ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ ಹೆನ್ರಿ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಗಾಂವಾನ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ಚೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ಕಿಟಾಳ್ ತಶೆಂ ಆರ್ಸೊ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್. ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್(1999), ಕಯ್ದ್ಯಾಚೊ ಕವಿತಾ(2004), ಭಾಮುಣಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ(2006) - ತಾಚೆ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಕವಿತಾ ಜಮೆ. ದೆವಾಕ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾಡೊ(2002), ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್ (2016)   - ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಸಂಗ್ರಹ್.  ಕೊಂಕ್ಣೆ ಶಿವಾಯ್ ಕನ್ನಡ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸಾಂನೀಯ್ ತೋ ಬರಯ್ತಾ. 

Recent Archives

ಪಾವ್ ಶೆರ್ ಜಿಂದಗೀ

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್        2016-06-23 22:51:45
  |     |   

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಡಾಸಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಸಿನೆಮಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆಸ್ತಲೆಂ ’ಜರಾ ಸೀ ಜಿಂದಗೀ.’ ಹೆಂ ಸಿನೆಮಾ ಹಾಂವೆ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ ಬೋವ್‌ ಶಾ ಏಕ್ ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ, ತೇಂಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಯಾ ಧವ್ಯಾ ಒನಿಡಾ ಪೋರ್ಟೆಬಲ್ ಟಿ.ವಿ.ಚೆರ್. ರುಪಯ್ 3,800 ಕೀಮತೆಚಿ ಹಿ ಒನಿಡಾ ಪೋರ್ಟೆಬಲ್ ಟಿ.ವಿ.ಯ್ ಹಾಂವೆ ಕಂತಾರ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿ, ಮೋತಿಭಾಯಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎಕಾ ಬನಿಯಾಚ್ಯಾ ದುಕಾನಾ ಥಾವ್ನ್. ತವಳ್ ಡಿ.ಟಿ.ಎಚ್. ನಾತ್ಲೆಂ, ಪಾಕ್ಯಾಚಾ ಚಾಮ್ಡ್ಯಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸತ್ರೆಪರಿಂ ದಿಸ್ಚಿಂ ಜಯ್ತ್ ಡಿಶ್ ಎಂಟೆನಾ ಆನಿ ಕೇಬಲ್ ಕನೆಕ್ಶನ್. ಚ್ಯಾನೆಲಾಂಯೀ ಲೆಕಾಚಿಂ. ಪೂಣ್ ಕೇಬಲ್ ಅಪರೇಟರ್ ಮಾತ್ ತಾಂಚ್ಯಾಚ್ ಎಕಾ ಥಳೀಯ್ ಚ್ಯಾನೆಲಾರ್ ದಿಸಾಕ್ ದೋನ್ ವಾ ತೀನ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ದಾಕಯ್ತಾಲೆ. ಟಿ. ವಿ. ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಬಾರಾಚೆರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಖಂಯ್ಚಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ದಾಕಯ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ ಕಳಯ್ತಾಲೆ. ಅಶೆಂ ಹಾಂವೆ ಕೇಬಲ್ ಟಿ.ವಿ. ಚೆರ್ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ - ಜರಾ ಸೀ ಜಿಂದಗೀ.

 

ಜರಾ ಸೀ ಜಿಂದಗೀ - ಫಿಲ್ಮ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಉರೊಂಕ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಕಾರಣ್ ತ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೊ ನಟ್ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಆಸ್ಲೊ. ಸಾಂಗಾತಾ ಅಭಿನೇತ್ರಿ ಅನಿತಾ ರಾಜ್. ಕಾಲ್ ರೇಡಿಯೊ ಮಿರ್ಚಿಚೆರ್ ಪುರಾನೀ ಜೀನ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಡ್ರೀಮ್ ಗರ್ಲ್ ಸಾಯ್ಮಾ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ " ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಹಿಂದಿ ಸಿನೆಮಾಂತ್ಲೊ ಬೇಛಾರಾ ಹೀರೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ತಾಚೊ ಮೋಗ್ ತಾಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಚ್ ಮೆಳಾನಾ. ಅಕೆರಿಚ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ವೆತಾ" ಸಾಗರ್, ಸದ್ಮಾ ತಸಲಿಂ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಯಾದ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಡ್ರೀಮ್ ಗರ್ಲ್ ಸಾಯ್ಮಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ.

 

’ಜರಾ ಸೀ ಜಿಂದಗೀ’ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ಕಮಲ್ ಹಾಸನಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಯ್ಕ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ತಾಳ್ ಪಡಾನಾ. ದೆಕುನ್ ತೋ ಘರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಇಶ್ಟಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಜೋಪಡ್‌ ಪಟ್ಟಿಂತ್ ರಾವೊಂಕ್ ವೆತಾ. ಫಿಲೊಸೊಫಿಂತ್ ಎಮ್. ಎ, ಸನದ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ಚಿಂತ್ಪಾನ್ ಕಮ್ಯೂನಿಸ್ತ್ ದೆಕುನ್ ತಾಕಾ ಕಾಮ್ ಮೆಳಾನಾ. ಹಾತಾಂತ್ ಪಯ್ಶೆ ನಾಂತ್, ರಾವೊಂಕ್ ಬಿಡಾರ್ ಕಶೆಂಯ್ ನಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ತಾಚ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಚೊ ಕಾಗ್ದಾಕುಡ್ಕೊ ಪರಾಮಶೆನ್ ಕಚ್ರ್ಯಾಂತ್ ವೆತಾ ಆನಿ ತೊ ಕಾಗ್ದಾಕುಡ್ಕೊ ಸೊಧುನ್ ತೋ ಮೊಹಲ್ಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕಚ್ರ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಂನಿ ಉಸ್ತುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ಕಚ್ರ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಂನಿ ಬೆಳ್ಶೆಲ್ಲೆಂ ಖಾಣ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿಂ ಪ್ಯಾಂಪರಾಂ, ವ್ಹಡಾಂಚೆಂ ಕಾಂಡೋಮ್ ಹಾತಾಕ್ ಆದಾಳ್ಟಾತ್ ತರ್, ಎಕಾ ಕಚ್ರ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಂತ್ ತಾಕಾ ಫಕತ್ ಆನಿ ಫಕತ್ ಮುಸುಂಬಿಚ್ಯೊ ಕೊಜಾಂಟಿ ಮೆಳ್ತಾತ್. ತವಳ್ ತೋ ಉದ್ಗಾರ್ತಾ " ಲಗ್ ತಾ ಹೈ ಇದರ್ ಬಹುತ್ ಅಮೀರ್ ಲೋಗ್ ರಹತೇ ಹೆಂ" ತವಳ್ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಮಾಳ್ಯೆಚ್ಯಾ ಜನೆಲಾಥಾವ್ನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಅನಿತಾ ರಾಜ್ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ " ಅಮೀರ್ ನಹಿಂ ಬಿಮಾರ್ ಲೋಗ್ ರಹತೇ ಹೆಂ" ಅನಿತಾಚೊ ಡಾಯ್ಲೊಗ್ ಅಕೇರ್ ಜಾತಾನಾ, ಕೆಮೆರಾ - ಪೊಟಾಕ್ ಶಿತ್ ಗಿಳುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಬಿಚಾಣ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆರ್ ಘುಂವ್ತಾ.

 

ಹೆಂ ಸಿನೆಮಾ ಆನಿ ತಾಂತ್ಲೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಆಜ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧೊಸುಂಕ್ ಕಾರಣ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕವಿಮೇಳಾಂತ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ದುಬಯ್ ಶಹರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಕವಿ ಸನ್ನು ಮೋನಿಸ್, ಬೊಳಿಯೆ ಹಾಚೆಲಾಗಿಂ ಸಂವಾದ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ಅವ್ಕಾಸ್. ಮ್ಹಜೆಂಪರಿಂಚ್ ಸನ್ನು ಮೋನಿಸ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಮುಂಬಯ್ ಮ್ಹಾಶೆರಾಂತ್ ಜಿಯೆಲಾ ಆಸ್ತಾಂ, ತಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಚೇರ್ ಮುಂಬಯ್ ಶಹರಾನ್ ಕಾಂಯ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲಾಗೀ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಜಾಪ್ - ವಿಶೇಸ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ !

 

ಪೂಣ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಬ್ತಿನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಜರಾ ಸೀ ಜಿಂದಗೀ ಸಿನೆಮಾಂತ್ಲೊ ನಾಯಕ್ ನಟ್ ಕಮಲ್ ಹಾಸನಾನ್ ಕಚ್ರ್ಯಾಡಬ್ಬ್ಯಾಂತ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಮುಸುಂಬಿಚ್ಯಾ ಕೊಜಾಂಟ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಕಾಗ್ದಾಕುಡ್ಕೊ ಸೊಧ್ತಾನಾ ಜಶೆಂ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ, ತಶೆಂ ಹಾಂವೆಯ್ ಚಿಂತ್ ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ " ಮುಂಬಯ್ ಫಕತ್ ಗಿರೇಸ್ತಾಂಚಿಂ ಆನಿ - ಮುಂಬಯ್ ಶಹರಾಂತ್ ಫಕತ್ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಲೋಕ್ ಮಾತ್ ಜಿಯೆತಾ." ಪೂಣ್ ನಾ, ಮುಂಬಯ್ ಮ್ಹಾಶಹರಾಕ್ ಅದೇವ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ನಖ್ಖೀ ಗಮ್‌ಲ್ಲೆಂ - ಮುಂಬಯ್ ಕಿತ್ಲಿ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಲೊಕಾಚಿಗೀ ತಿತ್ಲಿಚ್ ಗರಿಬಾಂಚಿ ಸಯ್ತ್. ಮುಂಬಯ್ತ್ ಆನಿ ಫಕತ್ ಮುಂಬಯ್ ನಗರಿಂತ್ ಮಾತ್, ಕೊರೊಂಡಾನಿ ಕಮಾಂವ್ಚ್ಯಾಕೀ, ದಿಸಾಕ್ ಫಕತ್ ಧಾ ರುಪಯ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾಕೀ ಆತ್ಮ್ ತೃಪ್ತೆನ್ ದೀಸ್ ಸಾರುಂಕ್ ಜಾತಾ. ದೆಕುನ್ ಮಿಸ್ತಾ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಪ್ಣಾಂಚಿ ಪಾಟ್ ಧರುನ್ ಲೋಕ್ ಮುಂಬಯ್ ಧಾಂವೊನ್ ಯೆತಾ.

 

ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಜಿಯೆಲ್ಲೊ ಕವಿ ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಸಾ - ಮುಂಬಯ್ ಶಹರ್ ಏಕ್ ಅಸ್ಲೆಂ ಶಹರ್ ಜೆಂ ಚಾಲಿಂನಿ, ಕೊಟ್ರೆಂನಿ ವಸ್ತುರಾಂ ಧುವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೊತಾಕ್ ಸುಕೊಂಕ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ವಸ್ತುರಾಂಚೊ ರಂಗ್ ಉಬಾನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ಜಶೆಂ ವಸ್ತುರಾಂ ಉಪ್ರಾಟೆಂ ಕರ್ನ್ ಸುಕೊತ್ ಘಾಲ್ತಾತ್‌ ಗೀ ತಶೆಂ, ಮುಂಬಯ್ ಶಹರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಉಪ್ರಾಟೆಂ ಕರ್ನ್ ಸುಕೊತ್ ಘಾಲ್ತಾ ಆನಿ ಮನಿಸ್ ಜಿಣ್ಯೆಚಾ ಕರ್ಕಟ್ಯಾ ವೊತಾಕ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾನ್ ಸುಬೇದ್ ಭಾಜ್ತಾ.

 

ಆನಿ ಹಾಂವ್, ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಜಿಣ್ಯೆಚಾ ಖರ್ಕಟ್ಯಾ ವೊತಾಕ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ - ಭಿತರ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಜ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಚ್ರ್ಯಾಡಬ್ಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಫಕತ್ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ಪಿಡೇಸ್ತ್ , ಅಸಹಾಯಕ್ ಲೋಕ್ ಸಯ್ತ್ ಜಿಯೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳೊಂಕ್ ವೇಳ್ ಲಾಗೊಂಕ್ ನಾ.

 

ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜಿ ಮುಂಬಯ್ಚಿ ವಸ್ತಿ ಸುರು ಕೆಲ್ಲಿಚ್ ಕುಡಾ ಥಾವ್ನ್. ಫೊರ್ಟಾಂತ್ ನೆವಿಚ್ಯಾ ಡೊಕಾ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರೊನ್ ಸಾಂ. ಪಾವ್ಲುಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತೆ ಕುಡಾಚೆಂ ನಾಂವ್‌ ಚ್ ’ಮೂತ್ರಿ ಕ್ಲಬ್’ ಮ್ಹಣ್. ಕಾರಣ್ ತ್ಯಾ ಕುಡಾ ಮುಕಾರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಚಿ ಮೂತ್ರಿ ಆಸ್ಲಿ. ಮುಕಾರ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಲಯನ್ ಗೇಟ್, ಇಲ್ಲೆಂ ಮುಕಾರ್ ಕಾಲಾ ಘೋಡಾ, ಜಹಾಂಗೀರ್ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಒಫ್ ವೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಆನಿ ಅಕೇರಿಕ್ ಗೇಟ್ ವೇ ಒಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ದೋನ್ ಮೆಟಾಂ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಬೊಂಬೆ ಸಮಾಚಾರ್ ಮಾರ್ಗ್, ನ್ಯಾಶನಲ್ ಲೈಬ್ರೆರಿ ಆನಿ ಹೊರ್ನಿಮನ್ ಸರ್ಕಲ್. ಮುಂಬಯ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಸುರ್ವೆರ್ ಕಾಮ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಮೂತ್ರಿ ಕ್ಲಬ್ಬಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ ತೆ ಸ ಮಹಿನೆ ಬೆಕಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ತವಳ್ ಹೆ ಸರ್ವ್ ಜಾಗೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಸದಾಂಚೆಂ ಕಶೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

 

ಟಾಟಾ ಕಂಪ್ಣೆನ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಹೊರ್ನಿಮನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಗೀಚಾಂತ್ ಸದಾಂ ಸಾಂಜೆರ್ ಬಸೊನ್ ವಾರೆಂ ಸೆಂವ್ಚೆಂ, ಜಹಾಂಗೀರ್ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿಂತ್ ಆರ್ಟ್ ಎಕ್ಷಿಭಿಶನಾಂಕ್ ವೆಚೆಂ, ವಾ ಗೇಟ್ ವೇ ಇಂಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾಚ್ಯಾ ಬಾಂಕಾರ್ ಬಸೊನ್ ದರ್ಯಾಚಿ ಗಾಜ್ ಆನಿ ಲ್ಹಾರಾಂಚಿಂ ಉಡಿ ಮೆಜ್ಚಿ ಹೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಮ್. ಫಾಮಾದ್ ಪೇಂಯ್ಟರ್ ಎಮ್. ಎಫ್. ಹುಸೇನಾಕ್ ಹಾಂವೆ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ ಹ್ಯಾಚ್ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿಂತ್. ತವಳ್ ತಾಚ್ಯಾ ’ಶ್ವೇತಾಂಬರಿ’ ಕಲಾಪ್ರದರ್ಶನಾಚೆರ್ ವ್ಹಡ್ ವಿವಾದ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಪತ್ರಾಂನಿ ಎಮ್. ಎಫ್. ಹುಸೆನಾಚಿ ಅಶಿ ಠೀಕಾ ಕೆಲ್ಲಿಗೀ " ಜಹಾಂಗೀರ್ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿಂತ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಎಕಾ ಅವ್ಕಾಸಾ ಖಾತಿರ್ ಪೇಂಯ್ಟರ್ ಸಾತ್ ತೆ ಆಟ್ ವರ್ಸಾಂ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಾತ್ ಆನಿ ಹುಸೇನಾನ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅವ್ಕಾಸಾಂತ್ ಗ್ಯಾಲರಿಂತ್ ದವಿಂ ಕಾಪ್ಡಾಂ ಉಮ್ಕಾಳಾವ್ನ್, ಖಬ್ರೆಪತ್ರಾಂ ಮುಡ್ಡುನ್ ರಾಸ್ ಘಾಲ್ನ್ ಕಲೆಚಿಂ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್" ಪೂಣ್ , ಹುಸೇನ್ ತೊ ಎಮ್. ಎಫ್. ಹುಸೇನ್. ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಹ್ಯಾ ಠೀಕೆಕೀ ಜಾಪ್ ಆಸ್ಲಿ.

