಬರವ್ನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಮನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕಶ್ಟ್ ನಯ್. ಗುಲ್ಜಾರ್, ಲಂಕೇಶಾಕ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ನ್, ಆಪ್ಣಾಕೀ ವೇಳಾಚೊ ಅಭಾವ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸೊಧ್ತಾಯ್ ತರ್, ಭೆಶ್ಟೆಂ excuse ಕಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ. ಮೆಲ್ವಿನಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಬರಿಂ - ಹ್ಯಾಚ್ ಬರ್ಪಾಂತ್ , ನಾ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಬಾರ್ ಸಂಗ್ತಿ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾಯ್. ಕಾಣ್ಯೆಚೊ ಪ್ಲೊಟ್ ನಿಜಾಕೀ ಆಕರ‍್ಶಿಕ್ ದಿಸ್ತಾ. ಪುರಾ ನೋಟ್ಸ್ ಉಸ್ತುನ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಧರ್. ತುಕಾ ತುಜೆಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವಾಚ್ಪಿ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ತೆ ತುಕಾ ಸರಾಗ್ ವಾಚುಂಕ್ ಆಶೆತಾತ್.

ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿ& , ಮಂಗ್ಳುರ್ Sep 22, 2012
ತುಂ ಬರಯ್ನಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ಪಳೆ ತೆ ಬೋವ್ಶಾ ತುಕಾ ವಾಚಿನಾಂತ್. ತುಂವೆಂ ಸೈತ್ ಕಾಂಯಿಂಚ್ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ, ಹಜಾರಾಂಚೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಸೊಡ್ಲಾಂಯ್. ಮುಯೆನ್ ಚಾಬ್ಲ್ಯಾರಯ್ ದುಕ್ತಾ ಆನಿ ಜಾಗ್ ಜಾತಾ. ಹರ‍್ಯೆಕಾಕ್ ಹಸ್ತ್ ಯಾ ವಾಗ್ ಜಾಯ್ಜಾಯಿಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾ?

Alwyn Danthy , PERNAL / shirva Sep 20, 2012
Mogal HM azkal konei kase boreila, kitya boreila, kitle notes kelyath, tacha patle bogna atevite kasale koni punegello chintunk osana. Tu matr boreite os pati pati karnaka, pati vodtales asche hanga. Ek kasgi salaha dayakurun , jinyerupakam suru kar, patr kanchei jatha!!!!

Hilary D Silva , Mira Road / Niddodi Sep 18, 2012
ಸಾರ್ಕೆ೦ ಸಾ೦ಗ್ಲಾಂಯ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ ತು೦ವೆ, ಏಕಾ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾ ಥಂಯ್ - ಚಿ೦ತ್ಪಾ ಸಕತ್ , ಸೃಜನ್‌ಶೀಳತಾ ಯಥೇಶ್ಟ್ ಆಸ್ತಾ ತರೀ , ವ್ರತ್ತಿಪರ್ ವಾತಾವರಣ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ವರ್ವಿ೦ ತಾಚಿ೦ ಚಿ೦ತ್ನಾ, ಉತ್ರಾ೦, ಸಬ್ದ್ ಸಗ್ಳೆ ಎಕ್ಟಾ೦ಯ್ ಕರ್ನ್ ಸಾದರ್ ಕರುಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೊ ವೇಳ್ - ಅವ್ಕಾಸ್ ಉಣೊ ದೆಕುನ್ ಆಸಕ್ತ್ ಉಣಿ ಜಾತಾಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಕೆನ್ನಾಂ ಕೆನ್ನಾಂ ಭೊಗ್ತಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಡಾಯ್ರೆಂತ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲೆ ವಿಶಯ್, ಐಡಿಯಾ, ಸಬಾರ್ ಆಸ್ತಿತ್ , ಪೂಣ್ ಬರವ್ನ್ ಕಾಡುನ್ ಪತ್ರಾ೦ಕ್ ಧಾಡುಂಕ್ ತಾಕಾ ವೆಳಾಚೊ ಅಭಾವ್ ಖ೦ಡಿತ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಮ್ಹಜೀಯ್ ಗಜಾಲ್ ಅಸೀಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ.