ಜೆ. ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್

 ಜೆ. ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್

ಜೆರಾಲ್ಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಕಾರ್ಲೊ ವಾ ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಫಾತಿಮಪುರ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲೊ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಸನ್ ಜೆಜ್ವಿತಾಂಚಾ ಸಾಂ.ಜುಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಆನಿ ಹಾಸನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಬಿ.ಎ., ಶಿಕಪ್. ಲಾನ್ಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ವೋಡ್. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಅನುವಾದ್ ಶೆತಾಂತ್. ಕೊಂಕಣಿ ತಶೆಂ ಕನ್ನಡಾಂತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಎದೊಳ್ ತೀನ್ ಅನುವಾದಿತ್ ಕಾದಂಬರಿ, ಶೆಂಬರಾ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿ ಆನಿ ಲೇಕನಾಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ, ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾನಿಂ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಕನ್ನಡಾಂತೀ ಸುಮಾರ್ ತೀಸ್ ನೀಳ್‌ಕತಾ ಆನಿ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಅನುವಾದಿತ್ ಕತಾ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪ್ರಕಟಿತ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ: ’ಅಪಹರಣ್’ (ಅನುವಾದಿತ್ ಕಾಣ್ಯಾಂಚೊ ಪುಂಜೊ) ಆನಿ ’ಗಾಂಧಿಚೆಂ ಪರ್ಜಳಿಕ್ ಪುಡಾರ್‌ಪಣ್’ ಬಾಂದ್ಪಾ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಶೆತಾಂತ್ ವಾವ್ರುನ್ ಆಸೊನ್, ಪತಿಣೆ ಸವೆಂ ಹಾಸನಾಂತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾ. ಎಕ್ಲೊಚ್ ಪೂತ್ ಕೇಟರಿಂಗ್ ಶಿಕಾಪ್ ಜೊಡುನ್ ಪೇಸ್ಟ್ರಿ ಶೆಫ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾರ್ವಾರ್ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ.
ಸಂಪರ್ಕ್: gwcarlohasan@gmail.com

ಕಿಟಾಳಾರ್ ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್ ಹಾಂಚೆ ತರ್ಜಣ್ ಅಂಕಣ್ ಮಾತಿ ಆನಿ ಮೊಳಬ್ - ಡೊ| ನಾ. ಡಿ’ಸೊಜಾ 

Recent Archives

ಮಂದ್ರ - ಭೈರಪ್ಪ - ಸರಸ್ವತಿ ಸಮ್ಮಾನ್

ಜೆ. ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್        2013-07-10 22:35:24
  |     |   

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಂದ್ರ ಕಾದಂಬರಿಕ್, ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಭೈರಪ್ಪಾಕ್ ಆಜ್ , ನವೆಂಬರ್ ಸೊಳಾ ತಾರಿಕೆರ್,  ಬಿರ್ಲಾ ಜಮ್ಯಾನ್ ದಿಂವ್ಚೊ ರುಪಯ್ ಸಾಡೆಸಾತ್ ಲಾಕ್ ಆಟಾಪ್ಚೊ ಸರಸ್ವತಿ ಸಮ್ಮಾನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್ ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ಪಾಟಿಥಳಾರ್ ಭೈರಪ್ಪ, ತಾಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆನಿ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳಾಯ್ ಹೆ ವಿಶಿಂ, ತರ್ಜಣ್ ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಸಮೀಕ್ಶಕ್  ಜೆ ವಿ ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್  ಹಾಂಚೆ ನಿಶ್ಟುರ್ ವಿಚಾರ್.

 


 

ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಜಾಂವ್ ತೊ ನೊಬೆಲ್, ಬೂಕರ್, ಗ್ಯಾನ್ ಪೀಠ್ ವಾ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಚೋಯ್ ,  ಆದಿಂ ಮಾಗಾ ಥಾವ್ನ್ ವಿವಾದಾಸ್ಪದ್‌ಚ್. ಹೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗ್ಯಾನ್‌ಪೀಠ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರಾಕ್ ಸೊದುನ್ ವೆತಾನಾ. ಎಕಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಪತ್ರ್‌ಕಾರ್ ಆನಿ ಲೇಖಕಾನ್  ವಾಜ್ಬಿ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಎಕಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್, ಮ್ಹಣ್ಜೇ  ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೈರಪ್ಪಾಕ್ ಪಾವೊ ಜಾಯ್ಜೆ ಆಸುಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಹಿರ್ ಕೆಲೆಂ. ಪುರಸ್ಕಾರಾಂ ಖಾತಿರ್ lobby  ಕರ್ಚೆಂ  ಅವಶ್ಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಂಬಾರ ಕುಶಿಕ್‌ಚ್ ಬಸೊನ್ ‘ಪಂಪ ಸಮ್ಮಾನ್’ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾಟೀಲಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತರ್, ತುಂವೆಂಯ್ ಲಾಬಿ ಕೆಲ್ಲಿಯ್‌ಗಿ? ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್, "ಹಾಂವೆ ಕರುಂಕ್ ನಾ, ದುಸ್ರ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಜೆ ತರ್ಫೆನ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ  ಖಬರ್ ಆಸಾ"  ಮ್ಹಣಾಲೊ ಚಂಪಾ.! ಹಿ, ಆಮ್ಚಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾಂಚಿ ವಾಸ್ತವತಾ, ಬೋವ್‌‍ಶಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಧರುನ್! ಮೊರೊಂದಿ, ಸೊಡ್ಯಾಂ.

ಭೈರಪ್ಪಾಕ್ ಗ್ಯಾನ್‌ಪೀಠ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಮೆಳೊಂಕ್ ಪುರೊ! ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್, "ತಾಕಾ ಮರ್ಣಾ ನಂತರ್ ಮೆಳೊಂದಿ, ಜೀವಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ನೊಜೊ!" ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದಿಲ್ಯಾ! ತರೀ, ಭೈರಪ್ಪಾಕ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ "ಸರಸ್ವತಿ ಸಮ್ಮಾನ್" ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭ್ಲಾ.  ಆಜ್ , ನವೆಂಬರ್ 16 ತಾರ್ಕೆರ್ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಡೆಲ್ಲಿಂತ್ ಭೈರಪ್ಪಾಕ್ ಪ್ರದಾನ್ ಜಾತೊಲೊ.  ಗ್ಯಾನ್‌ಪೀಠ್ ಸಾಹು ಜೈನ್ (ಟಾಯ್ಮ್ಸ್ ಒಫ್ ಇಂಡಿಯಾ) ಸಮೂಹಾನ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕೆಲಾಂ ತರ್, ಸರಸ್ವತಿ ಸಮ್ಮಾನ್ ದುಸ್ರೆಂ ಏಕ್ ಮಾರ್ವಾಡಿ ವಾಣಿಜ್ಯ್ ಸಮೂಹ್ ಕೆ.ಕೆ.ಬಿರ್ಲಾ ಪ್ರತಿಶ್ಠಾನ್ ಹಾಣಿ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾ!  ಹೆ ದೊನೀ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಚಡುಣೆ ಸಾಡೆ ಸಾತ್-ಸಾಡೆ ಸಾತ್ ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಐವಜಾಂಚೆ ಪುರಸ್ಕಾರ್. ಗ್ಯಾನ್ ಪೀಠ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜಿಣ್ಯೆ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಸರಸ್ವತಿ ಸಮ್ಮಾನ್ ಎಕಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕೃತಿಯೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಫಾವೊ ಜಾತಾ. ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೈರಪ್ಪಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 2002 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಕೃತಿ ‘ಮಂದ್ರ’  ಕಾದಂಬರಿಕ್ ಹೊ ಸರಸ್ವತಿ ಸಮ್ಮಾನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ.

ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೈರಪ್ಪಾಚಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಒಳಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವ, ದುಸ್ರ್ಯಾ ಬಿ.ಎ. ವರ್ಗಾಂತ್ ಶಿಕ್ತಾನಾ ಜಾಲ್ಲಿ. ತಾಚಿ ‘ವಂಶವೃಕ್ಷ’ ಕಾದಂಬರಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಠ್ಯ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ. ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾಠ್ ಕರ್ಚೊ ಕನ್ನಡ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಇತ್ಲೊ ಪ್ರಬಾವಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ ಕೀ ತಾಚಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಣೀ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಶೆ‌ಯಿ ಚುಕಯ್ ನಾತ್ಲೆ , ಭಾಯ್ಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತಾಚಾ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಬಸ್ತಾಲೆ. ಎದೊಳ್ ವರೆಗ್ ಅನಕೃ, ತರಾಸು, ನಿರಂಜನ, ಬಸವರಾಜ ಕಟ್ಟೀಮನಿ ತಸಲ್ಯಾಂಚೆ ಸಾಹಿತ್ ವಾಚುನ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಭೈರಪ್ಪಾನ್ ನವ್ಯಾಚ್ ಎಕಾ ಸಾಹಿತ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಕರಯ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಿಂ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನ್  ಕೆಲ್ಲೆಂ ‘ವಂಶವೃಕ್ಷ’ಪಿಂತುರ್ ಯೀ ರಿಲೀಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಭೈರಪ್ಪ ದೀಸ್ ಉಜ್ವಾಡ್ಚೆ ಭಿತೆರ್ ’ಫೇಮಸ್’ ಜಾಲ್ಲೊ. ಆಮಿಂಯ್ ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ತಾಚೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂವ್.

ಭೈರಪ್ಪ, ಮ್ಹಜಾಚ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಂತೆಶಿವರ ಮ್ಹಳ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚೊ. ಕಠಿಣ್ ದುರ್ಬಳ್ಕಾಯೆನ್ ತಾಂಚಾ ಹಾಂಚಾ ಘರಾ ಜೇವ್ನ್ ಫಿಲೊಸೊಫಿಂತ್ ದೊತೊರ್ ಸನದ್ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್. ಸಾಹಿತಾಂತ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ಇತಿಹಾಸ್, ಸಂಗೀತ್-ಭಾರತೀಯ್, ತಶೆಂ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್, ಚಿತ್ರ್, ಶಿಲ್ಪ್ ಕಲಾಂತ್ ತಾಚಿ ಜಾಣ್ಕಾರಿ ವಿಶೇಸ್. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಣೆ ಪರ್ಯಟನ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಾಚ್‌ಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್.

ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೈರಪ್ಪ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಏಕ್ ತೀಕ್ಷ್ಣ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಉಸ್ಕಾಯ್ತಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿ ತಿತ್ಲೆಚ್ ತಾಕಾ ವಿರೋಧಿಯ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಪ್ರಗತಿಪರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಬಿಲ್ಲೊ ಲಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಜೀವಿ ಭೈರಪ್ಪಾ ಸನಾತನ್, ಮನುವಾದಿ, ಜೀವ್‌ವಿರೋಧಿ, ಯಥಾಸ್ಥಿತಿವಾದಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಕಾ ವೊಲಾಯ್ತಾತ್. ಇತ್ಲ್ಯಾ ಕಠೋರ್ ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆಂತ್ ಭೈರಪ್ಪ ಲ್ಹಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕೀ ಸೈದ್ದಾಂತಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತರೀ ತಾಣೆ ವೈದಿಕ್ ಶೋಷಣಾಚೆ ವಿರೊದ್ ಬರಯ್ಜೆ ಆಸುಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್,  ಉಜ್ವ್ಯಾ ಪಂಥಾಚಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಅಜೆಂಡಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿಂ ಭೈರಪ್ಪಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ವೀಸ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಕಾದಂಬರಿ ಲಿಖ್ಲ್ಯಾತ್. ರೆಹಮತ್ ತರೀಕೆರೆ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ‘ಕತ್ತಿಯಂಚಿನ ದಾರಿ’ ಂತ್ ಬರಯ್ತಾ: "ವಾಚಕರವಾಣಿಯ ಕೆಲವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಭೈರಪ್ಪನವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಸಾಹಿತ್ಯ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಗಂಭೀರ ವಾಗ್ವಾದ ಬೆಳೆಸಲಿಲ್ಲ". ವಿರೋಧಿಂ ಬರಿಂ ಭೈರಪ್ಪ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ತರ್ಕಾಕ್ ದೆಂವಾನಾ ತರೀ, ಸಂದರ್ಭ್ ಮೆಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ತ್ಯಾಚ್ ಮಾಪಾನ್ ಪಾಟಿಂ ದಿತಾ. ಗ್ಯಾನ್‌ಪೀಠ್ ಪುರಸ್ಕೃತ್ ಆನಿ ಸಮಾಜ್‌ವಾದಿ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಪ್ರಗತಿಪರ್ ಬರವ್ಪಿ ಅನಂತಮೂರ್ತಿನ್, ಭೈರಪ್ಪ ಎಕ್ಲೊ ಕಥಾಕಾರ್ ನ್ಹಯ್ ಫಕತ್ ಎಕ್ಲೊ ಡಿಬೇಟರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಿಡಾಯ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್,  ಭೈರಪ್ಪ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ‘ಅವರಣ’ ಕಾದಂಬರಿಂತ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಸಾರ್ಕ್ಯಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ‘ಶಾಸ್ತ್ರಿ’ ಕ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾ!

