ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ ಹೆನ್ರಿ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಗಾಂವಾನ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ಚೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ಕಿಟಾಳ್ ತಶೆಂ ಆರ್ಸೊ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್. ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್(1999), ಕಯ್ದ್ಯಾಚೊ ಕವಿತಾ(2004), ಭಾಮುಣಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ(2006) - ತಾಚೆ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಕವಿತಾ ಜಮೆ. ದೆವಾಕ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾಡೊ(2002), ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್ (2016)   - ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಸಂಗ್ರಹ್.  ಕೊಂಕ್ಣೆ ಶಿವಾಯ್ ಕನ್ನಡ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸಾಂನೀಯ್ ತೋ ಬರಯ್ತಾ. 

Recent Archives

ಶಿಜೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಜಿವಿತ್ - ಕವಿತಾ.

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್        2012-07-22 05:09:22
  |     |  ಆದ್ಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಕವಿ , ಗೀತ್‍‌ಕಾರ್  ಗುಲ್ಜಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಗೆಲೊ. ಕವಿತೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಜಿಣ್ಯೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮಹತ್ವಾಚೆ ಥೊಡ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯೊ ಮಾತ್ ನಯ್ ಕಶೆಂ ಬರಪ್ ಆನಿ ಜಿವಿತ್ ಅಲಗ್ ಅಲಗ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ , ಕವಿತಾ , ಕಲಾ , ಪದ್ ವಾ ಪಿಂತುರ್ - ಅಕೆರಿಕ್ ; ಕಶೆಂ ಏಕ್  ಅಹಸಾಸ್ ಆನಿ ಜಿಣ್ಯೆಚಿ ಮೆಹಸೂಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬೋವ್ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಎಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್  ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಶಾಯರಿಚ್ಯೊ ವೊಳಿ ಆನಿ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿಂ ದೃಶ್ಟಾಂತಾಂ  ದೀವ್ನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಗೆಲೊ.  

ತಾಣೆ ದಿಲ್ಲಿಂ  ದೋನ್ ತೀನ್ ದೃಶ್ಟಾಂತಾಂ ತರೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆತ್ಮ್ಯಾಂತ್ ಅಶಿಂ ಗಿರ್ಬುಜೆಪರಿಂ ಘೊಂಟೆರ್ ಬಾಂದುನ್  ರಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್‌ಗೀ - ಆತಾಂಯೀ ತೀಂ ದೃಶ್ಟಾಂತಾಂ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾನಾ - ಎಸ್‌ಡಿಎಮ್ ಬಿಜ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೆಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಥಂಡ್‌ಗಾರ್ ಸಾಲಾಂತ್ ಉಲಂವ್ಚೊ ಗುಲ್ಜಾರ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಉಬೊ ಜಾತಾ.  ಜ್ಯಾ ಅಹಸಾಸಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಗುಲ್ಜಾರ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ - ತೇಂ ಅಹಸಾಸ್ , feel ,  ತೋ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾತ್ ನಯ್ , ಹಾಂಗಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ದೀವ್ನ್ ಗೆಲಾ ಖಂಡಿತ್.  ಅಸಲ್ಯೊ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯೊ ಘಡ್ಯೊ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಪರತ್ ಪರತ್ ಖಂಡಿತ್ ಮೆಳಾನಾಂತ್. 

