ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾರ್ ಬರಂವ್ಚೊ ವಿಲ್ಸನ್ ರೋಶನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕಟೀಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ. ಕವಿತಾ, ಕಾಣಿಯೊ, ಲೇಕನಾಂ ಆನಿ ಪ್ರಬಂದ್ ಅಶೆಂ ವಿಲ್ಸನಾಚೆಂ ಬರಪ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್, ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬೋವ್‌ಶಾ ಆಸಾ.  ದಸರಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೋರ್ 150  ಜಲ್ಮಾಫೆಸ್ತಾಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಂನಿ ತಾಣೆ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ. ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿ, ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾಂತ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪದಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಖಾತಿರ್ ದೊನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎವಾರ್ಡ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾ. ತಮಿಳ್ ಭಾಸ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಚೊ ತೋ ಕನ್ನಡಾಂತೀ ಬರಯ್ತಾ. ’ದೀಕ್ ಆನಿ ಪೀಕ್’ (ಪ್ರಗತಿ ಛಾಪೊ) ಕವಿತಾ ಜಮೊ, ಪಾವ್ಳೆ(ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್) ಚುಟುಕಾಂಚೊ ಜಮೊ ತಾಚೆ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬೂಕ್. ’ತಸ್ವೀಂತ್’ ಬುಕಾಂತ್ ಕಲಾಕಾರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಯ್ಯಾರಾಚಾ ತಸ್ವೀರ‍್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್.  ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಪ್ರಿಯಾ ಮರಿಯಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾ.  

Recent Archives

ಸೊಭಾಣಾಂ ಆನಿ ಸಂಗೀತ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್        2017-01-16 19:02:49
  |     |   

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಕಾಜಾರ್ ಸೊಭಾಣಾಂಚಿ ಖಾತಡ್. ಕಾಜಾರ್, ರೋಸ್, ಖರಾರ್, ಕುಮ್ಗಾರ್, ವೋಲ್- ಅಶೆಂ ಎಕೇಕಾ ದಿಸಾ ದೊನ್ ತೀನ್ ಸಂಭ್ರಮಾಂಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಯ್ಜೆಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬಾಂದ್ಪಾಸ್. ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ವಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತಿ ವಿಶೇಸ್ ಘಡಿ ತರ್‌ಯೀ ವ್ಹೊವ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ವಾ ಸಯ್ರ್ಯಾ-ಧಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಸದಾಂಚೆಂ. ಆತಾತಾಂ ಹ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಚೊ ಭೊರ್ ಉಣೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ ತರ್‌ಯೀ ಕಾಂಯ್ ಸಂಪೊಂಕ್ ನಾ. ಕರೆಜ್ಮಾಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ತಲೊಚ್.


ಆಸೊಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಲಾಬ್‌ಲ್ಲೆ. ಆನಿ, ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂನಿ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಬರಯ್ಜೆಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ಬರವ್ನ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ.

ಸುರ್ವೇರ್ ಕಾಂಯ್ ಅಸಲಿಂ ಸೊಭಾಣಾಂ ಸಯ್ರ್ಯಾಂ-ಧಯ್ರ್ಯಾಂಕ್, ಇಶ್ಟಾ-ಮೊಂತ್ರಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಬರೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ ತರ್‌ಯೀ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಿಂ ಸೊಭಾಣಾಂಚ್ ಉಬ್ಗಣ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ತಿಂಚ್ ವೊಜಿಂ, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ದಿಸ್ಚಿಂ ವ್ಹಾವಂವ್ಚಿಂ ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ, ಹುಳ್ವುಳ್ಚೆ ದುಕೊರ್, ಎಮ್.ಸಿ.ಚಿಂ ತಿಂಚ್ ಉಚಾರ್ನ್, ಉಚಾರ್ನ್ ಜರ್‌ಲ್ಲಿಂ ಸಯ್ಲಾಪಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆನಿ ವ್ಹಾಜಯಿಲ್ಲಿಂಚ್ ಪದಾಂ!

