ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ ಹೆನ್ರಿ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಗಾಂವಾನ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ಚೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ಕಿಟಾಳ್ ತಶೆಂ ಆರ್ಸೊ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್. ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್(1999), ಕಯ್ದ್ಯಾಚೊ ಕವಿತಾ(2004), ಭಾಮುಣಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ(2006) - ತಾಚೆ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಕವಿತಾ ಜಮೆ. ದೆವಾಕ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾಡೊ(2002), ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್ (2016)   - ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಸಂಗ್ರಹ್.  ಕೊಂಕ್ಣೆ ಶಿವಾಯ್ ಕನ್ನಡ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸಾಂನೀಯ್ ತೋ ಬರಯ್ತಾ. 

Recent Archives

ಅಕಾಡೆಮಿಂತ್ಲೆಂ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ . . . ವ್ಯಾಕ್ !

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್        2012-03-13 14:14:06
  |     |  ಖರೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಹ್ಯಾ ಗಜಾಲಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ಬರಯ್ನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್‌ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ.  ಪೂಣ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಳ್ಯಾರ್ ಗಜಾಲಿ ಘಾಣ್ಚೆಂ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಗಮ್ತಾ - ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಆತಾಂ ಗುಪಿತ್ ಉರೊಂಕ್ ನಾ. ಕುಸೊನ್ ಘಾಣೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾ. ಆನಿ ನಾಕ್ ದಾಂಬೂನ್ ಧರ್ನ್ ರಾವೊಂಕ್ ಕಶ್ಟ್ - ಆತಾಂಯೀ ಬರಯ್ನಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಅನ್ಯ್ಯಾಯ್ ಜಾತಾ.

ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಆಸಾ - ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚಿ.  ಆಜೀಕ್ ಚಡುಣೆಂ ಮಯ್ನ್ಯಾ ಆದಿಂ ಹ್ಯಾ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮ್ಹಣ್  ಕೇರಳಾ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಸರಗೋಡುಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ,  ಪೂಣ್ ಮುಳಾನ್ ಕರ್ನಾಟಕಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಚ್ಯಾ  ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ನೆಮ್ಲೊ.   ಹೊ ಮನಿಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಹೀರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್,  ಕಿಟಾಳಾನ್ ತಾಚಿ ಮುಲಾಖಾತ್ ಘೆತ್ಲಿ ಆನಿ ತಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲಿ. [ ಹೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ಆಜ್ ಸ ಮಯ್ನ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್  ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಕ್ ಮ್ಹಣ್  ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಯ್ರ್ ದಿಲಾಂ ]  ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಶನಾಂತ್ ತುಮ್ಕಾಂ  ಗಡಿಭಾಯ್ಲೊ ದೆಕುನ್  ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಥಾನ್ ನೆಗಾರ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂಗೀ ? ಮ್ಹಣ್ ಕಿಟಾಳಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ನಿಯುಕ್ತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾನ್ ಸಾರ್ಕಿ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಲಿ ,  ಜರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ್ ಕಾಸರಗೋಡಾಚೊ ಏಕ್ ಇಂಚ್ ಜಾಗೊ ಕೇರಳಾಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ದೀನಾ, ಕಾಸರಗೋಡ್ ಕರ್ನಾಟಕಚೋಚ್ ಅವಿಭಾಜ್ಯ್ ವಾಂಟೊ ಮ್ಹಣ್ಟಾ ತರ್, ಹಾಂವ್ ಕಸೊಂ ಆನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗಡಿ ಭಾಯ್ಲೊಂ ಜಾತಾಂ ? ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಜಾಪಿಂತ್ ಖಂಡಿತ್ ರಾಜಾಂವ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಸಾಂಗಾತಾ ತಾಣೆ ಹರ್ಧೆಂ ಪೆಟುನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ  ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಸಾ - ಹಾಂವ್ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ ತಿಸ್ರಿ ಸಕತ್.

ತಾಣೆ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಕಾರಣ್‌ಯೀ ಆಸ್ಲೆಂ. ಆನಿ ತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಜೆ ಮನಿಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲ್ಲೆ ತೆ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ದೊನಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್ ಸಕ್ತೆ  ಕೇಂದ್ರಾಂಚೆಂ. ಹರ್ ವರ್ಸಾ ಹೆ ದೊನೀ ಸಕ್ತೆ ಕೆಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಆಪಾಪ್ಪ್ಲ್ಯೊ ಲಿಸ್ಟ್ ದಾಡ್ಟಾಲ್ಯೊ ಆನಿ ನಿಮಾಣೆ ಘಡ್ಯೆ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಬಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಅನಿವಾಸಿ  ಉದ್ಯಮಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಬೈಟಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಫೊರ್ಮುಲ್ಯಾ ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ಜಾವ್ನ್  ಏಕ್ ಕೊಂಪ್ರಮೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಫೈನಲ್ ಜಾತಾಲೊ. ಜ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಉದ್ಯಮಿಚಿ ಮ್ಹೊರ್ ಪಡ್ಟಾ ತೋ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾತಾ - ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಖಬ್ರೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ. ಹೆ ಖಬ್ರೊ ಕಿತ್ಲೆ ಸತ್ ಕಿತ್ಲೆ ಫಟಿ  ಆತಾಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಕಶ್ಟ್. ಪೂಣ್ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ಮಾತ್ ಖರಿ ಅಸುಂಯೆತಾ , ಆನಿ ತಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್,  ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಚಿ  ಗದ್ದಿ ನ್ಹಯ್ ತರ್‌ಯೀ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚಿಂ ನೆಮ್ಣುಕ್ ಜಾತಾನಾ ತರೀ, ದೊನೀ ಸಕ್ತೆ ಕೇಂದ್ರಾಂಕ್ ಸಮಾಸಮ್ ವಾಂಟೊ ಮೆಳ್ಟಾಲೋಚ್.

