ಜೀವನ್, ಬೊಂದೆಲ್

ಜೀವನ್, ಬೊಂದೆಲ್


ಮಾತಿ ಆನಿ ಮಾರ್ಬಲ್

ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ರೋಶನಿ ನಿಲಯಾಂತ್ ಸಮಾಜ್ ವಿಗ್ಯಾನಾಂತ್ ಪದ್ವೆ ಶಿಕಪ್ ಜೋಡ್ನ್, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಉಂಚ್ಲೆಂ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಜೀವನ್ ಲೋಬೊ, ಬೊಂದೆಲ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಜಾಗ್ವೊಣೆಚಿಂ ಲೇಕನಾಂ ಬರಯ್ತಾ ಮಾತ್ ನಯ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಕವಿತಾಯೀ ಬರಯ್ತಾ. ಸಮಾಜಿಕ್ ಅಸಮಾಸಮ್‌ಪಣಾಚೆರ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಆಧುನಿಕ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಸ್ವಸ್ಥ್‌ಕಾಯೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲಂವ್ಚೆ ಬರಾಬರ್,  ಕಶೆಂ ಹಿ ಅಸ್ವಸ್ಥ್‌ಕಾಯ್ ಮೆಲ್ಯಾರೀ ಪಾಟ್ ಸೊಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ ನಯ್ ತಾಕಾ ರೆವೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಧೊಸ್ತಾ ತೇಂ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ತಾ.

 

ರಯ್ತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮೊರ್ತಾ ?

ಏಕ್ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಆಸಾ, ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಉಸ್ತಿತಾನಾ, ಕೊರೆಂ - ಪಿಕ್ಕಾಸಾಚೆಂ ಉದ್ಯಮ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಸೂಕ್ತ್. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಮಂಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ರಯ್ತಾಂನಿ ಭಾವ್ಡ್ಯಾಂನಿ ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ಪಳಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ - ಭಾಂಗಾರ್ ಉಸ್ತುಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್‌‌ಚ್ ಸಯ್. ಅರ್ವಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕೂಲಿ ಕಾಮಾಕ್ ಜಣ್ ಮೆಳಾನಾಸ್ತಾನಾ, ಭಾತಾಚೆ ಕೃಷೆಚೆಂ ಮೋಲ್ ಚಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಉಣಿ ವಾಂವ್ಟ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೊಬಾ ತೆವ್ಶಿಂ ರೈತ್ ಘುಂವ್ಲೆ. ಭಾತಾಚೆ ಗಾದೆ, ಕೊಬಾಚೆ ಗಾದೆ ಜಾವ್ನ್ ಪರಿವರ್ತನ್ ಜಾಲೆ. 

 
█ ಪ್ರವಾಸ್ ►►►

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ

█ ► ಉದಯ್ ಎಲ್. ಬೆಂಬ್ರೆ ಕವಿತಾ