ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ ಹೆನ್ರಿ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಗಾಂವಾನ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ಚೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ಕಿಟಾಳ್ ತಶೆಂ ಆರ್ಸೊ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್. ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್(1999), ಕಯ್ದ್ಯಾಚೊ ಕವಿತಾ(2004), ಭಾಮುಣಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ(2006) - ತಾಚೆ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಕವಿತಾ ಜಮೆ. ದೆವಾಕ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾಡೊ(2002), ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್ (2016)   - ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಸಂಗ್ರಹ್.  ಕೊಂಕ್ಣೆ ಶಿವಾಯ್ ಕನ್ನಡ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸಾಂನೀಯ್ ತೋ ಬರಯ್ತಾ. 

Recent Archives

ಜುದಾಸಾಚಿಂ ಸಂವೇದನಾಂ; ಜೆಜುಚೆರ್ ದುಬಾವ್ ?

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್        2016-03-28 12:16:58
  |     |   

 

 

ಫಕತ್ ತೀಸ್ ನಾಣ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೆಸ್ತ್ರಿಕ್ ಪರಾದೀನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜುದಾಸಾಕ್ ’ಹೀರೊ’ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಘುಸ್ಪಾ ಗೊಂದೊಳಾಚ್ಯಾ ಘುಂವ್ಡೆರ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್ ಲ್ಲಿ ಆಮಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ಸಮಾಜ್, ಸೃಷ್ಠಿಶೀಲ್ ಮನಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ದಂಡಳಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಗಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕಾಂಯ್ ದಿಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧೊಸ್ತೇ ಆಸಾ. ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್, ಜುದಾಸಾ ಭೊಂವ್ತಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕೃತಿಯಾಂನಿ ವೆಕ್ತ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಸಂವೇದನಾಂ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸಂವೇದನಾಂನಿ ಉಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಲಾರಾಂಚ್ಯಾ ಲೊಟಾಕ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕುಳಾಕ್ ಗುಲಾಮ್ ‌ಪಣಾಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಜೋಡ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜೆಜುನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬೋವ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್, ನಿಷ್ಕಪಟಿ ವಾವ್ರಾಚೆರ್ ಲೊಕಾಮನಾಂತ್ ಉಬೆ ಜಾಂವ್ಚೆ ದುಬಾವ್.

 

ಜುದಾಸ್ ಕೇಂದ್ರಿತ್ ಕೃತಿಯಾಂನಿ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ಚೊ, ಇಸ್ಕಾರಿಯೋತ್ ಜುದಾಸ್ ಮನಿಸ್ ಖೊಟೊ ನಯ್, ತಾಚ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಫಕತ್ ಖೊಟ್ಯಾಪಣಾಚೊ ಏಕ್ ಸಂಕೇತ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಾದ್, ಕಾನ್ ಆನಿ ದೊಳೆ ದೊನೀ ದಾಂಪುನ್ ಎಕಾ ಖಿಣಾಕ್ ಮಾನುನ್ ಘೆತ್ಲೊಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ, ಫಕತ್ ಖೊಟ್ಯಾಪಣಾಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕರ್ನೆಂತ್ ಎಕಾ ಫಲಾಣ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾನ್, ಸಂಯ್ಭಾನ್ ಖೊಟೊ ವೆಕ್ತಿ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಫಕತ್ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾನ್ ಖೊಟೊ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾಗೀ ? ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಸಹಜ್ಪಣಿ ಉದೆತಾ. ಹ್ಯಾ ಪಾಟ್ ಭುಂಯ್ಚೆರ್ ಜುದಾಸ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾನ್ ಭರ್ಲಲೊ ಏಕ್ ಬರೊ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೊ ವಾ ತಾಚೆಥಂಯ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರಾಜಾಂವ್ ಮಾನುನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂಚ್ ಕಶ್ಟಾಂಚೆಂ ಜಾತಾ. ಕಾರಣ್, ಜುದಾಸಾ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಬರೆಂಪಣ್, ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಸ್ಥರಾರ್ ತಾಣೆ ತಾಚೊ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಜೆಜು ನಜರೆನಾಕ್ ಪರಾದೀನ್ ಕರ್ನ್ ಕಶ್ಟಾ ಮೊರ್ನಾಕ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಗುನ್ಯಾಂವಾಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಬಚಾವಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕಾನಾ. ಕಿತ್ತೂನ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಜುದಾಸಾನ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್ ಪಾವೊನ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ ಲ್ಲಿ ಜೀವ್ಘಾತಾಚಿ ಕರ್ನಿ ಸಯ್ತ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ದಿಶ್ಟಿಕೊನ್ಶ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಕಶ್ಟಾಂಕ್ ಪರಿಹಾರ್ ಜಾಯ್ನಾ.

 

 

ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ, ಆಪ್ಲೊಚ್ ಶಿಸ್ ಜುದಾಸಾನ್ ಪರಾದೀನ್ ಕೆಲ್ಲೆವರ್ವಿಂ ಜೆಜು ತಸಲ್ಯಾ ಸಮಾಜ್ ಸುಧಾರಕಾಕ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಪಡ್‌ ಲ್ಲಿ ನಾಲಿಸಾಯ್ ಆನಿ ಖುರ್ಸಾಚೆಂ ಮೋರ್ನ್, ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಕ್ ಬ್ರಿಟಿಶಾಂಚ್ಯಾ ಗುಲಾಮ್ ಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಆನಿ ಭಾಮುಣ್ ಪಣಾಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಜೋಡ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಲೆಲೊ ಆರ್ವಿಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಸಮಾಜ್ ಸುಧಾರಕ್ ಮೋಹನದಾಸ ಕರಮಚಂದ ಗಾಂದಿಚಿ ಹತ್ತ್ಯಾ - ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಖುನಿಯಾಂ ಪಾಟ್ಲಿ ಅಮಾನುಷತಾ, ಜುದಾಸಾಥಂಯ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಆನಿ ನಾತೂರಾಮ್ ಗೋಡ್ಸೆಥಂಯ್ ವಿಚಾರ್ ಧಾರಾ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವಾದ್ ಮುಕಾರ್ ದವರುನ್ ಪುಸುನ್ ಉಡಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.

