ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ ಹೆನ್ರಿ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಗಾಂವಾನ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ಚೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ಕಿಟಾಳ್ ತಶೆಂ ಆರ್ಸೊ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್. ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್(1999), ಕಯ್ದ್ಯಾಚೊ ಕವಿತಾ(2004), ಭಾಮುಣಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ(2006) - ತಾಚೆ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಕವಿತಾ ಜಮೆ. ದೆವಾಕ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾಡೊ(2002), ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್ (2016)   - ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಸಂಗ್ರಹ್.  ಕೊಂಕ್ಣೆ ಶಿವಾಯ್ ಕನ್ನಡ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸಾಂನೀಯ್ ತೋ ಬರಯ್ತಾ. 

Recent Archives

ಸರ್ವಜಣಿಕ್ ಹಿತಾಸಕ್ತ್ ವಾ ಸ್ವ - ಹಿತಾಸಕ್ತ್ ?

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್        2016-02-16 11:17:17
  |     |  ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸುಮಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಕೊಡ್ತಿಂತ್, ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಮಾನೆಸ್ತಾಂನಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ನವಿ ದಿಲ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾಂ ಖಾತೀರ್ ಬೂಕ್ ವಿಂಚ್ತಾನಾ ಫಕತ್ ದೇವ್‌ನಾಗರಿ ಲಿಪ್ಯೆಂತ್ ಆಸ್ಚೆ ಬೂಕ್ ಮಾತ್ ಲೆಕಾಕ್ ಧರುನ್ ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಹೆರ್ ಲಿಪಿಯಾಂನಿ ರಚ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಬೆಪಾರ್ವೊ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಸರ್ವಜಣಿಕ್ ಹಿತಾಸಕ್ತೆಚೊ ದಾವೊ ತಿರಸ್ಕೃತ್ ಜಾಲಾ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ನವಿ ದಿಲ್ಲಿ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪುಸ್ತಕಾಂಕೀ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದಿಲಾ ಆಸ್ತಾಂ ತುಮ್ಚೊ ವಾದ್ ಪುರಸ್ಕೃತ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ತೆಗಾಂನಿ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಸರ್ವಜಣಿಕ್ ಹಿತಾಸಕ್ತೆ ದಾವೊ ತಿರಸ್ಕೃತ್ ಕರ್ತಾನಾ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮಾದ್ಯಮಾಂನಿ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖಬ್ರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಳೊನ್ ಯೆತಾ.

 

ಕರ್ನಾಟಕ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಕೊಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಫಯ್ಸಲಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಆಬ್ರೂ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಂಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ದೊನೀ ರಾಕ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ.

 

ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕ್ಲ್ಯಾಸವೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ,

 

ಟೈಮ್ಸ್ ಒಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ದೆಂತ್ ವಾಕ್ಮೂಲ್ (ಪೇಪರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ 1 )

 

ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಯ್ರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಪೇಪರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ - 1 ಪಳಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರ‍ೀಯ್ ದಿಸಾಳೆಂ ಟೈಮ್ಸ್ ಒಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಂತು ಆಯಿಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಹಿ. ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ " ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂನಿ ( ಜಶೆಂ ಕನ್ನಡ, ರೋಮನ್(ಇಂಗ್ಲಿಶ್) ಅರೆಬಿಕ್ ಆನಿ ಮಲಯಾಳಮ್) ದರಬಸ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಫಕತ್ ದೇವ್‌ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮಾತ್ ಲೆಕಾಕ್ ಧರ್ಚೆಂ ಅನ್ಯಾಯ್. ಪುರಸ್ಕಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್‌ ಭಾಸ್ ಖಡ್ಡಾಯ್ ಕರ್ಚೆ ವಿರೋದ್ ಆವಾಜ್ ಉಟಂವ್ಚೆಂ ಆಮಿ ಚಾಲುಚ್ ದವರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್"

 

 ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಾಂತ್ ಲೇಖನ್ ( ಪೇಪರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್  2 ) 

 

ಆತಾಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಯ್ರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಪೇಪರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ - 2 ಪಳಯಾ  ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪತ್ರಾರ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ ರಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ನವಿ ದಿಲ್ಲಿ ಹಾಣಿ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ಲೆಕಾಕ್ ಧರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಝುಜ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಕಾ ಕನ್ನಡ ಚಳ್ವಳೆಗಾರಾಂಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಡ್ದೊಸ್ ಮಾಗೊನ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಲಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಲೇಕನ್. ನವ್ಯಾ ( ಆತಾಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ) ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಚೆರ್ ವ್ಹಡ್ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಆನಿ ಭರ್ವಸೊ ದವರ್ನ್ ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಸಂಪಯ್ಲಾಂ.

