ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ ಹೆನ್ರಿ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಗಾಂವಾನ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ಚೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ಕಿಟಾಳ್ ತಶೆಂ ಆರ್ಸೊ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್. ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್(1999), ಕಯ್ದ್ಯಾಚೊ ಕವಿತಾ(2004), ಭಾಮುಣಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ(2006) - ತಾಚೆ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಕವಿತಾ ಜಮೆ. ದೆವಾಕ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾಡೊ(2002), ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್ (2016)   - ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಸಂಗ್ರಹ್.  ಕೊಂಕ್ಣೆ ಶಿವಾಯ್ ಕನ್ನಡ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸಾಂನೀಯ್ ತೋ ಬರಯ್ತಾ. 

Recent Archives

ದೋನ್ ಶಿಂಗಾಂ - ಏಕ್ ಭರ್ವಸೊ; ಏಕ್ ವಾಟ್...

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್        2017-12-21 07:46:18
  |     |   

ವರ್ತಮಾನ್ ಕಾಳಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಂವಾದ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ್ ಕಾಲೆತಿಚ್ಯಾ ನಾಟಕ್ ಕೃತಿಯಾಂಚೊ ಬೊರ್ಗೊಳ್ ಆನಿ ನಿಷ್ಠೆನ್ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂಚೊ ದುಕೊಳ್ - ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಂನಿ ಸ್ಥಗಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾಶೆಂ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪರಿಗತೆಕ್, ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಗುಡ್ಯಾರ್, ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ಫ್ರಾದಿಂನಿ ಆನಿ ಭಾವಾಂನಿ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಡೇ ಸಂದರ್ಬಾರ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲೊ, ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜೊ.ಸಿ. ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ಹಾಚೊ ನಾಟಕ್  ದೋನ್ ಶಿಂಗಾಂ - ಉಮೆದಿಚಿ ಏಕ್ ’ವಾಟ್’ ರಚುನ್ ದಿತಾ.

 

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಸಾದರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕಾಂಚಿ, ಕೃತಿ ಲೆಕಾಕ್ ಧರುನ್ ಮೊಲಾಮಾಪ್ಣಿ ಕೆಲಿ ತರ್, ಫಕತ್ ದೋನ್ ಥರಾಚೆ ನಾಟಕ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾತ್. ಏಕ್ - ದೊತೊರ್ನ್ ಶಿಕಂವ್ಚೆ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ನಾಟಕ್. ದೋನ್ - ದೊತೊರ್ನಿಕ್ ತುಕ್ಲಾಂವ್ಚೆ ಹಾಸ್ಯ್ ’ಸಮಾಜಿಕ್’ ನಾಟಕ್. ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ನಾಟಕಾಂನಿ ಕಶೆಂ ’ಧರ್ಮ್’ ನಾಂಗೀ, ತಶೆಂ ಸಮಾಜಿಕ್ ನಾಟಕಾಂನಿ ’ ಸಮಾಜ್’ ನಾ.

 

ಎಕುಣ್ ನಾಟಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ( ನಿರ್ಮಾಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನ್, ಸಂಗೀತ್, ಮಾಂಚಿಯೆಚೊ ವಿನ್ಯಾಸ್, ಪರಿಕರಾಂಚೊ ವಾಪರ್, ಉಜ್ವಾಡ್ ಅಶೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ) ಲೆಕಾಕ್ ಧರುನ್, ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಸಾದರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕಾಂಚಿ ಮೊಲಾಮಾಪ್ಣಿ ಕೆಲಿ ತರ್, ತಾಂತೂಯ್ ಫಕತ್ ದೋನ್ ಥರಾಚೆ ನಾಟಕ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾತ್. ಏಕ್ - ನಾಟಕ್ ನಿರ್ಮಾಣಾಂತ್ ಆಧುನಿಕ್ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸರ್ಶಿನ್ ಘೆನಾತ್‌ ಲ್ಲೆ ’ಅಂಕ್ವಾರ್’ ನಾಟಕ್. ದೋನ್ - ನಾಟಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಸಗ್ಳೊ ಆಧುನಿಕ್ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಚ್ಯಾ ತಾಬೆನ್ ಸೊಡ್ನ್ ’ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರ್’ ಜಾಲ್ಲೆ ನಾಟಕ್. ಹಾಂಗಾಯ್ ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ - ’ಅಂಕ್ವಾರ್’ ಆನಿ ’ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರ್’ ದೊನೀ ನಾಟಕ್ ’ಫಳ್’ ದೀನಾಂತ್, ದಿಲ್ಯಾರೀ ತೆಂ ಫಳ್ ’ಅನಯ್ತಿಕ್.’