ಗುಲ್ಜಾರಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ -   ರಾಂದ್ಣಿರ್ ಚಡಯಿಲ್ಲೊ ಹಾಂಡೊ - ತಾಂತು ಉದಕ್ ಉಬೆಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಉದಕ್ ಉಬೆತಾನಾ ತಾಚೆಂ ಧಾಂಪ್ಣೆಂ ಪಡ್‍ಪಡ್ಚೆಂ ದೃಶ್ಟಾಂತ್ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ, ಹಾಂವ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಪೆರ್ನಾಲ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ರಾಂದ್ಣಿರ್ ಅಲುಮೀನಿಯಮಾಚ್ಯಾ ಮೊಡ್ಕೆಂತ್ ಪೇಜ್ ಶಿಜ್ಚಿ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಮೊಡ್ಕೆಚೆಂ ಧಾಂಕ್ಣೆಂ ಉಬೆಕ್ ಪಡ್‌ಪಡ್ಚೆಂ ಆನಿ ಹಿಮಾವರ್ಣಾಚ್ಯಾ ಫೆಂಡಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಾತಳ್ ನೀಸ್ ಮೊಡ್ಕೆಚ್ಯಾ ಚಾರಾಯ್ ಕುಶಿಂನಿ ಧೆಂವೊನ್ ರಾಂದ್ಣಿಂತ್ ಜಳ್ಚ್ಯಾ ಕೊಲಿತಾಂಚೆರ್ ಪಡ್ಚೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಕೊಲಿತಾನ್ ಚುಂಯ್ ಕರ್ನ್ ಆವಾಜಾ ಸವೆಂ ಪಾಲ್ವೊಂಚೆಂ ಆನಿ ಮಾಗಿರ್ ಆಮಿ ವಚೊನ್ ತೆಂ ಧಾಂಕ್ಣೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಕುಶಿಕ್ ವೊಂದಾಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ವಾಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಿರ್ಲುಕೆಂತ್ [ ಹೀ ತೀಚ್ ಪಿರ್ಲುಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ? -  ಜಿ ಮೆಲ್ವಿನಾಚಿ ಕವಿತಾ ಮಾರ್‌ಶ್ಯಾಸಾಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಹಾಂತು ಯೆತಾ. ಕಾಂಯ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳಾನಾಸ್ತಾನಾ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರಾಂದ್ಣಿಚ್ಯಾ ಕುರಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲಿ ? ] ಫುಂಕುನ್ ಫುಂಕುನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಕೊಲಿತಾಕ್ ಉಜೊ ಪೆಟಂವ್ಚೊ - ಹೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ ಧುತ್ತ್ ಕರ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಯೇವ್ನ್  ರಾವ್ಲೆಂ.

 

 

ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಕಾಂಯ್ ಆಯ್ಶ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸುಮಾರಾಚಿ , ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನಾ, ಆಮ್ಗೆರ್ ಕರೆಂಟೀ ನಾ. ಚಿಮ್ಣೆತೇಲ್ ಪಿಲಾರ್‌ಖಾನಾಚ್ಯಾ ನನ್ನಾಚ್ಯಾ ( ತೋ ಕೊಂಕ್ಣೊ - ತಾಚೆಂ ನೀಜ್ ನಾಂವ್ ನಾರಾಯಣ, ಸಗ್ಳೊ ಗಾಂವ್ ತಾಕಾ ನನ್ನ ಮ್ಹಣ್ಂಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಪಯ್ತಾಲೊ : ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ )  ನ್ಯಾಯ ಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಂತ್  ಲೆಕಾಚೆಂ ಮೆಳ್ಟಾಲೆಂ, ತೇಂಯಿ ತೆಲಾಚಿ ಗಾಡಿ ಆಯಿಲ್ಲೆ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ವಚೊನ್,  ರೇಶನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ಲಾಯ್ನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್.  ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಏಕ್ ಚಿಮ್ಣೆತೆಲಾಚಿ ಲೊರಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಭಾತೆಣಾಚಿ ಲೊರಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಝಗ್ಲಾಣ್ಯಾ ವೆಗಾನ್ ಖಬರ್ ಜಾತೆಲಿ. ಥೊಡ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಭಾಯ್ಲಾಂಕ್  ಹಿ ಖಬರ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಪಾವಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್‌ಚ್ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಸಮಾಜ್ ಸೆವಾ. ಕೋಣ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್  ತಾಣಿ ತುಜ್ಯಾ ಸೆಜಾರ‍್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗ್ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಿಮ್ಣೆತೆಲಾಚಿ ಲೊರಿ ಆಯಿಲ್ಲಿ ವಾ ಭಾತೆಣಾಚಿ ಲೊರಿ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಿ ವಾ ತೊ ಮನಿಸ್ ವಿಸ್ರಾಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್  ಮಾಗಿರ್ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ನಿಶ್ಟುರ್, ಸಮಾಜ್ ಸೇವಕಾ ಲಾಗಿಂ ತಶೆಂ ಸೆಜ್ ಸಾಂಬಾರಾ.  ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ತವಳ್   ಕರೆಂಟ್ ನಾತ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್ ರೇಶನ್ ಕಾರ್ಡಾರ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ಚಿಮ್ಣೆತೇಲ್‌ಚ್  ರಾತಿಚೆಂ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ -  ಚಿಮ್ಣ್ಯೊ ಪೆಟಂವ್ಕ್.  ರಾಂದುಂಕ್ ಪೆರ್ನಾಲ್ಚ್ಯಾ ರಾನಾ ಥಾವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಜಮಯಿಲ್ಲಿಂ -  ಲಾಂಕ್ಡಾಂ ,ಆಡಾರಾಂ, ಖೊಲಿಯೊ ವಾ ಮಾಡಾಚೆ ಸುಕೆ ಪಿಡೆ. ರಾಂದ್ಣಿಕ್ ಉಜೊ ಪೆಟಯ್ತಾನಾ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಲಾಂಕುಡ್ ವಾ ಪಿಡೊ ಜಿವೊ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಚಿಮ್ಣೆ ತೇಲ್ ವೊತುನ್ ಬಾಯೆನ್ ಉಜೊ ಪೆಟಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾಂಯ್ಕ್ ತಿ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಚಿಮ್ಣೆ ತೆಲಾಚಿ ಮೂರ್ ಯೆತಾಲಿಗೀ ? ರಾಂದ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಧಾಂವೋನ್ ಯೇವ್ನ್ ಬಾಯೆಕ್ ಗೊವ್ಜಿ ಕರ್ತಾಲಿ. 

ಹಾಂವ್ ಶಿರ್ವಾಂ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸಂಪಯ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾತೆಣೆ ಕರೆಂಟ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ. ಪರಿಕ್ಶೆಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜಿ ಮಾಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾತಿಚ್ಯಾ ನೋವ್ ವೊರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಿಮ್ಣಿ ಪೆಟವ್ನ್ ದವರುಂಕ್ ಸೊಡಿಲಾತ್ಲಿ.  " ಪುತಾ , ಪಾಲ್ವಯ್ - ಚಿಮ್ಣೆ ತೇಲ್ ಮ್ಹಾರಗ್ ಜಾಲಾಂ , ವಾಚ್ಚೆಂ ಬರಂವ್ಚೆಂ ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಕರ್." ಏಕ್ ಅಕ್ಶರ್ ಶಿಕಾನಾತ್ಲ್ಯಾ ತಿಕಾ ತರೀ ತೇಂ ಕಶೆಂ ಕಳ್ಟಾಲೆಂಗೀ - ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಚೆಂ ವಾಚಿನಾ ಮ್ಹಣ್. 