 

ಹಿಂ ದೊನೀ ಪೇಪರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗಾ ಸಾಂಗಾತಾ ದವರ್ನ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಆನಿ ಸಾಹಿತಿಂಚಿ ಗತ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಭಿರ್ಮತ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂಗೀ, ಹಾಸ್ಚೆಂಗೀ, ರಡ್ಚೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಮ್ಚೇರ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

 

ಆಲ್ ಇಂಡೀಯಾಂತ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಜಾಗತಿಕಾಂತ್ ಆನಿ ಗ್ಲೋಬಲಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಭಾಶೆಂತ್ - ಏಕ್ ಭಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಏಕ್ ಲಿಪಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮುಳಾವೊ ಫರಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೊಲೊ ಮನಿಸ್ ಖಂಯ್ ತರೀ ಎಕಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಚಾ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆಸಾತ್ ಗೀ ? ಬೋವ್‌ ಶಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆ ಹಾತಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಭಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ? ಲಿಪಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಇತ್ಲೆಂ ತರೀ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ತಲೆಂಚ್.

 

ಪೂಣ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮಾತ್, ಹೀಗೂ ಉಂಟು ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ, ಅಶೇಂಯ್ ಘಡ್ತಾಚ್ - ಭಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ, ಲಿಪಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೊಲೊ ಮನಿಸ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಾ ಪರಮೋಚ್ಚ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಚಾ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸ್ತಾ ಆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಒಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಸಲ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರ‍ೀಯ್ ದಿಸಾಳ್ಯಾಕ್ " ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಶ್, ಅರೆಬಿಕ್, ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಸಾಂನಿ ದರಬಸ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಪುರಸ್ಕಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ಭಾಸ್ ಖಡ್ಡಾಯ್ ಕರ್ಚೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆವಾಜ್ ಉಟಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್" ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಸೀರಿಯಸ್ ವಾಕ್ಮೂಲಾಂ ದಿತಾ.

 

ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ - ನಯ್‌ಗಾ, ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ಪರಿಕಲ್ಪನ್ ಆನಿ ಭಾಶೆಚೆಂ ಗಿನ್ಯಾನ್ ಚ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಅಶೆಂಯ್ ವಾಕ್ಮೂಲಾಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಕಾಂಯ್ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಂತ್ ಕಾಂತವ್ಣಿ ತರೀ ಭೊಗಾನಾಂಗೀ ? ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಶಯ್ ಕಳಿತ್ ನಾ, ಹಾಂವೆ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಜೊ, ನಾಂ... ಹೆಂ ಕದೆಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಒಳಕ್, ಸಮ್ಜಣಿ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ ತೆಂ ಫಾವೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ Guilt Feeling ಸಯ್ತ್ ಹಾಂಕಾ ನಾಂಗೀ ?

 

ಸತ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ - ಮ್ಹಾಕಾ ತರೀ ಹೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ವೊಂಕಾರೆ ಯೆತಾತ್. ಆನಿ ಆಮಿ ಮ್ಹಾನ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಶೆಂಕಾರೆ ಫುಲಯ್ತೆಲೆ ಸಗ್ಳೆ ಹೆಂ ಮಾವ್ನ್‌ಪಣಿಂ ಸೊಸುನ್ ವರ್ತಾಂವ್. ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಚ್ಯಾ ಪೊರಾಜಿತಾಕ್ ? ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂನಿ ಕಿತೆಂ ಚೂಕ್ ಕೆಲ್ಯಾ ?

