ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ ಹೆನ್ರಿ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಗಾಂವಾನ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ಚೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ಕಿಟಾಳ್ ತಶೆಂ ಆರ್ಸೊ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್. ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್(1999), ಕಯ್ದ್ಯಾಚೊ ಕವಿತಾ(2004), ಭಾಮುಣಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ(2006) - ತಾಚೆ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಕವಿತಾ ಜಮೆ. ದೆವಾಕ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾಡೊ(2002), ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್ (2016)   - ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಸಂಗ್ರಹ್.  ಕೊಂಕ್ಣೆ ಶಿವಾಯ್ ಕನ್ನಡ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸಾಂನೀಯ್ ತೋ ಬರಯ್ತಾ. 

Recent Archives

ಕಟೀಲಾಚಿ ಕವಿತಾ ಆನಿ ಕನ್ಹಯ್ಯಾಚೆ ವಿಚಾರ್

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್        2016-03-06 11:19:52
  |     |  ಸೊಭಾಯೆ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ವಾಂಟೊ, ಪ್ರೈಮ್ ಟಾಯ್ಮ್ ಟಿ.ವಿ. ಸಿರಿಯಲಾಂನಿ ಸುನೆಚೊ ಕಿರ್ದಾರ್ ಇತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಭಂಡ್ವಾಳಾಚೆರ್ ದೇಶಾಚಿ ಶಿಕ್ಪಾಮಂತ್ರಿಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ - ಎಕಾ ಕುಶಿನ್, ರಾಜ್ವಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಜುಲುಮಾಕ್ ಜೀವ್ ಚ್ ಬಲಿ ದಿಲ್ಲೊ ರೊಹಿತ್ ವೆಮುಲಾ ಆನಿ ದೇಶ್ ದ್ರೋಹಾಚೊ ಆರೋಪ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ವಾವವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮುಕೆಲಿ ಕನ್ಹಯ್ಯಾ  ಕುಮಾರ್ - ಅನ್ಯೇಕಾ ಕುಶಿನ್.

 

ಆಜ್ ಹೊ ದೇಸ್, ಜಶೆಂ ಸೊಮಿ ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತಾನ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ಪಿರಾಣ್ ಸೊಡ್ತಾನಾ ದೇವುಳಾಚೊ ಪಡ್ದೊ ವಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ದೋನ್ ವಾಂಟೆ ಜಾವ್ನ್ ಫಾಳ್ಳೊಗೀ,  ತಶೆಂ -  ವಯ್ರ್ ದಿಲ್ಲಿ ಥಾವ್ನ್‌ಚ್, ವಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ದೋನ್ ವಾಂಟೆ ಜಾವ್ನ್ ಫಾಳ್ ಲ್ಲೆಂ ದಿಸ್ತಾ.  ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ನಾಗರಿಕ್ ಹಕ್ಕಾಂ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ’ ತುಮಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಕ್ ವಚಾ’ ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊ, ದುಸ್ರೊ ವಾಂಟೊ ’ಭಾರತಾ ಥಾವ್ನ್ ನಂಯ್, ಭಾರತಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸುಟ್ಕಾ ಜಾಯ್’ ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊ. ಸುಟ್ಕಾ ಗರೀಬಿ ಥಾವ್ನ್, ಸುಟ್ಕಾ ಜಾತಿಪದ್ದತಿಥಾವ್ನ್ , ಸುಟ್ಕಾ ಲಿಂಗ್ ಅಸಮಾನತೆ ಥಾವ್ನ್, ಸುಟ್ಕಾ ಭೃಶ್ಟಾಚಾರಾಥಾವ್ನ್ ಆನಿ ಸುಟ್ಕಾ ಧಮ್ಕಣೆಧಾವ್ನ್.

 

ಪಡ್ದೊ ದೇವಳಾಚೊ ಜಾಂವ್ ನಾಟಕಾಚೊ ಸಕಯ್ಲ್ ಥಾವ್ನ್ ವಯ್ರ್ ಫಾಳ್ಚ್ಯಾಕೀ , ವಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಫಾಳ್ಚ್ಯಾಕೀ ಜಾಯ್ತೊ ಫರಕ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಫರಕಾಚೆಂ ವಿರಾಟ್ ದರ್ಶನ್ ಕವಿ ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಟಿ.ವಿ. V/S ಬೂಕ್ ಕವಿತೆಂತ್ ದಿತಾ. ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಕವಿನ್, ಸಮಾಜೆಂತ್ ಪಾಲೆವ್ನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ, ಏಕ್ ಫಟ್ ಹಜಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಸತ್ ಕರುಂಕ್ ನಿರ್ಫಳ್ ಪ್ರೇತನಾಂ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೊಬ್ ಕಲ್ಚರಾಕ್ ನೆಗಾರುಂಕ್ ಟಿ.ವಿ. ಕ್ ಏಕ್ ಪರಿಣಾಮ್‌ಕಾರಿ ಸಂಕೇತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಪರ್ಲಾಂ ತರ್ , ಬುಕಾಕ್ ಫುಗೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೊಬ್ ಕಲ್ಚರಾಚೊ ಫುಗ್ಗೊ ಫುಟಂವ್ಕ್ ಸತಾಚಿ ಸುವಿ ಜಾವ್ನ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಪರಿಣಾಮ್‌ಕಾರಿ ಸಂಕೇತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಪಾರ್ಲಾಂ.

