ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ ಹೆನ್ರಿ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಗಾಂವಾನ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ಚೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ಕಿಟಾಳ್ ತಶೆಂ ಆರ್ಸೊ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್. ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್(1999), ಕಯ್ದ್ಯಾಚೊ ಕವಿತಾ(2004), ಭಾಮುಣಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ(2006) - ತಾಚೆ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಕವಿತಾ ಜಮೆ. ದೆವಾಕ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾಡೊ(2002), ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್ (2016)   - ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಸಂಗ್ರಹ್.  ಕೊಂಕ್ಣೆ ಶಿವಾಯ್ ಕನ್ನಡ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸಾಂನೀಯ್ ತೋ ಬರಯ್ತಾ. 

Recent Archives

ಕಾಜು ಬಿ, ಮಾಂಯ್ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್        2016-05-02 10:43:52
  |     |   

ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ? ಮಾಂಯ್ ಭಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ? ಎಕಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ಅಸ್ಥಿತ್ವ್ ಮಳ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆನಿ ಭಾಸ್ ಮಾತ್ ? ಪೊಟಾಚಿ ಪೋಡ್ ಸೊಧುನ್ ಪರ್ದೆಶಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್, ಮಾಂಯ್ ಭಾಸ್ ವಿಸ್ರೊನ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಾಂಡುನ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಆಪ್ಲೆಂ ಅಸ್ಥಿತ್ವ್ ಹೊಗ್ಡಾ ? ವಾ ತಾಚೆವರ್ವಿಂಚ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆನಿ ಭಾಶೆಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಟಾಚೊ ನೀಸ್ ಮೆಳ್ತಾ ?


ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ನವ್ಯಾನ್ ಜಾಪಿ ಸೊಧ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಅಡ್ಚಣೆಂತ್, ಕವಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿ ಕೂನ್ಹಾಚ್ಯಾ ’ವೆಗ್ಳೆಂ ಜಾಂವ್ಚಿ ಆಶಾ’ ಕವಿತೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಘಾಲಾ.

 

’ವೆಗ್ಳೆಂ ಜಾಂವ್ಚಿ ಆಶಾ’ ಕವಿತಾ ಸಾದಿ,ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೊಳಿಂಚಿ.  ಕವಿತೆಚೊ ಗಿರೊಪ್ ಇತ್ಲೊಚ್ - ಮರೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಜು ರುಕಾಚ್ಯಾ ಫಾಂಟ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಪಿಕ್‌ಲ್ಲಿ ಕಾಜ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಜಡಾಯೆನ್ ತುಟೊನ್ ತ್ಯಾಚ್ ರುಕಾಮುಳಾಂತ್ ಪಡ್ತಾ. ಪೂಣ್ ಅಶೆಂ ಪಡ್ತಾನಾ ಕಾಜುಚಿ ಬಿ ತಿಚೆಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಉಸಾಳ್ತಾ.

 

ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಕ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ್ ದಿತಾನಾ ಕವಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಮ್ಹಣ್ತಾ "ಸಂಸ್ಕೃತೆಚಾ ಸಾವ್ಳೆಂತ್, ಮಾಂಯ್ ಭಾಶೆಚಾ ಸಾವ್ಳೆಂತ್ ರಾವೊಂಕ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ’ಕಾಜ್’ ಬಿ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಅಸ್ಥಿತ್ವ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ತಾ, ಭಾಸ್ ನಾಕಾ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಯ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಭುರ್ಗಿಂ ತೆಣೆಂಯ್ ನ್ಹಯ್... ಹೆಣೆಂಯ್ ನ್ಹಯ್... ಕೆನಡಾ ನ್ಹಯ್, ದುಬಾಯ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಟಿಂ ಗಾಂವಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಹಾಂಗಾ ಕಾಲುಬುಲಿಂ ಎಕ್ಸುರಿಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್"

 

ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಗಿರೊಪಾಂತ್ ಆನಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂಚ್ಯಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾಂತ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ರಾಜಾಂವ್ ಆನಿ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಅಂದಾಜ್ ಲಾಯ್ಜೆ ತರ್, ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ - ಆಂಡ್ರ್ಯೂಚಾ ಎದೊಳ್ಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಪ್ರಾಸ್ ’ವೆಗ್ಳೆಂ ಜಾಂವ್ಚಿ ಆಶಾ’ ಕವಿತಾ ಸಂಯ್ಬಾನ್, ಸುರುಪಾನ್ ಆನಿ ರಾಜಾಂವಾನ್ ಕಶಿ ವೆಗ್ಳಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ತಾತ್. ಆಂಡ್ರ್ಯೂಚ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಕವಿತೆಂತ್ ಯೆಂವ್ಚೆಪರಿಂ, ಹ್ಯಾಯ್ ಕವಿತೆಂತ್ ತೀನ್ ಕಾಳ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಸರ್ ಲ್ಲೊ ವೈಭವಾಚೊ ಕಾಳ್, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ಬಾಂದ್ವಾಸಾಚೊ ಕಾಳ್ ಆನಿ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚೊ ಭರ್ವಶ್ಯಾಚೊ ವಾ ಖಂತಿಚೊ ಕಾಳ್. ಹ್ಯಾಯ್ ಕವಿತೆಂತ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಕವಿತೆಂಪರಿಂ, ಸುಕೊನ್ ಮರೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಕಾಜು ರುಕಾಚೊ ಫಾಂಟೊ - ಸರ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಜಡಾಯೆನ್ ತುಟೊನ್ ರುಕಮುಳಾಂತ್ ಪಡ್ಚಿ ಕಾಜ್ - ಮರೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಫಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಉಮ್ಕೊಳೊನ್, ತ್ಯಾಚ್ ಸಾವ್ಳೆಂತ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ವಾ ಸುಕ್ಯಾ ಫಾಂಟ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಕ್ಳೆಂ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ? ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಸಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾವರ್ತಮಾನ್ ಕಾಳಾಕ್ ಆನಿ ಕಾಜ್ ಫಾಂಟ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಪಯ್ಸ್ ಉಸಾಳ್ಳೆಲಿ ಬಿ - ಫುಡಾರಾಚ್ಯಾ ಆಕಾಂತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ಸಂಕೇತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾ ಸಮೊರ್ ಯೆತಾತ್.

 

ಆಂಡ್ರ್ಯೂಚ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಏಕ್ ಆಜೊ ಆಸ್ತಾಲೊ, ಏಕ್ ಬಾಪುಯ್ ಆಸ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಏಕ್ ನಾತು. ಆನಿ ಹೆ ತೇಗ್ ಅನುಕ್ರಮಾನ್ ಸರ್ ಲ್ಲೊ ವೈಭವಾಚೊ ಕಾಳ್, ದ್ವಂದ್ವಾಂನಿ ಭರ್ ಲ್ಲೊ ವರ್ತಮಾನ್ ಕಾಳ್ ಆನಿ ಸರ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ವೈಭವ್ ಆನಿ ವರ್ತಮಾನಾಚೊ ದ್ವಂದ್ವ್ ಹಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಕಶ್ಟೊಂಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಶೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲೆ. ಆಂಡ್ರ್ಯೂನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಕವಿತೆಂನಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಪ್ರಾಸ್, ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಆಜ್ಯಾಕ್, ಬಾಪಯ್ಕ್ ಆನಿ ನಾತ್ವಾಕ್ - ಸರ್ ಲ್ಲ್ಯಾ, ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ಫುಡಾರಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನ್, ಪರಿಣಾಮ್ ಕಾರಿ ರಿತಿನ್ ವಾಪಾರ್ಲೆಲೆಂ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ.

