ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ ಹೆನ್ರಿ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಗಾಂವಾನ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ಚೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ಕಿಟಾಳ್ ತಶೆಂ ಆರ್ಸೊ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್. ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್(1999), ಕಯ್ದ್ಯಾಚೊ ಕವಿತಾ(2004), ಭಾಮುಣಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ(2006) - ತಾಚೆ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಕವಿತಾ ಜಮೆ. ದೆವಾಕ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾಡೊ(2002), ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್ (2016)   - ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಸಂಗ್ರಹ್.  ಕೊಂಕ್ಣೆ ಶಿವಾಯ್ ಕನ್ನಡ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸಾಂನೀಯ್ ತೋ ಬರಯ್ತಾ. 

Recent Archives

ಮಾವ್ನ್ ಆಸಾಂ, ಮರೊಂಕ್ ನಾ

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್        2016-12-09 11:11:43
  |     |   

ಬೋವ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎಡಿ ನೆಟ್ಟೊ,

 

ಎಚ್ಚೆಮಾನ್ ಪಾಟಂವ್ಚೆ ಖಾಲ್ತೆ ಪ್ರಣಾಮ್ ಆನಿ ಮಾಗ್ಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್.

 

ತುಮಿ 15.06.2016 ವೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾವೊಂಕ್ ನಾ, ಬಗಾರ್ ತುಮ್ಚೊ ನಿತಳ್ ಮನಾಚೊ, ನೇಕ್ ಆನಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಇರಾದೊ ಸಮ್ಜೊನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಭರೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಬರ‍್ಯಾಮನಾಕ್ ಮಾನ್ ಭಾಗಾವ್ನ್, ಪತ್ರ್ ವಾಚ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಘಳಾಯ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಫೊನ್ ಕರುನ್ ಸುಮಾರ್ ಅರ್ಧೆಂ ವೋರ್‌ಭರ್ ತುಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಉಲವ್ನ್, ಎಕ್ವಟಾಚಿ ಸಗ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ತುಮ್ಚೆಮುಕಾರ್ ದವರ್ಲಿ ಆನಿ ತುಮಿ ಥಿರಾಸಣೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಕೊನ್, ಎಕ್ವಟಾಚ್ಯಾ ಸಭೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಲೆಕಾ ಪತ್ರಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಖರಿ ಗಜಾಲ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜಿ ಅಸಹಾಯಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆವ್ನ್, "ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆನಿ ಖಜಾನ್ದಾರಾಲಾಗಿಂ ಹಾಂವ್ ಉಲಯ್ತಾಂ ಆನಿ ಎಕ್ವಟಾಚ್ಯಾ ಸಂವಿದಾನಾಂತ್ ನಮೂದ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ಸಭಾ ಆಪಂವ್ಚಿ, ಎಲಿಸಾಂವ್ ಚಲಂವ್ಚಿ, ಲೇಕ್ ಪತ್ರಾಂ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚಿ ತಾಂಚಿ ಶಾಸನ್‌ ಬದ್ದ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಾಂಕಾ ತುರ್ತಾನ್ ಪಾಳುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾ" ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಶ್ವಾಸನ್ ದಿಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಗುಂಡಾಯೆಥಾವ್ನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ.

 

 

ಆಮ್ಚೆಮಧೆಂ ಹೆಂ ಉಲೊಣೆಂ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ತುಮ್ಕಾಂ ಹರ್ ಪಂದ್ರಾ ದಿಸಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ, ಸುಮಾರ್ ಪಾಂಚ್ ತೆ ಸ ಪಾವ್ಟಿಂ ಫೊನ್ ಕರುನ್ ವಿನಂತಿ ಕೆಲ್ಲೆ ತವಳ್ ತುಮಿ "ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಖಜಾನ್ದಾರಾಕಡೆಂ ಹಾಂವ್ ಉಲಯ್ಲಾಂ, ದೊಗೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗಿಂ ಸಭಾ ಆಪಯ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸಾಯ್ಲಾಂ" ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, "ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಣೀ ಎಕ್ವಟಾಬಾಬ್ತಿನ್ ತುಮ್ಚೇರ್ ಅಫ್ರಾದ್ ಮಾಂಡ್ತಿತ್ ತರ್, ತಾಂಕಾ ಜಾಪ್ ಹಾಂವ್ ದಿತಾಂ" ಮ್ಹಣ್ ಧಯ್ರ್ ದಿಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಖಾತೀರ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಅಭಾರಿ ಆಸಾಂ.

 

ಪೂಣ್ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತುಮಿ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಆನಿ ಮಾನಾಚ್ಯಾ ಲೇಖಕಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ, ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಾಳ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಭಾಸ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂನಿ ತಿ ಪಾಳ್‌ಲ್ಲಿ ದಿಸೊನ್ ಯೇನಾ. ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಹಾಂವೆ ಆದಾರಿನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಚುಕಿಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಗುನ್ಯಾಂವ್ಕಾರ್ ಕರ್ನ್, ಫಟಿ ಶೆಂಭೊರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗೊನ್ ’ಸತ್’ ಕರ್ಚಿಂ  ಆನಿ  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾತ್ ನ್ಹಂಯ್ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂಚ್ಯಾ ಮಾದ್ಯಮಾಂನೀಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖುರ್ಸಾಂವ್ಚಿಂ ಪ್ರೇತನಾಂ ನಿರಂತರ್ ಚಾಲು ಆಸಾತ್.

