ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ ಹೆನ್ರಿ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಗಾಂವಾನ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ಚೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ಕಿಟಾಳ್ ತಶೆಂ ಆರ್ಸೊ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್. ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್(1999), ಕಯ್ದ್ಯಾಚೊ ಕವಿತಾ(2004), ಭಾಮುಣಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ(2006) - ತಾಚೆ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಕವಿತಾ ಜಮೆ. ದೆವಾಕ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾಡೊ(2002), ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್ (2016)   - ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಸಂಗ್ರಹ್.  ಕೊಂಕ್ಣೆ ಶಿವಾಯ್ ಕನ್ನಡ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸಾಂನೀಯ್ ತೋ ಬರಯ್ತಾ. 

Recent Archives

ವರಸ್ ಜಾತಾನಾ. . .

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್        2012-02-08 00:40:11
  |     |  ಕಾಯ್ದೊ ಕಾನುನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಭ್ರಶ್ಟಾಚಾರ್ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಕಶ್ಟ್.
ಜೊ ಮನಿಸ್ ಭೃಶ್ಟಾಚಾರ್ ಕರ್ತಾ ತಾಕಾ ಲಜ್ ಭೊಗಾಜೇ.
ನಯ್ತಿಕ್ ಲಜ್. ತವಳ್ ಮಾತ್ ತೋ ರಾವತ್.
- ಜೆ ಆರ್ ಲೋಬೊ , ಕೆ ಎ ಎಸ್. 


ಗೆಲೆತ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಹ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ, 2011 ಫೆಭ್ರೆರಾಚೆ 5 ತಾರಿಕೆರ್, ನಾಮ್ನೆಚೊ ಕವಿ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಸಂದೇಶ ಹೊಲಾಂತ್ ಎಕಾ ಸಾದ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಕೆಲ್ಲೊ.  ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಆಜ್ ಏಕ್ ವರ್ಸ್ ಜಾತಾ.


ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಆಮ್ಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸುಲ್ಲೆಚ್ ಜಾಯ್ತೆ ತುಮಿ ಆಜ್‌ಯಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾತ್. ತಶೆಂ ಫಕತ್ ಕಿಟಾಳಾ ವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಒಳಕ್ ಜಾಲ್ಲೆ ನವೆ ಈಶ್ಟ್‌ಯ್ ಆಸಾತ್. 

  
ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಖಾಲ್ತೆ ಪ್ರಣಾಮ್ ಆನಿ ಮಾಯಾಮೊಗಾಚೊ ಸ್ವಾಗತ್.   

 

 

ಆಜ್ ಹಾಂಗಾಸತ್ ಆಮಿ ತೀನ್ ನವೆ ಗಜಾಲಿ ಕರುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಏಕ್ , ಕೊಂಕಣಿ ಲೇಕಕಾಂಚಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಉಗ್ತಾವಣ್. ದೋನ್ , ಎಕಾ ಭರ್ವಶಾಚ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಕಿಟಾಳ್ ಯುವ ಸಾಹಿತಿ  ಮ್ಹಣ್ ಮಾನ್. ಆನಿ  ತೀನ್, ಚಾರ್ ಚವ್ಗ್ ಆಸಕ್ತಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್, ಖಂಯ್ಚಿಯ್ ಏಕ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಆನಿ ಸಮಾಜಿಕ್ ಗಜಾಲ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಶಿಕ್ಚೆಂ  “ಕಿಟಾಳ್ ಕ್ಲಾಸ್” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್.
 
ಹ್ಯಾ ತೀನ್ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ಚಾಲನ್ ದೀಂವ್ಕ್ , ಮ್ಹಾಕಾ ಸದ್ದ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಬೋವ್ ಜೊಕ್ತೆ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ತೆಗಾಂಕ್ ಹಾಂವೆ ವಿಂಚ್ಲಾಂ.

