ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ ಹೆನ್ರಿ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಗಾಂವಾನ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ಚೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ಕಿಟಾಳ್ ತಶೆಂ ಆರ್ಸೊ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್. ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್(1999), ಕಯ್ದ್ಯಾಚೊ ಕವಿತಾ(2004), ಭಾಮುಣಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ(2006) - ತಾಚೆ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಕವಿತಾ ಜಮೆ. ದೆವಾಕ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾಡೊ(2002), ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್ (2016)   - ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಸಂಗ್ರಹ್.  ಕೊಂಕ್ಣೆ ಶಿವಾಯ್ ಕನ್ನಡ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸಾಂನೀಯ್ ತೋ ಬರಯ್ತಾ. 

Recent Archives

ಪೆರ್ನಾಲ್ ಥಾವ್ನ್ ಕೆಂಜಾರ್ - ಉಡಾಸಾಂಚೊ ಪುರ್ಶಾ

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್        2011-05-21 01:10:34
  |     |  ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಆತಾಂಯೀ ಜಿವೆಂಚ್ ಆಸಾ. ಹಾಂವ್ ಪೆರ್ನಾಲ್ಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿಕ್ತಾನಾ ಸದಾಂ ಸಾಂಜೆರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಗೇಮ್ಸ್ ಪಿರಿಯೆಡ್ ಆಸ್ತಾಲಿ. ಸಾಧಾರ್ಣ್ ಚಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಡೆ ಚಾರ್ ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್, ಕಾಂಯ್ ಅರ್ಧೆಂ ವೊರ್. ಆಮ್ಚಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ವಿಂಗಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಟಿಚೆರ್ ನಾತುಲ್ಲೆವರ್ವಿಂ ಕೋಣ್ ತರೀ ಏಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಮ್ಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಯ್ದಾನಾಕ್ ಯೆತಾಲೊ. ಚಡ್ ಕರುನ್ ಶೇಖರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಾ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾತ್ವೆಂತ್ ಕನ್ನಡ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೊ ನಾರಾಯಣ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ್ ಮಯ್ದಾನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಹಾಂವೆ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ ಉಣೆಂ. ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ದೊಗಾಂಯಿ ಮೇಸ್ತ್ರಿಂನಿ ಪ್ಯಾಂಟ್-ಶರ್ಟ್ ನೆಸ್ ಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಹೆ ತೆಗೀ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಾವ್ಸಾಂತೀ ಲಾಂಬ್ ರುಕಾಡಾಚ್ಯಾ ದಾಂಡ್ಯಾಚಿ ಸತ್ರಿ ಘೆವ್ನ್ ತವಳ್ ಭರೊನ್ ವ್ಹಾಳ್ಚಿ ಸೂಡಾಚಿ ನಂಯ್ ದೋಣಿರ್ ಉತ್ರೊನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಯೆತಾಲೆ. ತವಳ್ ನಂಯ್ಕ್ ಸಾಂಕೊವ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ನಾತ್ಲೊ ಆನಿ ಬರೊ ಪಾವ್ಸ್ ಯೇವ್ನ್ ನಂಯ್ತ್ ಆವ್ರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಧೆಂಚ್ ಹೆಡ್ ಟಿಚೆರ್ ಆರನೇ ಎ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಯೆವ್ನ್ ಲೋಂಗ್ ಬೆಲ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲಿ. ಹಾಕಾಯೀ ಏಕ್ ಕಾರಣ್ ಆಸಾ, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೊರಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಘಡ್ಯಾಳ್ ಆಸುಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ ಸವ್ಯಾ ಎ ಕ್ಲಾಶಿಂತ್ ಮಾತ್ರ್. ದೆಕುನ್ ಬೆಲ್ ಹ್ಯಾ ಕ್ಲಾಶಿಚ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್. ಹಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟೇಜಿಚ್ಯಾ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಆನಿ  ಟೀಚರ್ಸ್ ರುಮಾಚ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆಕ್  ಪಯ್ಲೆಂ ಮೆಳ್ಟಾಲಿ. ದೆಕುನ್ ಎಚ್ಚೆಮಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸಲೀಸ್. ತವಳ್ ಲೊಂಕ್ಡಾಚ್ಯಾ ತೊಂದ್ರಾಚ್ಯಾ ಧಾಂಕ್ಣ್ಯಾಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಬೆಲ್ ಆನಿ ತೆಂ ಮಾರುಂಕ್ ಲೊಂಕ್ಡಾಚೊ ರೊಡ್. ತೊ ಲೊಂಕ್ಡಾಚೆಂ ರೊಡ್ ಮಾತ್ರ್ ಬೆಲ್ ಮಾರ್ತೆಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ದೊರಗ್ ಹಾತಾಂನಿ ಘಾಸುನ್ ವಚೊನ್ ಅಶೆಂ ಉಜಳ್ಟಾಲೆಂಗೀ ಜಶೆಂ ಲೊಂಕ್ಡಾಚೊ ರೊಡ್ ಲೊಂಕ್ಡಾಚೊ ನ್ಹಂಯ್, ಸ್ಟೇನ್ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲಾಚೊ. ಹಾತ್ ದೊರಗ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತವಳ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಸಾಗೊಳಿ ಆಸ್ಲಿ ಆನಿ ಗಾದ್ಯಾ ತೊಟಾಂನಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾಯಿ ನಾಜೂಕ್ ಹಾತಾಂನಿ ದಾಡ್ಡಾಂ ಜಾತಾಲಿಂ. ಬೆಲ್ ಮಾರುಂಕ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಮಧೆಂ ಲಡಾಯ್. ಸವ್ಯಾ ಎ ಕ್ಲಾಶಿಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಬೆಲ್ ಮಾರುಂಕ್ ಮೆಳ್ಟಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಂಚ್ವೆ ಕ್ಲಾಶಿಂತ್ ಡಿವಿಶನ್ ಚ್ ಬದ್ಲಿ ಕರುಂಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಆಸುಲ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ರಾಕ್ಸಾ ಕಾಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಬೆಲ್ಲಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಯಿ ತಸೊಚ್. ಹಾಂವ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವಚಾನಾಸ್ತಾನಾ ಘರಾ ತಾಪಾನ್ ನಿದ್ಲ್ಯಾರೀ ಲೊಂಗ್ ಬೆಲ್ಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಿದೆಂತೀ ಉಡೊನ್ ಪಡಾಶೆಂ ಕರ್ತಾಲೆಂ. ಸಕಾಳಿಂ ಜೊ  ಭುರ್ಗೊ ವೆಗಿಂ ಕ್ಲಾಶಿಕ್ ಯೆತಾ ತಾಕಾ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಘಡಿಯಾಳಾಕ್ ಚಾವಿ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್. ಪೂಣ್ ಚಾವಿ ಮಾತ್ರ್ ಟಿಚೆರ್ಸ್ ರುಮಾಂತ್ ಆಸ್ತಾಲಿ ಆನಿ ಜೊ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಯೆತಾ ತೊ ಚಾವಿ ಹಾಡ್ನ್ ಸವ್ಯಾ ಎ ಕ್ಲಾಶಿಕ್ ಯೆತಾಲೊ. ಘಡಿಯಾಳಾಕ್ ಚಾವಿ ಮಾತ್ರ್ ಆಮ್ಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಕೋಣ್ ತರೀ ಎಕ್ಲೊ ಮೆಜಾರ್ ಚಡೊನ್ ದಿತಾಲೊ. ಪಯ್ಲೆಂ ಬೆಲ್, ಸ್ಟಡಿ ಬೆಲ್ಲ್ ಆನಿ ವೆಗ್ಗಿಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮನಾಂತ್ ಚ್ ವಾಚುಂಕ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಸೆಂಬ್ಲಿ. ಅಸಲೆಂಚ್ ಸ್ಟಡಿ ಬೆಲ್ಲ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂಯಿ ಆಸ್ತಾಲೆಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಸ್ಟಡಿ ಪಿರಿಯಡಾಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಡಿಸ್, ವಿನ್ನಿ, ಅನಿತಾ, ಜೆಸಿಂತಾ ತಸಲಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರ್ ಜಾವ್ನ್ ರುಕಾಡಾಚೊ ಅಡಿಕೋಲ್ ಘೆವ್ನ್ ಕ್ಲಾಶಿ ಕ್ಲಾಶಿಕ್ ಯೆತಾಲಿಂ ಆನಿ ಹಲ್ಲು-ಉಗುರು ಮ್ಹಣ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಕರ್ತಾಲಿಂ-ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಲಾಶಿ ಥಾವ್ನ್ ಸಾತ್ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಶಿ ಪರ್ಯಾಂತ್. ಹಾತಾಂನಿ ನಾಕ್ಶೊ ಲಾಂಬ್ ಆಸ್ಯಾರ್ ಅಡಿಕೋಲಾಂತ್ ಬೊಟಾಂಕ್ ಮಾರ್. ತವಳ್ ಹ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಚೊಂ ಆಮ್ಕಾಂ ವಿಪ್ರೀತ್ ರಾಗ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಮಿ ಹಾಂಕಾ ಶೂರ್ಪನಖಿ ಮ್ಹಣ್ಟೆಲ್ಯಾಂವ್. ಆತಾಂ ತರ್ ಹ್ಯಾ ಫುಲಾ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂನಿ ಅಡಿಕೊಲಾಂನಿ ಮಾರ್ಲ್ಯಾರೀ ಗುಲೊಬಾಚ್ಯಾ ಪಾಕ್ಳೆನ್ ಮಾರ್ ಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಜಾತೆಂ. ಆನಿ ಜಾಯ್ತೆ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಕ್ಶೆ ವಾಡವ್ನ್ ಯೆತೆ ಕೊಣ್ಣಾ. ದಾಂತ್ ಘಾಶಿನಾತ್ಲ್ಯಾಂಕ್  ಮಾತ್ರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಟ್ಯಾರ್ ತಾಣಿಂಚ್ ಉದಕ್ ವೋಡ್ನ್ ಕಾಜುಚ್ಯಾ ವಾ ಬೆಣ್ಶಿಚ್ಯಾ ಖೊಲ್ಯಾಂನಿ ಪಬ್ಲಿಕಾರ್ ದಾಂತ್ ಘಾಶ್ಚಿ ಶಿಕ್ಶಾ. ಆನಿ ಜರಿ ಹ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂನಿ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರಿನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸನ್ವಾರಾ ಸ್ಟೇಜಿರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಾಂತ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಿಚೆರ್ ಆರೋಪ್ ಆನಿ ಸವಾಲಾಂ - ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತೆ ಥಾವ್ನ್. ತಿಂ ತರೀ ಭಿರ್ಮತ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತೆಲಿಂ? ಆತಾಂ ಹಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶಾರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ರಾಯ್ ಕುಂವರಾ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸುಖಾನ್ ಆಸಾತ್ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಖಬರ್ ನಾ.