 

 

 

 

ಹೊರ್ನಿಮನ್ ಸರ್ಕಲಾಂತ್ ಆನಿ ಎಶ್ಯಾಯಿಟಿಕ್ ಸೊಸಾಯ್ಟಿಚ್ಯಾ ಮೆಟಾಂನಿ ತವಳ್ ರಾತಿಚೆಂ ಧಾ ವೊರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ವಾ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸರಾಗ್ ಹಿಂದೀ ಫಿಲ್ಮ್ ಶೂಟಿಂಗಾಂ ಚಲ್ತಾಲಿಂ. ಘಾಯಲ್ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ಸನ್ನಿ ದೇವಲಾನ್ ಟ್ರಕ್ಕಾಸಾಂಗಾತಾ ಝಗಡ್ಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಹೊರ್ನಿಮನ್ ಸರ್ಕಲಾಚೆಂ ತರ್, ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ ಪಿಂತುರಾಚೆಂ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿ ಭಾಯ್ಲೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲಾಯ್ಭ್ರೆರಿಚ್ಯಾ ಮೆಟಾಂಚೆಂ.

 

ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್, ತೇಂಯ್ ಕುಡಾಂತ್, ಹಾತಾಂತ್ ದಮ್ಡಿ ನಾಸ್ತಾನಾ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಕಶ್ಟಾಂಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬೊಂಬಯ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಗಮ್ಲೆಂ. ಕುಡಾಚ್ಯಾ ಕುಜ್ನಾಂತ್ ಸಕಾಳಿಂಚೊ ನಾಶ್ಟೊ ನಾ. ಪಯ್ಶೆ ಆಸ್ ಲ್ಲೆ ಸಾಂದೆ ನಗಿನ್ ದಾಸ್ ಮಾಸ್ತರ್ ರೋಡಾಚ್ಯಾ ಅಕೇರಿಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಶೆಟ್ಟಿಚ್ಯಾ ಗಜಾನನ್ ಹೊಟ್ಲಾಕ್ ನಾಶ್ಟೊ ಕರುಂಕ್ ವೆತಾಲೆ. ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕುಜ್ನಾಂತ್ ಏಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಖಾಲಿ ಚಾ ಮೆಳ್ತಾಲಿ. ಹಾತಾಂತ್ ಸುಟೆ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಚಾ ಪಿಯೆಂವ್ಚಿ ವಾ ಉದಕ್ ಪಿಯೊನ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ. ಚಡುಣೆ ಶೆಂಭೊರ್ ಲಾಗಿಂ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಕುಡಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಫಕತ್ ಚಾರ್ ಕಾಕುಸ್. ದೋನ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಮಾಳ್ಯೆರ್. ದೋನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮಾಳಿಯೆರ್. ನಾಂವ್ಕ್ ದೋನ್ ನ್ಹಾಣಿಯೊ. ನಾಂವ್ಕ್ ಸಕಾಳಿಂ ಏಕ್ ವೋರ್, ಸಾಂಜೆರ್ ಸ ವೊರಾಂ ಪಾಸುನ್ ಟಾಂಕಿಯೆಂತ್ ಉದಕ್ ಆಸ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವೇಳ್. ಟಾಂಕಿಯೆಂತ್ ಉದಕ್ ಖಾಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮಾಗಿರ್ ನಾಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ರಾತಿಚ್ಯಾ ನೋವ್ ವೊರಾರ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಚೆಂ ಉದಕ್ ಯೆತಾನಾ. ಹಾತಾಂತ್ ಸಾಬು ಘೆವ್ನ್ ಸರ್ತೆಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವಾಜೆ. ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಬು ಘಾಸ್ತಾನಾ, ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ನಳಾಕ್ ಮಾತೆಂ ದೀವ್ನ್ ಆಂಗ್ ಧುಂವ್ಚೆಂ. ತ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಸಾತ್ ವೊರಾರ್ ತೇರ್ಸ್. ತೇರ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಶಿಡಿಯೆ ಮುಳಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕುಜ್ನಾಂತ್ ಜೆವಣ್. ಗುಟ್ಲಿ ಪಾಂವ್, ಮಾಸ್ಳೆಕಡಿ ಆನಿ ಶಿತ್. ಪಾಂವ್ ವರ್ಗಾನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಂವಾಚ್ಯಾ ಲೆಕಾಚೆಂ ಶಿತ್. ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ದುಕ್ರಾಮಾಸ್. ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಮಧೆಂ ಏಕ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಪಾತೇಲ್. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜೆವ್ಣಾಮೆಜಾರ್ ಚರ್ಚೆ ಜರ್ಲೆ ಆನಿ ಬಸ್ಚ್ಯಾ ಬಾಂಕಾಪಂದ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂವ್ಚೆ ಕೊಳಿಂದ್ರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಜಾಯ್ತೆಪಾವ್ಟಿಂ ಪೊಟಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಶಿತ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಕುಡಾಚ್ಯಾ ಕುಜ್ನಾಂತ್ಲೆಂ ಖಾವ್ನ್ ದಾಟೆ ಮೊಟೆಂ ಪೆಂದೆರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮಾಜ್ರಾಂಕ್ ಹೆ ಜರ್ಲೆ ಜಾಂವ್ ಕೊಳಿಂದ್ರ್ ಕೇರ್ ಚ್ ಕರಿನಾತ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ಮಾಜ್ರಾಂಕ್ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ತರೀ ಮುಂಬಯ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾಲೊ. ಬಲ್ಲಾಡ್ ಪಿಯರ್ ರಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಡಗ್ಸ್ ಘೆವ್ನ್ ಮಸ್ತ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಧಲೊನ್ ಅಸ್ಚೆ ಚಾರ್ಶಿಯ್ ಮುಂಬಯ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಕೇರ್ ಕರಿನಾತ್ಲೆ. ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಸಾಂಜ್ ಪಿಕೊನ್ ರಾತ್ ತೆಂಕ್ತಾನಾ ದಾದಾ ಬಾಯ್ ನವರೋಜಿ ರೋಡಾರ್ ವೊಂಟಾಕ್ ರಂಗ್ ಆನಿ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಜಳ್ ಲಾವ್ನ್ ನೆಟೊನ್ ರಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಬಾಯ್ಲೊಯ್ ಕೇರ್ ಕರಿನಾತ್ಲಿಂ.

