ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ ಹೆನ್ರಿ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಗಾಂವಾನ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ಚೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ಕಿಟಾಳ್ ತಶೆಂ ಆರ್ಸೊ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್. ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್(1999), ಕಯ್ದ್ಯಾಚೊ ಕವಿತಾ(2004), ಭಾಮುಣಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ(2006) - ತಾಚೆ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಕವಿತಾ ಜಮೆ. ದೆವಾಕ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾಡೊ(2002), ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್ (2016)   - ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಸಂಗ್ರಹ್.  ಕೊಂಕ್ಣೆ ಶಿವಾಯ್ ಕನ್ನಡ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸಾಂನೀಯ್ ತೋ ಬರಯ್ತಾ. 

Recent Archives

ಬೌ ಬೌ ಆನಿ ಡೌ ಡೌ - ಕನ್‌ಕ್ಲೂಷನ್

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್        2011-08-02 04:04:01
  |     |  ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಜಾಳಿ ಸುವಾತೆರ್ ಲಾಯಿಕ್ - ಕ್ಲೆರಿಕ್ ಸಂಬಂದಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ವಿಚಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲೆ ಆನಿ ಬರಿಚ್ ಚರ್ಚಾಯಿ  ಜಾಲಿ. ಚರ್ಚೆ ಮಧ್ಗಾತ್ ಆರ್ಚ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಸಯ್ತ್ ಯೇವ್ನ್ ಗೆಲೊ.


ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸಿಜಿಂತ್ ಲಾಯಿಕ್ - ಕ್ಲೆರಿಕ್ ಸಂಬಂದ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆ ಬರೆ ಕಾಂಯ್ ನಾಂತ್. ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಗಜಾಲಿಂಕೀ ಹಾಂಗಾ ಎಕಾಮೆಕಾ ಮಧೆಂ ವ್ಹಡ್ ಮನಸ್ತಾಪ್ ಉಬ್ಜತಾತ್, ಸಂಗಟನಾಂ ಕಿರ್ಲಾತಾತ್  ಆನಿ  ಅಂತರ್ ದಿಸಾಂದೀಸ್ ವಾಡೊನ್ ವೆತಾ ಶಿವಾಯ್ ಉಣೊ ಜಾಯ್ನಾ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ಜಾಲ್ಲೆ ವಾಂಟೆ ಬೋವ್ ಶಾ ಪಿಳ್ಗೆ ಪಿಳ್ಗೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಉರ್ತಿತ್ ಅಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಆಜ್, ಹೊ ಅಂತರ್ ಕಿತ್ತೂನ್ ಪಾವ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ - ಎಕಾಮೆಕಾಚೆರ್ ಚಿಕೊಲ್ ಉಡಂವ್ಚಿಂ ಹಾತ್ ಪತ್ರಾಂ ಸರ್ಕ್ಯೂಲೆಟ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್. ಎಕಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪತ್ರಾಕ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಅಧಿಕೃತ್ ಪತ್ರಾರ್ ಕುಟ್ಮಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ಹಿತಯ್ಶಿಂಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಜಾಯ್ರಾತಾಂಯ್ ದಿಲ್ಯಾಂತ್. ಹಾತ್ ಪತ್ರಾಂ ಕಶೀಂಯ್ ಅನಧಿಕೃತ್, ಪೂಣ್ ಪತ್ರ್ - ತೆಂ ದಿಯೆಸಿಜೆಚೆಂ ಅಧಿಕೃತ್. ಅಧಿಕೃತ್ ಪತ್ರಾರ್ ಕಿತೆಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾರೀ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ತಾ. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತು ಸಂಪಾದಕೀಯ್. ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಪತ್ರಾಚೊ ಪಾಟಿಚೊ ಖಣೊ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಪತ್ರಾಚೆಂ ಧೋರಣ್ ಸಯ್ತ್.


ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕ್ಲೆರಿಕ್ ಲಾಯಿಕಾಂ ಮಧೆಂ ಅಂತರ್ ಮನಸ್ತಾಪ್ ಆನಿ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಣಿ ವಾಡೊನ್ಂಚ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂಧಿಗ್ದ್ ಪರಿಗತೆಂತ್ ದಿಯೆಸಿಜಿಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾನ್ ಖಂಯ್ಚಿಗೀ ಏಕ್ ಬ್ರಿಟನಾಚಿ, ತೀಯೀ ವೆಪಾರಿ ವಿಮ್ಯಾ ಕಂಪ್ಣೆನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಜಮವ್ಣಿ ( ಸಮೀಕ್ಶಾ ನ್ಹಯ್ )  ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರುನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಿ ಜೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಸುಣ್ಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ದಿವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಅಲ್ಶೇಶಿಯನ್, ಘೊವಾಕ್ ಡೊಬರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಜೊಡ್ಯಾಕ್ ಬೌ ಬೌ! ಹಾಂಗಾಸರ್  - ಬ್ರಿಟನಾಚಿ ಏಕ್ ವೆಪಾರಿ ’ಸರ್ವೆ’ ಆಸಾ ತಶಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ತಿ ಹಾಂಗಾ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್  apply  ಕರ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ವಾಜ್ಬಿ? ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತುಯ್ ಕಾಜಾರಿ ಜೊಡ್ಯಾಂಚಿ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ರಿಲೇಶಪ್ಪಾಂತ್ ಜಿಯೆತೆಲ್ಯಾಂಚೀಯ್? ಪವಿತ್ ಸಭಾ ಕಿತೆಂ ಲಿವ್ ಇನ್ ರಿಲೇಶನ್ ಶಿಪ್ಪಾಕ್ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿತಾ ಆನಿ ಕಾಜಾರಿ ಜೊಡ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಮಾಸಮ್ ಲೆಕ್ತಾ? ಸಂಸಾರಿ ಜಿಣ್ಯೆಚೊ ಸಾಸ್ವಾ ತೆದೊ ಸಮಸ್ಸೊ ಘೆವ್ನ್ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ದಿಂವ್ಚೆ ತಿತ್ಲಿಂ ಕಿತೆಂ ಆಮ್ಚಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂ ಭಿಗಡ್ಲ್ಯಾಂತ್? ಆಜ್ ಕಿತ್ಲೆಶಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ  ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಪಾದ್ರಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಂಬಂದ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಖಾತಿರ್ ಝಗ್ಡಿಂ ಚಲ್ತೇ ನಾಂತ್? ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂಕೀ ಕಾಂಯ್ ಉಣೆ affair ಆಸಾತ್? - ಹಿಂ ಆನಿ ಜಾಯ್ತಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಉಭಿಂ ಜಾತಾತ್.


ಆಜ್ ಸಮಸ್ಸೆ ನಾತುಲ್ಲೆಂ ಘರ್ ಕೊಣಾಚೆಂ ಆಸಾ? ಪೊರ್ಚ್ಯಾ ಚಾ ಕಾಫಿ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮಾವ್ನಾಂತ್ ಘರ್ಶಣ್ ನಾ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಹ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿನ್ ಎಕಾಚ್ ಉತ್ರಾನ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ  ಬಾರಿಕಾಯೆನ್ ಸಮಾಜೆಚೆಂ ಸೂಕ್ಶಿಮ್ ಸುತ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲೆಂ ನ್ಹಯ್ ಗೀ? ಸಮಸ್ಸೆ ಆಸುಲ್ಲೆ ಫರಾ ಕೋಣ್ ಸುಣೆಂ ಜಾಯ್ನಾ.


ಜರಿ ತರೀ ಹೆ ವಿಚಾರ್ ಏಕ್ ವಿಡಂಬನ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಪತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ತರ್, ಕಾಂಯ್ ನ್ಹಯ್. ಪೂಣ್ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತೆಂ ತ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚೆಂ ಧೋರಣ್ ಆನಿ ಹಾಂಗಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆಂಚ್ ಧೋರಣ್ ಜಾತಾ. ಪರೋಕ್ಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಕ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಸಾಯ್ಬ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ಜಾತಾ.


ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ - ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ಲಾಂ ಅನಧಿಕೃತ್ ಆನಿ ಪತ್ರ್ ಅಧಿಕೃತ್. ಪತ್ರಾಂತ್ ಛಾಪೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ರೆಕೊರ್ಡ್. ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಇತ್ಲೆಂಚ್ -  ಲಾಯಿಕ್ ಕ್ಲೆರಿಕ್ ಸಂಬಂದ್  ಬಿಗ್ಡಲ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸೂಕ್ಶ್ಮ್ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ಸಡಿಲ್ ಸಂಪಾದಕೀಯಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸುಲ್ಲಿಗೀ? ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ತೋ ಏಕ್ ಫೊಕಣಾಂ ಕರ್ಚೊ ಜಾಗೊ ಗೀ ? ಹ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಡಿಳ್ ಸಂಪಾದಕೀಯಾನ್ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಚ್ಯಾ ಶೆವೊಟಾಚೆರ್ ಚ್  ಸವಾಲಾಂ ಉಬಿಂ ಕೆಲಿಂ. 


ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಪರ್ಕಿ ಚಿಂತಪ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚರ್ಚಾ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂತ್ ರೇಮಂಡ್ ಹಲ್ ಥಾವ್ನ್ ಬರ್ನಾಡ್ ಶೋ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪರ್ಕಿ ಚಿಂತಪ್ ಆಸಾ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಕನ್ನಡ ಕವಿ ದುಂಡಿರಾಜಾಚೆಂ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಸಾ. ಹೆಂ ವಾಚ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚೆಂ ಕನ್ನಡ ವಾಚಪ್ ಸಯ್ತ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಉತಳ್ ಆಸಾ ಗಮ್ತಾ.  ದುಂಡಿರಾಜಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ತಾನಾ ದಾಂಪತ್ಯ ಕವಿ ಡೊ.ಕೆ ಎಸ್ ನ ಚಿ ಏಕ್ ವೋಳ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ ತರ್? ವಾ ಬೇಂದ್ರೆ, ಕುವೆಂಪುಚಿ ಏಕ್ ವೋಳ್? ಘೊವಾ ಬಾಯ್ಲೆ ಮದ್ಲ್ಯಾ ಝಗ್ಡ್ಯಾಕ್ ಠಕ್ಕೆವಾರ್ ಕಾರಣಾಂ ದಿತಾನಾ  ಘರ್ ಮೆಳೆಂ, ವ್ಹಾಣೊ ಮೆಳ್ಯೊ ಆನಿ ಲಂಯ್ಗಿಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಲೇಕಾಂ ದಿಲ್ಯಾಂತ್, ಕೋಣ್ ಶಾಣೊ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಬರೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಲೇಕ್ ದೀತ್ ತರ್? ಹೆಂ ಖಂಯ್ ವಚೊನ್ ರಾವತ್? ಫಾಲ್ಯಾಂ ಆನಿ ಕೋಣ್ ದೇಡ್ ಶಾಣೊ ಚಡ್ affair ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂಕ್ ಚ್ ’ಡೌ ಡೌ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರತ್ ತರ್ ?


ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ - ಹೆಂ ಸಡಿಳ್ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡಾ.


ಹೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಜಮಂವ್ಕ್ ಹಾಂವೆ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಸಂಪಾದಕಾಂಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕೆಲೊ. ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ತ್ಯಾ ಬರ್ಪಾ ವಿಶಿಂ ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಸಮಾದಾನ್ ಉಚಾರ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಬರ್ಪಿಂ ದೀಂವ್ಕ್ ರಜಾ ಮಾಗ್ಲಿ. ದಯಾಕರೂನ್ ಆಮ್ಚೆ ಬಾಂದ್ಪಾಸ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಮ್ಹಣಾಲೆ. ಸೆವಕಾಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ಹಾಂವೆ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರೀ ತೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಒರ್ಡರಾಚೆಂ ಧೋರಣ್ ಜಾತಾ. ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ,ಹಾಂವೆ ಆತ್ತಾಂ ಹುದ್ದೊ ಘೆತ್ಲಾ ಮಾತ್ ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕೀ ಲ್ಹಾನ್. ಆಮ್ಚಿ ಮಾಯ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚಿ ಜಾಪ್ ಚ್ ನಾ.


ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವೆ - ಸಿ ಒ ಡಿ ಪಿ ಚ್ಯಾ ಒನಿಲ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕೆಲೊ. ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ - "ಎಚ್ಚೆಮ್ ತ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಬರ್ಪಾಕ್ ಮ್ಹಜೊ ಸಹಮತ್ ನಾ ಆನಿ ತೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಸಂಪದಕಾಕಡೆ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉಲಯ್ಲಾಂ. ತಾಕಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ" ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ರಾಕ್ಣೊಚೊ ಆದ್ಲೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಆನಿ ಆತಾಂ ಜೆಪ್ಪು  ಸಾಂ. ಜುಜೆ ಕೊಲೆಜಿಚೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಫಾ. ಎರಿಕ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಹಾಂಕಾ ಮೆಳ್ಳೊಂ. ತೊ ಖಡಾಖಡ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ - "ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ  ಸಂಪಾದಕೀಯಾಕ್ ತಾಚಿಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಘನತಾ ಆಸಾ ಆನಿ ತೊ ಕೊಮೆಡಿ ಕರ್ಚೊ ಜಾಗೊ ನ್ಹಯ್. ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಬರಯ್ತಾನಾ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹಾಂ ಸಾಂಡಿಜೆ ಆನಿ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆ ತಾಚ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಜಿಣ್ಯೆಚೆ ಪಾತಿಯೆಣ್ಯಾಂನಿ ಸಂಪಾದಕೀಯಾಚೆರ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲಿನಾತ್ಲೆಪರಿಂ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಬಾಳಿಜೆ. ಹೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಕಶ್ಟ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ. ಖಾಸ್ಗಿ ದುಕಿ, ನಾ ಸಮಾದನಾಂ, ಅತೃಪ್ತ್ಯೊ ಫಕತ್ ಕಾಣಿ ಕವಿತಾ ತಸಲ್ಯಾ ಸೃಜನ್ ಶೀಳ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಮಾತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲಿಜೆ."  ತೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಫಾ. ಜೆ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾಕ್ ಮೆಳ್ಳೊಂ. ತೆ ಮ್ಹಣಾಲೆ - " ಎಚ್ಚೆಮ್ ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕಾ ಕಡೆ ಫಕತ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕೀಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತೀ ಉಲಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ಥೊಡಿಂ ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ bad taste ಚೆರ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಸಂಪಾದಕಾಕ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ತೊ  ತಾಚಿಂಚ್ arguments ಮುಕಾರ್ ದವರ್ತಾ. ಆತಾಂ, ಎಕಾ ಕಾಜಾರಿ ಜೊಡ್ಯಾಕ್ ತಾಂಚೆಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಸಮಸ್ಸೆ ಆಸ್ತಾತ್ .ತೆ ಉಣೆ ಕರುಂಕ್ ಆಮಿ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ಅಶೆಂ ವಾರ್ಯಾಕ್ ಧರ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್. ಹೆಂ ಬರಪ್ ತೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡಿತ್ ವಾ ನಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಪೂಣ್ ತೆಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಆಸುಲ್ಲೆಂ. ತೆ ವಿಶಿಂ ಮ್ಹಾಕಾಯೀ  ಬೆಜಾರಾಯ್ ಆಸಾ."


ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಸೆಮಿನರಿಂತ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿರ್ವಾಂಚ್ಯಾ  ಫಾ. ಸ್ಟೇಫನಾಕ್ ಮೆಳ್ಳೊಂ. ಆಪ್ಲೆಂ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ್ ಚಿಂತಪ್ ಆನಿ ಸಾದೆಂಪಣಾ ಖಾತಿರ್ ಹೊ ತರ್ನೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಆನಿ  ಸೆಮಿನರಿಂತ್ಲೊ ಪ್ರಾದ್ಯಾಪಕ್ ಫಾ. ಕ್ಲಿಫ್ಫಿ ಹಾಂಚೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಭಿಮಾನ್. ಫಾ. ಸ್ಟೇಫನ್ ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂತ್ ಅಸಲೆ ಸಡಿಳ್ ವಿಚಾರ್ ಬರಂವ್ನ್ ನಜೊ ಆಸುಲ್ಲೆ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ತಾಣೆಂ ಬರಯ್ತಾನಾ ಹ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಗಜಾಲಿ ಚಿಂತೂಕ್ ನಾತುಲ್ಲೆ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ.


ಮಾಗಿರ್ ಹಾಂವೆಂ, ದಿಯೆಸಿಜಿಚೆಂ ಬೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಲಾಯಿಕ್ ಸಂಗಟನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ವೊಲ್ಟರ್ ಸಿರಿಲ್ ಪಿಂಟೊಕ್ ಫೊನ್ ಕೆಲೆಂ. ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ "ಎಚ್ಚೆಮ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂ ಕರೂಂಕೀ ಜಾಯ್ನಾ" ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ "ಪತ್ರ್ ಬರಯ್ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡ್ ನ್ಹಯ್ at least ಏಕ್ ಸಂಪಾದಕಾಕ್ ಫೊನ್ ಕರ್ನ್ ಸಾಂಗ್ ಸಾಯ್ಭಾ" ಮ್ಹಳೆಂ. ಎದೊಳ್ಚ್ಯಾಕ್ ಖಬರ್ ನಾ. ಪೂಣ್ ಅಸಲೆ  ಮ್ಹನಿಸ್ defend ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಲಾಂಬ್ ದೀಗ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಬರಯ್ತಾತ್. ಕಿತೆಂಯ್ ಆಸೊಂ ಗ್ರೆಗರಿ ಪತ್ರಾವೋ ಗಜಾಲಿಂತ್ ತಾಣೆ ಘೆತುಲ್ಲ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾಚೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚೆರ್ ವಿಶೇಸ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಆಸಾ. ವೊಲ್ಟಿ ತಸಲೆ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಂವೇದನ್ ಆಸ್ಚೆ ಮುಕೆಲಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್.