 

ಬೋವ್ ಶಾ ವಿತೊರಿನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಟಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಬರಪ್ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ತ್ಯಾಚ್ ಪ್ರೇರಣಾನ್ ಮೆಲ್ಕಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ  ಗಂಗಾ ಟಿಚೆರಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಬರಯ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಮೆಲ್ಕಾಚ್ಯಾ ಗಂಗಾ ಟಿಚೆರಿಚಿಕ್ ವಾಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯೊ ಆನಿ ಫೊನಾಂ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಹೊಚ್ ಏಕ್ "ಉಡಾಸಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್" ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಪ್ರಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡೊನ್ ವೆತಾಗಾಯ್ ಅಶೆಂ ದಿಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ. ಆತಾಂ ವಿತೊರಿಚೆಂ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾದ್ಯಾ  ಗಜಾಲಿಂ ಭಂವ್ತಿಂಚೆಂ ಅಂಕಣ್ "ಇಲ್ಲೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲೆಂ " ರಾಕ್ಣ್ಯಾರ್ ವಾಳೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲಾಂ. ಛಾಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಕ್ ತುಲನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕಿಟಾಳ್ ತಸಲ್ಯಾ ಇ ಪತ್ರಾಕ್ ವಿನ್ಯಾಸಾಚ್ಯೊ ಮಿತಿ ಚಡ್. ಆಮ್ಕಾಂ  ಜಾಯ್ ತಶೆಂ ಅಂಕಣಾಂಚಿಂ ಶಿರೋನಾಂವಾಂ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ದೆಕುನ್ಂಚ್ ಮೆಲ್ಕಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಕಡಂವ್ಚೆಂ ಬರಪ್ ಯೀ ವಿನೋದ್ ನಾಂವಾ ಪಂದಾ ಘಾಲಿಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ಹಿ ಏಕ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಗಜಾಲ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮೆಲ್ಕಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಕ್ ಕಿಟಾಳಾನ್ ಕೆದಿಂಕ್ ಚ್ ಏಕ್ ವಿನೋದ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ ಲ್ಲೆಂ  ನಾ.  ಕಿಟಾಳ್ ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮೇಯ್ಲಾಂ ದಾಡ್ಟಾಂನಾಂಯಿ ಉಡಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಶಿರೋನಾಂವಾಖಾಲ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಧರುನ್ ಹ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಬರಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಚಿ ಸಂತತ್ ವಾಡೊನ್ ವೆಚಿ ಪಳಯ್ತಾನಾ, ವಿನೋದಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಉಡಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ಂಚ್ ಏಕ್ ಅಂಕಣ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ ತರೀ ಬರೆಂಚ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಜಾಯ್ತ್ ಅಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಅಂಕಣಾಕ್ ಯಾದೋಂ ಕಿ ಬಾರಾತ್  ಮ್ಹಣ್ ಚ್ ನಾಂವ್ ದಿಲ್ಯಾರೀ - ಆಪುರ್ಬಾಯ್ ದಿಸತ್ ಅಶೆಂ ಯಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಮಿರುವಣೆಂತ್ ಹಾಸೊಂಕ್ ಆಸಾ, ರಡೊಂಕ್ ಆಸಾ, ಚಿಂತುಂಕ್ - ನಿಯಾಳುಂಕ್ ಆಸಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಚುರ್ಚುರೊಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಆಸಾ. ಹಿ ಅಕ್ಷರಾ ಸಾಹಿತಾಚಿ ತಾಂಕ್. ಹಿ ತಾಂಕ್ ಮೆಜೂಂಕ್ ಮಾಪಾಂ ನಾಂತ್.

