ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ ಹೆನ್ರಿ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಗಾಂವಾನ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ಚೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ಕಿಟಾಳ್ ತಶೆಂ ಆರ್ಸೊ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್. ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್(1999), ಕಯ್ದ್ಯಾಚೊ ಕವಿತಾ(2004), ಭಾಮುಣಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ(2006) - ತಾಚೆ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಕವಿತಾ ಜಮೆ. ದೆವಾಕ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾಡೊ(2002), ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್ (2016)   - ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಸಂಗ್ರಹ್.  ಕೊಂಕ್ಣೆ ಶಿವಾಯ್ ಕನ್ನಡ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸಾಂನೀಯ್ ತೋ ಬರಯ್ತಾ. 

Recent Archives

ಶಿಕ್ಪಾಚೊ ವೆಪಾರ್, ಶಿಕ್ಶಕಾಂಚೊ ವಯ್ವಾಟ್ ಆನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚೊ ಆಕ್ರೋಶ್

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್        2016-10-23 09:39:56
  |     |   

’ಶಿಕ್ಪಾ ಸೆವಾ’ ಆನಿ ’ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸೆವಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾನಿ ’ಬೃಹತ್’ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ’ಉದ್ಯಮಾಂ’ ಖಾತಿರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ನಾಂವ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶ್ಹೆರ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಖಬ್ರೆರ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಚೆರ್ ಶಿಸ್ತೆಕ್ರಮ್ ಜ್ಯಾರಿಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ರಾಗಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ್, ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಚಾರ‍್ಯಾಚೆರ್ ಹಾತ್ ಉಕಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್.

 

ಎಕಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ್ , ತೇಂಯ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಚಾರ‍್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಘೆತ್ಲಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಜಾಲಾ. ದೆಕುನ್ ತುರ್ತಾನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕ್ ಧರಿಜೆ, ಕುಡಾಯ್ಜೆ ಆನಿ ಕಠೀಣ್ ಶಿಕ್ಷಾ ದೀಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ವರ್ತುಳಾಂತ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ.

 

’ಎಟೆಂಡೆನ್ಸ್’ ತಸಲಿ ಲ್ಹಾನ್‌ಶಿ ಗಜಾಲ್, ಎಕಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ್ ಪ್ರಾಚಾರ‍್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಚೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಕಶಿ ಪಾವ್ಲಿ ? ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಕರ್ಚೊ ಹ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಚೊ ಇರಾದೊ ಖಂಡಿತ್ ನ್ಹಂಯ್. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ಎಕುಣ್ ಘಡಿತಾನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಪಕ್ಕಾ ’ಉದ್ಯಮ್’ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಲೆವ್ನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ’ಶಿಕ್ಪಾ’ ಶೆತಾಚೆರ್ ಗಂಬೀರ್ ಸುರುಪಾಚಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಉಟಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಾತ್ ನೆಗಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಆತಾಂ ತರೀ ಪರ್ಯಾರ್ ಸೊಧ್ಚಿಂ ಪ್ರೇತನಾಂ ಚಲನಾಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಸೆವೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಚಲ್ಚೊ ಶಿಕ್ಪಾಚೊ ಹೊ ವೆಪಾರ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಆಪ್ಲೆಸ್ತಕಿಂ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಪಡ್ಚೆಸವೆಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೆಂ ನಾಂವ್ ದೇಶಾಂತ್ ಘಾಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾಂತ್.

 

