ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ ಹೆನ್ರಿ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಗಾಂವಾನ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ಚೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ಕಿಟಾಳ್ ತಶೆಂ ಆರ್ಸೊ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್. ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್(1999), ಕಯ್ದ್ಯಾಚೊ ಕವಿತಾ(2004), ಭಾಮುಣಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ(2006) - ತಾಚೆ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಕವಿತಾ ಜಮೆ. ದೆವಾಕ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾಡೊ(2002), ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್ (2016)   - ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಸಂಗ್ರಹ್.  ಕೊಂಕ್ಣೆ ಶಿವಾಯ್ ಕನ್ನಡ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸಾಂನೀಯ್ ತೋ ಬರಯ್ತಾ. 

Recent Archives

ಏಕ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಪ್ರೇತನ್

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್        2010-12-14 12:48:53
  |     |  ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ದಶೆಂಬರ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ರಾಶ್ಟ್ರಾಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಪ್ರತಿಭಾ ದೇವಿಸಿಂಗ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮಂಗ್ಳುರ‍್ಚ್ಯಾ ನೆಹರೂ ಮಯ್ದಾನಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಭಾಶಣ್ ದೀವ್ನ್ ಗೆಲಿ. ತಿಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚಿ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚಿ ಕಿತ್ಲಿ ಒಳೊಕ್ ಆಸಾ ಆನಿ ನಾ ತಾಚಿ ಖಬರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ ತರೀ, ತಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಾರ್ ಏಕ್ ಬೋವ್‌ಚ್ ಆಪುರ‍್ಬಾಯೆಚೆಂ ಉತರ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಗೆಲಿ. ‘ಸಾಹಿತಾಕ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಸಾಜೆಚ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಕಕಾಂನಿ ಹೆ ವಿಶಿಂ ಗಂಭೀರ‍್ಪಣಿ ಚಿಂತಿಜೆ’. ವಿಪರ್ಯಾಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತಿಣೆ ಹೆಂ ಉತರ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಲೆಕಾಕ್‌ಚ್ ಘೆನಾತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಮೇಳಾಚ್ಯಾ ಮಾಂಡಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಸಾಹಿತಾಕ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಸಾಜೆಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಧರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಂಚ್ವೀಸ್  ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಪ್ರೊ. ಶ್ರೀಕಾಂತ ಸೋಮಯಾಜಿಚ್ಯಾ ಸಂಪರ್ಕಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಘಡ್ಯೆಥಾವ್ನ್, ಹಾಂವ್  ಘಟ್ಟ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಪೋರ್ ಉಡುಪಿಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೇಸ್ತ್ರಿಚೊ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಡೊ. ಯು.ಆರ್.ಅನಂತಮೂರ್ತಿನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಹೆಂಚ್ ಉತರ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ, ಪುರ್ತೆ ಪನ್ನಾಸ್ ಪಾವ್ಸ್‌ಯಿ ಪಳೆನಾಸ್ತಾನಾ ಸರ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಜೊ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಯಾದ್ ಆಯ್ಲೊ.

ಆತಾಂ ಸವಾಲ್, ಎಕಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾನ್ ಫಕತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂತ್ ವೈಚಾರಿಕ್ ಚಿಂತಪ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಾಳ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾತಾಗೀ? ಬೋವ್‌ಶಾ ನಾ. ಜೆಂ ಬರಯ್ಲಾಂ ತೆಂ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವೊನ್, ಲೊಕಾನ್ ತ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಜಾವ್ನ್, ಸಮಾಜಿಕ್ ಜಾಗ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ವ್ಹಡ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಾರ್ ಹೆಂ ಘಡ್ಟೇ ಆಸಾಗೀ? ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಧಯ್ರಾನ್ ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಕಾವ್ಜೆಜೆ ಪಡ್ಟಾ. ಕಾರಣ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂತ್ ಕಿತ್ಲೊ ವೈಚಾರಿಕ್, ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಮಾಧ್ಯಮಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂಕ್  ಮಿತಿಚೆ ಖೊಡೆ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್ -  ಧಾರ್ಮಿಕ್, ಆರ್ಥಿಕ್ ಆನಿ ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ರಾಜನಯ್ತಿಕ್. ಒಪ್ತಾಂ – ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂಕ್ impartial  ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕಶ್ಟಾಂಚೆಂ ವ್ಹಯ್, ಪುಣ್ ಉಣ್ಯಾರ್ ಉಣೆಂ unbiased ತರೀ ಜಾವ್ಯೆತ್ ನ್ಹಯ್‌ಗೀ?