 

ಆತಾಂ, ಹೆಂ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾನ್ ದೋನ್ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣಿ ಜಾಪ್ ದೀಜಾಯ್ -

 

ಪಯ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್ ►


ಜರ್, ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಶ್, ಅರೆಬಿಕ್, ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಸಾಂನಿ ದರಬಸ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ ತರ್, ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಮಲಯಾಳಂ, ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಶ್, ಅರೆಬಿಕ್, ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಶೆಕ್ ದಿಂವ್ಚೊ ವಾ ತಾಂತು ದರಬಸ್ತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ( ಖರೆಂಚ್ ಆಸಾ ವ್ಹಯ್ ತರ್ ) ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ?

 

ದುಸ್ರೆಂ ಸವಾಲ್ ►


ಪುರಸ್ಕಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ಭಾಸ್ ಖಡ್ಡಾಯ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತುಮಿ ತಾಳೊ ಉಬಾರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತುಮಿ ಕೊಂಕ್ಣಿವಿರೋಧಿ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂಮೂ ? ತರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ನಯ್ತಿಕ್ ಬಳಾನ್ ತುಮಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಾ ಪರಮೋಚ್ಚ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚಾ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾತ್ ?

 

ಬಾಂದುನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಭುತಿ ಆನಿ ಸಾಂಗೊನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಉತರ್ ಚಡ್ ತೇಂಪ್ ಯೇನಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹೆಂ ಅನ್ಯೇಕ್ ಅವ್ವಲ್ ನಿದರ್ಶನ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

 

ಆನಿ ಹೆಂ ಕಾಂಯ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಘಡ್ಚೆಂ ನಯ್. ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಎಕಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಸಂದರ್ಶನ್ ದಿತಾನಾ, ಅಕಾಡೆಮಿ ಜಾವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಫಕತ್ 12 ವರ್ಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ( ಹಾಂಗಾ ಸಕಯ್ಲ್ ದಿಲ್ಲೆ ದಾಕ್ಲೆ ಪಳಯಾ ) ಆತಾಂ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಪುರೊ - ತಿ ಚೂಕ್ ಪತ್ರ್‌ಕರ್ತಾಚಿ. ಎಕಾ ಘಡ್ಯೆ ಪತ್ರ್‌‌ಕಾರಾನ್ ಚೂಕ್ ಕೆಲಿಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಧರ್ಯಾಂ, ಪೂಣ್ ತಿ ಚೂಕ್ ಸಾರ್ಕಿ ಕರ್ಚಿ ಸಮ್ಜಣಿ ತರೀ ಜಾಪಿ ದಿತೆಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾಂಕ್ ಆಸಾಜಾಯ್‌ಗೀ ನಾಕಾ ?

 

 ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ಥಾಪನಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸವಾಲ್ - ಜವಾಬ್

 

  ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ಥಾಪನಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಜಾಳಿರ್ ಅಧಿಕೃತ್ ಮಾಹೆತ್

 

 ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಕೊಡ್ತಿನ್ ತೆಗಾಂ ಮಾನೆಸ್ತಾಂನಿ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಲೊ ದಾವೊ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಂಚಿಂ ಮರ್ಯಾದ್ ರಾಕ್ಚೆಂ ಬೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ ಮಾತ್ ನಯ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚಿಂ ಹಕ್ಕಾಂ ಲುಟ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಜಾಗ್ವಣಿಶಿ ದಿಲ್ಯಾ.

 

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕಾಂಯ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಟೊಮ್ ಆನಿ ಹೆರಿ, ಡಿಕ್ ಆನಿ ಮೇರಿ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಗೀ ಯೆತಾತ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚಿಂ ಹಕ್ಕಾಂ ಲುಟುನ್ ವೆತಾತ್ ಮಾತ್ ನಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆರ್ ಜಮ್ಯಾ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆ ಖಾತಿರ್ ಅಖ್ಖೆಂ ಜಿವಿತ್ ಝರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಮಾನ್ ನಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಾರತುಕಾಯೆನ್ ಏಕ್ ಸಬ್ದ್ ಬರಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಣಯ್. ಇತ್ಲೊ ವ್ಹಡ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಘಡ್ತಾನಾ ಸಮಾಜೆಚಿ ಸಾಕ್ಶೆ ಜಾಗ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಲೆ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಥೊಡೆ ಆಫೀಮ್ ಖೆಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ನಿದೆಚೆಂ ನಟನ್ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್.