 

ವಿಲ್ಸನಾಚಿ ಕವಿತಾ : ಟಿ.ವಿ. V/S ಬೂಕ್  : ಹಾಂಗಾ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರಾ 

 

ಟಿ. ವಿ. v/s ಬೂಕ್ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಪಾಟಿಥಳಾರ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಚೆರ್ ನಿಯಾಳ್ ಘೆತಾನಾ ಭೊಗ್ತಾ - ಜ್ಯಾ ದಿಸಾ ಏಕ್ ಟಿ.ವಿ. ಅಭಿನೇತ್ರಿ ಹ್ಯಾ ದೆಶಾಚಿ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಚಿ ಮಂತ್ರಿಣ್ ಜಾಲಿ, ಬೋವ್ಶಾ ತೇಚ್ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಹೊ ದೇಶ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಪಡ್ದೊ ವಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ಂ ಚ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಫಾಳೊನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲೊ. ಆನಿ ಜ್ಯಾ ದಿಸಾ ರೋಹಿತ್ ವೆಮುಲಾಕ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆನ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ಮಾರ್ಲೊ, ದೇಶ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಪಡ್ದೊ ಪುರ್ತೊ ಫಾಳ್ಳೊ.

 

ಟಿ.ವಿ. V/S ಬೂಕ್ ಕವಿತೆಂತ್ ಕವಿ, ಆಜ್ ಹೊ ದೇಸ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಘುಂವ್ಡೆರ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್ಲಾ ತಾಚೆಂ ವಿರಾಟ್ ದರ್ಶನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ದಿತಾ. ಆನಿ ಹೆಂ ದರ್ಶನ್ ಪುರ್ತ್ಯಾನ್ ಜೊಡಿಜಾಯ್ ತರ್, ವಾಚ್ಪ್ಯಾನ್ ಟಿ.ವಿ ಆನಿ ಬುಕಾಚಿಂ ಚಾಲ್ತೆರ್ ಆಸ್ಚಿಂ ರುಪಾಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ನೆಗಾರುನ್, ಕವಿತೆಂತ್ ಕವಿನ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಕಾರಿ ಸಂಕೇತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಪರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಟಿ.ವಿ ಆನಿ ಬುಕಾಂಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ರುಪಾಂಚ್ಯಾ ಸೊಧ್ನೆಕ್ ಲಾಗ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. 

 

ಆಜ್ - ಕನ್ಹಯ್ಯಾ ಕುಮಾರಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಭಾಷಣಾನ್ ಸಗ್ಳೊ ದೇಶ್ ಅಲ್ಕಾಂದೊನ್ ಗೆಲಾ. ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಆಮಿ ಉಲಂವ್ಚಿ ಕಲಾ ಶಿಕ್ಲ್ಯಾಂವ್ ದೆಕುನ್ ಉತ್ರಾಂನಿಂಚ್ ಲೊಕಾಕ್ ಗುಮ್ರಾಹ್ ಕರ್ನ್ ತಾಂಚೆ ಗುಮಾನ್ ದೇಶಾಕ್ ಧೊಸ್ಚ್ಯಾ ನೀಜ್ ಸಮಸ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸುಲಭಾಯೇನ್ ಘುಂವ್ಡಾವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚ್ಯಾ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆಚಿಂ ಲೇಕಾಂ ಚುಕ್ಲ್ಯಾಂತ್. ದುದಾಚೆ ದಾಂತ್ ಅಜೂನ್ ಝಡಾನಾತ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಪೋರಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಭಾಶಣಾನ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆಚಿ ಬುನ್ಯಾದ್ ಹಾಲವ್ನ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾ.