ಫಾ. ಎರಿಕಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗುಲ್ಲಿ - ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಕಾ ಆನಿ ಸಂಪಾದಕಾಕ್ ಬಸೊನ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಉಲವ್ನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ನಜೊ. ಫಾ. ಎರಿಕಾನ್ ಸಾಂಗಾನಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತೊ ಇರಾದೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸುಲ್ಲೋಚ್. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ತಾಕಾ ಭೆಟೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾತ್ ನಿಸ್ರೊನ್ ಪಡೊನ್ ಪಾಂಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಬಾಂದುನ್ ನಿದೊನ್ ಆಸುಲ್ಲೆ.


ಫಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾಕ್ ಜಿಣ್ಯೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತಾಚೆಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ್ ಆಸಾತ್. ತಾಚೆಂ ವ್ಹಡ್ಪಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೊ ಕೆದಾಳಾಯೀ ಆಪ್ಣಾಚೆಂಚ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮ್ಹಣಾನಾ ಆನಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಬೇದ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮನಾನ್ ಮಾನುನ್ ಘೆತಾ. ತಾಚ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಂಕ್ ಆಕ್ಶೇಪ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಥೊಡ್ಯಾ ಮ್ಹಾನ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂ ಪರಿಂ ಮುಕಾರ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತೋಂಡ್ ಕಾಳೆಂ ಕರ್ನ್ ಹಲೋ ಮ್ಹಣಾನಾಸ್ತಾನಾ ವಚಾನಾ.


ಹಾಂವೆ ಬೌ ಬೌ ಸಂಪಾದಕೀಯಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ತಾನಾ ಪರ್ಕಿ ’ಸಮೀಕ್ಶಾ’ ಹಾಂಗಾ apply ಕರ್ನ್ ಬರಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಆಸ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಯೀ ತೊ ಒಪ್ಲೊ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಹಾಂವೆ ’ಲಾಯಿಕ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ್ ಚ್ ಕಾಡುಂಕ್ ನಾ. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆ ಯಾಜಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್ ದೆಕುನ್ ಕಾಜಾರಿ ಜೊಡೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಲಾಯಿಕ್ ಚ್  ಮ್ಹಣ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನಿ  ಅರ್ಥ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಚೂಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಆಸ್ಚಿ ನಾ.


ಜಿ ಜಾಗೃತಿ ಕಿಟಾಳಾನ್ ಉಟಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ ತಿ ಉಟಯ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಫುಡಾರಾಂತ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾರ್ ಬರಿಂ ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಟೆಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಭರ್ವಸ್ಯಾಂ. 


