ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ ಹೆನ್ರಿ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಗಾಂವಾನ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ಚೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ಕಿಟಾಳ್ ತಶೆಂ ಆರ್ಸೊ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್. ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್(1999), ಕಯ್ದ್ಯಾಚೊ ಕವಿತಾ(2004), ಭಾಮುಣಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ(2006) - ತಾಚೆ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಕವಿತಾ ಜಮೆ. ದೆವಾಕ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾಡೊ(2002), ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್ (2016)   - ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಸಂಗ್ರಹ್.  ಕೊಂಕ್ಣೆ ಶಿವಾಯ್ ಕನ್ನಡ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸಾಂನೀಯ್ ತೋ ಬರಯ್ತಾ. 

Recent Archives

ಲಿಯೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕುಟಮ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ, ಡೊ| ಜಿ. ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪ್ರಭು ಉಪನ್ಯಾಸ್

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್        2016-08-19 14:42:51
  |     |   

ಕಿಟಾಳ್ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಆನಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್,

 

ಎಚ್ಚೆಮಾಚೆ ಖಾಲ್ತೆ ಪ್ರಣಾಮ್.

 

ಕಿಟಾಳ್ ಎಡ್ವಾಯ್ಜರಿ ಬೊರ್ಡಾಚೊ ಸಾಂದೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಟಾಯ್ಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ಪಣಾಚ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣುಕೆ ಸಮಿತಿನ್ , ಭರ್ವಶ್ಯಾಚೊ ತರ್ನೊ ಕವಿ, ಗೀತ್‌ಕಾರ್ ಆನಿ ಲೇಕಕ್ ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್ ಹಾಕಾ , 2016 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಲಿಯೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕುಟಮ್ ಕಿಟಾಳ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ ಆಸೊನ್ ಚಡಾವತ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಹಿ ಖಬರ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಸನ್ವಾರಾ, ಆಗೋಸ್ತ್ 20 ತಾರಿಕೆರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಂಪನ್‌ಕಾಟ್ಯಾರ್ , ಎಕ್ಸೆಲ್ ಮಿಸ್‌ಚೀಫ್ ಮೊಲಾಂತ್ ( ಸಪ್ನಾ ಬುಕ್ ಹಾವ್ಜಾ ವಯ್ರ್ ) ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮಾಳ್ಯೆರ್, ಕಿಟಾಳ್ ಎಡ್ವಾಯ್ಜರಿ ಬೊರ್ಡಾಚೊ ಸಾಂದೊ ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ’ಓರ್ಕಿಡ್ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿಂ’ತ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 6.30 ವೊರಾರ್ ವಿಲ್ಸನಾನ್ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾಚೊ ಆಯ್ವಜ್ ರುಪಯ್ 10,000/- ಥಾವ್ನ್ 25,000/- ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಚಡಯ್ಲಾ ಆಸೊನ್ ಹೊ ಪಾಂಚ್ವೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. 2012 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪಾಸುನ್ ಭರ್ವಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಯುವ ಲೇಕಕಾಕ್ ಆಮಿ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ಅಬುದಾಬಿಚೊ ಅನಿವಾಸಿ ಉದ್ಯಮಿ ತಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮರ್ಥಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಿಯೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಹ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾಚಿ ಐವಜ್ ಹರ್ ವರ್ಸಾ ದಿತಾತ್. ವರ್ಸಾಂತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂನಿ, ಕಲಾಕಾರಾಂನಿ ಆನಿ ಕಿಟಾಳ್ ಅಭಿಮಾನಿಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಏಕ್ ಸಂದ್ರಾಪ್ ಕರುನ್ ದಿತಾ. ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಅರ್ಧ್ಯಾ ವೊರಾಚೊ ಏಕ್ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ಆಯ್ಕೊಂಚೊ, ಆಮ್ಚೆ ವಿಚಾರ್ ಆಶಾರ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ಚೆ, ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಜೇವ್ನ್ ಭಾವ್ ಭಾಂದವ್ಪಣ್ ಘಟ್ ಕರ್ಚೆ ವಾಟೆನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್‌ಶೆಂ ಪ್ರೇತನ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಆಮಿ ಪಾಳುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್.