 

ಕನ್ಹಯ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾಶಣಾಂತ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಗಜಾಲ್ - ’ಭಾರತ್ ದೇಶಾ ಥಾವ್ನ್ ನ್ಹಯ್, ಭಾರತ್ ದೇಶಾಂತ್ ಸುಟ್ಕಾ’ ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಹರ್ ನಾಗರಿಕಾಚಿ ಮನೋಗತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಕೋಣ್ ಎಕ್ಲೊ ನಾಗರಿಕ್ ದೇಶಾಕ್ ಧೊಸ್ಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲಯ್ಲೊ ತರ್ - ತಾಕಾ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಚ್ ಆಯ್ತಿ ಜಾಪ್ ಮೆಳ್ತಾಲಿ. "ತುಮಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಕ್ ವಚಾ !" ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಜಾಪಿಕ್ ಕನ್ಹಯ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾಶಣಾಂತ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಸವಾಲ್ ಉಡವ್ನ್ ಮ್ಹಳಾಂ -  ಆಮ್ಕಾಂ ಭಾರತಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ನಾಕಾ, ಭಾರತಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ಜಾಯ್ ! ಆನಿ ಹಿ ಸುಟ್ಕಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ರುಪಾರ್ ಅಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್ , ತೇಂಯ್ ಕನ್ಹಯ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾಷಣಾಂತ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

 

ಟಿ.ವಿ. V/S ಬೂಕ್ ಕವಿತಾ ಕನ್ಹಯ್ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತಾ ಭಿತರ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಸೊಧಾಕ್ ಲಾಗ್ತಾ ಮಾತ್ ನಂಯ್, ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಮುಕಾರ್ ವಚೊನ್ , ಆಜ್ ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಬಾರತಾ ಭಿತರ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ಮಾಗ್ಚೆ ತಸಲ್ಯಾ ಗುಲಾಮಿ ಪರಿಗತೆಕ್ ನಾಗರಿಕಾಂಕ್ ಲೊಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾಕ್ ಲಾಗ್ತಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾಕ್ ಟಿ.ವಿ. ಕ್ ಆನಿ ಬೂಕಾಕ್ ಪರಿಕರಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಕವಿತೆಂತ್ ಪ್ರಭಾವಿಕ್ ಥರಾನ್ ಘೊಳಯ್ತಾ. 

 

ಆಜ್ ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಟೆಲಿವಿಶನಾ ಧರ್ಮಾನ್ ಏಕ್ ಬೋವ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ’ವರ್ಚುವಲ್ ಸಂಸಾರ್’ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾಲಾ ತೆಂ ಕೊಣೆಂಯ್ ನೆಗಾರ್ಚೆಪರಿಂ ನಾ. ಆನಿ ಹೊ ವರ್ಚುವಲ್ ಸಂಸಾರ್ ಫಕತ್ ಆನಿ ಫಕತ್ ಕಾತಿಚ್ಯಾ ಸೊಭಾಯೆರ್ ಮಾತ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ ಲ್ಲೊ ಧರ್ ಧರ್ ದಿಸ್ತಾ, ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತು ಫಕತ್ fair and lovely ಗೊರ‍್ಯಾ ಕಾತಿಚೆರ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಚಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಹಂತಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಜ್ ಟೆಲಿವಿಶನಾಚೊ ವರ್ಚುವಲ್ ಸಂಸಾರ್ ಮಾಹೆತ್, ಮನೊರಂಜನ್, ನ್ಯಾಯ್ ಸಗ್ಳೆಂ ದಿಂವ್ಚೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಕಸೊ ಕಸೊ ಜಾಲಾ. ಅರ್ನಾಬ್ ಗೋ ಸ್ವಾಮಿ ತಸಲ್ಯಾ ನಿರೂಪಕಾಕ್ ಹೊ ದೇಶ್ ಚಲಂವ್ಚೆಂ ಕಂತ್ರಾಟ್ ದಿಲಾಂಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದುಬಾವ್ ಜಾತಾ. 

 

ಬಾಯ್ಲಾಂ ಟೆಲಿವಿಶನ್ ಶೋ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾಂದುಂಕ್ ಶಿಕ್ತಾತ್, ದಾದ್ಲೆ ಟೆಲಿವಿಶನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದಾಕ್ತೆರಾಂಕಡೆ ಪಿಡೆಕ್ ವೊಕಾತ್ ಸೊಧ್ತಾತ್ ಆನಿ ಮಿಸಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲಿಂ ಮಾಲ್ಘಡಿಂ ಸಯ್ತ್ ಆಜ್ ಟಿ.ವಿ. ಮುಕಾರ್ ಬಸೊನ್ ಮೀಸ್ ಭೆಟಯ್ತಾತ್ ಆನಿ ರೆತಿರ‍್ಯೊ ಕರ್ತಾತ್. ದಾಕ್ತೆರ್, ವಕೀಲ್, ಇಜ್ನೆರ್, ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞ್, ಜ್ಯೋತಿಷಿ, ಪಾದ್ರಿ, ಮುಲ್ಲಾ ಸಗ್ಳೆ ಆಜ್ ಟಿ.ವಿ.ರ್ ಸೆವೆಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಪ್ ಮಾತ್ ಏಕ್ ಚ್ -   fair and lovely ಗೊರಿ ಕಾತ್. ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಥಾವ್ನ್ ದಾಕ್ತೆರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮೇಕಪ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕೋಣ್ ಟಿ.ವಿ.ರ್ ಯೇನಾ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪೊಕೊಳ್ ಸೊಭಾಯ್ ನಾ ತರ್, ಟಿ.ವಿ.ನ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ವರ್ಚುವಲ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ನಾ. ದೆಕುನ್ ಟಿ.ವಿ. V/S ಬೂಕ್ ಕವಿತೆಂತ್, ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಚೆರ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕಿ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಪೊಕೊಳ್ ಸಕ್ತೆಂಚೆರ್ ಪ್ರಹಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಟಿ.ವಿ. ಕ್ ಚ್  ಏಕ್ ಸಂಕೇತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕವಿನ್ ವಾಪಾರ್ಲೆಲಿ ರೀತ್ ಬೋವ್ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ಆನಿ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ದಿಸ್ತಾ. 

