Editor Speak

ದಸೆಂಬರ್ 17 ವೆರ್ ಆರ್ಸೊ - ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಯೆಂ     -    ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗೆ ಕಿತ್ಲೆ ಸಮಾಜಿಕ್ ? ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಕವಿ - ಗೀತ್‌ಕಾರ್ ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕ್ಪಣಾಚೆರ್ ಆರ್ಸೊ ಪತ್ರಾಚೊ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ವಾರ್ಷಿಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕೊ ತಯಾರ್ ಜಾಲಾ ಆಸೊನ್, ಆಯ್ತಾರಾ, ದಸೆಂಬರ್ 17 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 7 ವೊರಾರ್, ಕದ್ರಿ ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟ, ಸುಮ ಸದನ ಸಭಾಭವನಾಂತ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾತೊಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜಿಕ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂಯ್ ಚಲ್ತಲೆಂ. ಕಿಟಾಳ್ ವಾಚ್ಯ್ಯಾಂನಿ, ಅಭಿಮಾನಿಂನಿ ಆನಿ ಸಮೆಸ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೊಗಿಂನಿ ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಖಾಸ್ಗಿ ಆಮಂತ್ರಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕುನ್, ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ದೊಡ್ತಿ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆರ್ಸೊ ಮಂಡಳಿ ಆನಿ ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ಯೆಜ್ಮಾನಿ ಆನಿ ಸಾಂದ್ಯಾ ತರ್ಫೆನ್ ಖಾಲ್ತಿ ವಿನಂತಿ.

 

ಅಕಾಡೆಮಿಂತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಅಕ್ಮಾನ್, ಜವಾಬ್ದಾರ್ ಕೋಣ್?     -    ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಕಾಂಯ್ ಮಯ್ನ್ಯಾ ಆದಿಂ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಬಾರಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ನೆಮ್ಲೆಂ. ಬಾರಾ ಸಾಂದ್ಯಾಪಯ್ಕಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸುರೇಶ್ ಎಕ್ಲಿಚ್ ಸ್ತ್ರ‍ೀ ಸಾಂದೊ ( ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಅದೇಶಾಂತ್ ಏಕ್ ಪುರುಶ್ ಸಾಂದ್ಯಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾ ಮುಕಾರ್ 

 

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕಿಟಾಳ್ ’ಸ್ಪಶ್ಟ್’ ಉಲಯ್ಲಾಂ     -    ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕಿಟಾಳ್ ಕೊಣಾಚ್ಯಾಯ್ ದಾಕ್ಶೆಣೆಕ್ ವಾ ಮುಲಾಜೆಕ್ ಪಡೊಂಕ್ ನಾ, ಫುಡಾರಾಂತೀ ಪಡ್ಚೆಂ ನಾ. ಜರಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಿಟಾಳಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಚೆರ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಕಿಟಾಳಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ 

 

ಸೊಭಾಣಾಂ ಆನಿ ಸಂಗೀತ್     -    ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ಥೊಡೆಕಡೆ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಪಾಳ್ಣ್ಯಾಂತ್ ದವರ್ಚೆವೆಳಾ, 'ಅಡ್ಕುಲೊ ಗೊ ಬುಡ್ಕುಲೊ ತೆಲಾತುಪಾಚೊ, ಬಾಯೆಗೆರ್ ಬಾಬು ಜಾಲಾ ಫಿಂರ್ಗಿ ರುಪಾಚೊ' ಪದ್ ವ್ಹಾಜಂವ್ಚೆಂ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ ಹಾಂವೆಂ. ಹೆಂ ನಿಜಾಕೀ ದುರಂತ್ ಮ್ಹಣಜೆ. ಹ್ಯಾ ಪದಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ...

 

ಮಾವ್ನ್ ಆಸಾಂ, ಮರೊಂಕ್ ನಾ     -    ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ಪಣ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ರುಜು ಕರ್ನ್ ದಾಕಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ, ಪೂಣ್ ’ಫಟಿ’ ಶೆಂಭೊರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗೊನ್ ’ಸತ್’ ಕರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಡಾಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಹೆಂ ಬರಯ್ಜೆಚ್ ಪಡ್ಲೆಂ. 

 

ಶಿಕ್ಪಾಚೊ ವೆಪಾರ್, ಶಿಕ್ಶಕಾಂಚೊ ವಯ್ವಾಟ್ ಆನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚೊ ಆಕ್ರೋಶ್     -    ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಕಾರಣಾಂ ಕಿತೇಂಯ್ ಆಸೊಂ, ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಶಕಾಚೆರ್ ಹಾತ್ ಉಬಾರ್ಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ನಾ. 