 

 

ಭೈರಪ್ಪಾನ್ ಮತಾಂತರ್ ಸಂಬಂಧಿ ‘ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ’ ಚೆರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾ ವಿರೋಧ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲೇಕನಾನ್ ಉಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಾದಾಳಾ ವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ಕೊಣ್ಣಾ, Eat and Drink, Pray and Pray ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಸಂಸರಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಭೈರಪ್ಪ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ವಿಲನಾ ಪರಿಂ ದಿಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ನವಾಲ್ ನಾ. ಭೈರಪ್ಪಾಚಾ ಲೇಕನಾಂತ್ ಪುರ್ತೆಂ ಸತ್ ನಾತ್ಲೆಂ ತರೀ, ಅರ್ಧೆಂ ತರೀ ಆಸುಲ್ಲೆಂ-ಮತಾಂತರಾ ವಿಶಿಂ. ಹಾಂತು ಕಥೊಲಿಕ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಪಾಟಿಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ಕೊಣ್ಣಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಆಧಿಂ ಮ್ಹಜಾ ವಳ್ಕಿಚಿ ಏಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸ್ತ್ರೀ, ಆತಾಂ ನ್ಯೂ ಲಾಯ್ಫ್‌ಗಿ ವ, ಪಾರ್ಥೆನಿಯಂ ಬರಿಂ ಕಿರ್ಲಾಲ್ಲ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಗೀ ಅಗಣಿತ್ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ಲಿ ಆಮ್ಕಾಂ ತಿಚೆ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಕನ್ವೆಡ್ತರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ಲಿ! ಹಾಂಕಾ ಪೂರಾ ತುಲನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮ್‌ಚ್ Liberal ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್!  ಹೆಂ ಆಸೊಂದಿ.

ಭೈರಪ್ಪಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆಕ್ರಮಣಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ Stun ಜಾಲೆ ಮ್ಹಣ್ಚಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾ! ಭೈರಪ್ಪಾನ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರ್ತಾನಾ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಫಾರ್ ಮಾರುಂಕ್ನಾತ್ಲೊ. ತಾಚಾ ಅಪಾದನಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಂಸೊಧನಾಚೆಂ ammunition ಆಸುಲ್ಲೆಂ. ಹಾಕಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದೆಕ್ತಾನಾ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿ ಸಗ್ಳೆ underground ಗೆಲೆಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಚೆ ಥಿಯೊಲೊಜಿ, ಫಿಲೊಸೊಫಿ ವ ಇತಿಹಾಸ್ ತಜ್ಞ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಲೆ ನಾಂತ್. ಕನ್ನಡ ಬಾಶೆಂತ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದಿಂವ್ಚಿ ತಾಂಕಾ ಉಣೆಪಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ಲೆಂಗಿ? ವಾ ತಿ ತಾಂಕ್‌ಚ್ ತಾಂಕಾ ನಾತುಲ್ಲಿ‌ಗೀ ? ಒಟ್ಟಾರೆ, ಆಮ್ಚಾ ಮಾನಾ ವಯ್ರ್ ಕಾಸ್ಟಿ ನ್ಹೆಸಯಿಲ್ಲಿ ಭೈರಪ್ಪಾ ವಿರೋಧಿ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾನಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ.