 

ಬೋವ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎಡಿ ನೆಟ್ಟೊ, ವಾರ‍್ಯಾ ಸಯ್ನಾಂತ್ ವಾವುರ್ಲೊಲೊ ಅನ್ಭೊಗ್, ವಿಸ್ತಾರ್ ವಾಚಪ್ ಆನಿ ವಿಶೇಸ್ ಗಿನ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಚೊ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಬರವ್ಪಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ತುಮಿ 15.06.2016 ವೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪತ್ರ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ’ ಧಯ್ರಾಂತ್ಲೆಂ’ ಏಕ್ ಚಿಮ್ಟಿ ’ಧಯ್ರ್’ ಉಸ್ಣೆಂ ಘೆವ್ನ್ ಆತಾಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಬಸ್ಲಾಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಚುಕಿದಾರ್ ಕರ್ಚೊ ವಾ ಕೊಣಾಯ್ಚೇರಿ ಅಫ್ರಾದ್ ಮಾಂಡ್ಚೊ ಖಂಡಿತ್ ನ್ಹಂಯ್. ಫಕತ್ ಆನಿ ಫಕತ್ ಹಾಂವ್ ನಿರಾಫ್ರಾದಿ ಮ್ಹಣ್ ಲೊಕಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಚೊ ಮಾತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಏಕ್ ಫಟ್ ಶೆಂಭೊರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಯ್ಕಾತೆಲ್ಯಾಂನಿ ತಿ ಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೊ ಅಪಾಯ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸತ್ ಗಜಾಲ್ ಬರವ್ನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್‌ ಉರೊಂಕ್ ನಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್, ಹಿ ಫಕತ್ ಎಕ್ವಟಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಚಿಂ ಗಜಾಲ್, ಭಾಯ್ರ್ ಉಲಯ್ನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ತಾಂಕ್ತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಸೊಸುನ್ ಮಾವ್ನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೊಂ, ಪೂಣ್ ಆಜ್ ಹಾಂವೆ ದುಡು ಭಿತರ್ ಘಾಲಾ, ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಕ್ ಧಮ್ಕಿ ದಿಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಗಂಭೀರ್ ಆರೋಪ್ ಮ್ಹಜೇರ್ ಮಾಂಡುನ್, ಖಬ್ರೊ ಕರ್ತಾತ್ ದೆಕುನ್ ಸತ್ ಗಜಾಲ್ ದಾಕ್ಲ್ಯಾಂ ಸಮೇತ್ ಬರವ್ನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಚಿಂ ಪಾನಾಂ ವಾಪರ್ಚಿಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ ತರೀ, ವಾಪರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಹೆರ್ ವಾಟ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾ. ಹೆ ವಿಶಿಂ ಆಜ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತುಮ್ಚೆಕಡೆ ಉಲಯ್ತಾನಾ "ಹೆಂ ಕಾಮ್ ತುಂವೆ ಕೆದಾಳಾಗೀ ಕರಿಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ, ಆತಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ವೇಳ್ ಉತ್ರೊಂಕ್ ನಾ, ಗಜಾಲ್ ಆಸಾ ತಶಿ ಲೊಕಾಕ್ ಕಳವ್ನ್ ಸೊಡ್. ಉಲಯ್ತೆಲೆ ಮ್ಹಜೆಕಡೆ ಉಲಂವ್ದಿ. ಜಾಪ್ ಹಾಂವ್ ದಿತಾಂ" ಮ್ಹಣ್ ಧಯ್ರ್ ಭರ್ಲಾಂ. ಹೆ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಅಭಾರಿ ಆಸಾಂ.

 

ಮಾನೆಸ್ತ್ ನೆಟ್ತೊ,  ತುಮ್ಕಾಂ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ, ಎಕ್ವಟ್ ಏಕ್ ನೋಂದಾಯಿತ್ ಸಂಸ್ಥೊ. ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಫಕತ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಆವ್ಧೆಕ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಎಕ್ವಟಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾತ್. ಎಕ್ವಟಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಶಾಚೆಂ ಮುಕೆಲ್ ಕಾಮ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚಿಂ,  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚ್ಯಾ ಖರ್ಚಾಬಾಬ್ತಿನ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕಾಂಕ್ ಸೊಧ್ಚೆಂ ಇತ್ಯಾದಿ. ಎಕ್ವಟಾಚೆಂ ದಿಸ್ಪಡ್ತೆಂ ಆಡಳ್ತೆಂ, ಶಾಸನ ಬದ್ದ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ, ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಚಿ ಸಭಾ ಆಪವ್ನ್ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಜೆರಾಲ್ ಸಭೆಕ್ ದೀಸ್ ನಮಿಯಾರ್ಚೊ, ವರ್ದಿ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚಿ, ಜೆರಾಲ್ ಸಭಾ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಹಕಾರಿ ದಫ್ತರಾಂತ್ ವರ್ದಿ - ಲೇಕ್ ಪತ್ರಾಂ ದಾಕಲ್ ಕರ್ನ್ ನೊಂದಾವ್ಣಿ ನವೀಕರಣ್ ಕರ್ಚಿ ಹಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಚಿ. ಹಾಂವ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆ ತಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣಿ ಪಾಳ್ಳ್ಯಾ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಸಂಗಟನಾಚೊ Executive Authority. ಎಕ್ವಟಾಚ್ಯಾ ಸಂವಿದಾನಾಂತ್ ಹೆಂ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಬರಯ್ಲಾಂ.

