Criticism

ದೋನ್ ಶಿಂಗಾಂ - ಏಕ್ ಭರ್ವಸೊ; ಏಕ್ ವಾಟ್...     -    ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಕ್ಲ್ಯಾನ್ವಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ತಸಲೊ ಕವ್ಳೊ ತರ್ನಾಟೊ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾಚ್ ನಿರ್ದೇಶನಾಂತ್, ರಿಸ್ಕ್ ಘೆವ್ನ್, ವೆಳಾಚೊ ಜಬ್ಬೊರ್ ಅಭಾವ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ, ವೃತ್ತಿಪರ್ ನಯ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ, ಸೆಮಿನರಿಂತ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾಬ್ರದರಾಂಕ್ 

 

ಬುದ್ವಂತಾಂನಿ ಭೇಷ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತಸಲೊ ನಾಟಕ್ - ಸವಾಯ್ ಬುದ್ವಂತ್     -    ಸಂತೋಶ್, ಪೆರ್ಲ

ಸವಾಯ್ ಬುಧ್ವಂತ್ - ನಾಟಕಾಂತ್ ನಿರ್ದೇಶಕಾನ್ ಅನ್ಭೋಗಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಚೊ ವಾಪರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂತ್ ಪಾತ್ರಾಂಚಿ ಪಡ್ಣಿ ಯಾ ನಟನಾಚೆಂ ಉಣೆಂಪಣ್ ದಿಸೊನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ. ಮಾಂಚಿಯೆಚ್ಯಾ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ನಿಯಮಾಂಭಿತರ್ ರಾವೊನ್ ಕಲಾಕರಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂಕ್ ಜೀವ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

 

ಪಾಕ್ಳಿ ಪಾಕ್ಳಿ ಮೆಳೊನ್ ಫುಲ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಘಡಿ     -    ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ, ನೀರುಡೆ

ಪೋರ್ ಚುಟುಕ್ ಕವಿತೆಂಚೊ ಪುಂಜೊ ಪಾಕ್ಳ್ಯೊ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾಲೊ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹೊ ಸಂಗ್ರಹ್ ಉರ್‌ ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ರಹಾಂಬರಿ ಖಂಡಿತ್ ನ್ಹಂಯ್. ತಂತ್ರ್‌ ಗ್ಯಾನಾಚ್ಯಾ ಅಗಾಧ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ದ್ವಾರಿಂ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲೊ ಸಂಗ್ರಹ್ ಹೊ. ವಾಟ್ಸಾಪ್ಪಾಚೆರ್ ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾನ್ ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಲಿಕುನ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್ ಹೊ. 

 

ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾಚೆಂ ಹನಿಮೂನ್ ಕಾಬಾರ್?     -    ಡೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ ಸೊಜಾ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊ

ಪಾಪಾ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ, ಭೊಂವ್ಲೊ, ಘುಂವ್ಲೊ, ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಉಮೆ ದಿಲೆ, ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಆರಾವ್ನ್ ಧರ್ಲೆಂ; ಲೋಕಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ತೆಂಚ್ ಉಲಯ್ಲೊ ಆನಿ ಲೋಕಾಚೊ ಪಾಪಾ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್ಲೊ. ಆತಾಂ ವಾತಿಕಾನಾಕ್ - ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾವ್ತಚ್ ತಾಚೆಚ್ ಬಿಸ್ಪ್-ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ತಾಕಾಚ್ ವಿರೋಧ್ ಗುಮ್ಟಾಂ ಮಾರ್ತಾತ್ ಆನಿ ತಾಚೊ ಗಳೊಚ್ ಕಾತರ್ತಾತ್ ವಿಪರೀತ್ ರೀತಿನ್. 

