ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ ಹೆನ್ರಿ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಗಾಂವಾನ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ಚೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ಕಿಟಾಳ್ ತಶೆಂ ಆರ್ಸೊ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್. ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್(1999), ಕಯ್ದ್ಯಾಚೊ ಕವಿತಾ(2004), ಭಾಮುಣಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ(2006) - ತಾಚೆ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಕವಿತಾ ಜಮೆ. ದೆವಾಕ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾಡೊ(2002), ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್ (2016)   - ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಸಂಗ್ರಹ್.  ಕೊಂಕ್ಣೆ ಶಿವಾಯ್ ಕನ್ನಡ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸಾಂನೀಯ್ ತೋ ಬರಯ್ತಾ. 

Recent Archives

ನಿರ‍್ವಾರ‍್ಯಾಚೆಂ ಏಕ್ ವರಸ್

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್        2011-03-04 04:04:53
  |     |  Wilfy Book Coverಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ತಾಳೊ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಅಂತರೊನ್ ಏಕ್ ವರಸ್ ಸಂಪ್ತಾ. ತೊ ಸರ್‌ಲ್ಲೆ ತವಳ್ ಉಟಾಉಟಿಂ ದೇಶ್ ‌ವಿದೇಶಾಂಕ್ ಫೊನಾಂ ಕರುನ್ ಜಾಯ್ರಾತಾಂ ಜಮವ್ನ್ ಆನಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ್ ಮೋಡ್ನ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕೊ ಕಾಡ್ಲೆಲಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂ ನೀದ್ ಪಾಫುಡ್ನ್ ವರ್ಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರತ್ ಏಕ್‌ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಾಗಿಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಕೊಣಾಲಾಗಿಂಗೀ ಕಾಂಯ್  ಏಕ್  ದೋನ್ ಪಾನಾಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಲಾವ್ನ್ , ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಚಾರ್ ಕಾಸ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಗುಪಿತ್ ಅಜೆಂಡಾ ಆಸೊಂಕ್‌ಯಿ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ಬೋವ್ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಭಾರೀ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಸಮಾಜಿಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಸಾ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಚೆಂ ಸುದ್ರಾಪ್‌ಚ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಧೋರಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಧೊಲ್ ಬಡಂವ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾನ್‍ಯಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಗೀತ್‌ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್, ನಾಟಕಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಾ ಸಂಗೀತಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್  ಏಕ್ ಸಾರತುಕಾಯೆಚೆಂ ಬರಪ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನಾ. ದುಡ್ವಾ ರಾಶಿರ್ ಬಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ, ಜಾಂವ್ ಸಂಘಟನಾಂನಿ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಚೆರ್ ಏಕ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ ನಾ. ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಎಕಾ ದಿಸಾಚೆಂ ವಿಚಾರ್‌ಸಾತೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಿಟಾಳ್ ಚಿಂತ್ತೇ ಆಸಾ. 

 

ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಮ್ಹಾಮಾನೇಸ್ತಾಂನಿ ಜೆಪ್ಪುಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ವಿಲ್ಫಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ದವರ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರ‍್ಲೆಂ. ಹೆಂಚ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಕರುನ್ ಛಾಪುಲ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾಂನಿ ಕಶೆಂಯಿ ಹೆಂ ವಿಸ್ರೊನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ, ಬ್ಲೊಸಮ್‌ಬಾಯ್ ಓಸ್ಕರ್‌ಬಾಬಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸ್ಟೇಜಿರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬಸ್ತಾ? ಮ್ಹಣ್ ಮಣಾಂಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಬರಯ್ತೆಲ್ಯಾ ಗಂಬೀರ್ ಚಿಂತ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಕಡಕ್ಕ್ ವಿಮರ್ಶಕಾಂಕೀ ಹಾಚಿ ವಿಸರ್ ಪಡ್ಲಿ. ಮನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಚೆರ್‌ಚ್ ಏಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಸ್ಟೋರಿ ಕರ್ಯೆತಿ.  ವಿಲ್ಫಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಜೆಪ್ಪುಚ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ದವರ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ  ಖಂಯ್ ಮಾಯಾಕ್ ಜಾಲೆ? ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್‌ಗೀ, ತೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಕೆಲೆಂ? ವಾ ಫಕತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಚಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಣಿಂ ವಿಲ್ಫಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ವಾಪರ್ಲೆಂ? ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂವಯ್ರ್  ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕವ್ಯೆತೊ. ತಶೆಂಚ್ ವಿಲ್ಫಿಕ್ ಪದ್ಮ ಎವಾರ್ಡ್ ದಿವಯ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್‌ಯಿ ಸಾಂಗೊನ್ ಭಂವ್‌ಲ್ಲೆ ಖಂಯ್ ಗೆಲೆ? ಸಾಂಗ್ಲೆಲ್ಯಾಂನಿಯ್ ಫಕತ್ ಪಟಾಕ್ಯೊ ಮಾತ್ರ್ ಮಾರ್ ಲ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಕಾಮ್ ಮಾತ್ರ್ ಕೊಣೆಂಗೀ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಕ್ ಆಶೆನಾತ್ಲ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿನ್ ಕೆಲೆಂ? ಹಿ ಗಜಾಲಿಯ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಸಾಣ್ಯಾಕ್ ಧರ್ಯೆತಿ. ಪುಣ್ ತಶೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ.

 

ಆಜ್ ವರಸ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಟಾನಾ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಕವಿತಾ/ಬರ್ಪಾಂ : ಪರತ್ ಜಲ್ಮೊನ್ ಯೇ ವಿಲ್ಫಿ , ಅಮರ್ ತುಜೊ ಉಡಾಸ್, ವಿಲ್ಫಿಚೊ ಜಾಗೊ ಭರ್ತಿ ಕರ್ತಲೊ ಕೋಣ್ಂಚ್ ನಾ! ರಡ್ಣೆಂ ರುದಾನಾಂ.  ಆತಾಂ ಸವಾಲ್ , ವಿಲ್ಫಿನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಜಲ್ಮೊನ್ ಯೇಜೆ? ಅನಿ ಕೊಣೆಂಯೀ ತಾಚೊ ಜಾಗೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಕರಿಜೆ? ಜರ್ ವಿಲ್ಫಿ ಪರತ್ ಜಲ್ಮೊನ್ ಆಯ್ಲೊ ವಾ ಕೊಣೆಂಯೀ ತಾಚೊ ಜಾಗೊ ಘೆತ್ಲೊ, ಕೋಣ್ ಒರಿಜಿನಲ್? ಕೋಣ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್? ಮ್ಹಣ್ ಕಶೆಂ ಕಳ್ಚೆಂ? ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆ ಕವಿ ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕೆದಾಳಾಯಿ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆಸಾ : ಹಾಂವ್ ವಿಶ್ವಾಂತ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ , ದುಸ್ರೊ ನಾ , ಯೆಂವ್ಚೊ ನಾ. ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಕೊಣೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ತೋ ಪಯ್ಲೊ ಆನಿ ಯೂನೀಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಅರ್ಥಾರ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ತಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಬೋವ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಥರಾನ್ ಜಿಯೆಲಾ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಯೂನಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಾಲಾಂ. ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ಯೇವ್ನ್ ತೆಂ ಪಿಡ್ದ್ಯಾರ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ತಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ವಿಲ್ಫಿ - ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಎಕ್ಲೊಚ್ ವಿಲ್ಫಿ, ತೊಚ್ ಪಯ್ಲೊ ಆನಿ ತೊಚ್ ನಿಮಾಣೊ. ಪುಣ್ ತಾಚೊ ದಿಶ್ಟಾವೊ ಮುಕಾರುನ್ ವೆತಾಲೊ. ಆನಿ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ರೂಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮೀನಾಬಾಯ್ ಆಸಾ, ವಿಶೂ ಆನಿ ವೀಣಾ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಯುನಾಯ್ಟೆಡ್ ಯಂಗ್‌ಸ್ಟರ್ಸ್ ತಸಲೆಂ ಸಂಗಟನ್ ಆಸಾ.