 

ಪೂಣ್ ’ವೆಗ್ಳೆಂ ಜಾಂವ್ಚಿ ಆಶಾ’ ಕವಿತಾ ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ವಾದ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ, ಮರೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ರುಕಾ ಫಾಂಟ್ಯಾಕ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಜಡಾಯೆನ್ ರುಕಾಥಾವ್ನ್ ವೆಗ್ಳೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾ ಕಾಜುಕ್ ಆನಿ ರುಕಾ ಥಾವ್ನ್ ವೆಗ್ಳೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಕಾಜು ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಉಸಳ್ಚ್ಯಾ ಬಿಯೆಕ್ - ಆಜೊ, ಬಾಪುಯ್ ಆನಿ ನಾತ್ವಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್, ಸರ್ ಲ್ಲ್ಯಾ, ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ಫುಡಾರಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚಿಂ ಪರಿಣಾಮ್ ಕಾರಿ ಪರಿಕರಾಂ ಜಾವ್ನ್ ವಾಪಾರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಸಲ್ವಾತಾ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ಫುಡಾರಾಚೊ ಫಟ್ಕಿರೊ ಆಕಾಂತ್ ಉಟಂವ್ಕ್ ವರ್ತಮಾನಾಕ್ ಕ್ರೂರ್ ಪಣಿ  ಬಲಿ ಚಡಯ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ.

 

⊕ ⊕ ⊕  

 

ಎಕಾ ಖಿಣಾಕ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಸಂಕೇತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಪರ್ಲೆಲೊ ರುಕಾಚೊ ಫಾಂಟೊ, ಕಾಜ್, ಬಿ ಸಗ್ಳೆಂ ವಿಸ್ರೊನ್ ಫಕತ್ ಕಾಚ್ಚೆ ಪಾಡ್, ರುಕಾಚ್ಯಾ ಫಾಂಟ್ಯಾಂ ಫಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಪಿಕೊನ್ ಉಮ್ಕೊಳ್ಚೆ ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ಆನಿ ಹಳ್ದುವ್ಯಾ ಬಣಾಚೆ ಕಾಜು, ಕಾಜು ಪಿಕೊನ್ ಝಡೊನ್ ಕುಸೊನ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರೀ ವೆಗ್ಳೆಂ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾ ಬಿಯೆವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮಾತ್ ಚಿಂತ್ಯಾಂ.

 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಆತಾಂಯ್ ಪಾಚ್ವೆಂ ಪಾಚ್ವೆಂ ಆಸಾ- ಆಮಿ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ಪೊತೆಂ ಆನಿ ಎಕಾ ಹಾತಾಂತ್ ಭುತಿ ಘೆವ್ನ್, ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಪಾಂಯ್ ವಾಟೆನ್ ಪಾಡಿಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಲೊನ್ ವೆತಾನಾ ವಾಟೆರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದರಬಸ್ತ್ ಕಾಜುಚೆ, ಬೆಣ್ಸಾಂಚೆಂ ರೂಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆ. ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಆನಿ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ, ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಬೆಣ್ಸಾಂ ಆನಿ ಗೀಮಾಂತ್ ಕಾಜು ಪೋಟ್ ಭರ್ ಖಾಂವ್ಚೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸದಾಂಚೆಂ. ಬೆಣ್ಸಾಂ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಜಿಬೆರ್ ಆನಿ ಕಾಜು ಖೆಲ್ಯಾರ್ ರೋಸ್ ಗಳೊನ್ ಬುಸ್ಕೊಟಾರ್ ಖತಾಂ ಜಾತಾಲಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ಘರಾಯ್ ಆಮಿ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಪಡ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪೊತ್ಯಾಂತ್ ಟಿಚೆರಿಚಿಂ ಸೊಧ್ನಾಂ ಸುರು ಜಾತಾಲಿಂ ಆನಿ ಜಮೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಜುಬಿಯಾಂಚಿಂ ಜಪ್ತಿ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ವೊತಾಂತ್ ರಾವೊಂಕ್ ಪಡ್ತಾಲೆಂ. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತು ಕೊಣೆಂ ’ಬಿಲ್ಲಿಸ್’ ಖೆಳೊನ್ ಕಾಜುಚ್ಯೊ ಬಿಯೊ ಜಮಯ್ಲ್ಯಾತ್ ತರ್, ತಾಂಕಾ ದೊಡ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಮೆಳ್ತಾಲಿ. ಘರಾಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಯಾರ್ ಗೊವ್ಜಿ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾಂಯ್ಚೆ ಮಾರ್ ಯೀ ಪಡ್ತಾಲೆ. ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಘಾಲ್ಚೆ ಬುಸ್ಕೊಟ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆ ಫಕತ್ ದೋನ್ ಆನಿ ಬುಸ್ಕೊಟಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಜುಚೆಂ ಖತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮಾಗಿರ್ ರಿಂಗೊ ಘಾಲ್ನ್ ರಗಡ್ಲ್ಯಾರೀ ತೆಂ ಖತ್ ವಚಾನಾತ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬುಸ್ಕೊಟಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಕಾಜುಚಿಂ ಖತಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಸ್ಟ್ರಾನ್ "ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಸೋಪ್ ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೊರತೆಯುಂಟಾ ? " ಮ್ಹಣ್ ಭರ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೋಟ್ ಜೊಕುನ್ ವಿಚಾರ್ ಲ್ಲೆಂ ಆತಾಂಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಆಸಾ. ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್ ತವಳ್ ಮುಯೆತೆದೊ ಜಾಲ್ಲೊ.

 

ಮಾಂಯ್ಚೆ ಮಾರ್ ಆನಿ ಟಿಚೆರಿಚೆಂ ಜ್ಯೋರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರೀ ಆಮಿ ಮಾತ್ ಕಾಜು ಖಾಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಕಾಜುಚೆ ಬಿಯೊ ಜಮಂವ್ಚೆಂ ರಾವಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಕಾಜುಚೊ ರೂಕ್ ಎಕಾ ಲೆಕಾರ್ ಮಾಡಾಪರಿಂ, ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಚ್ ಸಯ್. ಕಾಜುಚ್ಯಾ ರುಕಾಕ್ ಮಾಡಾತಿತ್ಲೆಂ ಆವ್ಕ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾವ್ಧೆಂತ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತೀ ಕಾಜುಚ್ಯಾ ರುಕಾಥಾವ್ನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕುಳಾಕ್ ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ಧೊಶಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ನಾಂತ್, ಹುಂಬ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಕಾಜುರುಕಾರ್ ಫಟ್ಟ್ ಬಾಂದುನ್ ಬಸೊನ್ ಆಮಿ ಕಾಜು ಕಾಡುಂಕ್ ರುಕಾರ್ ಚಡ್ತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಚಾಬ್ತಾಲೆ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್. ಕಾಜುಚ್ಯಾ ರುಕಾಂತ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡಾನಾತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ಕಾಜ್, ಬಿ, ಮೋಯ್, ಕರ್ಲಾಂ, ಖೊಲಿ, ಜಳವ್, ತೇಲ್, ರುಕಾಚೆಂ ಅಂಟ್ ಸಯ್ತ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಚೆ ತಸಲೆಂಚ್.