ದೆಕುನ್ ಕಿಟಾಳ್

ಹೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಪೆಟೊನ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ ಜಾಲಿಂ. ಕೆದ್ನಾಂ ಕೆದ್ನಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ರಾಟಾವಳಿಂಚೊ ಗೊಬೊರ್ ಹಾಚೆರ್ ಮಾಂಡ್ಟಾಲೊ ತರ್‌ಯಿ ಹೆಂ ಪಾಲ್ವಾಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹ್ಯಾ ಕಿಟಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ರಾತಿಚಿ ನೀದ್ ಲಾಸುನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ತರ‍್ನ್ಯಾ ಈಶ್ಟಾಂಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಹ್ಯಾ ಆಲೊಚೆನೆಕ್ ಏಕ್ ನಿರ‍್ದಿಶ್ಟ್ ರೂಪ್ ದಿಂವ್ಚೆವಿಶಿಂ ಕಾಂಯ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರ್‌ಯಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತೆಂ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂನಾ. ಹೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಚಿಂತಪ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ಈಶ್ಟ್ ಮ್ಹಜೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸಾತ್ ವ್ಹಯ್ ತರ್‌ಯೀ, ಹಾಂವೆ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ, ಲ್ಹಾನ್ ಮಟ್ಟಾರ್.

ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಯಿ ಆನಿ ಆತಾಂಯಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡ್ ಆಂವಡ್ಟಾ. ಪುಣ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಶನ್, ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್, ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ನ್ಹಯ್. ಸಾಂಗಾತಾ ವಾಟಾಂವ್ಕ್ ಬರೆಂ ಭಂಡ್ವಾಳ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆ ಆಜ್ ಭಾರತಾಂತ್ ವೆಗಾನ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ವಿಂಚ್ಲೆಂ -ಹೆಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ದುಬಾವ್ ಆಸೊನ್‌ಯಿ.

ಕಿತೆಂ ಆಸಾ, ಕಿಟಾಳಾಂತ್?


ಕಿಟಾಳ್ ಫಕತ್ ಆನಿ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗೊ. ಸಾಹಿತಿಕ್ ಜರ್ನಲ್ ವಾ ಡಾಯ್ಜೆಸ್ಟಾಪರಿಂ, ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿಯೆಂತ್. ಹಾಂತು ಏಕ್ ಅಂಕ್ಯಾಚೆ ಲೇಕನ್ (ಕವರ್ ಸ್ಟೋರಿ), ಏಕ್ ಕಾಣಿ, ಏಕ್ ಕವಿತಾ, ಏಕ್ ವಿಮರ್ಸೊ, ಏಕ್ ವಿನೋದ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಸಂದರ್ಶನ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಚಾರ್, ಸಂವಾದ್, ವಿಶ್ಲೇಶಣ್ ಆನಿ ನವ್ಯಾ ಬುಕಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಂಪಾದಕಾಚೆ ಶರೆ ಆಸ್ತೆಲೆ.  ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಮುಕೆಲ್ ಗಜಾಲಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಅಂಕ್ಯಾಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ಜನ್‌ಶೀಳ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾ (ಕಾಣಿ, ಕವಿತಾ) ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮಟ್ವೆಂ ವಿಶ್ಲೇಶಣ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ, ವಾಚ್ಪಾಕ್ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ವೋಳ್ ಫಕತ್ ಆನಿ ಫಕತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಖಬ್ರಾಂ ಖಾತಿರ್ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಕಿಟಾಳ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ವಿಶೇಸ್ ವರ್ದಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತೆಲೆಂ.