ಭೈರಪ್ಪಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ ವಾಚ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತಾಚೆ ವಿಚಾರ್ ಕಸಲೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚಿ “ಧರ್ಮಶ್ರೀ” ಕಾದಂಬರಿ ವಾಚ್ತಾನಾ ಕಳ್ತಾ. ಮತಾಂತರ್ ವಿಷಯ್ ಘೆವ್ನ್ ಲಿಖ್ಲೆಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ಹಿ. ಹಾಂತ್ಲೊ ಕಥಾನಾಯಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ: " ಹಾಂವೆ ಆರಾಧನ್ ಕರ್ಚೊ ದೇವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ದೇಶಾಚೊ ಜಾಯ್ಜೆ. ಹಾಂವ್ ಮೆಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜೊ ಚಿತಾ ಭಸ್ಮ್ ಗಂಗಾ ನಂಯ್ತ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ. ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚೊ ಆದರ್ಶ್ ತಸೊ ನಾ. ರಾಷ್ಟ್ರ್‌ಭಕ್ತೆಚೊ ವಿಚಾರ್ ಯೆತಾನಾ ತೆ ಹಿಂದೂ ದೇಶಾಕ್ ನಿಷ್ಠಾ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಧರ್ಮಾಚೊ ವಿಚಾರ್ ಯೆತಾನಾ ತಾಂಚಿ ನಿಷ್ಠಾ ಮೆಕ್ಕಾ, ವ ಬೆತ್ಲೆಹೆಮ್‌ಚ್. ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಆನಿ ಧರ್ಮಾ ಮಧೆಂ ಸಂಘರ್ಷ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆ ವೆಳಿಂ ತಾಂಚಿ ನಿಷ್ಠಾ ಕೊಣಾ ಕುಶಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿಂಚ್ ಆಲೋಚೆನ್ ಕರ್ಯೆತ್! ಪುಣ್, ಎಕಾ ಹಿಂದು ಧಾರ್ಮಿಕಾಕ್ ಅಸಲಿ ದುವಿಧಾ ನಾ. ತಾಚೆಂ ಡೆಲ್ಲಿ, ಕಾಶಿ ಹ್ಯಾಚ್ ದೇಶಾಂತ್ ಆಸಾ...’

ಭೈರಪ್ಪಾಚಿ ಬೋವ್ ವಿವಾದಾಸ್ಪದ್ ಆನಿ ವಿಕ್ರ್ಯಾಂತ್ ದಾಕ್ಲೊ ರಚ್‌ಲ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ‘ಆವರಣ’. (ಆಟ್ರಾ ಮೊಯ್ನ್ಯಾನಿಂ ಬಾವಿಸ್ ಛಾಪೆ!) ಹಿಂದು ಆನಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಬಂಧಾಂಚೆರ್ ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ಹಿ. ಆವರಣ್, ಹಿಂದು-ಮುಸ್ಲಿಮಾಂ ಮಧೆಂ ಕಂದಕ್ ಅನಿಕೀ ವಿಸ್ತಾರಾಯ್ತಾ ಆನಿ ದೊನೀ ಪಂಗ್ಡಾಂ ಮಧೆಂ ದ್ವೇಷ್ ಚಡಯ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತರ್, ಮುಸ್ಲಿಮಾಂನಿ ಹಿಂದು ಲೊಕಾಚೆರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ದೊಳ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ‘ಆವರಣ್’ ವ ‘ಧಾಂಪಣ್’ ವೋಡ್ನ್ ಫಟ್ಕಿರ‍್ಯಾ ಬುನ್ಯಾದಿಚೆರ್ ಸಾಮರಸ್ಯ್ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಭೈರಪ್ಪ. ಹಾಕಾ ದರಬಸ್ತ್ ಇತಿಹಾಸಿಕ್ ದಾಕ್ಲೆಯ್ ತೊ ತಾಚಾ ಕಾದಂಬರಿಂತ್ ದಿತಾ.