 

 

ಹ್ಯಾ ವೊಜ್ಯಾಂನಿ ಕಾಂಯ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚಿ ಸಾಯ್ ದಿಸನಾ ಬಗಾರ್ ತಾಣಿಂ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿಯ್ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್‌ಚ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ.. ನಿಜಾಕೀ ಪಳಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಪೂರಾ ರಿವಾಜೆಂನಿ ಆತಾಂ ಅರ್ಥ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲಾ, ತಾಂತುಂ ಕಾಂಯ್ ಆಕರ್ಶಣ್‌ಯೀ ನಾ. ಹೆಂ ವೊಜೆಂ ಫಕತ್ ಮನೋರಂಜನಾಖಾತಿರ್ ಮಾತ್ರ್ ಸೀಮಿತ್ ಜಾಲಾಂ. ತಾಚ್ಯಾಕ್‌ಯೀ ರೊಸಾಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ನಾರ್ಲ್ ಭೆತುನ್, ಕಾಂತುನ್, ತಾಚೊ ರೋಸ್ ಪೀಳ್ನ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರೊಸಾಕ್ ಭರ್ಶಿಲ್ಯಾರ್ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಮಸ್ತು ಪುರೊ; ರೊಸಾಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ಅರ್ಥ್ ಯೇಂವ್ಕ್. ಹಾಂತುಂ ವೇಳ್‌ಯೀ ಜಾಯ್ತೊ ಉರ್ತಾ. ಮನಾರಂಜನ್ ಜಾಯ್ ತರ್, ರೊಸಾಖಾತಿರ್ ನವಿಂಚ್ ಗುಮ್ಟಾಪದಾಂ ವ್ಹಾಜವ್ಯೆತ್. ತೆದಾಳಾ ನಿಜಾಕ್‌ಯೀ ಮ್ಯೂಜಿಯಮ್ಮಾಂತ್ ಧುಳ್ ಖಾಂವ್ಚೆಪ್ರಾಸ್ ಗುಮ್ಟಾಂಕ್ ನವೊ ಜೀವ್ ದಿಲ್ಲೆಬರಿಯ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚಿ ತಾನ್‌ಯೀ ಭಾಗ್ತಾ. ಆಸೊಂ, ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ ವಿಂಚುಂಕ್ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್, ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ವ್ಹಾಜ್ಚ್ಯಾ ಪದಾಂಚಿ, ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತುಂಯ್ ಆವಾಜಾಂಚಿ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಡಿ.ಜೆ.ವಾಲ್ಯಾಂನಿ ವ್ಹಾಜಂವ್ಚ್ಯಾ ಪದಾಂಚಿ!

 

ಪದಾಂ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚೊ ಮುಕೇಲ್ ವಾಂಟೊ. ಸಂಭ್ರಮ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ನ್ಹಯ್, ಎಕ್ಸುರ್‌ಪಣ್, ಮಾಗ್ಣೆಂ- ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ವೆಳಾಯ್ ಪದಾಂ ವಾ ಸಂಗೀತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್. ಸಂಗೀತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಜಿಣಿಯೆಚೊ ಪ್ರಮುಖ್ ವಾಂಟೊ. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಸಂಭ್ರಮ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ಪದಾಂಚ್ಯೊ ಗೊವ್ಜ್ ಇಲ್ಲೊ ಚಡ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಆತಾತಾಂ ಡಿ.ಜೆ. ಫೆಶನಾಂತ್ ಪದಾಂಚಿ ಮಧುರಾಯ್ ಆಸಾ ತಿ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್, ಫಕತ್ ಕರ್ಕರ್ ಆವಾಜ್ ಮಾತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲತೇ ಆಸಾಗಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಮಾರ್‍ತಾ. ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಹೆಂ ಕರ್ಕರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಧೊಸ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮಾಟೊವ್ ವಾ ಸಾಲ್ ಸೊಡ್ನ್ ಧಾವ್ಯಾಶೆಂ ಬೊಗ್ತಾ. ಸಂಭ್ರಮಾಂನಿ ಪಳವ್ಯೆತ್, ಲೋಕ್ ಹಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಧರ್ ಧರ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ ತರ್‌ಯೀ ಹಾಕಾ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಹೆಂ ಪಡ್ಚೆಬರಿ ದಿಸನಾ. ಹಿ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ತರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಡಿಜೆವಾಲ್ಯಾಂನಿ ವ್ಹಾಜಂವ್ಕ್ ವಿಂಚ್ಚಿ ಪದಾಂ.