 

ಜಾಂವ್ ಜೆಜು, ವಾ ಗಾಂದಿ - ದೊಗಾಂಯ್ಚೊ ಶೆವೊಟ್ ಆಸ್ಲೊ ಏಕ್ - ಸುಟ್ಕಾ. ಜೆಜು ಮನ್ಶ್ಯಾಕುಳಾಕ್ ಗುಲಾಮ್‌ಪಣಾಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ದೀಂವ್ಕ್ ವಾವುರ್ಲೊ ತರ್, ಗಾಂದಿ ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಕ್ ಬ್ರಿಟಿಶಾಂಚ್ಯಾ ಗುಲಾಮ್ ‌ಪಣಾಥಾವ್ನ್ ಆನಿ ಸಮಾಜಿಕ್ ಅಸಮಾಸಮ್ ಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ದೀಂವ್ಕ್ ವಾವುರ್ಲೊ. ಜೆಜು ಆನಿ ಗಾಂದಿ ಸಾಂಗಾತಾ, ಜುದಾಸ್ ಆನಿ ಗೋಡ್ಸೆ ಸಯ್ತ್ ಸುಟ್ಕೆಝುಜಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಆಸ್ಲೆ , ಪೂಣ್ ತಾಂಚೆ ಇರಾದೆ ಮಾತ್ ವೆಗ್ಳೆ ಆಸ್ಲೆ. ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ದೊಗೀ ಸುಲಭಾಯೇನ್ ವಿಕ್ರಿತ್ ಜಾಲೆ.

 

ಜೆಜು ಜಾಂವ್ ಗಾಂದಿ - ಸಮಾಜಿಕ್ ಅವೆವಸ್ಥೆ ವಿರೋಧ್ ಅವಾಜ್ ಉಟಂವ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ ಸುಧಾರಕಾಕ್ ಚ್ಯಾರ್ ಗಜಾಲಿಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಪಯ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಉಪೇಕ್ಷಾ, ದುಸ್ರಿ ನಿಂದಾ, ತಿಸ್ರಿ ಹತ್ಯಾ ಆನಿ ಚವ್ತಿ ಪುಜಾ. ರಾಜ್ವಟ್ಕಿ ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸುಧಾರಕ್ ಜೆಂ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ತಾಚಿ ಉಪೇಕ್ಷಾ ಕರುಂಕ್ ಪಳಯ್ತಾ. ಪೂಣ್ ಸುಧಾರಕಾಚೆ ವಿಚಾರ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಜೆನ್ನಾಂ ಬಳಾನ್ ಪಾಳಾಂ ರೊಂಭಯ್ತೇ ವೆತಾತ್ ತೆನ್ನಾಂ ರಾಜ್ವಟ್ಕಿ ತಾಚೆರ್ ಫಟ್ಕಿರೆ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡ್ತಾ, ತಾಚಿ ನಿಂದಾ ಕರ್ತಾ. ವಿಚಾರಾಂಚಿ ಉಪೇಕ್ಷಾ ಆನಿ ಸುಧಾರಕಾಚಿ ನಿಂದಾ ಹ್ಯಾ ದೊನಾಂತೀ ಸುಧಾರಣಾಚಿ ಚಳ್ವಳ್ ಥಾಂಬ್ಲಿನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕಿ ವೆವಸ್ತಿತ್ ಥರಾನ್ ಸುಧಾರಕಾಚಿ ಹತ್ಯಾ ಕರ್ನ್ ಮುಗ್ಧಿತಾ ಆನಿ ತುರ್ತಾನ್ ವೇಳ್ ವಿಬಾಡಿನಾಸ್ತಾನಾ, ಸುಧಾರಕಾಚೆ ವಿಚಾರ್ ಆನಿ ಕೋಣ್ ಮುಕಾರುನ್ ವರಿನಾ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ದೇವ್ ಕರ್ನ್ ಚಾರ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಪುತ್ಳೊ ಕರ್ನ್ ಉಬೊ ಕರ್ತಾ.

 

ಸಮಾಜಿಕ್ ಅವೆವಸ್ತೆ ವಿರೋಧ್ ಜೆಜುನ್ ಉಟಯಿಲ್ಲೊ ಅವಾಜ್ ಬಂದ್ ಕರಿಜೆ ತರ್, ರಾಜ್ವಟ್ಕೆಕ್ ತಾಚೆರ್ ದೇಶ್‌ದ್ರೋಹಾಚೊ ಆರೋಪ್ ಥಾಪ್ಚೆಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ವಾಟ್ ನಾತ್ಲಿ. ಫಕತ್ ಬ್ರಿಟಿಶಾಂಚ್ಯಾ ಗುಲಾಮ್‌ಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಾತ್ ನಯ್, ದೇಶಾ ಭಿತರ್ ಸಯ್ತ್ , ಜಾತಿ ವೆವಸ್ಥೆ ಥಾವ್ನ್, ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆಥಾವ್ನ್, ಕುಡ್ಡ್ಯಾ ಪಾತಿಯೆಣ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್, ವರ್ಗ್ ಅಸಮಾನತೆಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಝುಜ್ತೆಲ್ಯಾ ಗಾಂದಿಚೆರ್ ದೇಶ್ ವಾಂಟೆ ಕೆಲ್ಲೊ ದೇಶ್ ದ್ರೋಹಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆರೋಪ್ ಥಾಪ್ಚೆ ಶಿವಾಯ್ ಭಾಮುಣ್ ವರ್ಗಾಕ್ ಹೆರ್ ವಾಟ್ ನಾತ್ಲಿ.