 

ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಚಿ ಬಿ.ಕೊಮ್. ಡಿಗ್ರಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ತರೀ ಮುಂಬಯ್ ತಸಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾ ನಗರಿಂತ್ ಎಕಾ ಎಕಾಂವ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾರ್ಕಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಹಾಂವೆ ಸ ಮಹಿನೆ ರಾಕಾಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ಕಾರಣ್ ಕುಡಾಂತ್ ದಫ್ತರಾಂನಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆ ಕೋಣ್ ರಾವಾನಾತ್ಲೆ. ರಾವ್ತಾಲೆ ಫಕತ್ ಟೆಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್, ಹೊಟ್ಲಾಂನಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆ ವೇಯ್ಟರ್ - ಸ್ಟೀ ವರ್ಡ್, ತಾರ್ವೊಟಿ ವಾ ಅಪ್ರೂಪ್ ಕಂಪೆನಿಂನಿ ಫಾಳಿಂನಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆ ಹೆಲ್ಪರ್ ಮಾತ್. ಸುಪರ್ ವೈಸರ್, ಪೋರ್ ಮೆನ್ ಹಂತಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಕುಡಾಂತ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಉಣೆಂಪಣ್. ಬೋವ್‌ಶಾ ಹಾಂವ್ ಕುಡಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆ ತವಳ್ ಕುಡಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧರುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ತೇಗ್ ಯಾ ಚಾರ್. ಆನಿ ತೇಯ್ ಕಾಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ತಸಲ್ಯಾ ಬರ‍್ಯಾ ಕಾಮಾರ್ ನಾತ್ಲೆ. ಮುಂಬಯ್ತ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ನವ್ಯಾಂಕ್ ಫಕತ್ ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ತರೀ ಒಳ್ಕಿನ್ ಮಾತ್ ಕಾಮಾಂ ಜಾತಾಲಿಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ನವ್ಯಾಂಕ್ ಕೋಣ್ ಕಾಮಾಕ್ ಘೆನಾತ್ಲೆ. ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಆನಿ ದಫ್ತರಾಚೆಂ ಕಾಮ್‌ಚ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ರಾಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಉಪಾಶಿಂ ಮೊರಾಜೆ ಪಡತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ತಿಮೊತಿಚ್ಯಾ ಲಲಿತ್ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಸ್ಟೀವರ್ಡಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಖಾತಿರ್ ಸಂದರ್ಶನಾಕ್ ಗೆಲೊಂ. ಕಾಳೆಂ ಪ್ಯಾಂತ್, ಧವೆಂ ಶರ್ಟ್ ಆನಿ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಮೊಚೆ ಮಾತ್ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸಾಚೆ. ತವಳ್ ಮುಂಬಯ್ತ್ ತಿಮೊತಿ ಸೇಟ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭಾರೀ ವ್ಹಡ್ ನಾಂವ್. ಮೆಟ್ರೊ - ದೊಬಿತಲಾವ್, ಶೇರ್ ಬಜಾರ್, ಪೋರ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಧರ್ನ್ ಮುಂಬಯ್ ಶಹರಾಂತ್ ಧಾ - ಪಂದ್ರಾ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಹೊಟ್ಲಾಂ. ಎಕೆಕಾ ಹೊಟ್ಲಾಕ್ ದೋಗ್ ತೆ ತೇಗ್ ಮ್ಯಾನೆಜರ್. ತಾಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಕಾಂತಪ್ಪಣ್ಣ. ಕಾಂತಪ್ಪಣ್ಣ ಕಾಂಯ್ ವ್ಹಡ್ ಶಿಕ್ಪಿ ನ್ಹಯ್, ಪೂಣ್ ಅನ್ಬೊಗಿ ಮನಿಸ್. ತಾಣೆ ತಾಚೆ ಮುಕಾರ್ ದೀನ್‌ಪಣಾನ್ ಉಭೆ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಕಯ್ಲ್ ಥಾವ್ನ್ ವಯ್ರ್ ಪಳಯ್ಲೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂತ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಘಾಲ್ಚೆತಸಲೆ ಕೆನ್ವಾಸಾಚೆ ಮೊಚೆ ಪಳಯ್ಲೆ. ಎಕಾ ಜಾಣ್ತ್ಯಾ ಬಾಪಯ್ ಪರಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ಹಾತ್ ದವರ್ನ್ ತೋ ಮ್ಹಣಾಲೊ " ಮಗಾ, ನಿನ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ಆತುಂಡ್. ಹೊಟೆಲ್ದ ಲೈನ್ ಗ್ ಬತ್ತಂಡ ಕಲ್ತಿನ ಬರವುಗ್ ಅನ್ಯಾಯ. ಏರ್ ಕೈ ಬುಡುಂಡಲಾ ಕಲ್ತಿನ ಬರವು ನಿನ್ನ ಕೈ ಬುಡಂದ್. ಈ ಲೈನ್ ನಿಕ್ಕ್ ಬೊಡ್ಚಿ. ಪೋಲ, ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು" ತೆ ದಿಸಾ ಆನಿ ತೆ ಘಡ್ಯೆ ಹಾಂವೆ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲೊ - ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಕಿತ್ಲೆ ಕಶ್ಟ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್ ನ್ಹಯ್, ಹೊಟ್ಲಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಏಕ್ ವೆಚೊಂ ನಾ.

 

ಹೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಮೆಜೂನ್ ಪಾಂಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಗೇಟ್ ವೇ ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಹಜೊ ವರ್ಗ್ ಮಿತ್ರ್ ಮೆಕ್ಸಿ ಮೆಳ್ಳೊ. ತೋಯ್ ಮ್ಹಜೆಪರಿಂಚ್ ಬಾಯ್ಕಾಲಾ ಕುಡಾಂತ್ ರಾವ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಗೇಟ್ ವೇ ಥಾವ್ನ್ ಎಲಿಫೆಂಟಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಬೋಟಿಂಚಿ ಟಿಕೆಟ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾಂವ್ಟರಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ತಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾವ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎಕಾ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಗೈಡಾಚಿ ಒಳಕ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಜೋಶಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮಾರ್ವಾಡಿ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಎಕಾಂವ್ಟೆಂಟಾಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಯ್ಲೊ. ಹೊರ್ನಿಮನ್ ಸರ್ಕಲಾ ಕುಶಿನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪೊದ್ದಾರ್ ಚೇಂಬರ್ಸಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಎಕಾಂವ್ಟೆಂಟಾಚೆಂ ದಫ್ತರ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಚೊ ಶಿಡಿಯೊ ( ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ) ಆತಾಂಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಆಸಾತ್, ರುಕಾಚ್ಯಾ ಮಜ್ಬೂತ್ ಫೊಳ್ಯಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲಿ. ರೇಲಿಂಗ್ ಸಯ್ತ್ ರುಕಾಡಾಚೆಂ. ಮಯ್ನ್ಯಾಕ್ 400 ರುಪಯ್ ಸಾಂಬಾಳಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ. ಇತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಬಾಳಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸಾಚಿಂ ದೋನ್ ಜೆವ್ಣಾಂ ಮಾತ್ ಜೇಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ, ತೇಂಯ್ ಕುಡಾಚ್ಯಾ ಕುಜ್ನಾಂತ್, ರಿಯಾಯ್ತೆಚ್ಯಾ ಮೊಲಾಕ್. ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ನಾಶ್ಟ್ಯಾಕ್ ಗಜಾನನ್ ಹೊಟ್ಲಾಕ್ ಗೆಲೊಂ ತರ್, ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ ಅಕೇರಿಕ್ ಶೆಂಭೊರ್ ದೊನ್ಶಿಂ ರುಪಯ್ ರೀಣ್.

 

ಅಸಲ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಆದಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ - ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ವೆಗಿಂ ಹೊರ್ನಿಮನ್ ಸರ್ಕಲಾಂತ್ ಹಾತ್ ಗಾಡಿಯೆರ್ ನಾಸ್ಟೊ ಕರ್ನ್ ವಿಕ್ಚೊ - ವಾಸಣ್ಣ.