 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಆತಾಂಯೀ ಆಸಾ, ತವಳ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೊಲ್. ತೀನ್ ವಿಕೆಟಿ ಎಕಾಚ್ ಕುಶಿಕ್ ಅನ್ಯೇಕಾ ಚಾಬ್ಕಾಚ್ಯಾ ರುಕಾಚಿ ಬೊಡಿ ಪುರ್ತಲ್ಯಾಂವ್. ಆಜ್ ಕೊಡ್ಯಾಳಾಂತ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಚಾಬ್ಕಾಚ್ಯಾ ರುಕಾಚೆ ಫಾಂಟ್ಯಾಚೆ ಪರಾಂಜಿ ಕರ್ತಾತ್. ತವಳ್ ಪೆರ್ನಾಲ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ಜಾಯ್ತೆ ಚಾಬ್ಕಾಚೆ ರೂಕ್.  ಆಮ್ಕಾಂ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೊಲ್ ವಾ  ಕಬಡ್ಡಿ  ಖೆಳೊಂಕ್ ದೋನ್ ಪಂಗಡ್ ಬಾಂದುನ್ ದೀವ್ನ್ , ಆಮ್ಚೆ ಮಾಸ್ಟ್ರರ್, ಮಯ್ದಾನಾಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶಾರ್, ಆಮಿ ತವಳ್ ನೀಲಗಿರಿ ಮ್ಹಣ್ ಒಳ್ಕೊಂಚ್ಯಾ ರುಕಾಂಚ್ಯಾ ಮುಳಾಂತ್ ವಚೊನ್ ಸಾವ್ಳೆಕ್ ಬಸ್ತಾಲೆ, ಗಜಾಲಿ ಕಾಂತುಂಕ್. ಆತಾಂ ಬೋವ್ ಶಾ ಚಾಬ್ಕಾಂಚೆ ರೂಕ್ ಯೀ ನಾಂತ್ ಆನಿ ನೀಲಗಿರಿಚೆಯಿ. ನೋರ್ಬರ್ಟ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ನವಿ ಇಗರ್ಜ್ ಬಾಂದ್ತಾನಾ ಬರೆಚ್ ವಾಡೊನ್ ರಾವ್ ಲ್ಲೆ ನೀಲಗಿರಿಚೆ ರೂಕ್ ಕಾತರ್ನ್ ಖುರ್ಸಾಚೆಂ ರುಕಾಡ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ಚ್ಯಾ ಸಾಯ್ಮನ್ ಆನಿ ಕಂಪೆನಿ ಥಾವ್ನ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಜೀಪಾಕ್ ಲೋಡ್ ಬೊಡಿ ಬಾಂದುನ್ ಭಾತೆಣಾಂತ್ ಗುಟ್ಲಾವ್ನ್ ಹಾಡುಲ್ಲಿ ಜೆಜುಚಿ ಮಾತಿಯೆಚಿ ಕುಡಿಚಿ ಇಮಾಜ್ ತಾಚೆರ್ ಖಿಳಾಯಿಲ್ಲಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಆತಾಂಯೀ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಜಯ್ತ್ ಖುರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಮೊಡಾಂ, ಝಗ್ಲಾಣೆಂ ಆನಿ ಘಡ್ಗಡೊ ಪಿಂತ್ರಾಯಿಲ್ಲೊ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀ ಕಲಾಕಾರ್ನಿನ್, ತೇಂಯಿ ಕಾಪ್ಡಾಚೆರ್ ಚ್ ನಿಸ್ಣಿಚೆರ್ ಚಡೊನ್. ತಿ ಕಲಾಕಾರ್ನ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜ್ ಯೀ ಕಳಿತ್ ನಾ.  ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಖುರ್ಸಾಚೊ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಝಗ್ಲಾಣೆಂ, ಘಡ್ಗಡೊ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಧವ್ಯಾ ನಿಳ್ಶ್ಯಾ ಮೊಡಾಂಚೊಚ್ ಕಲರ್ ಫೊಟೊ ಕಾಡ್ನ್ ತಾಚೆ ಪ್ರತಿಯೊ ಕರ್ನ್ ಘರಾಕ್ ಎಕಾ ಲೆಕಾನ್ ನೋರ್ಬರ್ಟ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರಾ ತರ್ಫೆನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಶುಭಾಶಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಾಂಟುಲ್ಲೊ ಮಸ್ಕ್ ಉಡಾಸ್ ಆತಾಂ. ನವಿ ಇಗರ್ಜ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಅಲ್ತಾರಿರ್ ಜೆಜು ಆನಿ ತಾಚೊ ಖುರಿಸ್ ನಾತ್ಲೊ, ಫಾತಿಮಾ ಸಾಯ್ಭಿಣಿಚಿ ಇಮಾಜ್ ಆಸ್ಲಿ. ಆತಾಂ ತಿ ಇಮಾಜ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಸಾ. ಅನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಮುಳಾಂತ್ ಪೆರ್ನಾಲ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಬರಯ್ಲಾಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಮಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಘರಾ ಘರಾಂನಿ ಕಂರ್ಡೆ ವ್ಹರ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ಪಯ್ಶೆ, ಧಾ ಪಯ್ಶೆ ಜಮವ್ನ್ - ಕಿತ್ಲೊ  ದುಡು ಜಮಯಿಲ್ಲೊ ತಾಚೆಂ ಲೇಕ್ ಮ್ಹಜೆಕಡೆ ನಾ, ಕೊಣಾಕಡೆ ಆಸಾ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಪೂಣ್ ಇಗರ್ಜ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ದುಬಾಯ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಗಾರಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಪೆರ್ನಾಲ್ ಗಾರಾಂನಿ ಸನ್ಮಾನ್ ಕರ್ನ್ ಭಾಂಗಾರಾಚಿ ಚೇಯ್ನ್ ದೀವ್ನ್ ದಾಡುಲ್ಲೊ ಖಂಯ್ ಆನಿ ಏಕ್ ದೀಸ್ ವಿಗಾರ್ ಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಕಾವಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಸೊಡೆಲಿಟಿಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಹಿ ಖಬರ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ. ತವಳ್ ಹಾಂವ್ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗೊ.

