█ ನತಾಲ್ ವಿಶೇಸ್ ►►►
ಖಾವ್ಣೆ ಥಾವ್ನ್...
ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊ, ದೆರೆಬಯ್ಲ್

ಸಗ್ಳಿಂ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಚಿಂತುನ್ ಫೆಸ್ತ್ ಸಂಬ್ರಮ್ತಾತ್. ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ವಳ್ಕೊಂಕ್ ಸಕಾನಾಸ್ತಾಂ ಖಾವ್ಣೆ ಬಗ್ಲೆರ್ ಚ್ಚ್ ಭಜನ್ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್. ತೊ ಖಾವ್ಣೆ ಥಾವ್ನ್ ಉಟ್ಲಾ, ವಾಡ್ಲಾ, ಭಾಯ್ರ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ಹೆಂ ನೆಣಾಸ್ ಲ್ಲೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ಕಶ್ಟೊಂಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ವಳ್ಕೊಂಕ್ ಸಕೊಂಕ್ ನಾಂತ್ ತರಿ ಘರಾಕ್ ವೀಜ್ ದಿವೆ ವಾಪಾರುನ್ ಸುಂರ್ಗಾರಾಯ್ತಾತ್ ’ನತಾಲಾಂ’ ನಿಬಾನ್. ರಾಗಾ ಮೊಸ್ರಾನ್ ಪೆಲ್ಯಾ ಬಾವ್ಡ್ಯಾಚಿ ವೀದ್ ವಾವ್ಳಿ ಕರುನ್ ಗಾದ್ಯಾ ಮೆರೆಂ ವಿವಾದಾನ್ ಕೊಯ್ತೆ ಉಬ್ರಾವ್ನ್ ವರ್ಸ್ ಭರ್ ವೇಳ್ ವಿಭಾಡ್ಲೆಲೆಯ್ ವರ್ಸಾ ಅಖ್ರೇಕ್ ಗರ್ಧಾನಾ ಗೊಟೊ ಭಾಂಧ್ತಾತ್ ’ಫೆಸ್ತಾ’ ನಿಬಾನ್. ಪರತ್ ಅಯ್ಲಾಂ ನತಾಲ್ ಗಾವುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಫೆಲಿಜ್ ನಾವಿದಾದ್ ನೆಣಾ ಅಸಾಂವ್ ಕೆನ್ನಾಂ ಜಿವಿತಾಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಡ್ ? ತಾಂಚೆಬರಿ ಅಮಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಖಾವ್ಣೆಲಾಗಿಂಚ್ ಉರ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ? ಸಮಾಜೆಂತ್ ಧೆವ್ಯಾಂ ಆಮಿ. ಮೆಳ್ತಿಕ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆ ....

█ ವಿಶೇಸ್ ವರ್ದಿ ►►►

ರೂಪ್, ಆಶಯ್ ಆನಿ ಶಯ್ಲೆಂತ್ ಆಧುನಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯೆಂ ಸಮೃದ್ಧ್ - ಗೋಕುಲ್ ದಾಸ್ ಪ್ರಭು

ರೂಪ್, ಆಶಯ್ ಆನಿ ಶಯ್ಲೆಂತ್ ಆಧುನಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯೆಂ ಸಮೃದ್ಧ್ - ಗೋಕುಲ್ ದಾಸ್ ಪ್ರಭು

"ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಭಾಶೆಂಚ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾಬರಿ ಆಧುನಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯೆಂ ಸಯ್ತ್ ರೂಪ್, ಆಶಯ್ ಆನಿ ಶಯ್ಲೆಂತ್ ಸಮೃದ್ಧ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸೊನ್,  ಆಮ್ಚೆ ಕವಿ ಸಮಕಾಳೀನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರ್ತಾತ್. 2005 ವೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಸುನಾಮಿ, ಭ್ರೂಣ್ ಹತ್ತ್ಯಾ, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಅಸಮಾನತಾಯೆವಿಶಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬೋವ್ ಬಳಿಶ್ಟ್ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ಕಾವ್ಯೆಂ ರುತಾ ಜಾಲಾಂ" ಮ್ಹಣ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಜನರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಾಂದೊ ಆನಿ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪರಿಶದಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಗೋಕುಲ್ ದಾಸ್ ಪ್ರಭು ಹಾಣಿಂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ವೆಕ್ತ್ ಕೆಲಿ.

 
█ ಉಡಾಸ್ ►►►

ಉಳ್ಳಾಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಲ್ಯ ಸ್ಮೃತಿ ದಿವಸ

ಉಳ್ಳಾಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಲ್ಯ ಸ್ಮೃತಿ ದಿವಸ

ದಿ. ಉಳ್ಳಾಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಲ್ಯ ಹಾನ್ನಿ ಪ್ರತಿಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ನಾತಿಲೆ ವಾವರ ಕಾಳೆಲೊ ಏಕ ಮಹಾನ್ ಚೇತನ. ತಾನ್ನಿ ಕೆಲೆಲೆ ವಾವ್ರ ಸುಮಾರ ಆಸತಿ. ಮಂಗಳೂರು - ಹಾಸನ ರೈಲೇ, ಮಂಗಳೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ-17, 42 ಆನಿ ಎನ್. ಐ. ಟಿ.ಕೆ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ ಕಾಲೇಜು ಸುರತ್ಕಲ್, ಮಸ್ತ ಇತಲೆ ಕಾರ್ಯೆಂ ಕರನ ದಾಕಯಲೆ ಮನಿಸ್. 

