ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ ಹೆನ್ರಿ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಗಾಂವಾನ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ಚೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ಕಿಟಾಳ್ ತಶೆಂ ಆರ್ಸೊ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್. ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್(1999), ಕಯ್ದ್ಯಾಚೊ ಕವಿತಾ(2004), ಭಾಮುಣಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ(2006) - ತಾಚೆ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಕವಿತಾ ಜಮೆ. ದೆವಾಕ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾಡೊ(2002), ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್ (2016)   - ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಸಂಗ್ರಹ್.  ಕೊಂಕ್ಣೆ ಶಿವಾಯ್ ಕನ್ನಡ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸಾಂನೀಯ್ ತೋ ಬರಯ್ತಾ. 

Recent Archives

ಬಣ್ಣ ಕಡ್ಡಿ - ಜೋನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆನಿ ರೋಹಿತ್ ವೆಮುಲ

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್        2016-04-24 09:56:09
  |     |   

ಎಡ್ವಿನಾಚಿ ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ಬಣ್ಣ ಕಡ್ಡಿ ಪರತ್ ವಾಚುನ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಚೊ ಕಟೀಣ್ ತತ್ವಾರ್ ಪಡ್ಲಾ. ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಮುಕ್‌ಪಾನಾಂನಿ ತುಂಬೆಂತ್ ಫಕತ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆತಿತ್ಲೆಂ ಉದಕ್ ಉರ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ದಾಟ್ ಅಕ್ಷರಾಂನಿ ಛಾಪೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಹೆಂ ಬರಯ್ತಾನಾ ಕಶೆಂ ಕಶೆಂ ವಿಸ್ರೊನ್ ಸೊಡಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಕಂಕ್ನಾಡಿ ಮಯ್ದಾನಾರ್, ತುಂಬೆ ಥಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶಹರಾಕ್ ಉದಾಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಳೊ ಮಾಂಡುನ್ ದವರ್ಲೆಲೆ ರಾಕ್ಸಾಖಾಸ್ತಾಚೆ ಉದ್ಕಾಚೆ ಪಾಯ್ಪ್, ಆನಿ ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪಾಯ್ಪಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಜೋನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಚ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ರಗ್ತಾಚೆಂ ಖತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ಲೆ ಮಾಜ್ವೊಂಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾ.


ಖರೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ - ಆಯ್ಲೆವಾರ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕೃತಿಯೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಪರಿಂ ಧೊಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಾ, ಅಸ್ವಸ್ಥ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನಾ ( ಮೊಗಾಚೊಚ್ ಧಿಕ್ಕಾರ್ ಆಸೊಂ ಹ್ಯಾ ಎಡ್ವಿನಾಕ್, ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತಾಚೆಂ ಬರಪ್ - ಮಾರ್ಕೆಟ್ )


⊗ ⊗ ⊗


ಎಡ್ವಿನಾನ್ ಬಣ್ಣ ಕಡ್ಡಿ ಬರಯಿಲ್ಲಿ 2006 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ. ಎಡ್ವಿನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಚೊ ನೀಜ್ ಕೃರ್ತ್ ತಾಚೊ ಆಜೊ - ದೆ|ಜೊನ್ ರೊಬರ್ಟ್ ಪಾಯ್ಸ್, ಜಾಕಾ ಕಂಕ್ನಾಡಿ ಜಂಕ್ಷನಾಂತ್ ಏಕ್ ಜವ್ಳೆಚಿ ಆಂಗಡ್ ಆಸ್ಲಿ. ಆನಿ ದೆ| ಪಾಯ್ಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜವ್ಳೆ ಆಂಗ್ಡಿಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಪಾಟಿಂ ಘರಾ ವೆತಾನಾ ‘ಚಾರ್ಲಿಚೆ” ದೋನ್ ಪೆಗ್ಗ್ ಚಡವ್ನ್ ಗೆಲೊ ತರ್, ಆಜ್ಯಾಚಿ ಆನಿ ನಾತ್ವಾಚಿ ಜುಗಲ್ ಬಂದಿ ಸುರು. ದೆ| ಜೊನ್ ರೊಬರ್ಟ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ ಆನಿ ‘ಬಾಬು’ ಎಡ್ವಿನ್ ಆಯ್ಕಾತಾಲೊ. ಆಯ್ಕಾತಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ಚೆಪ್ರಾಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೆಂದ್ವಾಚ್ಯಾ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕಾಂತ್ ಬೊವ್ ಶಾ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಚ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಘೊಂಟೆರ್ ಬಾಂದುನ್ ಬಸ್ ಲ್ಲಿ ಎಡ್ವಿನಾಚಿ ಅನ್ಯೇಕ್ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕೃತಿ ’ಕ್ರಿಸ್ ಮಸ್ ಕಟ್ಟಾ’ ಯೀ ಬೋವ್ ಶಾ ಅಶೀಚ್ ಎಡ್ವಿನಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮೈಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಾಂತ್ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ.


