ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ ಹೆನ್ರಿ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಗಾಂವಾನ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ಚೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ಕಿಟಾಳ್ ತಶೆಂ ಆರ್ಸೊ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್. ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್(1999), ಕಯ್ದ್ಯಾಚೊ ಕವಿತಾ(2004), ಭಾಮುಣಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ(2006) - ತಾಚೆ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಕವಿತಾ ಜಮೆ. ದೆವಾಕ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾಡೊ(2002), ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್ (2016)   - ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಸಂಗ್ರಹ್.  ಕೊಂಕ್ಣೆ ಶಿವಾಯ್ ಕನ್ನಡ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸಾಂನೀಯ್ ತೋ ಬರಯ್ತಾ. 

Recent Archives

ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ - ಸ್ಪಶ್ಟ್ ದಿಶ್ಟಾವ್ಯಾಚೊ ಮನಿಸ್

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್        2012-07-25 00:44:32
  |     |  ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ೧೯೬೪ ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಬರಂವ್ಕ್ ಧರುನ್ , ಚಡುಣೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ  ೪೮ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ,  ಫಕತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಮಾತ್ ಸೀಮಿತ್ ಉರಾನಾಸ್ತಾನಾ , ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂನೀಯ್ ಬರವ್ನ್  ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮಯ್ಸೂರ್ಚ್ಯಾ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗಾಕ್ , ತಾಣೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೆಣ್ಗೆ ಖಾತಿರ್ , 2012 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಪ್ರತಿಶ್ಟಿತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಮ್ , ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ. ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ, ಕವಿತಾ, ಪ್ರಬಂದ್ ಆನಿ ಲೇಕನಾಂ - ಅಶೆಂ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ ಹಾಣೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಹರ್ ಪ್ರಕಾರಾಂಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಯೋಗ್‌ದಾನ್ ದಿಲಾಂ. ತರೀ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ತುಮ್ಕಾಂ  ಮೊಗಾಚೊ  ಪ್ರಕಾರ್ ಖಂಯ್ಚೊ ? ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ತೋ ಮ್ಹಣ್ಟಾ - ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಕಾಣಿಯಾಂಗಾರ್ ( ಸಂದರ್ಶನ್ ವಾಚಾ )

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ೪೮ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಖಳನಾಸ್ತಾನಾ ಬರವ್ನ್‌ಯೀ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಕಕಾಂಚೊ ಎಕ್ವಟ್, ಕರ್ನಾಟಕ (ರಿ) ಹಾಚೊ ತೋ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್  ಆಸೊನ್‌ಯೀ , ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಲೂರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾಶನಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಪ್ರಕಾಶನಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್‌ಯೀ , ಸರ್ಕಾರಾನ್  ದಿಂವ್ಚಿ -   ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚಿ ಗವ್ರವ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ( 2009 ) ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಪ್ರತಿಶ್ಟಿತ್ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ , ತಾಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ತರ್ನ್ಯಾಂಕ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ತಾಚೆ ತಿತ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ದೀನಾತ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ,  ಮೆಳ್ಳ್ಯೊ ತರೀ , ತಾಕಾ ಸೊಧುನ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾಂತ್ ,  ಖಬ್ರೆ ಶಿವಾಯ್ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಮಯ್ಸೂರಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾ ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ ತೋ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತಾಲೊ ದೆಕುನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ.  ಆಜ್‌ಯೀ - ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಪ್ರತಿಶ್ಟಿತ್ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ಆನಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮಾಪಾಂ ಕಿತೆಂ ? ತೆಂ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ನಾ. ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ಥರಾನ್ ಕಶ್ಟಾತೆಲ್ಯಾಂಕ್, ಆನಿ ಕೋಣ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಪಾಂವ್ಡೊ ಪಳೆವ್ನ್, ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾ ಲೋಬಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಕೋಣ್ ಹೇಂಯೀ ಮ್ಹಣ್ತಾ - ಕೋಣ್ ಹೆಣೆಂ ಪಯ್ಸ್ ತೆಣೆಂ ಲಾಗಿಂ ಜಾಲ್ಯಾತ್ - ತಾಂಕಾ ಫ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್.  ದೆಕುನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ಕೊಣೆ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್  ಪುರೊ, ಉರ್‌ಲ್ಲೆ ಸಗ್ಳೆ ತಾಕಾಚ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕರ್ತಾತ್. ತಾಕಾ ತಾಣಿ ದಿಲ್ಯಾ ಆಮಿ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ದಿವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮನೊಬಾವ್ ನಾ. ಪ್ರಚಾರ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೀವ್ನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಘೆಂವ್ಕೀ ನಾಕಾ. ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಲೋಕ್ ಕುಡ್ಸಾನಾಸ್ತಾನಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿತೆಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಮೆಳಾನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ? ಹೀಯಿ ಖಂತ್ ಆಸಾ.