ಕಿಟಾಳ್ ಠರಾವ್


ಹ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಾಯ್ಟಿರ್ ನವ್ಯಾ ಆನಿ ಎದೊಳ್ ಖಂಯ್‌ಯಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಠರಾಯ್ಲಾಂ. ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಕ್ ಸಂಭಾವನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್‌ಯಿ ಠರಾಯ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಾಯ್ಟಿರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಎಕಾ ಮಯ್ನ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯಿ ಪತ್ರಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಕಿಟಾಳಾಚೊ ಆಕ್ಶೇಪ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಾ ಸಂಪಾದಕಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಿ ಪರ್ವಣ್ಗೆ ಬಗಾರ್ ಕೊಣೆಂಚ್, ಖಂಚ್ಯಾಯಿ ರುಪಾರ್ ಕಿಟಾಳಾಂತ್ಲೆಂ ಬರಪ್ ವಾಪರುಂಕ್ ನಜೊ.

ವಿನತಿ


ಹಿ ಏಕ್ ಫಕತ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಾಯ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲೆವರ್ವಿಂ, ತೆಂವಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ, ವೆಪಾರ್ ವಯ್ವಾಟಾಚಿಂ ಜಾಯ್ರಾತಾಂ ಮೆಳ್ಟಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಮೆದ್‌ಯಿ ನಾ, ಆಶಾಯಿ ದವ್ರುಂಕ್ ನಾ. ದೆಕುನ್ ವೆಪಾರ್ ವಯ್ವಾಟಾಚಿಂ ಜಾಯ್ರಾತಾಂ ನಾಕಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂ. ಲೆಕಾಚೆ ವಾಚ್ಪಿ ಘೆವ್ನ್ ಜಾಯ್ರಾತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂವೆಯಿ ಫಾವೊತೊ ಪ್ರಚಾರ್ ದಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಯ್ನಾ.

ಪೂಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಹೆಂ ಕೀಟ್ ಪೆಟ್‌ಲ್ಲೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಈಶ್ಟಾಂಕಡೆ ತೆಂ ವಾಂಟ್‌ಲ್ಲೆ ವೆಳಾರ್ ತಾಣಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಸಾ, ‘ಆಮ್ಚೆಕಡೆ ಬರ್ಪಾನ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ ತರ್‌ಯಿ ಹೆರ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿವ್ಯೆತ್.’ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಎಕಾ ತೇಂಪಾಚೆ, ಹಾಂವೆ ಮೆಚ್ವಾಲ್ಲೆ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆ ಬರವ್ಪಿ, ಜೆ ಆತಾಂ ಬರಯ್ನಾಂತ್. ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪ್ರೇತನಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀಂವ್ಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಮಿ ಹ್ಯಾ ಸಾಯ್ಟಿಚ್ಯಾ ಮುಳಾಂತ್ ಏಕ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಂದೇಶ್ ದಿವ್ಯೆತ್, ಲಾಂಬ್ ವಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಆವ್ದೆಕ್. ಸಂದೇಶಾಂತ್ ಏಕ್ ದಿಶ್ಟಾವೊ/ ಚಿಂತಪ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಗರ್ಜ್ ಆನಿ ತುಮ್ಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ನಾಂವಾರ್ ಕಿಟಾಳ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಪಾವಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತೆಲೆಂ. ಹೆಂ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಬರ್ಪಾಕ್ ಉಣೆ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಚಿಂತಪ್.