ಆತಾಂ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೈರಪ್ಪಾಕ್ ಸರಸ್ವತಿ ಸಮ್ಮಾನ್ ಲಾಬ್ಲೆಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ‘ಮಂದ್ರ’ ಚೆರ್ ಏಕ್ ದೀಶ್ಟ್ ಭಂವ್ಡಾಂವ್ಚಿ ತರ್ ಹಿ ಏಕ್ ಆಪುಟ್ ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್ ಸಂಗೀತಾಚಾ ಪಾಟ್‌ಥಳಾರ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್ ಸಂಗೀತಾಚಿ ವಳಕ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಚಡುಣೆ 600 ಪಾನಾಂಚಾ ಹ್ಯಾ ಕಾದಂಬರೆಕ್ ಆಸ್ವಾದ್ ಕರ್ಚೆಂ ಚಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಅರ್ಧೆಂ ಕುರೆಂ ಗ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾನಿ ಹಿ ಕೃತಿ ವಾಚುನ್ ಆಪ್ಲಿ ಸಂಗೀತ್ ಜಾಣ್ಕಾರಿ ವಾಡಾವ್ಯೆತ್. ‘ಮಂದ್ರ’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಕಯ್ಲೊ ಸ್ವರ್ lower octave  ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ಕೊಣ್ಣಾ? ಅಪ್ರತಿಮ್ ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ ಗಾಯಕ್ ತಶೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಗುರು ಮೋಹನ್‌ಲಾಲಾಚಿ ಕಾಣಿ ಹಿ. ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಸಂಗೀತಾಂತ್ ಕಿತ್ಲೊ ಅಪ್ರತಿಮ್‌ಗಿ ನೈತಿಕ್ ವಿಚಾರಾನಿಂ ತಿತ್ಲೆಚ್ ಕೀಳ್ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹನಿಸ್. ತಾಚಾ ಸಂಗೀತಾಕ್ ಪಿಸ್ವೊನ್ ಆಯ್ಲೆಲಿ ಶಿಷ್ಯಾ ಮಧುಮಿತಾಕ್ ಆಪ್ಣಾ ಸಾಂಗಾತಾ ನಿದೊಂಕ್ ಲಾವ್ನ್ ಗುರುದಕ್ಷಿಣಾ ಘೆಂವ್ಚೊ ಆನಿ,  ತಿಚಿ ಕಾಜಾರಿ ಜೀಣ್ ವಿಭಾಡ್ಚೊ ಮೋಹನ್‌ಲಾಲ್, ನೃತ್ಯ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಮನೋಹರಿದಾಸಾಚಾ ಪಾಸಾಂತ್ ಶಿರ್ಕಾತಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಗುರು ಲಾಗ್ಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚಿ ಮನೋಹರಿದಾಸ್ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಲಾಗೊನ್ ಮೋಹನ್‌ಲಾಲಾಕ್ ವಾಪಾರುನ್ ಉಡಯ್ತಾ. ಕಲಾ ಆನಿ ಜಿವಿತ್, ಕಲಾ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರ್, ಕಲಾ ಆನಿ ನೈತಿಕತಾ, ಕಲಾ ಕಲೆಕ್ ಲಾಗೊನ್, art for art sake ಹಾಂಚೆ ಮದ್ಲ್ಯಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಭೈರಪ್ಪ ನದರ್ ಮಾರ್ತಾ.

ಕಾಣಿ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ದೆಣೆಂ ಭೈರಪ್ಪಾಕ್ ರಗ್ತಗತ್ ಆಸಾ.. ತಾಚಾ ಬರ್ಪಾಂಕ್ ಸಂಶೋಧನಾಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಆಸಾ. ತಾಚಾ ಅಭಿಮಾನಿಂಚೊ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಹಿಂಡ್‌ಚ್ ಆಸಾ. ಆಧುನಿಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗಾಚೆಂ ತಂತ್ರಗ್ಯಾನ್ ಆಸಾ. ನಾ ತರ್, ತಾಚೆ ಕಾದಂಬರಿನಿಂ ಇತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪುನರ್‌ಛಾಪೆ ದೆಕ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾಚ್ ನಾತ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

- ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ,  ಹಾಸನ್.

COMMENTS

Melvin Peres Kaikamba , Bendore Nov 22, 2011
J V Carlo, you have beautifully narrated the Author Bhiarappa. You have done a good work. You have made us more familiar about the author and his work. Thank you.