  

 

 

 

ಗೇಮ್ಸ್ ಪಿರಿಯೆಡಿರ್ ಮಯ್ದಾನಾಕ್ ಟಿಮಾಂ ಬಾಂದುಂಕ್ ಖಂಯ್ಚೊ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಜಾತೆಲೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕ್ಲಾಶಿಂತ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಂಚ್ತಾಲೆ ಮಾಗಿರ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಚ್ ತೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಾಂವಾ ಆಪವ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಟೀಮಾಕ್ ಘೆತಾಲೆ. ನಾಯ್ಕಾಣಾಂತ್ಲೊ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ತವಳ್ ಆಲ್ ರಾಂವ್ಡರ್. ಚಡಾವತ್ ತೊಚ್ ಏಕ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. ತಾಚ್ಯಾ ಟೀಮಾಂತ್  ಆಸಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಆಶಾ. ಪೂಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ್ ಸದಾಂ ನಿಮಾಣೆಂ. ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೊಲ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಕಳಾಚ್ಚ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಕಬಡ್ಡಿ , ಪಲ್ಲಿ ತಸಲ್ಯಾ ಖೆಳಾಂತೀ ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂಚ್. ಹಾಂವ್ ಬರ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಂತ್ ಉಣೆಂ ಆಸ್ತಾಲೊಂ ಆನಿ ಪಿಡೇಸ್ತ್ ಚಡ್ ಆಸ್ತಾಲೊಂ. ಮೇರಿ ಎಮ್ ಡೆಸಾ ತಸಲಿ ಹೆಡ್ ಮಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸಯ್ತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಿಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನವರು ಮ್ಹಣ್ಟಾಲಿ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಚ್ ಮ್ಹಕಾ ಕಡ್ಡಿ ಮನುಷ್ಯ ಮ್ಹಣ್ ಆಡ್ ನಾಂವ್. ಹೆಡ್ಡ್ ಟಿಚೆರಿಕ್ ಚ್ ಪಾಟಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಧಯ್ರ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲೊ ಕಾದ್ರ್ ವಲ್ಲಿ ತಸಲೊ ವಲ್ಲಿ ಸಯ್ತ್ ಪಲ್ಲಿ ಖೆಳ್ಟಾನಾ ಹಾಂವ್ ಮುಕಾರ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಗುದ್ದು ಘಾಲಿನಾತ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಭಿರ್ಮತ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ ವಾ ಗುದ್ದು ದಿಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಭಿಯೆತಾಲೊ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಾಚಿ ಅಸಲಿ ಕಾಲೆತ್ ಹಾಂವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸಂಪವ್ನ್ ಬೊಂಬಯ್ ವಚೊನ್ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಸ್ವಂತ್ ಘರ್ ಕರ್ನ್ ರಾವ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸುದ್ರೊಂಕ್ ಚ್ ನಾ. ಪೂಣ್ ಆಜ್ ಚಿಂತ್ತಾಂ - ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾರ್ ಹಾಂವ್ ಪೊಟಾಕ್ ಶಿತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕಶ್ಟಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಜ್ ಮ್ಹಕಾ ಶಿತಾಚಿ ಮೋಲ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಆಜ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಶಿತ್ ಶಿಂಪ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದುಕ್ತಾ. ದುಸ್ರಿ ಗಜಾಲ್ ಪೆರ್ನಾಲ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿಂ ಗತ್ ಮ್ಹಜೆ ವರ್ನಿಂ ಕಾಂಯ್ ಚಡ್ ಬರಿ ನಾತ್ಲಿ, ಪಾಡ್ ಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ತಸಲಿ ಆಸ್ಲಿ. ಕಾಂಯ್ ಸಾಗೊಳಿ ಆಸುಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪೋಟ್ ಭರ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಆಂಬೆ, ಪೊಣೊಸ್, ಪಾಲ್ಪೊಣಸ್ ಮೆಳ್ಟಾಲೆ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಅಮಿ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ವೊಕ್ಲಾಂತ್ ಆಸುಲ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತೀಯೀ ಸೊಯ್ ನಾತುಲ್ಲಿ. ಆಸುಲ್ಲ್ಯಾ ಚಾರ್ ಮಾಡಾಂಕ್ ಆನಿ ಆಂಬ್ಯಾ ರುಕಾಂಕ್ ಮಾಂಕ್ಡಾಂಚಿಂ ಧಾಡ್.