 

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೀಡಿಯಾಂತ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಉತರ್ ಚಲ್ತೇ ಆಸಾ. ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾವರ್ವಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಂತ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ರಿಯೆಟ್ ಜಾಲಾಂ. ನಿರ್‌ವಾರೆಂ,ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಚೆಂ ನಿರ್‌ವಾರೆಂ. ಹೆಂ ನಿರ್‌ವಾರೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಕ್ರಿಯೆಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಕೊಣೆಂ ಕ್ರಿಯೆಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತಾಚಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಬರ್ ನಾ. ಪುಣ್ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಂತ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ರಿಯೆಟ್ ಜಾತಾ ತರ್ ವಿಲ್ಪಿನ್ ತರ್ನ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾ ಥಂಯ್ ಆಕರ್ಸುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್‌ಯೀ ಅರ್ಥ್ ಜಾತಾ. ಪುಣ್ ಹಕೀಗತ್ ತಶಿ ಆಸಾಗೀ? ಹೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಿಟಾಳಾಂತ್ ’ವಿಲ್ಫಿ ಆನಿ ನಿರ್‌ವಾರ‍್ಯಾಚೆಂ ಏಕ್ ವರಸ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್‌ಶಿ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಆನಿ ವಿಲ್ಫಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸೊನ್ ತಾಕಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ವಳ್ಕೊಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಆತಾಂಯಿ ಮೀಡಿಯಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಜಾಣಾರಿಂಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕೆಲೊ. ಪುಣ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾನ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರಾಂನಿ ಚರ್ಚೆಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆಂವ್ಚಿ ಉರ್ಬಾ ದಾಕಂವ್ಕ್ ನಾ. ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ತಾಂಕಾಯೀ ತಾಂಚ್ಯೊಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೊ ರಾಟಾವಳಿ ಆಸಾತ್. ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಸೊಡ್‌ದೊಡ್ ಕರುನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕ್ಯಾಂತ್ ಸಜಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಬರ್ಪಾಂತ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಲೇಕಕಾಂಚೆ ವ್ಹಯ್ ತರ್‌ಯಿ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಚರ್ಚೆಕ್ ಉಗ್ತೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ. ಬರಯ್ತಾನಾ ಮಾತ್ರ್ ಪುರ್ತೆಂ ಆನಿ ಖರೆಂ ನಾಂವ್ ಬರಯಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಂತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಸಾ, ನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ನಿರ್‌ವಾರೆಂ (ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್) ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಗೊಂಗ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಅಂಕ್ಯಾಂನಿ ಚರ್ಚಾ ಚಾಲು ದವರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.ಹ್ಯಾ ಚರ್ಚೆಂತ್ ಕೊಣೆಂಯಿ ವಾಂಟೊ ಘೆವ್ಯೆತ್.

 

ಲೋಕ್ ಗಿತಾಂ ಸೊಡ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಶೆತಾಂತ್ ಸೂಕ್ಶಿಮಾಯೆನ್ ಪಳೆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಲೊಕಾ ಜಿಬೆರ್ ಉರ್ಲ್ಯಾತ್ ತೇಗ್‌ಚ್. ಪಯ್ಲೊ ಜೆರೊಮ್, ದುಸ್ರೊ ವಿಲ್ಫಿ ಆನಿ ತಿಸ್ರೊ ಹೆನ್ರಿ. ಜೆರೊಮ್ ಆನಿ ಹೆನ್ರಿಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಎಕೆಕಾಚ್ ಪದಾನ್ ಚಲಾವಣೆರ್ ದವರ್ಲಾಂ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ಲ್ಯಾರೀ, ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ಹರ್ ಘುಂವ್ಡೆರ್ ವಿಲ್ಫಿಚಿಂ ಪದಾಂ ಆಸಾತ್. ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ತಾಂತು ಕಿರಿಸ್ತಾಂವ್ಪಣ್ ಆನಿ ಒರ್ತೊಡೊಕ್ಸಿ ಗೂಣ್ ಚಡ್ ಆಸಾತ್ ತರೀ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸ್ಪಂದನ್‌ಯಿ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ತೆಗಾಂಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕರಾವಳೆಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ನವೆಸಾಂವ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಾನ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್. ಜೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಗೀತಾಕ್ ಜೀವ್ ಭರ್ಚೆ ತಸಲಿಂ ಪದಾಂ ಚಾ. ಫ್ರಾ ನ್ ಆನಿ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನಾನ್ ದಿಲಿಂ ,ನವೆಸಾಂವ್ ಉರ್ಲೆಂ. ತರ್ನ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ಗಾರಾಂ ಮಧೆಂ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಥೊಡೆ ಕಲಾ ಆಸ್ಚೆ ಆಸಾತ್ ವ್ಹಯ್ ತರೀ ಸ್ಪೊನ್ಸರ್ ಜಮವ್ನ್ ಸುಮಾರಾಚೊ ಅನಿ ಗತಿಕಟ್ಟಾಚೊ ಮ್ಹಾಲ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಖೆಟಿಂತ್ ತೆ ದಿಸಾನಾಂತ್. ಹಿ ಏಕ್ ಜಾಲಿ ಗಜಾಲ್.