ತಾಂಚಿ ಮಾಪಾಂ ತುಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ? ತೂಂ ಕೋಣ್ ಸಾಯ್ಬಾ ವಿಚಾರುಂಕ್ ? ದುಡು ತಾಂಚೊ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಾಂಚಿ, ಮಾಪಾಂಯೀ ತಾಂಚಿ, ತಿಂ ಕಿತೆಂ ತುಕಾ ಸಾಂಗಾಜೇ ಮ್ಹಣ್ ಆಸಾತ್ ?  ಮ್ಹಣ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾ ತರ್ , ತೇಂಯ್ ಸಾರ್ಕೆಂಚ್. ಹಾಂವ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಕೋಣ್‌ ನಯ್. ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನಿಸ್. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಇತ್ಲೆಂಚ್, ತಾಂಕಾ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೇಪರಿಂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜಿ ಅಡ್ಕಳ್ ನಾ, ತಿ ಕೊಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ತಾಂಕಾ, ಕಶಿ ಜಾಯ್ ತಶಿ ದಿವ್ಯೆತ್, ಪೂಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಥರಾನ್ ದಿತಾತ್ ತರ್ , ಉಣ್ಯಾರ್ ಉಣೆ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ರಾಕಾ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆನಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿತೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮರ್ಯಾದಿಚಿ ಖಂತ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಕೋಣ್ ನಯ್. 

ಪೂಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಮ್ ಹಾಂಚಿ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ದುಬಾವಾಂಕ್ ಇಡೆಂ ದೀನಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತರೀ ಬೋವ್ ಜೊಕ್ತ್ಯಾಂಕ್ ವಿಂಚುನ್ ತೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿತೇ ಆಸಾತ್. ಫಾವೊತಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಟಾತ್ ಆನಿ ಹರೇಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಗುಮಾನ್ ದಿತಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಮ್ ಹಾಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಮೊರಾಸ್ ಖಾಸ್ಕೆನ್ ಫೊನಾಂ ಕರ್ತಾ, ಮೆಳ್ಟಾ , ಆಪವ್ಣ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂ ದಿತಾ.

ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ , ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ , ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕಾಂಚೊ ಎಕ್ವಟ್, ಕರ್ನಾಟಕ (ರಿ) ಹಾಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್. ತಾಕಾ ಹಾಂವ್ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಂತ್ 1999 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊಂ, ವಸಂತ ಋತು ಕವಿ ಸಂಮೇಳಾಂತ್. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣಯ್ ತವಳ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಕವಿ ಗೋಶ್ಟಿಕ್ ಪದ್ಮಾ ಶೆಣೈ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಜೊ ಫುಡ್ಲದ್ ಕವಿತಾ ಫುಸ್ತಕ್ ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮಾತ್.  ಹಾಂವೆ ತಾಚೊ ವಿಳಾಸ್ ಘೆವ್ನ್ ಬುಕಾಚಿ ಏಕ್ ಪ್ರತಿ ತಾಕಾ ಮಯ್ಸೂರ್ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ Thank You ಕಾರ್ಡ್ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಮುಂಬಯ್ ಆಸ್ಲೊಂ, ಚಡಿತ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ನಾತ್ಲೊ.  ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚಿ ಬೋವ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಒಳಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಮಾತ್ ಹಾಂವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಕಕಾಂಚೊ ಎಕ್ವಟ್ ಹಾಚೊ ಅಚಾನಕ್ ಕಾರ್ಯದರ‍್ಸಿ ಜಾಲ್ಲೆ ತವಳ್. ಖಬರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ 
ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ತೇಚ್ ದಿಸಾ ಮಯ್ಸೂರ್ ಥಾವ್ನ್ ಫೊನ್ ಕೆಲ್ಲೊ. 


ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ , ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಕಕಾಂಚೊ ಎಕ್ವಟ್, ಕರ್ನಾಟಕ ( ರಿ ) ಹಾಚೊ  ಸ್ಥಾಪಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ಎಕ್ತಾರ್ ಆಸುಲ್ಲೊ ಎಕ್ವಟ್ ಕರ್ನ್ ತೋ ನೋಂದಾಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್‌ಕರ್ತ್‌ಚ್ ತೋ. ಆಜೀಕ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪಾವ್ಲು ಮೊರಾಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ತವಳ್, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮೊರಾಸಾನಾನ್  ಆರ್ ಟಿ ಐಯ್  ಅರ್ಜಿ ಘಾಲ್ನ್ ಎಕ್ವಟಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮಾಹೆತ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲಿ, ಆನಿ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಹೆತಿ ಪ್ರಕಾರ್,  ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯಮಾಂ ಫರ್ಮಾಣೆ ವರ್ದ್ಯೊ ಆನಿ ಲೇಕ್ ಪತ್ರಾಂ, ಸರ್ಕಾರಿ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂನಿ ಪಾಟ್ಲಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ವರ್ಸಾಂ ದಾಕಲ್ ಕರೂಂಕ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಎಕ್ವಟಾಚಿ ನೊಂದಾವ್ಣಿ  ಅನೂರ್ಜಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊನ್ ಯೇವ್ನ್, ಎಕ್ವಟಾಚೆರ್ ಸಂಕಟ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ತವಳ್ ಎಕ್ವಟಾಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಯ್ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗಾಚ್. ತಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ಪಣಾರ್ ಎಕ್ವಟಾಚ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಚಿ ’ಸಂದೇಶ’ ಹಾಂಗಾಸರ್ , ಏಕ್ ಜೋಡ್ ಜಮಾತ್ ಆಪಯಿಲ್ಲಿ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಜಮಾತೆಕ್ ತಾಣೆ ಖಾಸ್ಕೆನ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ.  ತರೀ ಹ್ಯಾ ಜಮಾತೆಕ್ ಎಡಿ ನೆಟ್ಟೊ, ಜೆ ಎಫ್ ಡಿ ಸೊಜಾ ಅತ್ತಾವರ್ ಆನಿ ಟಾಯ್ಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಕೋಣ್ ಆದ್ಲೆ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ತರೀ ತಾಣೆ ಆನಿ ಟಾಯ್ಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಹಾಣಿ , ಎಕ್ವಟಾಚಿ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಉರಂವ್ಕ್ ಕಿತ್ಲೊ ಖರ್ಚ್ ಆನಿ ವಾಂವ್ಟ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್ ನ್ಹಯ್ , ನೊಂದಾವ್ಣಿ ಊರ್ಜಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾಯ್ಜೆಚ್ , ಮ್ಹಣ್ ಜೊಕ್ತೆಂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ಆನಿ ಘಟ್ಟ್ ಧಯ್ರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಜ್ ಎಕ್ವಟಾಚಿ ನೊಂದಾವ್ಣಿ ಊರ್ಜಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಎಕ್ವಟ್ ಉರ್ಲಾ. 

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ -  " ಎಕಾಕಾಳಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಂ ಮಧೆಂ ಎಕ್ವಟ್ ಹಾಡಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಎಕ್ವಟ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕೆಲ್ಲೊ "  ಮ್ಹಣ್ ಎಕ್ವಟ್ ಕಸೊ ಘಡೊನ್ ಆಯ್ಲೊ? ಎಕ್ವಟಾಚೊ ಶೆವೊಟ್ ಕಿತೆಂ ಆಸ್ಲೊ ? ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ’ಮಾಲ್ಘಡೆ’ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಥೊಡೆ ಪ್ರಚಾರ್ ಕರ್ತೇ ಆಸಾತ್. ದೆಕುನ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಸುಟಾವಿ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವೆ  ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗಾಕ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ  -  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಕಕಾಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಾಚೊ ತುಮಿ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂ ಮಧೆಂ ಭಾವ್ ಬಾಂದವ್ಪಣಾಚೊ ಎಕ್ವಟ್ ಘಡ್ಚೊ ತುಮ್ಚೊ ಶೆವೊಟ್ ಆಸ್ಲೊ ?  ಹೊ ಶೆವಟ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ತಾಗೀ ?  ಬೋವ್ ಚತ್ರಾಯೆಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ವಿಂಚುನ್  ಮಾನೆಸ್ತ್  ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ :  " ಲೇಕಕಾಂ ಮಧೆಂ ಭಾವ್-ಭಾಂದವ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಾ ಪ್ರಾಸ್, ರಾಜ್ಯ್, ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಂಘಟನಾ ಲಾಗಿಂ ಆಮ್ಚಿಂ ಮಾಗ್ಣಿಂ, ಆಮ್ಚಿಂ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಯೋಜನಾಂ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ಚೆ ಪಾಸತ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚೊ ತಾಳೊ ಹೆರಾಂಕ್ ಆಯ್ಕೊಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ನೊಂದಾಯಿತ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊಲೊ ಮ್ಹಜೊ ಶೆವೊಟ್ ! ಹೊ ಶೆವೊಟ್, ಯೆದೊಳ್, ಪರ್ಯಾಂತ್ ಎಕ್ವಟಾನ್ ಗಳ್ಸಿಲ್ಲೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ತಾ. ತರಿಪುಣ್, ಆತಾಂಚೆ  ಸಮಿತಿನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾನೂನಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಸ್ಥಗಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಎಕ್ವಟಾಚೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಶನ್ ಊರ್ಜಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಕೆಲ್ಲೆ ವಾಂವ್ಟಿ ಖಾತಿರ್ ಆತಾಂಚೆ ಸಮಿತಿಕ್ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಫಾವೊ !"

ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ ಖಂಯ್ಚಾಯ್ ಸಂಘಟನಾಂತ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಾಸ್ , ಸಂಘಟನ್ ಆನಿ ಸಂಗಟನಾಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಆನಿ ಶೆವೊಟ್ ವ್ಹಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚೆ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ ತಸಲೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಮನಿಸ್ ಮಾತ್ ಅಸಲಿ ಏಕ್ Matured  ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾತ್.  ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಮನಿಸ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ - ಎಕ್ವಟ್ ಹಾಂವೆ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲೊ, ಹಾಂವ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಎಕ್ವಟ್ ನಾ, ಹಾಂವೆ ಮಾತ್ ಎಕ್ವಟಾಂತ್ ಕಾಮಾಂ ಕೆಲ್ಲಿಂ,  ಆಮ್ಕಾಂ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತೆಂತ್  ಶಾಶ್ವತ್ ಸಾಂದೆಪಣ್ ದೀಜೆ, ಆಮ್ಕಾಂ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಚೆರೆಲಾರ್ ಬಸಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಹಠ್ ಧರ್ನ್ ಬಸ್ತಾತ್. ಅಸಲ್ಯಾಂನಿ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ ತಸಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ರಾವೊನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಲ್ಹಾನ್ಪಣ್ ಮೆಜೂನ್ ಕಾಡಿಜೆ.  

ಮಜೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ -  ಎಕ್ವಟಾಚ್ಯಾ ಸಂವಿಧಾನಾಂತ್ ಖಂಯ್ಸರೀ ,  ಬರಯ್ಣಾರಾಂ ಮಧೆಂ ಎಕ್ವಟ್ ಹಾಡಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಎಕ್ವಟಾಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಮ್ಹಣ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ದಿಸಾನಾ. ಪೂಣ್  ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಆಸಾ ತಸೊ ಬರವ್ನ್ ಘಾಲ್ಲೊ ದಿಸಾನಾ ತರೀ,  ಬರವ್ನ್ ಘಾಲ್ಲೆ ಉದ್ದೇಶ್ ಸಗ್ಳೆ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಶೆವೊಟಾಕ್ ಪೂರಕ್ ಆಸಾತ್. ಆನಿ ಜರಿ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ ನಿಶ್ಟುರ್‌ಪಣಿ ಮ್ಹಣ್ಟಾ -  ಎಕ್ವಟಾಚ್ಯಾ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಸಂವಿಧಾನಾಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆ  ಉದ್ದೇಶ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸಾನಾಂತ್ -  ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಖರೋಖರ್ ಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ.   ಎಕ್ವಟಾಚ್ಯಾ ಸಂವಿಧಾನಾಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲೊ "ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ಚೆ" ಹೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ೧೯೯೯  ಇಸ್ವೆಂತ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕಾಂಚೊ ಎಕ್ವಟ್, ಕರ್ನಾಟಕ್(ರಿ)  ಹಾಣಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ  ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಬುಕಾಂತ್  ( ತೆರಾ ಪಾಕ್ಳ್ಯೊ ) ಎಕ್ತಾರಾಚೆಂ ಏಕ್ ವರ್ಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಕಡೆ ( ಪಾನ್ ಸಂಕೊ : ಸ )  ಎಕಾಕಾಳಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಂ ಮಧೆಂ ಎಕ್ವಟ್ ಹಾಡಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್  ಹೆ ಪರಿಂ ಆಸಾ. :  "ಎಕ್ತಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಒಳ್ಕೊಂಕ್ ಆನಿ ಇಶ್ಟಾಗತೆಚೊ ಸಂಬಂದ್ ವಾಡಂವ್ಕ್ ಸಹಕಾರ್ ಜಾಲೊ. ಪತ್ರಾಂನಿ ಪ್ರಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂವಿಶಿಂ ಪತ್ರಾಂನಿ  ಖೊಡಿ ಕಾಡ್ಚೆ ಬದ್ಲಾಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಸೊನ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರುಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ. ಎಕ್ತಾರಾಚ್ಯಾ ಅಸ್ತಿತ್ವಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಕಕಾಂ ಮಧೆಂ ಇಶ್ಟಾಗತೆಚೊ ಬಾಂದ್ ಚಡ್ಲೊ. ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಸಂಬಂದ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಿಶಯಾಂಚೆರ್‌ಯಿ ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ ದಿಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ" ( ಎಕ್ತಾರಾಚೆಂ ಏಕ್ ವರ್ಸ್ )

ಹೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ವಾಚ್ತಾನಾ - ಪತ್ರಾಂನಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆರ್  ಪತ್ರಾಂನಿ ಪರ್ಗಟ್ ಠೀಕಾ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ, ಕಾಂಯ್ ಮೂಟ್‌ಭರ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಸೊನ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್ಚೊ ಆನಿ ಇಶ್ಟಾಗತೆಚೊ ಸಂಬಂದ್ ವಾಡಂವ್ಚೊ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಸಂಬಂದ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಿಶಯಾಂಚೆರ್ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಫಾವೊನ್, ಇಶ್ಟಾಗತಿಂತ್ ಆನಿ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ -  ಠೀಕಾ , ವಿಮರ್ಸೊ ಮುಳಾಂತ್‌ಚ್ ಕಿಮ್ಚುನ್ ಕಾಡ್ನ್ , ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳೆಕ್‌ಚ್ ಖಾಡುಂ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಚಿಂತಪ್ ಬೋವ್ಶಾ ತವಳ್ ಆಸ್ಲೆಂ ತೆಂ ಧರ್ ಧರ್  ದಿಸ್ತಾ.  ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯ್ ಲಿಪವ್ನ್ ದವರುಂಕ್ -  ಇಶ್ಟಾಗತ್ ಕರ್ನ್ , ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಸಂಬಂದ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಿಶಯಾಂಚೆರ್ ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಾವೊನ್, ವಿಮರ್ಸೊ ವಾ ಠೀಕಾ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್  ಸುಧಾರ್ಸುಂಚೊ ಲಿಪ್ತೊ ಅಜೆಂಡಾ ಘೆವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಲೇಕಕಾಂಚೊ ಎಕ್ವಟ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೊಗಾಯ್ ? ಮ್ಹಣ್ಚೊ ದುಬಾವ್, ಆತಾಂಯಿ ಪರತ್ ಪರತ್ " ಎಕಾಕಾಳಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಂ ಮಧೆಂ ಎಕ್ವಟ್ ಹಾಡಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾಚೊ "  ಉಲ್ಲೇಕ್ ಜಾತಾನಾ  ಯೆತಾ.

ಅಸಲೊ ಏಕ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಗುಪಿತ್ ಅಜೆಂಡಾ -  ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಮ್ಜಣೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗಾನ್ ತವಳ್‌ಚ್ ಮಾರ್ನ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ೧೯೯೫ ಜುಲಾಯ್ ೧೭ ತಾರಿಕೆರ್ ಜೆಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಫಾತಿಮಾ ರೆತಿರ್ ಮಂದಿರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಅಪ್ರೂಪ್  ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ತಸಲಿ ವಿಮರ್ಸೊ ಜಮಾತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಕಕಾಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ತಾರಾನ್ ಚಲಯ್ಲಿ ಆನಿ ಹಿ ಜಮಾತ್ ಶ್ರೀ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗಾನ್ ಉಗ್ತಾಯ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾಚ್ ತೆರಾ ಪಾಕ್ಳ್ಯೊ ಬುಕಾಂತ್  ಬರಯ್ಲಾಂ ( ಪಾನ್ ಸಂಕೊ : ಸ )  ಹಿ ’ ಅಪ್ರೂಪ್ ’ ಜಮಾತ್ ಉಗ್ತಾವ್ನ್ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗಾನ್ ದೋನ್ ಗಜಾಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆ :  ಏಕ್ : ಎಕ್ತಾರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕರಿಜೆ , ದೋನ್ : ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ವಿಮರ‍್ಶ್ಯಾಚಿ ಬರಿಚ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ.

ಪೂಣ್ ಆಜ್  ?

ಎಕ್ತಾರಾಂತ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ , ಎಕುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್  ಹ್ಯಾ ದೊನೀ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ಮೋಲ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸಾನಾ. ಪತ್ರಾಂನಿ , ಬುಕಾ ರುಪಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಚೆರ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಆತಾಂಯಿ ಆಮ್ಚೆ ಬರಯ್ಣಾರ್ ತಾಪ್ತಾತ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ ಬರಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಸಂಬಂದ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಯಾಂಚೆರ್ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಪಾವೊನ್ ಬರಯ್ನಾಶೆಂ ಸುಧಾರ್ಸುಂಕ್ ಪಳಯ್ತಾತ್. ತೋ ಎಕಾದವೆಳಾ ಆಯ್ಕಾನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮಾಗಿರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಒಳ್ಕೆಚ್ಯಾ ಆನಿ ಇಶ್ಟಾಗತೆಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಧರ್ನ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಸಂಬಂದ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಯಾಂಚ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಬರೆಂಚ್ ಪಾವೊನ್ , ತಾಂಚೆ ಕರ್ನಾಂ ವಿಮರ್ಸೊ ಬರಯಿಲ್ಯ್ಯಾಂಚಿಂ ’ತೇಜೊವಧೆ’ ಕರ್ತಾತ್.  ಹಿ ಜಾಲಿ ವಿಮರ್ಶ್ಯಾಚಿ ಗಜಾಲ್ . 