 

ಪೂಣ್ ಹಾಂಗಾ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಉಭೆಂ ಜಾತಾ - ಆಜ್ ದೇಶಾಂತ್ ಚಾಲು ಆಸ್ಚಿ ರಾಜ್ವಟ್ಕಿ ಪರ್ಜೆರಾಜಾಚಿ ಆನಿ ರಾಯ್ ಬಹುಮತಾನ್ ವಿಂಚೊನ್ ಆಯ್ಲಾ ಆಸ್ತಾಂ ಟಿ.ವಿ. ಚಿ ಚೂಕ್ ತರೀ ಕಿತೆಂ ? ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಟಿ.ವಿ. V/S ಬೂಕ್ ಕವಿತಾ ಬೋವ್ ಜಾಗ್ರುತ್‌ಪಣಿ ಜಾಪ್ ಸೊಧುನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ -

 

ಟಿ.ವಿ.ಫಕತ್
ದೆಕ್ತೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್
ರಂಗ್ ಲಾಯ್ತಾ

 

ದೆಕ್ತೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ರಂಗ್ ಲಾವ್ನ್ ಪಾಟಾರ್ ಚಡೊನ್, ಟಿ.ವಿ. ತಸಲಿ ಟಿ.ವಿ. ಲಾಯ್ಭ್ರೆರಿಚಿ ಅಧಿಕಾರಿಣ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಬೂಕ್ ಖಂಯ್ ನಿದೊನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆ? ನೀದ್ ಪಾಪುಡ್ನ್ , ಕಬಾಟಾಂಚ್ಯಾ ಕಂತ್ರಾಳಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್, ಮಾಯ್ಕ್ ಹಾತಿಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ಬುಕಾಂನಿ ಇತ್ಲಿ ಲಾಂಬ್ ಘಳಾಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೆಲಿ ?

 

ವಿಲ್ಸನಾಚಿ ಕವಿತಾ : ಟಿ.ವಿ. V/S ಬೂಕ್  : ಹಾಂಗಾ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರಾ 

 

ಕನ್ಹಯ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾಶಣಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ - ಆಮ್ಚೆ ಸಬ್ದ್ ಆನಿ ಸಬ್ದಾಂವಳ್ ಜಡಾಯೆಚಿ. ಮುಂದರುನ್ ಕನ್ಹಯ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ, ರಾಜ್ವಟ್ಕೆಚೆ ಮನಿಸ್ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಸೊಜೆರಾಂಚೆರ್ ಪೋಕಸ್ ಕರ್ನ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ, ತೋ ಸೊಜೆರ್ ಕೋಣ್ ಪೆಲೊ ನ್ಹಂಯ್ ಬಗಾರ್ ಹ್ಯಾಚ್ ದೇಶಾಚೊ ಪಾಟಿಚೊ ಖಣೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ರಯ್ತಾಚೊ ಪೂತ್ / ಭಾವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ ಸಲ್ವಾಲ್ಯಾಂವ್. ದೇಶಾಖಾತಿರ್ ಝುಜ್ಚ್ಯಾ ಸೊಜೆರಾಂಕೀ ಧರುನ್ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಫೊಟಾಕ್ ಶಿತಾಚಿ ಉಂಡಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ರಯ್ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಆನಿ ಸೊಜೆರಾಚ್ಯಾ ಜಿವಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ವೆಗ್ಳೆಂ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೊಕಾಕ್ ಸಮ್ಜಾವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ ಸಲ್ವಲ್ಯಾಂವ್. ನಿಷ್ಪಾಪಿ ಸೊಜೆರಾಂಚೆ ಜೀವ್ ಬಲಿ ಘೆಂವ್ಚಿಂ ಝುಜಾಂ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆಚೆ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ಲೊಕಾಕ್ ಸಮ್ಜಾವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ ಸಲ್ವಲ್ಯಾಂವ್ - ಮ್ಹಣ್ ಕನ್ಹಯ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ.