 

ಲಿಯೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕುಟಮ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ, ಡೊ| ಜಿ. ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪ್ರಭು ಉಪನ್ಯಾಸ್     -    ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ವರ್ಸಾಂತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂನಿ, ಕಲಾಕಾರಾಂನಿ ಆನಿ ಕಿಟಾಳ್ ಅಭಿಮಾನಿಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಏಕ್ ಸಂದ್ರಾಪ್ ಕರುನ್ ದಿತಾ. ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಅರ್ಧ್ಯಾ ವೊರಾಚೊ ಏಕ್ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ಆಯ್ಕೊಂಚೊ, ಆಮ್ಚೆ ವಿಚಾರ್ ಆಶಾರ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ಚೆ, ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಜೇವ್ನ್ ಭಾವ್ ಭಾಂದವ್ಪಣ್ ಘಟ್ ಕರ್ಚೆ ವಾಟೆನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್‌ಶೆಂ ಪ್ರೇತನ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಆಮಿ ಪಾಳುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್.

 

ಪಾವ್ ಶೆರ್ ಜಿಂದಗೀ     -    ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಬೋವ್‌ಶಾ ಆಜ್‌ ಯೀ ಮುಂಬಯ್ ಉಪನಗರಾಂನಿ ರಾಂದ್ವಯ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಕುಂಕ್ಡಾಚೆಂ, ಬೊಕ್ರ್ಯಾಚೆಂ ಮಾಸ್ ಸಯ್ತ್ ಪಾವ್ ಶೆರಾ ಲೆಕಾರ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಆತಾಂ ಖಬರ್ ನಾ, ತವಳ್ ಏಕ್ ರುಪ್ಯಾಕ್  ಪಾಚ್ವೊ ಮಸಾಲೊ ( ಹರಾ ಮಸಾಲಾ)  ಮೆಳ್ತಾಲೊ. ತಾಂತು ಏಕ್ ಕುಡ್ಕೊ ಆಲೆಂ, ಚಾರ್ ತರ್ನ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ. ಇಲ್ಲೊ ಕನ್ಪಿರೆ ಪಾಲೊ ಆನಿ ಇಲ್ಲೊ ಬೆವಾಚೊ ಪಾಲೊ ಆಸ್ತಾಲೊ. 

 

ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಖೊರ್ಜಿಕ್ ಕೊಣಾಕ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ?     -    ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ದುಬಾಯ್ ಶಹರಾಂತ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಿನೆಮಾ ' ಏಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ' ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಬರಪ್, ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಚ್ಯಾ ನದ್ರೆನ್  ಸಿನೆಮಾ ಪಳೆವ್ನ್, ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಏಕ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸಲ್ವಾಲಾಂ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ಬರ್ಪಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾಂಚೆರ್ ಗಂಬೀರ್ ಸುರುಪಾಚೆ ದುಬಾವ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಉಭೆ ಕರ್ತಾ. 

 

ಕಾಜು ಬಿ, ಮಾಂಯ್ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ     -    ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೂಕ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಆದಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಥಾವ್ನ್ ಧರುನ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆನಿ ಮಾಂಯ್ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಉಭಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊರೊಡಾಂಚ್ಯಾ ಕಟ್ಟೊಣಾಂಕ್ ಆನಿ ದಬಾಜ್ಯಾಂಕ್ ಆದಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಪರ್ಯಾಂತ್, ಕಾಜುಚಿ ಬಿಯೆನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಅಸ್ಥಿತ್ವ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ ಆಸ್ತಾಂ ’ ವೆಗ್ಳೆಂ ಜಾಂವ್ಚಿ ಆಶಾ’ ಕವಿತೆಂತ್ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡ್ ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಪಯ್ಸ್ ಉಸಾಳ್ಳೆಲೆ ಬಿಯೆಂತ್ ಅಸ್ಥಿತ್ವ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆಂ ದಿಸೊನ್ ಯೇನಾ. 

 

ಬಣ್ಣ ಕಡ್ಡಿ - ಜೋನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆನಿ ರೋಹಿತ್ ವೆಮುಲ     -    ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಬಣ್ಣ ಕಡ್ಡಿ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಘಡಿತಾಚೆರ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ವರ್ತಮಾನ್ ಕಾಳಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಂವಾದ್ ಚಲಂವ್ಚಿ ಏಕ್ ಅವ್ವಲ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕೃತಿ. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ, ಬಣ್ಣ ಕಡ್ಡಿ ತಸಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕೃತಿಯೆಚಿ ವ್ಯಾಪ್ತ್ ಎಕಾ ಕಾಳಾಕ್ , ಎಕಾ ಪ್ರದೇಶಾಕ್ ಮಾತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಫಕತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬಾಶೆಕ್  ಸೀಮಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. 