 

ರಚ್ಣಾರಾಚಿ ಕಲಾ ಆನಿ ಪ್ರಕೃತಿಚಿ ವಿಜ್ಮಿತಾಯ್ ಪಳಯಾ - ಫುಲಾಂ ವೆತಾನಾ ಶೆಂಡೊಭರ್ ಫುಲಾಂ ಮಾಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹೊಕ್ಲೆಪರಿಂ ಸೊಭ್ಚೊ ಕಾಜುಚೊ ರೂಕ್ , ಪೊಕ್ಕಾಂ ಝೂನ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಜು ಪಿಕೊನ್ ಯೆತಾನಾ, ಖೊಲೆ ಪಿಕೊನ್ ಆನಿ ಝಡೊನ್ ವಿಜೆಬಲ್ಬಾಂನಿ ಸಜಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ ಮಸ್ ಟ್ರೀ ಪರಿಂ ಪೆಟೊನ್ ರಾವ್ತಾ. ಫುಲಾಂ ಫೊಕ್ಕಾಂ ಜಾತಾನಾ ಹಿಂದ್ವಾಂಚಿ ಯುಗಾದಿ ಆನಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಚೊ ನಿಮಾಣೊ ಬ್ರೇಸ್ತಾರ್ ಯೆತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಝೂನ್ ಪೊಕ್ಕಾಂ ಕುಡ್ಕೆ ಜಾವ್ನ್ ವೊರ್ನಾಂತ್ ಮೆಳ್ತಾಲಿಂ ತರ್, ಬಿಯೆಚಿಂ ಕರ್ಲಾಂ ವೊತಾಂತ್ ಸುಕ್ತಾಲಿಂ. ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಆಮ್ಚಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಚಲ್ತಾಲಿ ಆನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಜಾಲ್ಲಿಚ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ರಜಾ ಮೆಳ್ತಾಲಿ.

 

ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ರಜಾ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿಚ್ ಆಮಿ ಸಗ್ಳೆ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಬಿಯೊ ಜಮಂವ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್. ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಕಿರ್ಣಾಂಕ್, ದೊನ್ಪಾರಾಚ್ಯಾ ವೊತಾಕ್ ಆನಿ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಸಾವ್ಳೆಕ್ ತೆಂಕ್ಡ್ಯೊ ಘೆವ್ನ್ ಕಾಜುಚ್ಯಾ ಪಾಡಿಂತ್. ಕಿತ್ಲೆಶೆಪಾವ್ಟಿಂ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಡಿಂತ್ಲ್ಯೊ ಕಾಜು ಚೊರುಂಕ್ ವಚೊನ್, ಶಿರ್ಕೊನ್ ಪಡೊನ್ ಮಾರ್ ಯೀ ಖೆಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್, ಚೋರ್ನ್ ಧಾಂವ್ತಾನಾ ದೊರ‍್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಪಾಂಯ್ ನಿಸ್ರೊನ್ ಪಡೊನ್ ದೊಂಪ್ರ‍ಾಂ ಭೆತುನ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲಿಂಯ್ ಆಸಾತ್. ಜಾಯ್ತೆಪಾವ್ಟಿಂ ರುಕಾರ್ ಪಿಕೊಂಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಕೊಣೀ ಚೋರ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಝೂನ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಮುಟ್ಟೆಚ್ ಹುಮ್ಟುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಅಂಗ್ಣಾಂತ್ ಗೊಬ್ರಾಂತ್ ಭರ್ಸುನ್ ಸುಕೊತ್ ಘಾಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್. ತರೀ ಕಾಜುಚೊ ರೂಕ್ ಆಮ್ಚೇರ್ ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ರಾಗಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ನಾ. ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ - ಕಾಜ್ ಪುರ್ತಿ ಪಿಕೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ಆಮಿ ಮುಟ್ಟೆಚ್ ಕಿಮ್ಚಿತಾನಾ ಕಾಜುಚೊ ರೂಕ್ ಬೋವ್ ಶಾ ಮಾವ್ನ್ ಪಣಿ ರಡ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲಿಂ ದುಕಾಂ ದೀಕಾರುಪಾರ್ ಗಳಯ್ತಾಲೊ.

 

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಚೆಂ ರಿಸಲ್ಟ್ ’ಪಾಸ್ - ಪೇಯ್ಲ್’ ಯೆತಾಲೆಂ. ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ ಬರೆ ಅಂಕ್ ಜೋಡ್ನ್ ಪಾಸ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಘರಾ ಆನಿ ಸೆಜಾರಾ ಏಕ್ ಚಿಕ್ಕಿ ಸಯ್ತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಗತ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಜತೆಕ್ ತವಳ್ ಹೋಚ್ ಕಾಜು ರೂಕ್ ಯೆತಾಲೊ. ಸುಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಜುಬಿಯಾಂಕ್ ಆಂಗ್ಡಿಂನಿ ಬರೆಂ ಮೋಲ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ ಆನಿ ಜಮೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಬಿಯೊ ಪೊತ್ಯಾಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಮಿ ಪಿಲಾರ್ ಖಾನಾ ಮದ್ದು ಯಾ ನನ್ನಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿ ವೆತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಆನಿ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಶಾಂನಿ ಪಾಸ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಖುಶಿ ಘರಾ - ಸೆಜಾರಾ ವಾಂಟುಂಕ್ ಚಿಕ್ಕಿ ಹಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ಮಾಗಿರೀ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂನಿ ಆಮಿ ಪಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಕ್ಲಾಶಿಚೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೂಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೋಲ್ ದೀವ್ನ್ ಘೆತೆಲ್ಯಾಂವ್. " ತೂಂ ಪಾಸ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಜೆ ಬೂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ " ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಎಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ಬೂಕ್ ಪಿಂಜ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಾರ್ಕೊ ಕರುಂಕೀ ಆಮ್ಕಾಂ ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾಜು ರೂಕಾಚೆಂ ಅಂಟ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ತಾಲೆಂ. ಪ್ರಾಯೆಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಪಿಂತ್ರಾಂ ದೆಂವ್‌ಲ್ಲೆ ಪರಿಂ, ಕಾಜುಚೊ ರೂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾತಾನಾ ಅಂಟ್ ದೆಂವಯ್ತಾಲೊ.