 

ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಂತ್ ಪಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ನಿರ್‌ವಾರ‍್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಅಸಾ. ಅನಿ ತಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವರ್ಸಾಥಾವ್ನ್ ವಿಲ್ಫಿಕ್ ಸಮರ್ಪುನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಪದಾಂ,ಸಿಡಿ ಆನಿ ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ನಾಯ್ಟಿ. ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಿಂಪಥಿಂತ್ ಕಿತ್ಲೊ ತೇಂಪ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾನ್ ವಾಂಚ್ಯೆತ್? ವಿಲ್ಪಿಕ್ ಸಮರ್ಪುಂಚ್ಯಾ ನಾಯ್ಟಿಂನಿ ಜಾಂವ್ ಪದಾಂನಿ, ವಿಲ್ಫಿನ್ ಸಾಂಬಾಳ್‌ಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರತಾಯಿ ದಿಸಾನಾ. ವಿಲ್ಫಿಕ್ ಸಮರ್ಪುನ್ ಸಾದರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ನಾಯ್ಟಿಂತ್ಲಿ ಫೊಕಣಾಂ ಕುಟ್ಮಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂಪರಿಂ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದೂರ್ ಆಸಾ.  ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳಾಯೆಂತ್ ನಾಯ್ಟಾಂ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ವಿಲ್ಫಿಚಿ ಶಿಸ್ತ್ ಪಾಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತಾಚೆವರ್ತಿ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ವಿಲ್ಫಿಕ್ ದುಸ್ರಿ ನಾ.

 

