ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ ಹೆನ್ರಿ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಗಾಂವಾನ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ಚೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ಕಿಟಾಳ್ ತಶೆಂ ಆರ್ಸೊ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್. ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್(1999), ಕಯ್ದ್ಯಾಚೊ ಕವಿತಾ(2004), ಭಾಮುಣಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ(2006) - ತಾಚೆ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಕವಿತಾ ಜಮೆ. ದೆವಾಕ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾಡೊ(2002), ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್ (2016)   - ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಸಂಗ್ರಹ್.  ಕೊಂಕ್ಣೆ ಶಿವಾಯ್ ಕನ್ನಡ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸಾಂನೀಯ್ ತೋ ಬರಯ್ತಾ. 

Recent Archives

ಪೊಟಾಚೊ ಗ್ರಾಸ್ ಆನಿ ಆತ್ಮ್ಯಾಚೊ ಸಂತೊಸ್

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್        2016-02-04 18:36:30
  |     |  ಆಜ್, ಫೆಬ್ರೆರಾಚಿ 5 ತಾರಿಕ್. ಹ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ 2011 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಸಂದೇಶ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಕಿಟಾಳ್ ಫಳಾಭರಿತ್ 5 ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪವ್ನ್ 6 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಪ್ರವೇಸ್ ಜಾತಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಆಮಿ ಚಲೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಟೆಚೆರ್ ಏಕ್ ದೀಶ್ಟ್ ಪಾಟಿಂ ಮಾರ್ಲಿ ತರ್, ಸಂತೊಸ್, ತೃಪ್ತಿ ಆನಿ ವಿಜ್ಮಿತ್ಕಾಯೆನ್ ಭರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಭರ್ಶಿಕ್ ಭೊಗ್ಣಾಂನಿ ಮನ್ ಭರೊನ್ ಯೆತಾ, ಕಾಳಿಜ್ ಫುಮಾರ್ ಜಾತಾ.

 

ಕಿಟಾಳ್ ಏಕ್ ವಾಚ್ಪಿ ಆನಿ ಬರವ್ಪಿ ಕೆಂದ್ರಿತ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್. ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಎಕಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಕ್ ಪಾವಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ಕವಿತಾ, ಕಾಣಿಯೊ, ಸಮೀಕ್ಷಾ ಆನಿ ಲೇಕನಾಂ ಬರವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಏಕ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಒಳಕ್ ಜೊಡುನ್ ದಿಲ್ಯಾ ತರ್ ಮುಕೆಲ್ ಕಾರಣ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ದೇಶ್ ವಿದೇಶಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂನಿ ಆನಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ದಿಲ್ಲೊ ಬೇಶರ್ತ್ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಬೆಸಾಂವ್.

 

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಪಾಸುನ್ ಹಾಂವ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಚ್ಯಾ ಕ್ಷಮತಾ ಶಿಭಿರಾಂಕ್ ಏಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿ ಆನಿ ವಿಮರ್ಶಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾತ್ಯಾನ್ ಸಂಪನ್ಮೂಳ್ ವೆಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ವೆತಾಂ. ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆನಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಆಯ್ಕಾತಾಂ, ಮ್ಹಜೆ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಂಚೆ ಕವಿತಾ ಆನಿ ವಿಚಾರ್ ತಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತಾಂ. ಬೋವ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹರ್ ಸೀಸನಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಉರ್ಭೆವೊಂತ್ ತರ್ನ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಥಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ತರೀ ನವೆಂ ಶಿಕೊನ್ ಯೆತಾಂ.

 

ಆದ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಮಿತ್ರ್ ಗುರು ಬಾಳಿಗಾನ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಮ್ಹಜಿ ಒಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿತಾನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಸಾ " ಕಿಟಾಳಾ ತಸಲಿ ಸಾಯ್ಟ್ ಬೋವ್‌ಶಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮಾತ್ ನಯ್, ಕನ್ನಡಾಂತೀ ನಾ. ಎಚ್ಚೆಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸ್ಕೂಲಾಚೊ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರು " ಜಾಯ್ತೆಪಾವ್ಟಿಂ ಗುರು ಮ್ಹಜೆವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಭೆಶ್ಟೆಂಚ್ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಾ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಪೂಣ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಜೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ತೋ ಸೊಂಪ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಸೊಡ್ತಾ. ಪೋರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಮ್ಹಜಿ ಒಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿತಾನಾ ಗುರು ಮ್ಹಣಾಲೊ " ರವಿ, ಬೆಳಗೆರೆನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಪರಿಂ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಕಿಟಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ’ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಸಂತೃಪ್ತಿ’ ದೊನೀ ಜೊಡುನ್ ಘೆತಾ "

 

ವ್ಹಯ್ ! ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಕಿಟಾಳಾನ್ ಅನ್ನ (ಪೊಟಾಚೊ ಗ್ರಾಸ್) ಆನಿ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ( ಆತ್ಮ್ಯಾಚಿ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್) ದೊನೀ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಆನಿ ಹೆ ಖಾತಿರ್ ಕಿಟಾಳ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚೆಂ, ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚೆಂ, ಕುಟ್ಮಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚೆಂ ಆನಿ ಜಾಯ್ರಾತ್‌ದಾರಾಂಚೆಂ ವ್ಹಡ್ ರೂಣ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಆಸಾ.

 

2011 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಹಾಂವ್ ಎಕಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ಎಕಾಂವ್ಟೆಂಟಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲೊಂ. ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ತವಳ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಯ್ತ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಆಜ್ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವೊನ್ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಅಜಾಪ್ ಜಾತಾ - ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಪಿಶ್ಯಾಧಯ್ರಾನ್ ಹಾಂವೆ ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೊಗಾಯ್ ?

 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಆತಾಂಯ್ ಜಿವೆಂಚ್ ಆಸಾ - 2005 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಆವ್ರಾಚೊ ನಿರಾಶ್ರಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಹಾಂವ್ ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ಸೊಧ್ನೆರ್ ಆಸ್ಲೊಂ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಕೊಡ್ಯಾಳಾಂತ್ ರಾವೊಂಕ್ ಏಕ್ ಭಾಡ್ಯಾಚೆಂ ಬಿಡಾರ್ ಸೊಧ್ತಾಲೊಂ. ಕಾಮ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಬೆಕಾರ್ ಆಸ್ಲೊಂ ದೆಕುನ್ ರಾಕ್ಣೊ, ಮಿತ್ರ್ ಪತ್ರಾಂಕ್ ಸರಾಗ್ ಬರಯ್ತಾಲೊಂ ಮಾತ್ ನಯ್, ಹಾಂವ್ ಆನಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್‌ಪಣಿ ಮೆತೆರ್ ಜಾತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಇಗರ್ಜಾಂಚೇರ್ ಹಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲೆ ತವಳ್ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾನ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕ್ಯಾಕ್ ವಿಲ್ಸನಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹಾತಾಳೊ ’ ಧರ್ಮಾಂದ್ಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಲ್ಸಿಂತ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ರಗತ್’ ಉದೆಲ್ಲಿ ಘಡಿ ಆತಾಂಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಆಸಾ. ಕೊಡ್ಯಾಳಾಂತ್ ಹಫ್ತೊಭರ್ ಕರ್ಪ್ಯೂ ಪಡೊನ್, ಹಾಂವ್ ಕುಟ್ಮಾಸಾಂಗಾತಾ ವಿಟ್ಲ ಮಾಂವಾಡ್ಯಾ ಗೆಲ್ಲೊಂ ಪಾಟಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ವಾಹನಾಂ ನಾಸ್ತಾನಾ ಥಂಯ್ಚ್ ಶಿಕಾಲ್ಲೆ ತವಳ್ - ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾಕ್ ’ಕೊಡ್ಯಾಳಾಂತ್ ಮಾಸಾಕ್ ಉಜೊ ಪೆಟ್ಲಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಲೇಖನ್ ಬರವ್ನ್ ಕೊರಿಯರಾರ್/ ಬಸ್ಸಾರ್ ಧಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆ ತವಳ್, ಅಕೇರಿಚ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ತವಳ್ ರಾಕ್ಣೊ ಮುಕೆಲ್ ಸಹ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಿಂಟೊ, ವಾಮಂಜೂರಾನ್ ಫೊನಾರ್‌ ಚ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಲೇಖನ್ ವಾಚುಂಕ್ ಲಾವ್ನ್ ಬರವ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೇಂಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಆಸಾ.

 

ಕವಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್, ರಾಕ್ಣೊ ಸಹ ಸಂಪಾದಕ್ ಟೊನಿ ಫೆರೊಸ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಉಜ್ಜೋಡಿಚ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಏಕೇಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಿಯರ್ ಘೆವ್ನ್ ಫಾಂತ್ಯಾಚಾ ತೀನ್ ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆ ಗಜಾಲಿ ಉಲವ್ನ್ ಬಸ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾಫ್ಕಾ, ಚಿತ್ತಾಲ, ಬೋದಿಲೇರ್, ಖಾಸನೀಸ, ಲಂಕೇಶ್, ತೇಜಸ್ವಿ ಆನಿ ವಿಲ್ಸನಾಚೊ ಖಾಸ್ ವೈರಮುತ್ತು ಸದಾಂಚ್ ಬಗ್ಲೆನ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ತಾಲೆ. ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿ’ ಸೊಜಾ ’ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಕಟ್ಟಾ’ ಘೆವ್ನ್, ಆಂಟನಿ ಬಾರ್ಕುರ್ ’ಕಾಕುಸ್’ ಘೆವ್ನ್ ಆನಿ ಕವಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್. ಡಿ ಕುನ್ಹಾ ತಾಚಿ ಅಬೇಸ್ ಆರ್ಯಾಚಿ ’ಅಟ್ರಾ ಮುಂಡಾಚಿಂ ಬಾಂಯ್’ ಘೆವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ಧೊಸ್ತಾಲೆ. ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವೆ ಪ್ರವೇಶ್ ಜೊಡುನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಧರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಂಕ್ರಮಣ, ಶೂದ್ರ, ರುಜುವಾತು ತಸಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂಚೊಂ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಜಾತಾಲೊ. ಕೆನ್ನಾಂ ದೇಶಕಾಲ, ಶಬ್ದಗುಣ, ಹೊಸತು, ಸಂವಾದ ಪತ್ರಾಂ ಆಮ್ಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ತಾಲಿಂ. ’ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಏಕೀ ಬರೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ್ / ವೈಚಾರಿಕ್ ಪತ್ರ್ ನಾ?’ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಆಮಿ ಚುರ್ಚುರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ - ಹ್ಯಾ ಬಾಬ್ತಿನ್ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಪತ್ರ್ ಮಿತ್ರಾರ್ ಬರಯ್ತಾಂ ಆನಿ ಆಮ್ಚೆ ಬರಯ್ಣಾರ್ / ವಾಚ್ಪಿ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಪಳವ್ಯಾಂ. ಹಾಂವೆ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಕ್ ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆ, ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ ತಸಲ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಂನಿ ಆಲೊಚೆನ್ ಬರಿಚ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಮಾತ್ ನಯ್ ಥೊಡಿಂ ಸುಚನಾಂಯ್ ದಿಲಿಂ.


ಸಗ್ಳೆ ಗಜಾಲಿ ವರವ್ನ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಗಮ್ಲೆಂ - ಪತ್ರ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ನೊಂದಾವ್ಣಿ, ಪೋಸ್ಟಾಚಿ ರಿಯಾಯ್ತಿ ಮ್ಹಣ್ ರಾಟಾವಳಿ ಜಾಯ್ತೆ ಆಸಾತ್. ದೆಕುನ್ ಏಕ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪತ್ರ್ ಕಾಡ್ಚಿ ಯೆವ್ಜಣ್ ತತ್ಕಾಲಾಕ್ ಬಾಕಿ ದವರ್ಲಿ ಆನಿ ಆಮ್ಚೆ ವಿಚಾರ್ ಲೊಕಾಮೆರೆನ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಏಕ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ? ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಲೊಚೆನ್ ಕೆಲಿ. ಆನಿ ಅಶೆಂ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಪಡ್ಲಿ. ವಿಶೇಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ’ಕಿಟಾಳ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ಝಳ್ಕಾಲ್ಲೆಂಚ್ ವಿಲ್ಸನಾನ್ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಪೆಟಂವ್ಕ್ ಕಾಡಿ ವೊಡ್ತಾನಾ.