 

⊕ ⊕ ⊕

 

ಹೊ ಅನ್ಬೋಗ್ ಫಕತ್ ಮ್ಹಜೊ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೊ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ಪೆರ್ನಾಲ್ ತಸಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಿರಾಯೆಚ್ಯಾ ಚಡುಣೆ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಕಾಜುಚ್ಯಾ ಬಿಯೆಚ್ಯಾ ಉತ್ಪತ್ತೆನ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚೆಂ ಅಸ್ಥಿತ್ವ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಕಾಜುಚಿ ಬಿ ಆಮ್ಚೆಂ ಅಸ್ಥಿತ್ವ್ ವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ನಾ. ಹ್ಯಾ ಪಾಟಿಥಳಾರ್, ಆಂಡ್ರ‍್ಯೂಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ಲೊ ಕಾಜುಚೊ ರೂಕ್, ತಾಚೊ ಸುಕೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಫಾಂಟೊ, ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಜಡಾಯೆನ್ ಭರೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಕಾಜ್, ಕಾಜುಚಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಆಶಾ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಆಶೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೇತನಾನ್ ಕಾಜ್ ವೆಗ್ಳಿ ಜಾತಾನಾ, ತಿಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಅಲಗ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಕಾಜುಚಿ ಬಿ, ’ವೆಗ್ಳೆಂ ಜಾಂವ್ಚಿ ಆಶಾ’ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚ್ಯಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾಚೆ ಸಾವ್ಳೆಂತ್ ಸಮೀಕ್ಷಕ್ ನದ್ರೆನ್ ತಪಾಸುನ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಉದೆತಾ.

 

ಕವಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಮ್ಹಣ್ತಾ - "ಸಂಸ್ಕೃತೆಚಾ ಸಾವ್ಳೆಂತ್, ಮಾಂಯ್ ಭಾಶೆಚಾ ಸಾವ್ಳೆಂತ್ ರಾವೊಂಕ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ’ಕಾಜ್’ ಬಿ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಅಸ್ಥಿತ್ವ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ತಾ, ಭಾಸ್ ನಾಕಾ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಯ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಭುರ್ಗಿಂ ತೆಣೆಂಯ್ ನ್ಹಯ್... ಹೆಣೆಂಯ್ ನ್ಹಯ್... ಕೆನಡಾ ನ್ಹಯ್, ದುಬಾಯ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಟಿಂ ಗಾಂವಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಹಾಂಗಾ ಕಾಲುಬುಲಿಂ ಎಕ್ಸುರಿಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್"

 

ಆಂಡ್ರ್ಯೂಚ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಕವಿತೆಂಚೊ ಕೇಂದ್ರ್ ಫುಡಾರಾಚಿ ಖಂತ್ ವಾ ಆಕಾಂತ್ ತರ್ ’ವೆಗ್ಳೆಂ ಜಾಂವ್ಚಿ ಆಶಾ’ ಕವಿತೆಚೊ ಕೇಂದ್ರ್ ಮಾತ್ ವರ್ತಮಾನ್ ಕಾಳ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಫುಡಾರಾಚ್ಯಾ ಆಕಾಂತಾಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ವರ್ತಮಾನಾಚೇರ್ ಆರೋಪ್ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾತ್. ಆನಿ ಹೆ ಎಕಾ ತರ್ಫೆಚೆ ಆರೋಪ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರೂರ್ ಪಣಾನ್ ವರ್ತಮಾನಾಚೇರ್ ಥಾಪ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಪಿಕ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ರುಕಾಚ್ಯಾ ಫಾಂಟ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾ ಕಾಜುಚ್ಯಾ ನಯ್ಸರ್ಗಿಕ್ ಕರ್ನೆಚೆರ್ ಸಯ್ತ್  ಸವಾಲಾಂ ಉಟವ್ನ್, ಗೊಂಗೊಚ್ ಉಬೊ ಕೆಲಾಸೊ ದಿಸ್ತಾ.

 

ವೆಗ್ಳೆಂ ಜಾಂವ್ಚಿ ಆಶಾ!

 

ಹ್ಯಾ ಸುಕ್ಯಾ ಪಾಂಟ್ಯಾಕ್
ಉಮ್ಕೊಳ್ ಘೆತಲ್ಲೆಂ ಪುರೊ
ರುಕಾ ಥಾವ್ನ್ ವೆಗ್ಳೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್
ಸಾವ್ಳೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಪಯ್ಸ್
ಉಸ್ಳೊಂಕ್ ಆಶೆಲಿ ಕಾಜ್
ತ್ಯಾ ಎಕಾ ಧೊನ್ಪಾರಾಂ
ರುಕಾಚೆಂ ಏಕ್ ಪಾನ್ ಹಾಲ್ಲೆಂನಾ ತರೀ
ಅಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಜಡಾಯೆನ್
ತಿ ಕಾಜ್ ಪಡ್ಲಿ
ರುಕಾ ಮುಳಾಂತಚ್
ವೆಗ್ಳೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಉಸಾಳ್ಳಿ
ಕಾಜುಚಿ ಬಿ


@ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿ ಕೂನ್ಹಾ


ರುಕಾಚ್ಯಾ ಸುಕ್ಯಾ ಫಾಂಟ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಜಡಾಯೆನ್ ಏಕ್ ಕಾಜ್ ಪಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ತಿ ಕಾಜ್ ಅನ್ಬೋಗಾನ್ ಪಿಕ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ನೆಗಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಪಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಕಾಜುನ್, ಸಕಯ್ಲ್ ಪಡಾನಾಸ್ತಾನಾ, ಫಾಂಟ್ಯಾಕ್, ತೇಂಯ್ ಸುಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ಫಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಉಮ್ಕೊಳೊನ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ನಿಸರ್ಗಾಚ್ಯಾ ನಿಯಮಾಕ್ ಆಡ್ ವೆತಾ ಮಾತ್ ನಯ್ ಪಿಕ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ ಸುಕ್ಯಾ ಫಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಉಮ್ಕೊಳ್ ಘೆವ್ನ್ ಉರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಲಬ್ದೊಣಿ / ಗುಲಾಮ್ ಪಣ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ರುಕಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಕಾಜು ಬಿಯೆಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಚ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರೀ, ಪಿಕ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಜುನ್ ರುಕಾಚ್ಯಾ ಫಾಂಟ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮಾತ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಆಸಾ. ಪಿಕ್‌ಲ್ಲಿ ಕಾಜ್ ರುಕಾರ್ ಕುಸ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಝೂನ್ ಬಿ ಪಯ್ಸ್ ಉಸ್ಳೊನ್ ಈಟಾಳ್ ಸುವಾತೆರ್ ಪಡೊನ್ ಕಿರ್ಲಾನಾಸ್ತಾನಾ ಉರ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ರುಕಾಕ್ ಚ್. ರುಕಾರ್ ಕಾಜ್ ಕುಸ್ಲ್ಯಾರ್ ರುಕಾಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಭಿಗಡ್ತಾ, ಬಿ ಕಿರ್ಲಾನಾಸ್ತಾನಾ ಗೆಲಿ ತರ್ ರುಕಾಚಿ ಸಂತತ್ ವಾಡಾನಾ.