ಪಯ್ಲೊ , ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟೆಲಿನೊ.  ಏಕ್ ಉದ್ಯಮಿ. ತೊ ಬಾಂದ್ಪಾಂ ಬಾಂದ್ತಾ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಲಗ್ನಾಚ್ಯಾ  ರುಪ್ಯೋತ್ಸವಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಂಕಾ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಮಾಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆಲನ್ ಪಿರೆರಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ , " ರೊಯ್ ಬಾಬ್ ಅಮಿರ್ ಖಾನಾ ಪರಿಂ. ಅಮಿರ್ ಖಾನಾ ಪರಿಂ ಗೊರೊ ಆನಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಅಮೀರಾಪರಿಂ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊನ್ಶಿಯಸ್. ಜಸೆಂ ಅಮೀರ್ ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಮಾತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ  ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ದಿತಾ, ತಸೆಂ ರೊಯ್ ಕಾಸ್ತೆಲೀನೊ , ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊನ್ಶಿಯಸ್ ಮನಿಸ್. ಮಾಗಿರ್ ತೆಂ ಬಾಂದಪ್ ಜಾಂವ್ ವಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಬುನ್ಯಾದಿ ಕಾಮ್ ( ಶಾಳಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕಪ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ  ಬುನ್ಯಾದಿ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾಂವ್ ಆಮಿ )  ಜಾಂವ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೊ ಖಂಡಿತ್ ದಿತಾ. ಸದಾಂ ಹಾಸ್ಕುರೊ ಆನಿ ನಿತಳ್ ಮನಾಚೊ, ಹಾಂವೆ ಮಾನ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಉದ್ಯಮಿ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ.  ರೊಯ್ ಕಾಸ್ತೆಲೀನೊನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪ್ರಚಾರ್ ಸಂಚಾಲನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾ ಮಾರ್ಫಾತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಚೆರ್ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ವರ್ತೊ ಅಭಿಮಾನ್ ಆಸಾ.  ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಶಿಂಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಕಕಾಂಚೊಂ ವಿವರ್ “ಕಿಟಾಳ್ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಕೊಂಕಣಿ ರೈಟರ್ಸ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್”  ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಜನೆಲಾಂತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಚಾಲನ್ ದಿಂವ್ಕ್ ತುಮ್ಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಜೊಕ್ತೊ ಹೆರ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ನಾ. ದೆಕುನ್ ಕಿಟಾಳ್ ಉಗ್ತಾವಣೆಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ತುಮಿ ಆಮ್ಚೆ ಮಾನಾಚೆ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಯಾತ್ ತರೀ, ತುಮ್ಕಾಂ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಆಪಯ್ಲಾಂ. ರೊಯ್ ಬಾಬ್,  ತುಮ್ಕಾಂ ಮಾಯಮೊಗಾಚೊ ಸ್ವಾಗತ್.
 