 

 

 

 

ಹಾಂಗಾ ಗುಮಾನಾಂತ್ ಘೆಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ -  ಹಾಂವ್ ಬಹುಮತಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಆದಿಂಚ್ ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ನಾಂವ್ ಸುಚನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತುಮಿ ಆನಿ ಅನುಮೋದನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಹಕಾರ್ಯದರ್ಶಿನ್. ಆನಿ ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಸುಚನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಜ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಅಫ್ರಾದ್ ಮಾಂಡುನ್ ಪಾನಾಂಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಬರಯ್ತೆಲ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಅನುಮೋದನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಮುಕಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ಎಲಿಸಾಂವಾಕ್ ರಾವೊನ್ ಸಲ್ವಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾನ್. ಖಜಾನ್ದಾರಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀ ಸಾಂದ್ಯಾನ್ ಸುಚಾಯ್ತಾನಾ, ಅನುಮೋದನ್ ಕರುಂಕ್ ದುಸ್ರೆ ಮುಕಾರ್ ಯೇನಾತ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವೆ ಅನುಮೋದನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

 

 

ಮಾನೆಸ್ತ್ ನೆಟ್ಟೊ, ಹಾಂಗಾ ಅನ್ಯೇಕ್ ಗಜಾಲ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಶೆತಾಂ. ಆಯ್ತಾರಾ 23.09.2012 ವೆರ್ ಚಲೊಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಜೆರಾಲ್ ಜಮಾತೆರ್ ಚುನಾವ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಚುನಾವ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಚ್ಯಾ ಸಭೆರ್ ಸರ್ವಾನುಮತೆನ್ ನೇಮಕ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಚ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧರುನ್ ಎಕುಣ್ ತೀನ್ ನಾಮ್‌ಪತ್ರಾಂ ನಮಿಯಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ದಿಸಾಭಿತರ್ ತುಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ.

 

ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ನಾಮ್ ಪತ್ರಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ಉರ್‌ಲ್ಲಿಂ ದೋನ್‌ಯೀ ನಾಮ್ ಪತ್ರಾಂ ಎಕ್ವಟಾಚ್ಯಾ ನಿಯಮಾ ಪ್ರಕಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಎಕ್ವಟಾಚ್ಯಾ ಸಂವಿದಾನಾಚಿ ರೂಲ್ 11 (J) ಫರ್ಮಾಣೆ ಎಕಾ ಸಾಂದ್ಯಾನ್, ಎಕಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ದೊಗಾಂಚಿ ನಾಂವಾ ಶಿಫಾರಸ್ ವಾ ಅನುಮೋದನ್ ಕರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾ.

 

 

ಪೂಣ್ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರ‍ಿ ಸಾಂದ್ಯಾನ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಡ್ನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಚ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾಕ್ ನಾಮ್ ಪತ್ರ್ ದಾಕಲ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂಯ್ ಸಾಂದ್ಯಾಕ್, ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿಫಾರಸ್, ಅನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅನುಮೋದನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಗಜಾಲ್ ಅಶಿ ಆಸ್ತಾಂ, ಎಕ್ವಟಾಚ್ಯಾ ಸಂವಿದಾನಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಮ್ಹಜೆಂ ಏಕ್ ಮಾತ್ ನಾಮ್‌ಪತ್ರ್ ಕ್ರಮಾಪ್ರಕಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರೀ, ’ಆಮ್ಕಾಂ ರೂಲ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲಿ, ಅನ್ಯೇಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದೀಜಾಯ್ ಆನಿ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಜೆರಾಲ್ ಜಮಾತೆರ್ ನವ್ಯಾನ್ ಶಿಫಾರಸ್, ಅನುಮೋದನ್ ಘೆವ್ನ್ ಎಲಿಸಾಂವ್ ಚಲವ್ಯಾಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸುಚನಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಖುಶೇನ್ ಒಪ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಆನಿ ತೇ ಫರ‍್ಮಾಣೆ 23.09.2012 ವೆರ್ ಎಲಿಸಾಂವ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಫಕತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ತೀನಾಂತ್ ದೋನ್ ವಾಂಟೆ ಮತ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆ ಆನಿ ಚಿಂತಿನಾತ್ಲೆಪರಿಂ ಹಾಂವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಹೆರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಚಿ ನಾಂವಾಂ, ತುಮ್ಚೆ ತಸಲ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಜಾಣ್ಕಾರ‍್ಯಾಂನಿ ಆದಿಂಚ್ ಶಿಫಾರಸ್ ಆನಿ ಅನುಮೋದನ್ ಕರ್ನ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಆನಿ ತೆ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆ. 

 

ಹಾಂವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಎಕ್ಸುರೊ. ಹೆರ್ ಸಗ್ಳೆ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಶಿಫಾರಸ್ ಆನಿ ಅನುಮೋದನಾಂತ್ ನೇಮಕ್ ಜಾಲ್ಲೆ ’ಎದ್ರಿ’ ಪಕ್ಷೆಚೆ. ಹಾಂವೆ ಚಿಂತ್ಲೆಂ - ಎಕ್ವಟಾಚ್ಯಾ ಸಂವಿದಾನಾ ಪರ್ಮಾಣೆ, ಪ್ರಜಾತಾಂತ್ರಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಎಲಿಸಾಂವ್ ಜಾಲಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ತೀನಾಂತ್ ದೋನ್ ವಾಂಟೆ ಮತ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್. ನವ್ಯಾ ಉಮೆದಿನ್ ಭರೊನ್, ನವಿಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂಡಿತ್ ಆಪ್ಲೊ ಸಹಕಾರ್ ದಿತೆಲೆ.

 

ಪೂಣ್ , ಸಭೆಂತ್ ಪಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಫಿಯೆಚಿ ಊಬ್ ಫೊಟಾಂತ್ ನಿಂವಾಜೆ ತರ್, ಪೊರ್ಟಿಕೊಂತ್ ಚಾರ್ ಜಣಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಎಕಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಲೇಖಕಾನ್ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ " ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲಾ ನ್ಹಂಯ್‌ವೇ, ಕಶೆಂ ತೀನ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂ ಭಿತರ್ ಹಾಕಾ ದೆಂವಯ್ತಾಂವ್ ಪಳೆ !"