 

  

 2011 ಫೆಬ್ರೆರ್ 5 ತಾರಿಕೆರ್ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಸ್ತುಕಿಂ ಕಿಟಾಳ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್

 

ಏಕ್ ವೆಬ್‌ಸಾಯ್ಟ್ ಕಶಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ? ವೆಬ್‌ಸಾಯ್ಟಾಥಾವ್ನ್ ವಾಚ್ಪಿ ಕಿತೆಂ ಆಶೆತಾತ್ ? ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕುಸ್ಕುಟಾಚಿ ಮಾಹೆತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆ ’ಕಿಟಾಳ್’ ಪೆಟವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊಂ ಶಿವಾಯ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡ್ ಮಾಹೆತ್ ನಾತ್ಲಿ. ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಂಧಿಗ್ದ್ ಘಡ್ಯೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪೇಸ್ ಸೊಪ್ಟ್ ಕಂಪ್ಣೆಚೊ ಮ್ಹಾಲಕ್ ಪ್ರಕಾಶ್, ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ. ಏಕ್ ತಾಲೆಂತ್ ವೊಂತ್ ಯುವ ಬರವ್ಪಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ’ಆಮ್ಚೊ ಯುವಕ್’ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೆಥಾವ್ನ್ ಥೊಡಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿಂ ದೆಕುನ್ ತಾಕಾ ಮ್ಹಜೆರ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಆಸ್ಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ ಮೊಗಾನ್ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ತಾಣೆ ದೋನ್ ದೀಸ್ ತಾಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಸವ್ನ್ ವೆಬ್‌ಸಾಯ್ಟಾರ್ ಬರ್ಪಾಂ ಕಶಿಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ಚಿಂ, ಪಿಂತುರಾಂ ಕಶಿಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ಚಿಂ, ವಿಡಿಯೊ ಕಶೆ ಎಂಬೀಡ್ ಕರ್ಚೆ ಹೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತರ್ಭೆತಿ ದಿಲಿ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಂಕ್ತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆ ಜಿಕುನ್ ಧರ್ಲೆಂ. ಶಿಕೊಂಕ್ ಮನ್ ಆನಿ ಹಠ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಖಂಯ್ಚೆಂಯ್ ಕಾಮ್ ಕಶ್ಟಾಂಚೆಂ ನಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಸವ್ಕಾಸ್ ಹಾಂವ್ ಹೆಂಯ್ ಕಾಮ್ ಶಿಕ್ಲೊಂ ಆನಿ 2012 ಪಾಸುನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ’ಅನ್ನ ಆನಿ ಆತ್ಮಸಂತೃಪ್ತಿ’ ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾಮಾಂತ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಶಿಕೊನ್ ಶಿಕೊನ್ ಕಿಟಾಳ್ ವಿನ್ಯಾಸಾಂತ್ ಆನಿ ಬಾಂದಾವಳಿಂತ್ ತೀನ್, ಚಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂವೆ ಬದ್ಲಾವಣ್ಯೊ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಥೊಡ್ಯೊ ಘುಸ್ಪಡಿ ಆತಾಂಯ್ ಆಸಾತ್ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಸವ್ಕಾಸ್ ತೇಯ್ ಸಾರ್ಕೆ ಜಾತೆಲ್ಯೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ.

 

ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ಸುರ್ವಾತ್ತಾನಾ ಘಟ್ಟ್ ಮನ್ ಕರ್ನ್ ಹಾಂವೆ ದೋನ್ ಸಂಗ್ತಿ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ - ಏಕ್ : ಕಿಟಾಳಾಚಿ ಆದ್ಯತಾ ನವೆಂ ಬರಪ್. ಕಿಟಾಳಾರ್ ರೀ ರನ್ ಬರ್ಪಾಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್ಚೊ ನಾ. ಅಪ್ರೂಪ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಬರಪ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಕಡೆನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಬರಪ್ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಪರತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರಿನಾಂವ್. ದೋನ್ : ಕಿಟಾಳಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಚಿ ಮ್ಹಾಲಕೀ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚಿಂ. ಪೂಣ್ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಹೆರ್ ಕಡೆನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾನಾ ’ಕುರ್ಪಾ : ಕಿಟಾಳ್’ ಮ್ಹಣ್ ನಮೂದ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ನವೆಂಚ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಇಲ್ಲೊಸೊ ಪ್ರಚಾರ್ ಮೆಳತ್.

 

ಹಾಂತ್ಲಿ ಪಯ್ಲಿ ಸಂಗತ್ ಪಾಳ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ವರ್ತಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ "ನಾ" ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಥೊಡೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಾಲ್ಯಾತ್, ಥೊಡೆ ಮ್ಹಜೇರ್ ರಾಗಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಸಾಹಿತಿ ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿ’ ಸೊಜಾ ಹಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಸುರ್ವಾತುನ್ ಸರ್ವ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂನಿ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಬರೊಚ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ದಿಲಾ. ಕುಟಾಮ್, ಉಜ್ವಾಡ್, ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು, ರಾಕ್ಣೊ ತಸಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ ಛಾಪ್ತಾನಾ ಕುರ್ಪಾ : ಕಿಟಾಳ್.ಕೊಮ್ ಮ್ಹಣ್ ಛಾಪುನ್ ಆಮ್ಚಿ ಪಾಟ್ ಥಾಪುಡ್ಯ್ಲಾ.

 

 

 

2012  ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪಯ್ಲೊ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ್, ಬಾ| ಜೊ.ಸಿ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಹಾಕಾ ಕಿಟಾಳ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್

 

 

2013  ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸೆಂಟರಾಂತ್ ಲ್ಹಾನ್ ದಫ್ತರ್ ಉಗ್ತಾವಣ್

 

2013 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ವಿಲ್ಮಾ,  ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಹಿಕಾ ಲಿಯೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕುಟಮ್ ಕಿಟಾಳ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್

 

ಕವಿ ಟಾಯ್ಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಹಾಂಚೆಥಾವ್ನ್ ’ ಯುವಜಣ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ’  ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಉಲವ್ಪ್

 

ಡೊ| ನಾ. ಡಿ’ ಸೊಜಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಹಸ್ತುಕಿಂ ’ಆರ್ಸೊ’ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್

 

 

2014 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ, ಬೆಳಾ ಹಾಕಾ ಲಿಯೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕುಟಮ್ ಕಿಟಾಳ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್

 

 ಆರ್ಸೊ ವಿಶೇಸ್ 2014 ಲೊಕಾರ್ಪಣ್

 

 ಫಾ| ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹಾಂಚೆಥಾವ್ನ್ ’ ಸಮಾಜ್ ಆನಿ ಆಮಿ’ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಉಲವ್ಪ್

 

2015 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮೆಲ್ವಿನ್, ಕೊಳಾಲ್‌ಗಿರಿ ಹಾಕಾ ಲಿಯೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕುಟಮ್ ಕಿಟಾಳ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್

 

ಕುನಿಲ್ ಕೊಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಬೆಂದುರ್‌ವೆಲ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ನವ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಕ್

 

ಆರ್ಸೊ ವಿಶೇಸ್ 2015 ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ 

  

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಜಾಯ್ತಿಂ ನವೆಂಸಾಂವಾಂ ಕಿಟಾಳಾನ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್.


 ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಧ್ಯಮಾಂತ್ ಏಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಶಿ - ಕಿಟಾಳ್ ಕೆಫೆ, ಕಿಟಾಳ್ ಕ್ಲೋಸಫ್ , ಕಿಟಾಳ್ ಸಂದೇಶ್ - ತಸಲಿಂ ವಿಡಿಯೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಆಮಿ ಸುರು ಕೆಲಿಂ. ಪೂಣ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಅಡ್ಚಣೆನಿಮ್ತಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ತಿಂ ಮುಕಾರುನ್ ವರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಫುಡಾರಾಂತ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳೊ ತರ್ ಹಿಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಚಾಲು ದವರ್ಚಿ ಆಲೊಚೆನ್ ಆಸಾ.

 

ಕಿಟಾಳ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸುಗೆ ದಿಸಾ ಕಿಟಾಳ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಸುರ್ವಾತುನ್ ಹರ್ ವರ್ಸಾ ಎಕಾ ಯುವ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಮಾನ್ ಕರುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪಾಸುನ್ ಅಬುದಾಬಿಂತ್ಲೊ ಉದ್ಯಮಿ ತಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮರ್ಥಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಿಯೋ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪಾಟವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಿಯೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣಿ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಪಾಸುನ್ ಕಿಟಾಳ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರಾಚೊ ಐವಜ್ ರುಪಯ್ 25,000/- ಕೆಲಾ. ಕಿಟಾಳ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಿಯೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಸದಾಂಚ್ ರುಣಿ ಆಸಾ.

 

ಕಿಟಾಳ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸುಗೆ ದಿಸಾ ಸುರ್ವಾತುನ್ ಹರ್ ವರ್ಸಾ ಏಕ್ ವರ್ಸುಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆ. ಆರ್. ಲೋಬೊ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಟೈಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, ಫಾ| ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾಡ್ತಾ - ಹಾಣಿ ಮೀಡಿಯಾ ಎಕ್ಟಿವಿಸಂ, ಯುವಜಣ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಮಾಜ್ ಆನಿ ಆಮಿ ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ದಿಲ್ಯಾತ್.

 

ಕಿಟಾಳ್ ಸುರ್ವಾತ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಲಾಗಿಂ ಏಕ್ ವಿನಂತಿ ಕೆಲ್ಲಿ - ವರ್ಸಾಕ್ ರು. 500/- ವರ್ಗಣಿ ದಿಲ್ಯಾರ್ ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕೊ ದಿತಾಲೊಂ. ಪೂಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವೀಸ್ ವರ್ಗಣ್ಯೊಯ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾಂತ್ ತರೀ, 2013 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಆರ್ಸೊ ಪತ್ರ್ ಸುರ್ವಾತುನ್ 2014 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪಾಸುನ್ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕೊ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಚಾಲು ಆಸಾ. ಇಂಟರ್‌ ನೆಟ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಕಿಟಾಳ್ ಆತಾಂಯ್ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ತರೀ, ಚಡಿತ್ ಜಾಯ್ರಾತಾಂ ನಾಂತ್ ದೆಕುನ್, ಖುಶೆಚಿ ವರ್ಗಣಿ ಭರ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ರು.1,200/- ವಾರ್ಷಿಕ್ ವರ್ಗಣಿ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಆರ್ಸೊ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಪತ್ರ್ ಆನಿ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕೊ ಭಾರತಾಂತ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಸಾಂಗಾತಾ ಕೊಣಾಕ್ ಮನ್ ಆಸಾ ತಾಣಿ ಕಿಟಾಳ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್, ಪಾತ್ರೊನ್, ಭೆನೆಫೆಕ್ಟರ್, ಹಿತಚಿಂತಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿವ್ಯೆತ್. ಚಡಿತ್ ವಿವರಾಕ್ ಹೊ ಗಾಂಚ್ ಚಿಚಾಯಾತ್  ►► SUPPORT KITTALL

 

ಕಿಟಾಳ್ ಏಕ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಕೇಂದ್ರಿತ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ದೆಕುನ್, ಹರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್, ತಸ್ವೀರ್, ವಿವರ್ ಆನಿ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ತಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಎಕಾಚ್ ಪಾನಾರ್ ಮೆಳ್ಚೆಪರಿಂ ಮಾಂಡಾವಾಳ್ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯಾ. ಕೊಚ್ಚಿ, ಗೊಂಯ್ ಆನಿ ಮುಂಬಯ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಿಸ್ತಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಆಸ್ಚೊ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚೊ ವಿವರ್ ಬೋವ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಆಮಿ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ವಾಂವ್ಟ್ ಸಾರ್ಥಕ್ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿತಾ.

 

ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಿಷುವಲ್ ಮೀಡಿಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ 2011 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ

 

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಚಲೊಂಕ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪರಿಂ ಹಾಂವೀ ಜಾಯ್ತೆಪಾವ್ಟಿಂ ಪಡ್ಲಾಂ, ಧೊಂಪ್ರಾಂ ಫುಟ್ಲ್ಯಾಂತ್, ಪೂಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂನಿ, ಉದ್ಯಮಿಂನಿ ಆನಿ ಸಮರ್ಥಕಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾತ್ ದೀವ್ನ್ ವಯ್ರ್ ಉಕಲ್ಲಾ ಆನಿ ಸಾಂಬಾಳ್ಳಾಂ. ಫರಾಮಶೆನ್ ಜೆನ್ನಾಂ ಮ್ಹಜೆಥಾವ್ನ್ ಚುಕಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್, ಹಾಂವ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತೂನ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್ ಪಾವ್ಲಾಂ. ಪೂಣ್ ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ ಕಿಟಾಳಾಚ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಾಂತ್ ಸೊಡ್ ದೊಡೆಕ್ ಪಡೊಂಕ್ ನಾ.