ದುಸ್ರಿ ರಿಜಿಸ್ತ್ರಿಚಿ - ಎಕ್ವಟಾಚಿ ಸ್ಥಗಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ನೊಂದಾವ್ಣಿ ಊರ್ಜಿತ್ ಕರ್ಚೆ ಬಾಬ್ತಿನ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಚಿಂ ಸಲಹಾ/ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಎಕ್ವಟಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಕ್ ಎಕಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಖಾಸ್ಕಿ ಮೇಲ್ ಧಾಡುನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ - [ ಮ್ಹಾಕಾ ತೆಂ ಹೆರಾಂಕ್ ಧಾಡಿನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಮಾತ್ ತೆಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಧಾಡ್ಲಾಂ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆ ಹಾಂಗಾ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲಾ ] ತೋ ಮ್ಹಣ್ಟಾ - 

ಅ.) ಆಮ್ಕಾಂ ವಾ ಹೆರ್ ಸಂಘಟನಾಂಕ್ ನೊಂದಾಯಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಸರ‍್ಕಾರಾಥಾವ್ನ್ ದುಡು ಹಾಡಯ್ವೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಜೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆಸಾ ತಿ ಏಕ್  ಭ್ರಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಯುವಕ-ಯುವತಿ ಮಂಡಳೆಂಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ನೊಂದಾಯಿತ್ ಸಂಘಟನಾಂಕ್ ಸರ‍್ಕಾರಾಥಾವ್ನ್ ದುಡು ಯೆನಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ನೊಂದಾಯಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಸಾತ್. ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಂಕ್ ಸರ‍್ಕಾರಾಥಾವ್ನ್ ದುಡು ಆಯ್ಲಾ?

ಆ.) ನೊಂದಾವ್ಣಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಂಘಟನ್ ಉರ‍್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ಸಾರ‍್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಭಾಷಾಮಂಡಳೆಪರಿಂ ನೊಂದಾಯಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನಾಂ ವರ‍್ಸಾಂತ್ ಎಕ್ ಕಾರ‍್ಯೆಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಕರಿನಾಂತ್. ಎಕ್ವಟಾನ್ ಸರ‍್ಕರಾಚೊ ದುಡು ನಾಸ್ತಾಂ ವಾ ಅಕಾಡೆಮಿಕಡೆ ಮಾಗಾನಾಸ್ತಾಂ ಕಾರ‍್ಯಿಂ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಮುಕಾರ್‌ಯಿ ಕರ‍್ಯೆತಾ.

ಇ.) ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಕ್ ಲಗ್ತಿ ಸರ‍್ಕಾರಾಥಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಅನುದಾನ್ ಮೆಳ್ತಾ ತರ್ ತೆಂ ಫಕತ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂಯ್ ದುಡ್ವಾಚಿ ಸಸಾಯ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾರ‍್ಯಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್.  ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ದಂಡ್ ಭರ್ನ್ ಎಕ್ವಟಾಚಿ ನೊಂದಾವ್ಣಿ ಜಿವಾಳ್ ಕರ‍್ಚಿ ವಾ ನಾಂವ್ ಬದ್ಲುನ್ ಪರತ್ ನೊಂದಾವ್ಣಿ ಕರ‍್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಕಿತೆಂ? ನೊಂದಾವ್ಣಿ ನವೀಕೃತ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ? ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಾತಸಲಿಂ ಸಂಘಟನಾಂ ನೊಂದಾಯಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನೊಂದಾವ್ಣಿ ಪರತ್ ನವೀಕೃತ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಕಾಮ್ ಕರಿತ್ತ್ ಆಸಾತ್. ಆಮ್ಕಾಂಯ್ ತೆಚ್ ಪರಿಂ ಮುಕಾರ್ ವಚ್ಯೆತಾ ನ್ಹಯ್?

ಎಕ್ವಟ್ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಸಲಿ ಏಕ್ ಜಾಪ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ತ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ಇಲ್ಲೆಂ ದಂಡಳೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ ಆನಿ  ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನೊಂದಾವ್ಣಿ ಊರ್ಜಿತ್ ಕರ್ಚಿ ಉಸಾಬರಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸಯ್ತ್ ,  ತರೀ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗಾನ್ ಆನಿ ಟಾಯ್ಟಸಾನ್ ಸಂದೇಶಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜಮಾತೆರ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ -  ಎಕ್ವಟಾಚಿ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಉರಂವ್ಕ್ ಕಿತ್ಲೊ ಖರ್ಚ್ ಆನಿ ವಾಂವ್ಟ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್ ನ್ಹಯ್ , ನೊಂದಾವ್ಣಿ ಊರ್ಜಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ದುಡ್ವಾಚಿ ಖಂತ್ ಕರಿನಾಕಾತ್. ಕೋಣ್ ದೀನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ದಿತಾಂವ್ " ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆತಾಂಯಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಆಸಾ.  