 

ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ವಿಸ್ರೊನ್, ಎಕ್ವಟಾಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ, ಹುದ್ದೊ ಸ್ವೀಕಾರ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಶಪಥ್ ವಿಧಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಿ. ಮಟ್ವ್ಯಾ ಆವ್ಧೆಭಿತರ್ ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್, ನೇತ್ರಾವತಿ - ಜುವಾರಿ ಯುವ ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಮ್, ಯುವ ಕಿರ್ಣಾಂ, ಮಂಥನ್ ( ಬರವ್ಪಿ - ಸಂಪಾದ್ಪಿ - ವಾಚ್ಪಿ ) ಉಮೆದ್ 2013, ಕಾವ್ಯಾದಾಸ್ ಶ್ರದ್ದಾಂಜಲಿ ಸಭಾ, ಅಸಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಎಕ್ವಟಾನ್ ಹೆರ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಿಂ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಎಕಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ 'ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ಪಣಾಚ್ಯಾ' ಆವ್ಧೆಂತ್ ಎಕ್ವಟಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ

 

ಹಾಂವ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಸ್ತಾನಾ ಪಾವ್ಲು ಮೊರಾಸಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ಎಕ್ವಟಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿಂ ಥೊಡಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ

 

ಜ್ಞಾನಪೀಠ್ ವಿಜೇತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ ರವೀಂದ್ರ ಕೇಳೆಕಾರಾಕ್ ಶೃದ್ದಾಂಜಲಿ

 

 

ಉದೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ವಸ್ತೆ ಶಿಭಿರ್ - ಪ್ರೇರಣಾ

 

ದೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ ಸೊಜಾ ಪ್ರಭು ಸವೆಂ ಏಕ್ ಮುಲಾಖಾತ್

 

ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ ಸವೆಂ ಚ್ಹಾ - ಕಾಫಿ - ಸಂವಾದ್ ಕಾರ್ಯೆಂ

 

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕಾಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಾಕ್ ನವೆಂ ದಫ್ತರ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ - ಆಶೀರ್ವಚನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ 

 

ತೀನ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂಚಿ ಆವ್ದಿ ಉತರ್ಲ್ಯಾರೀ ಮ್ಹಾಕಾ ದೆಂವಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ದೆಂವಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ, ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಎಕ್ವಟಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್, ಸರ್ವ್ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಕ್ ಮಾಯೆಮೊಗಾನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ ಸರಾಸರ್ ದೋನ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಎಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಯಶಸ್ವೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲಿಂ. ಚಡಾವತ್ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಹಡ್ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಬರವ್ಪಿ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೋಗಿಂನಿ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಎಕ್ವಟ್ ಘಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲೊ. 

 

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್, ತೀನ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಹಾಂವ್ ಸೊಡ್ನ್ ಧಾಂವ್ತಾ ಆನಿ ಎಕ್ವಟ್ ಆನಿ ಎಕ್ವಟಾಂತ್ ಆಸ್ಚಿ ಕಾಂಯ್ ಚಾಳಿಸ್ ಹಜಾರಾಂಚಿಂ ಎಫ್. ಡಿ. ಭಿತರ್ ಘಾಲ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾರೊತ್ ಕರ್ನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ’ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ’ಕ್ ಗಮ್ಲೆಂ - ಆನಿ ಆಮ್ಚಿ ’ಫಿತೂರಿ’ ಚಲಾನಾ!

 

ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಕಾರಣ್ ಆಸ್ಲೆಂ - ಎಕ್ವಟ್ ಏಕ್ ಮಾತ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚೆಂ ನೋಂದಾಯಿತ್ ಸಂಗಟನ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಗೀ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ನವೀಕರಣ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಅನೂರ್ಜಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಎಕ್ವಟಾಚಿ ನೊಂದಾವ್ಣಿ, ಹಾಂವ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಸ್ತಾನಾ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಪಾವ್ಲು ಮೊರಾಸಾಚೆಂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ಆನಿ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ಊರ್ಜಿತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಆನಿ ಎಕ್ವಟಾಚಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂ ಕಾನೂನಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ. ಹೆಂ ಕಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ’ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ’ನ್ ಎಕ್ವಟಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಲಿಪಿ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಕೇಜ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಎಕ್ವಟಾಲಾಗಿಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ದವರ್ಲೆಂ. ಎಕ್ವಟಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಕೇಜ್ ಘಾಲ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ದೋನ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಕಾರಣಾಂ ಆಸ್ಲಿಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾರಣ್ - ಫಲ್ಯಾಂ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಶ್ನ್ ಕರುಂಕ್ ತುಮಿ ಕೋಣ್ ? ಮ್ಹಣ್ ಸವಾಲ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ " ಆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಂತ್ ಬರ‍ಂವ್ಚ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚೊ ಏಕ್ ಮಾತ್ ನೋಂದಾಯಿತ್ ಸಂಸ್ಥೊ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸಾಂವ್" ಮ್ಹಣ್ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ಯೆತ್. ದುಸ್ರೆಂ ಕಾರಣ್ - ಎಕ್ವಟಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಕಾಂಯ್ ಚಾಳಿಸ್ ಹಜಾರ್ ರುಪ್ಯಾಂಚೊ ಐವಜ್. ಎಕ್ವಟಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಕೇಜ್ ಝುಜ್ತಾನಾ ಹೊ ದುಡು ವಾಪಾರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪಯ್ಸಾದೀಶ್ಟ್!