 

ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚಿ ಕನ್ಹಯ್ಯಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್, ಸುಧಾರಕಾಂಕ್ ಮುಳಾನ್ ಕಿಮ್ಚುನ್ ಉಡಂವ್ಕ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕಿ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ದೆಂವ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಜಾತಾ - ಆಜ್ ಕನ್ಹಯ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಚೆರ್ ಚರ್ಚಾ ಚಲವ್ನ್ ಜಾಪಿ ಸೊಧ್ಚೆಂಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್, ತೋ ಕ್ಯಾಂಪಸಾಂತ್ ಮುತ್ ಲ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಣೆ ತೆ ಖಾತಿರ್ ದಂಡ್ ಭರ್‌ ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಚೆರ್ ಚರ್ಚಾ ಜಾತೇ ಆಸಾ. ಕೋಣ್ ತಾಚೆರ್ ವ್ಹಾಣೊ ಉಡಯ್ತಾತ್ ತರ್ ಆನಿ ಕೋಣ್ ಕ್ಯಾಂಪಾಸಾಂತ್ ಕಾಂಡೋಮ್ ಸೊಧುನ್ ವೆತಾತ್. ವಿಚಾರಾಂಚಿ ಉಪೇಕ್ಷಾ ಆನಿ ವಿಚಾರ್ ವೊಂತಾಚಿಂ ನಿಂದಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಚಲ್ತೇ ಆಸಾ.

 

ಜುದಾಸಾಥಂಯ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣ್ ಆಸ್ಲೆಂ, ಗೋಡ್ಸೆಥಂಯ್ ವಿಚಾರ್ ಧಾರಾ ಆಸ್ಲಿ ದೆಕುನ್ ಜೆಜು ಆನಿ ಗಾಂದಿನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕುಳಾಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ಜೊಡುನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ಅಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶೆರಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಪದ್ವೆ ಪೂರ್ವ್ ವಿದ್ಯಾಲಯಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಾಕಾನ್, ತಾಚ್ಯಾಚ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ್ ತಾಚೆರ್ ಥಾಪ್ಲಲೊ ಲೈಂಗಿರ್ ಅಫ್ರಾಧಾಚೊ ಫಟ್ಕಿರೊ ಆರೋಪ್, ತೆ ವರ್ವಿಂ ಭೊಗ್ ಲ್ಲಿ ನಾಲಿಸಾಯ್ ಆನಿ ಜಿವಿತಾಥಾವ್ನ್ ಘೆತ್ ಲ್ಲೆಂ ನಿರ್ಗಮನ್ ವರವ್ನ್ ಪಳಯ್ಜೆ. ಜೆಜುಚೆರ್, ಗಾಂದಿಚೆರ್ ಜಶೆಂ ದೇಶ್ ದ್ರೋಹಾಚೊ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡ್ಲೊ ತಶೆಂ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಾಚೆರ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಅಫ್ರಾದಾಚೊ ಫಟ್ಕಿರೊ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡ್ಲೊ. ಕಾರಣ್, ಹೊ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಕಠೀಣ್ ಶಿಸ್ತೆಚೊ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಆನಿ ವಿದ್ಯಾಲಯಾಂತ್ ಸುಧಾರಣ್ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಶಿಸ್ತ್ ಪಾಳ್ಚಿ ಆನಿ ಶಿಸ್ತ್ ಲಾಗು ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ದೃಡ್ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಶಿಸ್ತೆಕ್ ವಿರೋಧ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ, ಫಕತ್ ಆನಿ ಫಕತ್ ಅಶಿಸ್ತೆಚ್ಯಾ ಬುನ್ಯಾದಿಚೆರ್ ವಿದ್ಯಾಲಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಕ್ತೆಂನಿ ಶಿಸ್ತೆಚ್ಯಾ ಸುಧಾರಕಾಕ್ ಸಂಪಂವ್ಕ್ ವಿಂಚ್‌ಲ್ಲಿ ಸುಲಭಾಯೆಚಿ ವಾಟ್ - ತಾಚೆರ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಅಫ್ರಾದಾಚೊ ಆರೋಪ್ ಥಾಪ್ಚೊ! ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂಯ್ ಸುಧಾರಕಾಂಕ್ ವೆವಸ್ಥಿತ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯೊ ಅಸಲ್ಯೊ ಮಾರೆಕಾರ್ ಸಕ್ತ್ಯೊ ವೆವಸ್ಥಿತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯೊ, ಹೊ ದೇಶ್ ಅಜಾದ್ ಜಾತಾನಾಂಯ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯೊ ಆನಿ ಆತಾಂಯ್ ಕರ್ತೇಚ್ ಆಸಾತ್. ಆನಿ ಹ್ಯೊ ಸಕ್ತ್ಯೊ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಯೆವ್ಜಣ್ಯೊ ಕಾರ್ಯಗತ್ ಕರುಂಕ್ ಜುದಾಸಾಂಕ್ , ಗೋಡ್ಸೆಂಕ್ ಸೊಧುನ್ ಚ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಅಮಾಯಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಯ್ತ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಹ್ಯಾ ಸಕ್ತೆಂಕ್ ಭುಲ್ತಾತ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿಕ್ ಪರಾದೀನ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರಾನಾಂತ್.