⊗ ⊗ ⊗


ಎಕಾ ಘಡ್ಯೆಕ್ ಕಾಣಿಯೆಕ್ ಅಕ್ಷರಾಚೆಂ ರೂಪ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಡ್ವಿನಾಕ್, ಕಾಣಿಯೆಚೊ ಮೂಳ್ ಕೃರ್ತ್ ದೆ| ಜೊನ್ ರೊಬರ್ಟ್ ಪಾಯ್ಸಾಕ್ ವಿಸ್ರೊನ್, ಬಣ್ಣ ಕಡ್ಡಿ ಏಕ್ ಅವ್ವಲ್ ದರ್ಜೆಚಿ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕೃತಿ ಮ್ಹಣ್, ಎಕಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಪರಿಂ ಶೃದ್ದೆನ್ ವಾಚುಂಕ್ ಧರ್ಲಿ ತರ್, ಹಿ ಕೃತಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಎಕಾ ಅಥ್ವ್ಯಾಚ್ ಥಳಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವರ್ತಾ ಆನಿ ಸಾಂತೆಂತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ನೆಂಟ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪರಿಂ ಕಾಲುಬುಲೊ ಕರ್ನ್ ಸೊಡ್ತಾ. ಕಾಣಿಯೆಂತ್ಲೆ ಸಂಕೇತ್ ಉದ್ಕಾಚೆ ಪಾಯ್ಪ್ ಆನಿ ಬಣ್ಣ ಕಡ್ಡಿ - ಧನಿಕ್ ಆನಿ ಶ್ರಮಿಕ್ ವರ್ಗಾ ಮಧೆಂ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಸುಟ್ಕೆ ಸಂಘರ್ಷಾಚಿಂ ಆಯ್ದಾಂ ಕಶೆಂ ದಿಸ್ತಾತ್. ವರ್ಗ್ ಸಮಾಸಮ್ ಪಣಾಚ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷಾಂತ್ ಪ್ರದೇಶಾಚಿ ಪ್ರಗತಿ ತಶೆಂ ಆಧುನಿಕತಾ ಆನಿ ಪ್ರಕೃತಿಚೆಂ ಸಮತೋಲನ್ ತಶೆಂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತಾ ಹಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಚಲ್ಚೆಂ ಭಿತರ್ಲೆಂ ಝುಜ್ ಯೀ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಯೆತಾ. ಎಕಾ ಕುಶಿನ್ ಬೆಜ್ಮಿ ಆನಿ ತಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮೇರಿ, ಅನಿಯೆಕಾ ಕುಶಿನ್ ಡೊಕ್ಟರ್ ನಾರಾಯಣ ಗುಂಟಾಲ ಆನಿ ತಾಚೊ ಪೂತ್ ಪನ್ನಾ , ಅನುಕ್ರಮಾನ್ ನಿಮ್ನ್ ಆನಿ ಶ್ರಮಿಕ್ ವರ್ಗ್ ತಶೆಂ ಉಂಚ್ಲೊ ಆನಿ ಧನಿಕ್ ವರ್ಗ್ ಹಾಚೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ರಾವ್ತಾತ್ ತರ್, ಉದಾರ್ ವಾದಿ ಪ್ರಗತಿಪರ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಬೆಜ್ಮಿ ಆಧುನಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಪ್ರತಿಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಸದಾಂಚ್ ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ಕರ್ಚಿ ತಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮೇರಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಪ್ರತಿಪಾದಕಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾ ಸಮೊರ್ ಉಭಿಂ ಜಾತಾತ್. ಮಾದ್ರಿಂನಿ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಜೋನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟಾನ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜೊಡುನ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚೊ ವರ್ಗ್ ಸಮಾಸಮ್ ಪಣಾಚೊ ಸಂಘರ್ಷ್ ಅಕೇರ್ ಜಾತಾ ಕಂಕ್ನಾಡಿ ಮಯ್ದಾನಾಚ್ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮಯ್ದಾನಾರ್ - ಜೋನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ದುರಂತ್ ಮೊರ್ನಾನ್.


⊗ ⊗ ⊗


ಬಣ್ಣ ಕಡ್ಡಿ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ಲೆ ಪ್ರಮುಕ್ ಕಿರ್ದಾರ್ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಕಾಮಿಲ್ ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ತಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮೇರಿ ಮಾಗ್ದೆಲಿನ್ ಪಿಂಟೊ ಹಾಂಕಾ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿಂ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಬಾಪುಯ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಆವಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಜೊಡುಂಕ್ ಸಂಘರ್ಷ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಶ್ರಮಿಕ್ ವರ್ಗಾಚಿಂ ಠೋಸ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕಶೆಂ ವಾಚ್ಪ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಉಭಿಂ ಜಾತಾತ್. ಇತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ತಾಂಚೊ ಏಕ್ ಮಾತ್ ಪೂತ್ ಜೋನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷಾಚೆಂ ಝೂಂ ತಿಂ ದಿತಾತ್.


ಜೋನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಕಾಮಿಲ್ ಪಿಂಟೊ ಉರ್ಫ್ ಬೆಜ್ಮಿ - ಶ್ರಮಿಕ್ ವರ್ಗಾಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ತರೀ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಎಕುಣ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಪ್ರಗತೆಚ್ಯಾ ಪಕ್ಶೆನ್ ಠೋಸ್ ರಾವ್ ಲ್ಲೊ ದಿಸ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ಪ್ರದೇಶಾಚಿ ಪ್ರಗತಿ ಜಾಯ್ಜೆ, ಲೊಕಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಸುಗಮಾಯೆಚೆಂ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ತುಂಬೆ ಥಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ನಳಾಚೆಂ ಉದಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತೋ ಪ್ರತಿಪಾದನ್ ಕರ್ತಾ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಖುದ್ದ್ ನವ್ ಸಾಗರಾಚೆಂ  ಪಿಯೆತಾ ತರೀ,  ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಕಾಡಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉದಾರ್ ವಾದಿ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೊ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಹ್ಯಾ ಪಾಟಿಥಳಾರ್ ಪಳಯ್ತಾನಾ, ಆಪುಣ್ ಏಕ್ ಅಶಿಕ್ಪಿ ಕುಲ್ಕಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್ ನಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾನ್ ಇಜ್ನೆರ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಬೆಜ್ಮಿಚಿ ಆಶಾ ಫಕತ್ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಜೋನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಾ ಬಾಪಾಯ್ಚಿ ಆಶಾ ಮಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರಾನಾಸ್ತಾನಾ, ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕುಲ್ಕಾರ್ ಸಾಮುದಾಯಾಚೊ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಅತ್ರೆಗ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಜೋನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟಾಚೊ ಸಂಘರ್ಷ್ ಫಕತ್ ಎಕಾ ಕುಲ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ಸಂಗರ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರಾನಾಸ್ತಾನಾ, ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಶ್ರಮಿಕ್ ವರ್ಗಾಚೊ ಜಾತಾ.


