ಮೆಲ್ವಿನ್, ಕೊಳಲ್‌ಗಿರಿ

ಮೆಲ್ವಿನ್, ಕೊಳಲ್‌ಗಿರಿ


ಗ್ರೇಸ್ತಾರುಪಾರ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ದೇವ್ : ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಸಾಹೇಬ್

ಪೊರ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆವಿನಾಶ್ ಕಾಮತ್, ಶಶಿಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಿತೀಶ್ ರಾವ್ ಆನಿ ಗುರುರಾಜ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉಡುಪಿಚ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾಟ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ’ಬೀಯಿಂಗ್ ಸೊಶಿಯಲ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾ 

 

ರಫಾಯೆಲ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಸಮಾಜ್ ಸೆವೆಕ್ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ನಿವೃತ್ತ್

ರಫಾಯೆಲ್ ಮಾಸ್ಟರಾಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಳಾವಳ್ ನಾ. ಪೂಣ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಪ್ಪಚೊ ಇಷ್ಟ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಪಪ್ಪ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ. ತಶೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಬೊಳಿಯೆಚೊ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಚಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಒಳೊಕ್. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ವಿಜೇತ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಭೊಂವಾರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ತಾಚಿ ಒಳಕ್ ಆಸಾನಾತ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಕೊ ಭೊವ್ ಉಣೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

 

ಶ್.. ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೀಜ್... ಆನಿ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಾ!

ಕಾಲ್ ಲಾಗಿಂ - ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಣೆಂ ನೋವ್ ವೊರಾರ್ ಎಕಾ ಇಷ್ಟಿಣೆನ್ ಫೆಸ್’ಬುಕ್ಕಾರ್ ಪೊಸ್ಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವಿಚಾರಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆ ವಿಚಾರ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್ತಾನಾಚ್;ಲೇಕಿಕಾ ಚೇತನಾ,ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಹಿಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಪೊಸ್ಟ್ ಫೆಸ್ ಬುಕ್ಕಾರ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲೊ. "ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಹತ್ಯೆ!! ಇದೇನಾಯ್ತು...ಇದೇನಾಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ!!" 

 

ಪಪ್ಪಚೊ ಡಯರಿ ಬೂಕ್

'ಒಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಗೊಲ್ಡ್' ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ವಚುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಂವ್ಚೆ ನಾ. ಪುಣ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಪುಣೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ ತರ್ ತೆಂ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ದವರ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ 

 

ಅಸಲೆಂ ಆತಾಂ ನಾ

ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ನವೆ ರೆಡೆ ಹಾಡುಂಕ್ ವೆಚೆಂಯ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಸೆರೆಮನಿಚ್. ಆಬಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಪ್ಪ, ಬಾಪ್ಪು, ಆಮ್ಗೆರ್ ಕೊಸುಂಕ್ ಆಸ್ಚೊ ಆರ್ಚಿ ಬಾಪ್ಪು ಆನಿ ‘ರೆಡೆ ಎಕ್ಸಪರ್ಟ್’ ಚಾರ್ಲಿಯಾಬ್ ನವೆ ರೆಡೆ ಹಾಡುಂಕ್ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಕಾಡ್ತಾಲೆ. ಸಾಧಾರಣ್ ಆತಾಂ ಸಯ್ರಿಕ್ ಸೊಧುನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಚ್. ವ್ಹಯ್ ತವಳ್ ರೆಡೆ ಹಾಡ್ಚೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಘರಾ ಏಕ್ ಸುನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾಪರಿಂಚ್. ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮಾನ್ವಾಜೆ ನೆಂ? ಹಾಂಡ್ಕುರೆ ಜಾತಿತ್ ತರ್?

 

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ಮಿನಿಕ್ಲಬ್ - ಭಂಡಾರಿ ಹೇರ್‌ ಸಲುನ್

ಆತಾಂ ತಾಚೆ ಸಲುನ್‌ ಆಸ್ಚ್ಯಾಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಾಕ್ ಮಹಿನ್ಯಾಕ್‌ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ಬಾಡೆಂ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಮೆಟಾ - ಮೆಟಾಂನಿ ಸೆಲುನಾಂ, ಕೊಂಪಿಟಿಶನ್. ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಚಿ ನದರ್ ಲಗ್ಸುರಿ ಹೆರ್ ಪಾರ್ಲರಾ ತೆವ್ಶಿನ್. ಆಶೆಂ ಆಸೊನೀ ಖಾಯಂ ಗಿರಾಯ್ಕಿ ಮಾತ್ರ್ ಭಂಡಾರಿ ಹೇರ್‌ ಸಲುನಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ತಾಚ್ . ತಾಂತು ಹಾಂವ್‌ಯ್‌ ಏಕ್ಲೊ.  