ಹಾಂಗಾ, ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಮಾನಾಕ್ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಸ್ಮಾರಕಾಂ ಉಬಾರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಯೆವ್ಜಣ್ಯೊ ಘಾಲ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಏಕ್ ವಚನ್ ಮತಿಂತ್ ಘೆಜೆ: ಸ್ಥಾವರಕ್ಕಳಿವುಂಟು, ಜಂಗಮಕ್ಕಳಿವಿಲ್ಲ. ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಉಬಾರ್ಚೆಂ ವಾ ತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಭಾಶಣಾಂ ಕರ್ಚಿಂ ಲಾಂಬ್ ತೇಂಪಾಕ್ ಕಾಳಾಂತ್ ಉರ್ಚೆ ತಸಲೆಂ  ನ್ಹಂಯ್ . ಎದೊಳ್‌ಚ್ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಗಲ್ಫಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಂಘಟನಾನ್ ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಶ್ಟಾನಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಯಾ. ಬರೆಂಚ್. ಪುಣ್ ಹಾಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವಿಲ್ಫಿಚೆಂ ಬರಪ್ ಆನಿ ಸಂಗೀತ್ ದಾಕಲ್ ಜಾಯ್ಜೆ , ಜಾಂವ್ ಛಾಪ್ಯಾಂತ್ ಜಾಂವ್ ಇ -ಮೀಡಿಯಾಂತ್ ಆನಿ ತರ್ನ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಮೆಳಾಜೆ. ಹೆ ದಿಶೆನ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಪದಾಂ /ಕವಿತೆಚೊ ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟುನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಹೊಗ್ಳಿಕೆಚೆಂ. ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಹೆ ಖಾತಿರ್ ಜಾಯ್ತಿ ವಾಂವ್ಟ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಂತ್ಲಿಂ ಪದಾಂ, ಕವಿತಾ, ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ, ವಿದ್ಯಾಪೀಠಾಂನಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಶಿಕ್ಲಿಂ, ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣೆಂಯಿ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಪದಾಂ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೇರ್ ಸಂಸೊಧ್ ಕೆಲೊ ತರ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಅಳಿವು ನಾತುಲ್ಲೊ ಜಂಗಮ ಜಾಲೊ. ಹೆ ಭಾಯ್ರ್ ಕವಿ/ಕಾಣಿಯಾಂಗಾರ್ ಕಿಶೂ,ಬಾರ್ಕುರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಪರಿಂ ಹೆ ಖಾತಿರ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಸಂಗೀತ್ ನಾಟಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬಾಂದ್ಚಿ ಆಲೊಚೆನ್‌ಯಿ ಬರಿಚ್. ಥೊಡಿಂ ಕಾಮಾಂ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ್ ರುಪಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾವ್ತಾತ್. ಕಿಟಾಳ್ ವಿಲ್ಫಿಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ ಹೆ ವಿಶಿಂ ವಿಚಾರ್‌ಸಾತೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಉಲೊವ್ನ್  ಸೊಡ್ನ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ ನಾ. ಉಲೊವ್ಪಾಂಚೊ ಬೂಕ್ ಛಾಪುನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಥಾರ‍್ಯಾರ್ ಪಾಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಪಳೆಯ್ತೆಲೆಂ.

 

ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ಮೀಡಿಯಾಕ್ ತಾಚೆಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ತಾಂಕಿ ಅಸಾತ್ ತಶೆಂಚ್ ಮಿತಿಯೀ. ಇ-ಪತ್ರಾಂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ವೆಗಾನ್ ಪಾವ್ತಾತ್ ವ್ಹಯ್ ತರ್‌ಯಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಾಂನಿ ತಾಂತ್ರಿಕತಾ ಹಾತ್ ಸೊಡ್ತಾ. ಯುನಿಕೋಡಾಂತೀ ಕಾಂಯ್ ಅಕ್ಶರಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳನಾಂತ್, ಕಾಂಯ್ ಅಕ್ಶರಾಂ ತುಟ್ತಾತ್. ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾಂತ್  ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ನಾ. ಇ ಮೀಡಿಯಾಂತ್ ಹೆಂ ಸಾದ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ಹೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಫೊಟೊ ಆಲ್ಬಮಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಿಟಾಳಾಂತ್ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ  ಸಂಗೀತ್ ಪಯ್ಣಾಚೊ ವಿಡಿಯೊಯಿ ಘಾಲಾ. ಪುಣ್ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕರುಂಕ್ ಕಿಟಾಳಾನ್ ದೊಡಿ ವಾಂವ್ಟ್ ಆನಿ ಮ್ಹಿನತ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ಲಿ. ಕಾರಣ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾಂತ್ ಪಾನಾಂಚೊ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಅಂಕ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಅಂಕ್ಯಾಕ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಬದ್ಲಿಯೆತ್. ಪುಣ್ ಇ-ಪತ್ರಾಂತ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಕಶ್ಟ್. ನವ್ಯಾನ್ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ಟಾ. ದೆಕುನ್ ಚಡಾವತ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗೆ ಎಕಾಚ್ ವಿನ್ಯಾಸಾರ್ ವರ್ಸಾಂಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತಾತ್. ತರೀ ಕಿಟಾಳಾನ್ ವಿಲ್ಫಿ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕ್ಯಾಖಾತಿರ್ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಬದ್ಲುಂಚೆ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ. ಆನಿ ಕಿಟಾಳಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಪ್ರೇತನಾಕ್ ಪಿಂಟೊ ವಾಮಂಜೂರ್ ಹಾಣಿ, ವಿಲ್ಫಿಚೆ ಫೊಟೊ ಜಮವ್ನ್ ದೀವ್ನ್ ಕಿಶೂ,ಬಾರ್ಕುರ್ ಹಾಣಿ ಆನಿ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಪರ್ಗಟುಂಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದೀವ್ನ್ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಖರೊಚ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಕೆಲಾ. ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಮಾಂಡುಂಕ್  ಪೇಸ್ ಸೊಫ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಕಾಶಾನ್ ವಾಂವ್ಟ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಪಾಂ ದೀವ್ನ್ ಕುಮೊಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ  ಎಡ್ಡಿ ಸಿಕೆರ್,  ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ನಾಯಕ್ , ಎಡಿ ನೆಟ್ಟೊ , ಡೊ. ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ ಪ್ರಭು , ರೋನ್ ರೋಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಆನಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ತುಮ್ಕಾಂಯಿ ಕಿಟಾಳ್ ರುಣಿ ಆಸಾ. ವಿಲ್ಫಿ ವಿಶೇಸಾ ಖಾತಿರ್ ಹೆ ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಂವೆ ಖುದ್ದ್ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಳೊನ್ ತಾಂಚೆಲಾಗ್ಗಿಂ ಉಲವ್ನ್ ಆರಾಯಿಲ್ಲಿ ಮಾಹೆತ್ , ಸಂದರ್ಶನಾಂಯಿ ಆಸಾತ್. ವೆಳಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಜಾಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಧೊಶಿನಿಮ್ತಿಂ ಪಾಟಿಂ ಉರ್‌ಲ್ಲಿಂ ಹಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಅಂಕ್ಯಾಂನಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೆಲಿಂ.