  

ಹ್ಯಾ ಪಾಟಿಥಳಾರ್ ’ ದೋನ್ ಶಿಂಗಾಂ’ ನಾಟಕ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ - ಕೃತಿಯೆಚೆಂ ರಚನ್ ಆನಿ ನಾಟಕಾಚೆಂ ನಿರ್ಮಾಣ್, ದೊನೀ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಏಕ್ ನವಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಅಸಲಿ ಏಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಜೋನ್ ಎಮ್. ಪೆರ್ಮನ್ನೂರ್ ಹಾಚ್ಯಾ ’ರತ್ನಗಿರಿಚೊ ಸರ್ದಾರ್’ ನಾಟಕಾಥಾವ್ನ್ ಜರೂರ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ನಾಟಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ತಸಲೊ ಏಕ್ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ತಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ರಂಗ್ ಮಾಂಚಿಯೆಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಎಕಾ ಚಳ್ವಳೆಚೆಂ ರೂಪ್ ಘೆವ್ನ್ ವಾಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸಲ್ವಾಲಿ. ಆನಿ ಅಶೆಂ ಸಲ್ವೊಂಚಾಕ್ ಹೆರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾರಣ್ - ’ದೊತೊರ್ನ್’ ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಂದಾಜ್ ಲಾವ್ಯೆತ್. ಹ್ಯಾ ದೊತೊರ್ನಿಚೊ ವೊಸೊ,ಕಿತ್ತೂನ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಿಸ್ತಾರ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ರಂಗ್ ಮಾಂಚಿಯೆರ್ ಏಕ್ ಬಳಿಷ್ಠ್ ಆನಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಚಳ್ವಳ್ ಕಶಿ ವಾಡಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸುರ್ವಾತೆರ್ ಆಶಾ ಉಬ್ಜಯಿಲ್ಲಿ ’ಕಲಾಕುಲ್’ ರೆಪರ್ಟರಿ ಸಯ್ತ್ ಹ್ಯಾ ’ದೊತೊರ್ನಿಚ್ಯಾ ವೊಸ್ಯಾ’ ಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲಿ. ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಣಿಂಯ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಕರೆಜ್ಮಾಚೆ ’ಧಾರ್ಮಿಕ್’ ನಾಟಕ್ ಖೆಳಂವ್ಕ್ ಧರ್ಲೆ.

 

ಇತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಚ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ರಂಗ್ ಮಾಂಚಿಯೆಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂನಿ, ವಯ್ರ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣಿ ಜಾಪಿ ಸೊಧ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರಿಜೆ ಜಾಲ್ಲಿಂ ದೋನ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಸವಾಲಾಂ ಸಮೊರ್ ಯೆತಾತ್.

 

ಪಯ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್ - ನಾಟಕಾಂನಿ ದೊತೊರ್ನ್ ಶಿಕಂವ್ಚಿ ಚೂಕ್ ಗೀ ? ದುಸ್ರೆಂ ಸವಾಲ್ - ದೋನ್ ಶಿಂಗಾಂ ನಾಟಕಾಂತ್ ದೊತೊರ್ನ್ ನಾತ್ಲಿಗಿ ?

 

 

 