ಪೂಣ್ ಜೋನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟಾಚಿ ಆವಯ್ ಮೇರಿ ಮಾತ್ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಗತೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಪ್ರಕೃತೆಚೆರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಜುಲುಮಾಚೊ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ತುಂಬೆ ಥಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ನಳಾಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಕ್ ತಿ ಸೈದ್ದಾಂತಿಕ್ ಪ್ರತಿರೋಧ್ ದಾಕಯ್ತಾ. ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಉಪೆಗ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಝರ್ ಸುಕೊನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಬಾಂಯ್ ವಿಶಿಂ ಕಟೀಣ್ ಖಂತ್ ನೊಂದಾಯ್ತಾ. ಪುಡಾರಾಂತ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಬಾಂಯ್ಚೆ ಉದಕ್ ವೊಡ್ಚೆಂಚ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ವೆತಿತ್ ತರ್, ಪ್ರಕೃತೆಚೆಂ ಆನಿ ಪರಿಸರಾಚೆಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ? ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆಕಾಂತ್ ಉಚಾರ್ತಾ. ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರೀ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ತಶೆಂ ಶ್ರಮಿಕ್ ವರ್ಗಾಕ್ ಬೆಟ್ರೆ ಸೆಲ್ಲಾಂಚೊ ಸೊರೊಚ್ ಗತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಾಸ್ತವ್ ತಿ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಜಾಣಾ ದೆಕುನ್, ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತಿ ಪ್ರತಿರೋಧ್ ದಾಕಲ್ ಕರಿನಾ ತರೀ ತಿಣೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ನಿಮ್ನ್ ವರ್ಗಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂಕಷ್ಟಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚಿ ಏಕ್ ಚ್ ವಾಟ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸುಶಿಕ್ಷಿತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜೊನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ ಪುತಾಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ದಾಕಲ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಯೆತಾ.


ಹ್ಯಾ ಪಾಟಿಥಳಾರ್ , ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ ಪುತಾಕ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಿಕಪ್ ದೀವ್ನ್ ಇಜ್ನೆರ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಬೆಜ್ಮಿ ಆನಿ ಮೇರಿಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಬೋವ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ್ ಜಾತಾ. ಕಾರಣ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಿಕಪ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ ಧನಿಕ್ ವರ್ಗಾಚಿ ಆಸ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ತವಳ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಚಲಂವ್ಚೆ ಪಾದ್ರಿ ಆನಿ ಮಾದ್ರಿ ಸಯ್ತ್ ಚಿಂತಾಲೆ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಭರ್ಪೂರ್ ಫಾಯ್ದೊ ದುಡ್ವಾ ಭಂಡ್ವಾಳ್ ಆಸ್ಚೊ ಡೊಕ್ಟರ್ ನಾರಾಯಣ ಗುಂಟಾಲಾನ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ಕರ್ಚೊ ಉಂಚ್ಲೊ ವರ್ಗ್ ಜೊಡ್ತಾಲೊ. ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಿಕಪ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂಘರ್ಷ್ ಸುರ್ವಾತುಂಕ್ ಬೆಜ್ಮಿನ್ ಮುಳಾಂತ್ ಚ್ ’ಸೈದ್ದಾಂತಿಕ್ ಸೊಡ್ ದೊಡಿ ’ಚೆಂ ವ್ಹಡ್ ಮೋಲ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ತಾ.

 

ಬೆಜ್ಮಿ ಮುಳಾನ್ ಏಕ್ ಶ್ರಮಿಕ್. ಧನಿಕ್ ವರ್ಗಾಕ್ ದುಡು ಕಶೆಂ ಭಂಡ್ವಾಳ್, ತಶೆಂ ಶ್ರಮಿಕ್ ವರ್ಗಾಕ್ ಶ್ರಮ್ ಚ್ ಭಂಡ್ವಾಳ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜೊಡುನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಬೆಜ್ಮಿನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಶ್ರಮ್  ಸುರ್ವಾತೆರ್ ಚ್ ಆಡವ್ ದವರಿಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಕಿತ್ತೂನ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರಜೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಯ್ತ್ ಮಾದ್ರಿಂಚ್ಯಾ ಬಾಂಯ್ತ್ ಪಡ್ ಲ್ಲೆಂ ಮಾಜಾರ್ ತಾಣೆ ಕಾಡ್ನ್ ದೀಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿಂ ಮಾದ್ರಿಂಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕರ್ತಾನಾ ಮ್ಹೊಂವಾ ಮುಸಾಂಚೆ ಮಾರ್ ಖಾವ್ನ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ನಿದ್ಚೆಂ ಸಯ್ತ್ ಪಡ್ತಾ. ತರೀ ಬೆಜ್ಮಿ ಧಯ್ರ್ ಸಾಂಡಿನಾ. 