 

ಘಡಿಯೆಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವೇಸ್ ಬದ್ಲಿತಾ ಟಿ.ವಿ,
ಪುಣ್ ಬುಕಾಚೆಂ ವೆಕ್ತಿತ್ವ್ ವೆಗ್ಳೆಂ,
ತಾಕಾ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೊಲ್ ಆಸಾನಾ!

 

ಪೂಣ್,  ವೇಸ್ ಬದ್ಲುಂಚ್ಯಾ ಟಿ.ವಿ. ಚ್ಯಾ ಆನಿ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರ‍ೋಲ್ ನಾತ್‌ ಲ್ಲ್ಯಾ ಬುಕಾಚ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಂ ಮಧೆಂ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಗೀಟ್ ವೊಡುನ್, ಬೂಕ್ V/S ಕವಿತಾ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪಿ ಸೊಧ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾ. ಬುಕಾಂಕ್ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರ‍ೋಲ್ ನಾ ದೆಕುನ್ ಆಜ್ ಬೂಕ್ ನೋಟ್ ಛಾಪ್ಚಿಂ ಯಂತ್ರಾಂ ಕಶೆಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಬೂಕ್ ವಾಚುನ್ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಮನ್ಶ್ಯಾವಿಕಾಸಾ ಖಾತಿರ್ ವಾಪರ್ಚೆ ಬದ್ಲಾಕ್ ಫಕತ್ ಪಯ್ಶೆ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ನಿಮ್ನ್ ವರ್ಗಾಕ್ ಖಂದ್ಕಾಂತ್ ಲೊಟುಂಕ್ ಬುಕಾಂಚೊ ವಾಪಾರ್ ಜಾತೇ ಆಸಾ. ಆನಿ ಅಶೆಂ ವಾಟ್ ಚುಕ್‌ಲ್ಲೆ ಬೂಕ್ ಟಿ.ವಿ. ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್ ದೆಕುನ್ ಟಿ.ವಿ. ಕ್ ಆಜ್ ಲಾಯ್ಬ್ರೆರಿಚಿ ಅಧಿಕಾರಿಣ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸಲೀಸಾಯೆಚೆಂ ಜಾಲಾಂ.

 

ಬುಕಾಂಚೊ ಹೊ ಆಡ್ ವಾಪರ್ ಆಡಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಉರ್ತಾ ವಾಟ್ ಏಕ್‌ಚ್ - ಕನ್ಹಯ್ಯಾಕೀ , ಬುಕಾಂಕೀ. ಮಾಯ್ಕ್ ಹಾತಾಂತ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಆನಿ ಟಿ.ವಿ. ಚ್ಯಾಚ್ ಭಾಶೆಂತ್ ಉಲಂವ್ಚಿ.

 

ಪೂಣ್ ಯುಗಾಂಪಾಸುನ್ ಮಾಯ್ಕ್ ಮುಟಿಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಟಿ.ವಿ.ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ಮಾಯ್ಕ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಸಲೀಸಾಯೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಖಂಡಿತ್ ನ್ಹಯ್. ಹಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂದಿಗ್ದ್, ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಮಾತ್ ನಯ್ ರಿಸ್ಕೆಚಿ ಸಯ್ತ್. ಕಾರಣ್ ಮಾಯ್ಕ್ ನಾ ತರ್ ಟಿ.ವಿ. ಕ್ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ನಾ. ಆನಿ ಜರಿ ಬುಕಾಂನಿ ಟಿ.ವಿ.ಚಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಚ್ ವೋಡ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲಿ ತರ್, ಟಿ.ವಿ. ವೊಗೆ ರಾವೊನ್ ಸೊಸುನ್ ವರಿತ್ ?

 

ಸೊಸುನ್ ವರಿನಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕನ್ಹಯ್ಯಾನ್ ಆಜ್ ಫುಡ್ ಕರ್ಚಿ ಸವಾಲಾಂ ದೆಶಾ ಮುಕಾರ್ ನಿದರ್ಶನಾ ರುಪಾರ್ ಆಸಾತ್.

 

ತರೀ ಬುಕಾಂಕ್, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಿತ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕೂಲ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಮಾಯ್ಕ್ ಹಾತಿಂ ಘೆಂವ್ಚೆ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಕಸಲೋಯ್ ಪರ್ಯಾಯ್ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್  ನಾ.