ಹ್ಯಾ ದೊನೀ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಮ್ಹಜಿ ಎಕಾ ಉತ್ರಾಚಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಜಾಪ್ - ನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಾಪಿಚೆಂ ಚವ್ಕಟ್ ಹಾಂವೆ ದೊತೊರ್ನಿಚೆಂ ಸುರುಪ್ ನಾಟಕಾಂನಿ ಕಶೆಂ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಚೆರ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. ( ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಎಕಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಮುಹೂರ್ತ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾನ್ ’ಹಾಂವೆ ನಾಟಕ್ ಬರಂವ್ಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ - ಫಕತ್ ಆನಿ ಫಕತ್ ಪವಿತ್ ಸಭೆಚಿ ದೊತೊರ್ನ್ ಶಿಕಂವ್ಕ್’ ಮ್ಹಣ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಸಾ ) ಖೊಲಾಯೇನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಶೆಕ್ಸ್ ಪಿಯರಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಚಂಟ್ ಒಫ್ ವೆನಿಸ್ ನಾಟಕಾಂತೀ ದೊತೊರ್ನ್ ಆಸಾ, ಆನಿ ತಿ ದೊತೊರ್ನ್ ಆಜ್ ಯೀ ತಿತ್ಲಿಚ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆಸಾ. ರತ್ನಗಿರಿಚೊ ಸರ್ದಾರಾಂತೀ ತಿ ಆಸ್ಲಿ. ಆತಾಂ ದೋನ್ ಶಿಂಗಾಂ ನಾಟಕಾಂತೀ ತಿ ಆಸಾ. ಆನಿ ಹಿ ದೊತೊರ್ನ್ ಆಸಾ - ಜಿವಿತಾಚಿ ದೊತೊರ್ನ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ದೊತೊರ್ನಿಂತ್ ಸಾಕ್ರೆಟಿಸ್ ಆಸಾ, ಜೆಜು,ಬುದ್ದ, ಗಾಂಧಿ, ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಲೋಹಿಯಾ, ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಆನಿ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಸಗ್ಳೀಂಯ್ ಆಸಾತ್. ಹಿ ದೊತೊರ್ನ್ ಮಾತ್ ಕಾಳಾಪಾಸುನ್ ಕಾಳಾಪರ್ಯಾಂತ್ ಬಾಳ್ತಾ.

 

ಆತಾಂ, ಹೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಮತಿಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ನಾಟಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಲೇಬಲಾರ್, ಚಡ್ ಕರುನ್ ಕರೆಜ್ಮಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂನಿ ’ದೊತೊರ್ನ್’ ಸೊಧುಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಥಂಯ್ ಫಕತ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಶಿಕಯ್ತೆಲೆ ಮೆಳ್ತಾತ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್, ದೊತೊರ್ನ್ ಜಿಯೆತೆಲೆ ಮೆಳಾನಾಂತ್. ಹೆಂ ಅನಿಕೀ ಸ್ಪಷ್ಠ್ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್, ತುಮಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ನಾಟಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಲೇಬಲಾಚೆರ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೋಯ್ ನಾಟಕ್ ಘೆವ್ನ್, ತಾಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಿರ್ದಾರ್ ಘೆವ್ನ್, ತಾಚೆ ಡಾಯ್ಲೊಗ್ಸ್ ಪಳಯಾ. ಏಕ್ ಚ್ ತೆ ವಾಂಜೆಲಾಂತ್ ಕಶೆಂ ಬರವ್ನ್ ಘಾಲ್ಯಾತ್ ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾತ್ ವಾ ಹಾತಾಂತ್ ವಾಂಜೆಲ್ ಘೆವ್ನ್ ಶಿಕೊಣ್ ದಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಆಸ್ತಾತ್. ಹೆಂ ಕೃತಿಯೆಚೆಂ ಉಣೆಪಣ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಉಣೆಪಣಾಖಾತಿರ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ನಾಟಕಾಂತ್ಲೆ ಪಾತ್ರ್ - ಪುಲ್ಪತ್ರಿರ್ ರಾವೊನ್ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿಪರಿಂಚ್ ದಿಸ್ತಾತ್. ಖೊಲಾಯೆನ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಚಡಾವತ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ನಾಟಕಾಂನಿ ’ಧಾರ್ಮಿಕತಾ’ ಮಾತ್ ಆಸ್ತಾ, ’ಧರ್ಮ್’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಮನ್ಶ್ಯಾಧರ್ಮ್ ಆಸಾನಾ - ಮನಿಸ್ ತಾಚೆಪಯ್ಲೆಂ ಆಸಾನಾ. ತಾಂತ್ಲೆ ಕಿರ್ದಾರ್ ಸಗ್ಳೆ ಪೌರಾಣಿಕ್ ಪಿಂತುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ’ಬೊಂಬ್ಯಾಂ’ಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾತ್. 