 

ಸಂಗೀತಾಚೊ ಸುಂರ್ಗಾರ್ - ತುಜೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ     -    ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ಆತಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಪಾಕ್ಳ್ಯೊ ಕರಿತ್ ಆಸ್ಚಿ ಕೊವ್ಳಿ ’ತ್ರಿ ಸೋಜಾ’ಸ್’ ಹಾಂಚಿ ’ತುಜೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ’. ಹೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದೆಕುನ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್; ಬಗಾರ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಲಾಂವ್ಚೆಂ, ಸಪ್ಣಾಂನಿಯ್ ಧೊಸ್ಚೆಂ. ತಡಿರ್ ಉದಾರೊಚ್ ನಿದ್ಲ್ಯಾವೆಳಾರ್ ಉಮಾಳ್‍ಲ್ಲಿಂ ಲ್ಹಾರಾಂ ಯೇವ್ನ್ ಹರ್ದ್ಯಾರ್ ನಾಚ್‍ಲ್ಲೆಬರಿ ಅನ್ಭೋಗ್... 

 

Dony's ಹೀರೋ - Always Ours!     -    ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ಅಯ್ಲೆವಾರ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಡೊನಿ ಕೊರೆಯಾಚಿ ಕೊವ್ಳಿ "ಹೀರೊ-ಓನ್ಲಿ ಯುವರ್ಸ್" ಸಿಡಿ, ಡೊನಿ ಕೊರೆಯಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಆನಿ ತಾಳ್ಯಾಂಕ್ ರೋಶನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅಂಜೆಲೋರ್ ಹಾಚೆಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಆಸಾ. ದೋನ್ ಪದಾಂಕ್ ಗಾವ್ಪಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರಾಜಾನ್ ತಾಳೊ ಬಸಯ್ಲಾ. ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮಧುರ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಉತ್ರಾಂಚಿ ಗಿರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. 

 

ಲಂಕೇಶ್ ಮೇಷ್ಟ್ರಿಗೆ ‘ಇಂತಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು’     -    ಟೊನಿ ಫೆರೊಸ್, ಜೆಪ್ಪು

ಲಂಕೇಶ್ ಆನಿ ಡಿ.ಆರ್. ಹಾಂಕಾಂ ‘ಮೇಷ್ಟ್ರು’ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂದುನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ (ಫಕತ್ ಅಕೆಡೆಮಿಕ್ ನ್ಹಯ್) ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಅನ್ಮೋಲ್; ಆನಿ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಒಳೊಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಕಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್. ‘ಇಂತಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು’ ವಾಚುನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಅಶೆಂ. 

 

ಪಾಳಾಂ ಮುಳಾಂ ಲಾಗಿಂ ವೋಡ್ನ್ ವರ್ಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್     -    ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್. ಡಿ’ ಕುನ್ಹಾ, ಇಜಯ್

ಪಾಳಾಂ ಆನಿ ಮುಳಾಂ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ  ವೆಕ್ತಿಂ ವಿಶಿಂ ಸ ಲೇಖನಾಂ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಬಾಪ್ ಡೆನಿಸಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಯ್‌ವಿಶಿಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಲೇಖನ್ಂಚ್ ಹೆರ್ ಲೇಖನಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಉಟೊನ್ ರಾವ್ತಾ ಆನಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಅರಾವ್ನ್ ದರ್ತಾ.  ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಂತ್ಲಿಂ ಬಾಕಿಚಿಂ ಲೇಖನಾಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಚ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತರ್ ಬಾಬ್ ಮಾಂಯ್ ವಿಶಿಂ ಬರಯಿಲ್ಲಿಂ ಲೇಖನಾಂ ಪಾಂಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಚ್ಲ್ಯಾಂತ್.

 

ಪಾಳಾಂ ಮುಳಾಂ ಲಾಗಿಂ ವೋಡ್ನ್ ವರ್ಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್

ಪಾಳಾಂ ಆನಿ ಮುಳಾಂ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ  ವೆಕ್ತಿಂ ವಿಶಿಂ ಸ ಲೇಖನಾಂ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಬಾಪ್ ಡೆನಿಸಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಯ್‌ವಿಶಿಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಲೇಖನ್ಂಚ್ ಹೆರ್ ಲೇಖನಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಉಟೊನ್ ರಾವ್ತಾ ಆನಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಅರಾವ್ನ್ ದರ್ತಾ.  ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಂತ್ಲಿಂ ಬಾಕಿಚಿಂ ಲೇಖನಾಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಚ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತರ್ ಬಾಬ್ ಮಾಂಯ್ ವಿಶಿಂ ಬರಯಿಲ್ಲಿಂ ಲೇಖನಾಂ ಪಾಂಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಚ್ಲ್ಯಾಂತ್.