 

ಅಕೇರ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಆರ್ಸೊ 2015 ನತಾಲಾಂಚೊ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕೊ ಉಗ್ತಾಯ್ತಾನಾ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ತಶೆಂ ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ದಿಸಾಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚೊ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಬ್ಯೂರೋ ಚೀಫ್ ಡೊ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಅನಿಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಣಿ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಉಡಾಸಾಕ್ ಯೆತಾತ್. ತಾಣಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ " ಎಚ್ಚೆಮಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಇಶ್ಟಾಂಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ದುಸ್ಮಾನ್ ಆಸಾತ್ " ವ್ಹಯ್ ! ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣಿ ಸಾಂಗ್ತಾಂ - " ದುಸ್ಮಾನ್ ಆಸಾತ್ ದೆಕುನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಆಸಾ. ಜರಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಎಚ್ಚೆಮಾಕೀ ಸರ್ವ್ ಇಶ್ಟ್‌ಚ್ ಆಸ್ತೆ ತರ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆಸ್ತೊಚ್ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ - ಇಶ್ಟ್ ತರೀ ದಾಕ್ಶೆಣೆಕ್ ಪಡ್ತಿತ್, ದುಸ್ಮಾನ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಪಡಾನಾಂತ್. ಹಾಂವ್ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಇಶ್ಟ್ ವೊಗೆ ರಾವ್ತಿತ್, ಪೂಣ್ ದುಸ್ಮಾನ್ ಮ್ಹಜಿ ಚೂಕ್ ದಾಕವ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಪಾಟಿಂ ಸರಾಶೆನಾಂತ್. ಆನಿ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಚುಕಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಲಿಸಾಂವ್ ಶಿಕ್ಚೆಂ ಹಾಂವ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಶಿಕ್ಲಾಂ, ಅನಿಕೀ ಶಿಕ್ತೇ ಆಸಾಂ.

 

ಪಾತ್ರೊನ್, ಭೆನೆಫೆಕ್ಟರ್, ಹಿತಚಿಂತಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಿಟಾಳ್ ಕುಟ್ಮಾಸಾಂದೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಸಮೆಸ್ತ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್, ವೆಪಾರ್ ವಯ್ವಾಟಾಚಿಂ ಲ್ಹಾನ್ - ವ್ಹಡ್ ಜಾಯ್ರಾತಾಂ ದೀವ್ನ್ ಆದಾರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಯಮಿಂಕ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚ್ಯಾ  ಆದ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಕ್, ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್, ಇಂಗ್ಲಿಶ್, ಕನ್ನಡ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ವೆಬ್ ಆನಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾದ್ಯಮಾಂಕ್  ಆನಿ ಪ್ರಮುಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಿಟಾಳ್ ಎಡ್ವಾಯ್ಜರಿ ಬೋರ್ಡಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಳ್ಜಾಗುಂಡಾಯೆಥಾವ್ನ್ ರಿಣ್ಕಾರಿ ಮನಾನ್ ಮಾನ್ ಭಾಗಯ್ತಾಂ.

 

ವ್ಹಯ್ ! ಹಾಂವ್ ಅಕ್ಷರಾಂ ಗುಂತುನ್ ಪೊಟಾಚೊ ಗ್ರಾಸ್ ಆನಿ ಆತ್ಮ್ಯಾಚೊ ಸಂತೊಸ್ ದೊನೀ ಜೊಡ್ಚೊ ಮನಿಸ್.

 

ಪೂಣ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ - ತುಮಿ ಮ್ಹಜೆರ್ ದವರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಾಕ್ ಆನಿ ತುಮಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವ್ಡುಂಕ್ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಸಾಸ್ಪತೇ ಆಸಾಂ.

 

ಮಾಯೆಮೊಗಾನ್,

ಸದಾಂಚ್ ತುಮ್ಚೊ,

 ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಲ್

  