 

ಕಾಂಯ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ನಮ್ಮ ಟೀವಿ ಚ್ಯಾನೆಲಾಚೆರ್ ಜನ ದ್ವನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೊ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಚಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಸಾ - " ಒಂದು ಭಾಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೂಲಂಕುಷ ಪರಿಚಯ ಇರಬೇಕು. ಅವರು ಆ ಭಾಷೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡಾರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಿರಬೇಕು. ಇತರ ಭಾಷೆಗಳ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಜೊತೆ ತಾವು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿರಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದವರಿರಬೇಕು"

 

ಪೂಣ್ ಆಜ್ . . . ಭಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ? ಲಿಪಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ? ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಶಿಕಪ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಕಾಂಯ್ ಕುಸ್ಕುಟಾಚಿ ಸಮ್ಜಣಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಚೆಡೊ ಪೂತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲಿ ಲಾಛಾರ್ ಜಾಲಿಗಾಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆವಯ್ ?

 

ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಸರ್ವಜಣಿಕ್ ಹಿತಾಸಕ್ತೆಚೊ ದಾವೊ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಯಿಲ್ಲೊಚ್ ಥೊಡೆ ಮ್ಹಣಾಲೆ - ಧಾವೊ ದಾಖಲ್ ಕರುಂಕ್ ಮುಕೆಲ್ಪಣ್ ಘೆ‌ತ್‌ಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಕಾಂಯ್ ಸಾಹಿತಿ ನಯ್. ತರೀ ಸಾಹಿತಿಂನಿ ಕರಿಜೆ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ತೋ ಕರ್ತೇ ಆಸಾ. ಸಾಹಿತಿಂಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂ ಖಾತಿರ್ ತೋ ಥಂಯ್ ಝುಜ್ತೇ ಆಸಾ.

 

ವ್ಹಯ್ ಗಾ , ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ನೀಜ್ ಸಮಸ್ಸೊ ಆಸ್ಚೊಚ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ - ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕೆನ್ನಾಂ ಸಾಹಿತಿ ನಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಸಾಹಿತಿಂನಿ ಕರಿಜೆ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕರುಂಕ್ ಧರ್ಲಿಂಗೀ ತೆನ್ನಾಂ ಪಾಸುನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ವೀದ್ ವಾವ್ಳಿ ಜಾಲಿ. ಆಮಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂ ಖಾತಿರ್ ಝುಜ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಹಿತಿಂಚ್ಯಾ ಕೊಂಪ್ರಾಕ್ ಮ್ಹೊಂವ್ ಲಾವ್ನ್ ಹಾಣಿ ಸಾಹಿತಿಂಚಿಂ ಹಕ್ಕಾಂ ಹಿಕ್ಮತೆನ್ ಲುಟ್ಲಿಂ. ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಉಂದಿರ್ ಕರ್ನ್, ತುಮ್ಕಾಂ ದಿಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜೊಡುನ್ ದಿತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ತೆನ್ ಉಭೊ ಕರುನ್, ಹ್ಯಾ ಬೊಕ್ಲಾಂನಿ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಚ್ ಗೀಳ್ನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ಆತಾಂಯ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಬಾವ್ಡೆ ಥೊಡೆ ಉಂದಿರ್ ಮಾಮ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಬೊಕ್ಲಾಂಚ್ಯಾ ಘಾಸಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ತೇ ಆಸಾತ್.

 

ಆತಾಂ ಹೆ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್, ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ದೇವ್‌ನಾಗರಿವಾಲೆ ಲೊಬಿ ಕರ್ತಾತ್, ದೆಕುನ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ ಬರಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತೆ ಮೆಳಾನಾಂತ್. ಅರೆ ಬಾಬಾಂನೋ, ಹಾಂಗಾ ತುಮಿ ಲೊಬಿ ಕರ್ನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಗೀ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಹಕ್ಕಾನ್ ಮೆಳಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಬಸ್ಕಾ ಹೈಜ್ಯಾಕ್ ಕರ್ನ್, ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ನಾಗಯ್ಲಾಂ ತಾಚೆಂ ಕಿತೆಂ ? ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ದಿಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಸುಕ್ಣೆಂ ದಾಕವ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೆಂ ಸುಕ್ಣೆಂ ಘಬಕ್ಕ್ ಕೆಲಾಂ ತಾಚೆಂ ಕಿತೆಂ ?