ಬೆಜ್ಮಿ ಆನಿ ಮೇರಿ ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಚ್ಯಾ ಝುಜಾಕ್ ಸೈದ್ದಾಂತಿಕ್ ಸೊಡ್ ದೊಡ್ ಕರ್ನ್ ಆಪ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಪೂತ್ ಜೋನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟಾಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆತ್ ಲ್ಲೊ ಪ್ರವೇಶ್, ಜೋನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಹೆಳ್ಕೆ ಭಾಯ್ರ್ ಚ್  ತಾಕಾ ಧನಿಕ್ ಆನಿ ಶ್ರಮಿಕ್ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಂಘರ್ಷಾಚೆಂ ಝುಜಾಂಗ್ಣಾಂತ್ ಲೊಟುನ್ ಘಾಲ್ತಾ. ಜೆನ್ನಾಂ ಜೋನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭೆಕ್ ಶಿಕ್ಷಕಿಥಾವ್ನ್ ಬಣ್ಣ ಕಡ್ಡಿ ( ಕ್ರೆಯೊನ್ ) ಇನಾಮ್  ಜಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ತಾ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಿಕಪ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಝುಜಾಂಗ್ಣಾಂತ್ ಜೋನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷಾಕ್ ಪಯ್ಲಿ ಜೀಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಹೆಂ ಪಳಯಿಲ್ಲೊಚ್ ಧನಿಕ್ ವರ್ಗ್ ಚತುರ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ಜೋನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟಾನ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಲೊ ಸಂಘರ್ಷ್ ಮುಳಾನ್ ಕಿಮ್ಚುನ್ ಉಡಂವ್ಕ್ ಯೆವ್ಜಣ್ ಘಾಲ್ತಾ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವೆವಸ್ಥಿತ್ ಯೆವ್ಜಣೆಚೆಂ ಸುಂಕಾಣ್ ಧನಿಕ್ ವರ್ಗ್ ಡೊಕ್ಟರ್ ನಾರಾಯಣ ಗುಂಟಾಲಾಚೊ ಪೂತ್ ಪನ್ನಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ದಿತಾ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಿಕ್ಪಾಚ್ಯಾ ಝುಜಾಂಗ್ಣಾಂತ್ ಸರಾಗ್ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಅನಯ್ತಿಕ್ ಹಲ್ಲೆ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ, ಅಮಾಯೆಕ್ ಜೋನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸಂಘರ್ಷಾಂತ್ ಇತ್ಲೊ ಎಕ್ಸುರೊ ಪಡ್ತಾ ಕೀ, ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭೆಕ್ ಇನಾಮಾ ರುಪಾರ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿ  ಬಣ್ಣ ಕಡ್ಡಿ ಸಯ್ತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಲಿಪಂವ್ಚ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಸಾಕ್ ತೋ ಸಾಂಪಡ್ತಾ. ಪೂಣ್ ಡೊಕ್ಟರ್ ನಾರಾಯಣ ಗುಂಟಲಾಚೊ ಪೂತ್ ಪನ್ನಾ ತಾಕಾ ಧೊಸುನ್ ಆಸ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಜೋನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಪ್ಲಿ ಆವಯ್ ಮೇರಿಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗಾನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವಾನಾ. ಮೇರಿ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಬೆಜ್ಮಿಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗೊನ್ ರಡ್ತಾನಾ, ಜೋನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸಂಘರ್ಷಾಂತ್ ಕಿತ್ಲೊ ಎಕ್ಸುರೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಅಂದಾಜ್ ಜಾತಾ. 


``ತುಮ್ಕಾ೦ ಸಮ್ಜಾನಾ,'' ಮೇರಿ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦ ಕು೦ಡ್ಲ್ಯಾ೦ತ್ ದೋಯ್ ಘಾಲ್ನ್ ಎಕ್ ಧೆ೦ಕ್ಳೊ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡುನ್. ``ಪನ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಖ೦ಯ್, ತೆ ಕ್ರೇಯೊನ್, ಬಣ್ಣಕಡ್ಡಿ ವಾಪಾರ್ನ್ ಖ೦ಚೆ೦ಯಿ ಚಿತ್ರ್ ಸೊಡಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಪುಣ್ ಪಿ೦ಜುನ್ ಘಾಲ್ತೊಲೊಂ ಮ್ಹಣ್. ಆಜ್ ಕ್ಲಾಸಿ ಭಾಯ್ರ್ ತಾಣೆ ಜೊನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಬೊ೦ಬ್ಲೆಕ್ ಚಿಮ್ಟೊ ಕಾಡ್ಲೊ ಆನಿ....'' ತೆ೦ ರಡ್ಲೆ೦ಚ್.


ಅಶೆಂ ಸಂಘರ್ಷಾಚ್ಯಾ ಝುಜಾಥಳಾರ್ ಎಕ್ಸುರೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಜೋನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್, ಸಾಂಜೆಚೊ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೊಲ್ ಖೆಳ್ ಸಮೇತ್ ಸೊಡ್ತಾ ಆನಿ ಆವಯ್ ಮೇರಿ ಥಾವ್ನ್ ಸಯ್ತ್ ಲಿಪವ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ - ಬಾಪಯ್ಚೆಂ ನಾಂವ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ತಪಸಾಕ್ ಬಸ್ತಾ. ಜೋನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೊ ಖೆಳ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೊಲ್ ಸಯ್ತ್ ಸಾಂಡುನ್ ಕರ್ಚೊ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಸಂಘರ್ಷಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮೆತೆರ್ಪಣಾಚಿ ತೀವೃತಾ ದಾಕಯ್ತಾ.