ಫಾವೊತೆ ಪರಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗಟನಾಂಕೀ ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ಲಾಕಾಂನಿ ನ್ಹಯ್ ಕೊರೊಡಾಂನಿ ದುಡು ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಆನಿ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ್ ತಸಲ್ಯಾ  ಸಂಗಟನಾಂಕ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ಅನುದಾನ್ ಸಾಕ್ಸ್. ಹಿಂ ದೊನೀ ನೋಂದಾಯಿತ್ ಸಂಗಟನಾಂ, ಸರ್ವ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಯ್ದೆ ಪಾಳ್ನ್, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಾಂ ಕರ್ನ್ , ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಧಾಡುನ್, ಮನವ್ಯೊ ದೀವ್ನ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾತ್ ತೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ರೈಟರಾಂಕ್ ದಿಸಾನಾ. ದೆಕುನ್ ಸರ್ಕಾರ್ ತಾಂಕಾ ದುಡು ದಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜಾನಾ.  ಯೆದೆಶ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಎಕ್ವಟಾಚೆ ವರ್ದ್ಯೊ , ಲೇಕ್ ಪತ್ರಾಂ ವೆಳಾರ್ ಸರ್ಕರಾಕ್ ಪಾವವ್ನ್  ನೊಂದಾವ್ಣಿ ಉರವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ರೈಟರಾಂಕ್ ಫುಟ್ವಾನಾ ತರೀ , ಸಂಗಟನಾಂಕ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ದುಡು ಯೆತಾನಾ ಗಳ್ಯಾಕಡೆ ಲಾಸ್ತಾ. ತಾಂಕಾ ಮೆಳ್ಟಾ , ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳಾನಾ ಮ್ಹಣ್ ಖೊರ್ಜುತಾ. ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನುನಾ ಫರ್ಮಾಣೆ ಕಾಮ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಎಕ್ವಟಾಕೀ ದುಡು ಮೆಳ್ಳ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮತಿಕ್ ವಚಾನಾ.  

ಎಕ್ವಟಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಇಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ವ್ಹಡಾ ಉಮೆದಿನ್ - ಅಸಲಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕರುಂಕ್  ಸುರ್ವಾತಿಚೆಂ ಮೇಟ್ ಕಶೆಂ , ಸ್ಥಗಿತ್ ನೊಂದಾವ್ಣಿ ಊರ್ಜಿತ್ ಕರ್ನ್ , ತಾಂಚೆ ಹಾಂಚೆ ಹಾತ್ ಪಾಯ್ ಧರ್ನ್  ಏಕ್ ದಫ್ತರ್ ಕರ್ತಾನಾ ,  ಮೊರ್ನಾಚ್ಯೊ ಘಾಂಟಿ ವಾಜ್ಲ್ಯೊಚ್. ಪೇಟ್,  ಫೊಂಡ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲೊ.  ಕೊಫಿ, ಬ್ಯಾಂಡಾಕ್ ಪೋಶಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲೊ. ಮೋರ್ನ್ ಬೆಂಜಾರ್ ಕರುಂಕ್ ವಿಗಾರ್, ಶೃದ್ಧಾಂಜಲಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಮನಿಸ್, ಪಯ್ಲಿ ಮಾತಿ ಘಾಲ್ನ್ ಗಳ್ಗಳ್ಯಾಂ ರಡೊಂಕೀ ಮನಿಸ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲೆ.  ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಮೊರ್ನಾಚೆಂ ಆಪವ್ಣ್ಯಾ ಪತ್ರ್ ಸಯ್ತ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ಖಿಣಾನ್ ತೆಂ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಪಾವ್ಲೆಂಚ್. ಹೆಮ್ಮ್ಯಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್  ಎಕ್ವಟ್ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾನ್ ಮೊರ್ನಾಚಿಂ  ಆಪವ್ಣ್ಯಾಂ ಪತ್ರಾಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಪಾವಂವ್ಚೆಂ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲೆಂ. 

ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆರ್ ಮಾಂಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಭಾಣೆಂತೀ , ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಅರ್ದ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಬರವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗಾಕ್ ಹಾಂವೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ : "  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ತರ್ನ್ಯಾಂನಿ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಯೆತ್ ?"  ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ :   " ಪತ್ರಾಂನಿ, ಸಂಘಟನಾಂನಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಂನಿ, ನವ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂ  ಖಾತಿರ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಶಿಬಿರಾಂ ಸ್ಪರ್ಧೆ  ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡುನ್, ತಾಂಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ತಿದ್ವುನ್,  ಪತ್ರಾಂ-ಪುಸ್ತಕಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್ ಪ್ರಗಟುನ್, ತಾಂಚಿ ಪಾಟ್ ಥಾಪುಡ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಪ್ರೊತ್ಸಾವ್ ದಿಜಾಯ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕಾಂಚೊ ಏಕ್ವಟ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಬಾರಾಂನಿ  ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಯತ್ನಾಕ್ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಫಾವೊ! "