 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಡ್ಡಿ ಮನುಷ್ಯ ಕುಡಿ ವರ್ವಿಂ ಹಾಂವ್ ಸದಾಂ ಖೆಳಾ ಭಾಯ್ರ್ ಮಯ್ದಾನಾಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶಾಕ್ ಪಡ್ಟಾಲೊಂ ಚಾಬ್ಕಾಚ್ಯಾ ರುಕಾ ಮುಳಾಂತ್ ಎಕ್ಲೊಂಚ್ ಬಸ್ತಾಲೊಂ. ಆನಿ ತವಳ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಾಲೊ ನಂಯ್ ಪಲ್ತಡಿಚೊ ಕಾಮಿಲ್ ಮೆಂದೊಸ್. ಹೊ ಕಾಮಿಲ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಸದಾಂನೀತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಮಯ್ದಾನಾ ಕೊನ್ಶಾರ್ ಬಸೊನ್ ಸರ್ತೆನ್ ಕಾಣಿಯೊ ಸಾಂಗ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್, ಎಕಾಮೆಕಾ. ಆಜ್ ಹಾಂವ್, ಫಾಲ್ಯಾಂ ತೊ. ಅಶೆಂ ಆಮ್ಚಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಪೀರಿಯೆಡ್ ಖರ್ಚಿತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಸಾತ್ವೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಹಿಂದೂ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜೆ ಚಡಾವತ್ ವರ್ಗ್ ಮಿತ್ರ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚುಕ್ಲೆ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ತವಳ್ ಭಾಯ್ಲೊ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಬೋವ್ ಪಾತಳ್, ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಚಡ್ ಶಿಕಪ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕಾಮಾಂನಿ ಆಸುಲ್ಲೆ. ಮೊಬಾಯ್ಲ್, ಟಿ ವಿ ನಾತುಲ್ಲಿ. ದೂರದರ್ಶನ್ ಸಯ್ತ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಬೊಂಬಯ್ಕ್ ಏಕ್ ಟೆಲಿಪೊನ್ ಕರಿಜೆ ತರ್ ಟ್ರಂಕ್ ಕೊಲ್ ಬುಕ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ಟಾಲೆಂ. ಲಾಯ್ನ್ ಮೆಳಾಜೆ ತರ್ ಅರ್ಧೆಂ ಏಕ್ ವೊರ್ ವೆತಾಲೆಂ. ತಿತ್ಲೆಂ ರಾಕಾಜೆ ಪಡ್ಟಾಲೆಂ.  ಪೂಣ್ ದೂರ್ ದರ್ಶನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಟಿ ವಿ ಆನಿ ವಿ ಸಿ ಆರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ವಿಡಿಯೊ ಕ್ಯಾಸೆಟಿ ಹಾಡ್ನ್ ಥೊಡೆ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದಾಕಯ್ತಾಲೆ. ಹಳ್ಟಾರ್ ಕ್ಯಾಸಿಯೊ ಕಂಪೆನಿಚಿಂ ಹಾತಾಕ್ ಬಾಂದ್ಚಿಂ ವೊಚಾಂ ಆಯ್ಲಿಂ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾಯೀ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಕಡೆ ಫೊರಿನ್ ಖೆಳ್ಣ್ಯೊ ಆಯ್ಲ್ಯೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವರ್ಗಾಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ಭುರ್ಗೊ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಏಕ್ ದೊಳೊ ಧಾಂಪುನ್ ಅನ್ಯೇಕಾನ್ ಬುರಾಕಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ದಿಸ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಖಿಲೋನಾ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಾಂತ್ಲೊ ವ್ಹೀಲ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಪಿಂತುರಾಂಯೀ ದಿಸ್ತಾಲಿಂ ಪೂಣ್ ಮ್ಹಕಾ ತವಳ್ ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯೀ ಇಮಾರತೆಚಿ ವಳಕ್ ನಾತುಲ್ಲೀಚ್. ಹ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟಿಚೆರ್ ಜಾವ್ನಾಸುಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರಿಕ್  ಏಕ್ ಫೊರಿನ್ ಪೆನ್ನ್ ಸಯ್ತ್ ಗಿಫ್ಟ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ತಾಕಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಟಿಚೆರಿನ್ ಮೊನಿಟರ್ ಕೆಲೊ. ಆನಿ ಹೊ ಚೆಡೊ ತಾಚೊ ಪಪ್ಪಾ ಫೊರೆನ್ ಥಾವ್ನ್ ವಿಮಾನಾರ್ ಉಬೊನ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ಟಾಲೊ ಆನಿ ಯೆತಾನಾ ಅಸಲೇಚ್ ಜಾಯ್ತೆ ವಸ್ತು ಹಾಡ್ಟಾ ಮ್ಹಣ್ಟಾಲೊ. ಮ್ಹಕಾಯೀ ಧರ್ನ್ ಸುಮಾರಾಂಕ್ ವಿಮಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ರೊಕೆಟ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಆನಿ ಹೆಲಿಕೊಪ್ಟರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್  ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಶಿಮ್ಟೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಧುಂವರ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ರೊಕೆಟ್, ವಚನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವಿಮಾನ್ ಅಶೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ತರ್ಕ್. ಹ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಮೊಳ್ಬಾರ್ ಉಬ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತರೀ ಖಬರ್ ನಾತುಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆಲಿ ಕೊಪ್ಟರ್ ಕೆನ್ನಾಂಯೀ ಆಮಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಪೆರ್ನಾಲ್ಚ್ಯಾ ಮೊಳ್ಬಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಬ್ ಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ. ಪೂಣ್ ಧುಂವರ್ ನಾತುಲ್ಲಿಂ ವಿಮಾನಾಂಯೀ ಕೆದಾಳಾಗೀ ಎಕೇಕ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾಲಿಂ. ತಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಬೋವ್ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಬ್ತಾಲಿಂ. ಪೂಣ್ ಜೆನ್ನಾಂ ಜೆನ್ನಾಂ ತಿಂ ಮೊಳ್ಬಾರ್ ಉಬ್ಚೊ ಆವಾಜ್ ಯೆತಾಲೊ ಹಾಂವ್ ಖಂಯ್ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಂವೊನ್ ಯೆತಾಲೊಂ ಆನಿ ತೆಂ ಅಂತ್ರಳಾರ್ ಲ್ಜಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ಆಡ್ ಜಾತಾವರೇಗ್ ಪಳಯ್ತ್ ರಾವ್ತಾಲೊಂ.

 

ಕ್ ದೀಸ್ ಹಾಂವ್ ಆನಿ  ಕಾಮಿಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಪಿರಿಯೆಡಿಕ್ ಮಯ್ದಾನಾರ್  ಬಸೊನ್ ಕಾಣಿಯೊ ಕರ್ತಾನಾ ಏಕ್ ವಿಮಾನ್ ಮಾತ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಆನಿ ಹೆಂ ವಿಮಾನ್ ಬೋವ್ ಶಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಯ್ಲಾಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವರ್ಗಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಗಲ್ಫಾಗಾರಾಚ್ಯಾ ಪುತಾನ್ ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲೇ ಪರಿಂ ತ್ಯಾ ವಿಮಾನಾಚ್ಯಾ ಪಾಕಾಟ್ಯಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಪ್ಪಾಪರಿಂ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನಿಂ ಹಾಡುಲ್ಲ್ಯೊ ಫೊರೆನ್ಚ್ಯೊ ಖೆಳ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ಆಸಾತ್ ವ್ಹಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ವಿಮಾನಾಚೊ ಏಕ್ ಪಾಕಾಟೊ ತುಟೊನ್ ಕುಡ್ಕೆ ಜಾವ್ನ್ ಪೆರ್ನಾಲ್ಚ್ಯಾ ಬೊಯ್ಲಾಂತ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಧಾಂವೊನ್ ವಚೊನ್ ವಿಂಚ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂತ್ಲೆ ಥೊಡೆ ತರೀ ಫೊರೆನ್ ಚ್ಯೊ  ಖೆಳ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ಆಮ್ಕಾಂಯೀ ಮೆಳ್ಟಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಆಶೆನ್ ಆಮಿ ಹ್ಯಾ ವಿಮಾನಾಚೊ ಏಕ್ ಪಾಕಾಟೊ ಪಡೊಂದೀ ದೆವಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಮಾಗ್ ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ವಿಮಾನಾಚೊ ಪಾಕಾಟೊ ವಾ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಉಜೊ ಪೆಟ್ಟಾ ಆನಿ ಸಗ್ಳೆಂ ನಾಸ್ ಲಾಸೊನ್ ಜಳೊನ್ ವೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತರೀ ಕಶಿ ಆಸ್ಚಿ?