COMMENTS

ನಾನು ಮರೋಲ್ , ತೊಟ್ಟಾಮ್ Mar 14, 2016

ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಯಶಸ್ವಿ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪೊವ್ನ್ ಸವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ "ಕಿಟಾಳ್" ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಕಾರಣ್‍ಕರ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆನಿ ಯೆಜ್ಮಾನ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಹಾಕಾ ಮೊಜೆ ಉಲ್ಲಾಸ್. ಮೊಜ್ಯಾ ವೈಯುಕ್ತಿಕ್ ರಾಟಾವಳಿಂ ಲಾಗೊನ್ ವೆಳಾರ್ ಉಲ್ಲಾಸುಂಕ್ ಜಾವ್ನಾ ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್ ಮೊಜೊ. "ಕಿಟಾಳ್" ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಜೂನ್ ಪಾಸುನ್ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ತೆ ಆಸಾಂ.ಪಾಳ್ಳ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡೊನ್ , ವೊಮ್ತೆಂ ಪಡೊಂಕ್ ಶಿಕೊನ್,ದಿಮ್ಕುರಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ಚಲೊನ್ ಆತಾಂ ಬೊರಿಂ ಕರುನ್ ಯಶಸ್ವೆಚಿಂ ಮೆಟಾಮ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಶಿಕ್ಲಾಂ.ಹಿ ಮೊಜಿ ದುಂಪವ್ಣಿ ನಂಯ್ ಬಗಾರ್ ಆನ್ಭೊಗ್.ಖಂಚೊಯ್ ಉಧ್ಯಮಿ ಯ್ಯಾ ಉಧ್ಯಮ್ ಮುಖಾರ್ ಚಲಾಜೆ ತರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಮಾ ವಯ್ರ್ ದೊಳ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ದೊಳೊ ದವರುನ್ ನಿಗಾ ದವರ್ಚೆಂ , ತಾಂಚಿ ಠಿಕಾ ಕರ್ಚಿ , ಕೆದಾಳಾ ಪಡ್ತಾಗಿ ಮುಣೊನ್ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ದಿಂನಿ ರಾಕೊನ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಸಹಜ್.ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ದೊ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ , ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಂದಾಕ್ ಚಡ್ ಆದ್ಯತಾ ದೀವ್ನ್ [ ಹಾಂವ್ ತಾಂಕಾಂ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ದಿ ಮುಣೊನ್ ವೊಲಾಯ್ನಾ ಬಗಾರ್ ಕುಸ್ಡ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಕುಸ್ಡ್ಯಾ ಮನಾಚೆ ಮುಣೊನ್ ಲೆಖ್ತಾಂ ] ತಾಂಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ತಶೆಂಚ್ ಪತ್ರ್‌ಗಾರಿಕಾ (ಆ) ಜ್ಞಾನ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಗುಂಡಾಯೆಚೆಂ ಮುಣೊನ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಬಹಿರಂಗ್ ಕೆಲಾಂ.ಬೊಡಿ ದೀವ್ನ್ ಮಾರ್ ಕಶೆ ಖಾವ್ಯೇತ್ ತೆಂ ಸಂಸಾರಾಕ್ ದಾಕೊವ್ನ್ ದಿಲಾಂ.ಹಾಂತುಂ "ಕಿಟಾಳ್" ಕ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಹಾಕಾ ಜಾಂವ್ದಿ ಕಿತೆಂಚ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಬಗಾರ್ ದೊಗಾಂಚೊ ಪ್ರಚಾರ್ ಚಡ್ತೆತ್ ಗೆಲೊ.ಆಪ್ಣಾ ವಿರೋದ್ ನಕಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಬೊರಯ್ಲೆಂ ತೆಂ ಎಚ್ಚೆಮಾನ್ ಕಿಟಾಳ್ ಹಾಚೆರ್ ಆಸಾ ತಶೆಂ ಪಾಯ್ಸ್ ಕರೊವ್ನ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೇಂವ್ಕ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ದೈರ್ಯ್ ಖಂಚಾಯಿ ಸಂಪಾದಕಾನ್ ಘೆಂವ್ಕ್‍ಚ್ ನಾ ಮುಣ್ಯೇತ್ . ಆಪುಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಿಚೆವಾಂತ್ ಆನಿ ಕರ್ನ್ಯಾಂನಿ ಥಿರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ಭಿಯೆಂವ್ಚಿ ಘರ್ಜ್ ನಾ ಮುಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಬೊರೆಂ ಉದಾಹರಣ್.ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸರ್ವ್ ಬೊರ‍್ಯಾಕ್‍ಚ್ ಮುಣ್ಚ್ಯಾಬರಿ ಆಸಲಿಂ ಆನ್ನಾಡಿ ಕಾಮಾಂ ಕಿಟಾಳ್ ಕ್ ಬೊರ‍್ಯಾಕ್‍ಚ್ ಪಡ್ಲಿಂ.ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾನಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಚಾರಾ ವರ್ವಿಂ ತಶೆಂಚ್ ವಾಚ್ಪಿ ಆನಿ ಲೇಖಕಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾ ವರ್ವಿಂ. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೊರೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಉಂಚ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಲೋಕಾಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಸದಾಂಚ್ ಆಸ್ತಾಲೊಚ್.ಆನಿ ಬೊರ‍್ಯಾ ತಶೆಂಚ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ವಾಚ್ಪಾಕ್ ಸಂಪಾದಕನ್ ಕೆದ್ನಾಂಚ್ ಸುರಾತ್‍ಪಣ್ ದಾಕೊಂವ್ಕ್ ನಾ.ಆನಿ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೇಖಕಾಂ ಥಂಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾವಣೆಂತ್ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಲಿಖ್ಣೆಂತ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ.ಪುಣ್ ಬೆಜಾರಾಯೆನ್ ಬೊರಾಯ್ಜೆ ಪಡ್ತಾ ಹ್ಯಾ ಬದ್ಲೊಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಪಿ ಸಂಸಾರಾನ್ ಆನಿ ಲೇಖಕಾಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಎಚ್ಚೆಮಾಕ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ.ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹರ್ಯೇಕ್ ವಾಚ್ಪಿ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ಆಶೆತಾತ್.ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾ ಎಚ್ಚೆಮಾನ್ ಕಿಟಾಳ್ ಬರ್ಪ್ಯಾಂ ಲಾಗೊನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಬಲಿ ದಿಲಾಂ ತಶೆಂ ಭಗ್ತಾ.ಮೊಜಿ ಆಶಾ ಇತ್ಲಿಚ್ ಕಿತ್ಲೊಯಿ ಕಾಮಾಚ್ಯೊ ಆನಿ ಜವಾಬ್ದಾರೆಚೊ ದಭಾವ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರಿ ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ಎಕ್-ದೋನ್ ಬರ್ಪಾಂ ತರೀ ಎಚ್ಚೆಮಾಚ್ಯಾ ಲಿಖ್ಣೆ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಾಲೊಂಕ್ ಜಾಯ್.

ಆಖೇರ್ಸುಂಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ಎಕ್ ಲ್ಹಾನ್‍ಶೆಂ ಸೂಚನ್. ಥೊಡ್ಯಾ ಪೌವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ ಕೊಣಿ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚ್ಯಾ ಆನರ್ಹತೆ ವಿಶಿಂ ಬೊರಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸದಾಂಕಾಳ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೇಕಾ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ಆನ‍ರ್ಹ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ತಾ ಆನಿ ತಸಲ್ಯಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಬೊರಿಂ ಕಾಮಾಂ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಪಡಾನಾಸ್ತಾನಾ ವೆತಾತ್.ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಹಾವೆಂ ಆಶೆಂವ್ಚೆಂ ಇತ್ಲೆಂಚ್‍ಗಿ ಆಮ್ಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ತಶೆಂಚ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಲೇಖನಾಂ Person Basis ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕಿ Issue Basis ಜಾಂವ್ದಿ ಮುಣೊನ್ ಆಶೆತಾಂ.ಕೊಣಿ ಆಪ್ಲೊ ಸ್ವಾರ್ಥ್ ಆನಿ ವೈಯುಕ್ತಿಕ್ ಪಾಯ್ದ್ಯಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ತಾನಾ ತಾಚೊ ವಿರೋದ್ ಕರ್ಯಾಂ ತಶೆಂಚ್ ಬೊರಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕರ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ತಾಚಿ ಕ್ರೇಡಿಟ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಪಾಟಿಂ ಮುಖಾರ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ. ತಶೆಂಚ್ ಜಾತಾಲೆಂ ಮುಣೊನ್ ಭರ್ವಾಸೊನ್ , ಪರ್ತೆಕ್ ಭಾಗಿ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾದಿಸಾಚೆ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟೊವ್ನ್.

Ajith Peter Dsouza , Udupi/Dubai Feb 27, 2016
Best Wishes Dear HM and we wish all the success to you and Kittall.

Roshan Madtha , Mangalore Feb 15, 2016

Dear HM, Congratulation for completing 5 years. • Last 5 years you really bought difference in community in terms of who is actual writer and who is fake • You bought out all hidden agendas of many duplicate identity people • From last Five years because of you many are not able to make any money using Konkani name. • Many new writers arise • Became a powerful platform for debate on current issues.• You never lost your focus despite threats. • Your views still remained same.

Vally Vagga , Mysuru Feb 11, 2016

'ಫೊಟಾಚೊ ಗ್ರಾಸ್ ಆನಿ ಆತ್ಮ್ಯಾಚೊ ಸಂತೊಸ್' ಮ್ಹಣುನ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಸಬಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ್ ನವೆಸಾಂವಾಂಚಿಂ 'ಕಿಟಾಳಾಂ' ಉಸ್ಳಾಯ್ಲೆಲ್ಯಾ, ಜಳ್ತ್ಯಾ 'ಕಿಟಾಳಾ'ಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ!

James Fernandes , Barkur/Chicago Feb 06, 2016
Long live Kittall to sprout poets, writers, musicians, peacemakers and some politicians as well.