 

ದೆಕುನ್, ರುಕಾಚೊ ಫಾಂಟೊ ಆನಿ ಸಾವ್ಳೆಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವೆಚಿ ಕಾಜುಚಿ ಆಶಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರೀ " ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾವ್ಳೆಂತ್ ರಾವೊಂಕ್ ನಾಕಾ" ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಹಂಕಾರಾಚೊ/ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಚಿ ವಾಟ್ ಸೊಧುನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಗತೆಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಮಾತ್ ಜಾತಾ. ಆನಿ ಹಿ ಪ್ರಗತಿ ಜೊಡುಂಕ್ ಕಾಜ್ ಖುದ್ದ್ ಮ್ಹಿನತ್ ಕರ್ತಾ. ದೊನ್ಪಾರಾಚ್ಯಾ ವಾರ‍್ಯಾಕ್ ಪಾನಾಂ ಹಾಲೊಂದೀ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಸಕ್ಲಾ ಪಡ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಅನ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲಬ್ದೊನ್ ಬಸಾನಾ. ಬದ್ಲಾಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಸ್ವಂತ್ ಜಡಾಯ್ ವಾಪರ್ನ್ ತಿ ಸಕಯ್ಲ್ ಪಡ್ತಾ. ಆನಿ ಅಶೆಂ ಸ್ವ ಪ್ರಯತ್ನಾನ್ ಆನಿ ಸ್ವ ಮ್ಹಿನತೆನ್ ಕಾಜ್ ಪಡ್ತಾನಾ ತಿಚಿ ಬಿ ಸಹಜ್ಪಣಿ ಪಯ್ಸ್ ಉಸಳ್ತಾ. ಏಕ್ ಪಿಕ್ ಲ್ಲಿ ಕಾಜ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಬಿಯೆನ್ ತಿಚೆಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಉಸಳ್ಚೆಂ ಸಹಜ್, ನಯ್ಸರ್ಗಿಕ್ ಆನಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಅಪುಟ್ ನಯ್ಸರ್ಗಿಕ್ ಕರ್ನೆಂತೀ, ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕತಾ ಸೊಧುನ್ ’ ವೆಗ್ಳೆಂ ಜಾಂವ್ಚಿ ಆಶಾ’ ಕವಿತಾ, ಕಾಜ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಬಿ ಪಯ್ಸ್ ಉಸಾಳ್ಳ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ’ವರ್ತಮಾನಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಅಸ್ಥಿತ್ವ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಗಂಬೀರ್ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಕವಿತೆನ್ ಮಾಂಡ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಆರೋಪಾಂತ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸತ್ ಆಸಾ ? ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್, ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಜಾಪಿ ಸೊದ್ಚ್ಯಾ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಕರ್ಮಾಕ್ ’ವೆಗ್ಳೆಂ ಜಾಂವ್ಚಿ ಆಶಾ’ ಕವಿತಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕ್ ಲೊಟ್ತಾ.

 

ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ಸೊಧ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೆಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ್ ಬಾರೀಕಾಯೆನ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಪಡ್ತಾ. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬೋವ್ ಸೊಂಪ್ಯಾನ್ " culture is community's response to its environment " ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ್ ಚಾಲ್ತೆರ್ ಆಸಾ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾಂತ್ ದೋನ್ ಗಜಾಲಿ ಪ್ರಮುಕ್ ಆಸಾತ್. ಪಯ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ environment ಆನಿ ದುಸ್ರಿ ಗಜಾಲ್ response. ಏಕ್ ಸಾದೊ ದಾಕ್ಲೊ ದಿಂವ್ಚೊ ತರ್ ಗಾದೆ, ನಾಂಗೊರ್, ಜೋತ್ environment ತರ್ , ಕಾಸ್ಟಿ ನೆಸೊನ್ ಕೊಸುಂಕ್ ವೆಚೆಂ response ಜಾತಾ. ಆತಾಂ ಗಾದೆ ನಾಂತ್, ಜೋತ್ ನಾ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ environment ಬದಲ್ಲಾಂ. ಗಾದ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂ, ದಫ್ತರಾಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. environment ಬದಲ್ಲ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡ್ ನ್ಹಯ್, response ಆದ್ಲೊಚ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ community ನ್ ಹಟ್ ಧರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಕಾಸ್ಟಿ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್, ದಫ್ತರಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ದೆಕುನ್ response ಆದ್ಲೊಚ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಝಗಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ environment ಬದ್ಲಾನಾತ್ಲೆಪರಿಂ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ವಾ ಆದ್ಲೆಂ environment ಪಾಟಿಂ ಹಾಡ್ಚೊ ಕಾಯ್ದೊ ಬಾಂದ್ತಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚೆಂ ಗುಮಟ್ ಬಡಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೀಯ್ ಚಡುಣೆ ಹೀಚ್ ಗತ್. ದೆಕುನ್ ಕಾಜಾರಾಂನಿ ವೊಜ್ಯಾಂಚೊ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಸಯ್ತ್ ಆಜ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಫೆನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಜಾತಾ.

 

ಸಂಸ್ಕೃತಿಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾಚಾ ಆದಾರಾರ್ ’ವೆಗ್ಳೆಂ ಜಾಂವ್ಚಿ ಆಶಾ’ ಕವಿತೆಂತ್ಲೊ ರೂಕ್ environment ಜಾತಾ ಆನಿ ಕಾಜುನ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ response ಜಾತಾ.

 

ರೂಕ್ ಸುಕೊನ್ ಯೆತಾನಾ, ಫುಡಾರಾಂತ್ ಸುಕ್ಯಾ ರುಕಾಥಾವ್ನ್ ಸಾವ್ಳಿ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಥಂಡಾಯ್ ಸಯ್ತ್ ಮೆಳಾಶಿನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ವಾಸ್ತವಿಕಾತಾ ಕಾಜುಕ್ ರುಕಾಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವೆಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇರಿತ್ ಕರ್ತಾ. ಆನಿ ಬೋವ್ ಶಾ ಹೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಂತ್, ಮ್ಹಜೊ ಫುಡಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಬಿಯೆನ್ ಸಾವ್ಳಿ ಆನಿ ಥಂಡಾಯ್ ದೊನೀ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕಾನಾತ್ಲ್ಯಾ ರುಕಾಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್, ಉದ್ಕಾಶೆಳ್ ಆನಿ ಸಾವ್ಳಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಈಟಾಳ್ ಸುವಾತೆರ್ ಕಿರ್ಲಾಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ವಾವವ್ನ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಆಶೆನ್ ಭರೊನ್‌ಚ್, ಏಕ್ ಪಾನ್ ಸಯ್ತ್ ಹಾಲಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ದೊನ್ಪಾರಾಂಚ್ಯಾ ವಾರ‍್ಯಾನ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಂತ್ ಪ್ರಯತ್ನಾನ್, ಜಡಾಯೆನ್ ಭರೊನ್ ಕಾಜ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಪಡ್ತಾ. ಹಾಂಗಾ ಗುಮಾನಾಂತ್ ಘೆಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಅಶೆಂ ಪಡ್ತಾನಾ ಕಾಜ್ ರುಕಾಮುಳಾಂತ್ ಚ್ ಪಡ್ತಾ, ಬಿ ಮಾತ್ ತಿಚೆಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಉಸಳ್ತಾ.