 

 

ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ತಿಂಚ್ ಪದಾಂ! ವ್ಹಾಜಯಿಲ್ಲಿಂಚ್ ವ್ಹಾಜಂವ್ಚಿಂ. ಧಾಕ್ಲೊ ದಿಂವ್ಚೊ ತರ್, ವೊಜೆಂ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಎಜ್ಮಾನಿಕರ್‍ನಾ ಬೋತ್ಲ್ ಘೆವ್ನ್ ನಾಚ್ತಾನಾ ವ್ಹಾಜ್ಚೆಂ 'ಆಮಿ ದೊಗಿ ಸೆಜಾರಾ'. ಹೆಂ ಪದ್ ಯೇವ್ನ್ ವರ್ಸಾಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ಜಾಲಿಂ. ಹಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿಂ ಪದಾಂ ಸಯ್ತ್ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಪಡೊನ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್. ಪುಣ್, ಹೆಂ 'ಆಮಿ ದೊಗಿ ಸೆಜಾರಾ' ಮಾತ್ರ್ ಆಜೂನ್ ತಶೆಂಚ್ ಉರ್ಲಾಂ. ಆದ್ಲಿಂ ಪದಾಂ ವ್ಹಾಜಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜೊ ಕಾಂಯ್ ವಿರೋಧ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಹೆಂ ಎಕ್‌ಚ್ ಪದ್ ಆಸ್ಚೆಂ, ನಾಚೊಂಕ್? ಆನಿ ಹೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಉಡ್ತೆಂ ಭೊಗ್ತಾ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾನ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ವ್ಹಾವವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೆತಸಲೆಂ ಪದ್ ಹೆಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್. ಹೆಂಯ್ ವ್ಹಾಜಂವ್ದಿತ್ ವ್ಹಡ್ ನಾ, ಪುಣ್ ಹಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತ್ಲಿಶಿಂ ಬಾಯ್ಲಾ ಪದಾಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್, ನಾಚ್ಚಿಂ ಪದಾಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್, ಹಾಂಚೆರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಡಿ.ಜೆ.ವಾಲ್ಯಾಂಕ್ ರಾಗ್? ವಾ ವ್ಹಾಜಂವ್ಕ್ ಉಣೆಂಪಣ್? ಹೆರ್ ಸಮುದಾಯಾಚೊ ಲೋಕ್ 'ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ ಆಮಿ ದೊಗಿ ಸೆಜಾರಾ' ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾ ಕೊಣ್ಣಾ!


ಆನ್ಯೇಕ್ ಪದ್, ರೊಸಾಮಾಟ್ವಾಂತ್ ನಾರ್ಲ್ ಭೆತ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಸುರು ಜಾತಾ ಪದ್- 'ಕಟ್ಟೆಭಿತರ್‍ಲೆಂ ನಾರ್ಲಾಚೆಂ ವೊಳೆಂ'. ವ್ಹಡ್ ನಾ, ಸುರ್‍ವೆಚ್ಯೊ ಚಾರ್ ವೊಳಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ಲಾಗು ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಯಾಂ. ಪುಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಡ್ವ್ಯಾಚ್ಯೊ ವೊಳಿ -

 

'ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಫುಲ್ ಬಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ' ವಾ 'ರಡ್ಕುರ್‍ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಪುರೊ ರಡ್‌ಲ್ಲೆಂ' ಹ್ಯೊ ವೊಳಿ ಎಕಾ ರೊಸಾಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಆಯ್ಕತಾನಾ ಕಿತೆಂ ಭೊಗ್ತಾ? ಕಟ್ಟಿ ಆನಿ ನಾರ್ಲ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಕೂಡ್ಲೆ ತೆಂ ಗೀತ್ ರೊಸಾಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ಜೊಕ್ತೆಂ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ ಎಕಾ ಪದಾಂತ್ ಕಟ್ಟಿ ಆನಿ ನಾರ್ಲ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಕೂಡ್ಲೆ ತೆಂಯ್ ರೊಸಾಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ವ್ಹಾಜೊಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ಪದಾಚೆಂ ಭೊಗಪ್ ಕಿತೆಂ, ಅರ್ಥ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಪುರ್ಸತ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಕರೆಜ್ಮಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾ ಪುಣ್‌ಯೀ ಬಸೊನ್ ನಿಯಾಳ್ ಕರ್‍ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ವ್ಹಾಜವ್ಪ್ಯಾಂಕ್.