 

ಮಾಯ್ಕ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವೆಮುಲಾಕ್ ಟಿ.ವಿ. ನ್ ಮಾರ್ನ್ ಉಡವ್ಯೆತ್. ಪೂಣ್ ಎಕಾ ವೆಮುಲಾಕ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಚಾರ್ ಕನ್ಹಯ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾತೆಲೆ. ಆನಿ ಚಾರ್ ಕನ್ಹಯ್ಯಾಂನಿ ಮಾಯ್ಕ್ ಹಾತಿಂ ಘೆವ್ನ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಸರ್ಕಾರಿ ದಫ್ತರಾಂತ್ಲೆ ಟಿ.ವಿ. ಫುಟನಾಸ್ತಾನಾ ತೆ ಕಶೆ ಕಾಂಯ್ ಶಾಭೀತ್ ಉರ್ತಿತ್ ?

 

ಬೋವ್ ತೆಂಪಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್, ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ಆನಿ ರಾಜಕೀ ಘಡಾಮೊಡಿಂಚೆರ್ ಖೊಲಾಯೆಚೊ ನಿಯಾಳ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲಾಕ್ ತಶೆಂ ಕನ್ಹಯ್ಯಾ ಕುಮಾರಾಕ್ ದಿನ್ವಾಸ್.

 

Related Posts On KITTALL  ►►►

 ದೇಶ್ ಭಕ್ತ್, ದೇಶ್ ದ್ರೋಹ್ ಇತ್ಯಾದಿ -  ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್

 ಆಮ್ಚಿ ಭಾರತೀಯಾಂಚಿ ಅರಭ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಘಡಿ - ಫಿಲಿಪ್ ಮುದಾರ್ಥ

 ಟಿ.ವಿ V/S ಬೂಕ್ - ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

 

COMMENTS

Wilfy , UAE Mar 20, 2016

ಕವಿತಾ ಆನಿ ಕವಿತೆಚಿ ಫಡ್ನಿ ದೊನೀ ಭೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಲ್ಸನ್ ಆನಿ ಎಚ್ಚೆಮಾಕ್ ಚೆಪೆ೦ ಉಕಲ್ತಾಂ. ಬುಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಟಿ. ವಿ. ಕ್ ’ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್’ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ’ಬುದ್ವ೦ತ್’ ನಾಗರಿಕಾಂಕ್ ಧೊ೦ಕುಲ್ನ್ ಉಟ೦ವ್ನ್ ಟಿ. ವಿ. ರಿಮೋಟಾ ಶಿವಾಯ್ ’ಒಫ್’ ಕರು೦ಕ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕ೦ವ್ಕ್ ಕನಯ್ಯಾ ಅನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚಿ ಖೂಬ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ.

Gladson , Brahmavar Mar 14, 2016

As mentioned in my comment, there is no question about Smriti Irani’s ability, credentials and qualifications but question is about her present role as HRD minister. When she was made HRD minister, there were only a few dissenting voices within the Ruling party but others and outsiders like us preferred giving her time to prove her mettle. Her qualification was not questioned when she was made minister but it is being questioned now because she has failed to deliver goods in the last 20 months. Her tenure has been tumultuous one with allegations of favouritism in appointments, naivety in decisions, duplicity in delivery and autocracy in administration. Questions about her qualification would never have risen and the naysayers would never have taken up cudgels against her, had she delivered goods. In the last 2 years not just her qualification but even her inexperience in administration is seen evidently. Agreed that there were and are many more politicians whose qualification is on par or worse than Irani and there are quite others who have been backdoor politicians. But among the ones quoted by Florine, except Manmohan Singh and to certain extent Jayamma and MGR rest all have been utter failures. But then Jayalalitha or MGR type of politics works only in Tamil Nadu or to an extent in undivided Andhra Pradesh where NTR attain those heights once. The same system has not and will not thrive in any other states in India. Lalu’s sons too will be questioned and shown doors just like Lalu and his wife Rabri, if they do not perform. Ha! And our present PM’s Post Graduation claim is being refuted after PMO thwarted RTI attempts trying to check the educational background of Mr Modi. There were lot things which were not right in our political system for long. But that does not mean same practices should be continued and nurtured by the present govt which came to power with an assurance of changing the system, changing politics and changing India.

Victor Castelino , Boliye/Dubai Mar 13, 2016

In the kingdom of the blind one eyed jack is the king. That is the principle the PM is using while selecting his cabinet. Long live the king.