 

ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆನಿ ಸೂಂಬೆ ಜಾಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ್     -    ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳಾ

ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ದುಡ್ವಾಚೆಂ,ಅಧಿಕಾರಾಚೆಂ ರಾಜ್ ಕರ್ಚೆ ಥೊಡೆಚ್ ಅಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ಹಾಂಕಾ ಅಧಾರ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಜಾಯ್ತೆ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ಪಾಯ್ಕಿಂ ವಿಚಾರ್ ಅಡವ್ ದವರ್ಲೆಲೆ, ಲಾಭ್‌ಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ, ಸಮಾಜೆಥಾವ್ನ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಜೋಡ್ನ್ ಅಖ್ರೇಕ್ ಸಮಾಜೆಕ್‌ಚ್ ವಿಕ್ರಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆ . ಎಕಾ ಉತ್ರಾನ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಶ್ ಯಾ ಪರೋಕ್ಶ್ ರಿತಿನ್ ಸಮಾಜೆಚೆ ಖಾಸ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್  ಹೆ ಸೂಂಬೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ತರ್  ಹೆಂ ಕಳಿತ್ ಅಸೊನೀ ಹಾಂಚೆವಿಶಿಂ ಖಬರ್ ನಾತ್ಲೆಬರಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ಹಾಂವ್ ಯೀ ಖಂಯ್ಸರ್‌ಗೀ ಪರೋಕ್ಶ್ ರಿತಿನ್ ತರೀ ಸೂಂಬೆ ಜಾಲಾಂಗಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಮಾರ್ತಾ.

 

ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆನಿ ಸೂಂಬೆ ಜಾಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ್

ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ದುಡ್ವಾಚೆಂ,ಅಧಿಕಾರಾಚೆಂ ರಾಜ್ ಕರ್ಚೆ ಥೊಡೆಚ್ ಅಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ಹಾಂಕಾ ಅಧಾರ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಜಾಯ್ತೆ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ಪಾಯ್ಕಿಂ ವಿಚಾರ್ ಅಡವ್ ದವರ್ಲೆಲೆ, ಲಾಭ್‌ಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ, ಸಮಾಜೆಥಾವ್ನ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಜೋಡ್ನ್ ಅಖ್ರೇಕ್ ಸಮಾಜೆಕ್‌ಚ್ ವಿಕ್ರಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆ . ಎಕಾ ಉತ್ರಾನ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಶ್ ಯಾ ಪರೋಕ್ಶ್ ರಿತಿನ್ ಸಮಾಜೆಚೆ ಖಾಸ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್  ಹೆ ಸೂಂಬೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ತರ್  ಹೆಂ ಕಳಿತ್ ಅಸೊನೀ ಹಾಂಚೆವಿಶಿಂ ಖಬರ್ ನಾತ್ಲೆಬರಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ಹಾಂವ್ ಯೀ ಖಂಯ್ಸರ್‌ಗೀ ಪರೋಕ್ಶ್ ರಿತಿನ್ ತರೀ ಸೂಂಬೆ ಜಾಲಾಂಗಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಮಾರ್ತಾ.

 

ಮಂದ್ರ - ಭೈರಪ್ಪ - ಸರಸ್ವತಿ ಸಮ್ಮಾನ್     -    ಜೆ. ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಂದ್ರ ಕಾದಂಬರಿಕ್, ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಭೈರಪ್ಪಾಕ್ ಆಜ್ , ನವೆಂಬರ್ ಸೊಳಾ ತಾರಿಕೆರ್,  ಬಿರ್ಲಾ ಜಮ್ಯಾನ್ ದಿಂವ್ಚೊ ರುಪಯ್ ಸಾಡೆಸಾತ್ ಲಾಕ್ ಆಟಾಪ್ಚೊ ಸರಸ್ವತಿ ಸಮ್ಮಾನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್ ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ಪಾಟಿಥಳಾರ್ ಭೈರಪ್ಪ, ತಾಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆನಿ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳಾಯ್ ಹೆ ವಿಶಿಂ, ತರ್ಜಣ್ ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಸಮೀಕ್ಶಕ್  ಜೆ ವಿ ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್  ಹಾಂಚೆ ನಿಶ್ಟುರ್ ವಿಚಾರ್.