 

 

ಹ್ಯಾ ಪಾಟಿಥಳಾರ್ ತುಮಿ ದೋನ್ ಶಿಂಗಾಂ ನಾಟಕಾಂತ್ಲೊ ಪ್ರಮುಖ್ ಪಾತ್ರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿಕ್ ಪಳಯಾ. ಮರ್ಚಂಟ್ ಒಫ್ ವೆನಿಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪೋರ್ಶಿಯಾಕ್ ಪಳಯಾ. ಹ್ಯಾ ಕಿರ್ದಾರಾಂಚಿ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಯ್ನಾ, ಬಗಾರ್ ತಾಂತು ಜಿವಿತಾಚಿ ದೊತೊರ್ನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಪರೋಕ್ಷ್ ಥರಾನ್ ಹಾಂತು ಜೆಜುಜಿ, ಬುದ್ದಚಿ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ನಾಟಕಿಸ್ತಾಂನಿ ಲೊಕಾಮೆರೆನ್ ಪಾವಯ್ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವರ್ಸಾಂಪಾಸುನ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚಿ ಇಗರ್ಜ್ ಮಾತೆಚಿ ’ಭಾವ್ - ಬಾಂದವ್ಪಣಾ’ ಚಿ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಶಿಕೊಣ್‌ಯೀ ಆಸಾ.

 

ದೋನ್ ಶಿಂಗಾಂ - ನಾಟಕ್ ಮುಳಾನ್ ಆರ್ವಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಪರ್ಜೆರಾಜಾಚಿ ಬುನ್ಯಾದ್ ಸಂವಿಧಾನಾಚೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅನ್ವಾರಾಂಚೆರ್ ಉಲಯ್ತಾ. ಕಶೆಂ ಮೂಟ್ ‍ಭರ್ ಮನಿಸ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫಾಯ್ದ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಅಮಾಯೆಕ್ ಲೊಕಾಕ್ ಬಲಿ ದಿತಾತ್, ಗಾಂವಾಕ್ ಉಜೊ ಲಾಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪರಿಣಾಮ್ ಕಾರಿ ರಿತಿನ್ ದರ್ಶಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾ. ಆನಿ ಹೆ ಖಾತಿರ್, ಎಕಾ ವಿಚಾರ್ ವಾದಿ ಶಿಕ್ಶಕ್ ಆನಿ ಮತೀಯ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಕಿರ್ದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಭೆ ಕರ್ತಾ. ಮುಕೆಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಧರ್ಮ್ ವಿಸ್ರಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಚೊ, ದಿಶಾಚುಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ, ವಿಚಾರ್ ವಾದಿ ಮೆಸ್ತ್ರಿಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚೋಯ್ ಸಾಂಗಾತ್ ಮೆಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ತೊ ಎಕ್ಸುರೊ ಜಾತಾ. ತರೀ ಪ್ರಜಾಜಾತಾಂತ್ರಿಕ್ ಚವ್ಕಟಾಭಿತರ್ ರಾವೊನ್ ಮತೀಯ್ ವಾದಾ ವಿರೋದ್ ತೋ ಆಪ್ಲೆಂ ಝುಜ್ ಎಕ್ಸುರೊಚ್ ಝುಜ್ಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತಾ. ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಜಾತಾ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚಿ ಖುನ್ ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ದೆದೆಸ್ಪೊರ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಶಾ ಚುಕ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್ನಾಟೊ ಆತ್ಮ್ಯಾವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್ತಾನಾ, ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಚೆಂ ’ಭಿಂ’ ಬಾಪಯ್ನ್ ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾರ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲಿ ’ಆಮಿ ಆನಿ ತೆ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ’ ದೊತೊರ್ನ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜೊನ್, ಬಾಪಯ್ಚೆಂಚ್ ಅಪಹರಣ್ ಕರ್ನ್ ತಾಚೆರ್ ಆಪ್ಲೊ ರಾಗ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾ. ಪೂಣ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಾಳ್ ಉತ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಆಸ್ತಾ ಆನಿ ತಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಮನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತಲ್ವಾರ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ, ತಲ್ವಾರೆಂತ್ ಸಂಪ್ತಾ.