 

ಆತಾಂ ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂ - ಕಿಟಾಳಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ 

 

ಕಿಟಾಳ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಚಿ ಜಾಳಿ ಸುವಾತ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್. ಕಿಟಾಳ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಕ್  ವೈಚಾರಿಕ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಶಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಸವೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯೊ  ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ, ಕವಿತಾ, ಹಾಸ್ಯ್ ಬರ್ಪಾಂ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶಾಂಚೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾ. ಹಾಚೆ ಶಿವಾಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್, ಕಲೆಕ್ ಸಂಬಂದ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ವಿಶೇಸ್ ವರ್ದ್ಯೊ ಆನಿ ಖಬ್ರೊ ಜಶೆಂ ಮೆಳ್ಟಾತ್ ತಶೆಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾ.

 

ಸಬಾರಾಂನಿ ಕಿಟಾಳ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲಾಂ. ಕಿಟಾಳಾಂತ್ ದೋನ್ ವಾಂಟೆ ಆಸಾತ್. ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ದುಸ್ರೊ ವಾಂಟೊ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಖಬ್ರೊ. ಕಿಟಾಳ್ ಫಕತ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಸಂಬಂದ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ ಮಾತ್ರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾ. ಜ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಕಿಟಾಳ್ ಹಾಜರ್ ಜಾತಾ ತ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂವಿಶಿಂ ವಿಶೇಸ್ ವರ್ದಿ ಕರ್ತಾ. ಕಿಟಾಳಾಂತ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ವಾಂಟೊ ಮಯ್‌ನ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾತ್ರ್ (ಮಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ತೆ ಪಾಂಚ್ ತಾರಿಕೆರ್ ) ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಜಾತಾ. ಹಾಂತು ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಲೇಕನ್ , ಎಚ್ಚೆಮ್ ವಿಚಾರ್ , ಮ್ಹಟ್ವಿ ಕಾಣಿ , ಕವಿತಾ , ವಿನೋದ್ ವಾ ವಿಮರ್ಸೊ , ಸಂದರ್ಶನ್ , ಸಂವಾದ್/ ನವೊ ಮ್ಹಾಲ್ ಆಸ್ತಾ. ಪುಣ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಖಬ್ರೊ (ಫಕತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಮಾತ್ರ್  ನ್ಹಂಯ್) ಅನಿ ವಿಶೇಸ್ ವರ್ದ್ಯೊ ಜಶೆ ಕಶೆ ಮೆಳ್ಟಾತ್ ತಶೆಂ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಜಾತಾತ್. ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ತರೀ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂಚ್ , ತೇಂಯಿ ಪಾರ್ಟ್ ‌ಟಾಯ್ಮ್.