ಇತ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ,  ಜೋನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟಾಕ್ ಟಿಪ್ ಟೊಪ್ ನೆಸವ್ನ್, ಗಿರೆಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಿಲ್ಯಾಪರಿಂ ದಿಸೊಂಕ್ ಮೇರಿನ್ ಕರ್ಚಿಂ ಸರ್ವ್ ಪ್ರೇತನಾಂ, ಬೆಂಜಮಿನ್ ಏಕ್ ಕುಲ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ವಾಸ್ತವಿಕತೆ ಮುಕಾರ್ ಸಲ್ವಾತಾನಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಿಕ್ಪಾಚ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷಾಚ್ಯಾ ಝುಜಾಥಳಾಂತ್ ಜೋನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟಾಚಿ ಸಲ್ವಣಿ ಸುರು ಜಾತಾ. ಡೊಕ್ಟರ್ ನಾರಾಯಣ ಗುಂಟಲಾಚೊ ಪೂತ್ ಪನ್ನಾ ಆನಿ ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿ ಕುಲ್ಕಾರ್ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಕಾಮಿಲ್ ಪಿಂಟೊಚೊ ಪೂತ್ ಜೋನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸಂಘರ್ಷಾಂತ್ ಶೀದಾ ಮುಕಾಮುಕಿ ಜಾತಾತ್ ಆನಿ ಝುಜಾಥಳ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಅಂಗ್ಣಾಥಾವ್ನ್  ಕಂಕ್ನಾಡಿ ಮಯ್ದಾನಾಕ್ Shift  ಜಾತಾ. ಹಾಂಗಾ ಉಂಚ್ಲೊ ವರ್ಗ್ ನಿಮ್ನ್ ವರ್ಗಾಕ್ ಶೀದಾ ಬೋಟ್ ಜೊಕುನ್ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರ್ತಾ. ಆನಿ ಜೋನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪರತ್ ಎಕ್ಸುರೊ ಪಡ್ತಾ. 


``ದೆಕುನ್ ಕ್ರೇನ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಕಿರಾಯ್ನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ!'' ಚಿಡಾಯ್ಲೆ೦ ಪನ್ನಾನ್. ಪ೦ಗ್ಡಾ೦ತ್ಲೆ ಹೆರ್ ಥೊಡೆ ಹಾಸ್ಲೆ. ``ಹೆ೦ಚ್‌ಗಿ ಪಳೆ೦ವ್ಕ್ ತು೦ವೆ೦ ಆಮ್ಕಾ೦ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆ೦ಯ್? ಆಮಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪುಣಿ ಖೆಳ್ತೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ೦ವ್. ಫ್ರೆ೦ಡ್ಸ್, ಚಲ್ಯಾ೦ ಆಮಿ೦. ಫೋರ್‌ಮೆನ್ ಖ೦ಯ್, ಫೋರ್‌ಮೆನ್. ಕಾಲ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಬಾಬಾ-ಮಾ೦ಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಹೊ ಮೆಳ್ಕಟ್ ಆಜ್ ಪಪ್ಪಾ-ಮಾಮ್ಮಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ....''


ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷಾಂತ್ ಪನ್ನಾಕ್ ತೋ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೊ ದೆಕುನ್, ತಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಡೊಕ್ಟರ್ ನಾರಾಯಣ ಗುಂಟಲಾಚೆಂ, ತೋ ಏಕ್ ಬನಾವಟಿ ಪಂಡಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅತೀತ್ ಆಡ್ ಯೇನಾ. ದೆಕುನ್ ತೋ ಜಿಕ್ತಾ. ಪೂಣ್ ಜೋನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟಾಕ್ ತಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಪಿಂಟೊ ಶ್ರಮಿಕ್ ವರ್ಗಾಚೊ ದೆಕುನ್ ತಾಚೆಂ ವರ್ತಮಾನ್ ಆಡ್ ಯೆತಾ ದೆಕುನ್ ತೋ ಸಲ್ವಾತಾ.


⊗ ⊗ ⊗


ಬಣ್ಣ ಕಡ್ಡಿ ಕಾಣಿ ವಾಚುನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ಘೊಂಟೆರ್ ಬಾಂದುನ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ - ಕಂಕ್ನಾಡಿಚ್ಯಾ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ಕ್ರೇನ್ ವಾಪರ್ನ್ ಲೊರಿಯೆಥಾವ್ನ್ ದೆಂವವ್ನ್ ದಾಳ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಕ್ಸಾಖಾಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಯಾ ಪಾಯ್ಪಾಚೆಂ ಶಿವಾಯ್ ಪಾಯ್ಪ್ ದಾಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಶಿಂಪ್ಡೊನ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಬಣ್ಣ ಕಡ್ಡಿಚೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ - ಜೋನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟಾಚೆರ್ ಭಿರ್ಮತ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್,  ಪಾನಾರ್ ರಂಗಾಳ್ ಪಿಂತುರಾಂ ಫುಲವ್ನ್ ಝರೊನ್ ವಚಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬಣ್ಣ ಕಡ್ಡಿಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಯಾ ಪಂದಾ ಘಾಲ್ನ್ ಮಸ್ತುನ್ ಪಿಟೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಕ್ಸಾಖಾಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಯ್ಪಾಂಚೆರ್ ರಾಗ್ ಖತ್ಕತೊಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾ.


ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ವಾಪರ್ಲೆಲಿ ಭಾಸ್, ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲಿಂ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂ ಆನಿ ನಿರೂಪಣ್, ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚೊ ಹಾತ್ ಧರುನ್, ಮಾತೆಂ ಪೊಶೆವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವರ್ತಾತ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ಕಾಣಿ ವಾಚುನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ, ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸೊಡಿನಾಂತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ - ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಎಡ್ವಿನ್ ಆನಿ ಫಕತ್ ಎಡ್ವಿನ್ ಮಾತ್ ಏಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕೃತಿ ಇತ್ಲ್ಯಾ ನಾಜೂಕಾಯೆನ್ ಆನಿ  ಕಲಾತ್ಮಕತಾ ವಾಪರ್ನ್ ರಚುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಹಿ ಕಾಣಿ ಸಂಪಯಿಲ್ಲಿ ರೀತ್ ಮಾತ್ ಎಡ್ವಿನಾಚ್ಯಾ craftsmanship ಕ್ ಏಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ನಿದರ್ಶನ್.ಗೂ೦ಡ್ ಖಣಿಯೊ ಖೊ೦ಡುನ್ ತಾ೦ತು ನಿದಾ೦ವ್ಚೆ ಪರ್ಯಾಂತ್, ತ್ಯಾ ಸಾ೦ಜೆರ್ ಡ೦ಡಳೋನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆ ಪಾಯ್ಪ್ ಥ೦ಯ್ಚ್, ತಸೆಚ್ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ.
ತ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಎಕಾಚೆರ್ ದೋನ್ ನಾ೦ವಾ೦ ದಿಸ್ತಾಲಿ೦.
ಬೆ೦ಜಮಿನ್ ಕಾಮಿಲ್ ಪಿ೦ಟೊ
ಮೇರಿ ಮಾಗ್ದೆಲಿನ್ ಪಿ೦ಟೊ
ಇ೦ಗ್ಲಿಶ್ ವಾಚು೦ಕ್ ಯೆತೆಲ್ಯಾ೦ನಿ ತಿ೦ ವಾಚ್ಲಿ೦.
ತ್ಯಾಚ್ ಪಾಯ್ಪಾಚ್ಯಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಭಾಗಾ೦ತ್ ಕಸಲೆ೦ಗಿ ಲಿಕುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಪುಣ್ ತಾಚೆರ್ ಎಕ್ ವ್ಹಡ್ ತಾ೦ಬ್ಡೆ೦ ಖತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಆನಿ ಬರಪ್ ಮಾಜ್ವಯ್ತಾಲೆ೦.
ಪಾಯ್ಪ್ ಖಣಿಯೆ೦ತ್ ದೆ೦ವ೦ವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ತಾ೦ಬ್ಡೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ ತೆ೦ ಖತ್ ಕಾಳ್ಬಣೇಕ್ ಬದ್ಲೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ೦.
ಬಣ್ಣಕಡ್ಡಿ೦ಚೊ ಕ೦ರ್ಡೊ ಥ೦ಯ್ಚ್ ಪಡೊನ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೊ ತೊ ಕೊಣೆ೦ಯಿ ವಿ೦ಚ್ಲೊ ನಾ.

 

ಜೋನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟಾನ್ ಬಾಪಯ್ಚೆಂ ತಶೆಂ ಆವಯ್ಚೆಂ ನಾಂವ್ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಬರಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ಬೆಜ್ಮಿ ಆನಿ ಮೇರಿ ದೊಗಾಂಯ್ಚೀ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ. ತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ ಸುರ್ವಾತ್ ತಾಣಿ ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಜೊಡುಂಕ್ ವಿಂಚ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷಾಚಿ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷಾಚೆಂ ಝೂಂ ತಾಣಿ ಆಪ್ಲೊ ಏಕ್ ಮಾತ್ ಪೂತ್ ಜೋನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ದಿಲೆಂ. ಪೂಣ್ ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಸಂಘರ್ಷಾಚೆಂ ಝೂಂ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ಧಾಂವ್ ದಾಂವ್ತಾನಾ ಜೋನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಕ್ ಅಡ್ಕಳ್ - ತಾಚೊ ಬಾಫುಯ್ ಬೆಜ್ಮಿ ಏಕ್ ಕುಲ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಕರಾಳ್ ವಾಸ್ತವಿಕತಾ.


ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ, ಬಾಂಯ್ಚೆಂ ಉದಕ್ ಪಿಯೊನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ತಸಲಿ ಸಾಧಾರ್ಣ್ ಪೇಂಟ್, ನಳಾಚೆಂ ಉದಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಆಧುನಿಕ್ ಶಹರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಅಭಿವೃದ್ದೆಚ್ಯಾ ಕ್ರೂರ್ ಧಾಂವ್ಣೆಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಬೆಜ್ಮಿ ಆನಿ ಮೇರಿ ತಸ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ನಿಮ್ನ್ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಪೆಂಟೆ ಥಾವ್ನ್ ಶಹರಾಚಿ ಉತ್ರೊಣ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಸಂಘರ್ಷ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷಾಕ್ ಚಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಏಕ್ ಮಾತ್ ಪುತಾಚ್ಯಾ ಬಲಿಯೆಕ್ ಆಜ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ತಸಲ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶಹರಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಮೋಲ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ ?  ತೋ ಸಂಘರ್ಷ್ ಸಂಪ್ಲಾ ವಾ ಅಜೂನ್ ಚಾಲು ಆಸಾ ? ಜೋನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ತಸಲೆ ಅಮಾಯಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಹೆಳ್ಕೆ ಭಾಯ್ರ್ ಆತಾಂಯ್ ಆಧುನಿಕತೆಚ್ಯಾ ಕ್ರೌಯ್ಯಾಕ್ ಬಲಿ ಚಡ್ತೆ ಆಸಾತ್ ? ಹ್ಯಾ ಮಹತ್ವಾಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಜಾಪ್ ಸೊಧ್ಚ್ಯಾ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಕ್ ಬಣ್ಣ ಕಡ್ಡಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕೃತಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಲೊಟ್ತಾ.