 

 

ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಪಾವ್ಲು ಮೊರಾಸಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ಪಣಾರ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಚ್ಯಾ ಸಭೆಂತ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ನೆಗಾರ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೆ ಮಾರಿಫಾತ್ ಎಕ್ವಟಾಂತ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂನಿ ಉರಯಿಲ್ಲೊ ದುಡು ಲಿಪಿಚ್ಯಾ ಕೆಜಿಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಡುಂಕ್ ಸೊಡ್ಚೆನಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಸಂದೇಶ್ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲೊ. ಹೊ ಸಂದೇಶ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊಚ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಅಪರೋಕ್ಷ್ ಥರಾನ್ ಎಕ್ವಟಾಕ್ ದಫ್ತರಾಚಿ ಸುವಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಪುಸ್ಲಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾಯ್ ಫುಸ್ಲಾವ್ಣೆಕ್ ಬಲಿ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ, ಜೆನ್ನಾಂ ಎಕ್ವಟಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ’ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಅಸ್ಥಿತ್ವ್’ ಉರವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಧೋರಣ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ತವಳ್, ಎಕ್ವಟಾಂತ್ ಆಪ್ಲೀಚ್ ಸಮಿತಿ ಪ್ರತಿಶ್ಠಾಪನ್ ಕರ್ನ್, ಎಕ್ವಟ್‌ಚ್ ಭಿತರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ’ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ’ನ್ ಗುಪಿತ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಘಾಲಿ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಎಲಿಸಾಂವಾಕ್ ಉಬೊ ಕೆಲೊ. ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ವಾವ್ರುಂಕ್ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಕೀ ನಮಿಯಾರ್ಲೆಂ. ತೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಎಕ್ವಟಾಚ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ ಎಕಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಯೇನಾತ್ಲಿಂ ’ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚಿಂ’ ತೊಂಡಾಂ ಎಕ್ವಟಾಂತ್ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಜಾಲಿಂ. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳೊನ್, ’ಎದೆಶ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್, ಇತ್ಲಿ ಘುಟ್ಮಳ್ ? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ? ಮ್ಹಾಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಚೊ ಹುದ್ದೋಯ್ ನಾಕಾ, ಎಕ್ವಟಾಚೆಂ ಸಾಂದೆಪಣ್‌ಯೀ ನಾಕಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ತಾನಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ತಶೆಂ ತರ್ನ್ಯಾ ಲೇಕಕಾಂನಿ ಮ್ಹಳೆಂ, " ತುಂ ಎಲಿಸಾಂವಾಂಕ್ ರಾವ್. ಪಾಟಿಂ ಸರಾನಾಕಾ. ಜಿಕ್ಲೊಯ್ - ಎಕ್ವಟ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಅಸ್ಥಿತ್ವ್ ಉರವ್ನ್ ಘೆತಾಲೊ. ಸಲ್ವಾಲೊಯ್ - ಉಣ್ಯಾರ್ ಉಣೆ ತುಜ್ಯಾ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಕ್ ತರೀ, " ಎಕ್ವಟ್ ಹೈಜ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಪರಿಂ ಆಡಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಾಂಕಿ ಭಿತರ್ಲೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಹಾಂವೆ ಕೆಲಾಂ" ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ತರೀ ತುಕಾ ಆಸ್ತಲೆಂ" ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆಂ ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಎಲಿಸಾಂವಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ಲೊಂ ನಾ.

 

ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ, ಎಲಿಸಾಂವಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ತೀನಾಂತ್ ದೋನ್ ವಾಂಟೆ ಮತಾಂನಿ ಜಿಕ್‌ಲ್ಲೊಂ, ಪೂಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಂತ್ ಬೋವ್‌ಶಾ ಚುಕ್‌ಲ್ಲೊ. ಜರಿ ಎಕ್ವಟ್ ಏಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಸಂಗಟನ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಚೆಂ ಕೊಣಾಕ್‌ಚ್ ನಾಕಾ ಆಸ್ಲೆಂ ತರ್ ಹಾಂವೆ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹೆಂ ವೊಜೆಂ ವಾವಯ್ಜೆ ಆಸ್ಲೆಂ ? ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಆತಾಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧೊಸ್ತಾ. 

 

ಸವ್ಕಾಸ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಫುಡಾರ್ಪಣಾರ್ ಎಕ್ವಟಾಚಿಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಯಶಸ್ವೀ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲಿಂ, ಹಾಂವ್ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದೀನಾ ಆನಿ ಎಕ್ವಟ್ ’ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ’ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳಾನಾ ಮ್ಹಣ್ ನಕ್ಕಿ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್, ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂನಿ "ದಿಲ್ಲೆಂ ದಫ್ತರ್ ಪಾಟಿಂ ದೀ" ಮ್ಹಳೆಂ.


 

 

ಹೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ಆಪ್ಲೊಚ್ ಏಕ್ ಎಕ್ವಟ್ ಘಡ್ಚೆವಿಶಿಂ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಘಾಲಿ. ಎಕ್ವಟಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಘುಸ್ಪಾಡಾಯ್ಲೆಂ, ಹಾಂವ್ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿತಾಂ, ತುಮ್ಚೊ ಎಕ್ವಟ್ ಫಕತ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಚೊ, ಆಮಿ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಬಾಂದ್ಯಾಂ, ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಥಂಯ್ ವೊಡ್ಲೆಂ. ವಿಪರ್ಯಾಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎಕ್ವಟಾಂತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಹುದ್ದ್ಯಾಚೊ ಉಮೆದ್ವಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಧಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್, ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲೊಚ್ ಎಕ್ವಟ್ ಬಾಂದ್ತಾನಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಂತ್ ಸಯ್ತ್  ಘೆತ್ಲೊ ನಾ.  ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ದುಡ್ವಾಚಿ ಥಯ್ಲಿ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೆತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದಿತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಫಾಸ್ಳಾಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಎಕ್ವಟ್ ಫುಟಯ್ಲೊ. ಬರಯ್ಣಾರ್ ದೋನ್ ವಾಂಟೆ ಜಾಲೆ, ಎಕ್ವಟಾಚ್ಯೊ ಜಮಾತಿ ಚಲ್ಲ್ಯೊ ನಾಂತ್, ಹುದ್ದೆದಾರಾಂನಿ ಶಾಸನ್ ಬದ್ದ್ ಕರಿಜೆ ಜಾಲಿಂ ಕಾಮಾಂಯ್ ಕೆಲಿಂ ನಾಂತ್. ಕಿತ್ತೂನ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಎಕ್ವಟಾಕ್ ಧೊಶಿ ದಿಲ್ಲ್ಯೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂದೆಪಣ್ ನವೀಕರಣ್ ಕರುನ್ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ಐವಜ್ ಸಯ್ತ್ ಪಾಟಿಂ ವೆಚೆಪರಿಂ ಪಳೆಲೆಂ.  (  ಪೋಸ್ಟಾಚೊ ದಾಕ್ಲೊ ಪಳಯಾ  ▼  )