 

ಜುದಾಸಾಚಿಂ ಸಂವೇದನಾಂ; ಜೆಜುಚೆರ್ ದುಬಾವ್ ?     -    ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಜುದಾಸಾ ತಸಲ್ಯಾ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಕೃತಿ ರಚ್ತಾನಾ, ಆಮಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ಸಮಾಜ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಘುಂವ್ಡೆರ್ ಉಬಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸೃಷ್ಠಿಶೀಲ್ ಮನಾಂನಿ ನಿಯಾಳ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಕಾರಣ್ , ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್, ಜುದಾಸ್ ತಸಲ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಲಾಖ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಆಸೊಂ, ತಾಂಚೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಜೆಜುನ್, ಗಾಂದಿನ್, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಾನ್ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ನಾಲಿಸಾಯೆಕ್ ಆನಿ ಮೊರ್ನಾಕ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಲೆಕಾರ್ ಪರ್ಯಾರ್ ಜೋಡ್ನ್ ದೀನಾ. 

 

ಕಟೀಲಾಚಿ ಕವಿತಾ ಆನಿ ಕನ್ಹಯ್ಯಾಚೆ ವಿಚಾರ್     -    ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಟಿ.ವಿ. V/S ಬೂಕ್ ಕವಿತಾ ಕನ್ಹಯ್ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತಾ ಭಿತರ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಸೊಧಾಕ್ ಲಾಗ್ತಾ ಮಾತ್ ನಂಯ್, ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಮುಕಾರ್ ವಚೊನ್ , ಆಜ್ ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಭಾರತಾ ಭಿತರ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ಮಾಗ್ಚೆ ತಸಲ್ಯಾ ಗುಲಾಮಿ ಪರಿಗತೆಕ್ ನಾಗರಿಕಾಂಕ್ ಲೊಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾಕ್ ಲಾಗ್ತಾ. 

 

ಸರ್ವಜಣಿಕ್ ಹಿತಾಸಕ್ತ್ ವಾ ಸ್ವ - ಹಿತಾಸಕ್ತ್ ?     -    ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ನೀಜ್ ಸಮಸ್ಸೊ ಆಸ್ಚೊಚ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ - ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕೆನ್ನಾಂ ಸಾಹಿತಿ ನಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಸಾಹಿತಿಂನಿ ಕರಿಜೆ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕರುಂಕ್ ಧರ್ಲಿಂಗೀ ತೆನ್ನಾಂ ಪಾಸುನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ವೀದ್ ವಾವ್ಳಿ ಜಾಲಿ. ಆಮಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂ ಖಾತಿರ್ ಝುಜ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಹಿತಿಂಚ್ಯಾ ಕೊಂಪ್ರಾಕ್ ಮ್ಹೊಂವ್ ಲಾವ್ನ್ ಹಾಣಿ ಸಾಹಿತಿಂಚಿಂ ಹಕ್ಕಾಂ ಹಿಕ್ಮತೆನ್ ಲುಟ್ಲಿಂ.

 

ಪೊಟಾಚೊ ಗ್ರಾಸ್ ಆನಿ ಆತ್ಮ್ಯಾಚೊ ಸಂತೊಸ್     -    ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಕಿಟಾಳ್ ಏಕ್ ವಾಚ್ಪಿ ಆನಿ ಬರವ್ಪಿ ಕೆಂದ್ರಿತ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್. ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಎಕಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಕ್ ಪಾವಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ಕವಿತಾ, ಕಾಣಿಯೊ, ಸಮೀಕ್ಷಾ ಆನಿ ಲೇಕನಾಂ ಬರವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಏಕ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಒಳಕ್ ಜೊಡುನ್ ದಿಲ್ಯಾ ತರ್ ಮುಕೆಲ್ ಕಾರಣ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ದೇಶ್ ವಿದೇಶಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂನಿ ಆನಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ದಿಲ್ಲೊ ಬೇಶರ್ತ್ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಬೆಸಾಂವ್.

 
█ ಪ್ರವಾಸ್ ►►►

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ

█ ► ಉದಯ್ ಎಲ್. ಬೆಂಬ್ರೆ ಕವಿತಾ