 

2012 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪಿಲಿಕುಳ ನಿಸರ್ಗಧಾಮ ಹಾಂಗಾಸರ್, 2013 ಆನಿ 2014 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾ ಸೆನೆಟ್ ಹೊಲಾಂತ್ ಆನಿ ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಉಡುಪಿ ಬಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಆಮಿ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮಾ| ಜೊ. ಸಿ. ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ, ವಿಲ್ಮಾ, ಬಂಟ್ವಾಳ್, ಸ್ಟ್ಯಾನಿ, ಬೆಳಾ, ಮೆಲ್ವಿನ್, ಕೊಳಲ್‌ಗಿರಿ ಹಾಂಕಾ ಲಿಯೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕುಟಮ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪಾಟಯಿಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಹ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ವಿಂಚ್ಣುಕೆ ಸಮಿತಿನ್ ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವರ್ತುಲಾಂತ್ ಲಿಯೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕುಟಮ್ ಕಿಟಾಳ್ ಪುರಾಸ್ಕಾರಾಕ್ ಆಪ್ಲಿಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ ಮರ್ಯಾದ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸಾ.

 

ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಆನಿ ಬಹುಮಾನ್ - ಹ್ಯಾ ತಿನಾಂ ಮಧೆಂ ತಫಾವತ್ ಆಸಾ. ಆಮಿ ಕಿಟಾಳ್ ಯುವ ಪುರಾಸ್ಕಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಅರ್ಜ್ಯೊ ಆಪಯ್ನಾಂವ್, ಶಿಫಾರಸೊ ವಿಚಾರಿನಾಂವ್, ದಾಕ್ಷೆಣೆಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಪಡಾನಾಂವ್ ಆನಿ ವಶೀಲಾಯೆಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಭಾಗ್ವನಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ಪುರಾಸ್ಕರಾಚೊ ಧ್ಯೇಯ್ ಆನಿ ದಿಶ್ಟಾವೊ ಫಕತ್ ಆನಿ ಫಕತ್ - ಪ್ರತಿಭಾ ಆನಿ ಫುಡಾರ್. ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಯುವಬರವ್ಪ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಖರಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಆಸಾ ಆನಿ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಯುವ ಬರವ್ಪ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಬರೊ ಫುಡಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಾತ್ ಆಮಿ ವರವ್ನ್ ಪಳಯ್ತಾಂವ್. ಆನಿ ಹೆ ಖಾತಿರ್ ಆಮ್ಚಿಂಚ್ ಮಾಪಾಂ ಆಮಿ ವಾಪರ್ತಾಂವ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಪಾಂನಿ ಥೊಡಿ ತಬ್ದಿಲಿ ಕೆಲ್ಯಾ, ಥೊಡಿ ಸೊಡ್‌ ದೊಡ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮೂಳ್ ಶೆವೊಟ್ " ಪ್ರತಿಭಾ ಆನಿ ಫುಡಾರ್ " ಹಾಂತು ಕಸಲಿಚ್ ಸೊಡ್ ದೊಡ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ 30 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಆನಿ ಏಕ್ ತರೀ ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಿಯಮ್ ಆಮಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಬುಕಾಚ್ಯಾ ನಿಯಮಾಂತ್ ಸೊಡ್ - ದೊಡ್ ಕೆಲಿ. ತಿಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪ್ರಾಯೆಚಿ ಗಡ್ 35 ವರ್ಸಾಂಕ್ ಚಡಯ್ಲಿ, ಕಾರಣ್ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಆನಿ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರಾಚಿ ಪ್ರಾಯ್ 35 ವರ್ಸಾಂಚಿಚ್ ಆಸಾ. ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭ್ತಾನಾ ಬೂಕ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ, ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪುರಸ್ಕೃತಾಚೆಂ ಬೂಕ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸಾ. ವಿಲ್ಸನಾಚೆ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ತೀನ್ ಬೂಕ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಆಸುನ್ ತೊ ಪಿರಾಯೆಚ್ಯಾ ಮಾಪಾಚ್ಯಾ ಗಡಿರ್ ಆಸಾ. ಏಕ್ ದೋನ್ ಮಯ್ನೆ ಉತ್ರಾಲ್ಯಾತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಪೂಣ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಆನಿ ಫುಡಾರಾಬಾಬ್ತಿನ್ ವರವ್ನ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಪಾಂತ್ ತೊ ಅವ್ವಲ್ ಆಸಾ.