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮುಳಾನ್ ಧೊಸ್ಚೆಂ ಸವಾಲ್ - ಏಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜರಿ ಶೆಂಭೊರಾಕ್ ಶೆಂಭೊರ್ ಠಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸಿಂಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲೊಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಂತ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂನಿ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಲಿಸಾಂವ್ ಕಿತೆಂಚ್ ರಿಗ್ಲೆಂ ನಾ ಆನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ ತಾಕಾ ’ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ’ ಮೆಳ್ಳೆಂ ತರ್ ತ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕ್ ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಘೋಷಣ್ ಕರ್ಯೆತಾಗೀ ? ಪರೀಕ್ಷಾ ಬರಯ್ಜೆ ತರ್, ಇತ್ಲಿ ಠಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾತಿ ಜಾಯ್ಜೆಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಠ್ ಧರ್ತೆಲ್ಯಾಂಲಾಗಿಂ ಹಾಕಾ ಪರ್ಯಾರ್ ಆಸಾಗೀ ? ಹಾಜರಾತಿಚಿ ವಕಾಲತ್ ಕರ್ತೆಲೆ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಪುರೊ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಚಿ ಶಿಕ್ಚಿ ಸಾಮರ್ಥಿ ಉಣಿ ಆಸಾ ತರ್ ಶಿಕ್ಪಾಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್, ಶಿಕ್ಶಕಾಂನಿ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಯೆತ್ ? ಎಕಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಚಿ ಶಿಕ್ಪಾಸಾಮರ್ಥಿ ಉಣಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸೊನೀ, ದುಡ್ವಾಚಿ ಪೊತಿ ( ಡೊನೇಶನ್) ದಾಕಯ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ತಾಕಾ ವರ್ಗಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಕರುನ್ ಘೆತಾತ್ ತರ್ ಚೂಕ್ ಕೊಣಾಚಿ ? ಮಾಗ್‌ಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೊ ದುಡು ದೀವ್ನ್ ಶಿಕ್ಪಾಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್‌ ಮೊಲಾಯಿಲ್ಲೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್, ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂಕ್, ಶಿಕ್ಶಕಾಂಕ್ ಕಿತ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದ್ ದೀತ್ ? ಹ್ಯಾ ಸಸರ್ಗಾಯೆಕ್ ಆನಿ ಸಳ್ಗೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಕೋಣ್ ? 

 

ಆತಾಂ ಚಿಂತ್ಯಾಂ ಏಕಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಚಿ ಹಾಜರಿ ಉಣಿ ಆಸಾ ಆನಿ ತೋ ಸ್ವಂತ್ ಆಸಕ್ತೆನ್ ವಾ ಎಕಾ ಟ್ಯೂಶನ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆನ್ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಶಿಕ್ತಾ ಆನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ ಬರೆ ಅಂಕ್ ಜೊಡ್ತಾ ತರ್, ತಸಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕ್ ’ಅನುತ್ತೀರ್ಣ್’ ಮ್ಹಣ್ಯೆತಾ? ತರ್ ಹೊ ಎಟೆಂಡೆನ್ಸಾಚೊ ’ಗೊಂಗೊ’ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ? ಫಕತ್ ಶಿಕ್ಪಾಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್ ಪಯ್ಶೆ ಕರುಂಕ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ವಾಟ್ ? ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ದಂಡ್ ಭರ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಜರಾತಿ ಭರ್ತಿ ಕರ್ನ್ ದೀವ್ನ್, ಪರೀಕ್ಷೆಕ್ ಬಸೊಂಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಿಂವ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ಆಮಿ ಶಿಕ್ತಾನಾ ಆಸ್ಲಿ, ಆನಿ ಗ್ರೇಸ್ತಾಂಚೆಂ ಪಿಲೆ ಹ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ಸವ್ಲತೆಚೊ ಬರ್ಪೂರ್ ಫಾಯ್ದೊ ಉಟಯ್ತಾಲೆ ಆನಿ ಶಿಕ್ಪಾಸಂಸ್ಥೆ ಆಪ್ಲೆಂ ಧೊಲ್ಕೆಂ ಭರ್ತಾಲೆ. ಆತಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ( ಪ್ರತೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಟೊನೊಮಸ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ) ಹಿ ರಿವಾಜ್ ಚಾಲ್ತೆರ್ ಆಸಾ, ಶಿಕ್ಪಾಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಚೊ ಬರ್ಪೂರ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡುನ್‌ಚ್ ಆಸಾತ್. ಹೆಂ ಕೊಣೀ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಿಚಾರಿನಾ ? 

 