 

ಹೊರ್ನಿಮಲ್ ಸರ್ಕಲಾಂತ್ ಬಗೀಚಾಚ್ಯಾ ಪೊಂದಾ ಏಕ್ ಬಾಂಯ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್, ಹಾಂವೆ ಪಳಯಿಲ್ಲಿ ನಾ, ಮೆಟಾಂ ದೆಂವೊನ್ ವೆಚಿ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಬಾಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಕಾಳಿಂಚೆ ದುದಾಪರಿಂ ನಿತಳ್ ಧವೆಂ ಕಾಚ್ ಆನಿ ಗಂಜಿಬರಾಕ್ ನೆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಭಯ್ಯಾ, ಭಾಂಗ್ರಾಪರಿಂ ಫಳ್‌ ಫಳ್ಚ್ಯಾ ತಾಂಬ್ಯಾಚ್ಯಾ ತಾಂಬಿಯಾಂನಿ ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಉದಕ್ ಭರ್ತಾಲೆ ಆನಿ ಪಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಕ್ ಕಚ್ರೊ ಪಡಾನಾತ್ಲೆಪರಿಂ ತಾಂಬಿಯೆಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಪಾತಳ್ ಧವೊ ಚವ್ಕಾಕುಡ್ಕೊ ಬಾಂದುನ್ ಫೊರ್ಟಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ದಫ್ತರಾಂಕ್ ಪಾವಯ್ತಾಲೆ. ತವಳ್ ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ ಆನಿ ಚಡಾವತ್ ಫೊರ್ಟಾಂತ್ಲಿಂ ದಫ್ತರಾಂ ಹೊರ್ನಿಮನ್ ಸರ್ಕಲಾಚೆಂ ಉದಕ್ ಪಿಯೊಂಕ್ ವಾಪಾರ್ತಾಲಿಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾಯ್ ದಫ್ತರಾಕ್ ಪಿಯೊಂಕ್ ಹೆಂಚ್ ಉದಕ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ತೆ ಭಾಯ್ರ್ ಹೊರ್ನಿಮನ್ ಸರ್ಕಲಾಚ್ಯಾ ಚಾರಾಯ್ ಕುಶಿಂನಿ ಫಿಯೆಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪದ್ಮಿನಿ ಟೆಕ್ಶ್ಯೊ ರಾವ್ತಾಲ್ಯೊ. ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಕುಡಾಂನಿ ( ಫೊರ್ಟಾಂತ್ ಪಾಂಗ್ಳಾಗಾರಾಚೆಂ, ಕಣಜಾರ್ ಗಾರಾಚೆಂ ಅಶಿಂ ಹೆರ್ ಥೊಡಿಂ ಕುಡಾಂಯ್ ಆಸ್ಲಿಂ ) ರಾಂವ್ಚೆ ಚಡಾವತ್ ಡ್ರಾಯ್ವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಯೊ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕೀ ಹಾಂಗಾಚೆಂ ಉದಕ್ ವಾಪಾರ್ತಾಲೆ. ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಬಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ವಾಸಣ್ಣ ಆಪ್ಲಿ ಹಾತ್ ಗಾಡಿ ಲಾಯ್ತಾಲೊ. ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ವೆಗ್ಗಿಂ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ದೋಸಾ, ಇಡ್ಲಿ ವಡೊ, ಉಪ್ಮಾ ಫೊಹ್ಹಾ ಆಸೆಂ ಥರಾವಳ್ ನಾಸ್ಟೊ ಮೆಳ್ತಾಲೊ - ಗಜಾನಾನ್ ಹೊಟ್ಲಾಚ್ಯಾ ಅರ್ಧ್ಯಾ ಮೊಲಾಕ್, ಸಾಂಗಾತಾ ಏಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಚಾ ವಾ ದೂದ್ ಪಾನಿ. ಪೂಣ್ ಸಕಾಳಿಂ ಸಾಡೆ ಸಾತ್ ಜಾಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ವಾಸಣ್ಣಾಚಿ ಗಾಡಿ ಖಂಯ್ ಮಾಯಾಕ್ ಜಾತಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಜೂನ್ ಕಳೊಂಕ್ ನಾ, ಪೂಣ್ ವಾಸಣ್ಣ ಮಾತ್ ನಾಸ್ಟ್ಯಾಚೊ ಎಕೆಕಾ ಪ್ಲೇಟಿಚ್ಯೊ ಪೊಟ್ಲ್ಯೊ ಕರ್ನ್, ಸಂಗಿಸಾಚ್ಯಾ ಪೊತ್ಯಾಂತ್ ಭರುನ್, ಹೊರ್ನಿಮನ್ ಸರ್ಕಲಾಚ್ಯಾ ಲೊಂಕ್ಡಾಚ್ಯಾ ರೇಲಿಂಗಾರ್ ಉಮ್ಕಾಳಾಯ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಚಾ ಕಿಟ್ಲೆಂತ್ ಭರ್ನ್ ಕುಂದ್ಯಾಕ್ ಕುಲೊ ತೆಂಕುನ್ ಉಕಾಟೆಂ ಬಸೊನ್, ಬೀಡಿ ಪೆಟಯ್ತಾಲೊ. ಸೊಮಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸನ್ವಾರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಸಾಡೆ ಸಾತ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾಯಾಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ವಾಸಣ್ಣಾಚಿ ಹಾತ್ ಗಾಡಿ ಮಾತ್ ಆಯ್ತಾರಾ ದಿಸಾ ಧಾ ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹೊರ್ನಿಮನ್ ಸರ್ಕಲಾಂತ್ ಅನಭಿಷಕ್ತ್ ರಾಯಾಪರಿಂ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ವ್ಯಾರ್ ಕರ್ತಾಲಿ. ಕಾರಣ್ ಆಯ್ತಾರಾ ದಿಸಾ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಕ್ ರಜಾ ಆಸ್ತಾಲಿ ಆನಿ ವಾಸಣ್ಣಾಚ್ಯಾ ಗಾಡಿಯೆರ್ ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಶಲ್ - ಪತ್ರೊಡೆ ಆನಿ ದಹಿ ವಡಾ ಮೆಳ್ತಾಲೆ.

 

 

 

ಮಯ್ನ್ಯಾಕ್ 400 ರುಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಬಾಳಾಂತೀ, ಪೋರ್ಟ್ ತಸಲ್ಯಾ ಫೊರ್ಟಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಉಪಾಶಿಂ ಪಡಾನಾಸ್ತಾನಾ ಜಿಯೆಲ್ಲೊಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಏಕ್ ಕಾರಣ್ - ವಾಸಣ್ಣ! ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪತ್ರೊಡೆ ಸಯ್ತ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಸ್ಣೆ ದಿಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಮಯ್ನ್ಯಾಚೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ತಾಚಿ ಉದಾರಿ ಚುಕ್ತಾ ಕೆಲ್ಯಾ. ಆಜ್ ವಾಸಣ್ಣ, ಕಾಂತಪ್ಪಣ್ಣ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಸಾತ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಖಬರ್ ನಾ. ಪೂಣ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತೀ ತೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಪಾಚ್ವೆ ಆಸೊಂಕ್ ಕಾರಣ್, ಮುಂಬಯ್ ಶಹರ್ ಆನಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಉಪ್ರಾಟೆಂ ಕರ್ನ್ ಖರ್ಕಟ್ಯಾ ವೊತಾಕ್ ಸುಕೊತ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಮುಂಬಯ್ ಜಿವಿತ್.