ಪೂಣ್ ಹೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾತ್ ಸರ್ವ್ ಸಮೀಕರಣಾಂ ಆನಿ ಲೇಕಾಂ ಉಳ್ಟಿಂ ರಾವ್ಲಿಂ. ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಂವ್ಕಾಸಾ ಮ್ಹಣ್ಟಾನಾಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಕಕಾಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಾ ತರ್ಫೆನ್ ಏಕ್ ಜಮಾತ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಆಪಯ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಜಮಾತೆಚೊ ಮುಕೆಲ್ ಉದ್ದೇಶ್ ಆಸ್ಲೊ : ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಘಾಣ್ ಆನಿ ಫರ್ಮಳ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಯ್ನಾಯೆ, ಸಾಹಿತಿ - ಕಲಾಕಾರ್ ನ್ಹಯ್ ತರೀ , ಉಣ್ಯಾರ್ ಉಣೆ ಸಾಹಿತ್ ಆನಿ ಕಲಾ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂ ತ್ ಸಮ್ಜಣಿ ಆಸ್ಚೆ ತರೀ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಯ್ರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಆವ್ಧೆಂನಿ ಸಾಹಿತ್  - ಕಲೆಚೆ ಒಳಕ್ ನಾತ್ಲೆ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ನಾಂವ್ ರೋಶನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ತಾಣಿ ತೆಂ ಘಾಣಯಿಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ನಿಮಾಣೆ ಘಡ್ಯೆ ಆಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಜಮಾತೆಕ್ ಚಡುಣೆ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚೆಂ ಮುಕೆಲಿ, ಪ್ರತೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ , ವರ್ಸಾನ್ ವರ್ಸಾ ಲಿಸ್ಟಿ ದಾಡ್ಚೆಯೀ  ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ. ಜಮಾತಿಚೊ ಶೆವೊಟ್ ಸಭೆರ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೋಚ್ "ಆತಾಂ ವೇಳ್ ಉತ್ರಾಲಾ ಆಮಿ ನಾಂವಾಂ ಎದೊಳ್‌ಚ್  ಸುಚಾವ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್" ಮ್ಹಣ್ ಲಿಸ್ಟಿ ದಾಡ್ಟೆಲ್ಯಾಂನಿಂ ಹಾತ್ ಉದಾರೆ ಕೆಲೆ. ಕೊಣಾಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ಮಾತ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣಿ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಲಿಪಯ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಭೆರ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಮತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ - ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಚಿ ನಿಂವಡ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ನಾ. ತೊ ಏಕ್ ರಾಜಕೀ ನಿರ್ಧಾರ್.

ತೆ ದೀಸ್ ಹಾಣಿ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನೀ ಬಳ್ವಂತ್ ಕಾರಣ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ.  ಆನಿ ತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವಿಂಚವ್ಣ್ ತೆದೊಳ್‍ಚ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಚಿ ಖಬರ್ ಬೋವ್‌ಶಾ ಹಾಂಕಾಂಯೀ  ಆಸ್ಲಿ ದೆಕುನ್ ತೆ ಮ್ಹಣ್ಟಾಲೆ : "ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚೆಂಚ್ ಕಾಮ್ ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಆಸಾ, ತಾಂತು ಆಮ್ಕಾಂ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ನಾ." ಪೂಣ್ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಮಾತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂಯೀ ಧೊಸ್ತಾ - ಲಿಸ್ಟಿ ದಾಡ್ಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಹಾಂಕಾಂ ಕೊಣೆ ದಿಲಾ ? ತೆಂ ಕಾಮ್ ಕೊಣಾಚೆಂ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ ? ಹ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚೆಂ ವಾ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆಂ ಆನಿ ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರಾಚೆಂ ?  ಜಾಪ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಕಶ್ಟ್. 

ಹೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನಿವ್ಸ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಿಚ್ ಆನಿ ಕೇರಳಾ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಸರಗೋಡುಚೊ ಮನಿಸ್ ಕರ್ನಾಟಕಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮ್ಹಣ್ ಘೋಶಿತ್ ಜಾಲೊ. ಹೊ ಮನಿಸ್ ಸಬಾರ್ ಕಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಚ್ಯಾ ಗದ್ದೆರ್ ಬಸೊಂಕ್ ಪ್ರೇತನಾಂ ಕರೀತ್ ಆಸ್ಲೊ ಆನಿ ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಲಿಸ್ಟಿರ್ ಸರ್ವಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಸುಲ್ಲೆಂ ಹ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಚೆಂ ನಾಂವ್, ಹೊ ಮನಿಸ್ ಫಕತ್ ಆನಿ ಫಕತ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಚೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್, ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಘಾಣ್ - ಫರ್ಮಳ್ ನಾತುಲ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ  ಸಂಘ್ ಪರಿವಾರಾಚೊ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲ್ಲೊ - ಮ್ಹಣ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಉಲೊಣೆಂ ಚಲ್ತಾಲೆಂ.  ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್  42 ಸಮುದಾಯ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಂಶೋಧನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ನಿಕಟ್‌ಪೂರ್ವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾನ್ , ಅವ್ಕಾಸ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಳಾಜೇ ಮ್ಹಣ್ ವಾದ್ ಮಾಂಡುನ್  ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್  ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್  ಗದ್ದಿಯೆರ್ ಬಸಯಿಲ್ಲೊ.  ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಗದ್ದಿಯೆರ್ ಬಸಯಿಲ್ಲೆಂ ಅಕೇರಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ  ಮಾರಗ್  ಪಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್  ತಾಚಿ ಒಳೊಕ್ ‌ಚ್  ನಾ ತರೀ ,  ಫಕತ್ ರಾಜಕಾರಣಿಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಎವಾರ್ಡ್ ದೀವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್  ಪಬ್ಲಿಕಾರ್
ಲ್ಹಾನ್ ಕೆಲೆಂ.   ಅಸಲೊ ಮ್ಹನಿಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾತಾನಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ನಾಮ್ಣೆಚ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಂನಿ ವಾಕ್ಮೂಲಾಂ ಸಯ್ತ್ ದಿಲ್ಲಿಂ - ಆಮ್ಕಾಂ ಕೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮ್ಹಣಾ - ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ್.  ಅಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಭಾಶೆಂತ್  ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ್  ತಸಲೆ ರಸ್ತ್ಯಾ ರಾಜಕಾರಣಾಚೆ ಸಬ್ದ್ ಹಾಡ್ನ್  ಆನಿ ಸಮುದಯಾಂಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಜಾತಿವಾದ್ ಹಾಡ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಸೊಡ್ವೊಣ್ದಾರಾಂನಿ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅರ್ಧೊ ಗಳೊ ತವಳ್‌ಚ್ ಚಿಡ್ಡಿಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಪಾಟ್‌ಭುಂಯ್ಚೇರ್ ಅರ್ಧ್ಯಾ ಉಸ್ವಾಸಾಂತ್ ಉಸ್ಮಡ್ಚ್ಯಾ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಚಾನಕ್ [ ಹೊ ಸಬ್ದ್ ಮ್ಹಜೊ ನ್ಹಯ್ , ಎಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಚೊ ] ಗಡಿ ಭಾಯ್ಲೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲೊ.  

ಆದ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗಡಿ ಬಾಯ್ಲೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ಟಾನಾ ಆಂಗಾರ್ ಇಚು ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೇಪರಿಂ ವಾಗ್ ನಾಚ್ಲೆಲೆ ಹೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ರಾಜಿ ಜಾಲ್ಲೆ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ , ಪಯ್ಲೊ ಸನ್ಮಾನ್ ಸಯ್ತ್ ದಸ್ತುರೆ ಫರ್ಮಾಣೆ ತಾಣಿಂಚ್  ಕೆಲೊ. ನವ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾನ್ ಹುದ್ದೊ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆಂ ಧಾಕ್ಟುಲೆಂ ಹೊಲ್ ಅಶೆಂ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂಗೀ,  ಥಂಯ್ ಸಾಸಂವ್ ಘಾಲುಂಕೀ ಇಡೆಂ ನಾತ್ಲೆಂ. ನವ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಶಾನ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಘೆತಾನಾ ಸಾಂಗೊಂಕೀ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ - ಆದ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸುಮಾರ್ ತೇಂಪ್ ಗೆಲ್ಲೊ - ಸದಸ್ಯ್ ನಮ್ಯಾರುಂಕ್ . ಹೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವೆಗ್ಗಿಂ ಸಾಂದೆ ಮೆಳ್ಟಾಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಉಮೆದ್.