 

ಪೂಣ್ ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್, ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಆಮ್ಕಾಂಯೀ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣಿಂ ಫೊರೆನ್ ಖೆಳ್ಣ್ಯಾಂನಿ ಖೆಳ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್. ತೇಂಯಿ ಪೆರ್ನಾಲ್ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಗೀ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಕೆಂಜಾರಾಂತ್. ಹೊ ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಪಳೆಯಾ, ಹೆಂ ವಿಮಾನ್ ಪಡ್ಟಾನಾ ಹಾಂವ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಆಸಾಂ ಆನಿ ಆಜ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಹರ್ ದೇಶಾಚಿಂ ಖಿಲೋನಾ ಮೆಳ್ಟಾತ್. ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಎಕಾ ಕಿರ್ಕೊಳ್ ಖಿಲೋನಾ ಖಾತಿರ್ ವಿಮಾನ್ ಪಡೊಂದೀ ಮ್ಹಣ್ ಜೆಜುಕಡೆ ಮಾಗ್ ಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ವಿಮಾನ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖಿಲೋನಾ ವಿಂಚುಂಕ್ ವೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಟಿ ವಿ ರ್ ಆನಿ ವೆಬ್ ಸಾಯ್ಟಿಂನಿ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ದೃಶ್ಯಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಗಳೊನ್ ಗೆಲೊಂ. ಅಂಕಲ್ ಮುಜೆ ಬಚಾವೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಬೋಬ್ ಕಶಿ ಆಸುಲ್ಲಿ ಗಾಯ್? ಮ್ಹಣ್ ನಿಯಾಳ್ಟಾನಾ ಆಜ್ ಕೂಡ್ ಕಾಂಪ್ತಾ. ಕಾಮಿಲಾ ತಸಲೆ ಮ್ಹಜೆ ಥೊಡೆ ತರೀ ವರ್ಗ್ ಮಿತ್ರ್ ಎದೊಳ್ ಚ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಘೊಳೊನ್ ಆತಾಂ ಗಾಂವಾಂತ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ತಾಂಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕ್ತಾತ್ ಆಸೊಂಕೀ ಪುರೊ. ತರೀ ಖಂಯ್ ಗೀ ಪೆರ್ನಾಲ್ ತಸಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆ ಪರಿಂ ಅನ್ಕಿಟ್ ಕರ್ಪಾಲ್ಲೊ ಭುರ್ಗೊ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಫೊರೆನ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ಭರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಡೊಂದೀ ಆನಿ ತಾಂತ್ಲೆಂ ರುಲಾಂವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಾಂವ್ಕ್ ಮೆಳೊಂದೀ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ತೇ ಆಸಾಗಾಯ್? ಆನಿ ತಸಲೆಂ ಕೊಣಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ದೆವಾನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ವಿಮಾನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಘಾಲೆಂ ? ಹಾಂವ್ ಆತಾಂಯೀ ಚಿಂತೂಂಕ್ ಪಡ್ಲಾಂ.

 

ಗೆಲೆತ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ವಿಮಾನ್ ಪಡೊನ್ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದಾಯ್ಜಿ ವಲ್ಡ್ ಮುಕೆಲ್ ಸಂಪಾದಕ್ ವೊಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆನ್ ಏಕ್ ಮುಕ್ ಪಾನ್  ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಬರಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಂತು ತಾಣೆಂ ದುರಂತಾಚ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ಸಯ್ತ್ ಮನಿಸ್ ಕಸೊ ಆಪ್ಲೆಂ ಮನ್ಶಾಪಣ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ತಾ ಆನಿ ಮಾಸ್ ಭೊಖಾಂವ್ಕ್ ಮೊಡ್ಯಾಕ್ ರಾಸ್  ಪಡ್ಚ್ಯಾ ಗೀದಾಂಪರಿಂ ಕಶೆಂ ಪಯ್ಶೆ ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ಟಾ ಹೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ಥರಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಹಿ ಅಮಾನುಶತಾ ದಿಸ್ಚಿ ಧಾ ರುಪ್ಯಾಂಚಿಂ ಉದ್ಕಾ ಬೋತ್ಲ್ ವೀಸ್ ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ವಿಕುನ್ ದುಕಾನ್ ಬಂದ್ ಕರ್ನ್ ವೆಚ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ದುಕಾನ್ದಾರಾ ಥಂಯ್ ಮಾತ್ರ್. ಪೂಣ್ ದುರಂತಾಚ್ಯೊ ತಸ್ವಿರ್ಯೊ ಹಜಾರೊಂ ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ವಿಕುನ್ ಮೀಡಿಯಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕೊಣೆಂಯೀ ಕರೂಂಕ್ ನಾಂತ್ ಹೇಂಯಿ ಸತ್ ನ್ಹಂಯ್ ಗೀ?. ಕೆಂಜಾರಾಂತ್ ಶಿಂಪ್ಡೊನ್ ಪಡ್ ಲ್ಲೆಂ ಭಾಂಗಾರ್, ಸೆಂಟಾಚೆ ಬೊತ್ಲಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ವಸ್ತು ಆರಾಂವ್ಕ್ ವಚೊನ್ ಥೊಡೆ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಪರಿಹಾರ್ ಮೆಳ್ಟಾ ಮ್ಹಣ್ ಕೆದಾಳಾಗೀ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಸಯ್ತ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಹಿ ಅನ್ಯೇಕಾ ಸ್ಥರಾಚಿ ಅಮಾನುಶತಾ. 

 

ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸೊಧ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹರ್ ಮನ್ಶಾ ಥಂಯ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಪ್ರಕೃತೆಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಹಿ ಅಮಾನುಶತಾ ಸಂಯ್ಭಾ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸ್ತಾ. ಆನಿ ಆಯ್ಚಿ ಅಸಮತೋಲಿತ್ ಆನಿ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಸಮಾಜ್ ಹಿ ಅಮಾನುಶತಾ ವೆವಸ್ತಿತ್ ಪೊಸುನ್ ಆಸಾ. ಮರಾಠಿ ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ವಿಜಯ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರಾಚ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂನಿ, ಯಶವಂತ ಚಿತ್ತಾಲಾಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ಹಿ ಧರ್ ಧರ್ ದಿಸ್ತಾ. ಶಹರಾಂತ್ ಮನಿಸ್ ಮನ್ಶಾಚಿ ಶಿಕಾರಿ ಕರ್ತಾ. ಚಿತ್ತಾಲಾಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ಯೆಂವ್ಚೆ ಪುರುಶೋತ್ತಮ ಆನಿ ಬೇನ್ಯಾ - ಅನ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಪ್ಣಾಂಚೆಂ ಶಿಕಾರಿ, ಅಮಾನುಶತೆಚಿ ಬಲಿ. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾಂ, ಜೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಪೆರ್ನಾಲ್ (ಆತಾಂಚೆಂ ನ್ಹಂಯ್, ತವಳ್ಚೆಂ) ತಸಲೆ  ಎಕಾ ಫೊರೆನ್ ಖಿಲೋನಾನ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ನೀಸ್ ನಾತುಲ್ಲಿ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ಹೆಡಾಂವ್ಚೆ ಗಾಂವ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ಭುಕೆಲ್ಲಿಂ, ತಾನೆಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ಪರಿಸ್ಥಿತೆನ್ ಝೆಂಜರ್ಲೆಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸಾತ್, ತೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಿಮಾನ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಪೆಕೆಟ್ ಫೊರೆನ್ ಚೊಕ್ಲೆಟ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಮೆಳತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಬೋವ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಸಂಯ್ಭಿಕ್ ಅಮಾನುಶತಾ ಆಸ್ತಾಚ್. ಆನಿ ಹೆ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ತೆಲೇಯೀ ಆಸ್ತಾತ್ - ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಖಾಲ್ತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್.