 

ಸಾವ್ಳಿ ನಾತ್ಲ್ಯಾ, ಸುಕೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಫಾಂಟ್ಯಾಥಾವ್ನ್ , ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ಪಣಿ ಸಕಯ್ಲ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಾಜು ಥಾವ್ನ್ ಬಿಯೆನ್ ಪಯ್ಸ್ ಉಸಾಳ್ಳೆಲೆಂ ಬೋವ್ ವ್ಹಡ್ ದುರಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ತಾನಾ ’ ವೆಗ್ಳೆಂ ಜಾಂವ್ಚಿ ಆಶಾ’ ಕವಿತಾ ಬಿಯೆಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫುಡಾರಾರಾಚೆಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ? ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಾನಾಸ್ತಾನಾ ಮಾವ್ನ್ ಉರ್ತಾ. ಪೂಣ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಕವಿತೆಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ " ಸಂಸ್ಕೃತೆಚಾ ಸಾವ್ಳೆಂತ್, ಮಾಂಯ್ ಭಾಶೆಚಾ ಸಾವ್ಳೆಂತ್ ರಾವೊಂಕ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ’ಕಾಜ್’ ಬಿ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಅಸ್ಥಿತ್ವ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ತಾ, ಭಾಸ್ ನಾಕಾ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಯ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಭುರ್ಗಿಂ ತೆಣೆಂಯ್ ನ್ಹಯ್... ಹೆಣೆಂಯ್ ನ್ಹಯ್... ಕೆನಡಾ ನ್ಹಯ್, ದುಬಾಯ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಟಿಂ ಗಾಂವಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಹಾಂಗಾ ಕಾಲುಬುಲಿಂ ಎಕ್ಸುರಿಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್"

 

ವೆಗ್ಳೆಂ ಜಾಂವ್ಚಿ ಆಶಾ ಕವಿತೆಂತ್ ರುಕಾ ಫಾಂಟೊ, ಪಿಕ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಜುನ್ ಘೆತ್ ಲ್ಲೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಆನಿ ಕಾಜುಚ್ಯಾ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಕರ್ನೆಚೊ ಫಳ್ ಹಾಚೆಸಾಂಗಾತಾ ಆಂಡ್ರ್ಯೂಚೆಂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ದವರ್ನ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್, ವಾಚ್ಪ್ಯಾಥಂಯ್ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಮೂಳ್ ಆಶಯಾಚೆರ್ ಚ್  ಸವಾಲಾಂ ಉಭಿಂ ಜಾತಾತ್.

 

ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ? ಫಕತ್ ಗುಮಟ್ ಬಡಂವ್ಚೆಂ, ಪಾನ್ ಫೊಡ್ ಉದಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಿ ? ಕಾಸ್ಟಿ ನ್ಹೆಸ್ಚಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಿ ? ಜರಿ ಕಾಸ್ಟೆಚೆಂ environment ಆಜ್ ನಾ ಆನಿ ತೆಂ ಬದಲ್ಲಾಂ ತರ್, response ಕಾಸ್ಟಿಚ್ ಆಸಜೆ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಅರ್ಥ್ ಆಸಾ ? ಸಂಸ್ಕೃತೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಕಾಸ್ಟೆಕ್ ಉಮ್ಕೊಳ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ, ಗಾದೊ, ನಾಂಗೊರ್, ಜೋತ್ ಆಸ್ಚೆಂ environment ಪಾಟಿಂ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಗುಮಟ್ ಬಡಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ನಾ ? ಬದಲ್ಚೆಂ environment ಜರಿ ಉರವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ, ತರ್ response ಬದ್ಲೊಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ ?

 

ಹ್ಯಾ ಪಾಟಿಥಳಾರ್ ಕಾಜುಚೊ ನಯ್ಸರ್ಗಿಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಸಾರ್ಕೊಚ್ ದಿಸ್ತಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಚೊ ಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಿಯೆನ್ ಪಯ್ಸ್ ಈಟಾಳ್ ಸುವಾತೆಕ್ ಉಸಾಳ್ಚೆಂ ಪ್ರಗತೆಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಜಾತಾ. ಜಾಂವ್ ದುಬಯ್, ಜಾಂವ್ ಕೆನಡಾ ದೊನೀ ಉದ್ಕಾಶೆಳ್ ಆನಿ ಸಾವ್ಳಿ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ಸುವಾತ್ಯೊ. ಜರಿ ಕಾಜುನ್ ಸುಕೊನ್ ವೆಚ್ಯಾ, ಸಾವ್ಳಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕಾನಾತ್ಲ್ಯಾ ರುಕಾಥಾವ್ನ್, ದೊನ್ಪಾರಾಂಚ್ಯಾ ವಾರ‍್ಯಾಕ್ ರಾಕಾನಾಸ್ತಾನಾ, ಸ್ವಂತ್ ಪ್ರಯತ್ನಾನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಪಡ್ಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್, ಬಿ ಪಯ್ಸ್ ಉಸಾಳ್ತಿ ನಾ. ದುಬಯ್ , ಕೆನಡಾ ಖಂಡಿತ್ ಪಾವ್ತಿ ನಾ. ಕಾಜುಚ್ಯಾ ಸ್ವ ಮ್ಹಿನತೆನ್ ಕಾಜ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಪಡ್ಲಿ, ಬಿ ಉಸಾಳ್ಳಿ ಆನಿ ದುಬಯ್, ಕೆನಾಡಾ ಪಾವ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾನ್ ಬಿಯೆಚ್ಯಾ ಉತ್ಪತ್ತೆನ್ ಆಜ್ ಸುಕೊನ್, ಮರೊಂಕ್ ತೆಂಕ್‌ಲ್ಲೊ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚೊ ಆನಿ ಮಾಂಯ್ ಭಾಶೆಚೊ ರೂಕ್ ಜೀವ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ನೆಗಾರುಂಕ್ ಜಾತಾ ?

 

ಆಜ್ ಜರಿ ಗಾಂವಾಂತ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್, ಮಾಂಯ್ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಬಾಂದ್ಪಾಂ, ಕಟ್ಟೊಣಾಂ ಉಭಿಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್, ಪರ್ಬೊ - ಉತ್ಸವ್ ಚಲ್ತಾತ್ ತರ್ ತಾಂತು ಬಿಯೆಚೆಂ ಆನಿ ಬಿಯೆಚ್ಯಾ ಉತ್ಪತ್ತೆಚಿ ವ್ಹಡ್ ದೆಣ್ಗಿ ಆಸಾ. ಆನಿ ಬಿ ಉತ್ಪತ್ತೆಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಎಕಾ ನಿರ್ಣಾಯಕ್ ಕಾಳಾರ್ ಕಾಜುನ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ವಾಂವ್ಟ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಸ್ಥರಾರ್ ಉಣಿ ನ್ಹಯ್ ದೆಕುನ್, ರೂಕ್ ಆನಿ ಬಿಯೆಮಧೆಂ ಗಾಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಜೀವ್ ಝರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಜುಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣಾಚೆರ್ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ದಿಸಾನಾ. 