 

ಕಿಟಾಳ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ಏಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ವಿಂಚ್ಣುಕೆ ಸಮಿತಿ ಆಸಾ. ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ವರ್ಸಾಕ್ ಸಾಂದೆ ಬದಲ್ತಾತ್, ಪೂಣ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾತ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಟಾಯ್ಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾಚ್ ಆಸ್ತಾ. ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಮಂಡಳಿಚೆ, ಚಾರ್ ತೆ ಪಾಂಚ್ ನಾಂವಾ ಸುಚಾವ್ನ್ ಸಮಿತಿಕ್ ದಿತಾತ್. ಹ್ಯಾ ನಾಂವಾ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸಮಿತಿ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಂತ್ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಮಂಡಳಿ ಮೆತೆರ್ ಜಾಯ್ನಾ.

 

ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್

 

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್ ನಾಂವಾನ್ ಬರಂವ್ಚೊ ವಿಲ್ಸನ್ ರೋಶನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಗಾಂವಾನ್ ಕಟೀಲ್ಚೊ. ಕವಿತಾ, ಕಾಣಿ, ಪ್ರಬಂಧ್, ವಿಡಂಬನಾಂ ಲೇಕನಾಂ ಅಶೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚಡ್ತಾವ್ ಪ್ರಕಾರಾಂನಿ ಹಾತ್ ಚರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚೆ ಎದೊಳ್ 'ಪಾವ್ಳೆ (ಪಾವ್ಸಾಚ್ಯಾ ಚುಟುಕಾಂಚೊ ಪುಂಜೊ/ ಕವಿತಾ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ / 2011 ), 'ದೀಕ್ ಆನಿ ಪೀಕ್ (ಕವಿತಾ ಪುಂಜೊ/ ಪ್ರಗತಿ ಛಾಪೊ/ 2014), 'ತಸ್ವೀಂತ್ (ವಿಲ್ಸನ್ ಕಯ್ಯಾರಾಚ್ಯಾ ತಸ್ವೀರೆಂಕ್ ಲಗ್ತಿ ಚುಟುಕಾಂ/ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ /2015) ಆನಿ 'ಪಾಕ್ಳ್ಯೊ (ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಕವಿಂಚ್ಯಾ ಚುಟುಕಾಂಚೆಂ ಸಂಪಾದನ್/ ಧ್ಯಾವವನ ಪ್ರಕಾಶನ್ / 2015 ) ಅಶೆಂ ಚಾರ್ ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪಾಂಚ್ವೊ ಬೂಕ್ (ಕವಿತಾ ಪುಂಜೊ) ವೆಗಿಂಚ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಏಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಾಚೊ ತಾಣೆ ಅಸೊ ಉಪೆಗ್ ಕೆಲೊ ಗೀ , ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಏಕ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ರಚುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ಏಕ್ ವಾದಾಳ್‌ಚ್ ಉಟಯ್ಲೆಂ. ಆಜ್ ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗ್ರುಪಾಂತ್ ದಿಸಾಕ್ ಶೆಂಭೊರಾಂನಿ ಕವಿತಾ ಜಲ್ಮಾತಾತ್, ಕವಿತೆಂಚೆರ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಚಲ್ತಾ, ಚರ್ಚಾ ಜಾತಾ, ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಸ್ಪರ್ಧೊಯ್ ಚಲ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಗ್ರೂಪಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕವಿತೆಂಚೊ ಬೂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲಾ - ಪಾಕ್ಳ್ಯೊ.

 

ದೂರದರ್ಶನ್, ಆಕಾಶವಾಣಿ, ದಸರಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂನಿ ತಾಣೆ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ ತಶೆಂ ಸಬಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಇನಾಮಾಂ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಶೆತಾಂತ್‌ಯೀ ತಾಚಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಪದಾಂ ರಸಿಕಾಂಚಿಂ ಮನಾಂ ಜಿಕೊಂಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಪದಾಸಾಹಿತ್ಯಾಖಾತಿರ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ದಿಂವ್ಚೊ, ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ತಾಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ಕನ್ನಡಾಂತ್‌ಯೀ ತೊ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾ. ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ ವಿಲ್ಸನಾನ್ 400 ಕವಿತಾ, 10 ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ, 100 ಪದಾಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್.