 

ಜೆಜು, ಗಾಂದಿ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಜಶೆಂ ಸಮಾಜೆಚೊ ವಾಂಟೊಗೀ, ತಶೆಂ ಜುದಾಸ್, ಗೋಡ್ಸೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಯ್ತ್ ಸಮಾಜೆಚೊ ವಾಂಟೊಚ್. ಪೂಣ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ನ್ಯಾಯಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಯೆತಾನಾ ಕೋಣ್ ಸಾರ್ಕೊ ಆನಿ ಕೋಣ್ ಚೂಕಿಚೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಠರ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ- ಜುದಾಸಾ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಬರೆಂಪಣ್, ಗೋಡ್ಸೆಥಂಯ್ ಆಸ್ಚಿ ವಿಚಾರ್ ಧಾರಾ ಆನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಚೆಂ ನೆಣಾರ್ಪಣ್, ಜೆಜು ನಜರೆನಾನ್, ಮೋಹನದಾಸ ಕರಮಚಂದ್ ಗಾಂದಿನ್ ಆನಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಪರ್ಯಾಯ್ ನಯ್. ಜುದಾಸಾಚಿಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾಚಿಂ ಸಂವೇದನಾಂ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ನ್, ಸಮಾಜೆಂತ್ ಸಂಚಲನ್ ಜಾತಾನಾ, ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ವಾವ್ರಾಚೆರ್ ದುಬಾವ್ ಉಭೆ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಪರಿಂ ವಾವುರ್ಚಿ ವ್ಹಡ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸೃಷ್ಠಿಶೀಲ್ ಮನಾಂಕ್ ಆಸಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸೃಷ್ಠಿಶೀಲ್ ಮನಾಂ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಸಮಾಜೆಚಿ ಸಾಕ್ಶೆಜಾಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾತ್ ಆನಿ ತಾಣಿ ಮಾತ್ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ಯೆತಾ.

 

ಜುದಾಸಾ ತಸಲ್ಯಾ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಕೃತಿ ರಚ್ತಾನಾ, ಆಮಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ಸಮಾಜ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಘುಂವ್ಡೆರ್ ಉಬಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸೃಷ್ಠಿಶೀಲ್ ಮನಾಂನಿ ನಿಯಾಳ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಕಾರಣ್ , ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್, ಜುದಾಸ್ ತಸಲ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಲಾಖ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಆಸೊಂ, ತಾಂಚೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಜೆಜುನ್, ಗಾಂದಿನ್, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಾನ್ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ನಾಲಿಸಾಯೆಕ್ ಆನಿ ಮೊರ್ನಾಕ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಲೆಕಾರ್ ಪರ್ಯಾರ್ ಜೋಡ್ನ್ ದೀನಾ. ದುಸ್ರ್ಯಾನ್, ಜುದಾಸಾ ಥಂಯ್ ಬರೆಂಪಣ್ / ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಮಾನುನ್ ಘೆತಾಂವ್ ತರ್, ಗೋಡ್ಸೆಕ್ ದೇವ್ ಕರ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮಾನಾಕ್ ದೀವ್ಳ್ ಉಬಾರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಚೂಕ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.

 

(ಹ್ಯಾ ಪ್ರಬಂದಾಕ್ ಕಿಟಾಳ್ ಪಾಸ್ಕಾಂಚ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕ್ಯಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಬಾ| ಐವನ್ ಮಿಯಾರ್ ಹಾಂಚಿ ಕವಿತಾ, ಕವಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲಾನ್ ತ್ಯಾ ಕವಿತೆಕ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕ್ರೀಸ್ಟೋಫರ್, ನೀನಾಸಂ ಹಾಣೆ ಅಭಿನಯ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಜುದಾಸ್ ನಾಟಕ್ ( ಲೇ: ಪ್ರತಾಪ್ ನಾಯ್ಕ್,ಜೆ.ಸ ) ಆನಿ ತೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಜಾಯ್ರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ* ನಾಟಕಾಚೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಫಕತ್ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಪಾರ್ಲಾಂ)

► ಎಚ್ಚೆಮ್.

  

COMMENTS

Maxim , Banglaore Apr 02, 2016
Great analysis HM. Keep it up!