 

ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ತುಮಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಸಾಂಗಾ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ನವಿ ದಿಲ್ಲಿನ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಭಾಶೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ತಿ ಸರ್ವಜಣಿಕ್ ಹಿತಾಸಕ್ತೆಚಿ ದಿಸ್ತಾ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ವಾ ಜೆರಾಲ್ ಪಬ್ಲಿಕಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಜಾತಾ ? ಬೋವ್‌ಶಾ ಹಾಚಿ ನೋಂದ್ ಘೆವ್ನ್ ನಿತಿದಾರಾನ್ ಕೊಡ್ಯಾಳಾಂತ್ ಹೋಂ ಸ್ಟೇ ಎಟ್ಯಾಕ್ ಜಾಲ್ಲೆ ತವಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಬೂದ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್. ಸರ್ವಜಣಿಕ್ ಹಿತಾಸಕ್ತೆಚೆ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಕೊಡ್ಯಾಳಾಂತ್ ಘಡೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಅಸಲೆ ಚಿಲ್ಲರ್ ವಿಶಯ್ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಂಗಾ ಯೇವ್ನ್ ವೇಳ್ ವಿಬಾಡಿನಾಕಾತ್ ! ( ಉದಯವಾಣಿ ಪತ್ರಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ದೆಚೊ ತರ್ಜುಮೊ ಪಳಯಾ )

 

 

ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ , ಜುಲೈ 30, 2012

 

ಖೊಲಾಯೇನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್, ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಏಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಭೊಂವಾರ್ ಆಸಾ. ಕೊಡ್ಯಾಳಾಂತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೇಂದ್ರ್, ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ತಸಲ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಂವ್ಟಿನ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಗೊಂಯಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಆನಿ ಕೇರಳಾ ಅಶೆಂ ಚಾರಾಯ್ ರಾಜ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಂ ಮಧೆಂ ಬರೊ ಸಂಬಂದ್, ಭಾವ್ ಬಾಂದವ್ಪಣ್ ರುತಾ ಜಾಲಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರಿಷದೆನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ, ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತಾಂತ್, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮಾರೋಹ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ಸಾಹಿತಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಲಿಪಿಯೆಚಿ ಬಂದಡ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಭ್ರಮ್ತಾತ್.

 

ಹೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ , ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಸಯ್ತ್ ನಾತ್ಲೆಲೆ, ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಸ್ವಾರ್ಥಾನ್ ಭರೊನ್ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಕದೆಲಾಂ ಚುಕ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಿಯಾನ್ ವೀಕ್ ವೊಂಕ್ತಾತ್, ವಾಂಟೆ ಫಾಂಟೆ ಕರ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಝಜಾಂತ್ ಕಸಲೀಚ್ ಸರ್ವಜಣಿಕ್ ಹಿತಾಸಕ್ತ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತೇಯ್ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಜಾಣಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ಝುಜಾಂತ್ ಸಲ್ವಣಿ ಆನಿ ನಾಲಿಸಾಯ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಮೆಳಾನಾ ಮ್ಹಣೊನೀ ತೆ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಜಾಣಾಂತ್. ತರೀ ಸಾಹಿತಿಂನೋ, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂ ಖಾತಿರ್ ಆಮಿ ಝುಜ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹೆ ದಾವೊ ಮಾಂಡ್ಚೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾವ್ತಾತ್ ?

 

ಕಾರಣ್ ಸಿಂಪಲ್ - Divide and Rule - ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ದಾಕಂವ್ಚಿ ಆನಿ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಹಾಣಿ ರಾಜ್ ಕರ್ಚೆಂ. ಬರಯ್ಣಾರ್ ನಾಗರಿ - ಕಾನಡೀ ಮ್ಹಣ್ ಝಗ್ಡೊನ್ ಬಸೊಂದಿತ್ ಆಮಿ ಭಾಕ್ರ್ಯೊ ಬಾಜ್ಯಾಂ.