ಆನಿ ತಾಣೆ ತೆ ದಿಸಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ  ಜಿಬೆನ್
ಅಶೆಂ ಮ್ಹಳೆಂಗೀ -  ಮಯ್ನೆ ಸ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆ. ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸಾಂದೆ ನಾಂತ್. ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ನಾ. ಮಂಜೂರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ದುಡು ಉದಕ್ ಪಿಯೆತೇ ಆಸಾ. ಲೊಕಾಚೊ ದುಡು , ಲೊಕಾ ಖಾತಿರ್ ಖರ್ಚುಂಕ್ ಆಸ್ಚೊ ದುಡು. ವರ್ಸಾಕ್ ಚಡುಣೆಂ ಅಂದಾಜ್ ಚಾಳೀಸ್ ಲಾಖ್ ರುಪಯ್.

ಆತಾಂ, ಹಾಂವ್ ತಿಸ್ರಿ ಸಕತ್ ಮ್ಹಣ್ ಬಡಾಯ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಅಶೆಂಯ್ ಟಯರ್ ಫಂಕ್ಚರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಾರಣಾಂ ತರೀ  ಕಿತೆಂ ? ಕೊಡ್ಯಾಳಾಂತ್ ಆಜ್ ವಾರ್ಯಾರ್ ಎಕೆಕ್ಲೊ ಎಕೆಕ್ ಉಲಯ್ತಾ.

ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ : ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರಾನ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಥಾವ್ನ್ ಧಾಡಿಜೇ ಆಸ್ಲಿಂ. ವೆಳಾರ್ ಧಾಡುಂಕ್ ನಾಂತ್. ಆನಿ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾ : ಕೊಂಕ್ಣ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಚ್  ದೋನ್ ಪಂಗಡ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅಕಾಡೆಮಿಂತ್ ಪವರ್‌ಫುಲ್ಲ್ ಸಾಂದೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ  ಎಕ್ಲೊ ದುಡ್ವಾಚೇರ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಥಾಯಿಸಮಿತಿಕ್ ತಾಚೆ ಸಾಂದೆ ಘಾಲುಂಕ್ ಪಳಯ್ತಾ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್  ಅಶೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್  ಸೊಡಿನಾ. ಆನಿ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾ : ದೊನೀ ಸಕ್ತೆ ಕೇಂದ್ರಾಂನಿ ಮೆಳೊನ್ ಹಾಚಿ ತಿಸ್ರಿ ಸಕತ್  ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮೊಡ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂ ದಿಸ್ತಾ. ಆನಿ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾ : ತೋ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಾ ಆಸ್ತಾನಾ ವಶೀಲಾಯ್ ಕರ್ನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಆತಾಂಚೊಂ ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಗಾವ್ಡಾಕಡೆ ಹಾಚೆಂ ಚಲಾನಾ. ಆನಿ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ : ಬಿಜೆಪಿ ತಾಂಚೊ ಸರ್ಕಾರ್‌ಚ್ ಉರಂವ್ಕ್‌ಚ್ ಕಶ್ಟಾತೇ ಆಸಾತ್, ಅಕಾಡೆಮಿಚೆಂ ತಾಂಕಾ ಕಿತೆಂ ಪಡೊನ್ ಗೆಲಾಂ ? ಆನಿ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾ - ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆದಾಳಾಗಿ ಜಾಯ್ಜೆ ಆಸುಲ್ಲೆಂ. ಅಧ್ಯಕ್ಷಾನ್ ಅಳ್ಸಾಯ್ ಕೆಲಿ. ಕಾರಣ್ ತೋ ತಾಚೆಂ ಉಜ್ವಾಡು ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರೊಮೋಟ್ ಕರ್ಚ್ಯಾರ್ ಪಡ್ಲೊ ! - ಹಾಂತು ಖಂಯ್ಚೆಂ ಸತ್ ನಕ್ಕೀ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಕಶ್ಟ್.    

ಒಟ್ಟಾರೆ ಹಾಂಚ್ಯಾ ರಾಜಕಾರಣಾಂತ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಂಜೂರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಚಡುಣೆ ಚಾಳೀಸ್ ಲಾಕ್ ರುಪಯ್ ದುಡು ಉದಕ್ ಪಿಯೆತೇ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾಯೀ ಮಧೆಂ ಥೊಡೆ ಜಾಗತಿಕ್ ಮಟ್ಟಾಚಿಂ ಸಂಘಟನಾಂ ಬಾಂದುನ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಝುಜೊಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲ್ಯಾತ್. ಹಿ ಕಸ್ಲಿ ಭಿರ್ಮತೆಚಿ ಗತ್ ಪಳೆಯಾ. ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯೆ ಖಾತಿರ್ ಮಂಜೂರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ಚಾಳಿಸ್ ಲಾಖ್ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ , ಲಿಪಿ ಲಿಪಿ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಬಾಟುನ್ ಕೇಂದ್ರ್  ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ  ಚಿಲ್ಲರ್ ಏಕ್ ಲಾಖಾಖಾತಿರ್ ಝಗಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಅರ್ಥ್ ಆಸಾ ? ಘರಾಂತ್ ಕಾವ್ಳೊ ರಿಗ್ತಾನಾ . . . ಹಿ ಖರೋಖರ್ ಲಜೆಚಿ ಗಜಾಲ್.

ಕಲೆಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಒಳ್ಕೊಂಚ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಆನಿ ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಶಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಗೀ ಅಧ್ಯಕ್ಶಾಂಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಶಾಥಿ ಆಸಾ. ಕಲೆಕ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಗಡಿ ಬಾಂದುನ್ ತಾಕಾ ಹಿಣ್ಸುನ್ ತಾಚಿ ಮಾಸಾಂ ಖಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ತಾಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾನ್ ಸಹಕಾರ್ ದೀಜಾಯ್. ತಾಕಾ ಪರ್ಯಾಯ್ ಮ್ಹಣ್  ಎಕಾ ಪಂಗ್ಡಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾ ಜಿಂ ಆಯ್ಚ್ಯಾ  ಪತ್ರಾರ್ ದಿಲ್ಯಾಂತ್ , ತಾಂತ್ಲೆ ಕೊಣೀ ಹ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಸ್ ಖಂಯ್ಚ್ಚಾಯೀ ನದ್ರೆನ್ ಪಳೆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ಯೋಗ್ಯ್ ಖಂಡಿತ್ ದಿಸಾನಾಂತ್. ತಾಂಚಿ ಖಾಸ್ಗಿ  ಕಾಮಾಂಯೀ ಕಶ್ಟಾಂನಿ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಚ್ಯಾ ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾಂಕ್  ,  ಖಾಸ್ಗಿ ಕಾಮಾಂ ಕರುಂಕೀ ಫುರ್ಸತ್ ನಾತುಲ್ಲ್ಯಾ ದಂದ್ಯಾವಾಲ್ಯಾಂಕ್ ವಾ ಸಾಹಿತ್ ಕಲಾ ಹಾಚಿ ವಿಶಿಂ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಕಾದೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕರ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್  ಕಾಂಯ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಯ್ತ್ ? ಹೆಂ ಆಮಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಚಿಂತಿಜೆ.  

ಹಾಚೊ ಅರ್ಥ್  : ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಶಾಚಿ  ಕಾಂಯ್ಚ್ ಚೂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಯ್. ತಾಚಿಯಿ ಥೊಡ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಚೂಕ್ ಆಸಾ.  ಜಿ ವಶೀಲಿ ಆನಿ ಭಳ್ ವಾಪರ್ನ್ ತೋ  ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲ್ಲೊ, ಜಿಂ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ವಾಪರ್ನ್ ತಾಣೆಂ
ಆಪ್ಲೊ ಪ್ರಚಾರ್  ಕೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ಜ್ಯಾ ಧಯ್ರಾನ್ ಹಾಂವ್ ತೃತೀಯ್ ಶಕ್ತಿ ಮ್ಹಣ್ ಹರ್ಧೆಂ ಪೆಟುನ್ ತಾಣೆ  ಧಯ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ - ಹಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಸರಕಾಂ ವಾಪರ್ನ್ ಹಟಾಕ್ ಪಡೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತಾಣೆ ಸರ್ಕಾರಾ ಮುಕಾರ್ ರಾವೊನ್ , ಹಕ್ಕಾನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಜಾಯ್ನಾ ತರೀ, ರಂದೂನ್ ತರೀ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಸಾಂದೆ ಕರಿಜೆ ಆಸ್ಲೆ. ಎಕಾ ವರ್ಸಾಂತ್  ಸ ಮಯ್ನೆ ಕಾಂಯ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆವ್ಧಿ ನಯ್.  ಅರ್ಧೆಂ ವರ್ಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ - ವೀಸ್  ಲಾಖ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಪಡ್ಲೆ. ಜೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಿಕ್ ಪಡೊನ್ ಸಾಂದೆ ಕರ್ನ್ ಘೆವ್ನ್, ಸ್ಥಾಯೀ ಸಮಿತಿ ರಚುನ್ , ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಿನಾ - ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಕಾ ಹಿಣ್ಸಾಣೆ ಆಯ್ಕಾಜೇಚ್ ಪಡ್ಟಾಲೆಂ. ನಾ ತರ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಘೆವ್ನ್ ವಚೊನ್ ತುಮಿ ಕಾಟಾಂತ್ ಪಡಾ ಮ್ಹಣ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದೀಜೆ ಪಡ್ಟಾಲೊ.

ಸತ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ  - ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್, ತೇಂಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಸ್ಥರಾರ್ ಘಡೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ  ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ರಾಜ್‌ಕಾರಣ್ ಪಳಯ್ತಾನಾ - ರಾಜಕಾರಣ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಕಸೋಯೀ ಕಾಂಠಾಳೊ ಯೆತಾಚ್,  ಸಾಂಗಾತಾ. . . ತಿ ಉಸಾಬರಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಯ್ಭಾ ? ಮ್ಹಣ್ ವೋಲ್ ಪಾಂಗುರ್ನ್ ಘೊರೆಂವ್ಚ್ಯಾ ನಿದ್ರೇಸ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಆನಿ ಲೊಕಾಚೊ ಅವಾಜ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವೊಂಕಾರೆ ಯೆತಾತ್.