 

ಕಿಟಾಳ್ ಏಕ್ ಕಮರ್ಶಿಯಲ್ ಜಾಳಿ ಸುವಾತ್ ನ್ಹಯ್. ಸಾಹಿತ್ಯಾದ್ವಾರಿಂ ಸಮಾಜಿಕ್ ಜಾಗ್ -ಹೊ ಕಿಟಾಳಾಚೊ ಮುಕೆಲ್ ಶೆವೊಟ್. ಹರ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಕ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಸಜೆ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಚೆರ್ ಬದ್ದತಾ ಆಸಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಕಿಟಾಳ್ ಪಾತಿಯೆತಾ ಆನಿ ಭರ್ವಸ್ತಾ. ವೈಚಾರಿಕ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಶಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಕಿಟಾಳ್ ಚಡ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾ. ಹಿ ಜಾಳಿ ಸುವಾತ್ ಯೂನಿಕೋಡ್ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಂತ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಸುಲಭಾಯೇನ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಟಾ.  ಬರ್ಪಾಂ ಧಾಡ್ಟೆಲ್ಯಾಂನಿ ಬರಹ ಪ್ಯಾಡಾಂತ್ ಟೈಫ್ ಕರ್ನ್ ಧಾಡ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಬರಪ್ ಎದೊಳ್ ಖಂಯ್ಸರ್‌ಯಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಸೊಂಕ್ ನಜೊ. ಹಿ ಶಿಸ್ತ್ ಪಾಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಥೊಡೆಂ ತರ್‌ಯಿ ನವೆಂ ಬರಪ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಯೇತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಿಟಾಳ್ ಪಾತಿಯೆತಾ. ಪುಣ್ ಕಿಟಾಳ್ ಆದ್ಲೆಂ ಬರಪ್ ಫಾಯ್ಸ್‌ಚ್ ಕರಿನಾ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಯ್. ಕಿಟಾಳಾಂತ್ ತೆ ಖಾತಿರ್‌ಚ್ ಏಕ್ ’ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕೊನ್ಸೊ’ ಆಸಾ. ನವ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ವಿಸರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಹಾಂಗಾ ಕಿಟಾಳ್ ಸೊಭಯ್ತಾ. ಆನಿ ಹೊ ಕೊನ್ಸೊ ತೀನ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತರೀ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತಾ.

 

ಆತಾಂ, ಹಿ ಏಕ್ ಫಕತ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಾಯ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲೆವರ್ವಿಂ, ತೆಂವೀ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ, ವೆಪಾರ್ ವಯ್ವಾಟಾಚಿಂ ಜಾಯ್ರಾತಾಂ ಮೆಳ್ಟಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಮೆದ್‌ಯಿ, ಆಶಾಯಿ ಮ್ಹಾಕಾ ದವ್ರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.  ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರಾನ್  ಸಾಂಗ್ಚೆಪರಿಂ ಕಿಟಾಳ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಪೆಟಜೆ ಆನಿ ಮಾಗಿರ್ ವಯ್ರ್ ಚಡೊನ್ ವಚೊನ್ ಮನಾಂತ್ ಆಗ್ಟೆಂ ಜಾಯ್ಜೆ. ಆನಿ ಥಂಯ್ ಠಿಕಾಜೆ. ಹಾಂವ್ ಚಡಾವತ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಸುರು ಕರ್ತಾಂ. ದೆಕುನ್ ಹಿ ಸಾಯ್ಟ್ ಕಮರ್ಶಿಯಲ್ ಕರುನ್ ಸರ್ಜನ್‌ಶೀಳತೆಚಿ ಸೊಡ್‌ದೊಡ್  ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾ.