ರಾತಿಚೆಂ ಆಮಿ ನಿದ್ಚ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್  ಏಕ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಪೆಟವ್ನ್ ತಾಚಿ ವಾತ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲಿ ಲ್ಹಾನ್ ಕರ್ನ್ ನಿದ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಆಮಿ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಉಜ್ವಾಡ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಭುರ್ಗಿಂ ನಿದಾನಾಂವ್ ದೆಕುನ್ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಮಾಂಯ್ನ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ -  ಆಮ್ಕಾಂ ಸವಯೆರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜಿ ಭಯ್ಣ್ ತರೀ ಲ್ಯಾಂಪಾಚೊ ಮಂದ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ನಿದೊಂಕ್‍ಚ್ ನಿದಾನಾತ್ಲೆಂ.  ಹಾಂವೆ ,  ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ, ಭೈರಪ್ಪ, ಲಂಕೇಶ್ , ಅಡಿಗ, ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ , ಆಲನಹಳ್ಳಿಕ್ -  ವಾಚ್‌ಲ್ಲೆಂ ಅಸಲ್ಯಾಚ್  ಲ್ಯಾಂಪಾಚ್ಯಾ  ಮಂದ್ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್. ಆತಾಂಯಿ ಕೆ ಎಸ್ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿಚ್ಯಾ ರಾಯರು ಬಂದರು ಮಾವನ ಮನೆಗೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಆಸ್ಚೊ " ದೀಪ "  ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ - ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಮೆಜಾರ್ ತವಳ್ ಆಸ್ಚೊ ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಯೆತಾ.  ಹ್ಯಾ ಲ್ಯಾಂಪಾ ಭಾಯ್ರ್ ಹೆರ್ ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ಬೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಪಾಚಿ ಇಮಾಜ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ತಾನಾ ಆತಾಂಯೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಯೇನಾ. [ ಗುಲ್ಜಾರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಅಹಸಾಸ್ ಆನಿ ಮಹಸೂಸ್ ಬೋವ್ಶಾ ಕಾಂಯ್ ಹೇಂಚ್ ಅಸ್ಯೆತಾ ]  

ಸಳ್ಸಳ್ಚ್ಯಾ ಆದಾನಾಕ್ ತಾಳ್ಣೆಂ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ತಾಂದು ಘಾಲ್ತಾನಾಂಚ್ ಮಾಂಯ್ ಬಾಯೆಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲಿ - ಆಜ್ ಶಿತ್ ವಾಳುಂಕ್ ಆಸಾ ವಾ ಪೇಜ್  ಭುಂಯ್ ದವರುಂಕ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾಚ್ ಹಳ್ಟಾಚೆರ್ ರಾಂದ್ಣಿಂತ್ ಉಜೊ ಜಳ್ಟಾಲೊ. ಶಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮೊಡ್ಕೆಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಮಾಂಡ್ ಆನಿ ಕುರ್ಪೊಣ್ ದವರ್ನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ  ಕೊಣ್ಪ್ಯಾಂತ್ ವಾಳ್ಟೆಲ್ಯಾಂವ್. ಕೊಣ್ಪ್ಯಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಶಿತ್ ವ್ಹಾಳ್ಟಾನಾ ನೀಸ್ ಪಾಗ್ಳೊನ್ ಅನ್ಯೆಕಾ ಕುಶಿನ್ ವೊಂದ್ವಾತಾಲೊ. ರುಕಾಚೊ ಕೊಣ್ಪೊ ಜಡ್ ಆಸ್ತಾಲೊ ಆನಿ  ಭಾಯ್ರ್ ಭಿತರ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಕಶ್ಟ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗಿರ್ ವಾಳ್ಣೆಂತ್ ಶಿತ್ ವ್ಹಾಳುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ.  ಪೂಣ್ ಕೊಣ್ಪ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಶಿತ್ ಉದಾರೆಂ ಕರ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆಂ ವ್ಹಾಳ್ಣೆಂತ್ಲೆಂ ಶಿತ್ ಉದಾರೆಂ ಕರುಂಕ್  ಸಲೀಸ್ ನ್ಹಯ್. ಆಮ್ಗೆರ್ ಮಾಂಯ್ ಮಾತ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ವ್ಹಾಳ್ಣೆಚ್ಯಾ ಅಡಿಯೆಕ್ ಪಾಯ್ ದೀವ್ನ್ ಶಿತಾಚಿ ಮೊಡ್ಕಿ ಉದಾರೆಂ ಕರ್ತಾಲಿ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೊಡ್ಕಿ ಉಕಲ್ನ್ ತ್ಯಾಚ್ ವಾಳ್ಣೆರ್ ದವರ್ತಾಲಿ. [ ಆತಾಂ  - ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯೆಗೆರ್ ಜಾಂವ್ , ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾ ಕೊಣ್ಪೊಯೀ ನಾ , ವ್ಹಾಳ್ಣಿಯೀ ನಾ. ಆಮಿ ಕುಕ್ಕರಾಂತ್ ಶಿತ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ]