ವ್ಯಾಕ್ ! ಅಶೆಂಚ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಉದ್ಧಾರ್ ಜಾಯ್ತ್ ? ಆಮ್ಚಿ ಕೊಂಕಣಿ ?   

- ಎಚ್ಚೆಮ್

 

COMMENTS

Praveen , Bejai / Mangalore Mar 31, 2012
Very very sad story of the Karnataka Konkani Sahitya Academy, where communal politics has stepped in. Thanks for nicely bringing out the stinking inside story of the Konkani Academy. Shameless people....!!!

ರೊನಿ ಅರುಣ್ , ಮಂಗ್ಳುರ್ Mar 25, 2012
ಮೈಕಾಲಾಮಾ, ತುಮ್ಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿಪಣ್ ಕಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್, ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕೊಳಿಂದ್ರ್ ರಿಗ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ ನಕ್ಕಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಮಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವೊಗೊ ಬಸ್ಲ್ಯಾತ್ ? ಹಾಂಗಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ವಿವಾದ್ ಮಾಂಡ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಲಾಯರ್ ನೊಟಿಸ್ ಸೊಡಾ, ಚಳ್ವಳ್ ಯಾ ಆನಿ ಕಿತೆಂಯ್ ಹಾತೆರ್ ವಾಪಾರ್ನ್ ನೀತ್ ಹಾಡಾ. ಹಾಂತು ತುಮ್ಕಾಂ ಫಾಯ್ದೊ ದಿಸಾನಾ ಯಾ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿಪಣಾಂತ್ ಹೆಂ ಯೇನಾ?

Micheal D Souza , Mangalore Mar 24, 2012
ami kitem kelyari hanka kone adhikaar dila munthath. . . mun sangon tumi lobby korthaath mun porgot thoran accept kellyak dev tumkaam borem karum tumkam rony baba. mojem knonkanipon Lobby korchanth naa. mojem konkanipon konkani bhaas gharanth ulovnchanth ani konkani sahit vaschyanth, konkani sangeet aikyochanth asa. Baba tumi lobby korthana partiality korcha bodlaaak nyay neethichi lobby korn lobby korchaki ek moryad jodun deeya. Delhi vishyanth bobo galche tumi kityak karnataka academy nth kolindr rigla thori maun boslyath ? hanga tumkam faydo na, prachaar melana? va awaaz kadlyar konka bezar jath mun bhiranth deestha? Tumkam javncho faydho chukath mun boghtha?

Oscar Luvis , Mangalore Mar 24, 2012
ಎಚ್ಚೆಮ್, ಖರೋಖರ್ ವಾಜ್ಬಿ ಆಸಾತ್ ತುಜೆ ವೊ೦ಕಾರೆ. ನಾ ತರ್ ಜಾ೦ವ್ ಸಾಹಿತಾಚಿ ವಾ ಕಲೆಚಿ A B C D ಗೊತ್ತುನಾತುಲ್ಲೆ ತು೦ಡುರಾಯ್ ಸಾಹಿತ್ ಆನಿ ಕಲೆಚಾ ನಾ೦ವಾನ್ ಕೊ೦ಕ್ಣೆಚೆರ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕಿ ಚಲಯ್ತಾತ್ ತೆ೦ ಪಳೆತಾನಾ ಕೊ೦ಕ್ಣೆಚೊ ಖರೊ ಹುಸ್ಕೊ ಆಸ್ಚಾ ಹರೇಕ್ ಕೊ೦ಕ್ಣ್ಯಾಕ್ ಅಸಲೆ ವೊ೦ಕಾರೆ ಯೆತಲೆಚ್. ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆ೦ ಕಲೆಕ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ಮೆರೊ ಭಾ೦ದ್ಚೆ೦, ಲಿಪಿಚಿ ಬ೦ಧಡ್ ಘಾಲ್ಚಿ ಹೆ೦ ದೊನೀ ರಾವೊ೦ಕ್ ಜಾಯ್. ಆನಿ ಹೆ೦ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ೦ತ್ಲೆ೦ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ರಾವಾಜೆ. ಪುಣ್ ಭಿರ್ಮತೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆ೦ಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆದಿ೦ ಥಾವುನ್ ಹೆ೦ ಅಶೆ೦ಚ್ ಚಲೊನ್ ಆಯ್ಲಾ೦. ಆಮ್ಚಾ ನೇತಾ೦ಕ್ ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಹರ್ ವರ್ಸಾ ಏಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿ೦ ಎಲಿಸಾ೦ವ್ ಫುಡ್ ಕರ್ಚೆ೦ ಪಡ್ತಾ, ಆನಿ ಹರೇಕ್ ಎಲಿಸಾ೦ವಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಉದ್ಕಾಪರಿ೦ ದುಡು ವಾಳ೦ವ್ಚೊ ಪಡ್ತಾ. ಆನಿ ಹೆ ನೇತಾ ಕಾ೦ಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಿಸ್ ಬೇ೦ಕ್ ಎಕಾ೦ವ್ಟಾ೦ತ್ಲೊ ದುಡು ಹಾಡುನ್ ಹಾ೦ಗಾ ವಾಳಾಯ್ತಾತ್? ಭಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ. ಹರೇಕ್ ನೇತಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚೆಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಸ್ಪೋನ್ಸರ್ಸ್ ವಾ ಫ೦ಡ್ ರೈಸರ್ ಆಸಾತ್. ಆನಿ ಹೆ ಫ೦ಡ್ ರೈಸರ್ ಹೆರ್ ಕೊಣೀ ನ೦ಯ್ ಬದ್ಲಾಕ್ ಹ್ಯಾ ತು೦ಡುರಾಯಾ೦ಚೆ God Fathers, ಜಾ೦ಚೆ ಕಡೆ ಸಕತ್ ಆಸಾ. ಸಕತ್ ಪಯ್ಲಿ, ದುಸ್ರಿ, ತಿಸ್ರಿ ಆನಿ ಚವ್ತಿ ಮ್ಹಣ್ ಕಾ೦ಯ್ ನ್ಹ೦ಯ್, ಸಕತ್ ಫಕತ್ ದುಡು! ದುಡ್ವಾನ್ ಹೆ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆತಾತ್. ದೆಕುನ್ ಆತಾಂ, ಪರಿಗತ್ ಅಶಿ ಆಸಾ ಕೀ, ಕೊ೦ಕ್ಣೆಚೆ ಹೆ ತು೦ಡುರಾಯ್, ತಾ೦ಚೆ God Fathers ಆನಿ ಆಮ್ಚೆ ಘನಾ೦ದಾರಿ ನೇತಾ ಹಾ೦ಚೆ ಮದ್ಘಾತ್ ಏಕ್ ಚೈನ್ (ಸಾಕ್ಳೆ) ಸ೦ಬ೦ಧ್ (Chain Relationship) ಆಸಾ; ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸಾ೦ಕ್ಳೆಚೊ ಹರೇಕ್ ಗಾ೦ಚ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಕ್ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಜರ್ ಏಕ್ ಗಾ೦ಚ್ ತರೀ ಮೆಕ್ಳೊ ಜಾಲೊ ತರ್ ಸಾ೦ಕಳ್ ತುಟ್ತಾ ಆನಿ ಹಾ೦ಚೆ೦ ಸ೦ತುಲನ್ ಭಿಗಡ್ತಾ! ಅಶೆ೦ ಆಸ್ತಾ೦ ಜಾ೦ವ್ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ವಾ ಹೆರ್ ಖ೦ಚಾಯೀ ಭಾಶೆಚಾ ಅಕಾಡೆಮಿ೦ಕ್ ಜೊಕ್ತೊ ಮನಿಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಜಾಯ್ಜೆ, ಫಾವೊತೆ ಸಾ೦ದೆ ವಿ೦ಚುನ್ ಯೇಜೆ, ಮೆಳುಲ್ಲೊ ಅನುದಾನಾಚೊ ದುಡು ಬರ್ಯಾನ್ ವಾಪ್ರಿಜೆ, ಆನಿ ತ್ಯಾ ಭಾಶೆಚಿ ಉದರ್ಗತ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಅಶೆ೦ ಆಶೆ೦ವ್ಚೆ೦ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಚಿತ್ ಕಾಳಾರ್ ಏಕ್ ಪಾತಾಕ್ ಚ್ ಸಯ್! ತೆಣೆ೦ ಹೆ ತು೦ಡುರಾಯ್, ಹಾ೦ಚೆ God Fathers, ಆನಿ ಆಮ್ಚೆ ನೇತಾ, ಲೊಕಾಚೊ ದುಡು ಗಿಳುನ್ ಧೆ೦ಕ್ ಕಾಡ್ತೆ ಆಸಾತ್. ಅನಿ ಹೆಣೆ೦ ದುಕ್ರಾಮಾಸ್ ಖಾವ್ನ್ ಖಾವ್ನ್ ಆಳ್ಸಾಯೆನ್ ಪಿಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಆಮ್ಚೆ ಪರ್ಬು ನಿದೆ೦ತ್ ಗೊರೆವ್ನ್ ಆಸಾತ್, ಮಧೆ೦ ಎಚ್ಚೆಮ್ ತುಜೆ ತಸಲೆ ಹಾ೦ಚೆರ್ ಕಾ೦ಠಾಳೊನ್ ವೊ೦ಕಾರೆ ಕಾಡಿತ್ ಆಸಾತ್. ಖರೆ೦ಚ್ ಸಾ೦ಗ್ತಾ, ಉದ್ದಾರ್ ಜಾ೦ವ್ಚಾ ವಾಟೆರ್ ಆಸಾ ಆಮ್ಚಿ ಕೊ೦ಕಣಿ! ಜೈ ಕೊಂಕಣಿ!!!