 

ಮಂತ್ರಿ ನರ್ವಸ್

ಸತ್ಯವತಿ ಆನಿ ವಿಚಿತ್ರಾವೀರ್ಯ ಹಾಂಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಸಂಪ್ಲೆಂ. ದುಸ್ರೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಕಾಶಿರಾಜಾಚೆ ಆನಿ ಮಂತ್ರಿಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಮ್ಹಜೆಂ ಆನಿ ನವೀನಾಚೆಂ. ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜೊ ಸುರ್ವೆಚೊ ವ್ಹಡ್ ಎಕ್ ಡಾಯ್ಲೊಗ್ ದಮ್ಮ್ ಬಾಂದುನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಸಂಪಯ್ಲೊ ಆನಿ ಮಂತ್ರಿಚ್ಯಾ ಜಾಪಿಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲೊಂ. ಪೂಣ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ನವೀನಾಚೆ ತೋಂಡ್ ಹಾಲ್ತಾಲೆಂ ಶಿವಾಯ್, ತೊಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಆವಾಜ್ ಮಾತ್ರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡಾನಾತ್ಲೊ.

 

ಹಾಂವ್ ಮೆಲಾಂ ಸಾಯ್ಬಾ!

ಜ್ಯೂನಿಯರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಡ್ಯಾನ್ಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಿನಿಯರ್ಸಾಂಚೊ ನಾಟಕ್ ಸುರು ಜಾಲೊ. ಮಧೆಗಾತ್ ಆಲ್ಲುಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಮೆಲೊ. ನಾಟಕ್ ಮುಕಾರುನ್ ಗೆಲೊ. ಆಕೇರಿಕ್ ನಾಟಕ್ ಸಂಪ್ಲೊ. ನಾಟಕ್ ಸಂಪ್ತೆಚ್ಚ್ ನಾಟಕ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸರ್ವಾಂನಿ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಪಾಟಯ್ಲಿ. ಆಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಾಯ್ತಾಸ್ತಾನಾ ಸರ್ವ್ ಪಾತ್ರ್‌ಧಾರಿ ದಿಸ್ತೆಲೆ. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೊ ಆಲ್ಲು ಮಾತ್ರ್ ದಿಸಾನಾತ್ಲೊ. ಆಮಿ ಕೂಡಾಂತ್, ಇಡ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಖಂಯ್ ಸೊಧ್ಲ್ಯಾರೀ ಆಲ್ಲು ಮಾತ್ರ್ ಖಂಯ್ಸರೀ ದಿಸಾನಾತ್ಲೊ. ಸಗ್ಳೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮಿ ತಾಕಾ ಸೊಧುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ. . .

 

ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಚಾ ಮೊಗಾಚೊ ಉಡಾಸ್

ತ್ಯಾ ದಿಸ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ಡೊಮಿನಿಕಾಚೆ ಸೈಕಲ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಸೈಕಲ್ ಜಾಯ್ಜೆಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲಿ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ರಾತಿ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಸೈಕಲ್ ಜಾಯ್ಜೆಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪಪ್ಪ ಮಾಮ್ಮಿ ಲಾಗಿ ಹಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತವಳ್ ಪಪ್ಪನ್ ಏಕ್ ಮಹಿನೊ ರಾಂವ್ ಪುತಾ, ಹಾಡ್ನ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರಿ ಮ್ಹಜೆ ಹಟ್ ರಾವೊಂಕ್ ನಾತ್ಲೆ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ ಉಟೊನ್ ಹಾಂವೆ ಹಟ್ ಮುಕಾರ್ಸುನ್ ವ್ಹರ್ತಾನಾ ಪಪ್ಪನ್ ರಾಗಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪೆಕ್ಟಾಕ್ ಆಡರಿಂತ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ರಡಾತ್ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ.