 

ಹೆ ಮಧೆಂ, ಮುಂಬಯ್ ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಿಭಾಗಾಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ನಿರ್ವಾಹಕಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಾಯ್ರಾತ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹಾಂವೆ ಅರ್ಜಿ ಘಾಲಿ. ತವಳ್ ಕವಿ ಬಿ. ಎ. ಸನದಿ ಮುಂಬಯ್ ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿಂತ್ ಕಾಮಾರ್ ಆಸ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ಮೆಂಡನ್ ಭಾಬಾವಾಂಚ್ಯಾ ’ತಾಯಿನುಡಿ’ ಪತ್ರಾರ್ ಸರಾಗ್ ಬರಯ್ತಾಲೊಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತಾಯಿ ನುಡಿ ಸಂಪಾದಕ್ ಡಿ.ಕೆ. ಮೆಂಡನಾಕ್ ಹಾಂವೆ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ತಾಣೆ ಸನದಿಕಡೆ ಹಾಂವ್ ಉಲಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸಾಯ್ಲೆಂ. ಆಕಾಶ್‌ ವಾಣಿಂತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ನಿರ್ವಾಹಕಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಲಿಕಿತ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಆಸ್ಲಿ ಆನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚಡುಣೆಂ ತೀಸ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲೊಂ ಮಾತ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯೆಚೊ ಆಸ್ಲೊಂ. ಹೆರ್ ಸಗ್ಳಿಂ ಗೊಂಯ್ಕಾರಾಂ, ’ಕೊಂಕ್ಣಿ’ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಂತ್ ಬರಂವ್ಚಿಂ. ಹಾಂವೆ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂದರ್ಶನಾಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಆಯ್ಲೆಂಚ್ ನಾ, ಕಾರಣ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ವರವ್ನ್ ಪಳಯ್ತಲೆ ಥಂಯ್ಸರ್ ಕೋಣ್ ನಾತ್ಲೆ.

 

ಏಕ್ ನಿರ್ಮಳ್ ಶಿತ್ ಕಡಿ ಜೇಂವ್ಕ್ ದೀನಾತ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಫೊರ್ಟಾಚಿ ಆನಿ 400 ಸಾಂಬಾಳಾಚ್ಯಾ ಮಾರ್ವಾಡ್ಯಾಚಾ ಕಾಮಾಚಿ ರಾಟಾವಳ್‌ ಚ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಒಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪತ್ರಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಥಾಣೆ ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಬಾಂದ್ಪಾ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕಂಪೆನಿಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಹಾಂವೆ ಅರ್ಜಿ ಘಾಲಿ. ಪೂಣ್ ಧನಿ ಮಾತ್ ಹಾಂಗಾಯ್ ಮಾರ್ವಾಡಿಚ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ಪೂಣ್ ಸಾಂಬಾಳ್ ಬರೊ ಆಸ್ಲೊ. ಜವಾಬ್ದಾರೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ದಫ್ತರಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ತಾನಾ ರಾತಿಚಿಂ ವೊರಾಂ ಆಟ್ ಜಾತಾಲಿಂ. ದೀಸ್ ಭರ್ ಬಾಂದ್ಪಾ ಸಾಯ್ಟಾಂನಿ ಭಂವೊನ್ ಧನಿ ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾತ್ - ಸಾಡೆ ಸಾತ್ ವೊರಾಂಕ್ ದಫ್ತರಾಕ್ ರಿಗ್ತಾಲೊ. ತಿಜೊರಿಚಿ ಚಾವಿ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾವಾಜೆಚ್ ಪಡ್ತಾಲೆಂ. ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಸದಾಂ ಫೊರ್ಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಥಾಣೆ ವೆಚೆಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್, ಏಕ್ ಕೊಟ್ರಿ ಕರ್ನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಎಡ್ವಾನ್ಸ್ ದೀವ್ನ್ ಏಕ್ ಕೊಟ್ರಿ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಧರ್ಲಿ. ವಾತಿಚೊ ಏಕ್ ಸ್ಟೊವ್ ಆನಿ ಗರ್ಜೆಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ಆಯ್ದಾನಾಂ ಕಾಣ್ಘೆಲಿಂ.

 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಆತಾಂಯೀ ಆಸಾ - ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ಭಾವ್ ದೋನ್ ಕಿಲೊ ಮುಟಾಮೊ ತಾಂದುಳ್ ಘೆವ್ನ್, ಕೊಟ್ರಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆ ದಿಸಾ ರಯ್ಲ್ ವೇ ಸ್ಟೇಶನಾಚ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ರಾಂದ್ವಯ್ ವಿಕುನ್ ಬಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಲಾಗಿಂ ರಾಂದ್ವಯ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್. ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಗಿ ಎಕಾ ರಾಂದ್ವಯೆಚೆಂ ಮೋಲ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ " ದೋನ್ ರುಪಯ್" ಮ್ಹಣಾಲಿ ವಿಕ್ತೆಲಿ ಬಾಯ್ಲ್. ಹ್ಯಾ ಶಹರಾಂತ್ ರಾಂದ್ವಯ್ ಭಾರಿಚ್ ಸವಾಯ್, ಆಮಿ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಆನಿ ಚಾರ್ ಪಾಂಚ್ ರಾಂದ್ವಯೊ ಎಕೇಕ್ ಕಿಲೊ ಲೆಕಾನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯೊ. ಆತಾಂ ಎಕುಣ್ ರಾಂದ್ವಯೆಚೆಂ ಕಿತ್ಲೆ ಜಾಲೆ ? ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ, ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಘಡ್ಗಡೊ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ. ಕಾರಣ್ ತಿಣೆ ಸಾಂಗ್ ‌ಲ್ಲೆಂ ಮೋಲ್ ಪಾವ್ ಶೆರಾಚೆಂ. ಆನಿ ಆಮಿ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಮೋಲ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಎಕಾ ಕಿಲ್ಯಾಚೆಂ.

 

ಬೋವ್‌ಶಾ ಆಜ್‌ ಯೀ ಮುಂಬಯ್ ಉಪನಗರಾಂನಿ ರಾಂದ್ವಯ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಕುಂಕ್ಡಾಚೆಂ, ಬೊಕ್ರ್ಯಾಚೆಂ ಮಾಸ್ ಸಯ್ತ್ ಪಾವ್ ಶೆರಾ ಲೆಕಾರ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಆತಾಂ ಖಬರ್ ನಾ, ತವಳ್ ಏಕ್ ರುಪ್ಯಾಕ್ ಪಾಚ್ವೊ ಮಸಾಲೊ ( ಹರಾ ಮಸಾಲಾ) ಮೆಳ್ತಾಲೊ. ತಾಂತು ಏಕ್ ಕುಡ್ಕೊ ಆಲೆಂ, ಚಾರ್ ತರ್ನ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ. ಇಲ್ಲೊ ಕನ್ಪಿರೆ ಪಾಲೊ ಆನಿ ಇಲ್ಲೊ ಬೆವಾಚೊ ಪಾಲೊ ಆಸ್ತಾಲೊ. ಅನ್ಯೇಕ್ ರುಪಯ್ ಚಡಿತ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ದೋನ್ ಕಾಂತ್ಳ್ಯೊ ನಾರ್ಲ್ ಯೀ ಮೆಳ್ತಾಲೊ. ಘರ್ ದಾರ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಪಾವ್ಸಾಕ್, ಗೀಮಾಕ್, ಹಿಂವಾಕ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ದೆಗೆರ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿಂ ಸಯ್ತ್ ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಪಾವ್ ಕಿಲೊ ಮಟನ್ ಹಾಡ್ನ್, ಫಾತ್ರಾರ್ ಮಸಾಲೊ ಝರವ್ನ್ ಆಳೆನ್ ಕರ್ನ್, ತೀನ್ ಫಾತೊರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ದವರ್ನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಂದ್ಣಿಚೆರ್ ಕಾಗ್ದಾಂ ಚುರೊ, ಸುಕ್ಯೊ ಖೊಲಿಯೊ ಜಳವ್ನ್ ಉಜೊ ಕರ್ನ್, ರಾಂದುನ್ ಫೆಸ್ತ್ ಮಾನಾಯ್ತಾಲಿಂ. ಫಕತ್ ಮಟನ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ಮುಂಬಯ್ ಶಹರಾಂತ್ ಹಾತ್ ಭಾಟಿಯೆಚೊ ಸೊರೊ ಸಯ್ತ್ ಪಾವ್ ಶೆರ್ ಲೆಕಾರ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಎಕ್ಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ವಸ್ತುರಾಂ ಸಯ್ತ್ ಮುಂಬಯ್ ಶಹರಾಂತ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ದೆಗೆರ್ ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್ - ಗೋದಿ ಕಾ ಮಾಲ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ - ಮುಂಬಯ್ ಶಹರಾಂತ್ ಜೀವ್ ಆಸಾ.