Gladson , Qatar Apr 01, 2016

ಜುದಾಸಾಕ್ ಆನಿಂ ಗೋಡ್ಸೆಕ್ ಎಕಾಚ್ ನದ್ರೆನ್ ತುಕ್ಚೆಂಚ್, ಜುದಾಸಾಚ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಕರ್ಚೊ ಅನ್ಯಾಯ್ ನ್ಹಯ್‍ಗಿ? ಗಾಂಧಿನ್ ಮ್ಹರಾಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಠರಾಯ್ಲೆಲೆಂ ಮನ್ಶ್ಯಾನಿಂ ಪೂಣ್ ಜೆಜುನ್ ಮ್ಹರಾಜಯ್, ಖಂಯ್ಚಾ ರಿತಿನ್ ಮ್ಹರಾಜಯ್, ಖಂಯ್ಸರ್ ಆನಿಂ ಕೆದಾಳಾ ಮ್ಹರಾಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಠರಾಯ್ಲೆಲೆಂ ದೆವಾನ್. ಗಾಂಧಿಕ್ ಗುಳ್ಯಾನಿಂ ಶಿಂದ್ಲೆಲ್ಯಾ ಗೋಡ್ಸೆ ಮುಕಾರ್ ಗಾಂಧಿಕ್ ಮಾರಿನಾಸ್ತಾಂ ರಾವ್ಚಿ ವಾಟ್ ಖಂಡಿತ್ ಉಗ್ತಿ ಆಸ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ಜುದಾಸಾಕ್ ಜೆಜುಕ್ ವಿಕ್ರಿತ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ರಾಂವ್ಚಿ ವಾಟ್ ಆಸ್ಲಿಗಿ? ಜೆಜುಚೆಂ ಸಂಸಾರಿ ಯೆಣೆಂ, ತಾಚೆಂ ಮನ್ಶಾಪಣ್, ತಾಚಿ ಶಿಕವ್ಣ್, ತಾಚೆ ಕಷ್ಟ್ ಆನಿಂ ಖುರ್ಸಾ ಮರಣ್, ಸರ್ವ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ದೆವಾನ್ ಠರಾಯ್ಲೆಲೆಂ ನ್ಹಯ್‍ಗಿ? ಜೆಜುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಮೆಟಾಕ್ ಆನಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಶಿಕವ್ಣೆಕ್ ಪರ್ನ್ಯಾ ತೆಸ್ತಾಮೆಂತಾಚೆಂ, ಪ್ರವಾದಿಚೆಂ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಇಗರ್ಜ್ ಮಾತೆಚಿ ಶಿಕವ್ಣ್ ಬಳಾನ್ ಮಾಂದ್ತಾ ಆನಿಂ ಪರ್ಜೆಕ್ ತೆಂಚ್ ಶಿಕಯ್ತಾ. ತರ್ ಜೆಜುಕ್ ವಿಕ್ರಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಜುದಾಸಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕರಿನಾ? ಜೆಜು ನೀಜ್ ದೆವಾಚೊ ಪೂತ್, ತೊ ಮನಿಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತರ್‍ಯ್ ತಾಚೆಂ ಥಂಯ್ ದೇವ್ಪಣ್ ಜಿವೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ ತೆಂ ಖರೆಂ. ತರ್ ಜುದಾಸಾಕ್ ಅಪೊಸ್ತಲ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಜೆಜುನ್ ಚೂಕ್ ಕೆಲಿಗಿ? ಹೊ ಜುದಾಸ್ ಫುಡೆಂ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಪರಾಧಿನ್ ಕರ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಜೆಜುಕ್ ಗಮೊಂಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್? ಜುದಾಸಾಕ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರೈಟಿರಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಅಪೊಸ್ತಲ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಲೆಂ, ತೊ ಅಪೊಸ್ತಲ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಯೋಗ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್‍ಗಿ ವಾ ತೊ ಅಪ್ಣಾಕ್ ವಿಕ್ರಿತ್ ಕರುಂದಿ ಮ್ಹಣ್‍ಗಿ? ಸೊಡ್ವೊಣೆಚೆ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಜುದಾಸಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಕಸಲೊ? ಎಕಾ ಘಾತ್ಕ್ಯಾಚೊ, ಚುಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಶೆಳಿಯೆಚೊ ವಾ ದೆವಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ ಪುತಾ ಖಾತಿರ್ ನಿರ್ಮಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗೊಲ್ಗಾಥಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾವಂವ್ಚೊ? Judas is not the cause for Jesus' Crucifixion rather he was the means. ಜುದಾಸ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಕ್ ಕಾರಣ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ತೊ ತಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚೆಂ ಏಕ್ ಸಾಧನ್. If Crucifixion is considered not as the end of Jesus but the means for our Salvation, doesn't Judas become an aid of God playing the role allotted to him to the perfection? Crucifixion of Jesus was not planned and plotted by Judas nor did he benefit anything from Jesus' death. ಮನ್ಶಾಕುಳಾಚ್ಯಾ ಸೊಡ್ವೊಣ್ದಾರಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಶೆವೊಟಾಕ್ ಪಾವಂವ್ಕ್ ಜುದಾಸಾಕ್ ದೆವಾನ್ ವಾಪಾರ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್‍ಗಿ? ವಾ ಜುದಾಸಾಕ್ ವಾಪಾರ್ನ್, ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಸಂಪ್ತಚ್ ದೆವಾನ್ ಜುದಾಸಾಕ್ ಸಾಂಡ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್‍? ಜರ್ ಜುದಾಸ್ ತಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಬರ್‍ಯಾನ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ನಾತ್ಲೊ ತರ್, ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಜೆಜುಚೆಂ ಖುರ್ಸಾ ಮರಣ್ ಚುಕ್ತೆಂ ತರ್, ಅಮ್ಚಿ ಸೊಡ್ವೊಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್ಲೆಂಗಿ? ಲಗ್ನಾ ಪುರ್ವಿಂ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮರ್ಯೆಕ್ ಆಮಿಂ ಚುಕಿದಾರ್ ಕರಿನಾಂವ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿಯ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಸೊಡ್ವೆಣೆಚ್ಯಾ ಯೋಜನಾಂತ್ ಪಾತ್ರ್‍ಧಾರಿ ಆನಿಂ ತಿಚ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ದೆವಾಕ್ ಭುಂಯ್ಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ಗರ್ಭ್ ಆನಿಂ ಏಕ್ ಅವಯ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ಜೆಜು ಸಾಂಗಾತ ದೀಸ್ ರಾತ್ ಆಸೊನ್, ಅಪೊಸ್ತಲಾಂಚ್ಯಾ ಪಟ್ಟೆಂತ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ತೆರ್ ಅಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪೆದ್ರುನ್ ಜೆಜುಕ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ನಾಕಾರ್ಲೊ ಆನಿಂ ತಾಕಾ ಸೊಡ್ಲೊ ತರ್‍ಯ್, ತ್ಯಾಚ್ ಪೆದ್ರುಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಸರ್ಗಾರಾಜಾಚೆ ಚಾವಿಯೊ ದೀವ್ನ್ ತಾಕಾ ಸಾಂತ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದೆವಾನ್, ಜುದಾಸಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್ಲೊ? Was Judas 'used and thrown' by the Almighty Himself after achieving His purpose of Salvation? ಜುದಾಸಾನ್ ಜೆಜುಕ್ ವಿಕ್ರಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಬರಿಂಚ್, ದೆವಾನ್ ಜುದಾಸಾಕ್ ವಿಕ್ರಿತ್ ಕರುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜೀವ್ಘಾತಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೊ ಗಿ? Did the Almighty God abet the suicide of Judas then?

