ಆಲ್ವಿ, ಪೆರ್ನಾಲ್

ಆಲ್ವಿ, ಪೆರ್ನಾಲ್


ಪ್ರಕೃತಿ, ಲಾವ್ದಾತೊಸೀ ಆನಿ ಧರ್ಮ್

ನೇತ್ರಾವತಿಚೊ ಗಳೊ ಚಿರ್ಡುನ್ 'ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ' ಯೋಜನ್ ಹಾತಿಂ ಧರ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್, ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಉದಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭಿರಾಂತ್ ಉಟವ್ನ್ ಪೊರ್ಚ್ಯಾ  ಪೋಯ್ರ್ ಬಂದ್ ಸಯ್ತ್ ಜಾಲೆಂ. ಪೊರ್ಬುಗೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಹೆವಿಶಿಂ ಕಾಂಯ್ ಪಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಆಲ್ತಾರೆಥಾವ್ನ್ ಹೆವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಫರ್ಮಾಣ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. 

 

ನೇಗಿಲು ಹೊತ್ತ ರೈತ , ಬಲ್ಲ್ ಗೆತೊಂದ್ ಸೈತ ?

ಕೊರೊಡಾಚೆಂ ರೀಣ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆ ಉದ್ಯಮಿ, ರಾಜಕಾರಣಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಆಸ್ಚೆ ಮಾನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಂ ಬ್ಯಾಂಕಾ ಕಿತೆಂಚ್ ಕರಿನಾಂತ್. ಮ್ಯಾನೆಜರ್ ಖುದ್ದ್ ವಚೊನ್ ವಿಷಯ್ ಗುಪ್ತಿ ಸಾಂಗೊನ್ ಯೆತಾತ್. ಲಾಬಾಂಚೆಂ ವಾ ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಉಣೆಂ ರೀಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರೈತಾಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಟಿಸ್ ಧಾಡ್ತಾ. ತಪ್ಪಾಲ್ ಪೆದೊ ಗಾದ್ಯಾ ಮೆರೆರ್ ಯೇವ್ನ್ "ಅಣ್ಣೋ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಾವ ನೋಟಿಸು ಕಳಿಸ್ಯಾನೇ ಯಾಪ್ಪೋ...ಇದು ಮಾರ್ರೆ ನೋಟಿಸು. ಹುಷಾರು ಕಣ್ಣಣ್ಗೋ, ಹೊಲ-ಬೆಳಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಅದೀತು" 

 

ಮ್ಯಾಗಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ಆನಿ ಮಾಗ್ಗಿಬಾಯೆಚೆ ಶೆವಿಯೊ

ಕೊಣಾಕೀ ಸಕಾಳಿಂ ಉಟೊನ್ ಮಾಂಡಾಸ್, ಮುಟ್ಲಿಂ, ಪೊಳೆ, ಪಾತೊಳಿ ಕರುಂಕ್ ನಾಕಾ. ದೆಕುನ್ ನ್ಹೆಸ್ಲೆ ಕಂಪೆನಿಚೆಂ ಮ್ಯಾಗಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಆವಯಾಂಕ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಲಾಂ. ಆತಾಂ ತಾಂತು ವೀಕ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಜಿರೊಂವ್ಕೀ ನಾಕಾ. ಆನಿ ಲೇಸ್ (Lays) ದುಕ್ರಾ ವೊಸಿಂತ್ ಬಾಜ್ತಾತ್, ಕುರ್ಕುರೆಂತ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಸಾ, ಲಿಪ್‌ಸ್ಟಿಕಾಂನಿ, ಗಾಲಾಂಚ್ಯಾ ಕ್ರೀಮಾಂನಿ ಗಾಯ್ಚೆಂ ಚರಬ್ ಆಸಾ. 

 
█ ಪ್ರವಾಸ್ ►►►

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ

█ ► ಉದಯ್ ಎಲ್. ಬೆಂಬ್ರೆ ಕವಿತಾ