 

 

1989 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಶಹರಾಕ್ ಪಾಂಯ್ ದವರ್ತಾನಾ ಹೆಂ ಶಹರ್ ಬೊಂಬಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಹೆಂ ಶಹರ್ ಬೊಂಬಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ - ಮುಂಬಯ್ ಜಾಲೆಂ. ಬಾಬ್ರಿ ಮಸೀದ್ ಫೊಡ್ತಾನಾ, 1993 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ದಂಗೆ ಜಾತಾನಾ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬೊಂಬ್ ಫುಟ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಮುಂಬಯ್ ಆಸ್ಲೊಂ. ಶಿವಸೇನಾ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅಧಿಕಾರಾಕ್ ಯೆತಾನಾ, 2005 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಹೆಂ ಶಹರ್ ಆವ್ರಾಂತ್ ಬುಡ್ತಾನಾಂಯ್ ಹಾಂವ್ ಮುಂಬಯ್ ಆಸ್ಲೊಂ. ಬೋವ್‌ಶಾ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆರ್ ಆನಿ ಬರ್ಪಾಚೇರ್ ಪುಸುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಬಾವಾನ್ ಮ್ಹಜೆ ಕರ್ನಾಂ ಜಾಯ್ತೆ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕೃತಿಯೊ ಬರಂವ್ಕ್ ಲಾಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಉಡಾಸಾಂತ್ ಉರಾನಾತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಸಪಣ್, ರೇಬಿಸ್, ಆವ್ರ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕಾಣಿಯಾಂಚೆರ್, ಕಯ್ದ್ಯಾಚೊ ಕವಿತಾ ಆನಿ ಭಾಮುಣಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ ಸಂಗ್ರಹಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಚಡಾವತ್ ಕವಿತಾಂಚೆರ್ ಮುಂಬಯ್ ಜಿವಿತಾಚೊ ಶೀದಾ ಪ್ರಭಾವ್ ಆಸಾ.

 

ಹೊ ಪ್ರಬಂದ್ ಹಾಂವೆ ಸನ್ನು ಮೋನಿಸಾಲಾಗಿಂ ಸಂವಾದ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಬರಯಿಲ್ಲೊ. ಪೋರ್ ವಿಲ್ಪ್ರ‍ೆಡ್ ಆರ್. ಪಾಂಗ್ಳಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ವಿನೋದ್ ವಾಚುನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ವಾಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೊ ಆನಿ ತುಮ್ಕಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ದಿವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಬರಪ್ ಕಶೆಂ ಲಾಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಯಾ.

► ಎಚ್ಚೆಮ್

 

COMMENTS

 ವಿಲ್ಸನ್ , ಕಟೀಲ್ Jul 11, 2016

ಏಕ್ ಬೋವ್ ಬರೆಂ ಬರಪ್. ಮುಂಬಯ್ ಶ್ಹೆರಾನ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ಮಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಕ್ ಜಾಯ್ ತಸಲೊ ಭಂಡ್ವಾಳ್ ದಿಲಾ ತೆಂ ಹೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್’ ಮುಂಬಯ್ ವಿಶಿಂ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹೆರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ ಧರ್ ಧರ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ರೇಬೀಸ್, ಗಲ್ಲಿ, ಪಾಟೆ, ಆವ್ರ್ ತಸಲ್ಯಾ ಹೆರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಂನಿ ವೆಕ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮುಂಬಯ್ಚೆಂ ಲೊಕಾಜೀವನ್, ಥಂಯ್ಚಿ ಧಾರುಣಾಯ್, ಅಸಹಾಯಕತಾ ಬೋವ್ ಮಾರ್ಮಿಕ್. ಪುಣ್ ಹೆಂ ಬರಪ್ ತ್ಯಾ ವರ್ಗಾಪ್ರಾಸ್ ಮಾತ್ಶೆಂ ವೆಗ್ಳೆಂ. ಥಂಯ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ಪಣಾಪ್ರಾಸ್ ಹ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂತ್ ಏಕ್ ಮತಿಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಕರ್ಚೆಂ ಭೊಗಪ್ ಪೊಶೆವ್ನ್ ವೆತಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ತರೀ ಹೆಂ ಬರಪ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ಮುಂಬಯ್ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರ್ ಲ್ಲೊ ಆನ್ಭೋಗ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ಮುಂಬಯ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಚ್ ದೊಳ್ಯಾಂಫುಡೆ ದಿಸತ್. ಕಿಟಾಳಾರ್ ಅಸಲಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ತವಳ್ ತವಳ್ ವಾಳೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಆಶೆತಾಂ. 

Roshu , Bajpe Jul 02, 2016

Bhov apurbayecho prabhand. Hanvi bombay shahar bovlan. Vasthana thyo yadi jival zalyo. Bombay life ekdum fast ani busy. Mujen vodlen Bhoin lagbag tyac vorsa 1989 bombay kamak gellen. thachen jivith hya prabhandhanth pilplan munyeth. Lekakan borailin thacha jivithanthli ghadithan kashtanchi zalyari jinyek taste dithath. ani athan thin niyalthana anand bhgtha

Vincent Pinto , Adu Maroli Jul 01, 2016

ಎಚ್ಚೆಮಾಚೆಂ ಲೇಖನ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮುಂಬಯ್ ಜಿಣಿಯೆಚಿಂ ಕುಸಾಂ ಉಗ್ತಿ ಜಾಲಿ. ಲೇಖನಾಂತ್ ಉಲ್ಲೆಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಪೊರ್ಟ್ ವಠಾರ್ ದೊಳ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೊ. 1994 ಥಾವ್ನ್ 1997 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಖಾರಾಂತ್ ಚಾಲಿಂತ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೊಬಿತಾಲಾವ್ ಮಂಗ್ಳುರಿಯನ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಏಕ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಸಕಾನಾತ್ಲೊ ಅನ್ಭೊಗ್. ಎಚ್ಚೆಮಾನ್ ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಜಾಗ್ಯಾಂಚಿ ಭೆಟ್ ಜಾವ್ನ್, ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ದುಡು ನಾಸ್ತಾ ಸಪ್ಣಾಂ ದೆಕ್ಚಿ, ಗಡ್ದೆಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾತ್ ಜಿಣಿ ಕಿತೆಂ ತೆಂ ಮುಂಬಯ್ ಏಕ್ ಲಿಸಾಂವ್ ಜಾಲೆಂ. ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ದಿವೊ ದಫ್ತರಾರ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂಕ್, ಡಿ’ಸೊಜಾ ಸ್ಟೊರ್, ಮಿಸಾಕ್ ವುಡ್ ಹೌಸ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ - ಸದಾಂ ಭೆಟ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಜಾಗೆ. ಆಜ್ ಖಾಡಿಗಾಂವಾಂತ್ ಪುಡಾರ್ ಬಾಂದ್ ಲ್ಲೆ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆಚ್ಯಾ, ವಸ್ತೆಚ್ಯಾ, ಭುಕೆಚ್ಯಾ ಅನ್ಬೊಗಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರ್ಗಾವಾಂತ್ ಉಬ್ಲ್ಯಾತ್. ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಲೇಖನ್. ಸಗ್ಳೆ ವಿಶಯ್ ಎಕಾಂತ್ ಚ್ ಚೆಪ್ಲ್ಯಾತ್ ಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಅಂಕಣಾ ರುಪಾರ್ ಅನ್ಭೊಗ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲೆ ತರ್ ಬೋವ್ ಬರೆಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. 