 

ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ - ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಜ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಾಹಿತಿಂನಿ ಕರಿಜೆ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಕಾಮಾಂ ಸಾಹಿತಿ ನಯ್ ಅಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂನಿ ಕರುಂಕ್ ಧರ್ಲಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಗಂಡಾಂತರ್ ಜಾಲೆಂ. ವಾಂಟೆ ಫಾಂಟೆ, ಮನಾಸ್ತಾಪ್, ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯ್.

 

ಜ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಸಗ್ಳೆ, ಹಾಣಿ ಆಪ್ಲಿ ದಾಳ್ ಶಿಜಂವ್ಕ್ ಉಬೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಲಿಪಿ, ಬೊಲಿಚೆಂ ರಾಜ್‌ಕಾರಣ್ ಕುಶಿಕ್ ಲೊಟುನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಳೆ ತೆ ದಿಸಾ ಹಾಂಚಿಂ ದುಖಾನಾಂ ಬಂದ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಲ್ವಾರ್. ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಹಕ್ ಜೊಡುನ್ ದಿತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಲಿಪಿ ರಾಜ್‌ಕಾರಣ್ ಕರ್ತೆಲೆ ಸಾಹಿತಿ ನಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ 'ರಾಜ್‌ ಕಾರಣಿ' ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಬೋವ್ ಸೊಂಪ್ಯಾನ್ ಜಾಣಾಂತ್ ದೆಕುನ್, ಸಾಹಿತಿಂನಿ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳಾನಾತ್ಲೆಪರಿಂ ತಾಂಕಾ ಚಾಳವ್ನ್ ಘಾಲ್ನ್  ಝಗ್ಡೆಂ ಚಾಲು ದವರುಂಕ್ ತಾಂಕಾ ಲಿಪಿವಾದ್ ಜಾಯ್. 

 

ಆತಾಂ ತರೀ ಸಾಹಿತಿ ನಯ್ ಆಸ್ಲೆಲೆ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಲಿ 'ಸ್ವಂತ್' ಹಿತಾಸಕ್ತ್ ಸಾಂಡುನ್,  ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಕೊಂಬೆ ಕರ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಯಾಂಕ್ ಲಿಪಿಚಿಂ ಭಾಲಾಂ ಬಾಂದುನ್ ಝುಜಂವ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾತಿತ್ ತರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಬರೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಖಾಲ್ತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್.

► ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

 

COMMENTS

Lawrence DSouza , Dubai Mar 04, 2016
Abolyacho rang naka naka munlyaru-ee udgaas yetamoo Wilsana...

Wilson , Kinnigoli Feb 20, 2016

ಹಾಂಗಾಸರ್ ದೋನ್ ಗಜಾಲಿ ಝಳ್ಕತಾತ್. ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ತಾಚಿ ಯೋಗ್ಯತಾ. ಬರಯ್ಣಾರಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಜಾಯ್ಜಯ್, (ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಭೋವ್ ಬರೆಂ) ಮ್ಹಣ್ಚೊ ವಾದ್ ಚಡ್ ಸಂಪೊ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗಾನಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಅಭಿರೂಚ್ ಆನಿ ಬರಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಸ್ಲೊ ಏಕ್ ಬರೊ ಸಂಘಟಕ್‌ಯೀ ಹ್ಯಾ ಕದೆಲಾಕ್ ಯೋಗ್ಯ್‌ಚ್ಚ್. ಕಾಂಯ್ ಪಾಟಿಂ ಫುಡೆಂ ಜಾಲಾಂ ತರ್, ಕದೆಲಾರ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತರೀ ಹಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆಜಾಯ್ ಆಸ್ಲಿ. ತಿ ಮಾತ್ರ್ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್. ದುಸ್ರ್ಯಾನ್, ಲಿಪಿ ವಾದ್ ಆನಿ ಮಾಂಡ್ಲಲ್ಯಾ ಅಪೀಲಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಅರ್ಥ್ ನಾ ಯಾ ಹೆಂ ಕೇವಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ ದೆಗೆಕ್ ಲೊಟ್ಚೆಂಯ್ ಎಕಾ ರಿತಿಚೆಂ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್‌ಚ್ಚ್ ದಿಸ್ತಾ ನ್ಹಯ್? ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ದೇವ್‌ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಮಾನುನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಹೆರ್ ಲಿಪಿನಿಂ ಬರಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಬೆಪಾರ್ವೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಬರಿಂ ಜಾತಾ ತೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್? ಆನಿ ಜರ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಹೆರ್ ಲಿಪಿಂಕ್ ಮಾನುನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಲಿಪಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ತಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಾಚಿಚ್ಚ್ ಗಜಾಲ್ ನ್ಹಯ್? ಹಾಂತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಹಿತಾಸಕ್ತ್ ನಾಂಚ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಅರ್ಥ್ ನಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಮದೆಂ ಹೋಂ ಸ್ಟೇ ಗಜಾಲ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಲಿಪಿ ವಾದ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್. ಹ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಧರುನ್ ತುಕುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.