Philip Mudartha , Navi Mumbai Mar 13, 2016

"ಇತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಭಂಡ್ವಾಳಾಚೆರ್" ಆಶೆಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾಣಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಲೇಕಕಾನ್ ಕೆಲಾಂ. ಹಿ ತಾಚಿ ಖಾಸ್ಗಿ ಅಬಿಪ್ರಾಯ್. ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ರೋಚ್ ಹಿಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಕಿ ಎಚ್ಚೆಮ್ ತಿಚ್ಯಾ ಜ಼ಾಗ್ಯಾರ್ ದಾದ್ಲೊ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ತರ್, ತಸಲೆಂಚ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಕರ್ತೊಗೀ? ಮ್ಹಣ್ಜೆ, ಹೆಂ ಮೊಲ್ - ಮಾಪ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಎಚ್ಚೆಮ್ ಏಕ್ "ಸ್ತ್ರಿ ದ್ವೇಷಿ ದಾದ್ಲೊ (ಮಿಸೊಜಿನಿಸ್ಟ್)" ತಶೆಂ ದಿಸ್ಲಾ. ಎಚ್ಚೆಮಾಚ್ಯಾ ಬದ್ಲೆಕ್ ಎಕ್ಯೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ತಸಲೆಂ ತೀರ್ಪ್ ಇರಾಣಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ತರ್? ನಿಜ಼ಾಯ್ಕಿ, ದಿಲ್ಲೆಂ. ನರೆಂದ್ರ ಮೋದಿನ್, ಪ್ರಧಾನಿಚೊ ಸೊಪುತ್ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್, ಹೆಚ್.ಆರ್.ಡಿ ಮಂತ್ರಿ ಕೋಣ್ ಜ಼ಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಸ್ತ್ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿಚೆ ಲಾಲೆವ್ನ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಮೋಡಿಚಿ ಖಾಸ್ ಸಮರ್ಥಕ್, ಜೆ.ಎನ್.ಯುಚಿ ವಿದ್ವಾನ್, ಲೇಕಕ್ ಆನಿ ವಿಚಾರ್‌ವಂತ್, ಮಧು ಕಿಸ್ವರ್ ಟ್ವೀಟ್ ಕರ್ತೆ ಆಸ್ಲಿ. ಸ್ಮೃತಿ  ಇರಾಣಿ ಹ್ಯಾ ಹುದ್ಧ್ಯಾಕ್ ಫಾವೊಚ್ ನಹಿಂ. ಮೊಡೆಲ್ ಆನಿ ಟಿ.ವಿ ಸೀರಿಯಲಾಂಚಿ ನಟಿ ಸೊಡ್ನ್, ಹೆರ್ ಕಸಲಿ ಠೋಸ್ ಶಾಥಿ ಇರಾಣಿಕ್ ಆಸಾ? ಆಶೆಂ ತಿ ಸಾಂಗ್ತೆ ಗೆಲಿ. ಮಧು ಏಕ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್, ಕೊಣೆಂಯೀ ತಿಕಾ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ನಾಂ, ತುಂ ಸ್ತ್ರಿ ದ್ವೇಷಿ ಗೀ? ಮಿಸೊಜಿನಿಸ್ಟ್ ಲೇಬ್‍ಲ್ ತಿಕಾ ದಿಲೆಂ ನಾಂ. ಹಾಂ, ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ್ (ಎಲಿಟಿಸ್ಟ್) ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಬಿಲ್ಲೊ ಲಾಗ್ಲೊ. ಚಡ್ ಶಿಕ್ಪಿ ವಿದ್ವಾನ್ ತಸಲ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ವಿಚಾರ್ವಂತಾಂನಿ (ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್) ಪಬ್ಲಿಕಾಕ್ ರುಚಾನಾತ್ಲಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ತೆ (ತಿಂ) ಎಲಿಟಿಸ್ಟ್ ಜ಼ಾತಾತ್. ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಶಿಕ್ಲಾಗಿ ಮ್ಹಣ್ ಉಳ್ಟೆಂ ಸವಾಲ್. ಏಕ್ಲೊ ಗೇಟ್ಸ್, ಎಕ್ಲೊ ಧಿರುಭಾಯ್ ಆಂಬಾನಿ ಆಸ್ಯೆತ್. ಮ್ಹಣ್ತಚ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪದ್ವಿ ಘೆಂವ್ಕ್ ಉಂಚ್ಲೆ ಶಿಕಾಪ್ ಕಾಂಯ್ ಆಡ್ ಯೇನಾಂ. 334 ಸಿಟಿ ಜಿಕೊನ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಘಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಎನ್.ಡಿ.ಎ ಸಂಘಟನಾ ಭಿತರ್ ಲೋಕ್ ಸಭೆಂತ್ ಕೋಣ್ ಎಮ್.ಪಿ ಹ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ಪಾವೊತೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ (ಲ್ಲಿ) ಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಜ಼ೊಕ್ತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್. ಪ್ರಧಾನಿಕ್ ಆಫ್ಲೆಂ ಮಂತ್ರಿ - ಮಂಡಳ್ ರಚುನ್ ಕೊಣಾಕ್ ಕಸಲೊ ಖಾತೊ ದಿಂವ್ಚೊ ಹೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಆಸಾ ತರೀ ಇರಾಣಿಚ್ ಚಡ್ಡ್ ಹಕ್ಕ್-ದಾರ‍್ನ್ ತರ್ ಹಾಂತು ದುಸ್ರಿ ಫಿತೂಳ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ನವಾಲ್ ನಾಂ.