Ronald Sabi , Moodubelle Feb 06, 2016
Congratulations HM! Wishing you good on your every efforts!

Sandeep D'souza , Dubai/ Mukamar Feb 06, 2016
Dear H.M.,Hearty Congratulations on reaching 5 years Milestone of Kittall. May God bless you all abundantly and wish you many more success in the years to come.

Alphonse , Pangla Feb 06, 2016

Dear HM, Congratulations on completing the successful and fruitful FIVE years. I have seen the way you have brought up your kittall child. It was not easy with enemies all around you but you have stood like a rock and given a fitting reply by not accusing them but by your invaluable and priceless konkani literature. You have not compromised with anyone when it comes to quality literature. In the process you have encouraged many budding talents otherwise they would have been lost without trace. Your baby has grown today and she will grow stronger year by year. Just focus on her growth and development and leave it to God. Wishing you all the best dear HM and let Kittall long leave.

ರೋನ್ ರೋಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ , ಮಂಗ್ಳುರ್ Feb 06, 2016

ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ . 'ಉಜ್ಯಾಕ್ ದಾಕ್ಶೆಣ್' ನಾತ್ಲೆಲೆಂ ತುಜೆಂ 'ಕಿಟಾಳ್' ವಾಚ್ತಾಂ ವಾಚ್ತಾಂ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪ್ ಲ್ಲಿಂ ಕಳ್ಲೆಂಚ್ ನಾಂ ! ತುಜ್ಯಾ ಉೂಂಚ್ ಚಿಂತ್ಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಮಾಕಾಯೀ ಏಕ್ ಲಿಸಾಂವ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಇಶ್ಟಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ದುಸ್ಮಾನಾಂಕ್ ಕಾನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮುನಾಫೊ ಆಸಾ. ಈಶ್ಚ್ ದಾಕ್ಶೆಣೆಕ್ ಪಡ್ತಾತ್ ಆನಿ ಹೊಗ್ಳಾಪ್ ದಿತಾತ್. ದುಸ್ಮಾನ್ ಚುಕಿ ಸೊಧುನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಗಯ್ತಾತ್. ಹೆಂ ಶೆಂಭೊರ್ ಠಕ್ಕೆ ಸತ್ !

ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು , ಚಿಕಾಗೊ Feb 06, 2016

ಎಚ್ಚೆಮ್ಮಾಚೆಂ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೆಯ್ ಶಿರ್ಶಿರೆ ಜಿವೆ ಜಾಲೆ ಆನಿ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ ಚಾಳೀಸ್ ಆನಿ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ’ದಿಂ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂ ಸಂಪಾದನ್ ಕರ್ತಾನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ಘಡಿತಾಂಚೊ. ಮಾನವೀಯ್ ಜೀವನಾಂತ್ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಖರೆಂ ಕೀ - ಜರ್ ಮನ್ ತುಕಾ ಆಸಾ ತರ್, ಕಿತೇಂಯ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಆನಿ ಜಯ್ತ್ ಜೊಡ್ಯೆತ್. ಜಸೆಂ ಏಕ್ ಗುಲೊಬ್ ಕಾಂಟ್ಯಾ-ಬೊಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಝಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಬೊಂಗೊ ಜಾವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಂಚಿ ಕಿತೆಂತ್ ಫಿಕಿರ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಜಯ್ತಾನ್ ವಯ್ರ್ ಉದೆವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ಸೊಭಾಯ್ ಆನಿ ತೊ ಪರ್ಮಳ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ದಾಖಯ್ತಾಗೀ ತಸೆಂಚ್ ಆಮ್ಕಾಂಯ್ ಕರುಯೆತಾ. ಕಾಂಟ್ಯಾಂ-ಖುಂಟ್ಯಾಂಚಿ ವಾಟ್ ತರೀ ಆಮ್ಕಾಂ ಚಲ್ಯೆತ್ ತಸೆಂಚ್ ಪೇಜ್-ಚೆಟ್ಣಿ ಖಾವ್ನ್ ತರೀ ಜಿಯೆವ್ಯೆತ್. ಖಂಚ್ಯಾಕೀ ಮನ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್, ತ್ರಾಣ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ತಸೆಂಚ್ ಆನಿ ಕೋಣ್ ಮಾರ್ತಾನಾ ತೆ ಮಾರ್ ಹಾಸೊನ್ಂಚ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಹ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ತುಂವೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಕ್ ದಾಖಯ್ಲಿಯ್ ತುಜಿ ಶಾಥಿ ಆನಿ ಹ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಜಾಲಿ ತುಜಿ ಖ್ಯಾತಿ. ಕೋಣ್ ಪೆಲೆ ತುಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಜರ್ ಪೆಟಯ್ತಾತ್ ವಾತಿ, ತುಂ ಭಿಂಯೆನಾಕಾ; ತುಂ ಆಜೂನ್ ಜಿವಂತ್ ಆಸಾಯ್. ಸರ್ ಫುಡೆಂ ಧೈರಾನ್ ಆನಿ ತುಜೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಜಯ್ತ್ ಜಾತೆಲೆಂ ತ್ಯಾ ಸೊಭೀತ್ ಗುಲೊಬಾಪರಿಂ. ಬರೆಂ ತರ್ ಮೋಗ್ ಆಸೊಂ, ಸದಾಂಚ್ ಖಾಲ್ತೊ ಮಿತ್ರ್.

Canute Kinnigoli , Kinnigoli Feb 05, 2016

Kittall ek apurbhaichei website. Sarv lekana bov bori.darmik vodila vishyanth borvnk biyethath sagle.thanche thode pinthur loka mukar yevndi.poischyank ashenasthana thumi karchya konkani sevek shabaski.aichya novya pilgek thumchim lekana pavanchya bori zavndi..thumka sponsors melthath zalyar thode contest, sparde asa kelyar thumachi website aniki mukar yevn, yuvzanka pavanche bori zaith.konkenchya serv thumanchya kamanth konkani mai ashirvad ditheli..

Prescilla Fernandes , Mangalore Feb 05, 2016

While congratulating for completing 5 years of journey in Konkani literature, I wish you success in your future years. I have started reading Kittall from just one year that too by accident. But I like the editorial columns, stories, poems, Edwin's "reventhle fathor", Shikeram's sursur kaddi etc. I wish you all the best.