 

ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಫುಲ್ ಭಾವ್ ಲ್ಲೆಂ
ಮೊಗಾನ್ ಧರುನ್ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ದವರ್ಲೆಂ
ಮ್ಹಜೆಂಯ್ ಕಾಳಿಜ್ ಅಜ್ಯಾಪಾಂಚಿ ಪೇಟ್
ಬಾವ್ ಲ್ಲೆಂ ಸಯ್ತಿ ಜಿವೆಂ ಕರಯ್ತಾ

 

ರಡ್ಕುರ‍್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಪುರೊ ರಡ್ ಲ್ಲೆಂ
ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ರಾತ್ ಕರ್ ಫಾಲೆಂ
ಮ್ಹಜ್ಯಾಯ್ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಚಾಪ್ಲಿನಾಚೆಂ ದೆಣೆಂ
ರಡ್ಕುರೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಸದಾಂ ಹಾಸಯ್ತಾ

 

ಆನಿ ಥೊಡೆಕಡೆ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಪಾಳ್ಣ್ಯಾಂತ್ ದವರ್ಚೆವೆಳಾ, 'ಅಡ್ಕುಲೊ ಗೊ ಬುಡ್ಕುಲೊ ತೆಲಾತುಪಾಚೊ, ಬಾಯೆಗೆರ್ ಬಾಬು ಜಾಲಾ ಫಿಂರ್ಗಿ ರುಪಾಚೊ' ಪದ್ ವ್ಹಾಜಂವ್ಚೆಂ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ ಹಾಂವೆಂ. ಹೆಂ ನಿಜಾಕೀ ದುರಂತ್ ಮ್ಹಣಜೆ. ಹ್ಯಾ ಪದಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮಳ್ಯಾರ್ ಅನಯ್ತಿಕ್‌ಪಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾವಿಶಿಂ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕ್ಚೆಂ ಪದ್ ಹೆಂ. ಬಾಯ್‌ಯೀ ಆಮ್ಚೆಂ, ಬಾವೊಜಿಯ್ ಆಮ್ಚೊ, ತರ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಕಶೆಂ ಫಿಂರ್ಗಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆವಾಜ್ ಹ್ಯಾ ಪದಾಂತ್ ಆಸಾ. ಆತಾಂ ಸಾಂಗಾ- ಎಕಾ ವೊಲಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಹೆಂ ಪದ್ ವ್ಹಾಜಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಚೆಪ್ರಾಸ್ ವ್ಹಡ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಆನಿ ನಾಲಿಸಾಯ್ ಖಂಯ್ಚಿ ಆಸೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್?

 

ಬಟಾಟ್ಯಾಚೊ ಬಿಯಾಳೊ ಮಾತಿಯೆಂತ್ ಜರ್ ವೊಂಪ್ಲೊ

ಬಟಾತೊಚ್ ಜಾತಾಲೊ ದುಸ್ರೊ ವಾದ್ ಸಂಪ್ಲೊ

 

ಪಿಯಾವ್ ರೊಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಲೊಸ್ಣಿಕಾಂದೊ ಕಿರ್ಲೊನ್ ಕಸೊ ಯೆಂವ್ಚೊ

ಬಾವೊಜಿ ಗೊ ಆಮ್ಚೊ ಬಾಯೆ ಫಿಂರ್ಗಿ ಕಸೊ ಜಾಂವ್ಚೊ

 

ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ದಾರಾರ್ ಗೊ ಬಾಯ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ

ದಿಸಾಕ್ ತೀನ್ ತೆರ್ಸಾಲೆಕಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ

 

ವಾರೆಂ ನಾ ವಾದಾಳ್ ನಾ ಗಾಗ್ರೊ ಕಸೊ ಉಬ್ಚೊ

ಬಾವೊಜಿ ಗೊ ಆಮ್ಚೊ ಬಾಯೆ ಫಿಂರ್ಗಿ ಕಸೊ ಜಾಂವ್ಚೊ

 

