ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ ಹೆನ್ರಿ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಗಾಂವಾನ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ಚೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ಕಿಟಾಳ್ ತಶೆಂ ಆರ್ಸೊ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್. ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್(1999), ಕಯ್ದ್ಯಾಚೊ ಕವಿತಾ(2004), ಭಾಮುಣಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ(2006) - ತಾಚೆ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಕವಿತಾ ಜಮೆ. ದೆವಾಕ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾಡೊ(2002), ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್ (2016)   - ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಸಂಗ್ರಹ್.  ಕೊಂಕ್ಣೆ ಶಿವಾಯ್ ಕನ್ನಡ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸಾಂನೀಯ್ ತೋ ಬರಯ್ತಾ. 

Recent Archives

ಅಕಾಡೆಮಿಂತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಅಕ್ಮಾನ್, ಜವಾಬ್ದಾರ್ ಕೋಣ್?

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್        2017-09-06 09:51:21
  |     |   

ರ್ಕಾರಾಥಾವ್ನ್ ನೇಮಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಾಂದ್ಯಾಕ್, ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ್ ಸ್ತೀ ಲೇಕಕಿಕ್, ಭಾಯ್ರ್ ಬಸವ್ನ್, ಉರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಸಂಗಿ ಅಕಾಡೆಮಿಚಿ ಮಹತ್ವಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ’ಅಧಿಕೃತ್’ ಸಭಾ ಚಲವ್ನ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಏಕ್ ನವೊ ’ಇತಿಹಾಸ್’ ರಚ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಚೆಂ ಪ್ರಮುಕ್ ದಿಸಾಳೆಂ ಪತ್ರ್ ’ವಿಜಯವಾಣಿ’ ನ್ ವರ್ದಿ ಕೆಲ್ಯಾ. (ವರ್ದೆಚಿ ಪ್ರತಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾತಶಿ ಕಿಟಾಳ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಖಾತಿರ್ ದಿಲ್ಯಾ, ಜಿ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಆಸಾ )

 

 

ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಕಲಾ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್, ಎಕಾ ಸಾಹಿತಿಕ್, ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರಾಕ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕಾಂಯ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆನಿ ನಾಗರಿಕ್ ಸಮಾಜೆನ್ ಸೊಸುನ್ ವರ್ಚೆ ತಸಲೊ ನಯ್. ಪೂಣ್ ಎಕಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರಾಕ್, ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತುಯ್, ಸ್ತ್ರೀ ಕಲಾಕಾರಾಕ್ ಎದ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಜಾತಾನಾ, ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಎಕ್ಲೆ ದೋಗ್ ಉಲಂವ್ಚೆ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಕೊಣೆಂಯ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ, ಆವಾಜ್ ಉಟಂವ್ಚೆಂ ದಿಸಾನಾ. ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರೀ ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಡ್ತಿ ಆನಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಾವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲಯ್ತಾತ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಎಕಾ ಸಾಹಿತಿಕ್, ಕಲಾಕಾರಾಕ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಜಾಲ್ಲೆವಿಶಿಂ, ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಖಂಡನ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಭೊಗಾನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ?

 

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರ್, ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಚ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾ ನಿರ್ಲಕ್ಶೆವರ್ವಿಂಚ್ ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಕುಸ್ಕುಟಾಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಆತಾಂಯ್ ಉಗ್ತಾವೆದಿಂನಿ ಸಾಹಿತಿ, ಕಲಾಕಾರಾಂಚಿಂ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಚಲ್ತಾನಾ ಜಾಯ್ತೆ ಬರಯ್ಣಾರ್ ’ ಹಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಲಾಗ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ನಯ್’ ಮ್ಹಣ್ ವೊಗೆ ರಾವ್ತಾತ್. ಆನಿ ಥೊಡೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ, ಭಾಶೆಚಿ ಕುಸ್ಕುಟಾಚಿ ಒಳಕ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ, ಕೊಣೆಂಗೀ ಬರವ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಭಾಶಣ್ ವಾಚುಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಂನಿ ’ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಹಂತಾಪರ್ಯಾಂತೀ ದೆಂವೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಾತ್. ’ಸ್ವಾಭಿಮಾನ್’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಎಕಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಚೊ ? ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕುಸ್ಕುಟಾಚಿ ಸಮ್ಜಣಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಆಜ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಂತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ ಲ್ಲೆ, ಬರಪ್, ಬರ್ಪಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಸಮ್ಜಾನಾತ್‌ ಲ್ಲೆ, ಸಾಹಿತಿ, ಕಲಾಕಾರಾಂಚಿ ಒಳಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕಲೆಚೆರ್ ಗವ್ರವ್ ನಾತ್‌ ಲ್ಲೆ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ. ಅಸಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ್ ಸಾಹಿತಿಚೊ ಅಕ್ಮಾನ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವತ್ ?