ಪೂಣ್ ಹಾಂಗಾ ಏಕ್ ದೋನ್ ಗಜಾಲಿ ಸಾಂಗಾಜೆಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ -  ಏಕ್, ಖಂಯ್ ಗೀ ಥೊಡೆ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳೆ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಖಂಡಿತ್ ಪಾಡ್ ನ್ಹಯ್. ತಶೆಂಚ್ ಏಕ್ ದೋನ್ ಜೊಡಿಂ ಸುಣ್ಯಾ ಪಾಸ್ಟ್  ಝಗಡ್ನ್ ಪಡ್ಟಾತ್  ಮ್ಹಣ್ ಸಗ್ಳಿಂ ಕಾಜಾರಿಂ ಜೊಡಿಂ ಸುಣಿಂಯೀ  ನ್ಹಯ್. ದೋನ್, ವಿಶಾಲ್ ಮನೋಬಾವಾಚೆ ಆನಿ ವೆಗ್ಯಾನಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಕಿತ್ಲೆ ಆಸಾತ್ ಗೀ ತಾಂಚ್ಯಾ ವರ್ನ್ ಚಡ್ ಸ್ವಾರ್ಥಿ, ಕುಡ್ಡೆ ಲಾಯಿಕ್ ಆಸಾತ್. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂಕ್ ಪೊಕೆಟ್ ಕರ್ನ್ ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ತಿತ್ಲೊ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡ್ಟಾತ್ ಮಾಗಿರ್ ತಾಂಕಾಂಚ್ ಬೌ ಬೌ ಕರ್ತಾತ್. ತೇಂಯೀ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಫಕತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ನಾತ್ವಾಕ್ ತಾಣಿ ಸಾಂಗುಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪಯ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್ ದಿಲೊನಾ , ತಾಂಚ್ಯಾ ಗುರ್ವಾರ್ ಧುವೆಚೆಂ ರೆಸ್ಪೆರ್ ಕೆಲೆಂ ನಾ ವಾ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಶ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ ನಾ - ಮ್ಹಣ್. ಫಕತ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರಣಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಂಕಾ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಪವಿತ್ ಸಭೆ ಕಡೆ ರಾಗ್. ಹೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ವಿಕೋಪಾಕ್ ಗೆಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂಕ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾಂನಿ ಯೆಟುನ್ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಘಾಲ್ಲೆ - ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯೀ ಸಮಾಜಿಕ್ ವಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರಿನಾಂತ್. ಹೀಚ್  ಗತ್ ಪಾದ್ರಿಂಕ್ ಡಿಫೆಂಡ್ ಕರ್ನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೀಯ್! ತೇಯಿ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯೀ ಗಜಾಲಿಕ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರಿನಾಂತ್. 

 

ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ಮಾತ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಆಸಾ - ಜಶೆಂ ಪಾದ್ರಿಂಕ್ ಡಿಫೆಂಡ್ ಕರ್ಚಿ ಫವ್ಜ್ ಪಾದ್ರಿಂಚೆಂ ಪಯ್ಶೆ ಪಿಳುಂಕ್ ನಾಟಕ್ ಕರ್ತಾ, ತಶೆಂಚ್  ಪಾದ್ರಿಂಕ್ ಎಟ್ಯಾಕ್ ಕರ್ಚಿ ಫವ್ಜ್ ಯೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫಾಯ್ದ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಚ್  ದುಡು ಉಡವ್ನ್ ಮುಕೆಲಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಟೆಲ್ಯಾಂ  ಖಾತಿರ್ ತೆಂ ಕರ್ತಾ. ಪಾದ್ರಿಂಕ್ ಡಿಫೆಂಡ್ ಕರ್ತೆಲೆ ಕೊಣೀ ಎಕ್ಸುರೆ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ನಿವೃತ್ತ್ ಯಾಜಕಾಂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ವಚಾನಾಂತ್ ಆನಿ ಎಟ್ಯಾಕ್ ಕರ್ತೆಲೆ ಕೊಣೀ ಅಧಿಕಾರಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿನ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾಂಕ್ ಧಮ್ಕಿತಾನಾ ವಿಚಾರುಂಕ್ ವಚಾನಾಂತ್. ಹೊ ಖರೊ ವಿಪರ್ಯಾಸ್. 


ಹ್ಯಾ ಅಂಕ್ಯಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂ ವಿಶಿಂ  ಮಾಲ್ಘಡೊ ಬರವ್ಪಿ ಎಮ್ ಪಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಂಚೆಂ ಲೇಕನ್ ಆಸಾ. ಕಿಟಾಳಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಲಾಯಿಕ್ ಕ್ಲೆರಿಕಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಲಿಂ  ಬರ್ಪಾಂ ಆನಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಂ ಬರಪ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ ತಾಣಿ ಲೆಕಾಕ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಮಧ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿಂಚ್ಚೆಂ ತರ್ಕ್ ಮಾಂಡ್ಲಾಂ.


ದಾನ್ ಅನುದಾನ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತರ್ಕಾಕ್ ಎದೊಳ್ ಚ್ ಆರ್ಚ್ ಬಿಸ್ಪಾಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಫಾ. ಫಾವುಸ್ತಿನ್ ಲೋಬೊ ಹಾಣಿ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಯಾ.


ಹಿ ಚರ್ಚಾ ಹ್ಯಾ ಬರ್ಪಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಂಪಯ್ತಾಂವ್. ಚರ್ಚೆಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತುಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಧನ್ಯವಾದ್.

- ಎಚ್ಚೆಮ್

 

COMMENTS

Anthony Cyril Sequeira , Kateel / Ahemdabad. Aug 31, 2011
Dear H.M. wish you a warm and happy B day and many returns of the day.Wish you good luck and success in your noble service of spreading awareness which you are doing for the society.