ಹೆಂ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಹ್ಯಾ ಸಾಯ್ಟಿಂತ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್ ಏಕ್ ವಾಚ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ರುಚ್ಲೆಂ ತರ್, ಹ್ಯಾಚ್ ಸಾಯ್ಟಿಚ್ಯಾ ಮುಳಾಂತ್ (ಸಂಪರ್ಕ್ ಕೊಲಮಾಂತ್) ಏಕ್ ಎಕಾಂವ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಸಾ, ತಾಕಾ ತುಮಿ ವರ್ಗಣಿ ಧಾಡುನ್ ದಿವ್ಯೆತ್. ಕಿಟಾಳ್ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾಚ್ ನಾಂವಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಎಕಾಂವ್ಟಾಂತ್ ಫಕತ್ ಕಿಟಾಳಾಚೊ ಮಾತ್ರ್ ವ್ಹೆವಾರ್ ಚಲ್ತಲೊ. ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಂದೇಶ್ ಆನಿ ವರ್ಗಣೆನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದುಡ್ವಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲೇಕಕಾಂಕ್ ಸಂಭಾವನ್ ಪಾವಿತ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ಮಾಗಿರ್‌ಯಿ ದುಡು ಉರ್ಲ್ಯಾರ್ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಸಾಯ್ಟಿರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಎಕುಣ್ ಸಾಹಿತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘಾಲ್ನ್ ಕಿಟಾಳ್ ವಾರ್ಶಿಕ್ ಅಂಕೊ ಛಾಪುನ್ ಯೆತೊಲೊ. ಕೊಣೆಂ ವರ್ಗಣಿ ಬಾಂದ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಕಾ ಹೊ ಅಂಕೊ ಪಾವಿತ್ ಜಾತೊಲೊ.

ಹೊ ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಉಬಾರುಂಕ್ ಹಾಂವೆ ಕೊಣಾಕಡೆಯಿ ದುಡು ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಹಾಂವೆ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಇನಾಮ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ದುಡು ಹಾಂವೆ ಹೆ ಖಾತಿರ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಂಗಡ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೊ. ತೊಚ್ ಹಾಂವೆಂ ಹಾಂಗಾ ವಾಪಾರ್ಲಾ. ಹೊ ಮ್ಹಜೊ ಪಯ್ಲೊ ಅಂಕೊ. ಮ್ಹಜೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೆಚ್ವಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣಾಚೆರ್ ಭರ್ವಸೊ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ದಿಯಾ.

ಆನಿ ಬೋವ್‌ಚ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಗಜಾಲ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪ್ರೇತನಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಖಂಯ್‌ಯಿ ಚುಕ್ಲಾಂ ವಾ ಚುಕ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕುಸ್ಕುಟ್ ತರೀ ದಿಸ್ಲ್ಯಾರ್ ದಾಕ್ಶೆನಾಸ್ತಾನಾ ಸಾಂಗಾ ‘ಪಳೆ ಎಚ್ಚೆಮ್, ಹೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್’ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಾಂವ್, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ದಾಕ್ಶೆಣೆನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಜಾತಾ ತರ್, ತಸಲಿ ದಾಕ್ಶೆಣ್ ಕೊಣೆಂಚ್ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ, ಜಶೆಂ ಹಾಂವ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಕರಿನಾ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಬರಯಾ : editor@kittall.com

 