ಡೊ| ಜಿ. ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪ್ರಭು

 

ವಿಲ್ಸನಾಕ್ ಲಿಯೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕುಟಮ್ ಕಿಟಾಳ್ ಯುವಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಅಗೋಸ್ತ್ 20 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 6.30 ವೊರಾರ್ ಕೆ. ಎಸ್. ರಾವ್ ರೋಡ್, ಹಂಪನ್‌ಕಾಟ್ಯಾರ್ ಓರ್ಕಿಡ್ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿಂತ್ ( ಸಪ್ನಾ ಬುಕ್ ಹಾವ್ಜ್ ಹಾಚ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ) ಚಲ್ತಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಿಯೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿ ಡೊ| ಜಿ. ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪ್ರಭು ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲೆ. ಕಿಟಾಳ್ ಎಡ್ವಾಯ್ಜರಿ ಬೊರ್ಡಾಚೊ ಸಾಂದೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೋಹನ್ ಮೊಂತೆರೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆಸ್ತಲೆ.

 

ಕಾರ್ಯೆಂ 6.30 ವೊರಾರ್ ಸುರು ಕರ್ತಾಂವ್. 6.30 ಥಾವ್ನ್ 7.30 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ 7.30 ತೆ 8.00 ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಡೊ| ಜಿ. ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪ್ರಭು ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ವಾವ್ರ್ - ಮ್ಹಜೊ ಅನ್ಬೊಗ್ , ಮ್ಹಜಿ ದೀಶ್ಟ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಉಲಯ್ತಾಲೆ.

 

ಅಗೋಸ್ತಾಚಿ ವೀಸ್ ತಾರಿಕ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಾನ್ಯತಾ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ದೀಸ್. ಡೊ| ಪ್ರಭು ಹಾಂಕಾ ಆಮಿ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲೊ ಫಾಮಾದ್ ಯುರೋಲೊಜಿಸ್ಟ್, ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಯುರೊಲೊಜಿ ವಿಭಾಗಾಚೊ ಫ್ರೊಫೆಸರ್ ಆನಿ ವಿಭಾಗ್ ಮುಕೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಮಾತ್ ವೊಳ್ಕಾತಾಂವ್. ಪೂಣ್ ತೊ ಏಕ್ ಪರಿಣತ್ ವಯ್ಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಿತ್ಲೊ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಗೀ ತಿತ್ಲೊಚ್ ಬೋವ್ ಸೃಜನ್‌ಶೀಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ ಆಸ್ತೆಲಿ. ನಾಣಿಂ, ಪೋಸ್ಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಸಂಗ್ರಹ್, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್ ಸಂಗೀತ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಆಸಕ್ತೆಚಿಂ ಶೆತಾಂ. ಡೊ| ಪ್ರಭು ವಿಯೋಲ್ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಸಂಗೀತ್ ವಾಜಾಂತ್ರಾ ಖೆಳ್ತಾ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ಹೀಂದೂಸ್ಥಾನಿ ಆನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರಕಾರಾಂಚ್ಯಾ ಸುರ್ - ತಾಳಾಂಚಿ ತಾಂಕಾ ಬರೀಚ್ ಜಾಣ್ಕಾರಿ ಆಸಾ. ಸಂಸ್ಕೃತಾಚೆ ಶ್ಲೋಕ, ಅಣಕ ತಾಂಕಾ ತೊಂಡ್ಪಾಟ್ ಆಸಾತ್. ಕನ್ನಡ ಕವಿತಾ, ಕಾವ್ಯಾಂ ಸಯ್ತ್ ಸೊಂಪ್ಯಾನ್ ತಾಚೆಥಂಯ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾತ್. ಫಕತ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಲೆಕನಾಂ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ತಾಣಿ ಕವಿತಾ, ಸಮಾಜಿಕ್ ಲೇಕನಾಂ ಸಯ್ತ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್.

 

ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ , ಅಗೋಸ್ತಾಚ್ಯಾ ವೀಸ್ ತಾರಿಕೆರ್ , ಡೊ| ಜಿ. ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪ್ರಭು ಹಾಂಚೆ ಉಲೊಣೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ - ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಪಡೊಂಕ್ ತಾಂಚೊ ಬಾಪ್ಲೊ ದೆ| ಜಿ. ಜಿ. ವಾಸುದೇವ ಪ್ರಭು ಹಾಂಚೊ ವಾವ್ರ್ ಕಾರಣ್. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ಘಡೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಇಕ್ರಾವಿ ಪರಿಷದ್ ಪರಿಷದ್ ಆಯೋಜನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತಾಂಚೊ ಬಾಪ್ಲೊ ದೆ| ಜಿ. ಜಿ. ವಾಸುದೇವ ಪ್ರಭು ಹಾಣಿ ಕೆಲ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಆನಿ ವಾಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಭುರ್ಗೊ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣಿ ಹೊ ವಾವ್ರ್ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲಿ ದೀಶ್ಟ್, ಪರಿಷದ್ ಚಲ್ತಾನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕೇಣಿ, ಬಿ.ವಿ. ಬಾಳಿಗಾ, ಮಾ| ಬಾ| ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರ್, ಚಾ. ಫ್ರಾ. ದೆಕೊಸ್ತಾ, ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ ಪ್ರಭು ಹಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿ.ಜಿ. ವಾಸುದೇವ ಪ್ರಭು ಹಾಣಿ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ಮಿನತ್, ತವಳ್ಚೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ವಾವ್ರ್ ಆನಿ ಆಯ್ಚೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ವಾವ್ರ್ ಹಾಚೆಮಧೆಂ ಆಸ್ಚೊ Contrast - ಹೆ ವಿಶಿಂ ಡೊ| ಪ್ರಭು ಉಲಯ್ತಲೆ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ಸುರ್ವಾತಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಚಿ ಝಳಕ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳಾನಾತ್ಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ದುಬಾವ್ ನಾ.

 

’ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ವಾವ್ರ್ ಮ್ಹಜೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜಿ ದೀಶ್ಟ್” ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಡೊ| ಪ್ರಭು ಪಂದ್ರಾ ತೆ ವೀಸ್ ಮಿನುಟಾಂ ಉಲಯ್ತಲೆ ಆನಿ ತೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್‌ಸೊ ಸಂವಾದ್. ಆಟ್ ವಾ ಸವಾಯ್ ಆಟ್ ವೊರಾರ್ ಭಾವ್ ಬಾಂದವ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಸವೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಂಪಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.

 

ಕಿಟಾಳ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್, ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೊಗಿಂಕ್ ಹಾಂವ್, ಎಡ್ವಾಯ್ಜರಿ ಬೋರ್ಡಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಾನಾಚೆಂ ಆಪವ್ಣೆಂ ಪಾಟಯ್ತಾಂ.

 

ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಾಂಜೆರ್ 6.30 ವೊರಾರ್ , ಓರ್ಕಿಡ್ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿಂತ್ ಮೆಳ್ಯಾಂ. ಕಿಟಾಳಾಚಿಂ ಸ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಭ್ರಮುಂಕ್, ಭರ್ವಶ್ಯಾಚೊ ಕವಿ, ಗೀತ್‌ಕಾರ್ ಆನಿ ಲೇಕಕ್ ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲಾಕ್ ಮಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿಸಾ, ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಮಾನ್ಯತಾ ಜೋಡ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಾವುರ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್.

- ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

 

 

COMMENTS

Austin Prabhu , Chicago Aug 21, 2016

"ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್" ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಂತ್ ಏಕ್ ಫಾಮಾದ್ ನಾಂವ್! ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಫಕತ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮಾತ್ ನಂಯ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿಚಿ ಕವಿತಾ ಸಕತ್ ಪ್ರಚಂಡ್ ರೀತಿನ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರ್ತಾತ್. ಉತ್ರಾನ್ ಉತರ್ ಮತಿಚಿಂ ಕುಸಾಳಾಂ ಕಾತರ್ತಾನಾ ಕವಿಚಿ ಬರ್ಪಾ ಸಕತ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕರ್ತಾ, ಆತುರಾಯ್ ಹಾಡ್ಟಾ ತಸೆಂಚ್ ಆನಿಕ್‍ಯ್ ವಾಚುಂಕ್ ಆಂವ್ಡೊನ್ ರಾವ್ತಾ. ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ತಸೆಂಚ್ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಲಿಯೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ನಮಾನ್. ವಿಲ್ಸನಾಚಿ ಕವಿತಾ ವಾಡೊಂ ಆನಿ ಚಡೊಂ ಎವೆರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರಾಕ್, ಹಾಡುಂದಿ ಸೊಭಾಯ್ ತೆಂ ಮೊಳ್ಬಾಧೊಣು ಪರ್ಜಳ್ಚ್ಯಾಪರಿಂ ತಸೆಂಚ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಪರ್ಜಳುಂ ತ್ಯಾ ಆಕಾಸಾವಯ್ಲ್ಯಾ ನಕ್ತಿರಾಂಪರಿಂ. ಉಲ್ಲಾಸ್ ತುಕಾ ವಿಲ್ಸನ್!