- ಎಚ್ಚೆಮ್.  

ತಸ್ವಿರ್ಯೊ : ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪೆರ್ನಾಲ್

 

COMMENTS

Ronald Cutinha , Pernal May 28, 2012
Its all even my old memory’s too. Thank you HM

William Pais , Mangalore Jun 22, 2011
Henry Mendoca is one of the few gems in the Konkani litrary world. He presents mundane things of life that are close to every day life but there lies deeep within a reality that all of us witness at some stage of life. In writting these things Henry in way echoes our own voice. The web media I am sure will be a platform to voice opinions freely where other media has their own considerations to publish or not publish a article.

Fr. Juze Vas , SVD , Indore MP Jun 18, 2011
ಹರೆಕ್ ದೀಸ್ ಉದೆವ್ನ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಜಾತಾನಾ, ಜಿವಿತಾಂತ್ ಘಡ್ಲೆಲಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಉಡಾಸಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ತಾಕಾ ರೂಪ್ ದೀವ್ನ್ ಬೊರಯ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಸೊಭೀತ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಗುಂತುನ್ ಏಕ್ ಶಿರೊನಾಂಮ್ ದೀವ್ನ್ ತೆಂ ಉಡಾಸಾಚೊ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಜಾಂವ್ದಿ, ಸಾಂಕಳ್ ಜಾಂವ್ದಿ ತಿ ವಾಚುನ್ ಹರೆಕ್ ಮೊನಿಸ್ ಆಪ್ಲಿ ಪಾಟ್ಲಿ ಜಿಣಿ ಖಂಡಿತ್ ಮಾನಸಪಠಲಾರ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಹರೆಕ್ ಚಿಂತ್ನಾ ಜಿಂವಿ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಏಚ್ ಏಮ್ ತುಜೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಬಾರೀ ಸೊಭೀತ್ ಕರ್ನ್ ಬೊರೊನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪ್ರೆರಣ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತುಕಾ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ ಮೊಣ್ ತುಕಾ ದೆವಾಚಿಂ ಬೆಸಾಂವಾ ಮೆಳೊಂದಿತ್ ಮೊಣ್ ಮಾಗ್ತಾಂ

Dinu , Pernal / Sharjah May 29, 2011

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಬೋವ್ ಸೊಭಿತ್ ಪಿಂತ್ರಾವ್ಣಿ, ಆನಿ ಅಖ್ರೆಕ್ ತುಂವೆ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ವಿಷಯ್. ಸರ್ವ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ �ಪೆರ್ನಾಲಾ�ಂತ್‌ಯೀ ತವಳ್ಚೆ ಆಶೆಚೆ ಭುಕೆಸ್ತ್ ಭುರ್ಗೆ ಆತಾಂ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್? ಆಮಿಯ್ ಪರ್ಗಾಂವಿ ಯುಎಇಂತ್ ಎಕ್ �ಪೆರ್ನಾಲ್� ಸಂಘ್ ರಚ್ಲಾ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ನವಾಲಾಂ ಕರ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ �ಪೆರ್ನಾಲ್�ಚೆಂ ನಾಂವ್ ತೆಂಕ್ಡೆ ತುದಿಯೆಕ್ ಬಾಂಧುನ್ ಉಬಯ್ಲಾಂ.ಪುಣ್ ತವಳ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಚೆ ಭುಕೆಸ್ತ್, ಹಾಂಗಾ ಯೆವ್ನ್, �ಅಪುಣ್ ಆಪ್ಣಾಕ್, ದೆವ್ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್� ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತೆ �ಪೊಶ್� ಸಿಟಿಜಣ್ ಜಾವ್ನ್ ತಬ್ದೀಲ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್! ಕೊಂಗ್ರ್ಯಾಟ್ಸ್ ಎಚ್ಚೆಮ್,�ಪೆರ್ನಾಲ್� ಆತಾಂ ಸುಧರ್ಲಾಂ!
- ದಿನು, ಪೆರ್ನಾಲ್ (ಶಾರ್ಜಾ)