ಮ್ಹಾಕಾ ಧೊಸ್ಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಸವಾಲ್ - ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚಿ ಸಾಮರ್ಥಿ. ಶಿಕ್ಪಾಸಂಸ್ಥೆ, ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೆಂ ವ್ಹಡಿಲ್ ಫಕತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಚ್ಯಾ ಹಾಜರಾತೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮಾತ್ ಉಲಯ್ತಾತ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತ್ಲೆ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಪರಿಣಾಮ್‌ಕಾರಿ ರಿತಿನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಲಿಸಾಂವ್ ಶಿಕಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಅಧ್ಯಯನ್ ಚಲಯ್ತಾತ್‌ಗೀ ? ಥೊಡ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚಿಂ ಲಿಸಾಂವಾ ಇತ್ಲಿಂ ಸುಕಿಂ ಆನಿ ಅಸ್ಪಶ್ಟ್ ಆಸ್ತಾತ್‌ಗೀ , ತೆ ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಂಕಾಂಚ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾನಾ. ಥೊಡೆ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಗೈಡ್ ಬೂಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆತಾತ್ ಆನಿ ರೆಡೊ ಮುತ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ವಾಚುನ್‌ಚ್ ವೆತಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಏಕ್ ದಿಸಾಳೆಂ ಪತ್ರ್ ಸಯ್ತ್ ವಾಚ್ಚಿ ಸವಯ್ ನಾ. ತಿತ್ಲೆ ತೆ ವೆಸ್ತ್. ಶಿಕ್ಶಕಾಂಕ್‌ಚ್ ಜೆನ್ನಾಂ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಸಮ್ಜಣಿ ವಾ ಸ್ಪಶ್ಟತಾ ನಾ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ತೆ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಶಿಕಯ್ತಾಲೆ ? ಅಸಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೆಮ್ತಾತ್ ವಾ ಕಾರ್ಟೂನಾಂ ಕರ್ನ್ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ತಾತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಪ್ರಾಸ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಚಡ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚೆರ್ ಹಾಜರಾತೆಚೊ ನಿರ್ಬಂದ್ ಲಾಂವ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಶಿಕ್ಪಾಸಂಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತರೀ, ಶಿಕಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಕಿತ್ಲಿ ಸಮ್ಜಣಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಾಮರ್ಥೆಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಘೆಂವ್ಚಿ ಬರಿ.

 

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಶುಲ್ಕಾರುಪಾರ್ ಮೊಟೊ ದುಡು ಪಿಳ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ, ಉಣ್ಯಾ ಸಾಂಬಾಳಾಕ್ ಘೊಳೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಾತ್ ಆನಿ ಶಿಕ್ಪಾಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ದುಡು ಉರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್, ವಿದ್ಯಾಪೀಠಾಥಾವ್ನ್ ಆತಾಂಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಪದ್ವೆದಾರಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಶಕ್/ ಶಿಕ್ಶಕಿ ಮ್ಹಣ್ ನೆಮ್ತಾತ್. ಶಿಕ್ಪಾಶಾಸ್ತ್ರಾಂತ್ ತರ್ಭೆತಿ ( ಬಿ.ಎಡ್/ಎಮ್.ಎಡ್ ) ಜಾಂವ್, ಶಿಕಯಿಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ಜಾಂವ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಶಕಾಂಚೆಂ ಲಿಸಾಂವ್ ಕಶೆಂ ಆಸಾತ್ ? ಶಿಕ್ಪಾಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್ ವಾ ಹಾಜರಾತಿ ಜಾಯ್ಜೆಚ್ ಮ್ಹಣ್ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಂ ಪಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಶಿಕ್ಪಾಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್ ಡೊನೆಶನ್ / ಶುಲ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಸರ‍್ಕಾರಾಥಾವ್ನ್ ನೇಮಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ಮೆಳ್ತಾ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಚೆಂ ಕೊಣಾಕ್ ಪಡೊನ್ ಗೆಲಾಂ ? ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ’ಟ್ಯೂಶನ್’ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಜಾತಾ. ಥೊಡೆ ಶಿಕ್ಷಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಅಸಹಾಯಕತೆಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಉಟವ್ನ್ , ಖುದ್ ’ಟ್ಯೂಶನ್ ಕೇಂದ್ರ್’ ಚಲಯ್ತಾತ್. ಮಾತ್ ನ್ಹಂಯ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ತಾಣಿ ಶಿಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ತಾಣಿ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಟ್ಯೂಶನ್ ಕೇಂದ್ರಾಚೊ ಪ್ರಚಾರ್ ಕರ್ತಾತ್. ಹೆ ವಿಶಿಂ ಕೊಣೆಂಯ್ ವಿಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆಸಾ ?

 