ದುಸ್ರೊ , ಮಾನೆಸ್ತ್ ಡೊಲ್ಫಿ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ, ಏಕ್ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್, ಕಾಣಿಯಾಂಗಾರ್, ನಾಟಕಿಸ್ತ್, ಪತ್ರ್‌ಕರ್ತ್, ಪ್ರಕಾಶಕ್. ತಾಣಿ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂಚಿ ಯಾದಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ವಚಾನಾ. ತಿ  ಕಿಟಾಳಾರ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾಂವ್ಕಾಸ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಕಕಾಂಚ್ಯಾ ಡಾಟಾಬೇಸಾಂತ್ ಪುರ್ಸತೆರ್ ಪಳೆವ್ಯೆತ್. ಡೊಲ್ಫಿ ಕಾಸ್ಸಿಯಾನ್ ಫಕತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ತುಳು ಭಾಸೆಂತೀ ನಾಟಕ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಖೆಳಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಮಿತ್ರ್, ಝೆಲೊ ಆನಿ ಕುರೊವ್ ಹ್ಯಾ ತೀನ್ ಪತ್ರಾಂಚೊಂ ಸಂಪಾದಕ್ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನಾಚೊ ಪ್ರಕಾಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣಿ ಎಕಾ ತೇಂಪಾರ್ ನವ್ಯಾ ಲೇಕಕಾಂಕ್ ದಿಲ್ಲೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಆನಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ಖಂಡಿತ್ ವಾಖಣ್ಚೆ ತಸಲೊ. ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಗದ್ಯ್ ಬರಪ್ ಉಣೆ ಜಾಂವ್ಕ್ , ಝೆಲೊ ಆನಿ ಕುರೊವ್ ತಸಲಿಂ ಗದ್ಯ್ ಬರ್ಪಾಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಪ್ರೊತ್ಸಾವ್ ದಿಂವ್ಚಿಂ ಪತ್ರಾಂ ನಾ ಆಸ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಕಾರಣ್ ಆಸುಯೆತಾ - ಅಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೆದಾಳಾ ಕೆದಾಳಾ ಬೊಗ್ತಾ. ಆಜ್ ಬರಂವ್ಚೆ ಚಡಾವತ್ ಲೇಕಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಡೊಲ್ಪಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಖಾಲ್ ವೊಳ್ಸಾಲ್ಲೆಚ್. ಜೊ ಸಿ ತಸಲ್ಯಾ ಬಹುಮುಖಿ ತಾಲೆಂತಾಚ್ಯಾ ಯುವ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಮಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಡೊಲ್ಫಿ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಕ್  ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರೊ ಜೊಕ್ತೊ ವೆಕ್ತಿ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ. ಸರ್,  ತುಮ್ಕಾಂ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಮಾಯಾಮೊಗಾಚೊ ಸ್ವಾಗತ್. 
 
ಆತಾಂ ಗಜಾಲ್ ಕಿಟಾಳ್ ಕ್ಲಾಶಿಚಿ : ಕೊಂಕ್ಣೆಂತೀ ವೆಗಾನ್ ಪಾಸ್ರೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆದಿ ಸಂಸ್ಕೃತೆವರ್ವಿಂ ನವ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಆಜ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಉಣೊ ಜಾಲಾಸೊ ದಿಸ್ತಾ. ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ, ಸಂಗೀತಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಸಾದರ್‌ಕಲೆಚ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ವೆದಿಂನಿ ಜೊ ಮನಿಸ್ ದುಡು ದಿತಾ, ತಾಕಾ  ಮಾನ್ , ಸಮ್ಮಾನ್ , ಬಿರುದಾಂ ಆನಿ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ದುಡ್ವಾಕೇಂದ್ರಿತ್  ಉಲೊಣೆಂ ಚಡ್ಲಾಂ. ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಕಲೆಚ್ಯಾ ವಿಕಾಸಾಕ್ ಆನಿ ಪ್ರಚಾರಾಕ್ ಹೊ ಪೋಶಕ್ ವಾವ್ರ್ ಗರ್ಜೆಚೊ ವ್ಹಯ್ ತರೀ, ಕಲೆಕ್, ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಪ್ರಚಾರ್ ಆನಿ ದಾನಿಂಕ್,ಪೋಷಕಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಪ್ರಚಾರ್ - ಹ್ಯಾ ದೊನಾಂ ಮಧೆಂ  ಏಕ್ ಹಳ್ಟ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ.
 
ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ಕಿಟಾಳ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಯಾ. ಹಾಂಗಾ, ಎಕಾ ಬರ‍್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ ಕೃತಿಯೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ , ಎಕಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಲೊಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ  ಚಾರ್ ಜಣಾಂನಿ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕೊನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಚಾರ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್ಚೊ. ಹ್ಯಾ ಕ್ಲಾಶಿಕ್ ಸಾಂದೆಪಣ್, ಶುಲ್ಕ್ ಆನಿ ಸಂವಿಧಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ಏಕ್ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ಜಾಗೊ ಮ್ಹಣ್ ಯೀ ನಾ. ಕೊಣೆಂಯೀ ಹಾಂತು ವಾಂಟೊ ಘೆವ್ಯೆತ್.  ನವೆಂ ಆನಿ ವೈಚಾರಿಕ್ ಚಿಂತಪ್ ವಾಡಾಜೇ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಮಾತ್ ಆಮ್ಚಿ ಆಶಾ.

ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆ ಆರ್ ಲೋಬೊ. ಪಯ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಶಿಕ್ಶಕ್. ಬಿ ಎಸ್ಸಿ, ಬಿ.ಎಡ್. ಆತಾಂ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಟ್ರೇಯ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ಸಿಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹಾಚೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ಲೊಲೊ ಅನ್ಬೋಗ್ ತಾಂಕಾ ಆಸಾ. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ , ಕಮಿಷನರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಂತ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಆತಾಂ ಪಿಲಿಕುಳ ನಿಸರ್ಗ ಧಾಮ ಹಾಚೊ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಕ್. ಪ್ರಕೃತೆಚ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಲಾಶಿಕ್ ತುಮ್ಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಬರೊ, ನಿಸರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲೊಲೊ ಸರ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳೊಂಕ್ ಸಾದ್‌ಚ್ ನಾ.  ಲೋಬೊ ಸರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಕ್ಲಾಶಿಕ್ ಸ್ವಾಗತ್.

ಆತಾಂ ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂ , ಕಿಟಳಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ , ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ :

ಸಾಹಿತ್ಯಾದ್ವಾರಿಂ ಸಮಾಜಿಕ್ ಜಾಗೃತಿ ( Literature for Social Awareness)  - ಹ್ಯಾ ಧ್ಯೇಯಾಖಾಲ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಮಿ ವರ್ಸಾಧಿಂ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ  ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಆಮಿ ಎಕಾ ಪರಿಧೆ ಭಿತರ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಜಾಗೃತೆಚೆಂ  ಕಿಟಾಳ್ ಪೆಟಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಖಂಡಿತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ.   ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಕಿಟಾಳಾರ್  ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ  ಥೊಡ್ಯಾ ಸ್ಟೋರಿಂನಿ ಆನಿ ಸ್ಪೆಶಲ್ ರಿಪೊರ್ಟಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗೊಂಡ್ಯಾಂಕ್ ವರ್ತಿ ತೃಪ್ತಿ ದಿಲ್ಯಾ. ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ತಿ ಆನಂದಾಗರ ಸ್ಟೋರಿ, ಆರ್ಚ್ ಭಿಸ್ಪಾನ್ ಅನುದಾನ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸ್ಟೋರಿ, ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸಿಜಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ವಾ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಎರಿಕ್ ಕೊರೆಯಾ ತಸಲ್ಯಾ ಮೆಸಿಯಾಚಿ ಸೌಹರ್ದ ನಗರಾಚಿ ಸ್ಟೋರಿ -  ಕಿಟಾಳಾಚ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂ ವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಏಕ್ ಜಾಗೃತಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಥೊಡಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ, ಜಾತೇ ಆಸಾ. ಕಿಟಾಳ್ ವಿಶುವಲ್ ಮೀಡಿಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಪ್ರೇತನಾಂ ಕಿಟಾಳ್ ಕೆಫೆ , ಕಿಟಾಳ್ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಆನಿ ಕಿಟಾಳ್ ಸಂದೇಶ್ ಹಿಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಬರಿಂಚ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ವಿಶುವಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಏಕ್ ನವೆಸಾಂವ್. ಆಮಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಚೆರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಆಸಾ.