 

 

 

ಹಾಂವೆ ಜೆನ್ನಾಂ ಮ್ಹಜಿ ಅಸಹಾಯಕತಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಲಾಗಿಂ ವೆಕ್ತ್ ಕೆಲಿ, ತಾಣೆ ಗಜಾಲ್ ಎಕ್ವಟಾಚ್ಯಾ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಚ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ಹಾಡ್ಲಿ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಚಿ, ಸ್ಥಾಪಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ಜಮಾತ್ ಚಲಯ್ಲಿ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಜಮಾತಿಚೆರ್ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂನಿ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕರಿಜಾಯ್, ಜಾಯ್ನಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹುದ್ದೊ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದೀಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಜಾಲೊ. ಹಿ ಜಮಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ ಜವಾಬ್ದಾರೆಚ್ಯಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂನಿ ಹುದ್ದೋಯ್ ಸೊಡ್ನ್ ದಿಲೊ ನಾ, ಆಪ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರೀಯ್ ಪಾಳ್ಳಿ ನಾ. ಪ್ರಮುಖ್ ಜವಾಬ್ದಾರೆಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾನ್ ಕರಿಜೆ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಕಾಮಾಂ ಸಗ್ಳಿಂ ತಶಿಂಚ್ ಬಾಕಿ ದವರ್ನ್, ಆರ್ಥಿಕ್ ವರ್ಸ್ ಅಕೇರ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಅಚಾನಕ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದಿಲೊ.

 

ನೆಟ್ಟೊ ಸರ್, ಹಾಂವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ 23.09.2012 ವೆರ್, ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಆವ್ಧೆಕ್. 23.09.2014 ವೆರ್ ಮ್ಹಜಿ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಆವ್ಧಿ ಸಂಪ್ಲ್ಯಾ. ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಚಿ ಆವ್ಧಿ ಸಂಪ್ತಾನಾ ಜೆರಾಲ್ ಸಭಾ ಆಪವ್ನ್ ಎಲಿಸಾಂವ್ ಚಲಂವ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಕ್ವಟಾಚೊ Executive Authority ಹಾಚಿ,  ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಚಿ.  ಎಕ್ವಟಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಆಯೋಜನ್ ಕರ್ಚಿಂ, ಪ್ರಾಯೋಜಕ್ ಜಮಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಪ್ರಮುಕ್ ಕಾಮ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಸಹಕಾರ್ ಲಾಬ್‌ಲ್ಲೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ಹಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಎಕಾ ಸಂಗಟನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್, ಎಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾನ್ ಕರಿಜೆ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಕಾಮಾಂ ಮಾತ್ ಹಾಂವೆ ಕರ್ಯೆತ್ ಶಿವಾಯ್, ಹೆರ್ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಚಿಂ ಕಾಮಾಂಯ್ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಕರ್ನ್ ಬಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಸಗ್ಳಿಂ ಕಾಮಾಂ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಕರ್ಚಿಂ ತರ್ ತೆಂ ಸಂಗಟನ್ ಎಕ್ವಟ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಮ್ಹಜೆಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಜಾತಾ.

 

ವಾರ‍್ಯಾ ಸಯ್ನಾಂತ್ ವಾವುರ್ಲೊಲೊ ಅನ್ಭೊಗ್, ವಿಸ್ತಾರ್ ವಾಚಪ್ ಆನಿ ವಿಶೇಸ್ ಗಿನ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಚೊ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಬರವ್ಪಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ತುಮಿ ಶೀದಾ ಪತ್ರ್ ಬರವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಮ್ಚೆರ್ ವರ್ತೊ ಗವ್ರವ್ ಆಸಾ. ತುಮ್ಕಾಂ ತೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಆಸಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಮಿ ಎಕ್ವಟಾಚೊ ಸಾಂದೊ.

 

ಆತಾಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದೋನ್ ಗಜಾಲಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಆಶೆತಾಂ,

 