 

  

 

  

ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸುರೇಶ್ ಹಿಚೆ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಕವಿತಾ ಜಮೆ 

 

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂಪಾಸುನ್ ಕವಯತ್ರಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸುರೇಶ್ ಹಿಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಾಂನಿ ಹಾಂವ್ ಸರಾಗ್ ವಾಚುನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ( ಥೊಡ್ಯೊ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಿಟಾಳ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಖಾತಿರ್ ದಿಲ್ಯಾತ್ ) ಮೆಸ್ತ್ರಿ ರಹಮತ್ ತರೀಕೆರೆ ಹಾಣಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಪ್ರಬಂದಾಂತ್ ತಿಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಗುಣಾಂಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲ್ಲೋಯ್ ವಾಚ್ಲಾ. ಸಪ್ನಾ ಬುಕ್ ಹಾವ್ಜ್ ತಸಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ತಿಚೆ ಬೂಕ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಪ್ರೊ| ಕೆ. ಎಸ್. ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್, ಡೊ| ಎಚ್. ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶ ಮೂರ್ತಿ ತಸಲ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ಕವಿಂನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಜಮ್ಯಾಂಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಉತರ್ ಬರಯ್ಲಾಂ. ಪ್ರೊ| ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ( ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ನಾಂವ್ : ಮೂಕನಾಯಕ ) ತಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ತೇ ಆಸಾ. ಚಡುಣೆ 16,000 ಸಬ್ದ್ ಆಟಾಪ್ಚೊ ಕನ್ನಡ - ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಬ್ದಾಕೋಸ್ ತಿಣೆ ಸಂಪಾದನ್ ಕೆಲಾ ಆನಿ ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠಾನ್ ಉಜ್ವಾಡಾ ಹಾಡ್ಲಾ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ್ ಅಶೆಂ ದೋನ್ ವಿಶಯಾಂನಿ ತಿಣೆ ಎಂ. ಎ. ಸನದ್ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾ. ಆಕಾಶವಾಣಿಚಿ ’ಬಿ ಗ್ರೂಫ್’ ಕಲಾಕಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ತಿಣೆ, ಗುಲಾಬಿ ಟಾಕೀಸ್, ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ - ತಸಲ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ಸಿನೆಮಾಂನಿ, ಉಜ್ವಾಡು, ಅಂತು ತಸಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂನಿ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ. ಉದಯ ಟಿವಿಚೆರ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ’ಜೀವನದಿ’ ಸಿರಿಯಲಾಂತ್ ತೀ ಕಾಮ್ ಕರ್ತೇ ಆಸಾ. ಎಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಾಧನ್ ಲ್ಹಾನ್ ನಯ್. ತಿಚೆತಿತ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾ, ಯೋಗ್ಯತಾ ಆನಿ ತಾಲೆಂತ್ ಆಸ್‌ ಲ್ಲೊ ಸಾಂದೊ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಲಾಬ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಮ್ಹಣ್, ತಿಕಾ ಮಾನಾನ್ ಲೆಕ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್, ತಿಕಾ ಭಾಯ್ರ್ ಬಸವ್ನ್ ಸಭಾ ಚಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆಂ ವರ್ತನ್, ಸಾಹಿತಿ - ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಕ್ಮಾನಾಚೆಂ ಶಿಖರ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ.

 

ವಾರ್ತಾಭಾರತಿ ಪತ್ರಾರ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸುರೇಶ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ - ರಹಮತ್ ತರೀಕೆರೆ ಹಾಂಚೆಥಾವ್ನ್

 

 

 

ಪತ್ರಾಂನಿ ಸರಾಗ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ

 

ಕಿತ್ಯಾಕ್ - ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ , ಫಕತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮಾತ್ ಅಶೆಂ ಘಡ್ತಾ ? ಸಾಹಿತಿಂಕ್, ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಚಲ್ತಾ ? ತಾಂಕಾ ವಿಚಾರ್ತಲೊ ಕೋಣ್ ನಾ ?

 

ಕಾರಣ್ ಬೋವ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ - ಆಮ್ಕಾಂ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಪಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ನಾ. ’ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಏಕ್ ಸಬ್ದ್ ನಿರ್ಮಳ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಕಳಾನಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್ ನಾ, ಪಯ್ಶೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಬರೆಂ ಆಡಳ್ತೆಂ ಚಲಂವ್ಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂಚ್ ಸಾರ್ಕೆಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರಾಜಾಂವ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಂನಿ ಬೇಶರ್ತ್ ಮಾನುನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. ( ಬರೆಂ ಆಡಳ್ತೆಂ ಚಲಂವ್ಚೆಂಚ್ ಮಾಪ್ ತರ್ ಎಕಾ ಕೆ.ಎ.ಎಸ್ ವಾ ಐ.ಎ.ಎಸ್. ಅಧಿಕಾರಿಚಿ ನೆಮ್ಣುಕ್ ಕರ್ಯೆತ್ ನಯ್ ? )  ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಚ್ಲ್ಯಾ? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಹರ್ ವರ್ಸಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಲಾಕಾಂನಿ, ಕೊರೊಡಾಂನಿ ಅನುದಾನ್ ದಿತಾ? ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಜೆರಾಲ್ ಲೊಕಾಕ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಚ್ ಸಮ್ಜಣಿ ನಾ. ಆಮ್ಚೆ ಬರವ್ಪಿಯ್ ಚಿಂತಾತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ಲೊ ದುಡು ಖರ್ಚಿಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಆನಿ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಯ್. ಆನಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾಚ್ ’ನೆಣಾರ್ಪಣಾ’ಚೊ ಬರೊಚ್ ಫಾಯ್ದೊ ಉಟವ್ನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಕುಸ್ಕುಟಾಚಿ ಒಳಕ್ ನಾತ್ಲೆಲೆ, ರಾಜಕೀಯ್ ಫುಡಾರಿ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸ್ತಾತ್ ಮಾತ್ ನಯ್ ರಾಜಕೀಯಾಚಿ ನಿಸಣ್ ಚಡೊಂಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆಂ ಕದೆಲ್ ಸ್ಟೂಲ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಪಾರ್ತಾತ್. ( ಹೆ ವಿಶಿಂ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಕವಿ ವಿಲ್ಸನಾಚೆಂ ಬರಪ್ ವಾಚಾ ►►► )

 

ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಹರ್ ವರ್ಸಾ 60 ಥಾವ್ನ್ 90 ಲಾಕ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಅನುದಾನ್ ಸರ್ಕಾರಾಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಸಾಹಿತಿ - ಕಲಾಕಾರಾಂಲಾಗಿಂ ದುಡು ನಾ, ತಾಂಕಾ ದುಡು ಜಮಂವ್ಕ್ ಕಶ್ಟ್ ಆಸಾತ್ - ತೇಂ ಸರ್ಕಾರ್ ಯೀ ಬೋವ್ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಜಾಣಾ. ದೆಕುನ್ ಚ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್, ಹರ್ ವರ್ಸಾ ಬರಿಂ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಗುಣಾಮೊಲಾಚಿಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಲಾಕಾಂನಿ, ಕೊರೊಡಾಂನಿ ಅನುದಾನ್ ದಿತಾ. ಪೂಣ್ ಹಾಂಗಾ ಜಾತಾ ಕಿತೆಂ ? ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ? ಕಲಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಜಾತ್ರ್ಯಾಂನಿ ಹೊ ದುಡು ಖಿರೊನ್ ವೆತಾ. ಖಾಣ್ - ಜೆವಣ್, ಕೆಟರಿಂಗ್, ಲಾಯ್ಟಿಂಗ್, ಡೆಕೊರೇಶನ್, ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಲಾಕಾಂನಿ ಬಿಲ್ಲಾಂ ಜಾತಾತ್. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಆವ್ಧೆಂತ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಬಜಾರಾಚೆಂ ವ್ಯಾನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಪಾಸುನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಭಾಯ್ರ್ ರಾವಯಿಲ್ಲೆಕಡೆಚ್ ಮಾತಿ ಖಾತೇ ಆಸಾ. ಛಾಪುನ್ ಘಾಲ್ಲೆ ಬೂಕ್ ಬೋವ್‌ಶಾ ಗುದಾಂವಾಂನಿ ವಾಳಿಯೆಕ್ ಖಾಣ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್. ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಕರಿಜೆ ಜಾಲ್ಲಿಂ ’ಅಕೆಡೆಮಿಕ್’ ಕಾಮಾಂ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಪಡ್ತಾತ್. ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಚೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ಆನಿ ಭಾತೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಅಂದಾಜ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಕ್ 50 ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಖರ್ಚಾತಾತ್. ವರ್ಸಾಕ್ 6 ಲಾಕ್ ಖರ್ಚ್ ತೋಚ್ ಜಾಲೊ. ಹಕೀಗತ್ ಅಶಿ ಆಸ್ತಾನಾಂಯ್ ಆಮ್ಚೆ ಜಾಯ್ತೆ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಪಾತ್ಯೆತಾತ್ - ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ಲೊ ದುಡು ಖರ್ಜಿಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಅಶೆಂ ದೊಳೆ ದಾಂಪುನ್ ಪಾತ್ಯೆತೆಲೆ, ಹರ್ ವರ್ಸಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಲಾಕಾಂಚೆಂ ಅನುದಾನ್ ಖಂಯ್ ಖರ್ಚಾತಾ ? ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಕಿತ್ಲಿಂ ಬಿಲ್ಲಾಂ ಜಾತಾತ್ ? ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಖಾತ್ಯಾಕ್ ಹೊ ದುಡು ವೆತಾ? ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರುಂಕೀ ವಚಾನಾಂತ್. ( ಹಾಂವೆ ವಿಚಾರ್ಲಾಂ, ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಯೆತ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಉಲಯ್ತೇ ಆಸಾಂ)

 

ಕಾಂಯ್ ಮಯ್ನ್ಯಾ ಆದಿಂ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಬಾರಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ನೆಮ್ಲೆಂ. ಬಾರಾ ಸಾಂದ್ಯಾಪಯ್ಕಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸುರೇಶ್ ಎಕ್ಲಿಚ್ ಸ್ತ್ರ‍ೀ ಸಾಂದೊ ( ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಅದೇಶಾಂತ್ ಏಕ್ ಪುರುಶ್ ಸಾಂದ್ಯಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾ ಮುಕಾರ್ ’ಶ್ರೀಮತಿ’ ಲಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಬಾಯ್ಲ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಫರಾಮಸ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾದಕ್ಷತೆಚೊ ಅನ್ಯೇಕ್ ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ) ಉರ್‌ಲ್ಲೆ ಸಗ್ಳೆ ಪುರುಶ್. ಸ್ತ್ರೀಯೊ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಮಾಸಮ್, 33% ರಿಸರ್ವೇಶನ್, ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ, ಬೇಟಿ ಪಡಾವೋ - ಹೆಂ ಫಕತ್ ಕಾಗ್ದಾರ್ ಮಾತ್ ಉರ್ಲೆಂ. ಘಡ್ಲೆಂ ದುಸ್ರೆಂಚ್. ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಭೆಚೆರ್ ಎಕಾ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರಾಕ್ ಕಠೀಣ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಆನಿ ನೆಗಾರ್ಣಿ. ಆನಿ ಹೆಂ ಘಡ್ತಾನಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆ ಹೆರ್ ಸಾಂದೆ, ಜೆ ಖುದ್ದ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಕೋಣ್ ಉಲಯ್ಲೆನಾಂತ್. ಕೊಣೆಂಚ್ ಪ್ರತಿರೋಧ್ ದಾಕಯ್ಲೊ ನಾ.

 

ಕಾರಣ್ - ತಿಚೊ ಪತಿ ವಿರೋದ್ ಪಾಡ್ತೆಚೊ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್.

 

ಆತಾಂ ಸವಾಲಾಂ ಉದೆತಾತ್ - ಎಕಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ನೆಮ್ತಾನಾ ಫಕತ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಪಕ್ಷೆಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಂಕ್ ಮಾತ್ ನೇಮಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ತರ್ ಆಮಿ ಪರ್ಜೆರಾಜಾಂತ್ ಜಿಯೆತಾಂವ್ ವಾ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ವೆವಸ್ಥೆಂತ್ ? ಸರ್ಕಾರಾಂತ್ ಸಮೇತ್ ವಿರೋದ್ ಪಾಡ್ತ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಅಕಾಡೆಮಿಂತ್ ಫಕತ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಚೆ ಮಾತ್ ಜಾಯ್ ? ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ , ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ನೆಮ್ತಾನಾ ವೆಕ್ತಿ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಚೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಮಾಪ್ ತರ್, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ? ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಹಿಚೊ ಪತಿ ವಿರೋದ್ ಪಾಡ್ತಿಚೊ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್ ತರ್, ತಿಣೆ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ನಯ್ ಕಿತೆಂ ? ತಿಣೆ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾಮ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾಮ್ ನಯ್ ಕಿತೆಂ ? ಹ್ಯೊ ಸಗ್ಳ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ತಿಚಿ ನೆಮ್ಣುಕ್ ಕರ್ತಾನಾ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲ್ಯೊ ಕಿತೆಂ ? ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯೊಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ - ನೆಮ್ಣುಕೆಕ್ ಮಯ್ನೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಿಚೆಂ ನೆಮಕ್ಪಣ್ ರದ್ ಕೆಲೆಂ ನಾ? ಜರಿ ತಿಚೆಂ ನೆಮಕ್ಪಣ್ ರದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ತರ್ ತಿಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಥಮ್ ಸಭೆಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಲೊನಾ? ಅಕಾಡೆಮಿಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಸಭಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆ ಸಭೆಂತ್ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಚೆಂ ರಚನ್ ಜಾತಾ. ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ದುಡ್ವಾವೆವ್ಹಾರಾಚೆರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸಭೆಂತ್ ತಾಂಕಾ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ’ಕೊ ಅಪ್ಟ್’ ಕರ್ಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಸ್ತಾ. ಅಸಲಿ ಮಹತ್ವಾಚಿ ಸಭಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ’ಬಾಯ್ರ್’ ದವರ್ನ್, ತಾಂಕಾ ಕಸಲಿಚ್ ಮಾಹೆತ್ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ ಚಲಂವ್ಚಿ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ? ಹೊ ಕಸ್ಲೊ ನ್ಯಾಯ್ ? 

 

ಆಮ್ಚೆಮಧೆಂ ಉರ್ಭೆನ್ ವಾವುರ್ಚೆ ಸಾಹಿತಿ - ಕಲಾಕಾರ್ ಬೋವ್ ಉಣೆ ಆಸಾತ್. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತು ಸ್ತ್ರ‍ಿಯಾಂಚೊ ಉಣವ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ ವಾವುರ್ಚಿ ಉರ್ಭಾ ಆನಿ ಉಮೆದ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸುರೇಶ್ ತಸಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ್ ಸಾಹಿತಿ, ಕಲಾಕಾರಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಪರಿಂ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ತಿಚ್ಯಾ ಉಮೆದಿಚೆರ್ ಶೆಳೆಂ ಉದಕ್ ವೊತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉದ್ದಾರ್ ಜಾಯ್ತ್ ? ಹ್ಯಾ ವರ್ತನಾವರ್ವಿಂ ಆಮಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ವಾವುರ್ಚಿ ಉರ್ಭಾ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಕಸಲೊ ಸಂದೇಶ್ ದಿತಾಂವ್ ?  ತಿಕಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅಕ್ಮಾನಾಕ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಅಕ್ಮಾನಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಯ್ಟ್ ಸಂದೇಶಾಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ಕೋಣ್ ?

 

ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸುರೇಶ್ ಮಟ್ವಿ ಪರಿಚಯ್ :

 

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ್ ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ವಿಶಯಾಂನಿ ಎಂ.ಎ. ಸನದ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸುರೇಶ್ ಹಿಚೆ ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ದೋನ್ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ನನ್ನೊಳಗಿನ ಭಾವ ( 2010) ಶಬ್ಧ ಸೀಮೆಯ ಆಚೆ (2015) ’ಮೇನೆ ಇಗೊ ಅಣಿಯಾಗಿದೆ’ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ್ ಛಾಫ್ಯಾಂತ್ ಆಸಾ. ಹೆ ಭಾಯ್ರ್ ಮಧು ಸಂಚಯ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಸುಭಾಷಿತಾಂಚೊ ಜಮೊ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲಾ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠಾನ್ 2017 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸರಿಸುಮಾರ್ ಸೊಳಾ ಹಜಾರ್ ಸಬ್ದಾಂಚೊ ಕನ್ನಡ - ಕೊಂಕಣಿ ಶಬ್ಧಕೋಶ ಉಜ್ವಾಡಾ ಹಾಡ್ಲಾ. ಪ್ರಮುಕ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ತಿಚ್ಯೊ ಕಥಾ, ಕವಿತಾ ಸರಾಗ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್. 

 

  

 

ಮಂಜೇಶ್ವರ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಹಾಂಚ್ಯಾ ನಿವಾಸಾಂತ್ 2011 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಬಹುಭಾಷಾ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಂತ್, 2016 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಗೋವಾಚ್ಯಾ ಪಣಜಿಂತ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಬಹುಭಾಷಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಂತ್ ತಿಣೆ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ. ಕಾರ್ಕೊಳಾಂತ್ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವಾಚೆರ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಸಂತ ಕಾವ್ಯ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ (2012 ) ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಾಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ (2014) ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಲಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ (2012) ಧಾರವಾಡ ಬೇಂದ್ರೆ ಭವನ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚಲ್ಲೆಲಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ(2016) ಹಾಂತು ತಿಣೆ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ.

 

ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮಡಗಾಂವ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ’ಗೋವಾ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಸಾಹಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಗೋಷ್ಟಿ (2014) ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಪ್ರಧಾನ್ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ (2016) - ಹಾಂತು ತಿಣೆ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ. ಹಾಸನಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಚ್ಯಾ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಸಮ್ಮೆಳನಾಚ್ಯಾ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಂತ್ 2016) ಕವಿತಾ ಪೇಶ್ ಕೆಲ್ಯಾ.

 

ಅಗೊಸ್ತ್ 14 ವೆರ್ ವಿಜಯವಾಡಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪೂರ್ವೊತ್ತರ್ ಆನಿ ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾರತ್ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಂತ್

 

2016 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕಾಸರಗೋಡು ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ಚಿಂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ , 2012 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್, 2016 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ತಿಣೆ ಪ್ರಬಂದ್ ಮಂಡನ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್.

 

ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯ್ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ’ರಂಗ ನಟಿಯರ ಸಮ್ಮೆಳನ’ ಹಾಂತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನ್, ಧಾರವಾಡಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ರಾಜ್ಯ್ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ’ಪ್ರಥಮ ಹವ್ಯಾಸಿ ರಂಗ ಕಲಾವಿದರ ಸಮಾವೇಶ’ ಹಾಂತು ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನ್ ತಿಣೆ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ.