 

ಸಾಂತಾಕ್ಲೊಸ್ ತಾತಿ . . .

ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಕ್ಯಾರಲ್ಸಾಚ್ಯಾ ಸಂಜೆಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಎಕಾ ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗುರ್ಕಾರಾಗೆರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜೆವಾಣ್. ಹಾಂವ್ ಸಾಂತಾಕ್ಲೊಸ್ ನ್ಹೆಸಾಣ್ ನಿಕ್ಳೊವ್ನ್, ಜೆವಾಣ್ ಕರ್ನ್ ಉರ್ಲ್ಯಾಂಚೆ ಜೆವಾಣ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ನಿದ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಚಾವ್ಡೆರ್ ಆಡ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಜೊರಾನ್ ನೀದ್ ಆಯ್ಲಿ ಕಳೊಂಕ್‌ಚ್ಚ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಚಾರ್ - ಪಾಂಚ್ ಘರಾನಿಂ ಕ್ಯಾರಲ್ಸ್ ಸಂಪಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಕಾ ಘರಾ ‘ಸಾಂತಾಕ್ಲೊಸ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂಗಿ?’ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಖಂಯ್. 

 

ಖುರ್ಸಾವಾಟೆಚೊ ಘುಟ್

ಖುರ್ಸಾವಾಟೆ ಮಧೆಂ ಜಾಲ್ಲಿ ಅವ್ಘಡಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಕಳ್‌ಲ್ಲಿಂ ಶಿವಾಯ್, ಲೋಕಾಂಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಕಳೊಂಕ್ ನಾ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಶಾಬಾಸ್ಕೆಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲಿ. ಆಮಿಂಯ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ವಾರ್ಯಾರ್ ಉಬ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತವಳ್‌ಚ್ಚ್ ಆಮಿ ಆಭಿನಯ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಖುರ್ಸಾವಾಟ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಶಾ ಜಾಲಿ. ಶೀದಾ ವಿಡಿಯೊ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟುಡಿಯೊಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ಖುರ್ಸಾವಾಟ್ ಕಶಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾಂವ್.

 

ಕಳ್ಳ-ಪೊಲೀಸ್ ಆನಿ ಕುರ್ಪಲ್ ಭೂತ.

“ಕುರ್ಪಲ್ ಭೂತಾಕ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ದೊನ್ ಲಾಂಭ್ ದಾಂತ್ ಆಸಾತ್,ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಾಂಭ್ ಕೇಸ್, ಮನಿಸ್ ಮುಖಾರ್ ಯೆತಾನಾ,ಕುರ್ಪಲ್ ಭೂತ್ ಸಿಗ್ರೇಟ್ ವೋಡ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ಗಾಲ್ತಾ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ಶಿ ವಿಚುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾ, ತವಳ್ ಆಮಿ ವಿಂಚಿನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಚೆ ಸರ‍್ಶಿಚ್ ವಿಂಚುಕ್ ಸಾಂಗಾಜೆಯ್, ತವಳ್ ಕುರ್ಪಲ್ ಭೂತ್ ಸಿಗ್ರೇಟ್ ವಿಂಚುಕ್ ತಕ್ಲಿ ಭಾಗಾಯ್ತಾನಾ ,ಆಮಿ ತಾಚೆ ಕೆಸ್ ಧರ್ನ್ , ಎಕ್ ಕೆಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ಲಿಪೊನ್ ದವರ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಆಮಿ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೇ ಪರಿಂ ಆಯ್ಕಾತಾ”  ಮ್ಹಣೊನ್ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾನಿ ಸಾಂಗ್ತಾಲಿ.  ಪುಣ್ ಕುರ್ಪಲ್ ಭೂತಾಕ್ ತಿತ್ಲೆ ಸಾಂಗೊಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ರಾಂವ್ಚೆ ಧೈರ್ಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಲಾಗಿ ಆಸಾಜೆಯ್ ನಂಯ್?.