ಪಯ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ - ಎಕ್ವಟ್, ಥೊಡ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಾಮಾಂ ಖಾತಿರ್ ಬರ‍್ಯಾಮನಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ್ ಘೆತಾ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಾನ್ ವಾ ಸರ್ವಜಣಿಕ್ ವಂತಿಗೆನ್ ಚಲ್ಚೊ ಸಂಸ್ಥೊ ನ್ಹಯ್. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಎಕ್ವಟಾಚೆ ಸಾಂದೆಚ್ ನ್ಹಂಯ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಪರ್ಗಟ್ ವೆದಿಂನಿ ಎಕ್ವಟಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಕ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕುನ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ನೆಣಾರ್ಪಣಾಚೆರ್ ವಿಪ್ರೀತ್ ಭಿರ್ಮೊತ್ ದಿಸ್ತಾ. ಆನಿ ಹೆ ಮನಿಸ್ ಮಾಲ್ಘಡೆ ಬರವ್ಪಿ, ಪತ್ರಾಂಚೆಂ ಸಂಪಾದಕ್, ಗಿನ್ಯಾನಿ - ಸುಜ್ಞಾನಿ ಮನಿಸ್. ಖುದ್ದ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಚೆಂ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಸಯ್ತ್. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಹೆ ಮನಿಸ್ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಸಂಗಟನಾಚ್ಯಾ ಆಂತರಿಕ್ ಗಜಾಲಿಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್, ಜಮಾತ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾ ವಾ ನಾ, ಎಲಿಸಾಂವ್ ಪ್ರಜಾತಾಂತ್ರಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಜಾಲಾಂ ವಾ ನಾ ? ದಸ್ತಾವೆಜಾಂ ಖಂಯ್ ಆಸಾತ್ ? ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಬೆಂಕಾಂತ್ ಕಿತ್ಲೊ ದುಡು ದವರ್ಲಾ ? ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೀ ಪರ್ಗಟ್ ವೆದಿಂನಿ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕರ್ತಿತ್ ತರ್, ಹೆ ಕಾಂಯ್ ವೊಗೆ ರಾವ್ತಿತ್ ? ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂದೆ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ವಟಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಅಧಿಕಾರ್‌ಚ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಂಯ್. ಎಕ್ವಟಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂಚೆರ್ ಖೊಡ್ ಉಚಾರುಕ್ ವಾ ಎಕ್ವಟಾನ್ ಅಧಿಕೃತ್ ಥರಾನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ವಾಕ್ಮೂಲಾಂಚಿ ಅಲೊಚೆನ್ ಕರುಂಕ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಹಕ್ಕ್ ಆಸಾ.

 

ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಾಂನಿ ಮ್ಹಜೆರ್ ಅಫ್ರಾದ್. ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಸುಕ್ಶಿಮ್ ದೀಶ್ಟ್ ವಾಪರ್ನ್ ಪಳಯಾ. ಒಕ್ಕೂಟ ಮೂರು ಹೋಳು ಮ್ಹಣ್ ಬರಯ್ಲಾಂ.

ಪೂಣ್ 'ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ'ನ್ ಉಬಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ 'ಅಕಿಲ್ ಭಾರತ್ ಒಕ್ಕೂಟ’ ಚಿ ’ಹೋಳುಂ’ತ್ ಖಬರ್‌ಚ್ ನಾ ! ಹಾಗಾದರೆ ಎಳ್ಳು ನೀರು ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಯಾರು ?  

 

ದುಸ್ರಿ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚಿಂ - ಎಕ್ವಟಾಚ್ಯಾ ಸಂವಿದಾನಾಂತ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಬರಯ್ಲಾಂ - ಸಂಗಟನಾಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಲೊ ಎಕ್ವಟಾಚೊ Executive Authority. ( Rule 12 (C) (I) ) ಎಕ್ವಟಾಚ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಅಂತರಿಕ್ ಗಜಾಲಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಕಡೆ ವ್ಯವಹಾರ್ ಕರ್ಚೊ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಪರ್ಗಟ್ ಮಾದ್ಯಮಾಂನಿ ಬರಂವ್ಚೆಂ ನ್ಹಂಯ್. ಜೊ ಮನಿಸ್ ಎಕ್ವಟಾಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್, ಎಕ್ವಟಾಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮಾದ್ಯಮಾಂನಿ ಉಲಯ್ತಾ ವಾ ಬರಯ್ತಾ ತರ್ ತೊ Rule: 8 (d) ಪ್ರಕಾರ್ ಚುಕಿದಾರ್ ಜಾತಾ. ಪಾವ್ಲು ಮೊರಾಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಹಿ ಚೂಕ್ ಆದಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ತೇಗ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚೆಂ ಸಾಂದೆಪಣ್ ಅಮಾನತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ.

 

ನೆಟ್ಟೊ ಸರ್,

 

ಎಕ್ವಟಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ ವೆದಿಂನಿ ಉಲಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್, ಮಾದ್ಯಮಾಂನಿ ಬರಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ರುಲಿ ರೆಗ್ರಾಂಚಿ ಜಾಣ್ಕಾರಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಿನಾ. ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ತೆ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಜಾಣಾಂತ್, ಪೂಣ್ ಎಕ್ವಟಾಕ್ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ನ್ ತಾಂಕಾ ಎಚ್ಚೆಮಾಕ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ಮಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್, ತಿತ್ಲೆಂಚ್.

 

ಕಾರಣ್ - ಫಕತ್ ಆನಿ ಫಕತ್ ಆನಿ ಫಕತ್, ಏಕ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಮಾತ್! ಫಲಾಣ್ಯಾ ಎಕಾ ’ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ’ಕ್ ಎಕ್ವಟ್, ಆನಿ ಎಕ್ವಟಾಚ್ಯಾ ಖಾತ್ಯಾಂತ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂನಿ ಉರಯಿಲ್ಲೊ ಕಾಂಯ್ ಇಲ್ಲೊಸೊ ದುಡು ಭಿತರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಎಚ್ಚೆಮಾನ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಲೊ ನಾ.

 

ಎಕ್ವಟಾಚೆ ಸಾಂದೆ, ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಮಾತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಚಡಾವತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಬೋವ್ ಸೊಂಪ್ಯಾನ್ ಜಾಣಾಂತ್. ತರೀ ಕೋಣ್ ಅವಾಜ್ ಕಾಡಿನಾಂತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಜರಿ ತಾಳೊ ಉಟಯ್ಲೊ, ಸಂಸ್ಥೊ ಆಪ್ಲಿಂ ಪೊಸ್ಕಿಂ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ವಾಪರ್ನ್ ತಾಂಕಾಯ್ ಪತ್ರಾಂನಿ, ಜಾಳಿಂನಿ ಖುರ್ಸಾರ್ ಮಾರ್ತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೇಯ್ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಜಾಣಾಂತ್.