 
Search
▓ ನತಾಲ್ ವಿಶೇಸ್ ►

ತುಮ್ಕಾಂ ಭಾಗಿ ನತಾಲ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್...

ತುಮ್ಕಾಂ ಭಾಗಿ ನತಾಲ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್...

ಭಾಯ್ರ್ ಗಿರಾಯ್ಕ್ ನಾತ್ಲೆ ಪಳೆವ್ನ್, ಧುಂವೊರ್ ಸೆಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಆಂದ್ರೆ ಭಿತೆರ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಪಳೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಯೆಫೆಮಿಯಾಚೆಂ ರಡ್ಣೆ ಬಂಧ್ ಜಾಲೆಂ. ತಾಣೆ ದೊಳೆ ಪುಸ್ಲೆ. ತರೀ, ತಾಚೆ ವೊಂಠ್ ಕಾಂಪ್ಚೆ ರಾವ್ಲೆ ನಾಂತ್. 

 
▓ ನತಾಲ್ ವಿಶೇಸ್ ►

ಗರ್ದನಾ ಗೊಟ್ಯಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ

ಗರ್ದನಾ ಗೊಟ್ಯಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ

ಜೆಜುನ್ ಗೊರ್ದಾನಾ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಚಿ ಅನಿವಾರ್ಯತಾ. ಆಜ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಜಿವಿತಾಕ್ ಸಾಂಕೇತಿಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯತಾ,ಮನ್ಶ್ಯಾಜಿವಿತಾಚೊ ಪಾಂವ್ಡೊ  ಜೊಕ್ಚೆಂ ಮಾಪ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾಚಿ ದುರ್ದಶಾ.

 
▓ ನತಾಲ್ ವಿಶೇಸ್ ►

ಫೆಲಿಸ್ ನವಿಡಾಡ್

ಫೆಲಿಸ್ ನವಿಡಾಡ್

ಖಟ್ಲ್ಯಾ ಪಂದಾ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗೀ ಮಾನೆಸ್ತಾನಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾಚಿ ಒಳಕ್ ಧರ್‍ಲಿ. ದೊಗಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಘಡ್ಗಡೊ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ. ದೊಗೀ ಶಿರಿಂ ಚುಕ್ಲೆ. ದೊಗೀ ರುಕಾಬರಿಂ ಮೊನೆ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಉತ್ರಾಂ ಸುಟ್ಲಿನಾಂತ್. 

 
▓ ನತಾಲ್ ವಿಶೇಸ್ ►

ಕೋಣ್? ಆನಿ ಕೊಣಾಥಾವ್ನ್ ?

ಕೋಣ್? ಆನಿ ಕೊಣಾಥಾವ್ನ್ ?

ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಕೋಣ್? ಹಾಂವ್ ಖಂಚೊ? ಮ್ಹಜಿ ಚರಿತ್ರಾ ಕಸಲಿ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಚಿಂತನ್‌ಶೀಲತಾಕ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ಧರ್‍ಚಿ ಗರ್‍ಜ್ ಆಸಾ. ಕೋಣ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ವಳ್ಕಾತಾ ತೊ ಮಾತ್ರ್ ಆಪ್ಣಾಥಂಯ್ ಬದ್ಲಾವ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ಆನಿ ಜಾಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಇತಿಹಾಸಾಕ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್ 

 
▓ ನತಾಲ್ ವಿಶೇಸ್ ►

ಗೊವ್ಳಿ ಆನಿ ಗೊವ್ಳಿ

ಗೊವ್ಳಿ ಆನಿ ಗೊವ್ಳಿ

ಉದೆಂತಿಚಾ ಜಾಣ್ತ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ. ದೇವ್ ಸಾದೊ. ದೆಕುನ್ ತೊ ಸಾದ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಗರ್ವ್ಯಾಂಕ್, ಹಂಕಾರ‍್ಯಾಂಕ್, ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ವ್ಹಡ್ಪಣ್ ಉಲಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತೊ ಮೆಳಾನಾ. 

 
█ ಸಮೀಕ್ಷಾ ►

ದೋನ್ ಶಿಂಗಾಂ - ಏಕ್ ಭರ್ವಸೊ; ಏಕ್ ವಾಟ್...

ದೋನ್ ಶಿಂಗಾಂ - ಏಕ್ ಭರ್ವಸೊ; ಏಕ್ ವಾಟ್...

ಕ್ಲ್ಯಾನ್ವಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ತಸಲೊ ಕವ್ಳೊ ತರ್ನಾಟೊ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾಚ್ ನಿರ್ದೇಶನಾಂತ್, ರಿಸ್ಕ್ ಘೆವ್ನ್, ವೆಳಾಚೊ ಜಬ್ಬೊರ್ ಅಭಾವ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ, ವೃತ್ತಿಪರ್ ನಯ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ, ಸೆಮಿನರಿಂತ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾಬ್ರದರಾಂಕ್ 

 
█ ಪ್ರವಾಸ್ ►►►

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ

█ ► ಉದಯ್ ಎಲ್. ಬೆಂಬ್ರೆ ಕವಿತಾ