ವ್ಹಾಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ಶಿತ್ ಉದಾರೆಂ ಕರುಂಕ್ ವೇಳ್ ಉತರ್ಲ್ಯಾರೀ ತೆಂ ಶಿತ್ ರೂಕ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ಪೇಜೆಕ್ ಮಾತ್ ಕಸಲೀಯ್ ಬಂದಡ್  ನಾತ್ಲಿ , ವೆಗಿಂ ಜೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ಕುರ್ಪೊಣ್ ಧಾಂಪುನ್ ತೇರ್ಸ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಯಾರ್ - ತೇರ್ಸ್ ಮುಗ್ಧಾತಾನಾ ಪೇಜ್ ನಿಂವೊನ್ ಜೇಂವ್ಕ್ ರೆಡಿ. ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಗಾಂವಾಂತ್  ಎಕಾ ಘರಾಂತ್ ಪೆಜೆಚ್ಯಾ ಮೊಡ್ಕೆಕ್ ಕುರ್ಪೊಣ್ ಧಾಂಪಿನಾಸ್ತಾನಾ ಪಾಲ್ ಪಡೊನ್ ಜೆವ್‌ಲ್ಲಿಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಸರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮಿ ಮಾತ್ ಖಳನಾಸ್ತಾನಾ ಪೆಜೆಚ್ಯಾ ಮೊಡ್ಕೆಕ್ ಕುರ್ಫೊಣ್ ಧಾಂಪ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.   

ಗುಲ್ಜರಾನ್ ಪೋರ್ -  ಉಬೆಕ್ ಪಡ್‌ಪಡ್ಚ್ಯಾ ಧಾಂಕ್ಣ್ಯಾಚೆಂ  ದೃಶ್ಟಾಂತ್ ದಿತಾನಾ , ಮ್ಹಾಕಾ ಪೆರ್ನಾಳ್ಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಶಿಜ್ಚ್ಯಾ ಪೆಜೆಚ್ಯಾ ಮೊಡ್ಕೆಚೊ ಆನಿ ತೆ ಭಂವ್ತಿ ರೆವ್ಡಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೊ  ಉಡಾಸ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಕಾರಣ್ ,  ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನಾನ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಸಾ - ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜೆ ಭಿತರ್ ಶಿಜ್ತಾ.  ತಾಚೆಂ ಹೆಂಚ್ ಶಿಜ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ  ಉತ್ರಾಚೆಂ ಸುತ್  ಘೆವ್ನ್ ಬಾರ್ಕೂರ್ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತಾಂತ್ ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ   ಕವಿತೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ - ಹೆಂ ಉತರ್ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್  ಆಪವ್ನ್ ಕವಿ  ಮೆಲ್ವಿನಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲ್ಲೆಂ ಉದಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಯ್ತ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ; ಅಸೊ ಮ್ಹಜೊ ಉಡಾಸ್.  ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿಕ್ ಮೆಲ್ವಿನಾಚೆಂ ಹೆಂ ಶಿಜ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಉತರ್ ಇತ್ಲೆಂ ಆಂವಡ್ಲೆಂಗೀ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಉತ್ರಾಚೊ ತಾಣೆ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಹಾಂವೆ ಪಳಯ್ಲಾಂ.  

ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಬೊಳಿಯೆ ಮುದಾರ್ತಾ ಮೊನ್ನು ಮಾಸ್ಟೆರಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತಾಂತ್ ಹೀಚ್  ಕವಿತಾ ಭಿತರ್ ಶಿಜ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಲಿ.  ಫೆಸ್ತಾಕ್  ಮುಕೆಲ್  ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೊ. ಕಿರಣ್ ಬುಡ್ಕುಲೆ ಹಿಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾಶಣಾಂತ್ ವರಕವಿ ಬಾಕಿಬಾಬ್ ಬೋರ್ಕರಾಂಚಿಂ  ಉತ್ರಾಂ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ " ಉತರ್ ಭಿತರ್ ಶಿಜ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಪಾನಾರ್ ತೆಂ ವಾಡ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್" ಹಾಂವೆ ಬೊಳಿಯೆಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಿಟಾಳಾಕ್   ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ  ವಿಶೇಸ್ ವರ್ದೆಕ್ ಹೆಂಚ್ ನಾಂವ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. 

ಪೋರ್ , ಗುಲ್ಜಾರಾನ್  ಹ್ಯಾ ಎಕಾ ದೃಶ್ಟಾಂತಾನ್ ,  ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ , ಬಾಕಿಬಾಬ್ ಬೋರ್ಕಾರ್ ಆನಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣಿ ಕವಿತೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಎದೊಳ್ ಪಾಸುನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ಏಕ್ ನವೆಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ್‌ಶೆಂ  ದಿಲೆಂ. 

ಸೂಕ್ಶ್ಮ್ ರಿತಿನ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ , ಜಾಂವ್ ಕವಿತಾ ವಾ ಜಿಣಿ - ಎಕಾ ಮೊಡ್ಕೆಂತ್ ಶಿಜ್ಚ್ಯಾ ತಾಂದ್ಳಾಪರಿಂಚ್ ಕೊಣ್ಣಾ. ಹಾಂಗಾ ರಾಂದಣ್ ಆಸಾ, ಕೊಲಿತಾಂ ಆಸಾತ್, ಉಜೊ ಆಸಾ, ಉದಕ್ ಆಸಾ, ಊಬ್ ಆಸಾ, ಊಬೆಕ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಫೆಂಡ್ ಆನಿ ವೊತೊನ್ ವೆಚೊ ನೀಸ್ ಆಸಾ. 

ಸಗ್ಳೆಂ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ , ತೆ ತೆ ಫರ್ಮಾಣೆ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ -  ಬರಿ ಕವಿತಾ ಆಸಾ ,  ಸುಖೀ ಜಿವಿತ್ ಆಸಾ. ಖಂಯ್ಚೇಯ್ ಏಕ್, ಲಾಂಕುಡ್ , ಧಾಂಕ್ಣೆಂ ವಾ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಯ್  -  ಚುಕ್ಲೆಂ,  ವಾ ಖಂಯ್ಚೇಂಯ್ ಏಕ್ , ಉದಕ್ ವಾ ಉಜೊ ವಾ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಯ್ - ಚಡ್ ಉಣೆಂ ಜಾಲೆಂ ; ಕವಿತೇಕ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್,  ಜಿವಿತಾಕೀ ಅರ್ಥ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. 

ಗುಲ್ಜಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲೊಣ್ಯಾಂತ್ ಅಸಲೆ ಜಾಯ್ತೆ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಸಂಗ್ತಿ ಮ್ಹಜೆ ಭಿತರ್ , ಅದಾನಾಕ್ ದವರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮೊಡ್ಕೆಂತ್ ತಾಳ್ಣೆಂ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ತಾಂದುಳ್ - ಘಾಲ್ಲೇಪರಿಂ ಘಾಲ್ನ್ ಗೆಲಾ ಆನಿ ತೆ ಮ್ಹಜೆ ಭಿತರ್ ಅಜೂನ್ ಶಿಜೊನ್‌ ಆಸಾತ್.

- ಎಚ್ಚೆಮ್ .

 

COMMENTS