 

ಮಂದ್ರ - ಭೈರಪ್ಪ - ಸರಸ್ವತಿ ಸಮ್ಮಾನ್

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಂದ್ರ ಕಾದಂಬರಿಕ್, ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಭೈರಪ್ಪಾಕ್ ಆಜ್ , ನವೆಂಬರ್ ಸೊಳಾ ತಾರಿಕೆರ್,  ಬಿರ್ಲಾ ಜಮ್ಯಾನ್ ದಿಂವ್ಚೊ ರುಪಯ್ ಸಾಡೆಸಾತ್ ಲಾಕ್ ಆಟಾಪ್ಚೊ ಸರಸ್ವತಿ ಸಮ್ಮಾನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್ ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ಪಾಟಿಥಳಾರ್ ಭೈರಪ್ಪ, ತಾಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆನಿ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳಾಯ್ ಹೆ ವಿಶಿಂ, ತರ್ಜಣ್ ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಸಮೀಕ್ಶಕ್  ಜೆ ವಿ ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್  ಹಾಂಚೆ ನಿಶ್ಟುರ್ ವಿಚಾರ್.

 

ಕವಿತಾ , ಜಿಣಿ ಆನಿ ಗುಲ್ಜಾರ್

ಗುಲ್ಜಾರಾನ್ ಉಲವ್ಪ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಕವಿತೆಕ್ ಜಿಣ್ಯೆಸಂಗಿಂ ತುಲನ್ ಕರ್ನ್. ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಕವಿತಾ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಾಲೆಂ ತರ್ ಜೀಣ್‌ಚ್ ಸಮ್ಜಲ್ಲೆಬರಿಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. ಹೆಂ ನಿಜಾಕೀ ಖರೆಂ. ಜೀಣ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಕಿತ್ಲೆ ಕಶ್ಟ್‌ಗೀ ಕವಿತಾಯ್ ತಶಿಚ್ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತರೀ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭೊಗ್ಲಾಂ. ಎಕಾಚ್ಚ್ ಕವಿತೆಕ್ ಮತಿಭಿತರ್ ಆಟಯ್ತಾನಾ ಕಿತ್ಲಿಂಗೀ ಪಾಕಾಂ ಫುಟ್‌ಲ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್. ಜಿಣಿಂಯ್ ಅಶಿಚ್ಚ್ ನ್ಹಯ್‌ಗೀ ?

 

ಕವಿತಾ , ಜಿಣಿ ಆನಿ ಗುಲ್ಜಾರ್

ಗುಲ್ಜಾರಾನ್ ಉಲವ್ಪ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಕವಿತೆಕ್ ಜಿಣ್ಯೆಸಂಗಿಂ ತುಲನ್ ಕರ್ನ್. ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಕವಿತಾ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಾಲೆಂ ತರ್ ಜೀಣ್‌ಚ್ ಸಮ್ಜಲ್ಲೆಬರಿಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. ಹೆಂ ನಿಜಾಕೀ ಖರೆಂ. ಜೀಣ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಕಿತ್ಲೆ ಕಶ್ಟ್‌ಗೀ ಕವಿತಾಯ್ ತಶಿಚ್ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತರೀ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭೊಗ್ಲಾಂ. ಎಕಾಚ್ಚ್ ಕವಿತೆಕ್ ಮತಿಭಿತರ್ ಆಟಯ್ತಾನಾ ಕಿತ್ಲಿಂಗೀ ಪಾಕಾಂ ಫುಟ್‌ಲ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್. ಜಿಣಿಂಯ್ ಅಶಿಚ್ಚ್ ನ್ಹಯ್‌ಗೀ ?

 
█ ಪ್ರವಾಸ್ ►►►

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ

█ ► ಉದಯ್ ಎಲ್. ಬೆಂಬ್ರೆ ಕವಿತಾ