ಟೊನಿ ಫೆರೊಸ್ , ಜೆಪ್ಪು Jun 30, 2016

ಹ್ಯಾ ಪ್ರಬಂಧಾಚೊ ಚವ್ತೊ ಪ್ಯಾರಾ ವಾಚ್ತಾನಾಂಚ್ ಮ್ಹಜೆ ಮತಿಕ್ ಟಪಕ್ಕ ಕರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊಚ್ `ರೇಬೀಸ್' ಆನಿ `ಆವ್ರ್'. ಹ್ಯೊ ದೊನೀ ಕಾಣಿಯೊ ರಾಕ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ. `ರೇಬೀಸ್' ಮ್ಹಾಕಾ `ಜುಮ್' ಕೆಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ. ಕಚ್ಛಾ ನಿರೂಪಣ್. ಎಚ್ಚೆಮಾಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೊ, ಕವಿತಾಂಚೆಂ ನಿರೂಪಣ್‌ಚ್ ತಸಲೆಂ. ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪಾಚೆ ಶಯ್ಲೆಪರಿಂ. ಸಿನೆಮಾ ಸಮೀಕ್ಷೆಚೆ ಭಾಷೆನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ `dark narrative’. ಹೊ ಪ್ರಬಂಧ್‌ಯೀ ಹೆಚ್ ಶಯ್ಲೆರ್ ಆಸಾ ತರೀ, ಕಾಳ್ಯಾ ಮೊಡಾಂ ಮದೆಂ ಬಾರೀಕ್ ಉಜ್ವಾಡಾಚಿಂ ಕಿರ್ಣಾಂ ಝಳ್ಕಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕಾಂತಪಣ್ಣ, ವಾಸಣ್ಣ ಉದೆಲ್ಯಾತ್ - ಕೊಡ್ಹು ಕಸಾಯಾಕ್ ಉದಕ್ ಭರ್ಸಿಲ್ಲೆಪರಿಂ.

ಮುಂಬಯ್ ಶ್ಹೆರ್‌ಚ್ ತಸಲೆಂ ಜಾಯ್ಜೆ, ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್, ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಜೀವ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ. ಸಾದತ್ ಹಸನ್ ಮಂಟೊ ತಸಲೊ ಸರ್ವ್‌ಕಾಳಿಕ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಉರ್ದು ಸಾಹಿತಿ ಸಯ್ತ್ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಕಠಿಣ್ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ, ಪ್ರಬಂಧ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ಕಳ್ತಾ.

ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಎಕಾ ಶ್ಹೆರಾನ್, ಗಾಂವಾನ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಚೆರ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ನ್, ತಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಕೃತಿಯೊ ಉದೆಶೆಂ ಕರಿಜೆ ತರ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಥಂಯ್ ಸಂವೇದನ್‌ಶೀಳತಾ ಆಸಜೆ, ಭೊಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕೃತಿಯೆಚೆರ್ ದೆಂವೊಂವ್ಚಿ ಸೃಜನ್‌ಶೀಳತಾ ಆಸಜೆ. ಹೆ ದೋನ್ ಶೆಗುಣ್ ನಾಂತ್ ತರ್ ಕೃತಿ ಕೃತಕ್ ಜಾತಾ.

Antony Cony D Souza , Karkala / Qatar Jun 29, 2016

Mumbai life never promises days without pain, laughter without sorrow, nor sun without rain, but it does provides strength for the day, comfort for the tears and light for the way. Traditionally, Mumbai was meant by Marina beach and Sightseeing. Not anymore, says HM who puts emphatically that “It's all about experience”

Praveen Niddodi , NIddodi / Muscat Jun 26, 2016

ಮುಂಬಯ್ ಶಹರಾ ವಿಶಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾಂ ಕಿತ್ಯಾ ಹಾಂವೆ ಥಂಯ್ಸರ್ ಪಾವುಲ್ಲೊ ಕೇವಲ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ. ತೆಂಯ್ ಕೇವಲ್ ದೊದೊನ್ ವೊರಾಂಚಾ ಅವ್ದೆಕ್ ಮಾತ್ರ್. ಪೂಣ್ ಯೆ ಲೇಕಾನ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ಮುಂಬಯ್ ಶಹರಾಚೆ ಚಿತ್ರಣ್ ಮೊತಿರ್ ಉದೆಲೆ.

Melwin , Kolalgiri Jun 26, 2016

ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿಚ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ಕಾಣಿಯಾನಿಂ ಮುಂಬೈ ನಗರಿಚೆ ಚಿತ್ರಣ್ ವಾಂಚುಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಭೊವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ ಪ್ರಬಂಧ್. ಬರೊವ್ಪ್ಯಾಚೊ ಯಾದಿ ಜಿವಾಳ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ವಾಂಚ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮುಕಾರಿಯ್ ಮುಂಬೈ ನಗರಚೆ ಚಿತ್ರಣ್ ಉಭೆಂ ಕರ್ತಾ.

James Fernandes , Barkur / Chicago Jun 25, 2016

Thanks for reminding my stay with Antony Fernandes Undertaker Bandra in his workshop. Slept on turned upside down unfinished boxes/caskets for free but helping him while using his automatic casket lowering device then new in Bombay, on weekends.

Monica Mathias , Dublin/Ireland Jun 25, 2016

ಭೊವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಲೇಖನ್ ಹೆನ್ರಿ ಬಾಬ್. ರುಚ್ಲೆಂ.

Walter Lasrado , Nakre / Malad - Mumbai Jun 25, 2016

ಹೆಂ ಏಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಲೇಖನ್. ಮಾಯಾ ನಗರಿ, ಸಪ್ನೊಂಕಾ ಶಹರ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ಪಡ್ಲಲೆಂ ಮುಂಬಯ್ ಶಹರ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಗ್ರೇಸ್ತಾಂಕ್ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ತಾ. ಮಂಗ್ಳೂರ್ಚ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಚಿ ಜಿಣಿ ಹಾಂಗಾ ಸುಧಾರ್ಲ್ಯಾ. ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ಸಭಾರ್ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮಾಂಚಿಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಂ ಆಸಾತ್. ದಿಸಾಕ್ ಕಾಮ್ ರಾತಿಂ ಶಿಕಾಪ್. ಭಾರಿಚ್ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲೆ ತರ್ನಾಟೆ ಶಿಕೊನ್ ವ್ಹಡ್ ಮನಿಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಕಾಮಾ ಹೌಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಗ್ಳಾಗಾರಾಂಚ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ಸಭಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ವಸ್ತಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ಜನೆರ್ 26, 1975 ವೆರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಫಕತ್ ತೀನ್ ದಿಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಫಾಂತ್ಯಾಫರಾರ್ ಕಾಮಾ ಹೌಸ್ ಉಜ್ಯಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಕುಡಾಂತ್ ನಿದೊನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊಂ. ಪಾಂಯಾಂಕ್ ವ್ಹಾಣೊ ಸಯ್ತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಜೀವ್ ವಾಂಚಂವ್ಕ್ ಆಮಿ ಧಾಂವೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ಆತಾಂಯ್ ಜಿವೊ ಆಸಾ. ಮುಂಬಯ್ಚಿಂ ಕುಡಾಂ ಆನಿ ರಾತಿಚಿಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಂ ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಮ್ಹಜೆ ತಸಲ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಉತ್ತಿಮ್ ಸವ್ಲತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ.

Philip Mudartha , Mumbai Jun 25, 2016

ಪ್ರಬಂಧ್ ರುಚ್ಲೆಂ. ಖಾಸ್ಗಿ ಕೊಡು ಉಗ್ಡಾಸ್ ಜಿವೆ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರಬಂಧ್, ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣೊಂ?

Ronald Sabi , Moodubelle Jun 25, 2016

Good! Keep it up( I mean the writing)!