Melwyn , Pernal May 24, 2011
ಎಚ್ಚೆಮ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಎಕಾಚ್ ಗಾಂವ್ಚೆ, ಮಾತ್ರ್ ನೈಂ ಎಕಾಚ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿಕ್‌ಲ್ಲೆ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಫಾತಿಮಾ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ಲೆ ಯಾದಿ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಜಗವ್ನ್ ದವರ್ಚ್ಯಾ ತಸಲೆ. ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ ಥೊಡಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಎಚ್ಚೆಮಾನ್ ಜಿವಿಂ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್ ತರ್, ಆನಿ ಥೊಡಿಂ ಆತಾಂ ಉಡಾಸಾಚ್ಯಾ ಗುದಾಂವಾಂತ್ಲಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆಡಾಯ್ತಾತ್ ಕಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ. ಸನ್ವಾರಾ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಸ್ಟೇಜಿವಯ್ರ್ ಚಲ್ಚಿ "ಸಭಾ" ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಭೋವ್ ಮಾರ್ಮಿಕ್. ನಾಕ್ಶ್ಯೊ ವಾಡಯ್ಲ್ಯಾಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಸವೆಂ ಸಭಾರಾಂನಿ "ಚಾರಾಣೆ" (ಆನಿ ಚಾರಾಣೇಯಿ ಫಕತ್ ಉಡಾಸ್ ) ಧಂಡ್ ಭಾಂಧ್‌ಲ್ಲೊ ಆಜೂನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತಾ, ಸಾಂಗಾತಾಚ್ "ಹೆಡ್ ಟೀಚರಿ"ಚೆ ಬೆತಾಚೆ ಮಾರ್. ಬೆಲ್ಲ್ ಮಾರ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ‍್ಚ್ ಸವೆಂತ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ನಾಪಾಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ "ಪಕ್ಕು", ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಬೆಲ್ಲ್ ವಾಜಂವ್ಕ್ ಝಗಡ್ಚೊ ಮೈಕಲ್ - ಹೆ ದೊಗೀ ಮತಿ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಫಿಛಾರ್. ಮ್ಹಜೆಂ ಘರ್ ಸೂಡಾಂ, ಹಾಂವೆ ಆನಿ ಮೈಕಲಾನ್ ಮೇರಿಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಘರಾ ತೆಣೆಂ ಚಲೊನ್ ವೆಚೆಂ ಆಸುಲ್ಲೆಂ. ಕಾಜು ಭಿಂಯಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಭಿಯೊ ಕಾಡುಂಕ್ ಕೊಣಾಚ್ಯಾಗೀ ರುಕಾಕ್ ಆಮಿ ಚಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ರುಕಾ ಪಂದ್ಲ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಾಷ್ಟ್ರ್ ಯೆತನಾಂ ಆಮಿ ರುಕಾ ವ್ಹಯ್ರ್ ಭಿಂಯಾನ್ ಕಾಂಪ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್, ಪೂಣ್ ತೊ ಮಾತ್ರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಳೆವ್ನೀ ಪಳಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಕರ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಎಚ್ಚೆಮಾನ್ ಸಾಂಗಾಲ್ಲ್ಯಾಬರಿಚ್ ಆಕಾಸಾರ್ ಉಭ್ಚ್ಯಾ ವಿಮಾನಾಕ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟಾವ್ನ್ ತಾಂತ್ಲ್ಯೊ ವಸ್ತು ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚಿ ಆಶಾ ಆಮ್ಕಾಂಯ್ ತವಳ್ ಜಬ್ಬೊರ್ ಆಸ್ಲಿ. ತಾಂತುಯ್ ಘರಾಲಾಗ್ಚ್ಯಾ ಝೆರಿಯೆಕ್ ಚಡೊನ್ ವಿಮಾನಾಕ್ ಫಾತೊರ್ ಉಡವ್ನ್ ನಿರ್ಫಳ್ ಪ್ರಯತನ್‌ಯೀ ಆಮಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ? ಕೊಣೆಂಗೀ ಪುನೆಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂಗೀ - ವಿಮಾನಾಕ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್‌ಶೆಂ ಸುಕ್ಣೆಂ ಜರೀ ಲಾಗ್ಲೆಂ ತರ್ ತೆಂ ಧರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟಾತಾ ! ಪೂಣ್ ವಿಮಾನಾಂ ಧರ್ಣಿ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಅಂತರಾರ್ ಉಭ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ತೊ ವಿಸ್ರಾಲ್ಲೊ ? ಯಾ ನೆಣಾಸ್ಲೊ ? ತೆಂ ಹಾಂವ್ ಆಜೂನ್ ನೆಣಾಂ. ಪೂಣ್ ಏಕ್ ವಿಮಾನ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟಾತ್ ತರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೊ ಅನುಭವ್ ಮಾತ್ರ್ ಫಕತ್ ಏಕಾ ವರ್ಸಾ ಆದಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೊ. ಹೆ ಸಕ್ಕಡ್ ವಿಷಯಾಂನಿ ವಿಣ್ಲೆಲೆಂ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಮಾತ್ರ್ ನಿಜಾಕೀ ಮಾರ್ಮಿಕ್, ಜೈ ಎಚ್ಚೆಮ್, ಜೈ ಪೆರ್ನಾಲ್, ಜೈ ಕೊಂಕಣಿ.

Anita Mendonca , Pernal / Dubai May 24, 2011
Simply Superb HM especially the Climax. Your writing style is indeed unique in Konkani. Keep up the good work. Konkani needs writers like you who think it diffrently.

Wilson , Kinnigoli May 24, 2011
ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಅಪುರ್ಬಯೆಚೆಂ ಬರಪ್ ಎಚ್ಚೆಮ್. ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ರೀತ್ ವರ್ಣುಂ ತರೀ ಕಶೆಂ? ವಿತೊರಿ, ಮೆಲ್ಕಾ ಆನಿ ಆತಾಂ ತುಮ್ಚೆ ಹೆ ಉಗ್ಡಾಸಾಚೆ ಉಸ್ವಾಸ್ ಉತ್ರಾಂನಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಮ್ಹಾಕಾ ನಿಜಾಕೀ ಪಿಸಾಂತುರ್ ಕರ‍್ನ್ ಆಸಾತ್. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಹಾಂವೆಂಯ್ ಕಾಂಯ್ ಅಸ್ಲೆ ಉಸ್ವಾಸ್ ಫುಂಕುನ್ e-mail ಕೆಲೆಂ ತರ್ ಘಾಬಾರ‍್ನಾಕಾತ್! ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಉಸ್ವಾಸಾಂಚಿ ಊಬ್‌ಚ್ ಅಶಿ ಆಸಾ ಆನಿ ತಿ ಆತಾಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಶಿಜಯ್ತಾ. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾತಾಂತುಂಯ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆ ಉಗ್ಡಾಸ್‌ಚ್ ಅಶೆ ಕೊಣ್ಣಾ, ಆಮಿ ಪಾಟ್ ಕರ‍್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆತಿತ್ಲೆ ತೆ ಆಮ್ಕಾಂ ರೆವೊಡ್ ಘಾಲ್ತಾತ್. One more thing, the infrastructure of your school is exactly as mine!! only change is in windows. nothing else!

ಕ್ಲೆಮೆಂಟಾ ಡಿ ಸೊಜ , ಪೆರ್ನಾಲ್ / ದುಬಾಯ್ May 22, 2011
ಖರೆಂಚ್ ಕಾಳಿಜ್ ಕಡಂವ್ಚೆಂ ಬರಪ್.ತುಮ್ಚೆಂ ಬರಪ್ ವಾಚುನ್ ಮ್ಹಜೆ ಉಡಾಸ್ ಜಿವಾಳ್ಳೆ ಆನಿ ದೊಳ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ದೋನ್ ಥೆಂಬೆ ದುಕಾಂ ಗಳ್ಳಿಂ. ಕ್ರ್ಯಾಶಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತುಮಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸಾರ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆ ವಿಶಯ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಬೋವ್ ಮಾರ್ಮಿಕ್. ಪೆರ್ನಾಲ್ಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಿ ಸಾಯ್ಟ್ ಪಳಯ್ಲಿ ಆನಿ ಆದ್ಲಿಂ ಎಕೇಕ್ ಲೇಕನಾಂ ವಾಚ್ತಾನಾ ಕಾಳಿಜ್ ದಾದೊಸ್ ಜಾಲೆಂ. ಸತ್ ಚ್ ಕಿಟಾಳ್ ಯೂನಿಕ್ ಆನಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಯಶ್ ಮಾಗ್ತಾಂ.

Nobby , Pernal May 22, 2011
Nice article HM. Thanks for the remembrance of Pernal school and also final writing regarding flight crash is really heart felt.

Dilip Correa , Pernal/Muscat May 22, 2011
Nicely written article HM. Hats off to you. I remembered a lot from your said article. Pernal has completely changed. Keep up the good work.