 

 

 

 

ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಕೃತಿಯೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಕಾಣಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ರೀತ್ ಆನಿ ಸಂಭಾಷಣಾಂನಿ ಕಸಲೋಯ್ ಆಯ್ಬ್ ನಾ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಜಾಯ್ತೆ ಡಾಯ್ಲೊಗ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಖಬರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಲೆನಾಂವಾಥಾವ್ನ್ ಆಸಾತಶೆಚ್ ಶೀದಾ ಉಕಲ್ಲ್ಯಾತ್ ತರ್, ಏಕ್ ತರ್ನಾಟೊ ಎಕಾಎಕಿ ಕಸೊ ದಿಶಾ ಚುಕ್ತಾ ಆನಿ ಎಕಾಎಕಿ ತೋ ಕಸೊ ಪರಿವರ್ತಿತ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದಾಕಂವ್ಕ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಠ್ ದೃಶ್ಯಾಂ ನಾಟಕಾಂತ್ ನಾಂತ್. ಪುಣ್ ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಕಶೆಂ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಮೋಗ್ - ಮಾಯ್ಪಾಸ್, ಬಾವ್ ಬಾಂದವ್ಪಣ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದಾಖಂವ್ಕ್ ಉಭೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ದೃಶ್ಯ್, ಟೆಲಿವಿಶನಾರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಾ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ರೀತ್ ಆನಿ ವಿಚಾರ್ ವಾದಿ ಮೆಸ್ತ್ರಿಚಿ ಖುನ್ ಜಾತಾನಾ ಉಭೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ದೃಶ್ಯ್ - ಅಪ್ರತಿಮ್. ಹಿಂ ದೃಶ್ಯಾಂ ಉಭಿಂ ಕರುಂಕ್ ವಾಪರ್‌ಲ್ಲಿಂ ಪರಿಕರಾಂ, ಸಂಗೀತ್, ಉಜ್ವಾಡ್ ತಿತ್ಲೆಚ್ ಅಪ್ರತಿಮ್ ತಾಂತ್ಲಿ ಸಾಂಕೇತಿಕತಾ. ಹ್ಯಾ ದೃಶ್ಯಾಂನಿ ಕಿರ್ದಾರಾಂಚೆಂ ನಟನ್ ಸದಾಂ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಉರ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ.

 

 

 

 

 

 

 

 

ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಆನಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ - ಏಕ್ ದೋನ್ ಕಡೆ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್ ಇಲ್ಲೊ ವ್ಯತ್ಯಾಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ - ಆರ್ವಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಂಚಿಯೆರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಯೋಗಾಂಪಯ್ಕಿಂ ’ ದೋನ್ ಶಿಂಗಾಂ’ ಚೆಂ ನಿರ್ಮಾಣ್, ವಿನ್ಯಾಸ್ ಆನಿ ಪ್ರದರ್ಶನ್ - ಆಯ್ಬ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ’ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಕಾಲೆತಿಚೆಂ’ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಕಸಲೊಚ್ ಸುರಾತ್ ನಾ. ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಕಿರ್ದಾರಾಥಂಯ್ ಜಾಂವ್ ನಟನಾಂತ್, ಜಾಂವ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಘುಸ್ಪಡ್ ಗೊಂದೊಳ್ ನಾತ್ಲೊ. ದಿಶಾ ಚುಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಿರ್ದಾರಾಚೆಂ ಅಭಿನಯ್, ಉಜೊ ಲಾಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ರಾಜ್ ಕಾರಣಿಚೆಂ ನಟನ್ ವೃತ್ತಿಪರ್ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ತಸಲೆಂ. ಹೆ ಸಗ್ಳೆ ಕಿರ್ದಾರ್ ವೃತ್ತಿಪರ್ ನಯ್, ಸೆಮಿನರಿಂತ್ ಶಿಕ್ಚೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂಗಾ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ. ಉರ್ಭಾ ಆನಿ ನಿಷ್ಠಾ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಸಲೆಂಯ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಹ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಬ್ರದರಾಂನಿ ರುಜು ಕರ್ನ್ ದಾಕಯ್ಲಾಂ. ಅಭ್ಯಾಸಾಕ್ ವೇಳ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಫಿಂರ್ಗೊಂಚ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಥಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಶಿಕ್ಚೆಂ ಆಸಾ.

 

ಇತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಚ್ - ಹ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವಾತೆರ್ ಹಾಂವೆ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕಾಂಕ್ ಧೊಸ್ಚ್ಯಾ ದೋನ್ ತತ್ಕಾಲಿಕ್ ಸಮಸ್ಯ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್  ’ದೋನ್ ಶಿಂಗಾಂ’ ನಾಟಕ್ ಕಶೆಂ ಏಕ್ ವಾಟ್ ರಚುನ್ ದಿತಾ? ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಸಾಂಗಾಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ.