Philip Mudartha , Mumabi Mar 30, 2016

ಸೃಷ್ಠಿಶೀಲ್ ಮನಾಂ? ಕೋಣ್ ತಿಂ? ಸಾಧಿಂ ಮನಾಂ ನಹಿಂ ಅಸ್ಲೆಲಿಂ? ಸಮಾಜೆಂತ್ ಸಾಧಿಂ ಮನಾಂ ದಂಡಳ್ಚೆಂ ಆಪ್ರೂಬ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಧೆಂಪಣ್, ಭೊಳೆಂಪಣ್ ಆನಿ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ವೆತಾತ್. ಹಾಕಾ ಉಪ್ರಾಟೊ ವಾದ್ ಜ಼ಾವ್ನ್, ಕೃತಿ ಸೃಷ್ಠಿ ಕರ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಅಸುಲ್ಲಿಂ ಮನಾಂ ಜುದಾಸಾಕ್ ’ಹೀರೊ’ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಘುಸ್ಪಾ ಗೊಂದೊಳಾಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾ - ಮಾಂಚಿ ದಿತಾತ್. ಭಾವಾಡ್ತ್ ಶೆಳೆಲ್ಲಿಂ ವ ಸಾಂಡ್ಲೆಲಿಂ ಸುಶಿಕ್ಶಿತ್ ಮನಾಂ ಮಾತ್ ಹ್ಯಾ ಘುಸ್ಪಾ ಗೊಂದೊಳಾಂತ್ ನವಿಂ ಮೊಲಾಂ ಆನಿಂ ವಿಚಾರ್‌ವಾದ್ ಓಳ್ಕೊತಾತ್. ಸಾಧ್ಯಾಂ ಮನಾಂಕ್ ’ಕುರ್ಡೆ ಭಕ್ತ್’ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಯ್ತಾತ್. ಜೆಜ಼ುಚ್ಯಾ ಕಾಲಾರ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ದೋನ್ ಸತಾಂ ಆಸ್ಲಿಂ. ಏಕ್ ಸತ್ ಜೆಜ಼ುಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರಾಂಚೆಂ, ದುಸ್ರೆಂ ಜುದಾಸಾಕ್ ಭುಲವ್ನ್ ಮೊಲಾಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ತವಳ್ಚ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಆನಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ (establishment) ಚಲವ್ನ್ ಹಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೆಂ. ಆತಾಂ ಯೀ ದೋನ್ ಸತಾಂ ಆಸಾತ್. ವ್ಯವಸ್ಥಾ (establishment) ಚಲವ್ನ್ ಹಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಆನಿ ವೆವಸ್ಥೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಜ಼ಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಅನ್ನ್ಯಾಯಾ ವಿರುದ್ಧ್ ಝುಜ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೆಂ. (antiestablishment)   ಸೃಷ್ಠಿಶೀಲ್ ಮನಾಂಯೀ ಹ್ಯಾಂ ದೋನ್ ಸತಾಂಚ್ಯಾಂ ಪಂಗ್ಡಾಂನಿ ವಾಂಟೊನ್ ವೆತಾತ್ ದೆಕುನ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಬೊರೆಂ ದುಸ್ರ್ಯಾಕ್ ಖೊಟೆಂ ಆನಿ ಹೆವ್ಟೆ ತೆವ್ಟೆಂ. (vice versa)