ಥೊಡ್ಯಾ ವ್ಹಾಜವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಆಪುಣ್ ಖಂಯ್ಚೆಂ ಪದ್ ವ್ಹಾಜವ್ನ್ ಆಸಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮುಳಾವೆಂ ಗಿನ್ಯಾನ್ ಸಯ್ತ್ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಸಲ್ಯಾಂಪಯ್ಕಿ ಜಾಯ್ತೆ ಆವಾಜಾಚೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಶಿವಾಯ್ ಪದಾಚೆ ವಾ ಸಂಗೀತಾಚೆ ನ್ಹಯ್. ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ತಾಣಿಂ ವ್ಹಾಜಂವ್ಚೆಂ ಪದ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಕೊವ್ಳೆಂತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ಆಸನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಕೊವ್ಳಿ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಸಾನಾಂತ್.

 

ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಆದಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಒಳ್ಕಿಚೊ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಎಕ್ಲೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ- ಹಾಂವ್‌ಯೀ ಡಿ.ಜೆ ಸುರು ಕರ್ತಾಂ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಚಿಂ ಫಂಕ್ಶನಾಂ ಮೆಳ್ತಾತ್. ತುಜೆಕಡೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪೆನ್‌ಡ್ರೈವಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ದಿ. ಪುನ್ಯಾನ್ ತೊ ಘರಾ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ. ಆಯಿಲ್ಲೊ ತರ್ ಖಂಡಿತ್ ವಿಚಾರ್ತೊಂ - ತುಜೆಂ ಭಂಡ್ವಾಳ್ ಕಿತೆಂ? ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಕೊವ್ಳ್ಯೊ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾಯ್? ನಾ ತರ್, ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಕೊವ್ಳ್ಯೊ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿಂಚೊ ವಿಳಾಸ್ ದಿತೊಂ ಆನಿ ಮ್ಹಣ್ತೊಂ - ಆಪ್ಲೆಂ ತಾಲೆಂತ್ ಜಿವಾಳ್ ಉರಂವ್ಕ್ ಕೊಣಾಕೊಣಾಚೆಂ ಸ್ಪೋನ್ಸರ್ ಘೆವ್ನ್ ಸಿಡಿ ಕಾಡ್ಚಿ ಪರಿಗತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಸ್ತಾಂ ತುಮಿ ಫಕತ್ ಎಕಾ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವಾಂತ್ ಕೊಪಿ ಕರ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ತೊಂ. ಡಿ.ಜೆ.ವಾಲ್ಯಾಂಚೊ ಭಂಡ್ವಾಳ್ ಫಕತ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗಾಚಿ ಸಾಹೆತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ತಾಣಿಂ ಕೊವ್ಳ್ಯೊ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್‌ಯೀ ಭಂಡ್ವಾಳ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೆರಾಂನಿ ಮ್ಹಿನತೆನ್ ವ್ಹಯ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಪದಾಂ ವಾಪಾರ್ನ್ ಬಿಜ್ನೆಸ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಮೂಳ್ ಸಂಗೀತ್‌ಗಾರಾಂಕ್ ಫಾವೊತೊ ಮಾನ್ ಆನಿ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ಮನ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್.