ಲಾಸ್ಟ್ ಪಂಚ್ :

ಹಾಂಗಾ ಗುಮಾನಾಂತ್ ಘೆಜೆಚ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಸುಕ್ಶಿಮ್ ಗಜಾಲ್ ಆಸಾ - ತೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ , ಬೋವ್‌ಶಾ ,   ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ವಾ ಬುಕಾ ರುಪಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ಯೆತ್, ಪೂಣ್ ಪತ್ರಾರ್ ತ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಖೊಡ್ ಕಾಡುಂಕ್ ನಜೊ. ಠೀಕಾ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಎಕ್ತಾರ್ ವಾ ಎಕ್ವಟಾಂತ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೆರ್ ಅಲಿಕಿತ್ ಫರ್ಮಾನ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ , ಚಡುಣೆಂ ಸರ್ವ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾಂನಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಬರವ್ನ್ ಖೊಡಿ ಕಾಡುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ.  ದೊಡ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಚೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಸಗ್ಳೆ , ಮಾಸ್ಳಿ, ಮೊನ್ಜಾತ್ , ಮಾರ್ ಸಯ್ತ್ ಜಾಲೆ. ಫಾಮಾದ್ ಆನಿ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕೀ,  ಕಾಣಿಯೊ , ಫೊಕಾಣಾಂ, ಲೇಕನಾಂ ಬರಯ್ತಾನಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲಿಂ ಖರಿಂ ನಾಂವಾಂ , ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್  ಖೊಡಿ ಕಾಡುಂಕ್ ,  ಪಾದ್ರಿಂ ಮಾದ್ರಿಂಕ್,  ತಾಂಚ್ಯಾ ಶೆರ್ಮಾಂವಾಂಕ್  ಆನಿ ಭಿಸ್ಪಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಯೆಟುಂಕ್ ನಕ್ಲಿ ನಾಂವಾ ಆಪ್ಲಿಂ ವಾ ಬಾಯ್ಲಾಂಚಿಂ ಖಾಯಮ್ ಜಾಲಿಂ.

  

[ ಹೆಂ ಬರಪ್ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ ಸಾಂಗಾತಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲೊ ಖಾಸ್ಕಿ ಅನ್ಭೋಗ್ ದಾಕಲ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್.  ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ ಆನಿ ಹಾಂವ್ , ಫಕತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಯ್ತಾಂವ್ ದೆಕುನ್ ಲಾಗಿಂ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್  ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಸುತಾಂ ಆಸಾತ್. ದೆಕುನ್ ಹೆಂ ಬರಪ್ ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್  ಮ್ಹಜಿ ಖಾಸ್ಕಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ.

ಎಚ್ಚೆಮ್ ]


COMMENTS

Jeevan Vas Moodbidre , Moodbidre Jul 26, 2012
Hats off H M. Once these dirty minds and sick heads are cleaned up Konkani will benefit a lot.

ರೊನಿ ಅರುಣ್ , ಮಂಗ್ಳುರ್ Jul 26, 2012
ಮೊಗಾಳ್ ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪಾಟ್ಲೆ ತುಜೆ ತೀನ್ ವಿಚಾರ್ ಕಶೆಂ ತರೀ ಘುಂವೊನ್ ಎಕಾಚ್ ಘಡಿತಾಚೇರ್ ಘುಂವೋಳ್ ಘಾಲ್ತೇ ಆಸಾತ್. ತುಜೆ ತಸಲ್ಯಾ ಸೃಜನ್‌ಶೀಳ್ ಚಿಂತ್ಪ್ಯಾನ್ ಎಕಾಚ್ ಬೊಲ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಿಂ ಘುಂವೊಳ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಸಮಾ ನ್ಹಂಯ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಚಿಂತಪ್ - ತುಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?

Stany Bela , Dubai Jul 25, 2012
ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ತಾಚೆಂ ವೆಕ್ತಿತ್ವ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂಪಾದಾಕೀಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಜಾಹೀರ್ ಕರ್ಚೆ ಬರಾಬರ್ ವೆಕ್ತಿ ಆನಿ ಪ್ರಶಸ್ತೆಂ ಭೊಂವಾರ್ ಆನಿ ಲಾಗ್ತ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ನದರ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಮೆಚ್ವಣೆಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಎಚ್ಚೆಮ್.

Alwyn D souza , Dubai Jul 25, 2012
Excellent article HM! Vally, Vogga is a dedicated, determined and a silent worker of Konkani, who has gone about doing his business without expecting cheap publicity. Congratulations to him! He deserves this award 100% The character of the person whom you are referring to is well-known to most of the Konkani writers if not Konkani readers! He can stoop to any level by playing cheap tactics, dirty politics and misguiding some gullible people and build a coterie of his own to safeguard his own interests! His efforts will go in vain and he will be exposed sooner than later!