ಟೊನಿ ಫೆರೊಸ್, ಜೆಪ್ಪು

ಟೊನಿ ಫೆರೊಸ್, ಜೆಪ್ಪು


ವಿಭಜನಾ ವೆಳಾರ್ ಮುಂಬಯ್

ತೆ ಕಠಿಣ್ ದೀಸ್. ಹರ್ಯೆಕ್‌ಕಡೆ ಅರಾಜಕತಾ, ಹಿಂಸಾ ಆನಿ ಆಕಾಂತಾಚೆಂ ರಾಜ್, ಆನಿ ಹೆ ಅರಾಜಕೆತಚ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಥಾವ್ನ್‌ ಜಲ್ಮಲಿಂ ದೋನ್‌ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂ. ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಭಾರತ್ ಆನಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್. 

 

ರಫಿ ಯುಗಾಂತ್ಯ್ : ಮರ್ಣಾ ಆದ್ಲೆ ತೀನ್ ದೀಸ್

`ಹಲೋ' ಹಾಂವೆಂ ನಿದೆಚ್ಯಾ ಅಮಾಲಾಂತ್‌ಚ್ ಫೋನ್ ಉಕಲ್ಲೆಂ.`ನಿದ್ಲ್ಯಾತ್‌ಗೀ?'ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಫೋನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್. ತಕ್ಷಣಾ ಹಾಂವೆಂ ತಾಳೊ ಪಾರ್ಕಿಲೊ.ಅಬ್ಬಾಚೊ ತಾಳೊ ತೊ. 

 

ಲಂಕೇಶ್ ಮೇಷ್ಟ್ರಿಗೆ ‘ಇಂತಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು’

ಲಂಕೇಶ್ ಆನಿ ಡಿ.ಆರ್. ಹಾಂಕಾಂ ‘ಮೇಷ್ಟ್ರು’ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂದುನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ (ಫಕತ್ ಅಕೆಡೆಮಿಕ್ ನ್ಹಯ್) ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಅನ್ಮೋಲ್; ಆನಿ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಒಳೊಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಕಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್. ‘ಇಂತಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು’ ವಾಚುನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಅಶೆಂ. 

 

ಲಂಕೇಶ್ ಮೇಷ್ಟ್ರಿಗೆ ‘ಇಂತಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು’

ಲಂಕೇಶ್ ಆನಿ ಡಿ.ಆರ್. ಹಾಂಕಾಂ ‘ಮೇಷ್ಟ್ರು’ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂದುನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ (ಫಕತ್ ಅಕೆಡೆಮಿಕ್ ನ್ಹಯ್) ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಅನ್ಮೋಲ್; ಆನಿ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಒಳೊಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಕಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್. ‘ಇಂತಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು’ ವಾಚುನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಅಶೆಂ. 

 

ಪತ್ತೇದಾರ್ ಕರಮ್‌ಚಂದಾಚೆಂ ಮೂಳ್ ಸೊದುನ್...

ಅಲೋಕ್‌ನಾಥಾಪರಿಂ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಮುಖರ್ಜಿಯೀ ಆಪ್ಲೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕಿಟ್ಟಿಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಸಕ್ಚೆ ನಟಿಚೆ ಸೊದ್ನೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾ ಪರಾಶರ್ ಎಕಾ ನಾಟಕಾಚೆಂ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಚಲಯ್ತಾಲೊ. ತ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಪರಾಶರಾನ್ ನವೆಚ್ ಶಯ್ಲೆರ್ ಆಪ್ಲೆ ಕೇಸ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೆ. ಹೆಂ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಶ್ಮಿತಾನ್, ತೊ ಕೆಬೆಜಿಬರಿ ದಿಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಡಾಯಿಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಪರಾಶರಾಕ್ ಹೆಂ ಫೊಕಾಣ್ ಬರೆಂ ಲಾಗ್ಲೆಂ ನಾ ಆನಿ ತಾಕಾ ಕರಮ್‌ಚಂದಾಂತ್ಲೊ ಪಾತ್ರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್‍ಲೊ.

 
█ ಪ್ರವಾಸ್ ►►►

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ

█ ► ಉದಯ್ ಎಲ್. ಬೆಂಬ್ರೆ ಕವಿತಾ