ಆನಿಕೀ ಫುಡೆ ವಚೊನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಹಾಣಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಶೆತಾಕ್ ಖಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಅಸಲೆಂ ಭೊಗಪ್ ತಾಂಚೆಥಂಯ್ ಉದೆಜೆ. ಪದಾಂ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂಚೊ ಪಾತ್ರ್ ವರ್ತೊ. ಪುಣ್ ಹಾಂತುಂ ಆನಿಕೀ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಆಶಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ವರ್ಸಾಕ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಕೊವ್ಳ್ಯೊ ಯೆತಾತ್. ವ್ಹಾಜಂವ್ಚಿಂಚ್ ಪದಾಂ ವ್ಹಾಜವ್ನ್ ವೊವ್ಳ್ಯಾಂಕ್‌ಯೀ ಉಬ್ಗಣ್ ಯೆಂವ್ಚೆಬರಿ ಕರ್ಚೆಪ್ರಾಸ್, ನವಿಂ ಪದಾಂ ವಾಪಾರ್ಲ್ಯಾರ್, ಸಂಭ್ರಮಾಂನಿ ವ್ಹಾಜಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಲೊಕಾಕ್‌ಯೀ ತಿಂ ಪಾವ್ತಾತ್. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಕೊಣಾಕೀ ತಿಂ ಆಂವಡ್ಲಿಂ ತರ್, ಖಂಯ್ಚ್ಯೆ ಕೊವ್ಳೆಂತ್ಲೆಂ ಪದ್ ಮ್ಹಣ್ ಸೊಧುನ್ ವಚೊನ್ ತಿ ಕೊವ್ಳಿ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ನಿಜಾಕೀ ಡಿ.ಜೆ.ವಾಲ್ಯಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಶೆತಾಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ ವರ್ತಿ ದೆಣ್ಗಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮ್ಹಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಡಿ.ಜೆ.ವಾಲ್ಯಾಂಕ್ ಹೆರ್ ಭಾಶೆಚಿಂ ಪದಾಂ ತಕ್ಶಣ್ ಮೆಳ್ತಾತ್, ಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿಂಚ್ ಮೆಳನಾಂತ್! ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್‌ಯೀ ತಿಂ ವ್ಹಾಜಂವ್ಕ್ ಮನ್ ಕರಿನಾಂತ್.

ಪೂರಾಯ್ ಡಿ.ಜೆ.ವಾಲೆ ಅಸಲೆಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗನಾ. ಜಾಯ್ತೆ ಸಂಗೀತಾಚಿ ನೀಜ್ ವೋಡ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್. ಖುದ್ ಕೊವ್ಳ್ಯೊ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೆಯ್ ಆಸಾತ್. ಡಿ.ಜೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ಚೊ ವಾ ಡಿ.ಜೆ.ವಾಲ್ಯಾಂಕ್ ಆದೇಸ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಹ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್. ಬಗಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್‌ಗಾರಾಂನಿ, ತುಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಇಶ್ಟಾಂನಿ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಕೊವ್ಳೆಂತ್ಲಿಂ ಪದಾಂ ಲೊಕಾಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾಂವಂವ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ತುಮ್ಚೆಥಂಯ್ ಆಸಾ. ತಿ ಬರ್‍ಯಾನ್ ವಾಪಾರುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದಾಂಕ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತುಮ್ಚೊಯ್ ವಾಂಟೊ ಆಶೆಂವ್ಚೊ ಮ್ಹಜೊ ಇರಾದೊ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಜಾಂವ್, ಸಂಗೀತ್ ಜಾಂವ್ ಖರ್‍ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ಆಮಿ ಪಾಸಾರಿಜೆ, ಲೊಕಾಥಂಯ್ ರೂಚ್ ಲಾಗಯ್ಜೆ. ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಲೊಕಾಮದೆಂ ಭರ್‍ಸೊಂಚ್ಯಾ ಆಮಿಂಚ್ ಕರಿಜೆ ಶಿವಾಯ್, ವೆದಿರ್ ಭಾಸ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂ ಕೊಣೆಂ ಬರವ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿಂ ಭಾಶಣಾಂ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ!

► ವಿಲ್ಸನ್ , ಕಟೀಲ್
ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಂಪಾದಕ್, ಆರ್ಸೊ

ಆರ್ಸೊ ಪಂದ್ರಾಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚಿ ವರ್ಗಣಿ : 

ವರ್ಸಾಕ್ : 250/-  ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ : 500/-
ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ : 1,000/-   ಜಿವಿತಾವ್ಧೆಕ್ ಸಾಂದೆಪಣ್ : 5,000/- 

ವರ್ಗಣಿ ಧಾಡುಂಕ್ ವಿಳಾಸ್ : 

ARSO Fortnightly

306 , Kunil Complex, First Floor 

Bendorewell, Mangalore - 575 002 

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತ್ಯಾಕ್ NEFT ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರ್ : 

Account Name : ARSO  Account No : 321002000000003

Account Type : Current Account 

Bank : Indian Overseas Bank Branch : Kankanady

IFSC Code : IOBA0003210 

ವರ್ಗಣಿ NEFT ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಿಳಾಸ್ ಇ ಮೇಲ್ ಕರಾ : arsopaper@gmail.com

 

COMMENTS