ಏಕ್ ಕಾಳ್ ಆಸ್ಲೊ, ಶಿಕ್ಷಕಾಕ್ ’ಗುರು ದೇವೊ ಭವ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮಾನಾಚೊ ಜಾಗೊ ಆಸ್ತಾಲೊ. ವಾಟೆರ್ ಶಿಕ್ಶಕ್ ಮುಕಾರ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಾನಾನ್ ತಾಕಾ ತಕ್ಲಿ ಭಾಗಾಯ್ತಾಲೆ. ಥೊಡೆ ಪಾಯಾಂಕ್ ಪಡೊನ್ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಘೆತಾಲೆ. ಸಾಂಬಾಳ್ ಉಣೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತರೀ, ಶಿಕ್ಷಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವೃತ್ತೆಚಿ ಘನತಾ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾಲೆ. ಪೂಣ್ ಆಜ್, ಲಾಕಾಂಕ್ ಲಾಗಿಂ ಲಾಗಿಂ ಸಾಂಬಾಳ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಶಿಕ್ಶಕಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಪಾಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ಶಿಕಂವ್ಚೆಂ ’ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್’ ಕಾಮ್ ಕಶೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಚಡುಣೆ ಹರ್ ಶಿಕ್ಶಕಾಕ್ ಏಕ್ ನಾ ಏಕ್ ವೃತ್ತಿ ಆಸಾಚ್. ಕೋಣ್ ಸಯ್ರಿಕೊ ಕರ್ತಾ, ಕೋಣ್ ಎಲ್ಲೈಸಿ ಕರ್ತಾ, ಕೋಣ್ ಘರಾಂ ಬಾಂದ್ಚೆಂ ಕಂತ್ರಾಟ್ ಘೆತಾ, ಕೋಣ್ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ಚಲಯ್ತಾ, ಕೋಣ್ ಇವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್, ಕೋಣ್ ಎಮ್. ಸಿ. ಕರ್ತಾ, ಕೋಣ್ ಟ್ಯೂಶನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಚಲಯ್ತಾ, ಕೋಣ್ ಹೊಟೆಲ್, ಸೊರ‍್ಯಾಚೆಂ ಬಾರ್ ಸಯ್ತ್ ಚಲಯ್ತಾ. ಆನಿ ಶಿಕ್ಶಕಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಹಜಾರ್ ಬಿಜ್ನೆಸಾಂಕ್ ಗಿರಾಯ್ಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚಿಂ ಪೋಶಕಾಂ. ಮಾಸ್ಟ್ರಾನ್ ಪಾಲಿಸಿ ವಿಚಾರ‍್ಲ್ಯಾರ್ ನಾ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಮಾಸ್ಟ್ರಾಚ್ಯಾ ಚಿಟ್ ಫಂಡಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಯ್ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಚೆರ್ ರಾಗ್ ಕಾಡ್ತಾ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್ ಪೋಶಕಾಂಕ್ ಭಿರಾಂತ್. ಏಕ್ ಶಿಕ್ಶಕ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ರಾಟಾವಳಿಂನಿ ಪಡ್ಲೊ ತರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಲಿಸಾಂವಾಚೆರ್ ಗುಮಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ಫುರ್ಸತ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ ? ಎಲ್ಲೈಸಿ, ಚಿಟ್ - ಫಂಡ್, ಎಮ್.ಸಿ. ಮ್ಹಣ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚ್ಯಾ ಪೋಶಕಾಂಚ್ಯಾ ಹಂಗಾಕ್ ಪಡ್ಲೊ ತರ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚೂಕ್ ಕರ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರುಂಕ್ ನಯ್ತಿಕ್ ಧಯ್ರ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ ?

 

ಕಾರಣಾಂ ಕಿತೇಂಯ್ ಆಸೊಂ, ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಶಕಾಚೆರ್ ಹಾತ್ ಉಬಾರ್ಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ನಾ. ತಶೆಂಚ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಶಿಕ್ಶಕಾಕ್ ತಾಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ದೀಜೆ ಜಾಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ವೆಪಾರ್ ವಯ್ವಾಟಾಂತ್ ಖರ್ಚುಂಕೀ ಅಧಿಕಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ನಾ. ಜರಿ ಏಕ್ ಶಿಕ್ಶಕ್ ಅಶೆಂ ಕರ್ತಾ ತರ್ ತೋ ಫಕತ್ ತಾಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಮಾತ್ ಅನೀತ್ ಕರಿನಾ, ಸರ್ಕಾರಾಥಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಬಾಳಾಕೀ ನೀತ್ ದೀನಾ.

 

ಉದ್ಯಮ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಸೆವೆಂತ್ ಆಜ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಎಕಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ್ ಶಿಕ್ಶಕಾಚೆರ್ ಹಾತ್ ಉಬಾರ್ಚೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ತರ್, ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಕ್ ಫಕತ್ ’ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ’ ಎಕ್ಲೊ ಮಾತ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ದುಡ್ವಾಕ್ ಲಬ್ದಾಲ್ಲೆ ಶಿಕ್ಪಾಸಂಸ್ಥೆ, ವಯ್ವಾಟಾಂತ್ ವೆಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಶಿಕ್ಶಕ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಫಿಕಿರ್‌ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಪೋಶಕ್ ಸಯ್ತ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತಾ.

►  ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

 

COMMENTS