Roshu , Bajpe Aug 20, 2016

Wilson, Kateel kushi zali. It increased the weight of the Award

Hillary D Silva , Mira Road - Mumbai Aug 20, 2016

Congratulations Wilson. Wish you all success in future too.

Roshan , Sequeira Aug 20, 2016

Kushi zali Wilson. It increased the weight of the Award.

Geralad Carlo , Hassan Aug 19, 2016

ಎದೊಳ್ ಚೊವ್ಗಾಂಕ್ ಕಿಟಾಳ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭೊನ್ ಆಸೊನ್ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ವಿಲ್ಸನಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡುಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಚಿಕ್ಕೆ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಲ್ಲೆ ಪುಸ್ಕಾರಾಕ್ ಫಾವೊ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ನ್ಹಯ್, ತರೀ ವಿಲ್ಸನಾಚಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಚೊವ್ಗಾಂಕ್ ದಿಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಳ್ಳಿಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಭಗಲ್ಲೆಂ. ವರ್ಸಾಂಚಿ ಮೀತ್ ವ್ಹಾಡಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿಲ್ಸನಾಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಮಧಾನ್ ಜಾಲೆಂ. ವಿಲ್ಸನಾಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್.

ಡೊ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪ್ರಭುಕ್ ತಾಚೊ ಪೇಶೆಂಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಇಲ್ಲೆಂ ವಳ್ಕಾತಾಂ. ಹಾಂವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಂವ್ಚೊ ಮ್ಹನಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಲ್ಲೆಂಚ್ ತೊ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಆಮ್ಚಾಚ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. (ಬೋವ್ಶಾ ಹಾಂವ್ ಹಾಸನ್ ಥಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ವರ್ವಿಂ ಜಾವ್ಯೆತ್). ತುಜಿ ಪಿಡಾ ಕಾಂಯ್ಚ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಕ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕರ್ಚೆಂ ತಾಚೊ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಗೂಣ್. ಹಾಂವ್ ಕೆಎಂಸಿಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಮ್ಹಜೆ 'ಅಪಹರಣ್' ಆನಿ 'ಗಾಂಧಿ...' ಬೂಕ್ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಆನಿ ಹಾಂಚ್ಯೊ ಗವ್ರವ್ ಪ್ರತಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಥೈಂಚ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯೊ. ಹಾಂಚ್ಯೊ ಎಕೇಕ್ ಪ್ರತಿ ಡೊ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪ್ರಭುಕ್ ದಿವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಹೊ ಪ್ರೊಫೆಸೊರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬೂಕ್ ವಾಚಿತ್ ಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದುಬಾವಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ಲೊಂ!

Felcy lobo , derebail Aug 19, 2016

Congrats Wilson God bless u

Monica Shantipura , Dublin Aug 19, 2016

I used to work with Dr. G G Laxman Prabhu. I am delighted for his love for Konkani. He used to love my short stories. He might have lot of jokes in his speech. He is indeed a great personality alltogether. Hope you all have a lovely day. All the very best to Kateel and Kittall. Long Live our Kittall. 

Clarence , Muscat Aug 19, 2016

ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ ಕವಿ ಆನಿ ಲೇಖಕ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಹಾಕಾ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ಸೊಳಾ ವೊರ್ಸಾಚೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಿಯೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿ ಕುಟಾಂಬ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಮೆಳ್ಚಿ ಖಬರ್ ವಾಚುನ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ವೊರ್ತಿ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ಕಿಟಾಳ್ ವಿಂಚ್ಣುಕೆ ಸಮಿತೆಕ್ ವಂದನ್. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಉದೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿಂ ಪಯ್ಕಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಏಕ್ ಉಂಚ್ಲೊ ಆನಿ ಪ್ರಬುದ್ಧ್ ಕವಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಮಾನಾನ್ ಮಾಂದ್ತಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ಶೆತಾಕ್ ನವೆಂಸಾಂವಾಚಿ ಭಾಂಗ್ರಾಳಿ ವೋಪ್ ದಿಲ್ಲೊ ಬುದ್ವಂತ್ ಕವಿ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ತಾಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಕಾಳ್ಜಾಂಕ್ ತೊಪ್ಚಿ ಮನಾಂ ಕದಳಾಂವ್ಚಿ ಶಾತಿ ಆಸ್ತಾಚ್ಚ್. ಪರ್ಭಿಂ ತುಕಾ ವಿಲ್ಸನ್.