Geralad Carlo , Hassan Mar 29, 2016

ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಾನಾತ್ಲಿ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜೆಜುನ್ ಆಪ್ಲಿ ಶಿಕವ್ಣ್, ವಿಚಾರ್ ಭೂಗತ್ ಜಾವ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲಿ. ತಾಣೆ ವೇಸ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ನಾತ್ಲೊ. ಉಗ್ತ್ಯಾ ಬಾಜಾರಾಂನಿ, ಜುದೆವಾಂನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಕರ್ಚಾ ಮಂದಿರಾನಿಂ ತೊ ಹಜಾರೋಂ ಲೊಕಾ ಹುಜ್ರಿಂ ತಾಂಚಾ ಯಾನೀ ಪುರೋಹಿತ್ ಶಾಹಿಚಾ ಕಪಟ್ ಪಣಾ ವಿಶಿಂ ಖಡಕ್ಕ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ, ತಾಕಾ ಜುದಾಸಾನ್ ಉಮೊ ದೀವ್ನ್ ವಿರೋಧಿಂಕ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸುಲ್ಲಿಗಿ? ಜುದಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಲೆಲ್ಯಾಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ತೊ ಜಲ್ಮೊಂಚಾ ಆಧಿಂಚ್ ಠರಾಯಿಲ್ಲೆಂ ತರ್ ತ್ಯಾ ಬಾವ್ಡ್ಯಾಕ್ ದುರ್ಸೊನ್ ಕಿತೆಂ ಪಾಯ್ದೊ? ಜುದಾಸ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಕಟ್ ಪುತ್ಲಿ. ಸಗ್ಳೆಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಠರಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ತೊ ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತೊ? ಗಾಂಧಿನ್ ಆಪ್ಲೆ My Experiments with Truth ಮ್ಹಳ್ಳೆಲೆ ಅಂತಿಮ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತೀರ್ಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೆಲೆ ವರ್ವಿಂ ತಾಚಾ ಮಿಸಾಂವಾಕ್ ಆನಿ ಜೆಜುಚಾಕ್ ತುಲನ್ ಕರ್ಚಾಂತ್ ಅರ್ಥ್ ನಾ. ಗಾಂಧಿ ಫಕತ್ ಬ್ರಿಟಿಶಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಜೊಡುಂಕ್ ಆಶೆಲ್ಲೊ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಸಂಬ್ರಮುಂಚಾ ವಗ್ತಾ ಅಪುಣ್ ಕೊಲ್ಕೊತ್ತಾಂತ್ ಮತೀಯ್ ಹಿಂಸಾಚಾರ್ ಥಂಡ್ ಕರ್ಚಾ ವಾವ್ರಾರ್ ವೆಸ್ತ್ ಆಸುಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಧವ್ರಿಜೆ. ಜಾತೀ ವೆವಸ್ಥೆ ವಿಶಿಂ ಗಾಂಧಿಕ್ ಆಸ್ಲೆಲಿ ದುವಿಧಾ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.

Andrew L D Cunha , Mangalore Mar 29, 2016

ಜೆಜು ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಹೆರೊದಿನ್ ಬಾಳಾಂಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡಯಿಲ್ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿಂಯ್ ಪ್ರೊಫೆಸಿ ಆಸಾತ್. ಬಾವ್ಡೊ ಹೆರೊದ್! "ಹೆರೊದ್ ಮಹಾತ್ಮೆ" ನಾಟಕ್ ಕಸೊ ಜಾಯ್ತ್?

Austin Prabhu , Chicago Mar 29, 2016

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಜುದಾಸಾವಿಶಿಂ ಚಲ್ಚಿ ಚರ್ಚ್ಯಾ ವಾಚ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಕಳಾನಾ ಜಾಲೆಂ. ಗಜಾಲ್ ಅಶಿ ಕೀ, ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಸಾಕೀ ಜೆಜುಕ್ ತಾಚೊಚ್ ಆಪಸ್ತೊಲ್ ವಿಕ್ರಿತ್ ಕರ್ತಲೊ ಆನಿ ದುಸ್ಮಾನಾಂಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿತಲೊ ಮ್ಹಣ್. ಅಸೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಜುದಾಸಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಿಂ ತಾಚ್ಯೆ ಆವಯ್ನ್ ಜನನ್ ದಿಲ್ಲೆಂಚ್ ತೆನ್ನಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರೊಫೆತಾಂನಿ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜ್ಯಾರಿ ಕರುಂಕ್. ಜೆಜು ಸುಧಾಂ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಕೀ ಜುದಾಸ್ ತಾಕಾ ವಿಕ್ರಿತ್ ಕರ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್. ತರ್ ಜೆಜುನ್ ತ್ಯಾ ಭಿರ್ಮತ್ ಜುದಾಸಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾ ಹೆಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ಕೆಲೆಂ ನಾ? ಅಸೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂತ್ ಜೆಜುಚೊಯ್ ಹಾತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ನಂಯ್? ಆನ್ಯೇಕ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ - ಜೆಜುಕ್ ತೆನ್ನಾಂ ಏಕ್ ಖ್ಯಾತ್ ರಾಜ್‍ಕಾರಣಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ಸರ್ವ್ ಜುದೆವ್ ಜೆಜುಕ್ ವಳ್ಕಾತಾಲೆ. ಕೋಣ್ ತರೀ ಹೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ಭೀಲ್ಕುಲ್ ಪಾತ್ಯೆನಾ. ಏಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಜೆಜುಕ್ ತ್ಯಾಚ್ ಜುದೆವಾಂನಿ ಹಾತಿಂ ತಾಳಿಯೊ ಘೆವ್ನ್ ಹೊಸಾನ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಗಾವುನ್ ತ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೊ. ತರ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ ನಾಟಕ್ ಕರುಂಕ್ ತ್ಯಾ ಪಾಪ್ ಜುದಾಸಾಕ್ ಬಲಿ ಕೆಲೊ? ಹೆಂ ಖರೆಂಚ್ ಘಡ್ಲೆಂ ವ ಮಾಥೆವ್, ಜುವಾಂವ್, ಮಾರ್ಕ್ ಆನಿ ಪಾವ್ಲ್ ಹಾಣಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ (ವಿಂಗಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ತರ್ ಹೆ ಚೋವ್ಕೀ ಏಕಾಚ್ ಥರಾನ್ ಬರಯ್ತೆ ನಾಂತ್) ಕಾಣಿ ಬರಯ್ಲಿ? ಹ್ಯಾ ವಿಷಯಾರ್ ತಕ್ಲಿ ಝರಯ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂಚ್ ಕಳಾನಾ ಕೀ, ಜುದಾಸಾಕ್ ಜೆಜುಕ್ ಉಮೊ ದೀವ್ನ್ ತಿಂ ತೀಸ್ ನಾಣಿಂ ಘೆವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಿಂಯಾನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಗಳ್ಪಾಸ್ ಘೆವ್ಪಾಚಿ ಗರಜ್ ತರೀ ಕಿತೆಂ ಆಸ್ಲಿ? ಏಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಏಕಾಚ್ಚ್ ಹಫ್ತ್ಯಾ ಭಿತರ್ ತೆ ಜುದೆವ್ ಕಸೆ ಜೆಜುಚೆರ್ ಉಪ್ರಾಟ್ಲೆ ಆನಿ ತಾಕಾ ಖುರ್ಸಾರ್ ಮಾರುಂಕ್ ಪಿಲಾತಾಲಾಗಿಂ ವೊದ್ದಾಡಿಲಾಗ್ಲೆ? ಜೆಜು ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಿಂ ಮರೊಂಕ್‍ಚ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ತರ್ ಆಮಿ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಜೂನ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಿತ್ಯಾ ತಿ ಖುರ್ಸಾ ವಾಟ್ ಕರುನ್ ತೊ ಆಮ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಗಾಜವ್ನ್ ರಡ್ಟಾಂವ್, ಹುಸ್ಕಾರ್ತಾಂವ್, ಹರ್ಧೆಂ ಬಡವ್ನ್ ಆಮ್ಚೆಚ್ ಜೀವ್ ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಕರ್ತಾಂವ್? ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಪಾನ್, ಕಾರ್ಡಿನಲಾಂನಿ, ಆರ್ಚ್ ಬಿಸ್ಪಾಂನಿ, ಬಿಸ್ಪಾಂನಿ, ಯಾಜಕಾಂನಿ ತ್ಯಾ ಬಾರಾ ಜಣಾಂಚೆ ಪಾಂಯ್ ಧುಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಪುರೊ? ತ್ಯಾ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾನ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚೆ, ಕೊಡಾ ಪಿಡಾ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆ, ನಿರ್ಗತಿಕಾಂಚೆ, ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚೆ, ಹಾತ್-ಪಾಂಯ್ ಕೂಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆ ಪಾಂಯ್ ಸದಾಂನೀತ್ ಧುಲೆಮೂ? ತಿಣೆ ಜೆಜುಚಿ ವಾಟ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂನಿ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ವಾಟೆಂತ್ ಇತ್ಲೊಯ್ ತಫಾವತ್ ಕಿತ್ಯಾ? ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಜುದಾಸ್ ಜಾಲೊ ಏಕ್ ಪರಿಗತೆಕ್ ಗುನ್ಯಾಂವ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಶಿಕ್ಷೆಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ.