ಆಜ್ , ಕಿಟಾಳ್ ಅನ್ಬೋಗಿ ತಶೆಂ ನವ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಏಕ್ ವೆದಿ ಜಾಲಾಂ. ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್,  ಡೊ. ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ ಸೊಜಾ ಪ್ರಭು, ಹೇಮಾಚಾರ್ಯ, ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ರೊನ್ ರೊಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ತಸಲ್ಯಾ ಅನ್ಬೋಗಿ ಲೇಕಕಾಂಚಿಂ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಅವಿನಾ ಮಿಯಾರ್, ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ತಸಲ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಆನಿ ತರ್ನ್ಯಾ ಲೇಕಕಾಂಚಿಂ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಅಂಕಣಾಂ ಆಸಾತ್. ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ ಎಫ್ ಡಿ ಸೊಜಾ, ಡೊಲ್ಫಿ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ, ಜೆ ವಿ ಕಾರ್ಲೊ, ಗ್ಲೇಡಿಸ್ ರೇಗೊ ತಸಲೆ ಮಾಲ್ಘಡೆ ಅನ್ಬೋಗಿ ಸಾಹಿತಿ ತವಳ್ ತವಳ್ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಬರಯ್ತೇ ಆಸಾತ್. ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ದೋಗ್ ತರ್ನೆ ಲೇಕಕ್ ಓಸ್ಕರ್ ಲುವಿಸ್ ಆನಿ ವಿನೋದ್ ಕೊಲಾಸೊ ಹಾಂಚಿಂ ಅಂಕಣಾಂ ಸುರು ಜಾತೆಲಿಂ.  ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್, ವಿಲ್ಸನ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ, ಮೆಲ್‌ಕ ಮಿಯಾರ್, ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್, ಜೊ ಸಿ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ , ಡ್ಯಾರೆಲ್ ಡಿಸೊಜಾ ವಾಮಂಜೂರ್, ಜೀವನ್ ಲೋಬೊ ತಸಲೆ  ತಸಲೆ ತರ್ನೆ ಶಾಥಿವಂತ್ ಬರವ್ಪಿ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಬರಯ್ತೇ ಆಸಾತ್. ಅಶೆಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಕಿಟಾಳ್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾಕೀ ದೊಡ್ತ್ಯಾ ವೆಗಾನ್ ವಾಡ್ಲಾಂ ಆನಿ ಅನ್ಬೋಗಿ ತಸೆಂ ತರ್ನ್ಯಾ ಲೇಕಕಾಂಕ್ ವೆದಿ ಜಾಲಾಂ.  

ವಿತೊರಿ, ಪಿಂಟೊ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಆನಿ ರಾಜ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಆಜ್ ಕಿಟಾಳಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತರ್ನ್ಯಾ ಆನಿ ನವ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಹಿಂಡ್‌ಚ್ ಆಸಾ. ಹಾಂವೆ ಹ್ಯಾ ಹಿಂಡಾಕ್ ಟೀಂ ಯಂಗಿಸ್ಥಾನ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ. ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್, ವಿಲ್ಸನ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ, ಮೆಲ್‌ಕಾ ಮಿಯಾರ್,  ಅವಿನಾ, ವಿಲ್ಮಾ, ಜೊ.ಸಿ, ಶರೊನ್ ಒಲಿವೆರಾ, ವಿನೋದ್ ಕೊಲಾಸೊ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್, ಜೀವನ್ , ಡ್ಯಾರೆಲ್, ಓಸ್ಕರ್ ಲುವಿಸ್ ಅಶೆಂ ನವ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾ ಲೇಕಕಾಂಚೊಂ ಹೊ ಪಂಗಡ್ ಆಸಾ. ಹಾಂತ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ , ಥೊಡೆ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬರವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ಟೀಮಾಚೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಶೇಸ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆನಿ ಭರ್ವಸೊ ಆಸಾ.   

ಅಕೆರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ , ಹಾಂವೆ ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಸಾ. ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ವೆಹಿಕಲ್. ವ್ಹಯ್ ಆಮಿ ಪತ್ರ್‌ಕಾರ್ ಫಕತ್ ವಾಹಕ್ ಮಾತ್. ವ್ಹಯ್ ಆಮಿ,  ರಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ಭಂವ್ತಾಂವ್, ಲೊಕಾಕ್ ಆಯ್ಕಾತಾಂವ್ ಆನಿ ಲೊಕಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮಾಂಡ್ಟಾಂವ್. Analysis, Awareness ಆನಿ Action -  ಹಿಂ ತೀನ್ Fourth Estate ಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಮ್ಹಣ್ಟಾತ್. ಪಯ್ಲಿಂ ದೋನ್ ಆಮಿ ಬೋವ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆನ್ ಕರುನ್ ಆಸಾಂವ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಆಮಿ ಎಂಜೊಯ್ ಕರುನ್ ಆಸಾಂವ್. ಉರ್ಲಿ Action ಚಿ ಗಜಾಲ್ ತೆಂ ಸಮಾಜಿಕ್ ವೆವಸ್ಥೆಂತ್ ಅಪಾಪಿಂ ಘಡುನ್ ಯೆತಾ ಆನಿ ಆಮಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಕಾಮಾಂನಿಮ್ತಿಂ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಚಾಲನ್ ಮೆಳ್ಟಾ.