 

ನೆಟ್ಟೊ ಸರ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಪತ್ರ್ ಬರವ್ನ್ ಎಕ್ವಟಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸತ್ ಗಜಾಲ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ಮನ್ ದಾಖಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ಸತ್ ಗಜಾಲ್ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆವ್ನ್ ಸಂಬಂದ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಕ್ ಆಪವ್ನ್, ಉಲವ್ನ್, ತಾಂಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಾಳುಂಕ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತೀರ್, "ಎಕ್ವಟಾಕ್ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾರ್ತೇ ಆಸಾತ್, ಕಿತೆಂ ಕರುಂ?" ಮ್ಹಣ್ ತುಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೆ ತವಳ್, " ಗಜಾಲ್ ಆಸಾ ತರಿ ಬರವ್ನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಕಳಯ್, ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬರಯ್" ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ಧಯ್ರ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೆ ಖಾತೀರ್, ಆನಿ ಹಾಂವ್ ನಿರಾಫ್ರಾದಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಬೀತ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ - ತುಮ್ಚೊ ಹಾಂವೆ ಕಿತ್ಲೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲ್ಯಾರೀ ಉಣೊಂಚ್.

 

ಅಕೇರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಗಜಾಲ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಆಶೆತಾಂ,

 

ಹಾಂವೆ ಎಕಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಕ್ ಧಮ್ಕಿ ದಿಲಿ, ತಾಂಕಾ ಸೊವ್ಲೆಂ, ತಾಂಚಿ ನಿಂದಾ ಕೆಲಿ ಮ್ಹಣ್  ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಗಾಬ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ತ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಯಾಜಕಾನ್ ತುಮಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಪತ್ರ್ ಬರವ್ನ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ವಿಚಾರ್ಚೆ ಬದ್ಲಾಕ್ ಎಕಾ ಪರ್ಗಟ್ ಸಭಾಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಎಕ್ವಟಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲಿಂ. ತುಮ್ಚೆಂ ಪತ್ರ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಶೆಂ ಹಾಂವೆ ಸತ್ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲಿಗೀ ತಶೆಂಚ್ ತ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಕೀ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲಿ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಧಮ್ಕಿ ದಿಲ್ಲಿ ನಾ, ಸೊವ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಾ, ನಿಂದಾ ಕೆಲ್ಲಿ ನಾ.  ಮ್ಹಜೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಅಶೆಂಯ್ ಖಬ್ರೊ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್, ಹಾಂವೆ ತ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಚ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ಜೆನ್ನಾಂ ಗಜಾಲ್ ಹಾಡ್ಲಿ, ತೆ ಮ್ಹಣಾಲೆ ಹೆಂ ’ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್, ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ವಾಪಾರ್ನ್ ತುಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ತಾತ್ ? ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ಬರವ್ನ್ ದಿತಾಂ. ತುಂವೆ ಹೆಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ಯೆತ್.’  ( ತಾಣಿ ಬರವ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ ತಶೆಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲಾಂ

 

 

 

 

 

ಇತ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಸುಟಾವೆಂ  ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ - ಜರಿ ಎಕ್ವಟ್ ಏಕ್ ಸ್ವಂತ್ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ಆನಿ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚೆಂ ಸಂಗಟನ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರಂವ್ಕ್  ಹಾಂವೆ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ವಾಂವ್ಟ್ ಚುಕಿಚಿ ಮ್ಹಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ತಾ ತರ್, ಹಾಂವ್ ಚುಕಿದಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವ್ಹಯ್ ! ಎಕ್ವಟ್ ಏಕ್ ಸ್ವಂತ್ ಅಸ್ಥಿತ್ವ್ ಆನಿ ಚಿಂತಪ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚೆಂ ಸಂಗಟನ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಚೆಂ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ನಾಕಾ ಆನಿ ತೆಂ ’ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ’ಕ್ ಪರಾದೀನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಆತಾಂಯ್ ಭೊಗ್ತಾ ತರ್, ತುಮ್ಚಿ ಖುಶಿ ತಶೆಂ ಜಾಂವ್ ! 

 

ಮಾನೆಸ್ತ್ ನೆಟ್ಟೊ, ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ಪಣ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ರುಜು ಕರ್ನ್ ದಾಕಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ತುಮ್ಚೆ ತಸಲ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಲೇಖಕಾಂಚೆಂ ಆನಿ ಫಾ| ವಾಲ್ಡರ್ ತಸಲ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂಚೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ಆನಿ ಬೆಸಾಂವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸ್ತಾನಾ, ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಹಾಂವೆ ಭಿಯೆಂವ್ಚಿಯ್ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಪೂಣ್ ಫಟಿ ಶೆಂಭೊರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಸತ್ ಕರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಡಾಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಇತ್ಲೆಂ ದಾಕ್ಲ್ಯಾಂ ಸಮೇತ್ ಬರಯ್ಜೆಚ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಸರ್ವ್ ಗಜಾಲಿ  ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಆನಿ ಸುಟಾವ್ಯೊ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಆಸ್ತಾಂ,  ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಹೆ ವಿಶಿಂ ಹಾಂವ್ ಬರಂವ್ಕ್ ವಚಾನಾ. ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ಅಕೇರ್ ಕರ್ತಾಂ.  

ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.


ಬೆಸಾಂವ್ ಮಾಗೊನ್ ಅಕೇರ್ ಕರ್ತಾಂ,


ಸದಾಂಚ್ ಖಾಲ್ತೊ,


ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

 

COMMENTS