 

ಹಾಂಗಾ ಗುಮಾನಾಂತ್ ಘೆಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೇಕ್ ಗಜಾಲ್ ಆಸಾ - ಕಾಜ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಬಿ ಪಯ್ಸ್ ಉಸ್ಳೊನ್ ದುಬಯ್, ಕೆನಾಡಾ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಯ್ ತರೀ, ಥಂಯ್ ತಿ ಕಿರ್ಲೊನ್ ರೂಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಜುಚ್ ದಿತಾ ಶಿವಾಯ್ ಕಾಜುರ್ ದೀನಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಕ್ ಕೆನಡಾಂತ್ ಆನಿ ದುಬಂಯ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚಿಂ ದರಬಸ್ತ್ ಸಂಗಟನಾಂಚ್ ರುಜ್ವಾತ್.

 

ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೂಕ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಆದಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಥಾವ್ನ್ ಧರುನ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆನಿ ಮಾಂಯ್ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಉಭಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊರೊಡಾಂಚ್ಯಾ ಕಟ್ಟೊಣಾಂಕ್ ಆನಿ ದಬಾಜ್ಯಾಂಕ್ ಆದಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಪರ್ಯಾಂತ್, ಕಾಜುಚಿ ಬಿಯೆನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಅಸ್ಥಿತ್ವ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ ಆಸ್ತಾಂ ’ ವೆಗ್ಳೆಂ ಜಾಂವ್ಚಿ ಆಶಾ’ ಕವಿತೆಂತ್ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡ್ ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಪಯ್ಸ್ ಉಸಾಳ್ಳೆಲೆ ಬಿಯೆಂತ್ ಅಸ್ಥಿತ್ವ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆಂ ದಿಸೊನ್ ಯೇನಾ.  ಹಿ ಮ್ಹಜಿ ಖಾಲ್ತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್. ಕವಿತೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಂಚೆರ್ ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಯಾ.

► ಎಚ್ಚೆಮ್

 

COMMENTS

Melwin , Kolalgiri May 08, 2016

ಆಂದ್ರಾಮಾಚಿ ಕವಿತಾ, ಎಚ್ಚೆಮ್ಮಾಚೊ ಪ್ರಬಂಧ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಪಣಾಲೊ ಉಡಾಸ್. ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಫೈನಾನ್ಸರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕುಮೊಕ್ ಕೆಲ್ಲಿಚ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಜುಬಿಯಾಂನಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾಂನಿ ಬಿಲ್ಲಿಸ್ ಖೆಳೊನ್ ಆನಿ ಕಾಜು ಬಿಯೊ ಚೊರುನ್ ನವೆಂ ಸೈಕಲ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆತ್ ಲ್ಲೆಂಯ್ ಆಸಾ. ಕಮ್ತಿಚ್ಯಾ(ಕಾಮತ್) ಪಾಡಿಂತ್ ಕಾಜು ಬಿಯೊ ಚೊರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಫಾತೊರ್ ಉಡಯ್ತಾನಾ ಕಮ್ತಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್ ಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್.

Andrew L D Cunha , Mangalore May 04, 2016

ಕವಿತೆಂತ್ ಅನ್ಭೊಗ್, ಕಲ್ಪನ್ ಆನಿ ವಾಸ್ತವಿಕತಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ಭರ್ಸುನ್ ಆಸ್ತಾ, ಥೊಡ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಸರ್ಗಾಕ್ ಪಾವಂವ್ಚೆಂ ಕಲ್ಪನ್ ಆಸ್ತಾ ತರ್ ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಧರ್ಣಿರ್ ಲೊಳಾಂವ್ಚಿ ವಾಸ್ತವಿಕತಾ ಚಡ್ ಆಸ್ತಾ. ಥೊಡೆ ಕವಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ಪ್ರತಿಭೆವರ್ವಿಂ (ವಿಲ್ಸನಾ ತಸಲೆ) ಕಲ್ಪನಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ವಾಸ್ತವಿಕತಾ ಉಬಿ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾತ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ಲೊ ರೂಕ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ (ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ಕೊಣ್ಣಾ) ಕಾಜ್ಚ್ಯಾ ಪಾಡಿಚೊ ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಲ್ಲೊ ತರೀ ಆತಾಂ ತ್ಯಾ ಪಾಡಿಂತ್ ಏಕ್ಸುರೊ ಬೊಂಗ್ಲೊ ಉಬೊ ಜಾತಾನಾ, ಎಕ್ಸುರ‍್ಯಾ ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದೀಂವ್ಕ್ (ಸೊಭಾಯ್ ದೀಂವ್ಕ್?) ಏಕ್ ದೋನ್ ಕಾಜುಚೆ ರೂಕ್ ಬಾಕಿ ಉರ್ಲ್ಯಾತ್. ಬೊಂಗ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಕಾತರಿನಾಸ್ತಾಂ ಉರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಜು ರುಕಾಚಾ ಮುಳಾಂತ್ ಮಾತಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಭೊಂವ್ತಣಿ ದರ್ಣಿಕ್ ಇಟೆ (ಇಂಟರ್ ಲೊಕ್ ಟಾಯ್ಲ್) ಆಸ್ತಾತಚ್. ವೆಗ್ಳಿ ಜಾಂವ್ಚಿ ಆಶಾ (ಅಬ್ಲೆಸ್) ಕಾಜುಕ್ ಆಸಲ್ಲಿ. ಬಿಯೆಕ್ ನ್ಹಯ್. ಎಚ್ಚೆಮಾನ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆನಡಾಂತ್ ಆನಿ ದುಬಂಯ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಂಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ವಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂನಿ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ವೆಗ್ಳೆಂ ಜಾಂವ್ಚಿ ಆಶಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ. ತಿಂ ಸಂಬಂಧ್ “ನಾಕಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪಯ್ಸ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾಂತ್”. ತಾಂಕಾ ಸಂಬಂಧ್ ಜೊಡುನ್ ವಾ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಜಾವ್ನ್, connected ಜಾವ್ನ್ ರಾವೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂಚ್ ಪರ್ಗಾವಾಂತೀ ಮಾಂಯ್ ಭಾಸ್ (ಖಂಚಿಯ್) ಗಾಜ್ತಾ. ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚಾ ಸಾವ್ಳೆಂತ್ ಲೋಕ್ ಸುಶೆಗ್ ಜೊಡ್ತಾ. ಕವಿತೆಚೆಂ ಮಟ್ವೆಂ ವಾಖ್ಯಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ಕವಿತಾ ಸಂಗಿಂ ಪ್ರಕಟ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ತಶೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂಯ್ ನ್ಹಯ್. ತಶೆಂ ದಿಲ್ಯಾರ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚಾ ಚಿಂತ್ಪಾ ವಾಳ್ಯಾಕ್ ಕಾಟ್ ಬಾಂದಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಜಾತಾ. ಮ್ಹಜೆ ವಾಖ್ಯಾನ್ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ವಯಕ್ತಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಚ್ಚೆಮಾಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೆಂ disconnect ಜಾಂವ್ಕಚ್ ಪೆಚಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ (ನಾಕಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪಯ್ಸ್ ವೆತೆಲ್ಯಾಂ” ವಿಶಿಂ) ಅಸಾ ಶಿವಾಯ್ ಪೊಟಾ ಗ್ರಾಸಾ ಖಾತಿರ್ ಪರ್ಗಾವಾಂಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾರೀ ಮಾಂಯ್ ಭಾಶೆಕ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತೆಕ್ Connected ರಾವೊನ್ ವರ್ತೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಖಂಡಿತ್ ನ್ಹಯ್. disconnect ಜಾಂವ್ಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಚಿಂ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಖಂಡಿತ್ ಒಪ್ವಾನಾ. ಆಪ್ಲಿಚ್ ಜಡಾಯ್ ಘೆವ್ನ್ ಮಾಂಯ್ ಭಾಸ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಕಾಂಟಾಳ್ಚಿಂ ಮನ್ಶಾಂ ನಾಂತ್ ಗಿ? ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಯತ್ನಾ ವರ್ವಿಂ ಹೊ ಕಾಂಟಾಳೊ ಆತಾಂ ಮಸ್ತು ಉಣೊ ಜಾಲಾ. ಮಾಂಯ್ ಬಾಶೆಂತ್ ಅಪುಟ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಂಯ್ ಭಾಶೆಚೊ ಏಕ್ ಸಬ್ದ್ ಶಿಕಂವ್ಕ್ ಮನ್ ಕರಿನಾತಲ್ಲಿಂ ನಾಂತ್ ಗಿ? ಆಪ್ಣೆಂಚ್ ತೇಲ್ ಪುಸುನ್ ನ್ಹಾಣಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ನಾತು/ನಾತಿ ಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಚಿ ಆಶಾ ತಡ್ವಾನಾಸ್ತಾಂ ಅಜಿಯೆನ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಶಿಕಜಾಯ್ ಪಡ್ಲಾಂ.