 

ಬಣ್ಣ ಕಡ್ಡಿ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಘಡಿತಾಚೆರ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ವರ್ತಮಾನ್ ಕಾಳಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಂವಾದ್ ಚಲಂವ್ಚಿ ಏಕ್ ಅವ್ವಲ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕೃತಿ. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ, ಬಣ್ಣ ಕಡ್ಡಿ ತಸಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕೃತಿಯೆಚಿ ವ್ಯಾಪ್ತ್ ಎಕಾ ಕಾಳಾಕ್ , ಎಕಾ ಪ್ರದೇಶಾಕ್ ಮಾತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಫಕತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬಾಶೆಕ್ ಸೀಮಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಕಾರಣ್ ಬಣ್ಣ ಕಡ್ಡಿ ಚಲನ್ ಶೀಲ್ ಸಮಾಜೆಸಾಂಗಾತಾ ನಿರಂತರ್ ಸಂವಾದ್ ಚಲವ್ನ್ ಆಸ್ಚಿ ಏಕ್ ಕಾಳಾಕ್ ಮಿಕ್ವೊಂಚಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕೃತಿ.

 

ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಏಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜಾವ್ನ್ , ಬಣ್ಣ ಕಡ್ಡಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕೃತಿಯೆಚಿ ವ್ಯಾಪ್ತ್ ಮಂಗ್ಳುರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ವಿಸ್ತಾರಾಂವ್ಚೊ ವಿಶಾಲ್ ದಿಶ್ಟಿಕೊನ್ಸೊ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೊ ತರ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿದ್ಯಾಪೀಠಾಂತ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಕ್ರೌಯ್ಯಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲೊ ರೋಹಿತ್ ವೆಮುಲ ಆನಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಚ್ಯಾ ಜವಹಾರ್ ಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ವಿದ್ಯಾಪೀಠಾಂತ್ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂಚಿ ಇಜಾ ಸೊಸುನ್ ಆಸ್ಚೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮುಕೆಲಿ ಕನ್ಹಯ್ಯಾ ಕುಮಾರ್, ಜೋನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟಾ ಪರಿಂ ಆನಿ ತಾಂಚಿ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ - ಬೆಜ್ಮಿ ಆನಿ ಮೇರಿಪರಿಂ ದಿಸಾನಾಸ್ತಾನಾ ಉರಾನಾಂತ್.


ಹ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕೃತಿಯೆಂತ್ ಬಣ್ಣ ಕಡ್ಡಿ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಸಂಕೇತ್ ಮಾತ್. ದುಬ್ಳ್ಯಾ ವರ್ಗಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಹಕ್ ಜೊಡುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷಾಚೊ ಸಂಕೇತ್. ಆನಿ ಪಾಯ್ಪ್ , ಶಿಕ್ಪಾ ತಸಲ್ಯಾ ಸವ್ಲತೆಚೆ ಹಕ್ ದಾರ್ ಫಕತ್ ಆಪುಣ್ ಮಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್, ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾನ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೆರ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಜುಲುಮಾಚೆ ಸಂಕೇತ್.


ಹಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕೃತಿ ಅಕೇರ್ ಜಾತಾನಾ ಖಂಯ್ಸರೀ ಭುರ್ಗೊ ಜೋನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಚಿ ಖಬರ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ ದಿಸೊನ್ ಯೇನಾ. ಬಗಾರ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾನ್ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೊ ಸಂಘರ್ಷ್ ಕಿಮ್ಚುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ವಾಪರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪಾಯ್ಪಾಂಕ್ ಪೊಂಡಾಂತ್ ನಿದಾಂವ್ಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಜಾತಾ. ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಪಾಯ್ಪಾಂನಿ ಸಂಘರ್ಶ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾ ಬರವ್ನ್ ಆಸಾತ್, ಆನಿ ತಿಂ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಹೆರ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಸಂಘರ್ಷ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷಾಚೆಂ  ಝೂಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ಖುದ್ದ್ ತಾಣೆಂಚ್ ! ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜೋನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟಾನ್ !


ಅಕೇರಿಕ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಉರ್ತಾತ್ ಸವಾಲಾಂ - ಪಾಯ್ಪಾಚೆರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿಂ ಹಿಂ ನಾಂವಾ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ? ಸಂಘರ್ಷಾಚಿ ಜೀಕ್ ವಾ ಸಂಘರ್ಷಾಚೆಂ ದಮನ್ ? ಇತ್ಲೆಂ ಘಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ ಪಾಯ್ಪ್ ಫೊಂಡಾಂತ್ ನಿದಾಯ್ಲೆ, ಪೂಣ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ಬಣ್ಣ ಕಡ್ಡಿಚೊ ಕಂರ್ಡೊ ಕೊಣೆಂಯ್ ವಿಂಚ್ಲೊ ನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ? 

 
ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಜಾಪಿ ಸೊಧ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಪ್ರಬಂದಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಂತ್ ಕರ್ತಾಂ. ಹ್ಯಾ ಪ್ರಬಂದಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಣ್ಣ ಕಡ್ಡಿ ಕಾಣೀಯ್ SUNDAY CLASSIC  ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ವಾಚುನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಶಿ ಲಾಗ್ಲಿ ದಯಾಕರುನ್ ಕಳಯಾ. 


ವರ್ಗ್ ಸಂಘರ್ಷಾಚ್ಯಾ ಸಮೀಕ್ಷಾತ್ಮಕ್ ನದ್ರೆನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ಖೊಲಾಯೆಚೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರುಂಕ್ ಆಶೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್, ಎಡ್ವಿನಾಚಿ ’ಬಣ್ಣ ಕಡ್ಡಿ’ ಏಕ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಕೃತಿ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್  ಮ್ಹಜಿ ಖಾಲ್ತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್.

► ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್ 

 

COMMENTS

ವಿಲ್ಸನ್ , ಕಟೀಲ್ May 04, 2016

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರ‍್ಯೊ ಕೃತಿಯೊ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ವಿಶ್ಲೇಶಣ್ ವಾ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊಚ್ ಬೊರ್ಗೊಳ್. ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ವಾಚ್ಪಿ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವಾಚ್ಪಾಕ್ ಲಾಬ್ಲಾಂ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಚ್ ಧಾದೊಸ್ ಪಾವ್ತಾತ್ ಶಿವಾಯ್ ದುಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಚುಂಕ್ ಕೊಣೀ ವಚಾನಾ. ಆನಿ ಅಶೆಂ ಕೃತಿಯೆವಿಶಿಂ ಪರ್ತುನ್ ವಾಚುಂಕ್ ಪುಸ್ಲಾವ್ನ್, ನವ್ಯಾ ಅರ್ಥಾಚ್ಯಾ ಕಾಪಾಂಚಿ ರೂಚ್ ಚಾಕೊಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಲಾಬಜೆ ತರ್ ಅಸಲ್ಯಾ ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಜರೂರ್ ಆಸಾ. ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಕೃತಿಯೆಂಕ್ ವಾಚುಂಕ್ ಉರ್ಬಾ ಹಾಡ್ಚೆಂಚ್ ಅಸಲ್ಯಾ ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂನಿ.
ಸದ್ದ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವರ್ತುಲಾಂತ್ ಅಶೆಂ, ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತುಂಯ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಪಾಟ್ ಥಳಾರ್ ಕೃತಿಯೆಚೆಂ ವಿಶ್ಲೇಶಣ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಂಕ್ ಆಸ್ಚಿ ಎಚ್ಚೆಮ್ಮಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ. ಹಾಕಾ ಸಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ಚಿಂ ದೋನ್ ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ- ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿಸೋಜಾಚಿ ಕಾಣಿ "ಬಣ್ಣ ಕಡ್ಡಿ" ಆನಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಡಿಕುನ್ಹಾಚಿ ಕವಿತಾ "ವೆಗ್ಳೆಂ ಜಾಂವ್ಚಿ ಆಶಾ" - ಹಾಚೆವಯ್ರ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ. ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ವೆಕ್ತಿನಿಶ್ಟ್ ಬರ್ಪಾಂನಿ (ವೆಕ್ತಿನಿಶ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಪ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೊ ರಾಗ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಆನ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪುಗಾರ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಕ್ ದುಸ್ಮಾನಾನಿಶ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ಕೊಣ್ಣಾ!) ಜಾಲ್ಲಿ ಖಾತಡ್ ಪುಸುನ್ ಉಡಂವ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ಆಸ್ಚಿ- ಅಸಲ್ಯಾ ಕೃತಿನಿಶ್ಟ್ ಬರ್ಪಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್. ಎಚ್ಚೆಮ್ಮಾಥಾವ್ನ್ ಆನಿಕೀ ಅಸಲಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಯೇಂವ್ ಅಶೆಂ ಹಾಂವ್ ಆಶೆತಾಂ.

Gerald Carlo , Hassan Apr 24, 2016

ಎಕಾ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚಾ ಕಾಣ್ಯೆಕ್ ಏಕ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್.

Philip Mudartha , Navi Mumbai Apr 24, 2016

"ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಎಡ್ವಿನ್ ಆನಿ ಫಕತ್ ಎಡ್ವಿನ್ ಮಾತ್ ಏಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕೃತಿ ಇತ್ಲ್ಯಾ ನಾಜೂಕಾಯೆನ್ ಆನಿ ಕಲಾತ್ಮಕತಾ ವಾಪರ್ನ್ ರಚುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ": ವ್ಹಯ್, ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ತಶೆಂಚ್ ಭಗ್ಲೆಂ ಬಣ್ಣ ಕಡ್ಡಿ ವಾಚುನ್. ಕಾಣಿಯೆಚೆಂ ಮುಳಾವೆಂ ಚಿಂತಪ್ (theme) ವರ್ಗ್ ಸಂಘರ್ಶ್ (class war) ಮ್ಹಣ್ ಉಕಲ್ನ್ ದಾಕಂವ್ಚೊ ಪ್ರಬಂಧ್ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸೊಬ್ದಾಂನಿ, ಚಿಂತ್ಪ-ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಂಗಿ ರಚುಂಕ್ ಬಹುಶಾ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಮಾತ್ ಸಕ್ತಾ. (ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಚಡ್ ಜ಼ಾಲೆಂ?)