Rony Arun , Mangalore Mar 23, 2012
ಮೈಕಾಲಾಮಾ, ಆಮಿ ಎಕಾ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾಂತ್ ಜಿಯೊನ್ ಆಸಾಂವ್, ಹಾಂಗಾ ಸರ‍್ಕಾರ್ ಆಪ್ಲೆಸ್ತಕೀಂ ಯೇವ್ನ್ ಸಮಸ್ಸೊ ನಿವಾರಿನಾ, ಸಂಬಂದಿತ್ ಸಮುದಾಯಾನ್ ದಬಾವ್ ಘಾಲುನ್ ಸಮ್ಜಯ್ಜೆ ಪಡ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ನಾ ಮ್ಹಣಾನಾಕಾತ್.

Alphonse Mendonca , Abhudhabi / Pangala Mar 23, 2012
It has been more than six months and nothing has been done thru Karnataka Konkani Sahitya Academi. Strange ! I did not know that Political back up is required even to become the President of KSA. I had very much doubt when he became the president, first of all we knew him only as a dramatist and nothing else. He had no other qualification as to Author/writer/poet or as you said at least some knowledge and most importantly experience in this field. Ok done is done but where is he now? I am sure if he trying lobby with Yeddyurappa, nothing is going to happen until the year end as Yeddyurappa himself is involved all sorts of dirty games to come back to CM post. Politics spoils everything. Secondly you said that the meeting was held prior to recommending the name or list to be sent to Bangalore. If the list was already sent and what was the use of calling for meeting? Why it is all farce and back door conspiracy? Looks like there is no sight of members for academy and hence allocated money has been lost. Why those who sent lists and those who called meetings sitting silent today ? It is time we Mangaloreans at least get united and select a able person for this prestigious post. I sense still we have not learned any lessons and bickering on petty issues such as script. Very sad and bad.

Micheal D Souza , Mangalore Mar 21, 2012
Mr Rony Arun , ವಿಚಾರ್ ಮಂಡನ್ ಕರುಂಕ್ ಮುಕ್ತ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್ತಾನಾ. . .avkaas kone divncho ? piraydh kellyan kodth chalovnk jaatha ? central academycho vishay central academyn vaa central govt hanni solve korije. vichaar mandan korunk avkaas deevmk her kon ? herank kone vicharlam vichaar mandan karunk avkaaas deevmk? tokli poddta mun bukandyaak daakun dovrlyaar jatha ? aaam lokaak kitlem vichaar mandanachem podon gelam ? lipichem podon gelam ? orthographychem podon gelam ? thankan hem somjana mun tumi bamun - saraswat - mar - korgo mun jaativaaad hadlo. joshem politician election prachaara velaaar development vishay sodn hindu muslim jativaad hadthat. prachar melya upranth tanka jaath visartha. kendr sahitya academy vishyanth bobo galche kityaak rajy sahitya academy vishyanth uloinanth ?

Joseph Fernandes , Kulshekar Mar 21, 2012
ಎಚ್ಚೆಮ್ ಹಾಣೆ ಹ್ಯಾ ಲೇಕನಾಂತ್ ಸಮಾ ಬರಯ್ಲಾಂ. ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಧಾಡುನ್, ಲೊಬಿ ಕರ್ನ್ ಆಪ್ಲೊ ಮ್ಹನಿಸ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಟೆಲೆ, ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ವೆತಾಲೆ - ಆತಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮೌನ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾತ್? ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಂಜೂರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಲಾಕಾಂಚೊಂ ದುಡು ವ್ಯರ್ಥ್ ಜಾತಾನಾ ? ಅಧ್ಯಕ್ಶಾಚ್ಯಾ ಕದೆಲಾಕ್ ಲೊಬಿ ಕರುಂಕ್ ವತ್ತಡ್ ಘಾಲುಂಕ್ ತಾಂಕ್ತಾ, ಸದಸ್ಯಾಂಚೆಂ ನೇಮಕ್ಪಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ದುಡು ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಪರಿಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂಗೀ ? ಬೋವ್‌ಶಾ ಹಾಂತು ತಾಂಕಾ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ ದಿಸ್ತಾ. ಥುಕ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ತರ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಕೀ ಥೂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ತುಮಿ.

ರೊನಿ ಅರುಣ್ , ಮಂಗ್ಳುರ್ Mar 14, 2012
"ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯೆ ಖಾತಿರ್ ಮಂಜೂರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ಚಾಳಿಸ್ ಲಾಖ್ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ . . . . ಝಗಡ್ಚಾಂತ್ ಆರ್ಥ್ ಆಸಾ? ! ! ! ! ಹೆಂ ಝಜ್ ಫಕತ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ದುಡ್ವಾ ಖಾತಿರ್ ನೈಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿಷಯ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮಿ ಪಾತ್ಯಜೆ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂಗೀ ? ಏಕ್ ಲಿಪಿ, ಏಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಎಕ್ವೊಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಎಕಾ ಲಿಪಿಯೆನ್ ಎದೊಳ್ ತೊಪಿ ದವರಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಪುರೊ. ವಿಚಾರ್ ಮಂಡನ್ ಕರುಂಕ್ ಮುಕ್ತ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಚುಕಾರಿ ಮಾರ್ನ್