 

ಪೂಣ್ ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತೀ ಜಾಲಾಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ - ಖರಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಆಸ್ಚೆ ಬರೆ ಮನಿಸ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಬೋವ್ ಉಣೆ ಆಸಾತ್.  ತಾಂಕಾ ವೆದಿರ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳಾನಾಂತ್ ಆನಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರಿ ದುಡ್ವಾಚ್ಯಾ ಬಳ್ ಆಸ್ಚೆ , ತಾಂಕಾ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸೊಡಿನಾಂತ್. ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಘಡ್ಟಾನಾಂಯ್ ಆಮಿ ಉಲಯ್ನಾಂವ್. ದಾಕ್ಶೆಣೆಕ್ ಪಡ್ಟಾಂವ್. ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಚಿ ಸಮಾಜ್ ಕುಸ್ಕತಾ.

ಹಾಂಗಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಾರ್ ಆಸ್ಚ್ನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ್ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನಾಚಿ ಕವಿತಾ  ಪಳೆಯಾ : 

ಕೃಷ್ಣಾ ದೆವಾ ಫುಂಕ್‌ರೆ ಮುರಲಿ
ಫುಲೊಂ ಅಸ್ಕತ್ ಥಾನಾಂ
ವಾಶ್ಯಾಂತ್ ಲೆಗುನ್ ವಾಳೊಂ ಗಾಣೆಂ
ಧಲೊಂ ದುಬ್ಳಿಂ ಮನಾಂ.

ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಸಾ , ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಪಿಡಾ ದಾಕ್ಶೆಣಿಚಿ. ಜೆ ದಿಸಾ ಆಮಿ ದಾಕ್ಶೆಣ್ ಸೊಡ್ಟಾಂವ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಖಾಸ್ ಮನ್ಶಾನೀ ಪರ್ಗಟ್ ಥರಾನ್ ಚೂಕ್ ಕರ್ತಾನಾ , ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಆಮಿ “ ಬಾಬಾ - ಅಳೆ ಹಿ ಚೂಕ್ , ತೂಂವೆ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್”  ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಶಿಕ್ತಾಂವ್ ತವಳ್ ಖಂಡಿತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಯೆತಾ.  ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್  ತಿ ಚೂಕ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತೊ ಕರಿನಾ, ತಾಚಿ ದೇಕ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ಹೆರ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ತಾತ್.  ( ಬೋವ್‌ಶಾ ಜೆ ಆರ್ ಲೋಬೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಲಾಶಿಂತ್ ಸೂಚ್ಯ್ ಥರಾನ್ ಹೆಂಚ್ ಮ್ಹಳೆಂ, ಜೆಂ ಹ್ಯಾ ಲೇಕನಾಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆರ್ ದಿಲಾಂ) 

 - ಎಚ್ಚೆಮ್

 

COMMENTS

Melwyn Mathias , Israel Apr 10, 2012
Dear Kittall, we wish you all the best for fist aniversary,you create a milestone to take our Konkani to newer heights.Thank you. We all expect more in Konkani from you.