 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪ್ರೇತನಾಕ್ ತುಮಿ ದೋನ್ ವಾಟಾಂನಿ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿವ್ಯೆತ್. ಏಕ್, ವರ್ಗಣ್‌ದಾರ್ ಜಾವ್ನ್. ಅನ್ಯೇಕ್ , ಹ್ಯಾ ಜಾಳಿ ಸುವಾತೆಚ್ಯಾ ಮುಳಾಂತ್ ಲಾಂಬ್ ವಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಆವ್ದೆಕ್ ಏಕ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಂದೇಶ್ ದೀವ್ನ್. ಸಂದೇಶ್ ದೋನ್ ವೊಳಿ ಆಸ್ಯೆತ್, ಏಕ್ ಕಡ್ವೊ ಆಸ್ಯೆತ್ ವಾ ಏಕ್ ಪಾನ್. ಸಾಂಗಾತಾ ತುಮ್ಚಿ ತಸ್ವಿರ್‌ಯಿ ಆಸ್ಯೆತ್. ಹೆಂ ನ್ಹಯ್ ತರ್, ಹ್ಯಾ ಸಾಯ್ಟಿಂತ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್ ಏಕ್ ವಾಚ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ರುಚ್ಲೆಂ ತರ್, ಹ್ಯಾಚ್ ಸಾಯ್ಟಿಚ್ಯಾ ಮುಳಾಂತ್ (Subscription and Contribution ವಿಬಾಗಾಂತ್) ಏಕ್ ಎಕಾಂವ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಸಾ, ತಾಕಾ ತುಮಿ ವರ್ಗಣಿ ಧಾಡುನ್ ದಿವ್ಯೆತ್. ಕಿಟಾಳ್ ಪ್ರಕಾಶನಾಚಾಚ್ ನಾಂವಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಎಕಾಂವ್ಟಾಂತ್ ಫಕತ್ ಕಿಟಾಳಾಚೊ ಮಾತ್ರ್ ವ್ಹೆವಾರ್ ಚಲ್ತಲೊ. ವಾರ್ಶಿಕ್ ವರ್ಗಣಿ ರುಪಯ್ ಪಾಂಯ್ಶಿ ಮಾತ್ರ್. ವರ್ಗಣಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಯ್ಟ್ ಪಳೆವ್ಯೆತ್ ಅಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ವರ್ಗಣಿ ಬಾಂದ್ಚಿ ಫಕತ್ ಬರ್ಯಾ ಮನಾನ್. ಕಿಟಾಳ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ವಿಂಚ್ಣ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘಾಲ್ನ್ ಬರ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೊ (ಸಾದಾರ್ಣ್ ‘ದೇಶಕಾಲ ವಿಶೇಷ’ ಪರಿಂ) ಉಡಾಸಾಂತ್ ಉರ್ಚಿ ತಸಲೊ ಬೂಕ್ ಕಾಡ್ಟೆಲೆಂ ಆನಿ ವರ್ಗಣಿ ಬಾಂದ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಹೊ ಬೂಕ್ ಪಾವಿತ್ ಜಾತೊಲೊ.

 

ವರ್ಗಣಿ / ಸಂದೇಶ್ ಧಾಡುಂಕ್ ವಿವರ್

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕಾಂವ್ಟ್ ನಂಬರ್  : 010 6101000 2315

ಖಾತ್ಯಾಚೆಂ ನಾಂವ್   : KITTALL PUBLICATIONS

ಬ್ಯಾಂಕ್/ಶಾಖೊ  : SYNDICATE BANK, KANKANDADY BRANCH

IFSC CODE   : SYNB0000106

 

COMMENTS

John J.M. , Saudi Arabia Mar 09, 2011
Certainly you have made it very special. May his soul rest in peace. He had done a lot to the konkani society. Try to add him in Konkani text.

Stany Bela , Dubai Mar 08, 2011
Salsalith,ubal ani kriyal borpam vallyanth.Sampadakak ani lekhakank abhinandan.

Saritha Dsouza , Mangalore Mar 06, 2011
ಮೊಗಾಳ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಸರ್ ಹಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ಮ್ಹಾನ್ ಆತ್ಮ್ಯಾಕ್ ವೆಗ್ಳೆ ರಿತಿನ್ ಪಾಟಂವ್ಚಿ ಶೃದ್ಧಾಂಜಲಿ. ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯೊ ತಸ್ವಿರೊ. ವಿಲ್ಫಿಯಾಬ್ ಆಮ್ಚೆಸವೆಂಚ್ ಆಸ್ಲೆಪರಿಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ.