ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ ಹೆನ್ರಿ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಗಾಂವಾನ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ಚೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ಕಿಟಾಳ್ ತಶೆಂ ಆರ್ಸೊ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್. ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್(1999), ಕಯ್ದ್ಯಾಚೊ ಕವಿತಾ(2004), ಭಾಮುಣಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ(2006) - ತಾಚೆ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಕವಿತಾ ಜಮೆ. ದೆವಾಕ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾಡೊ(2002), ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್ (2016)   - ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಸಂಗ್ರಹ್.  ಕೊಂಕ್ಣೆ ಶಿವಾಯ್ ಕನ್ನಡ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸಾಂನೀಯ್ ತೋ ಬರಯ್ತಾ. 

Recent Archives

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕಿಟಾಳ್ ’ಸ್ಪಶ್ಟ್’ ಉಲಯ್ಲಾಂ

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್        2017-02-04 21:11:30
  |     |   

ಆಜ್, ಫೆಭ್ರೆರಾಚಿ 5 ತಾರಿಕ್. ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಸುರ್ವಾತುನ್ ಆಜೀಕ್ ವರ್ಸಾಂ 6 ಸಂಪ್ತಾತ್ ಆನಿ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕಿಟಾಳ್ ಸಾತ್ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಪ್ರವೇಸ್ ಜಾತಾ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ದಿಸಾ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಬರಯ್ತಾನಾ, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಬೋವ್ಶಾ ’ ಕಿಟಾಳ್’ ಏಕ್ ಮಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಪಧಯ್ರಾನ್‌ಶೆಂ ಹಾಂವ್ ಬರಯ್ತಾಲೊಂ. ಪೂಣ್ ಹ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಧಯ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ - ವ್ಹಯ್! ಸಮಗ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆ ಖಾತಿರ್ ಖಳನಾಸ್ತಾನಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್, ತೇಂಯ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯೆಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್, ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ಏಕ್ ಮಾತ್ ಜಾಳಿಜಾಗೊ ’ಕಿಟಾಳ್’ ಮಾತ್.

 

 

2011 ಫೆಬ್ರೆರ್ 5 ತಾರಿಕೆರ್ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಸ್ತುಕಿಂ ಕಿಟಾಳ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ 

 

ವ್ಹಯ್ ಸ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಆವ್ಧಿ - ಖಳನಾಸ್ತಾನಾ ಎಕಾ ಸಿದ್ದಾಂತಾಕ್ ಬದ್ ಜಾವ್ನ್, ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ದಾಕ್ಶ್ಶೆಣೆಕ್ ವಾ ಮುಲಾಜೆಕ್ ಪಡಾನಾಸ್ತಾನಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಸೀಮಿತ್ ಪರಿಧೆಭಿತರ್ ’ಜೀವ್’ ಉರೊಂಕ್ ಬೋವ್ ವ್ಹಡ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಸಂಸಾರ್ ಬೋವ್ ಲ್ಹಾನ್. ಏಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೋಚ್ ಪನ್ನಾಸ್ ತೆ ಶೆಂಭೊರ್ ಲೋಕ್. ಪಳಯಿಲ್ಲಿಂಚ್ ತೊಂಡಾಂ. ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಗಜಾಲಿಚೆರ್ ಏಕ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನರ್ಗೊಂಚೆಂ ಮನಿಸ್ ಚಡ್. ಹಾಂವೆ ಏಕ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಫಲಾಣ್ಯಾಕ್ ದುಕ್ತಾ ಕೊಣ್ಣಾ, ಫಲ್ಯಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಬಿಜ್ನೆಸ್ ಮೆಳಾಶೆಂ ನಾ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್ ಭಿಂಯಾಂತ್ ಆನಿ ಆಕಾಂತಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆ ಸ್ವಂತ್ ಚಿಂತಪ್ ಜಾಂವ್, ಅಸ್ಥಿತ್ವ್ ಜಾಂವ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ / ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಉಚಾರುಂಕ್ ಕಾವ್ಜೆಂವ್ಚೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರ್‌ಚ್ ಹಾಂಗಾ ಚಡ್. ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಅವ್ಕಾಸಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಉಟಂವ್ಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆ ’ಐಡೆಂಟೆಟಿ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಸಿಂಡ್ರೊಮ್’ ಥಾವ್ನ್ ವಳ್ವಳ್ಚೆ ಥೊಡೆ ವೆಪಾರಿ. ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚಿಂ ಆಯ್ಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ರ. ವಿ. ಪಂಡಿತಾಚಿ ಕವಿತಾ ಯಾದ್ ಯೆತಾ. ತೋ ಮ್ಹಣ್ತಾ -

 

ತುಂ ಕುಂಡೊ ದಿತಾ, ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್.
ಹಾಂವ್ ಉಂಡೊ ದಿತಾಂ, ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಜಾಯ್.
ತುಂ ಕಣಿ ದಿತಾ, ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್.
ಹಾಂವ್ ಲೊಣಿ ದಿತಾಂ, ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಜಾಯ್.

ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್.....

ಬಾಂಯ್ಕ್ ರಾಟ್ ನಾಕಾ, ರಾಟಾಕ್ ರಾಝು ನಾಕಾ
ರಾಝ್ವಾಕ್ ಕಳ್ಶಿ ನಾಕಾ, ಕಳ್ಶೆಕ್ ಉದಕ್ ನಾಕಾ
ಉದ್ಕಾಕ್ ತಳ್ ನಾಕಾ, ತಳಾಕ್ ಠಾಯ್ ನಾಕಾ
ಕೊಣಾಕ್ ಕೊಣ್ ನಾಕಾ, ಕೊಣಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ನಾಕಾ.

 

ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ - ಕುಂಡೊ ಆನಿ ಉಂಡೊ, ಕಣಿ ಆನಿ ಲೊಣಿಯೆ ಮದ್ಲೊ ಫರಕ್ ಸಮ್ಜಾನಾಸ್ತಾನಾ, ಕುಂಡೊ ಆನಿ ಕಣಿಯೆಚ್ಯಾ ಆಶೆಕ್ ಪಡೊನ್ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಉಂಡೊ ಆನಿ ಲೊಣಿ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆಚ್ ಚಡ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತಸಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್, ಎಕಾ ಬರಯ್ಣಾರಾನ್ ವಾಂಚೊನ್ ಉರ್ಚೆಂಚ್ ಕಶ್ಟಾಂಚೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂತ್ಲೆ ಚಡಾವತ್ ಮನಿಸ್ ಪರ್ಗಟ್ ಉಲಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಲೆ ಗಜಾಲಿ ಖಾಸ್ಗೆನ್ ಉಲಯ್ತಾತ್ ಆನಿ ಖಾಸ್ಗೆನ್ ಉಲಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಪರ್ಗಟ್ ವೆದಿಂಚೆರ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ, ಬರಯ್ತಾನಾ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಪಡೊನ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಮೊನೆಂಪಣ್ ಪಾಂಗುರ್ತಾತ್.

 

ಪೂಣ್ , ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸಂಬಂದ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಕಿಟಾಳ್ ಉಲಯ್ಲಾಂ. ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಎಕಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಚೆಂ ಮುಕೆಲ್ ಕಾಮ್. ಜೆಂ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಖುದ್ ಉಲಯ್ನಾ, ಫಕತ್ ಹೆರಾಂನಿ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ ಆಸಾ ತಸೇಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾ, ತಾಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್‌ಚ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಜುಬ್ಲೆವ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಆಸಾತ್, ಹಜಾರಾಂನಿ ಛಾಪೊನ್ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ಪತ್ರಾಂಯ್ ಆಸಾತ್ - ಭಿರ್ಮತೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಉಲಯ್ನಾಂತ್. ಎಕಾ ಪತ್ರಾನ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೋ ತಾಳೊ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಚೊ ತಾಳೊ ಜಾಯ್ಜೆ ವಾ ತ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಬಹುಮತ್ ಆಸಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಂಯ್ ಉಪದೇಸ್ ನಾ. ಸತ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್‌ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ತಾ. ಫಟಿ ಮಾರ್ತೆಲ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ ತೆಂ ಪರತ್ ಪರತ್ ಸಾಂಗಾಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಫಟಿ ಸಾಂಗ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ವಾ ಬರಯ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ವಾ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಸತ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ತಾ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಲೋಕ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಪಾತಿಯೆನಾ ಮ್ಹಣೊನೀ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ಏಕ್ ಫಟ್ ಸತ್ ಕರುಂಕ್ ಗುಂವ್ಡಾವ್ನ್, ಗುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಹಜಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗಾಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸ ವ್ರ್ಸಾಂನಿ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಖಂಯ್ಚೀಯ್ ಗಜಾಲ್ ಪರತ್ ಪರತ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲಿ ನಾ.

 

ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ನ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಯ್ನಾಯೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಚೆರ್, ಖುದ್ ರಿಣಾಂತ್ ಬುಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ಬಾಂದ್ಪಾಂ ಬಾಂದುಕ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಲೊಕಾನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾಚೊ ದುಡು ದಿಂವ್ಚೊ ಸಾರ್ಕೊ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಚೆರ್, ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ವಿಲ್ಪಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ವೆದಿಂನಿ ಅಕ್ಮಾನ್ ಜಾತಾನಾ, ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಲೊಕಾನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಟೆಕ್ಸಾಚ್ಯಾ ದುಡ್ವಾನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿದ್ಯಾಪೀಠಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪೀಠ ಉಬಾರ್ತಾನಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ತೆಂ ಹೈಜ್ಯಾಕ್ ಕರುಂಕ್ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಕಿಟಾಳ್ ಉಲಯ್ಲಾಂ. ಆನಿ ಕಿಟಾಳಾನ್ ಉಟಯಿಲ್ಲೊ ಹೊ ಅವಾಜ್ ಖಂಯ್ಸರ್ ಪಾವಾಜಾಯ್, ಥಂಯ್ ಪಾವ್ಲಾ, ಸಮಾಜೆಂತ್ ಜಾಗೃತಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಚೆಂ ಕಿಟಾಳಾಥಾವ್ನ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಜಾಲಾಂ.

 

 

2012  ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪಯ್ಲೊ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ್, ಬಾ| ಜೊ.ಸಿ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಹಾಕಾ ಕಿಟಾಳ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ 

 

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಎದೊಳ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಕರಿನಾತ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕಿಟಾಳಾನ್ ಕೆಲಾಂ. ಬೋವ್ಶಾ ಚಾ. ಫ್ರಾ. ದೆಕೊಸ್ತಾ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಪತ್ರ್ ಜೀವಂತ್ ಆಸ್‍‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್, ತೋ ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಂಧಿಗ್ದ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಕಶೆಂ ಉಲಯ್ತೊ ? ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ದುಬಾವ್ ಆಸಾತ್. ಕಿಟಾಳ್ ’ಉಲಯ್ತಾ’ ದೆಕುನ್ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ತಾಚೊಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಏಕ್ ಜಾಗೊ ಆಸಾ. ಕಿಟಾಳಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಮೋಲ್ ಆಸಾ. ಕಿಟಾಳಾಚೆರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಭೇದ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಪ್ಲಿ ’ಇಂಟರ್ ವ್ಯೂ’ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಯೇಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಳೊಭರ್ ಆಶಾ ಆಸಾ ಆನಿ ತಿ ತಾಣಿ ಪರ್ಗಟ್ ಥರಾನ್ ಜಾಯ್ರ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಸಯ್ತ್. ಜೆಂ ಮಾಧ್ಯಮ್ ’ಉಲಯ್ತಾ’ ತ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಕ್ ಮಾತ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಭೇದ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ಅಸಲೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಆಸೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾತ್.

 

ಉಲಂವ್ಚೆ ಬರಾಬರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕಿಟಾಳಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಅನ್ಯೇಕ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ - ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಕ್ ವೆದಿಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ರಾವಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇರಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ದೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ ಪ್ರಭು, ಮಾ| ಬಾ| ಡೆನಿಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ, ಫಿಲಿಫ್ ಮುದಾರ್ಥ, ಗ್ಲೇಡಿಸ್, ಮೈಸೂರ್, ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕೊಳಾಲ್‌ಗಿರಿ, ಚಿಕ್ಕ, ಪಾಂಗ್ಳಾ, ಮೋನಿಕಾ ಶಾಂತಿಪುರ, ಡೊ| ಬೆನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ, ಸಿರಿಲ್ ವಾಜ್ ಲೊರೆಟ್ಟೊ, ಆಂಟನಿ ಡಿಸೊಜಾ, ಮಡಂತ್ಯಾರ್, ಸ್ಯಾಮ್, ಬೊಳಿಯೆ ತಸಲ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಕಿಟಾಳ್ ಏಕ್ ವೆದಿ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚ್‌ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ವರ್ತ್ಯಾ ದಾದೊಸ್ಕಾಯೆಚಿ. ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಬರವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೊನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಂವ್ಕ್ ವಿಂಚ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಕಿಟಾಳ್. ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಆಸ್ಚೊ ತಾಚೋಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದಿಶ್ಟಾವೊ ಆನಿ ಸಿದ್ದಾಂತ್, ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಿದ್ದಾಂತಾಕ್ ಚಿಡ್ಕೊನ್ ರಾಂವ್ಚಿ ಕಿಟಾಳಾಚಿ ಬದ್ದತಾಚ್ ನವ್ಯಾ ತಶೆಂ ಅನ್ಬೊಗಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಕಿಟಾಳ್ ಏಕ್ ವೆದಿ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚುಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಲೆಕ್ತಾಂ.

 

 

2013  ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸೆಂಟರಾಂತ್ ಲ್ಹಾನ್ ದಫ್ತರ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ 

 

2013 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ವಿಲ್ಮಾ,  ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಹಿಕಾ ಲಿಯೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕುಟಮ್ ಕಿಟಾಳ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ 

 

ಕವಿ ಟಾಯ್ಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಹಾಂಚೆಥಾವ್ನ್ ’ ಯುವಜಣ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ’  ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಉಲವ್ಪ್ 

 

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸ ವರ್ಸಾಂನಿ ಜಾಯ್ತೆ ನವೆ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕಿಟಾಳಾನ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. 2011 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ, ಸೀಮಿತ್ ತಾಂತ್ರಿಕತಾ ವಾಪರ್ನ್ ತರೀ, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಡಿಯೊ ಸಂದರ್ಶನಾಂ, ಸಂದೇಶ್, ಡೊಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕಿಟಾಳಾನ್ ಕೆಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಅಡ್ಚಣೆನಿಮ್ತಿಂ ಹೆಂ ಮುಕಾರುನ್ ವರುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಪೂಣ್ 2012 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪಾಸುನ್ ಭರ್ವಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಕ್ ಕಿಟಾಳ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕಿಟಾಳ್ ಕರುನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ಅಬುದಾಬಿಚೊ ಉದ್ಯಮಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಿಯೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿ ಕುಟಮ್ ಹ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾಚೊ ಪ್ರಾಯೋಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಆದಾರ್ ದಿತೇ ಆಸಾ. ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ ಬಾ| ಜೊ.ಸಿ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ, ವಿಲ್ಮಾ, ಬಂಟ್ವಾಳ್, ಸ್ಟ್ಯಾನಿ, ಬೆಳಾ, ಮೆಲ್ವಿನ್, ಕೊಳಾಲ್‌ಗಿರಿ ಆನಿ ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್ ಹಾಂಕಾ ಕಿಟಾಳ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪಾಟವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲಾ. ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ವರ್ಸಾಕ್ ವಿಂಚ್ಣುಕೆಚ್ಯಾ ನೆಮಾಂನಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪಾಸುನ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾಚಿ ಐವಜ್ ರು.10,000/- ಥಾವ್ನ್ ರು. 25,000/- ಕ್ ಚಡಯ್ಲ್ಯಾ.

 

ಡೊ| ನಾ. ಡಿ’ ಸೊಜಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಹಸ್ತುಕಿಂ ’ಆರ್ಸೊ’ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ 

 

 

2014 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ, ಬೆಳಾ ಹಾಕಾ ಲಿಯೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕುಟಮ್ ಕಿಟಾಳ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ 

 

 ಆರ್ಸೊ ವಿಶೇಸ್ 2014 ಲೊಕಾರ್ಪಣ್

 

 ಫಾ| ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹಾಂಚೆಥಾವ್ನ್ ’ ಸಮಾಜ್ ಆನಿ ಆಮಿ’ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಉಲವ್ಪ್ 

 

2015 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮೆಲ್ವಿನ್, ಕೊಳಾಲ್‌ಗಿರಿ ಹಾಕಾ ಲಿಯೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕುಟಮ್ ಕಿಟಾಳ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ 

 

ಕುನಿಲ್ ಕೊಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಬೆಂದುರ್‌ವೆಲ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ನವ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಕ್ 

 

ಆರ್ಸೊ ವಿಶೇಸ್ 2015 ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ 

 

2016 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್ ಹಾಕಾ ಲಿಯೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕುಟಮ್ ಕಿಟಾಳ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ 

 

ಡೊ| ಜಿ. ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪ್ರಭು ಹಾಂಚೆಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಚಳ್ವಳೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಪನ್ಯಾಸ್

 

ಆರ್ಸೊ ವಿಶೇಸ್ 2016 ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ 

  

ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ಪಂಗ್ಡಾಥಾವ್ನ್ ಮೊನಿಕಾ, ಶಾಂತಿಪುರ ಹಿಕಾ ಸನ್ಮಾನ್ - ಸಂವಾದ್

 

ಕಿಟಾಳ್ ಪ್ರಕಾಶನಾಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್

 

2011 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಸುರ್ವಾತ್ತಾನಾ, ಜಾಯ್ರಾತಾಂ ಜಮಂವ್ಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಚಾನಾಸ್ತಾನಾ, ಫಕತ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವರ್ಗಣೆನ್ ಬರ‍್ಯಾ ಗುಣಾಮೊಲಾಚೆಂ ವಾಚಪ್ ದೀವ್ನ್ ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಚಲಂವ್ಚೆಂ ಲೇಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಹಾಂವೆ ಪಾಂಯ್ಶಿ ರುಪಯ್ ವರ್ಸಾಕ್ ವರ್ಗಣಿ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಚೊ ಖರ್ಚ್ ಕಾಡ್ನ್ ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಬರೊ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಬೂಕ್ ಛಾಪುನ್ ದಿತಾಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಬೊಟಾಂನಿ ಮೆಜ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಮಾತ್ ವರ್ಗಣಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಉತರ್ ಪಾಳುಂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ದೆಕುನ್ 2013 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಆರ್ಸೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಪತ್ರ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಂ ಆನಿ ಪತ್ರಾಕ್ ವರ್ಸ್ ಭರ್ತಾನಾ ಏಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕೊ ಕಾಡ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕ್ಯಾನೀಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾಂತ್ ಏಕ್ ದಾಕ್ಲೊ ರಚ್ಲೊ. ಆತಾಂ ಆರ್ಸೊ ಪತ್ರ್ ಚವ್ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಆಸೊನ್ ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ ಚಾರ್ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕೆ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್ ಕವಿ, ಗೀತ್‌ಕಾರ್ ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್ ಆರ್ಸೊ ಪತ್ರಾಚೊ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತೇ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಬಾಯ್ರ್ ಕಿಟಾಳ್ ಪ್ರಕಾಶನಾ ತರ್ಫೆನ್ ಗುಣಾಮೊಲಾಚ್ಯಾ ಬುಕಾಂಚೆಂ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಚಾಲು ಆಸಾ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕವಿ ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್ ’ ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್’ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್ " ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್’ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಹಾಡ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಯ್ ದೋನ್ ತೆ ತೀನ್ ಬೂಕ್ ಉಜ್ವಾಡಾಂವ್ಚಿ ಯೆವ್ಜಣ್ ಆಸಾ.

 

 ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಿಷುವಲ್ ಮೀಡಿಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ 2011 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ 

 

ಅಕೇರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ - ಕಿಟಾಳ್ ಉಲಯ್ತಾ ಆನಿ ಸತ್ ಉಲಯ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಏಕ್‌ಚ್ ವಿಶಯ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಬರಂವ್ಕ್ ವಚಾನಾಂವ್. ಶೆಂಭೊರಾಂತ್ ನೊವೊದ್ ಆನಿ ನೋವ್ ಜಣಾಂನಿ ತಾಳೊ ಪಿಂಜ್ಲ್ಯಾರೀ, ಫಟ್ ಸತ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಣಾ ದೆಕುನ್ ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ಜೆ ತೆಂ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿಟಾಳ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಕಿಟಾಳಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಿತ್ಲೆ ಜಣ್ ಆಸಾತ್ ತೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕಿಟಾಳ್ ಕೊಣಾಚ್ಯಾಯ್ ದಾಕ್ಶೆಣೆಕ್ ವಾ ಮುಲಾಜೆಕ್ ಪಡೊಂಕ್ ನಾ, ಫುಡಾರಾಂತೀ ಪಡ್ಚೆಂ ನಾ. ಕಿಟಾಳಾಚ್ಯಾ ಪೋಶಕಾಂಕ್, ಜಾಯ್ರಾತ್‌ದಾರಾಂಕ್ ಕಿಟಾಳಾಚೆಂ ಸಿದ್ದಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್, ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಥೊಡೆಚ್ ತರೀ ತೆ ಕಿಟಾಳಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾತ್.

 

ಜರಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಿಟಾಳಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಚೆರ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಕಿಟಾಳಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಮಜತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮನ್ ಆಸಾ ತರ್, ಕಿಟಾಳ್ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಸಾಂದೊ ( ಪಾತ್ರೊನ್, ಬೆನೆಫೆಕ್ಟರ್, ಪೋಶಕ್, ಹಿತಚಿಂತಕ್ ) ಜಾವ್ನ್ ವಾ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ವೆಪಾರ್ ವಯ್ವಾಟಾಚಿಂ ಜಾಯ್ರಾತಾಂ ದೀವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಯಾ.

 

ಚಡಿತ್ ವಿವರಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಗಾಂಚಾಚೆರ್ ಚಿಚಾಯಾ :  ►► SUPPORT KITTALL

 

ಪಾತ್ರೊನ್, ಭೆನೆಫೆಕ್ಟರ್, ಹಿತಚಿಂತಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಿಟಾಳ್ ಕುಟ್ಮಾಸಾಂದೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಸಮೆಸ್ತ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್, ವೆಪಾರ್ ವಯ್ವಾಟಾಚಿಂ ಲ್ಹಾನ್ - ವ್ಹಡ್ ಜಾಯ್ರಾತಾಂ ದೀವ್ನ್ ಆದಾರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಯಮಿಂಕ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚ್ಯಾ  ಆದ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಕ್, ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್, ಇಂಗ್ಲಿಶ್, ಕನ್ನಡ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ವೆಬ್ ಆನಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾದ್ಯಮಾಂಕ್  ಆನಿ ಪ್ರಮುಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಿಟಾಳ್ ಎಡ್ವಾಯ್ಜರಿ ಬೋರ್ಡಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಳ್ಜಾಗುಂಡಾಯೆಥಾವ್ನ್ ರಿಣ್ಕಾರಿ ಮನಾನ್ ಮಾನ್ ಭಾಗಯ್ತಾಂ.

 

 ತುಮಿ ಮ್ಹಜೆರ್ ದವರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಾಕ್ ಆನಿ ತುಮಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್  ಜೀಣ್‌ಭರ್ ಅಭಾರಿ. 

ಮಾಯೆಮೊಗಾನ್,

ಸದಾಂಚ್ ತುಮ್ಚೊ,  

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಲ್  

 

COMMENTS