ನಾನು ಮರೋಲ್ , ತೊಟ್ಟಾಮ್ Apr 03, 2012
ಖಂಯ್ಚೆಂತ್ ಪತ್ರಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಸಮಾಜೆಚೊ ತಾಳೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಲೊಕಾಕ್, ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ನಿತಳ್ ವಾಚ್ಪಾ ಸಂಗಿಂ ತಾಂಚೊ ತಾಳೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ನಿಷ್ಕಳಂಕ್ ಸೇವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಕೆದ್ನಾಂ ಏಕ್ ಪತ್ರಿಕ್ ಮಾದ್ಯಮ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಚಾರ್ ಶ್ರೀಮಂತಾಂಚ್ಯಾ ತಾಳಾಕ್ ನಾಚೊಂಕ್ ಆರಂಭ್ ಕರ್ತಾ ವಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಂಠಾಳೊ ಯೆತಾಸರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಾಹಿರಾತ್ ದಾರಾಂಕ್ ದುಂಪಾಯ್ತಾ ತೆದಾಳಾ ತೆಂ ಮಾಧ್ಯಮ್ ನೀಜ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಆಸ್ಥಿತ್ವ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತಾ. ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ "ಕಿಟಾಳ್" ಏಕ್ ಸಂತುಲಿತ್ ಸೇವಾ ಸಮಾಜೆಕ್ ದಿತೇ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಮುಖಾಮುಖಿಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಕಿಟಾಳ್ ದಾಕ್ಶೆನಾ. ಆನಿ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಸಮಾಜೆ ವಯ್ರ್ ಬರೊಚ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ರಾಕ್ಣೊ - ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದಿಯೆಸೆಜೆಚೆಂ ಪತ್ರ್ - ಹಾಂತು ಆಯಿಲ್ಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಏಕ್ ಬೊರೆಂ ಉದಾಹರಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್. ಖಂಯ್ಚಾಯ್ ಎಕಾ ಲಾಯಿಕಾನ್ ಕಿತ್ಲೆಂಯ್ ಉನ್ನತಿಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾರ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಖಬರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಮೊಜ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಂತ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಘರಾಂ ಧಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಎರಿಕ್ ಕೊರೆಯಾ ತಶೆಂಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸೌಹರ್ದ್ ನಗರಾಚಿ ವರ್ದಿ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಪಾನಾರ್ ವಿಸ್ತಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಆನಿ ಖುದ್ಧ್ ಸಂಪಾದಕಾನ್ ವಚೊನ್ ತಿ ಕೆಲ್ಯಾ - ತಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಏಕ್ ಮಹತ್ತರ್ ಬದ್ಲಾವಣ್. ಆನಿ ಹಿ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮುಖಾರ್ಸುನ್ ವೆತಾಲಿ ಮುಣೊನ್ ಭರ್ವಾಸ್ತಾಂ. ಥೊಡೆ ವಾಚ್ಪಿ ತೆದಾಳಾ ತೆದಾಳಾ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ಹಾಂವ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮಣಿಯಾರಾಂಚ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಬರಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್. ವಿರೋದ್ ಖಂಡಿತ್ ನಂಯ್. ಪುಣ್ ಏಕ್ ನಾಗರಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚೆ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ದವರುಂಕ್ ಜಾಯ್ - ಹಿ ಮ್ಹಜಿ ಆಭಿಪ್ರಾಯ್. ಆನಿ ಆಶೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಜ್

CYRIL CASTELINO , MUMBAI / MANGALORE Mar 10, 2012
not only one year..... tum jiyo hazaaaaro saal. yehi duva he meri... all the best....

William Kumar , Kinnigoli / Mumbai Feb 16, 2012
Dear HM, We wish you and your team for the anniversary of "Kittall" Thanks for the wonderful job you have done in konkani literature.Keep it up...!

G.W.Carlo , Hassan Feb 10, 2012
ಮೊಗಾಚಾ ಎಚ್ಚೆಮ್, ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಏಕ್ ವರ್ಸ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಇ-ಪತ್ರಿಕೊಧ್ಯಮಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ನವಿಂಸಾಂವಾ ತುಂವೆ ಕರ್ನ್ ದಾಕಾಯ್ಲ್ಯಾಂಯ್ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಹುನೊನಿ ಗಜಾಲಿಂಚಿ ಚರ್ಚಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಿಟಾಳ್ ವೆದಿ ಜಾಲಾಂ. ತುಜಿ ಉಮೆದ್ ಅಶಿಚ್ ಉರೊಂ. ಯುವ ಸಾಹಿತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ಜೊ.ಸಿ.ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್.