ಉಡುಪಿಂತ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮ್ಮೇಳನಾಂತ್, ರಾಜ್ಯ್ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಮಹಿಳಾ ಸಮ್ಮೇಳನಾಂತ್ ತಿಣೆ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲ್ಯಾತ್. ಕರ್ಮಾಧೀನ, ಎಕ್ಲೋ ಅನೆಕ್ಲೋ, ಸಂಬಂಧ್ - ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂನಿ ಅಭಿನಯ್ ಕೆಲಾಂ ಆಸುನ್ ಹೆ ನಾಟಕ್ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂನಿ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಉಜ್ವಾಡು ಆನಿ ಅಂತು ಹ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂನಿ ತಿಣೆ ಪ್ರಮುಕ್ ಪಾತ್ರಾಂನಿ ಅಭಿನಯ್ ಕೆಲಾಂ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ರಂಗ್ ತರ್ಭೆತಿ ಶಿಭಿರಾಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮಾತ್ ನಯ್ ಉಡುಪಿ ಪರಿಸರಾಂತ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್.

 

ಆಕಾಶವಾಣಿಚಿ 'ಬಿ' ಗ್ರೂಫ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ 'ಚಮ್ಮಾರನ ಚಾಲಕಿ ಹೆಂಡತಿ' 'ಹೇಮಂತ' 'ಸಂಬಂಧ' 'ಸಿದ್ಧತೆ' 'ಕರ್ಮಾಧೀನ' 'ಅಮ್ಮ ರಿಟಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾಳೆ' ಅಸಲ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂನಿ ಪಾತ್ರ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಧಾಕ್ಟ್ಯಾ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಕೋಟಿಚೆನ್ನಯ, ಸರಸಮ್ಮನ ಸಮಾಧಿ, ಜೀವನದಿ ಧಾರಾವಾಹಿಂನಿ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ. "ಗುಲಾಬಿ ಟಾಕೀಸ್" "ಶಂಕರ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ" "ವಿದಾಯ" "ದೇವರ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ" "ಭೇಟಿ" "ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ" ತಸಲ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂನಿ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ.

 

 

 

 

 

 

ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಆನಿ ಸಿನೆಮಾ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸುರೇಶ್

 

ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ , ಅಮೋಘ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಜಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಆನಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ತಿಣೆ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಹ್ಯಾಚ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾನ್ 'ಸಂಬಂಧ' 'ಸಿದ್ಧತೆ' 'ಕರ್ಮಾಧೀನ' ನಾಟಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರ್ನ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಚೆ ವಿಡಿಯೊ ವಿಶ್ವಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನ ತಶೆಂ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ, ವಿದೇಶಾಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. 'ರಂಗಭೂಮಿ' ಉಡುಪಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಮಿತಿಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ಚಿ ತಿ, ರಂಗಸ್ಥಳ (ರಿ.)' ಉಡುಪಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಮಿತಿಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ. 


ಸಮಾಜ್ ಸೆವೆಂತ್ ಆಪ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಿಣೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂಚ್ಯಾ ಸಭೆಂತ್ ಸಂಪನ್ಮೂಳ್ ವೆಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್, ಸ್ತ್ರೀ ಸಬಲೀಕರಣ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಸಂಪನ್ಮೂಳ್ ವೆಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್, ಜೇಸೀ, ಲಯನ್ಸ್, ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಳ್ ವೆಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ.

 

ಇತ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯತಾ, ಕ್ಷಮತಾ ಆನಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಕ್ ವೊರಾಂಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ’ಭಾಯ್ರ್’ ಬಸವ್ನ್ ಸಭಾ ಚಲಯಿಲ್ಲೊ ’ಅಪ್ರ‍ಾದ್’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ನಾ ಕೊಣ್ಣಾ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ನಾಗರಿಕ್ ಸಮಾಜೆನ್ ಖಂಡನ್ ಕರಿಜೆ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್.

 

COMMENTS