ಫಿಲಿಪ್ ಮುದರ್ಥ್ , ನವಿ ಮುಂಬಯ್ Feb 18, 2016

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸುವಾತೆರ್, ಕಿಟಾಳಾರ್ ಸಂಪಾದಕೀ ಲಿಖ್ಣೆಖಾಲ್ ಹೈಲೈಟ್ ಕರಿನಾತ್ಲಿ ತರ್ ಹಿ ಖಬರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಸ್ಲ್ಯಾ ಸಾದ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ತಿನಾಂ. ಹಾಂವೆ ಗೂಗ್ಲ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿಂ ಟೈಮ್ಸ್ ಒಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದಾಯ್ಜಿ ಆನಿ ಏಕ್ ಜ಼ಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್, ಹ್ಯಾ ಖಬ್ರೆಚೊ ಉಲ್ಲೆಕ್ ಆಸ್ಲೊ. ಶೆಂಭೊರಾಂನಿ ವಾಚ್ಪಿ ಕಮೆಂಟ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ದಾಯ್ಜಿರ್, ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಡಿಯಾಳ್ಗಾರಾನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕೆಲಾಂ: ಕಾನಡೀಂತ್ ಲಿಖ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ದೇವ್‌ನಗರಿ ವಾಪ್ರಿಜೆ, ಆಪ್ಲಿಂ ಬರ್ಪಾಂಕ್ ಅಧಿಕ್ ವಾಚ್ಪಿ ಲಾಬ್ತೆಲೆ ಮ್ಹಣ್. ಹೆರ್ ಕಾಂಯೀ ಉಚಂಬಳ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಚ್ ಪುಬ್ಲಿಕಾಂಕ್ ಹುಸ್ಕೊ ನಾ ತಶೆಂ ರುಜ಼ು ಜಾತಾ. ಮುಖೆಲ್ ಜಡ್ಜಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ದಿಸ್ತ ಕಿ ಹಿ ಏಕ್ ಕಿರ್ಕೊಳ್ ಗಜ಼ಾಲ್. ಫುಣ್, ಹೈ ಕೊಡ್ತಿಚ್ಯಾ ರೆಜಿಸ್ಟ್ರರಾನ್ ಪಿಲ್ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಜಿ ಮಾಂದ್ಲೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ನಜೊ. ಕಾನುನಿ ಹಂತಾರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಕಾಳೆಂ ಆನಿ ಧೊವೆಂ ನಾಂ, ಗೊಬ್ರಾಳೆಂ ಪುಣ್ ಆಸಾ. ಸುಪ್ರಿಮ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಅರ್ಜಿ ಕರ್ಚಿ ಪಯ್ಶಾಂಚಿ ಶ್ಯಾತಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಎಪೀಲ್ ಕರುಂದಿತ್, ಪುಬ್ಲಿಕಾಂಚೆಂ ಕಿತೆಂ ಝಡ್ತಾ? ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರಾನ್ಂಚ್ ಆರ್ಜಿ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಕೆಲಿ. ನಾ ತರ್, ಜೆಟ್ಮಲಾನಿ ತಸಲ್ಯಾ ಕೇಜ಼್ ವಾಚುಂಕ್ ತೀಸ್ ಲಾಕ್ ವ್ಹಯ್ರ್ ಘೆತೆಲ್ಯಾಂ ಇಂಫ್ಲುಯೆಂಶಿಲ್ ವಕಿಲಾಂಕ್ ಧರ್ಲ್ಯಾರ್, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಮಾಂದುಂಕೀ ಪುರೊ! ನಾ ತರ್, ಹ್ಯಾ ವಾದಾಂತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಹಿತಾಸಕತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಸಲ್ಯಾ ಕಾಲ್ದ್ಯಾ ವಕಿಲಾಕ್ ದಿಸಾನಾಂ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸುವಾತೆರ್, ಖಾಸ್ಗಿ ಹಿತಾಸಕ್ತ್ ಕಾಂಯ್ ಅಪ್ರಾದ್ ನಹಿಂ. ’ಸೆವಾ ಕರ್ಚಿ” ಏಕ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಹಿತಾಸಕ್ತ್‌ಚ್, ಏಕ್ ದಂಧೊ, ಏಕ್ ಹವ್ಯಾಸ್. ಹ್ಯಾ ವಯುಕ್ತಿಕ್ ಪಿಸಾಯೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಸ್ವಾರ್ಥ್ ಆಸಾಜೆಚ್. ಹೆಂ ಹಾಂವ್ಕಾರಿ ಚಿಂತಪ್ ನಹಿಂ, ಹಕಿಕತ್. ನಿಸ್ವಾರ್ಥ್ ಸೆವಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಎಕ ಥರಚೆಂ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್, ದೆಕುನ್, ಖಾಸ್ಗಿ ಪಿಸಾಯೆಚ್ಯಾ ಆಡೊಸಾಂತ್, ಜೆರಾಲ್ ಸಾಹಿತಿಂಚೆಂ ಬೊರೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಜಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸಾಚೆಂ ಮುಖಾಟೆಂ ಉಗ್ತಾಂವ್ಚೆಂ, ವ ಹ್ಯಾ ಪಂಗಡಾಚಿ ಟಿಕಾ ಕರುಂಕ್ ಮುಖಾರ್ ಯೆನಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಉಂದಿರ್ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಂವ್ಚೆಂ, ಹೆಂಯೀ ಆನ್ಯೆಕಾ ಥರಚೆಂ "ಉಪ್ರಾಳೀ’ (ಡಿಸ್‍ರುಪ್ಟಿವ್) ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್. ಹ್ಯಾ ದೊನೀ ಥರಂಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸಾಕ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಮಾಸಮ್ ಥಳ್ ಆಸಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ”ಸೆವಾ" ಕಿತೆಂ, ಕಶಿ ಕರ್ಚಿ, ಕೊಣಾ ಕರ್ನಾ ಕರಂವ್ಚಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸವಾಲಾಕ್ ’ಎಕ್‍ಚ್’ ಜಾಪ್ ನಾಂ, ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್. ಸಕ್ಕಡ್, ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಸಮ್ಜ಼ಣೆ ಆನಿ ಆಸಕ್ತೆ ಪ್ರಮಣೆಂ ’ಸೆವಾ’ ಕರ್ತಾ. ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ ರಾಯಾಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ರೊ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಬೊರ್ಯನ್ ವಾಗ್ತಾ, ವಾಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಹಿತಿ ಮಾಂದ್ತಾತ್. ಹೊ ಅಸ್ರೊ ಏಕ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕರ್ನಿ. ಸರ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಣ್ತಚ್, ಕದೆಲಾರ್ ಬಸ್ಕ ಮೆಳ್ತಾ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ದಿಗೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್. ದೆಕುನ್ ಲೊಬಿ ಕರ್ನ್ ನಹಿಂ-ವೆ, ವಯ್ರ್ ಪಡ್ಚೆಂ? ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆಸ್ರೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಸಾಹಿತಿ ಮಾತ್ರ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ ಪಾವ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಪರಿಗತೆ ವಿರುಧ್ ಆವಾಜ್ ಉಟವ್ನ್, ಉಪ್ರಾಳಿ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಜೈ. ಏಕ್ ದೀಸ್, ತುಮ್ಚೊಯೀ ಯೆತೊಲೊ!

James Fernandes , Barkur Chicago Feb 16, 2016
Reminds me of an education minister "What is wrong with our Indian clay to make crucibles?"

Alphonse , Pangla Feb 16, 2016

Sir, you point is crystal clear. Here black is black and white is white. It is said that the half knowledge is very dangerous. It's a shame that the people with zero knowledge of konkani script and language fighting for konkani cause. As you said don't they feel guilty or ashamed ? Don't they have conciousness ?  Irony is that some konkani writers are backing them for their selfish motives.  what a shame!!!