COMMENTS

Alphonse Mendonsa , Abu Dhabi/Pangla Apr 22, 2011
ಮೊಗಾಚಾ ಎಚ್ಚೆಮ್, ಹೊ ನವೊ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಆಸಾ ಕರುಂಕ್ ಎವ್ಜಿಲ್ಲ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಧೈರಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಚೆಪೆ ಉಕಲ್ತಾಂ. ಹ್ಯಾ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಬೊರೆಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸಾಹಿತ್ ಸಧಾಂಚ್ ವಾಳೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಮಾಗ್ತಾಂ. ಮ್ಹಜೊ ತಾಂಕಿಪುರ್ತೊ ಸಹಾಕಾರ್ ತುಕಾ ದಿತೊಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸ್ ಧಿತಾಂ. ಹಾಂವೆ ಸಭಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸೈಟ್ ವಾಚ್ಲ್ಯಾತ್ ಪುಣ್ ಕಿತ್ಯಾಗೀ ಮಾಕಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಚ್ಚ್ ಹಿ ಏಕ್ ಆಪುರ್ಭಾಯೆಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಅಮ್ಚೆ ಸಾಹಿತಿ ಮಾತ್ರ್ ನೈ ಬಗಾರ್ ಸರ್ವ್ ವಾಚ್ಪಿ ತಾಂಚೊ ಸಹಾಕಾರ್ ಸಧಾಂಚ್ ದಿತೆಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಖಂಡಿತ್ ಭರ್ವಸ್ತಾಂ, ಜಾಂವ್ ಲೇಕನಾಂನಿ ಜಾಂವ್ , ಜಾಂವ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಥರಾನ್ ವರ್ಗಣ್ದಾರ್ ಜಾವ್ನ್. ಹೆ ಕಿಟಾಳ್ ಪಾಲ್ವಾನಾಸ್ತಾನಾ ಸದಾಂಚ್ ಜಿವೆಂ ಉರೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಲಾಂಬ್ ಆವ್ಕ್ ಮಾಗ್ತಾಂ. ಹ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾಚಿ ಹಾಂವ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ವೊಳೊಕ್ ಕರ್ನ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಂಚಿ ಥೈಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಮೋಗ್ ಚಡಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯ್ಯಾತ್ನ್ ಕರ್ತಾಂ. - ಆಲ್ಫೊನ್ಚ್, ಪಾಂಗ್ಳಾ

Carol Fernandes , Dubai Apr 22, 2011
Great Job in Konkani Journalism. I always like to read your unbiased comments on short stories,novels,dramas.poetry etc.Keep it up.Congrats.

Prashanth D Souza , Dubai Feb 24, 2011
Congratulations H M Sir ! I have learned many things from you and you are a creative person in konkani. All the best.

PREETHAM KIREM , SHARJAH - KIREM Feb 17, 2011
It s a great news! Thought late, u have come up with a revolution. Hope, this will create awareness and result oriented cultural change!! All the best to you and to your team

Lancy Pinto Nayak , Kulshekar / Kuwait Feb 08, 2011
ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಎಚ್ಚೆಮ್, ತುಜೆಂ "ಕಿಟಾಳ್" ವೇಳ್ ಕರ್ನ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿ ವಾಚ್ಲೆಂ. ತುಜೆಂ ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಶಾಭಾಸ್ಕೆಕ್ ಪಾವೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ದೋನ್ ತಾರೀಫ್ ಕರ್ಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಬರೈನಾ ತರ್ ಎಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರ್ಯಾ ಸುರ್ವಾತೆಕ್, ಬರ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಕ್ ಆನ್ಯಾಯ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಬರಿಂ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ತುಜ್ಯಾ ಸಮಾರ್ಪಿತ್ ಮಾನೋಭಾವಾಕ್ ಆನಿ ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ ಪ್ರಯತ್ನಾಕ್ ಯಶ್ ಮಾಗ್ತಾಂ. ತುಜಿ ಉಮೆದ್ ನಿವಾನಾ ಜಾಂವ್ ಭಾವಾನಾ ಜಾಂವ್.

G.W.Carlo , Hassan Feb 06, 2011
ಮೊಗಾಚಾ ಎಚ್ಚೆಮ್, ಕಿಟಾಳಾಚಾ ಉಗ್ತಾವ್ಣ್ಯಾಚೆಂ ಆಮಂತ್ರಣ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚೆಂ ಆನಿ ತುಜೆಂ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಮಾತ್ ಆಜ್ ವಾಚುಂಕ್ ಸಾಧ್ ಜಾಲೆಂ. ದುಸ್ರೆಂ ಪುರ್ಸತೆರ್ ವಾಚ್ತಾಂ. ತುಜಾ ನವ್ಯಾ ಸಾಹಸಾಕ್ ಜೈತ್ ಮಾಗ್ತಾಂ.

Praveen , Doha Feb 06, 2011
HM great Job ,i too one of book freak ,left konkani reading very long back ,just come across ur konkani literature Kittall.com ,a change of thought ,and your Kittall website technically holds great in design and implementation .

Ashok D Almeida , Dubai Feb 05, 2011
I feel proud towards your sincere effort to bring konkni sahithya on web pages. Jai Ho H.M