 

ವೀಕ್ ಎಂಡ್ ಫಿಶಿಂಗ್

ಹಾಂವ್ ಯೆಂಡಿ ವೋಡ್ನ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಧರುಂಕ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿ ಗೆಲಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ನ್ಹಂಯ್ತ್ ಜಾಳ್ ವೊಡುಂಕ್ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಗಿಮ್ಶಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಮ್ಹಜೆ ದೋನ್ ಈಷ್ಟ್ ರಾತಿಚೆ ದೋಣ್ ಘೇವ್ನ್ ನ್ಹಂಯ್ತ್ ಜಾಳ್ ವೊಡುಂಕ್ ತವಳ್ - ತವಳ್ ವೆತಾತ್. ಹಾಂವ್ ಜೀವಾಂತ್ ಇಲ್ಲೊ ಧಾಟೊ - ಮೋಟೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್,ದೋಣಿರ್ ನ್ಹಂಯ್ತ್ ಜಾಳ್ ವೊಡುಂಕ್ ವೆಚೆ ಖಬರ್ ದೀನಾಂತ್. ಥೊಡ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿ ಖಬರ್ ದಿಲ್ಯಾರೀ ಅಪೊವ್ನ್ ವೊರ್ನಾತ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಸಕಾಳ್ ಜಾತೆತ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಮಾತ್ರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಹಾಡ್ನ್ ದಿತಾತ್.

 

ಲುಂಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ . . . ಲುಂಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್

ಹಾಂವ್ ಪಿಯುಸಿಚೆ ಶಿಕಪ್ ಶಿಕ್ತಾನಾ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯೊ ಚಲಿಯೊ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಎಕಾ ದಿಸಾ ‘ಸಾರೀ ಡೇ’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕರ್ತಾಲಿಂ. ಹಾಕಾ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಲೆಂ ‘ಮುಂಡುಂ ಡೆ’ ಮ್ಹಣೊನ್ ‘ಸಾರೀ ಡೇ ‘ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಕರ್ತಾಲೆ. ಹಿಂ, ಮುಂಡುಂ ಆನಿ ಸಾರೀ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾಲೇಜಿಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾಂಪಸಾಂತ್ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಕಾಡ್ತಾಲಿಂ. ಇತ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್ ಕೆದಳಾರಿಯ್ ಪೇಂಟೆ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಲೆಜಿ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಬಸ್ಸಾರ್‌ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಾಣಿಂ, ತ್ಯಾ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಪೇಟೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಲೇಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಲೊನ್‌ಚ್ ಯೆತಾಲಿಂ. ತೆಂಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ, ಪಂಗ್ಡಾನಿಂ.

 

ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯ್, ಲ್ಹಾನ್ ಸಮ್ಜಣಿ , ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಉಡಾಸ್

ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಸಮ್ಜಣೆ ವರ್ವಿಂ ಘಡ್‌ಲ್ಲಿಂ ಅವ್ಘಡಾಂ ಆನಿ ತಾಕಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಸರ್ಶಿಂ ಮಾಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಭೊಗ್ಸಾಣ್ಯಾಚಿ ರೀತ್ ಚಿಂತಾನಾ, ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ  ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಕಾಂ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾರೀ ಆಜ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಸೊ ಯೆತಾತ್.  ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯ್ ತಶಿ ,  ಕಿತೆಂಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನಾ ಸಮ್ಜಣೆ ವರ್ವಿಂ ಅವ್ಘಡ್ ಘಡ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾರೀ , ದೋನ್ ದುಃಖಾಂ ದೊಳ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಘಳ್ಳ್ಯಾ ತಕ್ಷಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ಸಾಣೆಂ ತಯಾರ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಆಜ್ , ನಾ ಸಮ್ಜಣೆ ವರ್ವಿಂ ಅವ್ಗಡಾಂ ಘಡೊಂಕ್ ಆಮ್ಚಿ ಸಮ್ಜಣಿ ನೆಣ್ತಿ ನ್ಹಂಯ್. ಅವ್ಗಡಾಂ ಘಡ್ಲ್ಯಾರೀ ದೊಳ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್  ದುಃಖಾ  ಸುಟ್ಲ್ಯಾರೀ ,ಭೊಗ್ಸಾಣೆಂ  ಸಲಿಸಾಯೆಚೆಂ ನಯ್.

 
█ ಪ್ರವಾಸ್ ►►►

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ

█ ► ಉದಯ್ ಎಲ್. ಬೆಂಬ್ರೆ ಕವಿತಾ