 

ಪಯ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ - ಬಾ| ಜೊ.ಸಿ.ಚೆ ಆದ್ಲೆ ನಾಟಕ್ ಪಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ, ಹೊ ನಾಟಕ್ ಪಳಯ್ಲೊ ತರ್, ’ ಖರೆಂಚ್ ಹೊ ನಾಟಕ್ ಜೊ.ಸಿ. ನ್‌ ಬರಯ್ಲಾ?’ ಮ್ಹಣ್ ದುಬಾವ್ ಪಾಂವ್ಚೆ ತಿತ್ಲಿ ಕಾಣಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ರೀತ್, ಕಿರ್ದಾರ್, ಉತ್ರಾಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ್. ಜೊ. ಸಿ. ಚ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂಪ್ರಾಸ್ ಸಂಯ್ಭಾನ್, ಸುರುಪಾನ್ ದೋನ್ ಶಿಂಗಾಂ ನಾಟಕ್ ವೆಗ್ಳೊಚ್. ಸಾತ್ ನಾಟಕ್ ಚಡುಣೆ ಎಕಾಚ್ ರುಪಾರ್ ಆನಿ ಶಯ್ಲೆರ್ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಜೊ.ಸಿ. ತಸಲೊ ನಾಟಕಿಸ್ತ್, ತ್ಯಾ ಚವ್ಕಟಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್, ರಿಸ್ಕ್ ಘೆವ್ನ್, ನವೆಸಾಂವಾಂಚಿ ಏಕ್ ನಾಟಕ್ ಕೃತಿ ರಚುಂಕ್ ಧಯ್ರ್ ಘೆತಾ ತರ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ನಾಟಕಿಸ್ತಾಂನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ನವ್ಯಾ ಪ್ರಯೋಗಾಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಧಯ್ರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಜೊ ?

 

ದುಸ್ರಿ ಗಜಾಲ್ - ಕ್ಲ್ಯಾನ್ವಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ತಸಲೊ ಕವ್ಳೊ ತರ್ನಾಟೊ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾಚ್ ನಿರ್ದೇಶನಾಂತ್, ರಿಸ್ಕ್ ಘೆವ್ನ್, ವೆಳಾಚೊ ಜಬ್ಬೊರ್ ಅಭಾವ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ, ವೃತ್ತಿಪರ್ ನಯ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ, ಸೆಮಿನರಿಂತ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಬ್ರದರಾಂಕ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಅಭಿನಯಾಕ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ , ಕಸಲೆಂಚ್ ಪ್ರೊಂಪ್ಟಿಂಗ್ ನಾಸ್ತಾನಾ, ಏಕ್ ಯೀ ಡಾಯ್ಲೊಗ್ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ, ಏಕ್ ಆಯ್ಬ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಪ್ರದಶನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ ತರ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ರಂಗ್ ಮಾಂಚಿಯೆರ್ ಲಾಂಬ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಆನಿ ಅನ್ಭೊಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕಾಂನಿ, ಕಲಾಕಾರ್ ಮೆಳಾನಾಂತ್, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಾಕ್ ಯೇನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಧಯ್ರ್ ಸಾಂಡುನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕಾಂಕ್ ’ಪ್ರಿ ರೆಕೊರ್ಡೆಡ್’ ಶಿವಾಯ್ ದುಸ್ರೊ ’ಪರ್ಯಾಯ್’ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ನಿರಾಶಿ ಜಾವ್ನ್ ಬಸ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್, ನವ್ಯಾಂಕ್, ತರ್ನ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದೀವ್ನ್, ತಾಂಕಾ ತರ್ಭೆತ್ ಕರ್ನ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಸಲೊ ಏಕ್ ’ಪ್ರಯೋಗ್’ ಕರ್ಚೆಂ ಮನ್ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ?

 

ಜೊ.ಸಿ. ಆನಿ ಕ್ಲ್ಯಾನ್ವಿನಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಕಲೆಕ್ ಏಕ್ ನವಿ ವಾಟ್ ದಾಖಯ್ಲ್ಯಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣಿ ದಿಸ್ತಾ - ಹ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಕಲೆಕ್ ಏಕ್ ಬರೊ ಫುಡಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಆಸಾ.

- ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್ 

 

COMMENTS