Andrew L D Cunha , Mangalore Mar 28, 2016

ಬರ‍್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚೆ ಗುಣ್ ವರ್ಣುನ್ ಕೃತಿ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವರ್ನಿಂ ಖೊಟ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಅಸಲ್ಲ್ಯಾ ಏಕ್ ದೋನ್ ಗುಣಾಂಕ್, ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಕ್ ಮಸಾಲೊ ಘಾಲ್ನ್ ವರ್ಣಿಲ್ಯಾರ್ ಲೊಕಾಕ್ ವ್ಹೊಡುಂಕ್ ಸಕ್ಚಿ ಕೃತಿ ತಯಾರ್ ಜಾತಾ. ಪುಣ್ ಹಿ ಏಕ್ ‘ಕಲಾ’ ಜಾವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಶಿವಾಯ್, ಥಂಯ್ ’ಮೊಲಾಂ’ ಸೊಧುಂಕ್ ವೆಚಿಂ ನ್ಹಯ್. ಅಸಲಿ ಕೃತಿ ಜೆಜು ಜಲ್ಮ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಬಾಳಾಂಕ್ ಸಂಹಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹೆರೊದಿ ವಯ್ರೀ ಕರ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಸತಾಕ್ ಬಾದಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸೆಂ ಪಳೆಂವ್ಚಿ, ಸತಾಕ್ ಪರತ್ ಪರತ್ ವಿಕ್ರೀತ್ ಕರಿನಾಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಹರ್ಯೆಕಾ ಕಲಾಕರಾಚಿ ಜಾವಾಬ್ದಾರಿ ಆಸಾ.

Jocy Siddakatte , Mangalore Mar 28, 2016

ಎಕ್ದಮ್ ಸೊಂಪ್ಯಾನ್ ವಿಶಯ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ.. ಕೆನ್ನಾಂಗಿ ಮ್ಹಜೆಭಿತರ್ ಹಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಘುಂವ್ತಾಲಿಂ.. ಪುಣ್ ಕಶೆಂ ಸಾಂಗಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜನಾಸ್ತಾಂ ವಳ್ವಳ್ತಾಲೊಂ.. ಎಚ್ಚೆಮ್ ತುಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂಯ್ ತೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಆಸಾ. ನೆಗೆಟಿವ್ ವೆಕ್ತಿಂಕ್ ಮಹಾತ್ಮ್ ಕರುಂಕ್ ಅಜೆಂಡಾ ಚಲ್ತಾನಾ.. ಸಮಾಜಿಚೆರ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತರ್ನೆ ಪಿಳ್ಗೆಚೆರ್ ಕಸ್ಲೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾಯ್ತ್ ಹೆ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಯ್ಚಿ.embarassed