Clarence Pinto , Muscat Feb 05, 2016

ಮೊಗಾಳ್ ಎಚ್ಚೆಮ್,

ತುಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಗೊಪಾಂತ್ಲೆ ಉಮಾಳೆ ಆಟಾಪ್ಚೆಂ ಭಗ್ಣಾಂ ಲೇಖನ್ 'ಪೊಟಾಚೊ ಗ್ರಾಸ್ ಆನಿಂ ಅತ್ಮ್ಯಾಚೊ ಸಂತೊಸ್' ವಾಚುನ್ ತುಜೊ ಆನಿಕ್‍ಯ್ ಚಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಹಾಂವ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಜಾಲೊಂ. ಕಂಪ್ಯೂಟರಾ ವಿಶಿಂ ಆನಿಂ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾಂಚ್ ವೊರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ತುಂವೆ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ವೊರ್ತ್ಯಾ ಶಾಭಾಸ್ಕೆಚೆಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರ್ ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ತುಕಾ ಸರ್ವ್ ರಿತಿಚಿ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಆನಿಂ ಶಾಂತಿ ಸಮಧಾನ್ ಮೆಳೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ತಾಂ.

- ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್, ಕೈಕಂಬ

Melka , Miyar Feb 05, 2016
Congratulations... You still have a long way to go...

ಫಿಲಿಪ್ ಮುದರ್ಥ್ , ನವಿ ಮುಂಬಯ್ Feb 05, 2016

ಆಜ್, ಕಿಟಾಳ್ ಸವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಹುಂಬ್ರಾರ್, ಮೇಟ್ ದವರ್ತಾನಾ, ಸಂಪಾದಕ್ ಸಾಯ್ಬಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ಮನಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್-ಯೀ ಕಾಡ್ಲಾ ಆನಿ ಮ್ಹಳಾಂ. ಹಾಂವ್ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಇಶ್ಟ್ ವೊಗೆ ರಾವ್ತಿತ್, ಪೂಣ್ ದುಸ್ಮಾನ್ ಮ್ಹಜಿ ಚೂಕ್ ದಾಕವ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಪಾಟಿಂ ಸರಾಶೆನಾಂತ್. ಸರ್ವ್ ಇಶ್ಟ್ ವೊಗೆ ರಾವಾಜೆ ಮ್ಹುಣ್ ನಾ. ದಾಕ್ಶೆಣ್ ನಾತ್ಲೆಲೆ ಥೊಡೆ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ತಾತ್. ತೊಂಡಾರ‍್ಚ್ ಜಿಬೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ, ಸಾಂಗೊನ್ ಸೊಡ್ತಾತ್; ಕಿಟಾಳ್ ಪೆಟಯ್ತಾತ್. ರುಚ್ಲೆಂ, ಭೇಶ್! ಕೊಡು ಲಾಗ್ಲೆಂ, ಉಜ಼ೊ ಪೆಟ್ಲೊ: ಇಶ್ಟ್ ದುಸ್ಮಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲತಾತ್. ಏಕ್ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಆಸಾ: Friends come and go but enemies accumulate. ಚೂಕ್ ದಾಕವ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾತ್ ಮ್ಹುಣ್ ದುಸ್ಮಾನ್ ಜಮಂವ್ಚೆ-ಯೀ ರಾಜಾಂವ್ ನಹಿಂ. ದುಸ್ಮಾಣ್ ಜಮ್ತಾತ್ ಮ್ಹುಣ್ ಭಿಯೆವ್ನ್, ಚಿಂತುನ್ ವ್ಹರವ್ನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾರ್, ಥಂಡ್ ದೂಧಾಕ್ ಫು ಫು ಕರ್ನ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಾಜ್ರಾ ಸರ್ಕೆಂ, ಆನ್ಯೆಕ್ ಸಾಂಗ್ನಿ ಆಸಾ: thinking is the enemy of creativity. ದುಸ್ಮಾನ್ ಜಮಂವ್ಕೀ ನಜೊ, ಕ್ರಿಯೆಟಿವಿಟಿ ಮೊರೊಂಕ್ ನಜೊ. ಸಂದಿಗ್ಧ್ ಸವೆಂ ವ್ಹರ್ಸ್ ಮಾಗ್ತಾಂ.

Walter Lasrado , Malad (West), Mumbai 400 095 Feb 05, 2016

ಮೊಗಾಳ್ ಎಚ್ಯೆಮ್, ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿ ಸುವಾತೆನ್ ಫಳಾಭರಿತ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪವ್ನ್ ಸವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್ಚ್ಯಾ ಶುಭ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ತುಕಾ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಠಯ್ತಾಂ. ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕಿಟಾಳ್ ಆನಿ ಆರ್ಸೊ ಆನಿಕಿ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ತಾಂ.

Antony Cony D Souza , Karkala/Qatar Feb 05, 2016

Mogall HM, ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ನಿರಂತರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಜ್ ಸವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಸಂತೊಸ್. fudlya vorsank sorv bore magovm abinandhan pataitham

Ronald Rajesh Pinto, (Ronrajbajpe) , Angola Africa Feb 05, 2016
Dear HM, Congratulations, your honest commitments and efforts are highly appreciated, may almighty bless your Journey by huge success

Godwin Castelino (AlfaGodwin) , Mangalore/ Bangalore Feb 05, 2016

ಫೆಭ್ರೆರಾಂತ್ ಮೊಗಾ ಸಂದೇಶ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶೆತಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ ವಾರ್ಸಾಂ ಸಂಪಯ್ಲೊ
ಅಂತರ್ಜಳ್ ಲೊಕಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನೆಕೆತ್ರಾಂ ಪರ್ಜಾಳಾಯಿಲ್ಲೊ
ಕೊಂಕಣಾಚಾ ಗಾಂವಾ ಭಯ್ರ್ ಪರ್ಜಳ್ ಫಾಂಕಯ್‌ಲ್ಲೊ
ಲೇಖನಾಂ, ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ಭಂಡಾರ್
ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ನಾಂ ಬೆಜ್ಹಾರ್
ಮೊಗ್ ಕರ್ನಾರಾಂ ಮಧೆಂ ಹೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬಿಡಾರ್
ಬಾಂದುನ್ ಅಸಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಏಕ್ ಫುಡಾರ್
ವಾವ್ರ್ ಮಾಂಯ್ ಭಾಶೆಕ್
ಚಿಂತ್ನಾ-ಬೊಗ್ಣಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್
ವಾಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಬಾಳೊಕ್
ಆಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಅಸಾ ಹಾಚಿ ಒಳಕ್
ಲಾಂಭ್ ಜಿಯೊಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬಾಳ್
ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಕಿಟಾಳ್
- ಗೊಡ್ವಿನ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ (alfagodwin) ವಾಮಂಜೂರ್
Congratulations and wishing you all the best....

Eugene D'Souza , Moodubelle Feb 05, 2016

Dear HM, congratulations on completing five years of Kittall and presenting quality writing to Konkani readers. Wishing you and Kittall many more successful years ahead.