ವಿಲ್ಸನ್ , ಕಟೀಲ್ May 04, 2016

ಏಕ್ ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ವಿಶ್ಲೇಶಣ್. ಸಬಾರ್ ಸಂಗ್ತಿ ಹ್ಯಾ ಎಕಾ ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂತ್ ಝಳ್ಕಾತಾತ್. ತಾಂತುಂ ಪಯ್ಲಿ ಸಂಗತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್- ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಘೊಸ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ತಾಚೆಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ವಿಚಾರ್ ಆಸ್ತಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ತೊ ವಿಚಾರ್ ಕವಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಾಕ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರ್ತಾನಾ ಉಬ್ಜತಾ. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವೆಂ ಕವಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂಕ್ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ದೀಜೆಚ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಬಿಯೆಂತ್ ಏಕ್ ವಿಚಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್‍ಚ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ಮಾಚ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ಇತ್ಲೊ ಬರೊ ಪ್ರಬಂಧ್ ಕಿರ್ಲೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೊ. ತ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಚೆಂ ರೂಪ್ ಕಸಲೆಂ ತಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿ ಗಜಾಲ್.
ಆತಾಂ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್, ಕವಿತೆಚಿ ಪ್ರತಿಮಾ ತಿ ರಚ್ನೆಕ್ರಿಯೆಕ್ ವಿರೋಧ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ಮಾನ್ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ಲಾ, ಆನಿ ತೊ ಸಾರ್ಕೊಚ್. ಆಂಡ್ರ್ಯೂನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ತಿ ಪ್ರತಿಮಾ ತಾಳ್ ಪಡನಾ ತೆಂ ಖರೆಂ. ಬೋವ್ ಶಾ ಹಿ ಕವಿತೆಚಿ ಪ್ರತಿಮಾ ಮಾತ್ಸಿ ಬದ್ಲುನ್ ಅಶೆಂ ಕರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ- ಸುಕ್ಯಾ ಫಾಂಟ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಕಾಜ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಜಡಾಯೆನ್ ಪಡ್ತಾನಾ, ಬಿ ಉಸಳ್ತಾ. ಪುಣ್ ತಿ ಬಿ ಪಯ್ಸ್ ಉಸಾಳ್ಳ್ಯಾರೀ ಕಿರ್ಲೊನ್ ಬರೆಂ ಝಡ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡ್ಚೆತಸಲೊ ಭೊಂವಾರ್ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಉಚಾರುನ್, ಕಾಜ್ಚ್ಯಾ ಪಾಡಿಚಿ ಖಂತ್ ಉಚಾರ್ಲಿ ತರ್ ಕವಿತಾ ಸಾರ್ಕಿ ಜಾತಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಂದಾಜ್ ಮ್ಹಜೊ. ತೆನ್ನಾ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಕ್ಯಾ ಫಾಂಟ್ಯಾಕೀ ಅರ್ಥಾಚಿ ಜಡಾಯ್ ಯೆತಾ.
ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆನ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಂಕ್ ಜೀವ್ ದಿಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ವರ್ತಿ. ಎಕಾ ಬಿಯೆನ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ಮಾಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಚ್ಯಾ ಕಾಜ್ ಚೆ ಪಾಡಿಕ್‍ಚ್ ಫುಲಯ್ಲ್ಯಾ! ಕವಿತೆಚಿ ತಾಂಕ್ ಹಿ!

Maxim , Banglaore May 04, 2016

Brilliant write-up, took me from childhood memories to the critical analysis/study/understanding of the poem as well as our reality. That's HM.

Francis Dias , United Kingdom May 04, 2016

Well said HM. Good Analysis. 

Juze Vas , Indore May 03, 2016

ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾಜು ಆಮಿಂ ಖಾತೆಲ್ಯಾಂ ವ್,  ವ‌ಸ್ತುರ್ ಖತಾಂನಿ ಭರೊನ್ ಮಾರ್ ಖಾತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಆತಾಂ ಖಾಂವ್ಕ್ ಕಾಜುಯ್ ಮೆಳಾನಾಂತ್, ಮಾರ್ ಯ್ ಮೆಳಾನಾಂತ್.

James Fernandes , Barkur / Chicago May 03, 2016

What a mountain (ponos) out of Andrew's mole / kaju seed!

Alphonse , Pangla May 02, 2016

Point well noted Sir... One thing one must remember here is, most of the konkani organisations and periodicals are strongly supported by NRI's. You see the ad's and sponsors of the several main events here are 90%  from the Gulf. So one  can't blindly point fingers at their kids. As HM rightly said, there are many associations formed and running in the gulf and they involve their kids to learn and take part in all konkani programs, dance, skits. They do what ever they can in their scope. So it's unfair to blame them. 

Andrew L D Cunha , Mangalore May 02, 2016

ಹ್ಯಾ ಎದೆಶ್ಯಾ ಕವಿತೆ ಥಾವ್ನ್ ಅಸಲೆಂಯ್ ಕಿಟಾಳ್ ಉಸಳ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ ಅಸಲ್ಲೊಂ!

Raymond Lobo , Mattar / Mumbai May 02, 2016

Your Comment on kazu and kazuchi B is correct. Many people settled abroad like Canada, Australia, and people working in Gulf, all may not be speaking Konkani. I have seen many families teaching konkani to their children and grand children. Regarding Kazu Band childhood,I went back to my childhood walking 4Km to school. Throwing stones to Kazu and plucking Bensa, podkolan and Zamblan. Good Luck to Kittall Team. Wiish you all the very best.