Florine Rolche , Mangalore Mar 12, 2016

Gladson, good to know you beg to differ from me. I think it is the democractic way to express our views because we all believe in democracy if I am not mistaken. Let me come to the important point where you say that Smriti Irani does not deserve to be HRD Minister. I am not sure you are saying this because of her education which is just plus or because she is not a popularly elected or that she lost elections. So are you saying that if you are elected by the people education does not matter or even if you have education if you are not selected then you are not fit to be minister? Manmohan Singh was India’s Prime Minister – highly qualified but was not elected by popular mandate. . In Bihar Laloo’s 28 year old son Tej Pratap yadav is a school drop out but he is the health minister (popularly elected) . Youger son Tejaswini Yadav is the Dy CM but is a 9th drop out (popularly elected) Jayalalitha’s qualification is matriculation _ CM of Tamilnadu (popularly elected) Seetaram Yatchury – Raja Sabha MP – qualified but not elected – dictates terms to parliament MGR’s qualification is not known – was the popular Chief Minister of Tamilnadu (elected by popular mandate) Karunanidhi – Metriculation - popular politican of Tamilandu (elected by popular mandate) Rabri Devi – Chief Minister of Bihar for one year – Illiterate ( not contested but was member of Bihar’s legislative assembly) Jaffer Sharief former union Railway Minister (was the driver of S Nijalingapopa was just a matriculate) won with popular mandate. So i am not sure whether you are saying that popular mandate nullifies the lack of qualification or qualification alone is not suffice and popular mandate makes up for the lack of education. So where does Dr Manmohan Singh fit in this argument? Despite his Post Graduation you had no hesitation in saying a Chaiwala has become prime minister despite he getting elected by popular mandate. You have never said that neither Sonia nor Rahul are fit to be projected as future Prime Ministers just because of their dynastic lineage.

Gladson , Brahmavar Mar 12, 2016

I beg to differ with Florine’s view. I do agree that beauty pageants and TV serials are not the only stepping stone to enter politics. Agreed! But in Smriti Irani’s case, it was her popularity in TV that brought her to the limelight and she used this popularity to enter politics. She has never been elected by the people but rose to higher posts only on ‘selection’. She joined BJP in 2003 and by 2004, despite losing badly against Kapil Sibal, she had risen to postings in the Executive Committee. Even after entering politics she has always taken care that she remains on the ‘Right’ side. When ABV and Advani were at the helm of BJP affairs, she sided with them and had demanded the resignation of the then Gujarat CM Narendra Modi after BJP had lost power in 2004. But when the seniors were pushed to the corner and Modi became powerful she did not waste any time in changing her camp too. It’s her proximity to the current PM that made her HRD minister. I am not denying her ability to deliver, her efficiency to manage ministerial post. But for sure HRD ministry is not her cup of tea. A ministry that decides the fate of students and the education system of the entire country needs someone with wider horizon, broader vision and higher credentials. What is contested Smriti Irani, the HRD minister and not Smriti Irani, the politician. She is not questioned because she is woman but because she doesn’t deserve to be HRD minister. Haven’t the appointments of Gajendra Chauhan as FTII chairman, Pahlaj Nihlani as Censor Board head too been questioned? Do we think Smriti Irani should be allowed to go on with her theatrics and absurd policies and shouldn’t be questioned just because she is a woman?

Florine Roche , Mangalore Mar 11, 2016

This comment has nothing to do with the poem or its review. This comment is on the content of the opening para where you say that Smrithi Irani became a minister because of strength of her appearance in beauty pageants and t v serials. I really doubt whether you would have said the same if the person in question was to be a male. If T V serials and Beauty Pageants alone are a stepping stone to politics today our parliament would have been filled with the numerous TV serial heroes and heroines. So I wish we learn to give credit where it is due and not get carried away by baseless allegations, rumours and innuendos,

Ivan D' Souza , Gantalkatte / Dubai Mar 10, 2016

Sir HM. Lawrence Kodyal, Hya manesthacha Abhiprayecher Mujiee sahamathi Assa

Lawrence , Kodyal Mar 06, 2016

ಕನ್ಹಯ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾಶಣಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ - ಆಮ್ಚೆ ಸಬ್ದ್ ಆನಿ ಸಬ್ದಾಂವಳ್ ಜಡಾಯೆಚಿ. Mr Editor, terminology and phrases used in your article too are heavy. How can a common reader like me digest them ? Be simple in your language and try to reach more cool coolcool

Felcy Lobo , Derebail Mar 06, 2016

Very nice.  Super vichar.  Cograts both HM and WK

Roman Lobo , Mangalore Mar 06, 2016

Wow...Ekaa kavithechem aswaadan mulyar aschem asaaje. Wilson Kateel great poet. H M Sir yyou are the best. Congratulations.